Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943"

Transkript

1 Horslunde Realskoles Elevforening Aarskrift 1943

2 Skoleminderc fra Verdenskrigsaarene Af Ekspeditionssekretær i Justitsministeriet, cand. jur. H. L. Thomsen, Min Skolegang i Realskolen begyndte i hin hede Sommer i 1914, der er blevet berømt, men ikke for det gode. Eksamen fik jeg i 1917, og hele min Skole tid i Realskolen kom altsaa til at ligge i Verdenskrigens Skygge. tf. ' Skoledrenge er selvfølgelig altid levende optaget af de store Ting, der sker udenom dem, det ligger i Drengesindet. Og de Samtaler, vi havde indbyrdes saa vel som med Lærerne om Krigens skiftende Situationer, hører til de Minder fra min Skoletid, der staar klarest for mig; en af Lærerne havde den strategiske Stilling ført a jour ved Hjælp af Nipsenaale paa et stort Landkort, og ved det Kort aflagde vi hyppige Besøg. Men ellers, bortset fra denne Optagethed af, hvad der sker maa man vel sige, at det daglige Liv paa en Skole præges mindre af Krig og cand. jur. Hans Ludvig Thomsen Dyrtid end Livet de fleste andre Steder. Ganske vist kunde vore Skolevinduer af og til klirre under Kanonskuddene fra Østersøen, men Kanontorden var ogsaa før 1914 en velkendt Lyd for Lollikbørn, og ganske vist var Tøj, Mad og Brændsel blevet dyrt, men hvad vedkom det os paa Skolebænken? Dér vekslede Sprog med Geografi og Matematik med Fysik i regelbunden Over- 1

3 ensstemmelse med Planen i vore kolorerede»skoleskemaer«, og som det altid havde været Tilfældet, og-historiebøger suppleres jo ikke, før Begivenhederne er blevet Historie. Mest direkte ramte det os vel nok, at 5-Øres-Tingene steg og efterhaanden blev til 16-Øres-Ting, uden at de blev større derfor, men det var dog alligevel en ringe Ulempe. Maaske véd den raa Nutid ikke, hvad 5-Øres-Ting var, men det var altsaa dejlige Chokaladestykker med Creme, eller Frøer eller Negerkys, soni blev købt hos Frk. Frederiksen i den lille Butik mellem Skoleindkørselen og Jernbanen. Frk. Frederiksen var egentlig to Damer, nemlig to Søstre, der hovedsagelig levede af at sælge 5-Øres Ting til Realskolebørnene. Den ene Søster hed Ellen og lød Navnet; hvad den anden hed er aldrig gaaet op for mig, og det var i det hele lidt svært at holde dem ude fra hinanden, skønt de vist ikke lignede hinanden Spor. Hvad angaar Lærerpersonale, har Horslunde Realskole i Tidens Løb vist været baade paa Bølgetoppen og i Bølgedalen. I min Tid var det i det væsentlige da Bølgetop. Jeg vil ikke skrive om Frk. Borella, vor charmerende og sikre Fransklærerinde, eller om Hr. Damsager, den fine Pædagog, aldrig har jeg set ham give en Lussing, og dog svigtede Disciplinen aldrig i hans Timer. Heller ikke om Hr. Sigvard, Niels Bukh-Disciplen, som fik lært selv mig n æ s t e n at holde af Gymnastiktimerne. Jeg vil ikke skrive om disse, for de har aldrig kunnet være i Tvivl om, at vi holdt af dem. Men lad mig nævne en, som maaske ikke var saa sikker paa dette: Skolebestyrer Lambek, og lad mig protestere mod den altfor beskedne Vurdering af egne Læreregenskaber, som Hr. Lambek selv fremkom med i Aarsskriftet for 2 Aar siden. Berøringen med Hr. Lambeks Karakter og Personlighed har tror jeg sat Præg for Livet paa de fleste af hans gamle Elever, men han er maa- 2

4 ske ikke helt selv blevet klar derover, for det er karakteristisk, hvad en af mine Kammerater sagde til mig i 1917 umiddelbart efter vor Eksamen:»Det er først nu gaaet op for mig, hvad Hr. Lambek betød for mig.«saaledes gik det nok mange af os, at vi først i den sidste Del af vor Skoletid eller bagefter blev helt klare over vor Stilling til ham, og saa fik vi aldrig fortalt ham det. Men Tak, Hr. Lambek, for de Aar, da jeg gik i Skole hos Dem. Jeg mindes den Tid med Glæde, baade de hyggelige Øjeblikke paa Bænken i Skolegaarden, naar Feim-Minutters- Piben var i fuld Damp, og De med et lunt Blik under Kasketten hørte paa al vor Snak, og ogsaa Timerne og de sjældne Øjeblikke, naar vi fik Dem overtalt til at fortælle lidt om Henry George. Lad mig ogsaa nævne Frk. Møller, den søde, ivrige og altid oplagte, som saa tidlig maatte dø. Kan 1 huske, naar hun læste Verdenshistorie op af store Værker for at gøre det hele mere levende? Eller naar hun arrangerede Valghandling, og vi drillede hende med, at Kvinder ikke burde have Valgret. Og kan vi nogensinde glemme hendes evige Trusel om»snart at blive alvorlig vred«og at hun aldrig blev det? Alle de glade Minder fra Timer og Legeplads har vel mest Interesse for mig selv og muligvis lidt for mine Klassekammerater; men da maaske ogsaa de læser dette, lad mig saa alligevel fremdrage et Par Træk. Der var dengang en Snebold havde knust en Rude, og vi alle blev lukket ude i Kulden, indtil den skyldige meldte sig. Vi stillede op i Demonstration og for^ langte i Kor vore Brændselspenge tilbage, for naar vi ikke maatte være i Varmen... ikke sandt? Jeg kan aldrig mindes dette uden at beundre mig selv for min Frimodighed, at jeg var med i det Kor, for paa Grund af en Friplads var netop Brændselspengene mit eneste Bidrag til Skolens Økonomi. Hele Proble- 3

5 met blev dog ikke stillet paa Spidsen, for Rudeknuseren meldte sig snart frivilligt. Eller dengang»rimersgaard«brændte, og vi alle hele Eksamensholdet kom omtrent en Time for sent i Skole og maatte sidde' over. Hvor var Hr. Lam-bek vred. Han skød Gnister midt i den engelske Poesi, og jeg kom til at smile. Saa blev han endnu vredere, og de, der kom allersenest, fik slet ikke Lov at komme ind til Timen, skønt denne Forholdsregel næppe kunde gavne deres Engelskkundskaber. Naa, vi fik da Eksamen alle alligevel, skønt en af mine Kammerater vitterligt aldrig fik lært at udtale»the«, men kaldte det en Mellemting mellem»le«og»lø«. I 1916 gik jeg»til Præst«hos Pastor Fensmark, som paa Skolen var vor myndige Religionslærer. Vi var en 4 5 Kammerater, som fulgtes til og fra Præ-stegaarden og i den Tid holdt sammen i tykt og tyndt. Pastor Fensmark var meget gavmild med Frugt fra den store Præstegaardshave, og engang i et Frikvarter blev et Pæretræ rystet til Benefice for»læsebørnene«. Else Nielsen, som havde en Spencerkjole paa, havde netop faaet fyldt godt op indenfor 1 Kjolebrystet med Frugt til senere Fortæring, da Pastoren, der vel ikke lagde Mærke til, at den spæde Pigebarm svulmede mere, end den plejede, rakte en Haandfuld Pærer hen til hende med Ordene:»Du faar vist slet ikke noget, Else, vil du ikke have disse her?jo, Tak,«sagde Else og rødmede ikke. Senere kom Konflrmationsdagen; da var Else saa uskyldig at se til som nogen; hun stod lige over for mig paa Kirkegulvet, saa jeg kunde se, at hun havde Taarer-i sine søde Øjne. Udenfor Kirken vekslede jeg Lykønskningskort med Alexander, husker jeg; det er ham, der nu er Elevforeningens initiativrige Formand. Lad mig saa slutte med at sende en Hilsen til mine gamle Klassekammerater. Til Ellen og Marie 4

6 Louise Grethe er jo død og til alle mine Drengevenner. Er det ikke underligt, at vi er blevet saa gamle, at vi i Aar kunde have holdt 25 Aars Jubilæum? Vi sidder spredt vidt omkring og gemmer paa vore gamle Skoleminder. Engang imellem tager vi dem frem. Lidt blegede af Tiden er de blevet, ogsaa lidt vemodige, og fremmede finder dem ikke altid saa morsomme, som vi selv gør det; men lad os alligevel vedblive at bevare dem. Elever i Realsko'ens IV Klasse 1911

7 Jeg havde den Glæde at gaa paa Korslunde Realskole fra 1917 til 1920, da jeg tog min Eksamen og kort efter rejste til Amerika paa Besøg i et Aar hos min Søster. Minder fra Skoletiden fremfører jeg ikke her, men vil fortælle Læserne i korte Træk om min anden Tur til Amerika i Ruten gik over Esbjerg, Elisabeth Christiansen Harwich, London, Southampton, Cherbourg i Frankrig til New York. Gennem 27 af Amerikas forenede Stater, en kort Tur over Grænsen til Republikken Mexico, langs Stillehavets Kyst omtrent til Canadas Grænse, hvorefter det atter gik hjemefter tværs over Amerikas Continent med Ophold bl. a. i Chicago, Washington, D. C. og New York over Atlanterhavet til Le Havre og Paris gennem Belgien og Tyskland til Danmark. Jeg rejste med»bumletog«og Lyntog, med»par-keston«over Nordsøen og Verdens hurtigste og største Skibe over Atlanterhavet. Jeg kørte med Londons Busser, New York og Chicagos Højbaner, som gaar højt oppe i Luften, hævet over Gadernes voldsomme Trafik og med New Yorks Undergrundsbaner, der farer af Sted som et Lyn under New Yorks Skyskrabere og Hudsonfloden. Med store Rutebiler kørte jeg fra Kyst til Kyst i Amerika. Jeg fløj over Staten Kansas og kørte med Strudse i Californien. Jeg prøvede Metroen i Paris og Tysklands Schnellzug for til 6

8 allersidst at»bumle«fra Nykøbing til Sakskøbing. I London saa jeg Parlamentsbygningen, Westmin-ster Abbey, Buckingham Palace, St. Pauls Cathedra-len, Tower of London, hvor de pragtfulde Kronjuveler opbevares. Jeg var paa en dejlig Biltur ud til Windsor, hvor jeg saa Slottet og Kirken. Fra London rejste jeg til Southampton, hvor Verdens hurtigste Skib»Queen Mary«, Indehaveren af Atlanterhavets blaa Baand, laa parat til at føre os over Atlanterhavet paa 4 1/ 2 Døgn. Man kan daarligt nok gøre sig Begreb om, hvor stort saadan et Skib er. Jeg skal blot nævne, at det er paa over 81 Tusinde Tons. Dets Længde er 311 Meter, der er Plads til et Par Tusind Passagerer, og det har 1100 Mands Besætning. Det var en Oplevelse at rejse med dette pragtfulde Skib. Da vi en tidlig Morgen nærmede os New York var jeg første Mand paa Dækket. Jeg vilde se Indsejlingen til New York, hvor Frihedsgudinden, Statue of Liberty, bød os velkommen. I New York tilbragte jeg en Ugestid og var flere Gange paa den store Verdensudstilling. 62 Nationer deltog i Udstillingen, og de Attraktioner, der blev budt Publikum overgik alt, hvad der hidtil er set. Danmarks Pavillonen søgte jeg først og fremmest. Dens Facade var opført af Glas, og der kom rigeligt Dagslys ind i Bygningen i Modsætning til de fleste andre Bygninger, hvor der brugtes kunstigt Lys. Derfor blev det danske Hus ogsaa kaldt Dagslysets Pavillon. Paa Udstillingen havde jeg en Dag den store Oplevelse at se og høre Amerikas»first lady«mrs. Roosevelt tale paa et stort Møde. I New York var jeg til Tops i den 72-Etager høje Skyskraber Rockefeller Center, som jeg vil kalde en By i Byen, for om Dagen opholder der sig 125,000 Mennesker i denne Bygning. I Bygningen findes Verdens største Biografteater med Siddeplads til

9 Personer. Jeg tilbragte et Par Timer i dette pragtfulde Teater. Fra New York gik Turen til Chicago, som det vai 1 mig en stor Glæde at gense, eftersom jeg opholdt mig her i længere Tid i Fra Chicago rejste jeg vestpaa til Iowa og Kansas og videre gennem Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona til California. Et helt Døgn kørte vi gennem Ørkenen. Landet laa som store Snedriver saa langt Øjet kunde se. Ingen Træer, ingen Buske, kun Kaktus og Juccaer i Tusindvis. I New Mexico oplevede jeg en frygtelig Ørkensandstorm. Det støvflne, brune Ørkensand kom som en Taage og formørkede alt. Selv Solen kunde ikke skinne igennem. Det blev mørkt som i den mørkeste Nat. Gadebelysningen blev tændt, men intet formaaede at lyse op. I El Centro i Syd-Californien, hvor jeg opholdt mig et Par Dage, blev 7 Aars Varmerekord slaaet netop i de Dage jeg var der. Termometret viste 48 1 /«Celcius. Tro mig, det var varmt. Med Los Angeles som Maal nærmede vi os Stillehavets Kyst og der var ingen Grænser for, hvad der fandtes af dejlige Frugter. Mægtige Daddelpalme-plantager, Vindruemarker og Appelsinlunde saa man overalt, ligeledes Figen, Abrikos- og Ferskentræer. I Los Angeles opholdt jeg mig en halv Snes Dage og var paa Tur i den skønne By hver Dag ogsaa til Hollywood, hvor jeg saa «Borte med Blæsten«blive filmet. Langsomt gled vi forbi alle de pragtfulde Hjem, hvor»stjernerne«bor. Fra Los Angeles kørte vi 752 km langs Stillehavets Kyst til San Francisko. I San Francisko var der ogsaa Verdensudstilling. Den var ikke saa stor som i Neiw York, men til Gengæld smukkere. Klippehuset og Besøget i Kineserbyen, hvor der bor 28,000 Kinesere, glemmer jeg aldrig. Fra San F. kørte vi over Golden Gorte Broen videre til Kæmpetræernes Rige. 8

10 Vi kørte en hel Dag i disse vidunderlige Skove. Nogle af Kæmpetræerne er 2500 Aar gi. og har en Diameter paa m. Jeg havde Billet til Seattle, men desværre ikke Tid til at rejse dertil. Havde jeg haft Tid, havde jeg ogsaa standset i Yellowstone Park, som jeg besøgte i Det er et Sted, man altid længes tilbage til. De varme Kilder, Geyserne, Dyndvulkanerne, Bjerglandskaberne og de vilde Bjørne glemmer jeg aldrig. Atter kom jeg til Chicago, og efter nogle Dages Forløb rejste jeg til Washington D. C, hvor jeg havde den store Oplevelse at aflægge Besøg i baade det hvide Hus og Capetoliet. Jeg opholdt mig 15 Minutter i det hvide Hus og fik Lejlighed til at se Præsident Roosevelts Saloner, Bibliotek og Billiardværel-se. Der er 114 Værelser og 8 Badeværelser, i det hvide Hus. En Eftermiddag var jeg paa en Biltur til Mt. Ver-no, hvor Amerikas første Piæsident boede for 150 Aar siden. I New York turede jeg atter rundt et Par Dage, før jeg rejste med»normandie«, Verdens største Skib, til Le Havre. Det blev»normandie«s sidste Rejse til Europa. Krigen udbrød, og det prægtige Skib kom aldrig til dets Fædreland mere, og nu er det brændt og ligger ved Hudsonflodens Bred siom alle Tiders største Skibsvrag. Vi havde en herlig Tur over Atlanten. Golfstrømmen var lidt varm. Fra Le Havre rejste jeg til Paris, hvor jeg opholdt mig et Par Dage og var paa flere dejlige Rundture, bl. a. til Versailles. Fra Paris rejste jeg gennem Nordfrankrig, Belgien og Tyskland til Danmark. Og taknemlig var jeg, fordi jeg naaede hjem, inden den frygtelige Verdenskrig udbrød kun nogle faa Dage efter. ELISABETH CHRISTIANSEN. Lærerinde, Kalø Skole, Saxkjøbing. 9

11 Skoleminder Som tidligere Elev paa Horslunde Realskole og som Formand for vor Elevforening synes jeg, at Tiden nu er inde, hvor jeg maa fortælle lidt fra Aarene, der svandt. Jeg tilbragte Tiden paa Skolen i Aarene , Ver den skrigs aarene. Jeg traadte ind ad Dørene i 5. Klasse d. 18. August 1915, efter at Fader og jeg havde aftalt med Skolens Bestyrer,, Hr. Lambek, d. 17., Dagen i Forvejen, om at komme paa Skole. Det var altsaa i ellevte Time, at jeg tog Beslutningen og har aldrig nogensinde fortrudt det. Jeg havde gaaet 6 Aar i Nøbbet Kommuneskole og havde altid næret en vis Betænkelighed ved Eleverne fra den højere Skole i Horslunde. Der gik paa det Tidspunkt nogle store A, Ferdinandsen Drenge og Piger paa Skolen, som vi Børn fra Kommuneskolen altid var bange for, i Særdeleshed Drengene. Krigen var altid i Gang, naar Realskolebørnenes Vogne viste sig, og jeg husker, at der ofte skete et eller andet de Dage. Engang blev et stort Stykke moden Havre nedlagt ved Slagsmaal og saadan kunde nævnes mere. Jeg fik da saavel som andre, der holdt sit Indtog paa Skolen, min Daab under Vandposten og derefter Rideturen paa Tjørnehækken til Jernbanen; og saa var Ouverturen givet til 4 Aars Læsetid paa Skolen. Ja, den Tid glemmer jeg aldrig. Den har, tror jeg at kunne sige, aldrig været en skønnere Tid for mig, endskønt man i den voksne Alder og Ægteskabet har mange smukke Minder. De Elever og det Lærerpersonale man har færdes imellem glemmer jeg aldrig, i Særdeleshed Eleverne, og det var ogsaa min store Glæde, da vi fik startet vor Elevforening i 1939, til yder- 10

12 ligere Styrkelse af Minder fra Skole- og Barndomstiden i Korslunde, om jeg saa maa kalde det. Det har været et Arbejde at faa den startet, men til Gengæld en af de største Glæder for mig saavel som for andre, at det blev til Virkelighed med den. Det var ogsaa mærkeligt, at der skulde gaa saa mange Aar, inden vi kunde tage os sammen og danne den. Det er mit Ønske, at den vil leve videre, naar vore Dage er talte. Men lidt væk fra Foreningen og til Skoletiden, Jeg gjorde min Indtræden i 5. Klasse med 3 Sprog og Matematik. Det var en haard Kost at komme fra Kommuneskole til et saadant Bord. En af de første, jeg lagde Mærke til, var vor Klasselærerinde, Frk. Elisabeth Nielsen. Ja, hun var flink og dygtig, men paa den Tid bleven ældre.»et Blyant«, som hun sagde, havde hun altid i Haanden og prikkede os ofte med den. Ja, hun hamrede os igennem Fransken. Vi skulde lære det, og det var svært, saa maat-te vi op og staa ved Katederet, og det kunde ofte vare længe, før vi forlod det. Vor Historielærerinde var Frk. Julie Møller, som forstod at gøre os meget interesseret i Faget, og hendes Hund, Onkas, glemmes ikke. Den stod gerne og kiggede paa Trappegangen, naar den ventede sin Ejerinde op til den lille Lejlighed oven paa Skolen. Disse to Lærerinder er nu begge væk, men glemmes ikke. De nulevende skal man vel vare sig for at udtale sig om, men jeg kan saa vel som andre bevidne, at Skolen har og har haft meget dygtige Lærere, som vi Elever er stolte af, og vi kan ikke undervurdere deres Indsats; og mange Drenge og Piger, der sidder rundt i Stillinger i det ganske Land, udgaaet fra Horslunde Realskole, har en Tak til vor gamle Skole at bringe. Det var en drøj Tid, men en interessant Tid, og der blev arbejdet. Dengang blev der kørt med Tog, Jumbe, Gig og Cykle. Det samme gør sig gældende nu for de, Elever, der kører langvejs fra. Jeg havde den Glæde at faa Tilbud paa at køre med Hansa, Anna og Ella, alle fra min Egn. Vi havde mange fornøjelige Timer sammen, som aldrig glemmes, og der blev regnet Stykker og der blev læst og der blev udspurgt om det ene og det andet. Vi hjalp hinanden saa godt vi kunde. Vi var enige. Der var Sammenhold, indtil Eksamen rykkede frem og vi skulde i Ilden ved det grønne Bord. Jeg mindes vore Botanisereture til Pederstrup 11

13 og Vesterborg Sø med Lærer Sigvard, som nu er i Sydamerika. Han var en munter Lærer og hans Gymnastik fra Ollerup satte sit Præg paa os. Ja, mange Lærere kan nævnes. Bestyrer Hyllemose erindres ligeledes. Viceskoleinspektør Magnus Rasmussen. Hans klare og bestemte Maade at undervise paa. En maa ikke glemmes, det er afdøde Lærer Hollesen, der døde af spansk Syge i Vi var mange Elever, der havde den fæle Sygdom. Jeg maatte lægge mig den 5. December, men naaede at komme op og følge Lærer Hollesens Baare 4. Juledag til Banen. Han er jordet paa Ødis Bramdrup Kirkegaard ved den gamle Grænse. Aarene gik. Eksamen kom i Det var store Dage; den 9. Juli fik man sit Bevis. Eksamen var overstaaet. Den 12. Juli begyndte-jeg som Jernbaneelev paa Korslunde Station, fastansat, kun 3 Dages Sommerferie. Det var ikke meget, men Fader havde aftalt med Postmester Støjholm, at jeg nu skulde begynde, og saa var det Alvor. Den Tid, der kom, blev noget andet for mig," men det var en stor Glæde, da jeg efter flere Aars Forløb kiggede ind paa vor gamle Skole og traf Lærer P. Ravn, nu Hindholm Kost- og Realskole, og fik en god Samtale i Stand om Oprettelsen af en Elevforening. Det siger jeg Dem Tak for, Lærer Ravn, og" Tak til de mange Elever, der sluttede op om Foreningens Dannelse. A. FERDINANDSEN, Trafikassistent, Saxkjøbing. B. Noter Elevforeningen holdt sin aarlige Generalforsamling paa Realskolen den 20. September Kl. 16,00. Nyvalgt blev Frk. Elly Sunke, Havreballegaard, Svinsbjerg, i Stedet for Sagfører E. Hovmand, Nakskov, og Bogholder O. Ørvad, Nakskov, i Stedet for Fru Lærer K. Ravn, Hindholm Kost- og Realskole, Fuglebjerg. Efter Generalforsamlingen samledes Mødedeltagerne i Reventlowparken, hvor Skolen holdt sin aarlige Skolefest, hvor ca. 700 Deltagere var mødt og Skolekomedien blev opført af Skolens nuværende Elever. Derefter var der Dans til Kl. 1. Festen blev meget vellykket. Elevforeningen havde faaet Lov at afholde amerikansk Lotteri, hvilket gav et pænt Overskud til Foreningen. 12

14 IV og III Realklasses Elever 1942 sammen med Bestyrer S, Hirshals og Lærer P. Ravn Ved Aarsskiftet var paa Skolen 130 Elever. Skolen havde den Glæde, at den største Eksamen blev taget i Aar af Eleven Knud Ejler Eriksen. Svinsbjerg. idet Eriksen fik 117 Points med 2 Sprog. Elevforeningen har i Aar foræret Skolen 3 Billeder af Skolens tidligere Bestyrere, Kelter Wesenberg, C. Lambek og K. Dam.. Billederne blev med Tak modtaget af Bestyrer S. Hirshals, og er bleven ophængt i Hallen. L/fietteLsets aa. nue OiCedLem-ntee i J9U2: Forlod Fødselsaar Skolen og Dato / Proprietær Gunnar Bruun Clausen, Orehave-gaard, Horslunde Proprietær Svend Coulthard, Skredtorpegaard. Onsevig / Proprietær Poul Henrik Bøgvad Theil, Kathri-nesminde, Urne pr. Svinsbjerg / Fru Anna Elva Klinke, f. Rudolph, Klinkeskov-gaard, Kragenæs /5 190'7 Lærer Hans Claudius Larsen, Vindeby Skovskole, Onsevig. 13

15 Forlod Skolen Fødselsaat og Dato / Landmand Folmer Johannes Rasmussen, Pileskovgaard, Nakskov / Lærer Erik Knudsen, Ollerup Gymnastikhøjskole, Ollerup Handelsgartner Hans Jacob Højer Samuelsen, Horslunde / Kommis Povl Pilt Rasmussen, Ørslykke Brugsforening / Frk. Asta Johanne Krogh, Sophiehøj pr. Rødby / Disponent Oscar Willbæk Christiansen, Ref'sha-levej, Maribo / Landmand Frands Ivan Nordlund Thage, Kastager / Frk. Eli Agnethe Thage, Kastager. Tiltraadt Fødselsaar Skolen og Dato 18 / /a 1915 Lærer Johannes Hansen, Horslunde Realskole. Forlod Skolen 18 /8 42 Hr. Lærer P. Ravn og Fru Lærer K. Ravn, ny Adresse: Hindholm Kost- og Realskole, Fuglebjerg. Fra 1 /i2 42 er Lærerinde Frk. J. Henriksen fraflyttet Skolen, idet hun har overtaget Frk Harriets Skole i Maribo. Ved Realskolen er antaget Frk. Ragnhild Dam, Vigsnæs, som Vikar. Sidste Aar tog følgende Præliminæreksamen paa Skolen: Elly Baadesgaard, 89 2 /s... 2 Sprog. Lisi Dyssegaard. IO4V Knud Ejler Eriksen, Esther Jensen, Lizzi Jønck, /s... 3 Tove Olsen, Peter Pedersen, HrøVs... 2 Thorkild Rasmussen, 74 2 / Elevr i 4.Realklasse, der dimmiteres i 1943 : født 2 / Poul Jensen, Nøbbølle, Horslunde. 6 / Henning Poulsen, Haraldsminde, Horslunde. 21 / Henrik P'rier Jensen, Utterslev, Kastager. 14

16 født 20 / Ingemann Knudsen, Torrig. 22 / Palle Pilegaard, Torrig. 27 l Peter Christiansen, Mindebo, Nakskov. 5 /io 1927 Birgit Christiansen, Nøbbet, Svinsfojerg. 2 / Birthe Hyllemose, Gæstlykkegaard, Svinsfojerg. 24 / Jytte Søegaard, Birket, Torrig. 13 / Kristen Rudolph, Tjørneby Hedegaard, Onsevig. 8 /1o 1926 Edel Blach, Horslunde. 15 / Else Rasmussen, Gadetoftegaard, Birket, Torrig. 21 / Inge Marcussen, Horslunde. 23 / Agnethe Frederiksen, Kastager. Almindelig Forberelseseksamen blev i Aaret 1907 taget af: født / Kaj Alstrup... 3 Sprog 27 I Marie Krebs... do. 7 l Johanne Marie Madsen... 2 Sprog 23 / Albert Kristian Olsen... do Henrik August Skotte... do, 31 / Magnus Poul Wedderkopp... da / Werner von Eyben... 3 Sprog 12 / Jens Peter Hjalmar Jensen... 2 Sprog 2 / Marie Elisabeth Momme... 3 Sprog 6 / Lars Dyrhoft Nygaard... 2 Sprog 26 / Erik Wegge Olsen... do. 9/ Aage Mortensen Skude... do / Gudrun Alstrup... 3 Sprog 12 / Frederik Oscar Jensen... 2 Sprog 6 / Peder Kristian Mortensen... do. 29 / Jens Peder Michael Nielsen... do. 20/ Kristine Marie Nygaard... do. 18 / Harald Arthur Rasmussen... do. 7 / Jens August Valdemar Jensen Skaaning... do. 4 /io 1893 Agnes Dorthea Kathrine Sthryn... 3 Sprog 19/ Johan Korff Andersen Sprog 26 / Mejer Antonsen do. 24 / Ingeborg Amalie Petersen, Egebjerg... 3 Sprog 15

17 so / e 2S /1C 3 /4 2 /l, 20/ 31 /5 født /7 Johanne Eleonora Engelstoft... 3 Sprog 1894 ½ Johann Georg Hulderich v. Eyben... do /9 Hedvig Ginderup... do /2 Hans Albert Knudssn... do /3 Poul Momme... do /5 Laurits Bernhard Petersen... 2 Sprog /10Anton Rasmussen... do /6 Hansa Juliane Jacobine Climentia Theil Sprog /4 Gunnar Alstrup... 3 Sprog /10Jørgine Ole Valdemar Heje... do /5 Ane Marie Elisa Larsen... do /5 Jens Peter Sigvardt Rasmussen... 2 Sprog /6 Vilhelm Stryhn Rasmusaan... do.»kloge Ellen«. Dilettanter

18 Ved Indvielseshøjtdligheden paa Horslunde Realskole 30. Oktober 1941 Melodi: Se ud vort Flag. Det gamle mødes med det ny-derude i Verden, hvor Aarene rulle, og Livet forsvinder, som Blomster i Mulde, men atter gror i Vaardagens Gry. Det gamle mødes med det ny i Slægternes Viden, i Arbejdets Snilde; der findes saa mangen en ældgammel Kilde, hvorhen det nye ofte maa ty. Det gamle mødes med det ny vort elskede Land med de bugnende Sletter og aarvaagen Ungdom bestandig forjætter, at gamle Danmark endnu har Ry. Det gamle mødes med det ny i Hjemmenes lune og kvidrende Rede, hvor staalsatte Viljer de unge skal lede til kækt at sejre, aldrig at fly. Det gamle mødes med det ny, mens Minderne stiger og fylder vor Skole og hvisker saa stille: lær altid at stole paa Barnesind, som her søger Ly. Det gamle mødes med det ny dybt inde i Hjertet, hvor Livsflammen brænder og skærmes af Guds de velsignende Hænder. til alt er nyt bag Evighedssky.

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen 1 Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 2 Forord. Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere og dårligere, fik hun lyst til at skrive sine barndomserindringer, mens hun endnu kunne skrive

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Jorden rundt var ulejligheden værd

Jorden rundt var ulejligheden værd Jorden rundt var ulejligheden værd 1 Jorden rundt var ulejligheden værd af Herman Meier Andersen Udgivet 2013 Layout: PoBe sats & repro Nordborg. Tryk: CAD-Center Vest Aps og Forlaget Uhrskov Skanderborg

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere