Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 67 Bilag 11 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk passagerbidrag på 2 kr. pr. afrejst passager, opdeling af eksisterende fondskasse i to fondskasser samt opbygning af ny fondskasse på 100 mio. kr. mv.) 1. Indledning I november 2014 fremsatte regeringen et lovforslag om udvidelse af den eksisterende konkursordning på flyområdet under Rejsegarantifonden. Forud for lovforslag lå et udvalgsarbejde med deltagelse af repræsentanter for Forbrugerrådet Tænk, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening, Forsikring og Pension, Rejsegarantifondens bestyrelsesformand, Finansministeriet, Transportministeriet, Justitsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriet, med det formål at komme med anbefalinger til en revision af Rejsegarantifondsloven. Ved 1. behandlingen tegnede der sig ikke umiddelbart et flertal bag lovforslaget. I forlængelse af 1. behandlingen opfordrede erhvervs- og vækstministeren Rejsegarantifondens bestyrelse til at udarbejde et forslag til en løsningsmodel for konkursdækning af flyrejsende, som hele bestyrelsen kan stå bag. Som følge heraf har en enig bestyrelse for Rejsegarantifonden fremlagt en model for konkursdækning af flyrejsende, der nu, med de nødvendige ændringer, er omsat til et ændringsforslag. Med udkastet til ændringsforslaget foreslås følgende ændringer i lov om en rejsegarantifond: - Der indføres et passagerbidrag på 2 kr. pr. afrejst passager, der flyver med flyselskaber fra en dansk lufthavn til en destination uden for Danmark. Midlerne vil gå til opbygning af en fond, der administreres af Rejsegarantifonden. Fonden skal dække hjemtransport for alle passagerer, der har en hjemrejsebillet til en dansk lufthavn, hvis deres flyselskab går konkurs under rejsen. - Hvis der er tilstrækkelige midler i fonden, dækkes også forudbetalinger for rejser, der endnu ikke er påbegyndt, dog med en selvrisiko på kr. pr. rejsende. - Rejsegarantifonden opdeles i to fondskasser. Den eksisterende, der dækker fondens forpligtelser som følge af konkurser på pakkerejseområdet, og en ny, som dækker fondens forpligtelser som følge af konkurser på flyområdet. Den nye fondskasse på 100 mio. opbygges af passagerbidragene.

2 2/7 Passagerbidraget på 2 kr. pr. afrejst passager vil blive opkrævet fra flyselskaber, der flyver fra danske lufthavne. Passagerbidraget vil blive opkrævet sammen med det safety-bidrag, som Trafikstyrelsen i dag opkræver. Såfremt der indtræffer en flykonkurs, der mod forventning ikke kan håndteres med de opkrævede midler fra de flyrejsende, vil fonden kunne optage lån i den fondskasse under Rejsegarantifonden, der har til formål at dække pakkerejsendes tab i forbindelse med rejsearrangørers konkurs. Et eventuelt lån optaget i fondskassen vedrørende pakkerejser vil alene kunne anvendes til at dække hjemtransport af rejsende, og kan således ikke anvendes til at dække flyrejsendes tabte forudbetalinger. Fondskassen vedrørende pakkerejser vil ligeledes kunne optage lån efter samme model i fondskassen vedrørende flytransport, såfremt der indtræffer en uforudset stor konkurs på pakkerejseområdet. Lovforslagets forslåede mindstegrænse på afrejsende passagerer i forhold til dækningsområdet fjernes i ændringsforslaget. Den foreslåede centrale hjemmeside fjernes ligeledes. Det betyder i praksis, at ingen flyselskaber vil blive forpligtet til at lade sig registrere i RGF og ligeledes ikke vil være underlagt krav om løbende indsendelse af regnskabsoplysninger og garantistillelse. Afskaffelsen af den særlige garantiskala for udbydere af flycharterrejser og afskaffelsen af muligheden for konkursdækning af billeje i udlandet bibeholdes, som i det oprindelige lovforslag. Udover de indholdsmæssige ændringer, der er nævnt i de nedenstående afsnit, er der desuden gennemført flere mindre ændringer af lovteknisk karakter, som ikke omtales yderligere i dette notat. 2. Generelle bemærkninger Rejsearrangører i Danmark (RID), Forbrugerrådet TÆNK, Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL), Dansk Erhverv (DE), Forsikring og Pension (F&P) og Dansk Rejsebureau Forening (DRF) er positivt stemt over for ændringsforslaget. Forbrugerrådet TÆNK mener endvidere, at ændringsforslaget vil styrke forbrugernes rettigheder ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs. 3. Bemærkninger til konkrete elementer i lovforslaget Kommenteringen af høringssvarene er sket med udgangspunkt i følgende overordnede opdeling: 3.1. Rimelig tid og væsentlige fornødenheder 3.2. Retningslinjer/procedurer for opkrævning/tilbagebetaling af midler 3.3. Fonden og fondskassernes opbygning 3.4. Administrative omkostninger 3.5. Ikrafttrædelse 3.6. Indenrigsrejsende

3 3/ Forhøjet garantistillelse 3.1. Rimelig tid og væsentlige fornødenheder RID og DRF mener, at det skal tydeliggøres, hvad der menes med rimelig tid og væsentlige fornødenheder. Passagerer kan være spredt på mange destinationer med få flyruter, som kan hjembringe kunderne ved konkursens indtræden. I disse tilfælde bør de rejsende være forberedt på, at hjemrejsen kan komme til at foregå på et senere/tidligere tidspunkt end det oprindelige hjemrejsetidspunkt. Endvidere bør det præciseres, at Rejsegarantifondens forpligtelse til hjemtransport af strandede passagerer på et andet tidspunkt end det planlagte tidspunkt ikke skal betragtes som en afkortning af rejsen, med den konsekvens, at der kan rejses yderligere krav over for Rejsegarantifonden (RGF). RGF påpeger, at gældende praksis som følge af den gældende lovs 5 stk. 4 er, at fondens bestyrelse fastsætter retningslinjer for, hvordan begreberne rimelig tid og væsentlige fornødenheder skal tolkes. RGF antager, at denne praksis fortsættes med ændringsforslaget. Det er intentionen, at gældende praksis, som følger af 5 stk. 4 fortsættes for så vidt angår implementeringen af begreberne rimelig tid og væsentlige fornødenheder. Det præciseres i lovens bemærkninger, at der ikke kan rejses krav mod Rejsegarantifonden for afkortning af rejsen, hvis det tilbudte hjemrejsetidspunkt for rejsen ligger før det oprindelige hjemrejsetidspunkt Retningslinjer og procedurer for opkrævning og tilbagebetaling af midler RID og RGF påpeger, at det vil være hensigtsmæssigt at præcisere retningslinjerne og procedurerne for både opkrævning og tilbagebetaling af flykonkursbidraget. RID og DRF mener, at dette bør fremgå af lovbemærkningerne, mens RGF mener, at det kan fremgå af den følgende bekendtgørelse. DRF har endvidere det konkrete ønske, at tilbagebetalingen af bidrag opkrævet for flytransport i forbindelse med pakkerejser skal fastsættes til at være et netto-bidrag, således at rejsearrangører får dækket deres administrative omkostninger ved at skulle oplyse, hvor mange flyrejser de har købt og dermed, hvor stor deres tilbagebetaling skal være. Det er vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt at definere de nærmere retningslinjer og procedurer for opkrævning og tilbagebetaling i en bekendtgørelse, der fastsætter de administrative rammer for Rejsegarantifondens drift i samarbejde Rejsegarantifondens bestyrelse.

4 4/7 Det vurderes ikke at være en uforholdsmæssig byrde, at pakkerejsearrangørerne skal oplyse, hvor mange flyrejser, der årligt har indgået i deres pakkerejser. Der lægges derfor ikke op til, at lovteksten ændres Fonden og fondskassernes opbygning RGF påpeger, at det bør præciseres, at der på trods af beskrivelsen af de to separate fondskasser, fortsat er tale om én fond i juridisk forstand. De to fondskasser er ikke selvstændige juridiske enheder, men skal i regnskabsmæssig forstand forstås som to enheder. RID mener, at størrelsen på pakkerejsedelen af fonden skal fastlægges og endvidere, at de fondsopbyggende bidrags størrelse skal fastlægges. DRF mener, det bør præciseres, at lån optaget af pakkerejsedelen af fonden i flydelen af fonden kan benyttes til at dække forudbetalinger. I ændringsforslaget fremgår det alene, at lån optaget af flydelen af fonden i pakkerejsedelen af fonden ikke kan benyttes til dækning af forudbetalinger. DRF mener desuden, at betalinger til indkvartering og væsentlige fornødenheder bør prioriteres lavere end tilbagebetaling af forudbetalinger på flyrejseområdet. For så vidt RGFs bemærkning om beskrivelse af de to fondskassen som separate, så præciseres det i bemærkningerne til ændringsforslaget, at der i regnskabsmæssig forstand er tale om to fonde, men at disse to fonde indgår i én juridisk enhed, der er Rejsegarantifonden. Det er vurderingen, at den nuværende praksis i Rejsegarantifonden i forhold til at fastsætte størrelsen på den fond, der skal dække tab som følge af konkurs ved en pakkerejseudbyder, er hensigtsmæssig. Der ændres derfor ikke i ændringsforslaget for at imødekomme denne bemærkning. I forlængelse af bemærkningen fra DRF om brugen af lån mellem fondene præciseres det i bemærkningerne, at lån optaget af pakkerejsefonden i flyfonden kan benyttes til at dække forudbetalinger af pakkerejser. Det vurderes, at den praksis som allerede anvendes i Rejsegarantifonden for indkvartering og væsentlige fornødenheder er hensigtsmæssig. Det er ikke intentionen at prioritere indkvartering og væsentlige fornødenheder lavere end forudbetalinger, sådan som det foreslås af DRF, da formålet med ordningen først og fremmest er at hjælpe rejsende med at komme hjem og derefter tilbagebetale tabte forudbetalinger i det omfang der er tilstrækkelige midler hertil. På den baggrund ændres teksten i ændringsforslaget ikke. 3.4.Administrative omkostninger RGF og Rigsrevisionen (RR) mener, at det er uhensigtsmæssigt at fastsætte en øvre grænse for de almindelige løbende administrative omkost-

5 5/7 ninger på 0,5 millioner kroner. RGF mener desuden, at det bør præciseres, at omkostninger, der følger af administration på flyrejseområdet, skal bæres af flyselskaberne, og at administrative omkostninger på pakkerejseområdet skal bæres af pakkerejseudbyderne. DRF mener endvidere, at der skal opstilles et separat budget for administrationsomkostningerne på flydelen. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at der sættes en fast overgrænse for de almindelige løbende administrative omkostninger på 0,5 millioner kroner. Det skal understreges, at der er tale om almindelige og løbende administrative omkostninger. Særlige situationer, som fx hvis et stort flyselskab går konkurs, vil kunne kræve midler ud over de 0,5 millioner kroner. Lovteksten fastholdes derfor. De administrative omkostninger i forhold til flydelen af rejsegarantifonden skal dækkes af flyselskaberne, ligesom pakkerejsedelen skal dække de omkostninger, der er ved administration af den ordning, som omfatter pakkerejseudbyderne. Det præciseres derfor i ændringsforslaget, at omkostninger, der følger af administration på flyrejseområdet skal bæres af flyselskaberne, og modsat at administrative omkostninger på pakkerejseområdet skal bæres af pakkerejseudbyderne. Der vurderes, at i det omfang, der skal stilles krav om separate budgetopgørelser, kan det forhold behandles i bekendtgørelsen, der fastsætter de administrative rammer for Rejsegarantifondens drift Ikrafttrædelse RGF og RID påpeger, at det bør defineres i lovbemærkningerne, hvilke forhold, der gælder for kunder, som har købt deres billet før ikrafttrædelsen, men først rejser efter, at loven er trådt i kraft. er Reglen i ændringsforslaget medfører, at alle med et gyldigt hjemrejsedokument skal hjemtransporteres efter ikrafttrædelse, og dette vil gælde uanset, hvornår rejsen er købt. Det præciseres i bemærkningerne, at rejsende, der har købt deres rejse før ikrafttrædelse, men først rejser efter ikrafttrædelsen har ret til at blive hjemtransporteret uanset om de har købt Rejsegarantifondens nugældende konkursdækning eller ej. Kunder, der har tilkøbt den nugældende konkursdækning før 1. juli 2015, men først rejser efter ikrafttrædelse har de rettigheder, som de har købt via dækningen dvs. ret til hjemtransport og fuld tilbagebetaling af forudbetalinger i tilfælde af et flyselskabs konkurs. Dette præciseres i lovens bemærkninger.

6 6/ Indenrigsrejsende BDL angiver, at de finder det naturligt, at indenrigsrejsende ikke er omfattet af dækningen, sådan som ændringsforslaget også angiver. De mener, at rejsende, der er omfattet af dækningen, alene bør have ret til at blive hjemtransporteret til den danske lufthavn, hvor den internationale del af rejsen afsluttes og således ikke helt til slutdestinationen. er Det er intentionen med loven, at rejsende i en konkurssituation kan blive hjemtransporteret helt til den lufthavn, hvor deres hjemrejsedokument er gyldigt til. Hvis en kunde har købt en returrejse fra Ålborg til Los Angeles og skifter fly i København, skal kunden således hjemtransporteres helt til rejsedokumentets danske slutdestination altså Ålborg. Det vurderes ikke at være rimeligt, at kunden strander i København, hvis det er Ålborg, billetterne er købt til. Dette forudsætter, at rejsen fra Ålborg til Los Angeles er købt samlet (i en transaktion). Hvis flybilletten Ålborg- København er købt separat, vil der ikke kunne opnås dækning for den del af rejsen. Den foreslåede ændring foretages derfor ikke i ændringsforslaget Forhøjet garantistillelse DE og DRF udtrykker utilfredshed med Rejsegarantifondens implementering af reglerne for forhøjet garantistillelse. Begge parter mener, at Rejsegarantifondsloven bør ændres således, at færre virksomheder vil blive omfattet af forhøjet garantistillelse for deres solgte rejseydelser. DE og DRF er ikke tilfredse med, at det spørgsmål er henvist til implementeringen af det kommende Pakkerejsedirektiv. er Forslaget til et revideret Pakkerejsedirektiv, hvor der på nuværende tidspunkt er indledt trilogforhandlinger i EU, vil formentlig ændre grundlæggende på, hvilke virksomheder og hvilke ydelser, der fremover vil være omfattet af direktivets bestemmelser. Det kan få betydning for Rejsegarantifondens praksis vedrørende garantistillelse. Det vurderes derfor mest hensigtsmæssigt at tage stilling til disse forhold, når direktivet er vedtaget og skal implementeres i dansk ret. Indtil det reviderede pakkerejsedirektiv er på plads, foreslås det, at disse udfordringer håndteres i RGFs bestyrelse, ligesom det er tilfældet i dag. 4. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder mv. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Board of Airlines Representatives Denmark, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Campingrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Den Danske Dommerforening, DFDS A/S,

7 7/7 Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark, Forsikring & Pension, Friluftsrådet, HK/Danmark, HORESTA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse- Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Trafikstyrelsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Transportministeriet, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget Rejsearrangører i Danmark (RID) Forbrugerrådet TÆNK Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Dansk Erhverv (DE) Dansk Rejsebureau Forening (DRF) Rigsrevisionen (RR) Forsikring og Pension (F&P) Rejsegarantifonden (RGF)

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int.

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. Årsberetning 2011 Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. +45) 35 35 88 59 Beretning fra s formand 2011 igen et udfordrende år 2011 har

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse 19. november 2014 Sag 2014-7767 /NIPAKA Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 2. oktober 2014 udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse i høring med

Læs mere