Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943"

Transkript

1 Horslunde Realskoles Elevforening Aarskrift 1943

2 Skoleminderc fra Verdenskrigsaarene Af Ekspeditionssekretær i Justitsministeriet, cand. jur. H. L. Thomsen, Min Skolegang i Realskolen begyndte i hin hede Sommer i 1914, der er blevet berømt, men ikke for det gode. Eksamen fik jeg i 1917, og hele min Skole tid i Realskolen kom altsaa til at ligge i Verdenskrigens Skygge. tf. ' Skoledrenge er selvfølgelig altid levende optaget af de store Ting, der sker udenom dem, det ligger i Drengesindet. Og de Samtaler, vi havde indbyrdes saa vel som med Lærerne om Krigens skiftende Situationer, hører til de Minder fra min Skoletid, der staar klarest for mig; en af Lærerne havde den strategiske Stilling ført a jour ved Hjælp af Nipsenaale paa et stort Landkort, og ved det Kort aflagde vi hyppige Besøg. Men ellers, bortset fra denne Optagethed af, hvad der sker maa man vel sige, at det daglige Liv paa en Skole præges mindre af Krig og cand. jur. Hans Ludvig Thomsen Dyrtid end Livet de fleste andre Steder. Ganske vist kunde vore Skolevinduer af og til klirre under Kanonskuddene fra Østersøen, men Kanontorden var ogsaa før 1914 en velkendt Lyd for Lollikbørn, og ganske vist var Tøj, Mad og Brændsel blevet dyrt, men hvad vedkom det os paa Skolebænken? Dér vekslede Sprog med Geografi og Matematik med Fysik i regelbunden Over- 1

3 ensstemmelse med Planen i vore kolorerede»skoleskemaer«, og som det altid havde været Tilfældet, og-historiebøger suppleres jo ikke, før Begivenhederne er blevet Historie. Mest direkte ramte det os vel nok, at 5-Øres-Tingene steg og efterhaanden blev til 16-Øres-Ting, uden at de blev større derfor, men det var dog alligevel en ringe Ulempe. Maaske véd den raa Nutid ikke, hvad 5-Øres-Ting var, men det var altsaa dejlige Chokaladestykker med Creme, eller Frøer eller Negerkys, soni blev købt hos Frk. Frederiksen i den lille Butik mellem Skoleindkørselen og Jernbanen. Frk. Frederiksen var egentlig to Damer, nemlig to Søstre, der hovedsagelig levede af at sælge 5-Øres Ting til Realskolebørnene. Den ene Søster hed Ellen og lød Navnet; hvad den anden hed er aldrig gaaet op for mig, og det var i det hele lidt svært at holde dem ude fra hinanden, skønt de vist ikke lignede hinanden Spor. Hvad angaar Lærerpersonale, har Horslunde Realskole i Tidens Løb vist været baade paa Bølgetoppen og i Bølgedalen. I min Tid var det i det væsentlige da Bølgetop. Jeg vil ikke skrive om Frk. Borella, vor charmerende og sikre Fransklærerinde, eller om Hr. Damsager, den fine Pædagog, aldrig har jeg set ham give en Lussing, og dog svigtede Disciplinen aldrig i hans Timer. Heller ikke om Hr. Sigvard, Niels Bukh-Disciplen, som fik lært selv mig n æ s t e n at holde af Gymnastiktimerne. Jeg vil ikke skrive om disse, for de har aldrig kunnet være i Tvivl om, at vi holdt af dem. Men lad mig nævne en, som maaske ikke var saa sikker paa dette: Skolebestyrer Lambek, og lad mig protestere mod den altfor beskedne Vurdering af egne Læreregenskaber, som Hr. Lambek selv fremkom med i Aarsskriftet for 2 Aar siden. Berøringen med Hr. Lambeks Karakter og Personlighed har tror jeg sat Præg for Livet paa de fleste af hans gamle Elever, men han er maa- 2

4 ske ikke helt selv blevet klar derover, for det er karakteristisk, hvad en af mine Kammerater sagde til mig i 1917 umiddelbart efter vor Eksamen:»Det er først nu gaaet op for mig, hvad Hr. Lambek betød for mig.«saaledes gik det nok mange af os, at vi først i den sidste Del af vor Skoletid eller bagefter blev helt klare over vor Stilling til ham, og saa fik vi aldrig fortalt ham det. Men Tak, Hr. Lambek, for de Aar, da jeg gik i Skole hos Dem. Jeg mindes den Tid med Glæde, baade de hyggelige Øjeblikke paa Bænken i Skolegaarden, naar Feim-Minutters- Piben var i fuld Damp, og De med et lunt Blik under Kasketten hørte paa al vor Snak, og ogsaa Timerne og de sjældne Øjeblikke, naar vi fik Dem overtalt til at fortælle lidt om Henry George. Lad mig ogsaa nævne Frk. Møller, den søde, ivrige og altid oplagte, som saa tidlig maatte dø. Kan 1 huske, naar hun læste Verdenshistorie op af store Værker for at gøre det hele mere levende? Eller naar hun arrangerede Valghandling, og vi drillede hende med, at Kvinder ikke burde have Valgret. Og kan vi nogensinde glemme hendes evige Trusel om»snart at blive alvorlig vred«og at hun aldrig blev det? Alle de glade Minder fra Timer og Legeplads har vel mest Interesse for mig selv og muligvis lidt for mine Klassekammerater; men da maaske ogsaa de læser dette, lad mig saa alligevel fremdrage et Par Træk. Der var dengang en Snebold havde knust en Rude, og vi alle blev lukket ude i Kulden, indtil den skyldige meldte sig. Vi stillede op i Demonstration og for^ langte i Kor vore Brændselspenge tilbage, for naar vi ikke maatte være i Varmen... ikke sandt? Jeg kan aldrig mindes dette uden at beundre mig selv for min Frimodighed, at jeg var med i det Kor, for paa Grund af en Friplads var netop Brændselspengene mit eneste Bidrag til Skolens Økonomi. Hele Proble- 3

5 met blev dog ikke stillet paa Spidsen, for Rudeknuseren meldte sig snart frivilligt. Eller dengang»rimersgaard«brændte, og vi alle hele Eksamensholdet kom omtrent en Time for sent i Skole og maatte sidde' over. Hvor var Hr. Lam-bek vred. Han skød Gnister midt i den engelske Poesi, og jeg kom til at smile. Saa blev han endnu vredere, og de, der kom allersenest, fik slet ikke Lov at komme ind til Timen, skønt denne Forholdsregel næppe kunde gavne deres Engelskkundskaber. Naa, vi fik da Eksamen alle alligevel, skønt en af mine Kammerater vitterligt aldrig fik lært at udtale»the«, men kaldte det en Mellemting mellem»le«og»lø«. I 1916 gik jeg»til Præst«hos Pastor Fensmark, som paa Skolen var vor myndige Religionslærer. Vi var en 4 5 Kammerater, som fulgtes til og fra Præ-stegaarden og i den Tid holdt sammen i tykt og tyndt. Pastor Fensmark var meget gavmild med Frugt fra den store Præstegaardshave, og engang i et Frikvarter blev et Pæretræ rystet til Benefice for»læsebørnene«. Else Nielsen, som havde en Spencerkjole paa, havde netop faaet fyldt godt op indenfor 1 Kjolebrystet med Frugt til senere Fortæring, da Pastoren, der vel ikke lagde Mærke til, at den spæde Pigebarm svulmede mere, end den plejede, rakte en Haandfuld Pærer hen til hende med Ordene:»Du faar vist slet ikke noget, Else, vil du ikke have disse her?jo, Tak,«sagde Else og rødmede ikke. Senere kom Konflrmationsdagen; da var Else saa uskyldig at se til som nogen; hun stod lige over for mig paa Kirkegulvet, saa jeg kunde se, at hun havde Taarer-i sine søde Øjne. Udenfor Kirken vekslede jeg Lykønskningskort med Alexander, husker jeg; det er ham, der nu er Elevforeningens initiativrige Formand. Lad mig saa slutte med at sende en Hilsen til mine gamle Klassekammerater. Til Ellen og Marie 4

6 Louise Grethe er jo død og til alle mine Drengevenner. Er det ikke underligt, at vi er blevet saa gamle, at vi i Aar kunde have holdt 25 Aars Jubilæum? Vi sidder spredt vidt omkring og gemmer paa vore gamle Skoleminder. Engang imellem tager vi dem frem. Lidt blegede af Tiden er de blevet, ogsaa lidt vemodige, og fremmede finder dem ikke altid saa morsomme, som vi selv gør det; men lad os alligevel vedblive at bevare dem. Elever i Realsko'ens IV Klasse 1911

7 Jeg havde den Glæde at gaa paa Korslunde Realskole fra 1917 til 1920, da jeg tog min Eksamen og kort efter rejste til Amerika paa Besøg i et Aar hos min Søster. Minder fra Skoletiden fremfører jeg ikke her, men vil fortælle Læserne i korte Træk om min anden Tur til Amerika i Ruten gik over Esbjerg, Elisabeth Christiansen Harwich, London, Southampton, Cherbourg i Frankrig til New York. Gennem 27 af Amerikas forenede Stater, en kort Tur over Grænsen til Republikken Mexico, langs Stillehavets Kyst omtrent til Canadas Grænse, hvorefter det atter gik hjemefter tværs over Amerikas Continent med Ophold bl. a. i Chicago, Washington, D. C. og New York over Atlanterhavet til Le Havre og Paris gennem Belgien og Tyskland til Danmark. Jeg rejste med»bumletog«og Lyntog, med»par-keston«over Nordsøen og Verdens hurtigste og største Skibe over Atlanterhavet. Jeg kørte med Londons Busser, New York og Chicagos Højbaner, som gaar højt oppe i Luften, hævet over Gadernes voldsomme Trafik og med New Yorks Undergrundsbaner, der farer af Sted som et Lyn under New Yorks Skyskrabere og Hudsonfloden. Med store Rutebiler kørte jeg fra Kyst til Kyst i Amerika. Jeg fløj over Staten Kansas og kørte med Strudse i Californien. Jeg prøvede Metroen i Paris og Tysklands Schnellzug for til 6

8 allersidst at»bumle«fra Nykøbing til Sakskøbing. I London saa jeg Parlamentsbygningen, Westmin-ster Abbey, Buckingham Palace, St. Pauls Cathedra-len, Tower of London, hvor de pragtfulde Kronjuveler opbevares. Jeg var paa en dejlig Biltur ud til Windsor, hvor jeg saa Slottet og Kirken. Fra London rejste jeg til Southampton, hvor Verdens hurtigste Skib»Queen Mary«, Indehaveren af Atlanterhavets blaa Baand, laa parat til at føre os over Atlanterhavet paa 4 1/ 2 Døgn. Man kan daarligt nok gøre sig Begreb om, hvor stort saadan et Skib er. Jeg skal blot nævne, at det er paa over 81 Tusinde Tons. Dets Længde er 311 Meter, der er Plads til et Par Tusind Passagerer, og det har 1100 Mands Besætning. Det var en Oplevelse at rejse med dette pragtfulde Skib. Da vi en tidlig Morgen nærmede os New York var jeg første Mand paa Dækket. Jeg vilde se Indsejlingen til New York, hvor Frihedsgudinden, Statue of Liberty, bød os velkommen. I New York tilbragte jeg en Ugestid og var flere Gange paa den store Verdensudstilling. 62 Nationer deltog i Udstillingen, og de Attraktioner, der blev budt Publikum overgik alt, hvad der hidtil er set. Danmarks Pavillonen søgte jeg først og fremmest. Dens Facade var opført af Glas, og der kom rigeligt Dagslys ind i Bygningen i Modsætning til de fleste andre Bygninger, hvor der brugtes kunstigt Lys. Derfor blev det danske Hus ogsaa kaldt Dagslysets Pavillon. Paa Udstillingen havde jeg en Dag den store Oplevelse at se og høre Amerikas»first lady«mrs. Roosevelt tale paa et stort Møde. I New York var jeg til Tops i den 72-Etager høje Skyskraber Rockefeller Center, som jeg vil kalde en By i Byen, for om Dagen opholder der sig 125,000 Mennesker i denne Bygning. I Bygningen findes Verdens største Biografteater med Siddeplads til

9 Personer. Jeg tilbragte et Par Timer i dette pragtfulde Teater. Fra New York gik Turen til Chicago, som det vai 1 mig en stor Glæde at gense, eftersom jeg opholdt mig her i længere Tid i Fra Chicago rejste jeg vestpaa til Iowa og Kansas og videre gennem Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona til California. Et helt Døgn kørte vi gennem Ørkenen. Landet laa som store Snedriver saa langt Øjet kunde se. Ingen Træer, ingen Buske, kun Kaktus og Juccaer i Tusindvis. I New Mexico oplevede jeg en frygtelig Ørkensandstorm. Det støvflne, brune Ørkensand kom som en Taage og formørkede alt. Selv Solen kunde ikke skinne igennem. Det blev mørkt som i den mørkeste Nat. Gadebelysningen blev tændt, men intet formaaede at lyse op. I El Centro i Syd-Californien, hvor jeg opholdt mig et Par Dage, blev 7 Aars Varmerekord slaaet netop i de Dage jeg var der. Termometret viste 48 1 /«Celcius. Tro mig, det var varmt. Med Los Angeles som Maal nærmede vi os Stillehavets Kyst og der var ingen Grænser for, hvad der fandtes af dejlige Frugter. Mægtige Daddelpalme-plantager, Vindruemarker og Appelsinlunde saa man overalt, ligeledes Figen, Abrikos- og Ferskentræer. I Los Angeles opholdt jeg mig en halv Snes Dage og var paa Tur i den skønne By hver Dag ogsaa til Hollywood, hvor jeg saa «Borte med Blæsten«blive filmet. Langsomt gled vi forbi alle de pragtfulde Hjem, hvor»stjernerne«bor. Fra Los Angeles kørte vi 752 km langs Stillehavets Kyst til San Francisko. I San Francisko var der ogsaa Verdensudstilling. Den var ikke saa stor som i Neiw York, men til Gengæld smukkere. Klippehuset og Besøget i Kineserbyen, hvor der bor 28,000 Kinesere, glemmer jeg aldrig. Fra San F. kørte vi over Golden Gorte Broen videre til Kæmpetræernes Rige. 8

10 Vi kørte en hel Dag i disse vidunderlige Skove. Nogle af Kæmpetræerne er 2500 Aar gi. og har en Diameter paa m. Jeg havde Billet til Seattle, men desværre ikke Tid til at rejse dertil. Havde jeg haft Tid, havde jeg ogsaa standset i Yellowstone Park, som jeg besøgte i Det er et Sted, man altid længes tilbage til. De varme Kilder, Geyserne, Dyndvulkanerne, Bjerglandskaberne og de vilde Bjørne glemmer jeg aldrig. Atter kom jeg til Chicago, og efter nogle Dages Forløb rejste jeg til Washington D. C, hvor jeg havde den store Oplevelse at aflægge Besøg i baade det hvide Hus og Capetoliet. Jeg opholdt mig 15 Minutter i det hvide Hus og fik Lejlighed til at se Præsident Roosevelts Saloner, Bibliotek og Billiardværel-se. Der er 114 Værelser og 8 Badeværelser, i det hvide Hus. En Eftermiddag var jeg paa en Biltur til Mt. Ver-no, hvor Amerikas første Piæsident boede for 150 Aar siden. I New York turede jeg atter rundt et Par Dage, før jeg rejste med»normandie«, Verdens største Skib, til Le Havre. Det blev»normandie«s sidste Rejse til Europa. Krigen udbrød, og det prægtige Skib kom aldrig til dets Fædreland mere, og nu er det brændt og ligger ved Hudsonflodens Bred siom alle Tiders største Skibsvrag. Vi havde en herlig Tur over Atlanten. Golfstrømmen var lidt varm. Fra Le Havre rejste jeg til Paris, hvor jeg opholdt mig et Par Dage og var paa flere dejlige Rundture, bl. a. til Versailles. Fra Paris rejste jeg gennem Nordfrankrig, Belgien og Tyskland til Danmark. Og taknemlig var jeg, fordi jeg naaede hjem, inden den frygtelige Verdenskrig udbrød kun nogle faa Dage efter. ELISABETH CHRISTIANSEN. Lærerinde, Kalø Skole, Saxkjøbing. 9

11 Skoleminder Som tidligere Elev paa Horslunde Realskole og som Formand for vor Elevforening synes jeg, at Tiden nu er inde, hvor jeg maa fortælle lidt fra Aarene, der svandt. Jeg tilbragte Tiden paa Skolen i Aarene , Ver den skrigs aarene. Jeg traadte ind ad Dørene i 5. Klasse d. 18. August 1915, efter at Fader og jeg havde aftalt med Skolens Bestyrer,, Hr. Lambek, d. 17., Dagen i Forvejen, om at komme paa Skole. Det var altsaa i ellevte Time, at jeg tog Beslutningen og har aldrig nogensinde fortrudt det. Jeg havde gaaet 6 Aar i Nøbbet Kommuneskole og havde altid næret en vis Betænkelighed ved Eleverne fra den højere Skole i Horslunde. Der gik paa det Tidspunkt nogle store A, Ferdinandsen Drenge og Piger paa Skolen, som vi Børn fra Kommuneskolen altid var bange for, i Særdeleshed Drengene. Krigen var altid i Gang, naar Realskolebørnenes Vogne viste sig, og jeg husker, at der ofte skete et eller andet de Dage. Engang blev et stort Stykke moden Havre nedlagt ved Slagsmaal og saadan kunde nævnes mere. Jeg fik da saavel som andre, der holdt sit Indtog paa Skolen, min Daab under Vandposten og derefter Rideturen paa Tjørnehækken til Jernbanen; og saa var Ouverturen givet til 4 Aars Læsetid paa Skolen. Ja, den Tid glemmer jeg aldrig. Den har, tror jeg at kunne sige, aldrig været en skønnere Tid for mig, endskønt man i den voksne Alder og Ægteskabet har mange smukke Minder. De Elever og det Lærerpersonale man har færdes imellem glemmer jeg aldrig, i Særdeleshed Eleverne, og det var ogsaa min store Glæde, da vi fik startet vor Elevforening i 1939, til yder- 10

12 ligere Styrkelse af Minder fra Skole- og Barndomstiden i Korslunde, om jeg saa maa kalde det. Det har været et Arbejde at faa den startet, men til Gengæld en af de største Glæder for mig saavel som for andre, at det blev til Virkelighed med den. Det var ogsaa mærkeligt, at der skulde gaa saa mange Aar, inden vi kunde tage os sammen og danne den. Det er mit Ønske, at den vil leve videre, naar vore Dage er talte. Men lidt væk fra Foreningen og til Skoletiden, Jeg gjorde min Indtræden i 5. Klasse med 3 Sprog og Matematik. Det var en haard Kost at komme fra Kommuneskole til et saadant Bord. En af de første, jeg lagde Mærke til, var vor Klasselærerinde, Frk. Elisabeth Nielsen. Ja, hun var flink og dygtig, men paa den Tid bleven ældre.»et Blyant«, som hun sagde, havde hun altid i Haanden og prikkede os ofte med den. Ja, hun hamrede os igennem Fransken. Vi skulde lære det, og det var svært, saa maat-te vi op og staa ved Katederet, og det kunde ofte vare længe, før vi forlod det. Vor Historielærerinde var Frk. Julie Møller, som forstod at gøre os meget interesseret i Faget, og hendes Hund, Onkas, glemmes ikke. Den stod gerne og kiggede paa Trappegangen, naar den ventede sin Ejerinde op til den lille Lejlighed oven paa Skolen. Disse to Lærerinder er nu begge væk, men glemmes ikke. De nulevende skal man vel vare sig for at udtale sig om, men jeg kan saa vel som andre bevidne, at Skolen har og har haft meget dygtige Lærere, som vi Elever er stolte af, og vi kan ikke undervurdere deres Indsats; og mange Drenge og Piger, der sidder rundt i Stillinger i det ganske Land, udgaaet fra Horslunde Realskole, har en Tak til vor gamle Skole at bringe. Det var en drøj Tid, men en interessant Tid, og der blev arbejdet. Dengang blev der kørt med Tog, Jumbe, Gig og Cykle. Det samme gør sig gældende nu for de, Elever, der kører langvejs fra. Jeg havde den Glæde at faa Tilbud paa at køre med Hansa, Anna og Ella, alle fra min Egn. Vi havde mange fornøjelige Timer sammen, som aldrig glemmes, og der blev regnet Stykker og der blev læst og der blev udspurgt om det ene og det andet. Vi hjalp hinanden saa godt vi kunde. Vi var enige. Der var Sammenhold, indtil Eksamen rykkede frem og vi skulde i Ilden ved det grønne Bord. Jeg mindes vore Botanisereture til Pederstrup 11

13 og Vesterborg Sø med Lærer Sigvard, som nu er i Sydamerika. Han var en munter Lærer og hans Gymnastik fra Ollerup satte sit Præg paa os. Ja, mange Lærere kan nævnes. Bestyrer Hyllemose erindres ligeledes. Viceskoleinspektør Magnus Rasmussen. Hans klare og bestemte Maade at undervise paa. En maa ikke glemmes, det er afdøde Lærer Hollesen, der døde af spansk Syge i Vi var mange Elever, der havde den fæle Sygdom. Jeg maatte lægge mig den 5. December, men naaede at komme op og følge Lærer Hollesens Baare 4. Juledag til Banen. Han er jordet paa Ødis Bramdrup Kirkegaard ved den gamle Grænse. Aarene gik. Eksamen kom i Det var store Dage; den 9. Juli fik man sit Bevis. Eksamen var overstaaet. Den 12. Juli begyndte-jeg som Jernbaneelev paa Korslunde Station, fastansat, kun 3 Dages Sommerferie. Det var ikke meget, men Fader havde aftalt med Postmester Støjholm, at jeg nu skulde begynde, og saa var det Alvor. Den Tid, der kom, blev noget andet for mig," men det var en stor Glæde, da jeg efter flere Aars Forløb kiggede ind paa vor gamle Skole og traf Lærer P. Ravn, nu Hindholm Kost- og Realskole, og fik en god Samtale i Stand om Oprettelsen af en Elevforening. Det siger jeg Dem Tak for, Lærer Ravn, og" Tak til de mange Elever, der sluttede op om Foreningens Dannelse. A. FERDINANDSEN, Trafikassistent, Saxkjøbing. B. Noter Elevforeningen holdt sin aarlige Generalforsamling paa Realskolen den 20. September Kl. 16,00. Nyvalgt blev Frk. Elly Sunke, Havreballegaard, Svinsbjerg, i Stedet for Sagfører E. Hovmand, Nakskov, og Bogholder O. Ørvad, Nakskov, i Stedet for Fru Lærer K. Ravn, Hindholm Kost- og Realskole, Fuglebjerg. Efter Generalforsamlingen samledes Mødedeltagerne i Reventlowparken, hvor Skolen holdt sin aarlige Skolefest, hvor ca. 700 Deltagere var mødt og Skolekomedien blev opført af Skolens nuværende Elever. Derefter var der Dans til Kl. 1. Festen blev meget vellykket. Elevforeningen havde faaet Lov at afholde amerikansk Lotteri, hvilket gav et pænt Overskud til Foreningen. 12

14 IV og III Realklasses Elever 1942 sammen med Bestyrer S, Hirshals og Lærer P. Ravn Ved Aarsskiftet var paa Skolen 130 Elever. Skolen havde den Glæde, at den største Eksamen blev taget i Aar af Eleven Knud Ejler Eriksen. Svinsbjerg. idet Eriksen fik 117 Points med 2 Sprog. Elevforeningen har i Aar foræret Skolen 3 Billeder af Skolens tidligere Bestyrere, Kelter Wesenberg, C. Lambek og K. Dam.. Billederne blev med Tak modtaget af Bestyrer S. Hirshals, og er bleven ophængt i Hallen. L/fietteLsets aa. nue OiCedLem-ntee i J9U2: Forlod Fødselsaar Skolen og Dato / Proprietær Gunnar Bruun Clausen, Orehave-gaard, Horslunde Proprietær Svend Coulthard, Skredtorpegaard. Onsevig / Proprietær Poul Henrik Bøgvad Theil, Kathri-nesminde, Urne pr. Svinsbjerg / Fru Anna Elva Klinke, f. Rudolph, Klinkeskov-gaard, Kragenæs /5 190'7 Lærer Hans Claudius Larsen, Vindeby Skovskole, Onsevig. 13

15 Forlod Skolen Fødselsaat og Dato / Landmand Folmer Johannes Rasmussen, Pileskovgaard, Nakskov / Lærer Erik Knudsen, Ollerup Gymnastikhøjskole, Ollerup Handelsgartner Hans Jacob Højer Samuelsen, Horslunde / Kommis Povl Pilt Rasmussen, Ørslykke Brugsforening / Frk. Asta Johanne Krogh, Sophiehøj pr. Rødby / Disponent Oscar Willbæk Christiansen, Ref'sha-levej, Maribo / Landmand Frands Ivan Nordlund Thage, Kastager / Frk. Eli Agnethe Thage, Kastager. Tiltraadt Fødselsaar Skolen og Dato 18 / /a 1915 Lærer Johannes Hansen, Horslunde Realskole. Forlod Skolen 18 /8 42 Hr. Lærer P. Ravn og Fru Lærer K. Ravn, ny Adresse: Hindholm Kost- og Realskole, Fuglebjerg. Fra 1 /i2 42 er Lærerinde Frk. J. Henriksen fraflyttet Skolen, idet hun har overtaget Frk Harriets Skole i Maribo. Ved Realskolen er antaget Frk. Ragnhild Dam, Vigsnæs, som Vikar. Sidste Aar tog følgende Præliminæreksamen paa Skolen: Elly Baadesgaard, 89 2 /s... 2 Sprog. Lisi Dyssegaard. IO4V Knud Ejler Eriksen, Esther Jensen, Lizzi Jønck, /s... 3 Tove Olsen, Peter Pedersen, HrøVs... 2 Thorkild Rasmussen, 74 2 / Elevr i 4.Realklasse, der dimmiteres i 1943 : født 2 / Poul Jensen, Nøbbølle, Horslunde. 6 / Henning Poulsen, Haraldsminde, Horslunde. 21 / Henrik P'rier Jensen, Utterslev, Kastager. 14

16 født 20 / Ingemann Knudsen, Torrig. 22 / Palle Pilegaard, Torrig. 27 l Peter Christiansen, Mindebo, Nakskov. 5 /io 1927 Birgit Christiansen, Nøbbet, Svinsfojerg. 2 / Birthe Hyllemose, Gæstlykkegaard, Svinsfojerg. 24 / Jytte Søegaard, Birket, Torrig. 13 / Kristen Rudolph, Tjørneby Hedegaard, Onsevig. 8 /1o 1926 Edel Blach, Horslunde. 15 / Else Rasmussen, Gadetoftegaard, Birket, Torrig. 21 / Inge Marcussen, Horslunde. 23 / Agnethe Frederiksen, Kastager. Almindelig Forberelseseksamen blev i Aaret 1907 taget af: født / Kaj Alstrup... 3 Sprog 27 I Marie Krebs... do. 7 l Johanne Marie Madsen... 2 Sprog 23 / Albert Kristian Olsen... do Henrik August Skotte... do, 31 / Magnus Poul Wedderkopp... da / Werner von Eyben... 3 Sprog 12 / Jens Peter Hjalmar Jensen... 2 Sprog 2 / Marie Elisabeth Momme... 3 Sprog 6 / Lars Dyrhoft Nygaard... 2 Sprog 26 / Erik Wegge Olsen... do. 9/ Aage Mortensen Skude... do / Gudrun Alstrup... 3 Sprog 12 / Frederik Oscar Jensen... 2 Sprog 6 / Peder Kristian Mortensen... do. 29 / Jens Peder Michael Nielsen... do. 20/ Kristine Marie Nygaard... do. 18 / Harald Arthur Rasmussen... do. 7 / Jens August Valdemar Jensen Skaaning... do. 4 /io 1893 Agnes Dorthea Kathrine Sthryn... 3 Sprog 19/ Johan Korff Andersen Sprog 26 / Mejer Antonsen do. 24 / Ingeborg Amalie Petersen, Egebjerg... 3 Sprog 15

17 so / e 2S /1C 3 /4 2 /l, 20/ 31 /5 født /7 Johanne Eleonora Engelstoft... 3 Sprog 1894 ½ Johann Georg Hulderich v. Eyben... do /9 Hedvig Ginderup... do /2 Hans Albert Knudssn... do /3 Poul Momme... do /5 Laurits Bernhard Petersen... 2 Sprog /10Anton Rasmussen... do /6 Hansa Juliane Jacobine Climentia Theil Sprog /4 Gunnar Alstrup... 3 Sprog /10Jørgine Ole Valdemar Heje... do /5 Ane Marie Elisa Larsen... do /5 Jens Peter Sigvardt Rasmussen... 2 Sprog /6 Vilhelm Stryhn Rasmusaan... do.»kloge Ellen«. Dilettanter

18 Ved Indvielseshøjtdligheden paa Horslunde Realskole 30. Oktober 1941 Melodi: Se ud vort Flag. Det gamle mødes med det ny-derude i Verden, hvor Aarene rulle, og Livet forsvinder, som Blomster i Mulde, men atter gror i Vaardagens Gry. Det gamle mødes med det ny i Slægternes Viden, i Arbejdets Snilde; der findes saa mangen en ældgammel Kilde, hvorhen det nye ofte maa ty. Det gamle mødes med det ny vort elskede Land med de bugnende Sletter og aarvaagen Ungdom bestandig forjætter, at gamle Danmark endnu har Ry. Det gamle mødes med det ny i Hjemmenes lune og kvidrende Rede, hvor staalsatte Viljer de unge skal lede til kækt at sejre, aldrig at fly. Det gamle mødes med det ny, mens Minderne stiger og fylder vor Skole og hvisker saa stille: lær altid at stole paa Barnesind, som her søger Ly. Det gamle mødes med det ny dybt inde i Hjertet, hvor Livsflammen brænder og skærmes af Guds de velsignende Hænder. til alt er nyt bag Evighedssky.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarsskrift 1941

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarsskrift 1941 Horslunde Realskoles Elevforening Aarsskrift 1941 Mindeord Den 5. Juli 1940 afgik Bestyrer Dam ved Døden, kun 5 Dage efter Afslutningen paa Skolen, som fandt Sted den 1. Juli. Dam havde i det sidste Aar

Læs mere

Horslunde Realskoles Elevforening. Aaarsskrift 1942

Horslunde Realskoles Elevforening. Aaarsskrift 1942 Horslunde Realskoles Elevforening Aaarsskrift 1942 Mindeord. Realskolens mangeaarige Formand, Læge K. L. Knudsen, Horslunde, afgik ved Døden den 27. Juni og blev begravet den 1. Juli fra Kapellet paa den

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Horslunde Realskole. Jubilæums-Aarsskrift 1945 UDGIVET AF SKOLEN OG ELEVFORENINGEN

Horslunde Realskole. Jubilæums-Aarsskrift 1945 UDGIVET AF SKOLEN OG ELEVFORENINGEN Horslunde Realskole Jubilæums-Aarsskrift 1945 UDGIVET AF SKOLEN OG ELEVFORENINGEN Når Skolen i Aar kan fejre sit 50 Aars Jubilæum, er det naturligt at rette en Tak til dem, der har mulige gjort dens Oprettelse

Læs mere

Horslunde realskoles Elevforening. Aarskrift 1944

Horslunde realskoles Elevforening. Aarskrift 1944 Horslunde realskoles Elevforening Aarskrift 1944 ANSVAR! Det siges, at længselen efter at blive voksen er et af de ønsker, der gør sig stærkest gældende hos de opvoksende unge under læreaarene. Det er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gennem Skolen en sidste Gang

Gennem Skolen en sidste Gang Inden vi skal hver sin vej, vil vi sammen gå gennem skole en sidste gang Og huske på alle de gode ting vi har oplevet og lært Og vi vil tænke tilbage på første gang vi gik her Og vi vil kigge på hinanden

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere