Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Projektoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger"

Transkript

1 Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) Har projektet et supplerende hovedformål: Nej Samarbejdspartnere Skal projektet gennemføres i flere virksomheder og/eller kommuner: Nej Eksterne konsulenter Skal der bruges eksterne konsulenter i projektet: Nej Ansøger P-nummer: Vejnavn: Torvet Husnr.: 3 Postnr.: 8500 By: Grenaa

2 Virksomhedsnavn: Rådhuset Grenaa CVR-nr.: Branchekode: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Virksomhedens ejerforhold: Kommunal Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Tidligere ansøgning Har ansøger, dvs. din virksomhed/afdeling/forvaltning søgt til dette projekt før?: Nej Projektansvarlig Titel Sundhedschef Fornavn Pia Mellemnavn Efternavn Moldt Telefon

3 Juridisk og økonomisk ansvarlig Titel Sundhedschef Fornavn Pia Mellemnavn Efternavn Moldt Telefon

4 Oplysninger om lønmodtagerrepræsentanten Branche-/virksomhedsaftale Økonomi Samlet budget for projektet (kr.): Det ansøgte tilskud (kr.): Andre tilskud Gæld Undertegnede ansøger har ikke gæld til det offentlige: Ja Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: Samtlige ca medarbejdere i Norddjurs Kommune.

5 Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Norddjurs Kommune er en landkommune med ca indbyggere og er karakteriseret som yderområde. Indkomst- og uddannelsesniveauet ligger under regions- og landsgennemsnittet, og social ulighed i sundhed slår derfor stærkt igennem. I forhold til sundhed viser Sundhedsprofilundersøgelsen fra Region Midtjylland, at Norddjurs Kommune på en række parametre har et stort potentiale for forbedringer. Eksempelvis vil 59 % gerne være mere fysisk aktive (1). Den relativt dårlige sundhedstilstand blandt voksne borgere i Norddjurs Kommune kan formentlig overføres til kommunens medarbejdere. Resultaterne fra et sundhedstjek af kommunens medarbejdere i 2007 viste bl.a., at mange af medarbejderne havde forhøjet blodtryk, for højt BMI, for høj fedtprocent, for højt taljehoftemål, for højt kolesteroltal og lavt konditionstal (2). Sundhedsafdelingen har med udgangspunkt i resultaterne fra sundhedstjekket og Norddjurs Kommunes sundhedspolitik (3) iværksat en række sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til medarbejderne. Der eksisterer således allerede indsatser for medarbejderne inden for bl.a. kost, rygning og overvægt. Udover disse indsatser er fysisk aktivitet vigtig for sundheden. Derfor er fysisk aktivitet i fokus i denne ansøgning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen og yderligere bevæger sig med høj intensitet to gange om ugen (4). Der er tale om minimumsanbefalinger, og fysisk aktivitet af længere varighed og højere intensitet øger den forebyggende effekt, dvs. der er en dosisrespons-sammenhæng (se bilag 1). Den største helbredseffekt synes at indtræde ved overgangen fra fysisk inaktivitet til blot moderat fysisk aktivitet (5). Arbejdspladsen er en oplagt arena til at fremme den fysiske aktivitet, da en stor del af dagen tilbringes her. Det er dokumenteret, at der de seneste år er kommet stor interesse for at dyrke motion på arbejdspladsen. Flere studier har ligeledes vist, at det gennem sundhedsfremmende aktiviteter er muligt at opnå forbedringer i medarbejdernes fysiske form. Samtidig oplever de medarbejdere, der tager imod de sundhedsfremmende tilbud på arbejdspladsen, bedre trivsel og fysisk overskud i hverdagen (6) (se bilag 1). Projektets idé er at bidrage til at skabe en arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus, og hvor medarbejderne påvirker hinandens holdninger til sundhed. Ofte er man ikke specielt bevidst om ens egen kultur, fordi den opfattes som naturlig og almindelig. Man tror, den altid har været sådan og måske altid vil blive ved med at være sådan (7). Medarbejderens handlinger affødt af kulturen kan således siges at være automatiserede. Ud fra dette kan en målrettet satsning på at styrke fysisk aktivitet som en del af arbejdspladskulturen fremme medarbejdernes fysiske aktivitet. Projektidéen understøttes af dokumenteret viden om, at fysisk aktivitet medvirker til at: Nedsætte risikoen for livsstilssygdomme Forbedre den mentale sundhed og dermed forebygge / mindske stress Forbedre arbejdsmiljøet Alle tre ovenstående punkter kan på sigt formentlig være medvirkende til at mindske sygefraværet (se bilag 1). Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet med projektet er at få flere medarbejdere i Norddjurs Kommune til at være fysisk aktive og dermed forbedre medarbejdernes sundhedstilstand. Midlerne hertil er at skabe en arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus og derigennem øge medarbejdernes bevidsthed om de gavnlige fysiske og mentale effekter af fysisk aktivitet. Succeskriterier: Der afholdes 15 oplæg om fysisk aktivitet med 1000 deltagere 400 medarbejdere modtager motionsvejledning Der oprettes 5 løbeskoler med 50 deltagere 1500 medarbejdere deltager i skridttællerkonkurrencen 250 medarbejdere deltager i Vi Cykler Til Arbejde 250 medarbejdere deltager i Arbejdspladsen motionerer Medarbejdernes gennemsnitlige konditionstal forbedres, hvilket måles ved sundhedstjek 2/3 af medarbejderne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Flere medarbejdere øger deres motivation for at være mere fysisk aktive. Dette skal konkretiseres yderligere forud for projektstart.

6 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Aktiviteter Konkret indeholder projektet følgende tiltag: Sundhedstjek o Medarbejderne tilbydes et sundhedstjek bestående af målinger af højde, vægt, BMI, taljehofte-ratio, fedtprocent, blodtryk, blodsukker, kolesterol, kulilte og kondition. Sundhedstjekket fungerer som før- og effektmåling. Oplæg på arbejdspladsen o Indhold: Gavnlige fysiske og mentale effekter ved fysisk aktivitet, risici ved inaktivitet, lidt fysisk aktivitet er bedre end ingenting, arbejdspladskultur, positivt gruppepres. Oplæggene målrettes målgruppen og tilpasses den enkelte arbejdsplads. Oplæggene skal bruges som startskud til hele projektet og fremme medarbejdernes motivation for at deltage i projektet. Motionsvejledning / motiverende samtaler o Norddjurs Kommune ønsker at motivere og vejlede de medarbejdere, der har brug for ekstra støtte til at komme i gang med at være fysisk aktive. Derfor tilbydes individuel og gruppevejledning med hjælp til at afdække motivationen hos den enkelte medarbejder samt evt. udarbejde en handlingsplan omkring fysisk aktivitet. Løbeskole o I samarbejde med de lokale idrætsforeninger / DGI vil Norddjurs Kommune opstarte løbeskoler, hvor medarbejderne kan mødes direkte efter arbejde én dag om ugen og løbe en tur, der er tilpasset hver enkelt medarbejders løbeniveau. Hver medarbejder vil få en individuel løbeplan, og løbeskolerne differentieres, så alle kan være med lige fra powerwalk til maraton-træning. Brobygning til idrætsforeningerne o Projektet vil forsøge at få flere medarbejderne til at melde sig ind i de lokale idrætsforeninger. Dette skal både ske via sundhedstjek og motionsvejledningen / motiverende samtaler, hvor medarbejderen konkret kan få oplysninger om relevante idrætsforeninger og via løbeskolen, der kan være medvirkende til at åbne op for det sociale aspekt i fysisk aktivitet og foreningslivet. Skridttællerkonkurrence o Aktiviteten henvender sig til alle medarbejdere uanset aktivitetsniveau. Alle de deltagende medarbejdere får udleveret en skridttæller og danner hold. Der udloves præmier både på individ- og holdniveau. Udover bevidstheden om øget fysisk aktivitet fordrer skridttællerkonkurrencen til, at medarbejderne arbejder sammen om at nå et fælles mål samt får et aktivt emne at snakke om på arbejdspladsen (jf. arbejdspladskulturen). Nationale kampagner o Norddjurs Kommune vil støtte op om og opfordre medarbejderne til at deltage i de nationale motionskampagner rettet mod arbejdspladsen ( Vi cykler til arbejde og Arbejdspladsen motionerer ). Metode Valget af metoder afspejler projektets teoretiske tilgange, som er beskrevet helt overordnet i det nedenstående. Teoretisk referenceramme: Ud fra projektets idé er de teoretiske tilgange uddybet i bilag 1: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk tilgang Sundhedspædagogisk tilgang Implementeringsteoretisk tilgang Valg af metode: Der tages udgangspunkt i såvel kvantitative som kvalitative metoder i dataindsamling og evaluering. Metoderne er uddybet under punkt 10 vedrørende evaluering. Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Projektet henvender sig til alle medarbejdere uanset aktivitetsniveau. Med en kobling af teori og praksis er det muligt for medarbejderne at være fysisk aktive samtidig med, at de får øget deres viden om, hvordan og hvor meget man skal bevæge sig i løbet af en dag. Der skabes en struktureret fælles oplevelsessfære, hvor de sociale relationer på arbejdspladsen er med til at holde motivationen oppe, så medarbejderne også er fysisk aktive i deres fritid (jf. arbejdspladskulturen). Aktiviteterne er valgt ud fra det perspektiv, at mangfoldigheden i tiltagene appellerer til hele medarbejdergruppen. Løb er bl.a. valgt som aktivitetsform, da efterspørgslen på løb er stor. Mange vil gerne løbe sammen med andre, og når man løber sammen, holder man ved, fordi det at løbe bliver bundet op på fællesskabet. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: Projektets største udfordring bliver rekruttering af deltagere. Dette forsøges imødekommet ved at reklamere for projektet på de enkelte arbejdspladser samt sikre ledelsesopbakning. Det har været effektivt i forbindelse med tidligere projekter for medarbejderne. Derudover vil oplæggene foregå i arbejdstiden, hvorved der forventes en større deltagelse, end hvis det var efter arbejdstid. Desuden tilbydes medarbejderne individuelle motionsvejledninger, hvor deres motivation afdækkes, og indsatserne og aktiviteterne udbydes i eller i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden. Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Projektet indebærer utraditionelle initiativer på flere punkter: Den bærende idé med at bidrage til at skabe en arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus med henblik på at øge medarbejdernes fysiske aktivitetsniveau Partnerskab mellem flere aktører: Kommune, idrætsråd og idrætsforeninger En del af projektets tiltag ligger i arbejdstiden

7 Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Fra projektperiodens start indtænkes, hvorledes projektet kan driftsforankres. Den ønskede arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus, er det væsentligste forankringsredskab. På sigt vil løbeholdene fortsætte uden løbetræner, da projektet som nævnt har fokus på fællesskabet. Norddjurs Kommune vil desuden opfordre til, at deltagelse i de lokale motionsløb samt skridttællerkonkurrencen og motionskampagnerne bliver til faste årlige begivenheder. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Projektet forankres i Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune, som har stor erfaring med at gennemføre sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Der nedsættes en tværorganisatorisk styregruppe, der bl.a. har til opgave at understøtte planlægning, rekruttering, implementering, evaluering og forankring. Dette vil endvidere sikre ejerskab af projektet på tværs i kommunen. Implementeringen af projektet tager udgangspunkt i Kotters model om forandringsprocessens otte faser (8) (se bilag 1). Derudover skal der udpeges et antal kulturnøglepersoner, der skal bidrage til at understøtte, at fysisk aktivitet integreres i arbejdspladskulturen. Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Ved indsatser og aktiviteter tages der udgangspunkt i det højest faglige evidensniveau, herunder best practise. Derudover vil kvaliteten af indsatserne og aktiviteterne blive sikret via et tæt samarbejde med de inddragede fagpersoner. Konkret vil der blive evalueret på følgende parametre: Effekt Antal oplæg og deltagere Antal deltagere i motionsvejledning / motiverende samtaler Antal løbeskoler og deltagere Antal deltagere i skridttællerkonkurrencen, Vi Cykler Til Arbejde og Arbejdspladsen Motionerer Forbedret konditionstal i forbindelse med sundhedstjek (før- og eftermålinger) Antal medarbejdere, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Proces Rekruttering Etablering af tilbud Projektets forankring med særlig fokus på videreførelse i driften Fysisk aktivitet som en del af arbejdspladskulturen Godt arbejdsmiljø og bedre trivsel Motivation / holdningsændringer i forhold til fysisk aktivitet Den faglige kvalitet af tilbuddene Projektets bidrag til eksisterende viden og metoder på området Mange af projektets kvalitative mål er komplekse, og de skal derfor konkretiseres yderligere forud for projektstart. Resumé Målgruppe: Alle ca medarbejdere. Projektets baggrund: Et sundhedstjek af kommunens medarbejdere har vist, at mange havde for lavt konditionstal. Projektet idé er at bidrage til at skabe en arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus. Projektidéen understøttes af, at fysisk aktivitet medvirker til at nedsætte risikoen for livsstilssygdomme, forbedre den mentale sundhed og dermed forebygge/mindske stress samt forbedre arbejdsmiljøet. Projektets formål/succeskriterier: Formal At få flere medarbejdere til at være fysisk aktive og dermed forbedre deres sundhedstilstand. Succeskriterier Der afholdes 15 oplæg om fysisk aktivitet med 1000 deltagere 400 modtager motionsvejledning Der oprettes 5 løbeskoler med 50 deltagere 1500 deltager i skridttællerkonkurrencen 250 deltager i Vi Cykler Til Arbejde 250 deltager i Arbejdspladsen Motionerer Medarbejdernes gennemsnitlige konditionstal forbedres 2/3 lever op til SST's anbefalinger Flere øger deres motivation for at være mere fysisk aktive Projektets aktiviteter og metoder: Aktiviteter Motionsoplæg, motionsvejledning/motiverende samtaler, løbeskole, skridttællerkonkurrence og deltagelse i nationale kampagner. Metoder Projektets teoretiske referenceramme omfatter dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden samt kulturteoretisk, sundhedspædagogisk og implementeringsteoretisk tilgang.

8 Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: En kobling af praksis og teori giver medarbejderne mulighed for at være fysisk aktive samtidig med, at de får en øget viden. Der skabes en fælles oplevelsessfære på arbejdspladsen, som er med til at skabe en fysisk aktiv arbejdskultur. Sikring af målgruppens deltagelse: Sikre ledelsesopbakning og udpegelse et antal kulturnøglepersoner, der skal bidrage til at understøtte, at fysisk aktivitet integreres i arbejdspladskulturen. Nytænkning: Det nytænkende i projektet består i at indtænke fysisk aktivitet i arbejdspladskulturen. Forankring efter projektperiodens udløb: Den ønskede arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus, er det væsentligste forankringsredskab. Projektets organisering: Projektet forankres i Sundhedsafdelingen. Der nedsættes en tværorganisatorisk styregruppe, der bl.a. har til opgave at understøtte planlægning, rekruttering, implementering, evaluering og forankring. Dette vil sikre ejerskab af projektet på tværs i kommunen. Derudover skal der udpeges et antal kulturnøglepersoner, der skal bidrage til at understøtte, at fysisk aktivitet integreres i arbejdspladskulturen. Evaluering: Projektet evalueres både kvantitativt og kvalitativt. Ansatte Det forventede antal ansatte omfattet af projektet: 4100 Heraf kvinder (procentandel): 75 Heraf mænd (procentandel): 25 Projektplan

9 Tidsplan Aktivitet 1: Planlægning af projektet, herunder bl.a. nedsættelse af styregruppe, etablering af samarbejde med lokale idrætsforeninger og udvikling af evalueringsdesign Aktivitet 2: Igangsætning af aktiviteter, herunder - rekruttering af deltagere - afholdelse af oplæg på arbejdspladserne - 1. skridttællerkonkurrence Aktivitet 3: Igangsætning af aktiviteter, herunder - Vi Cykler Til Arbejde - opstart af individuel motionsvejledning / motiverende samtaler - opstart af løbeskoler Aktivitet 4: Arbejdspladsen motionerer Aktivitet 5: 2. skridttællerkonkurrence Vi Cykler Til Arbejde Arbejdspladsen motionerer Aktivitet 6: 3. skridttællerkonkurrence Vi Cykler Til Arbejde Arbejdspladsen motionerer Aktivitet 7: Evaluering, herunder - evaluering af delindsatser - evaluering af det samlede projekt - beslutning om videreførelse i permanent drift

10 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering 0 7 Revision 0 8 Kurser Formidling Øvrige udgifter Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 14 Eventuelle indtægter i projektet 0 15 Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 2: Vedr. løn Projektleder: 37 t/uge, 500 kr/time Sekretær: 5 t/uge, 200 kr/time Oplæg: 15 x 3 timer x 300,- /time Motionsvejl.: 400 medarbejdere à 3 timer x 300,-/time Sundhedstjek: 1000 medarbejdere pr. år à 1 time x 300,-/time+planlægning pr. år: 5 t/uge x 300,-/t = ,- Kørsel oplæg: 15 timer à 300,- Kørsel motionsvejl.: 50 timer à 300,- Løbeskoler: 5 x 30 uger à 1 time x 150,-/t Kørsel sundhedstjek: 60 timer à 300,- Evaluering: 500 timer à 300,-/t Note - 3: Kørsel til 15 oplæg: 100 km à 1,90 x 15 oplæg = 2.850,- Kørsel til sundhedstjek: Pr. år: km à 1,90 = 9.500,- Note - 4: Norddjurs Kommune dækker administrationsomkostninger, forventet udgift: ,- Note - 5: Norddjurs Kommune dækker materialer, forventet udgift: ,-

11 Note - 6: 1500 skridttællere à 40 kr. = ,- Norddjurs Kommune stiller udstyr til sundhedstjek til rådighed i projektperioden, forventet udgift: ,- Note - 9: Forplejning 15 oplæg x 300,- = 4.500,- Motiverende samtale: 2 medarbejdere à ,- = ,- Note - 10: Norddjurs Kommune dækker formidlingsomkostninger, herunder: Trykning af pjecer, plakater og breve til medarbejderne, forventet udgift: ,- Note - 11: Kampagnedeltagelse Vi Cykler Til Arbejde: 250 medarbejdere à 35 kr. = 8.750,- Kampagnedeltagelse Arbejdspladsen Motionerer: 250 medarbejdere à 40 kr. = ,- Bilag Tro og loveerklæring Undertegnede ansøger erklærer, at ovenstående oplysninger og oplysninger i diverse bilag er rigtige. Hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i ansøgningen, eller hvis oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen om tilsagn, er tilbageholdt, kan et tilsagn annulleres og eventuelle udbetalinger kræves tilbagebetalt.: Ja

Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) 2013-05-31

Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) 2013-05-31 Projektoplysninger Projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) Projektets navn Bli' sund, mand! Sundere mænd i norddjurs kommune Starttidspunkt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme I det følgende beskrives projektets teoretiske referenceramme: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job

Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job Norddjurs Kommune Sundhedsafdelingen Att.: Malene Bach Kirkestien 1 8961 Allingåbro Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job Ansøger: Kontaktperson: Projektansvarlig:

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Projektplan november 2013 november 2014 tager udgangspunkt i den eksisterende Projektplan 2013, som blev vedtaget i den politiske styregruppe og sendt

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse

Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Bilag 1 Uddybende projektbeskrivelse Baggrund Norddjurs Kommune er en landkommune med ca. 38.500 indbyggere og er udpeget som yderområde. Indkomst- og uddannelsesniveauet ligger under regions- og landsgennemsnittet.

Læs mere

Sundhedsfremme på virksomheder.

Sundhedsfremme på virksomheder. Sundhedsfremme på virksomheder. Kommunerne og forebyggelsen 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonordning Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 7. juli 28 kl. 12. Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse til Haderslev i Bevægelse

Projektbeskrivelse til Haderslev i Bevægelse Nedenstående projektbeskrivelse er uddybet og videreudviklet af projektleder Marie Madsen Projekttitel Motionsvejledning 8. maj 2008 Projektets mål Borgerne i Haderslev Kommune opnår et sundere liv som

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Vibeke Brønnum E-mail: vbr@aarhus.dk Telefon: 8713 4042/2920 4540 Arbejdssted: Folkesundhed, Sundhed og

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Onsdag den 06-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Rita Juhl. Ella Skjellerup deltog fra pkt. 59 Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008 Projektbeskrivelse Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed Baggrund: Der er stigende fokus, på sundhed i samfundet. Fokus på, hvordan vi i fritiden og på arbejdspladsen lever det sunde liv.

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til:

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til: Lunden Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser og

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Dato for bevilling

Læs mere

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F - Ulighed i sundhed Henrik Skaksen Tillidsrepræsentant på Bislev mejeri, Arla Ulighed i sundhed Kongres 2007 Vi skal

Læs mere

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Rengøringen Odsherred Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Februar 13 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 49 arbejdspladser... 4 Hvordan har I styrket sundhed og trivsel på arbejdspladserne?... Arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne:

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne: Bilag 2 Oversigt over begrundelse for valg af indstillede projekter Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge kommunen som tovholder Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Projekt. Sundhedsindsats på tværs 2010-01-01 2011-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Sundhedsindsats på tværs 2010-01-01 2011-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Sundhedsindsats på tværs Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2011-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Endelig ansøgning [120]

Endelig ansøgning [120] Endelig ansøgning [120] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 44411 Projekt Projektets titel Telecareløsning i Norddjurs Kommune Startdato: 01012010 Slutdato: 30062011 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen NOTAT DATO 10. august 2011 SAGSNR. SAGSANSVARLIG Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen 2 timers ekstra motion pr. uge i folkeskolerne i Kalundborg Nedenstående notat er en tilbagemelding fra kommunalbestyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger

Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Starttidspunkt: 2009-11-01 Sluttidspunkt: 2011-06-30 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. Go Gentofte. Evaluering af projekt. Go Gentofte

FOREBYGGELSE OG. Go Gentofte. Evaluering af projekt. Go Gentofte FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Go Gentofte Evaluering af projekt Go Gentofte Indhold Forord 2 Resume 3 Resultater 4 Baggrund 6 Go Gentofte 8 Erfaringer og anbefaling 11 Referencer 13 1 Forord

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for børn i dagtilbud børn og unge Indhold - Forord - Mad og måltidspolitikken - Bemærkninger - Links og litteratur 1.udgave oktober 2008 Kan downloades på

Læs mere

Et KRAM Lighed i Sundhed Projektbeskrivelse

Et KRAM Lighed i Sundhed Projektbeskrivelse Et KRAM Lighed i Sundhed Projektbeskrivelse Line Laursen Projektleder Projektbeskrivelse Projektets titel Et KRAM - Lighed i Sundhed i Horsens Kommune Vision og indsatsområder Det er s primære vision at

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sunde og aktive kvinder i Farum Midtpunkt - Furesø Kommune 2. Ansøger: Furesø

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Beskrivelse af opgaven. Der ønskes et bud på opgaven som projektadministrator og

Læs mere