Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943"

Transkript

1 Horslunde Realskoles Elevforening Aarskrift 1943

2 Skoleminderc fra Verdenskrigsaarene Af Ekspeditionssekretær i Justitsministeriet, cand. jur. H. L. Thomsen, Min Skolegang i Realskolen begyndte i hin hede Sommer i 1914, der er blevet berømt, men ikke for det gode. Eksamen fik jeg i 1917, og hele min Skole tid i Realskolen kom altsaa til at ligge i Verdenskrigens Skygge. tf. ' Skoledrenge er selvfølgelig altid levende optaget af de store Ting, der sker udenom dem, det ligger i Drengesindet. Og de Samtaler, vi havde indbyrdes saa vel som med Lærerne om Krigens skiftende Situationer, hører til de Minder fra min Skoletid, der staar klarest for mig; en af Lærerne havde den strategiske Stilling ført a jour ved Hjælp af Nipsenaale paa et stort Landkort, og ved det Kort aflagde vi hyppige Besøg. Men ellers, bortset fra denne Optagethed af, hvad der sker maa man vel sige, at det daglige Liv paa en Skole præges mindre af Krig og cand. jur. Hans Ludvig Thomsen Dyrtid end Livet de fleste andre Steder. Ganske vist kunde vore Skolevinduer af og til klirre under Kanonskuddene fra Østersøen, men Kanontorden var ogsaa før 1914 en velkendt Lyd for Lollikbørn, og ganske vist var Tøj, Mad og Brændsel blevet dyrt, men hvad vedkom det os paa Skolebænken? Dér vekslede Sprog med Geografi og Matematik med Fysik i regelbunden Over- 1

3 ensstemmelse med Planen i vore kolorerede»skoleskemaer«, og som det altid havde været Tilfældet, og-historiebøger suppleres jo ikke, før Begivenhederne er blevet Historie. Mest direkte ramte det os vel nok, at 5-Øres-Tingene steg og efterhaanden blev til 16-Øres-Ting, uden at de blev større derfor, men det var dog alligevel en ringe Ulempe. Maaske véd den raa Nutid ikke, hvad 5-Øres-Ting var, men det var altsaa dejlige Chokaladestykker med Creme, eller Frøer eller Negerkys, soni blev købt hos Frk. Frederiksen i den lille Butik mellem Skoleindkørselen og Jernbanen. Frk. Frederiksen var egentlig to Damer, nemlig to Søstre, der hovedsagelig levede af at sælge 5-Øres Ting til Realskolebørnene. Den ene Søster hed Ellen og lød Navnet; hvad den anden hed er aldrig gaaet op for mig, og det var i det hele lidt svært at holde dem ude fra hinanden, skønt de vist ikke lignede hinanden Spor. Hvad angaar Lærerpersonale, har Horslunde Realskole i Tidens Løb vist været baade paa Bølgetoppen og i Bølgedalen. I min Tid var det i det væsentlige da Bølgetop. Jeg vil ikke skrive om Frk. Borella, vor charmerende og sikre Fransklærerinde, eller om Hr. Damsager, den fine Pædagog, aldrig har jeg set ham give en Lussing, og dog svigtede Disciplinen aldrig i hans Timer. Heller ikke om Hr. Sigvard, Niels Bukh-Disciplen, som fik lært selv mig n æ s t e n at holde af Gymnastiktimerne. Jeg vil ikke skrive om disse, for de har aldrig kunnet være i Tvivl om, at vi holdt af dem. Men lad mig nævne en, som maaske ikke var saa sikker paa dette: Skolebestyrer Lambek, og lad mig protestere mod den altfor beskedne Vurdering af egne Læreregenskaber, som Hr. Lambek selv fremkom med i Aarsskriftet for 2 Aar siden. Berøringen med Hr. Lambeks Karakter og Personlighed har tror jeg sat Præg for Livet paa de fleste af hans gamle Elever, men han er maa- 2

4 ske ikke helt selv blevet klar derover, for det er karakteristisk, hvad en af mine Kammerater sagde til mig i 1917 umiddelbart efter vor Eksamen:»Det er først nu gaaet op for mig, hvad Hr. Lambek betød for mig.«saaledes gik det nok mange af os, at vi først i den sidste Del af vor Skoletid eller bagefter blev helt klare over vor Stilling til ham, og saa fik vi aldrig fortalt ham det. Men Tak, Hr. Lambek, for de Aar, da jeg gik i Skole hos Dem. Jeg mindes den Tid med Glæde, baade de hyggelige Øjeblikke paa Bænken i Skolegaarden, naar Feim-Minutters- Piben var i fuld Damp, og De med et lunt Blik under Kasketten hørte paa al vor Snak, og ogsaa Timerne og de sjældne Øjeblikke, naar vi fik Dem overtalt til at fortælle lidt om Henry George. Lad mig ogsaa nævne Frk. Møller, den søde, ivrige og altid oplagte, som saa tidlig maatte dø. Kan 1 huske, naar hun læste Verdenshistorie op af store Værker for at gøre det hele mere levende? Eller naar hun arrangerede Valghandling, og vi drillede hende med, at Kvinder ikke burde have Valgret. Og kan vi nogensinde glemme hendes evige Trusel om»snart at blive alvorlig vred«og at hun aldrig blev det? Alle de glade Minder fra Timer og Legeplads har vel mest Interesse for mig selv og muligvis lidt for mine Klassekammerater; men da maaske ogsaa de læser dette, lad mig saa alligevel fremdrage et Par Træk. Der var dengang en Snebold havde knust en Rude, og vi alle blev lukket ude i Kulden, indtil den skyldige meldte sig. Vi stillede op i Demonstration og for^ langte i Kor vore Brændselspenge tilbage, for naar vi ikke maatte være i Varmen... ikke sandt? Jeg kan aldrig mindes dette uden at beundre mig selv for min Frimodighed, at jeg var med i det Kor, for paa Grund af en Friplads var netop Brændselspengene mit eneste Bidrag til Skolens Økonomi. Hele Proble- 3

5 met blev dog ikke stillet paa Spidsen, for Rudeknuseren meldte sig snart frivilligt. Eller dengang»rimersgaard«brændte, og vi alle hele Eksamensholdet kom omtrent en Time for sent i Skole og maatte sidde' over. Hvor var Hr. Lam-bek vred. Han skød Gnister midt i den engelske Poesi, og jeg kom til at smile. Saa blev han endnu vredere, og de, der kom allersenest, fik slet ikke Lov at komme ind til Timen, skønt denne Forholdsregel næppe kunde gavne deres Engelskkundskaber. Naa, vi fik da Eksamen alle alligevel, skønt en af mine Kammerater vitterligt aldrig fik lært at udtale»the«, men kaldte det en Mellemting mellem»le«og»lø«. I 1916 gik jeg»til Præst«hos Pastor Fensmark, som paa Skolen var vor myndige Religionslærer. Vi var en 4 5 Kammerater, som fulgtes til og fra Præ-stegaarden og i den Tid holdt sammen i tykt og tyndt. Pastor Fensmark var meget gavmild med Frugt fra den store Præstegaardshave, og engang i et Frikvarter blev et Pæretræ rystet til Benefice for»læsebørnene«. Else Nielsen, som havde en Spencerkjole paa, havde netop faaet fyldt godt op indenfor 1 Kjolebrystet med Frugt til senere Fortæring, da Pastoren, der vel ikke lagde Mærke til, at den spæde Pigebarm svulmede mere, end den plejede, rakte en Haandfuld Pærer hen til hende med Ordene:»Du faar vist slet ikke noget, Else, vil du ikke have disse her?jo, Tak,«sagde Else og rødmede ikke. Senere kom Konflrmationsdagen; da var Else saa uskyldig at se til som nogen; hun stod lige over for mig paa Kirkegulvet, saa jeg kunde se, at hun havde Taarer-i sine søde Øjne. Udenfor Kirken vekslede jeg Lykønskningskort med Alexander, husker jeg; det er ham, der nu er Elevforeningens initiativrige Formand. Lad mig saa slutte med at sende en Hilsen til mine gamle Klassekammerater. Til Ellen og Marie 4

6 Louise Grethe er jo død og til alle mine Drengevenner. Er det ikke underligt, at vi er blevet saa gamle, at vi i Aar kunde have holdt 25 Aars Jubilæum? Vi sidder spredt vidt omkring og gemmer paa vore gamle Skoleminder. Engang imellem tager vi dem frem. Lidt blegede af Tiden er de blevet, ogsaa lidt vemodige, og fremmede finder dem ikke altid saa morsomme, som vi selv gør det; men lad os alligevel vedblive at bevare dem. Elever i Realsko'ens IV Klasse 1911

7 Jeg havde den Glæde at gaa paa Korslunde Realskole fra 1917 til 1920, da jeg tog min Eksamen og kort efter rejste til Amerika paa Besøg i et Aar hos min Søster. Minder fra Skoletiden fremfører jeg ikke her, men vil fortælle Læserne i korte Træk om min anden Tur til Amerika i Ruten gik over Esbjerg, Elisabeth Christiansen Harwich, London, Southampton, Cherbourg i Frankrig til New York. Gennem 27 af Amerikas forenede Stater, en kort Tur over Grænsen til Republikken Mexico, langs Stillehavets Kyst omtrent til Canadas Grænse, hvorefter det atter gik hjemefter tværs over Amerikas Continent med Ophold bl. a. i Chicago, Washington, D. C. og New York over Atlanterhavet til Le Havre og Paris gennem Belgien og Tyskland til Danmark. Jeg rejste med»bumletog«og Lyntog, med»par-keston«over Nordsøen og Verdens hurtigste og største Skibe over Atlanterhavet. Jeg kørte med Londons Busser, New York og Chicagos Højbaner, som gaar højt oppe i Luften, hævet over Gadernes voldsomme Trafik og med New Yorks Undergrundsbaner, der farer af Sted som et Lyn under New Yorks Skyskrabere og Hudsonfloden. Med store Rutebiler kørte jeg fra Kyst til Kyst i Amerika. Jeg fløj over Staten Kansas og kørte med Strudse i Californien. Jeg prøvede Metroen i Paris og Tysklands Schnellzug for til 6

8 allersidst at»bumle«fra Nykøbing til Sakskøbing. I London saa jeg Parlamentsbygningen, Westmin-ster Abbey, Buckingham Palace, St. Pauls Cathedra-len, Tower of London, hvor de pragtfulde Kronjuveler opbevares. Jeg var paa en dejlig Biltur ud til Windsor, hvor jeg saa Slottet og Kirken. Fra London rejste jeg til Southampton, hvor Verdens hurtigste Skib»Queen Mary«, Indehaveren af Atlanterhavets blaa Baand, laa parat til at føre os over Atlanterhavet paa 4 1/ 2 Døgn. Man kan daarligt nok gøre sig Begreb om, hvor stort saadan et Skib er. Jeg skal blot nævne, at det er paa over 81 Tusinde Tons. Dets Længde er 311 Meter, der er Plads til et Par Tusind Passagerer, og det har 1100 Mands Besætning. Det var en Oplevelse at rejse med dette pragtfulde Skib. Da vi en tidlig Morgen nærmede os New York var jeg første Mand paa Dækket. Jeg vilde se Indsejlingen til New York, hvor Frihedsgudinden, Statue of Liberty, bød os velkommen. I New York tilbragte jeg en Ugestid og var flere Gange paa den store Verdensudstilling. 62 Nationer deltog i Udstillingen, og de Attraktioner, der blev budt Publikum overgik alt, hvad der hidtil er set. Danmarks Pavillonen søgte jeg først og fremmest. Dens Facade var opført af Glas, og der kom rigeligt Dagslys ind i Bygningen i Modsætning til de fleste andre Bygninger, hvor der brugtes kunstigt Lys. Derfor blev det danske Hus ogsaa kaldt Dagslysets Pavillon. Paa Udstillingen havde jeg en Dag den store Oplevelse at se og høre Amerikas»first lady«mrs. Roosevelt tale paa et stort Møde. I New York var jeg til Tops i den 72-Etager høje Skyskraber Rockefeller Center, som jeg vil kalde en By i Byen, for om Dagen opholder der sig 125,000 Mennesker i denne Bygning. I Bygningen findes Verdens største Biografteater med Siddeplads til

9 Personer. Jeg tilbragte et Par Timer i dette pragtfulde Teater. Fra New York gik Turen til Chicago, som det vai 1 mig en stor Glæde at gense, eftersom jeg opholdt mig her i længere Tid i Fra Chicago rejste jeg vestpaa til Iowa og Kansas og videre gennem Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona til California. Et helt Døgn kørte vi gennem Ørkenen. Landet laa som store Snedriver saa langt Øjet kunde se. Ingen Træer, ingen Buske, kun Kaktus og Juccaer i Tusindvis. I New Mexico oplevede jeg en frygtelig Ørkensandstorm. Det støvflne, brune Ørkensand kom som en Taage og formørkede alt. Selv Solen kunde ikke skinne igennem. Det blev mørkt som i den mørkeste Nat. Gadebelysningen blev tændt, men intet formaaede at lyse op. I El Centro i Syd-Californien, hvor jeg opholdt mig et Par Dage, blev 7 Aars Varmerekord slaaet netop i de Dage jeg var der. Termometret viste 48 1 /«Celcius. Tro mig, det var varmt. Med Los Angeles som Maal nærmede vi os Stillehavets Kyst og der var ingen Grænser for, hvad der fandtes af dejlige Frugter. Mægtige Daddelpalme-plantager, Vindruemarker og Appelsinlunde saa man overalt, ligeledes Figen, Abrikos- og Ferskentræer. I Los Angeles opholdt jeg mig en halv Snes Dage og var paa Tur i den skønne By hver Dag ogsaa til Hollywood, hvor jeg saa «Borte med Blæsten«blive filmet. Langsomt gled vi forbi alle de pragtfulde Hjem, hvor»stjernerne«bor. Fra Los Angeles kørte vi 752 km langs Stillehavets Kyst til San Francisko. I San Francisko var der ogsaa Verdensudstilling. Den var ikke saa stor som i Neiw York, men til Gengæld smukkere. Klippehuset og Besøget i Kineserbyen, hvor der bor 28,000 Kinesere, glemmer jeg aldrig. Fra San F. kørte vi over Golden Gorte Broen videre til Kæmpetræernes Rige. 8

10 Vi kørte en hel Dag i disse vidunderlige Skove. Nogle af Kæmpetræerne er 2500 Aar gi. og har en Diameter paa m. Jeg havde Billet til Seattle, men desværre ikke Tid til at rejse dertil. Havde jeg haft Tid, havde jeg ogsaa standset i Yellowstone Park, som jeg besøgte i Det er et Sted, man altid længes tilbage til. De varme Kilder, Geyserne, Dyndvulkanerne, Bjerglandskaberne og de vilde Bjørne glemmer jeg aldrig. Atter kom jeg til Chicago, og efter nogle Dages Forløb rejste jeg til Washington D. C, hvor jeg havde den store Oplevelse at aflægge Besøg i baade det hvide Hus og Capetoliet. Jeg opholdt mig 15 Minutter i det hvide Hus og fik Lejlighed til at se Præsident Roosevelts Saloner, Bibliotek og Billiardværel-se. Der er 114 Værelser og 8 Badeværelser, i det hvide Hus. En Eftermiddag var jeg paa en Biltur til Mt. Ver-no, hvor Amerikas første Piæsident boede for 150 Aar siden. I New York turede jeg atter rundt et Par Dage, før jeg rejste med»normandie«, Verdens største Skib, til Le Havre. Det blev»normandie«s sidste Rejse til Europa. Krigen udbrød, og det prægtige Skib kom aldrig til dets Fædreland mere, og nu er det brændt og ligger ved Hudsonflodens Bred siom alle Tiders største Skibsvrag. Vi havde en herlig Tur over Atlanten. Golfstrømmen var lidt varm. Fra Le Havre rejste jeg til Paris, hvor jeg opholdt mig et Par Dage og var paa flere dejlige Rundture, bl. a. til Versailles. Fra Paris rejste jeg gennem Nordfrankrig, Belgien og Tyskland til Danmark. Og taknemlig var jeg, fordi jeg naaede hjem, inden den frygtelige Verdenskrig udbrød kun nogle faa Dage efter. ELISABETH CHRISTIANSEN. Lærerinde, Kalø Skole, Saxkjøbing. 9

11 Skoleminder Som tidligere Elev paa Horslunde Realskole og som Formand for vor Elevforening synes jeg, at Tiden nu er inde, hvor jeg maa fortælle lidt fra Aarene, der svandt. Jeg tilbragte Tiden paa Skolen i Aarene , Ver den skrigs aarene. Jeg traadte ind ad Dørene i 5. Klasse d. 18. August 1915, efter at Fader og jeg havde aftalt med Skolens Bestyrer,, Hr. Lambek, d. 17., Dagen i Forvejen, om at komme paa Skole. Det var altsaa i ellevte Time, at jeg tog Beslutningen og har aldrig nogensinde fortrudt det. Jeg havde gaaet 6 Aar i Nøbbet Kommuneskole og havde altid næret en vis Betænkelighed ved Eleverne fra den højere Skole i Horslunde. Der gik paa det Tidspunkt nogle store A, Ferdinandsen Drenge og Piger paa Skolen, som vi Børn fra Kommuneskolen altid var bange for, i Særdeleshed Drengene. Krigen var altid i Gang, naar Realskolebørnenes Vogne viste sig, og jeg husker, at der ofte skete et eller andet de Dage. Engang blev et stort Stykke moden Havre nedlagt ved Slagsmaal og saadan kunde nævnes mere. Jeg fik da saavel som andre, der holdt sit Indtog paa Skolen, min Daab under Vandposten og derefter Rideturen paa Tjørnehækken til Jernbanen; og saa var Ouverturen givet til 4 Aars Læsetid paa Skolen. Ja, den Tid glemmer jeg aldrig. Den har, tror jeg at kunne sige, aldrig været en skønnere Tid for mig, endskønt man i den voksne Alder og Ægteskabet har mange smukke Minder. De Elever og det Lærerpersonale man har færdes imellem glemmer jeg aldrig, i Særdeleshed Eleverne, og det var ogsaa min store Glæde, da vi fik startet vor Elevforening i 1939, til yder- 10

12 ligere Styrkelse af Minder fra Skole- og Barndomstiden i Korslunde, om jeg saa maa kalde det. Det har været et Arbejde at faa den startet, men til Gengæld en af de største Glæder for mig saavel som for andre, at det blev til Virkelighed med den. Det var ogsaa mærkeligt, at der skulde gaa saa mange Aar, inden vi kunde tage os sammen og danne den. Det er mit Ønske, at den vil leve videre, naar vore Dage er talte. Men lidt væk fra Foreningen og til Skoletiden, Jeg gjorde min Indtræden i 5. Klasse med 3 Sprog og Matematik. Det var en haard Kost at komme fra Kommuneskole til et saadant Bord. En af de første, jeg lagde Mærke til, var vor Klasselærerinde, Frk. Elisabeth Nielsen. Ja, hun var flink og dygtig, men paa den Tid bleven ældre.»et Blyant«, som hun sagde, havde hun altid i Haanden og prikkede os ofte med den. Ja, hun hamrede os igennem Fransken. Vi skulde lære det, og det var svært, saa maat-te vi op og staa ved Katederet, og det kunde ofte vare længe, før vi forlod det. Vor Historielærerinde var Frk. Julie Møller, som forstod at gøre os meget interesseret i Faget, og hendes Hund, Onkas, glemmes ikke. Den stod gerne og kiggede paa Trappegangen, naar den ventede sin Ejerinde op til den lille Lejlighed oven paa Skolen. Disse to Lærerinder er nu begge væk, men glemmes ikke. De nulevende skal man vel vare sig for at udtale sig om, men jeg kan saa vel som andre bevidne, at Skolen har og har haft meget dygtige Lærere, som vi Elever er stolte af, og vi kan ikke undervurdere deres Indsats; og mange Drenge og Piger, der sidder rundt i Stillinger i det ganske Land, udgaaet fra Horslunde Realskole, har en Tak til vor gamle Skole at bringe. Det var en drøj Tid, men en interessant Tid, og der blev arbejdet. Dengang blev der kørt med Tog, Jumbe, Gig og Cykle. Det samme gør sig gældende nu for de, Elever, der kører langvejs fra. Jeg havde den Glæde at faa Tilbud paa at køre med Hansa, Anna og Ella, alle fra min Egn. Vi havde mange fornøjelige Timer sammen, som aldrig glemmes, og der blev regnet Stykker og der blev læst og der blev udspurgt om det ene og det andet. Vi hjalp hinanden saa godt vi kunde. Vi var enige. Der var Sammenhold, indtil Eksamen rykkede frem og vi skulde i Ilden ved det grønne Bord. Jeg mindes vore Botanisereture til Pederstrup 11

13 og Vesterborg Sø med Lærer Sigvard, som nu er i Sydamerika. Han var en munter Lærer og hans Gymnastik fra Ollerup satte sit Præg paa os. Ja, mange Lærere kan nævnes. Bestyrer Hyllemose erindres ligeledes. Viceskoleinspektør Magnus Rasmussen. Hans klare og bestemte Maade at undervise paa. En maa ikke glemmes, det er afdøde Lærer Hollesen, der døde af spansk Syge i Vi var mange Elever, der havde den fæle Sygdom. Jeg maatte lægge mig den 5. December, men naaede at komme op og følge Lærer Hollesens Baare 4. Juledag til Banen. Han er jordet paa Ødis Bramdrup Kirkegaard ved den gamle Grænse. Aarene gik. Eksamen kom i Det var store Dage; den 9. Juli fik man sit Bevis. Eksamen var overstaaet. Den 12. Juli begyndte-jeg som Jernbaneelev paa Korslunde Station, fastansat, kun 3 Dages Sommerferie. Det var ikke meget, men Fader havde aftalt med Postmester Støjholm, at jeg nu skulde begynde, og saa var det Alvor. Den Tid, der kom, blev noget andet for mig," men det var en stor Glæde, da jeg efter flere Aars Forløb kiggede ind paa vor gamle Skole og traf Lærer P. Ravn, nu Hindholm Kost- og Realskole, og fik en god Samtale i Stand om Oprettelsen af en Elevforening. Det siger jeg Dem Tak for, Lærer Ravn, og" Tak til de mange Elever, der sluttede op om Foreningens Dannelse. A. FERDINANDSEN, Trafikassistent, Saxkjøbing. B. Noter Elevforeningen holdt sin aarlige Generalforsamling paa Realskolen den 20. September Kl. 16,00. Nyvalgt blev Frk. Elly Sunke, Havreballegaard, Svinsbjerg, i Stedet for Sagfører E. Hovmand, Nakskov, og Bogholder O. Ørvad, Nakskov, i Stedet for Fru Lærer K. Ravn, Hindholm Kost- og Realskole, Fuglebjerg. Efter Generalforsamlingen samledes Mødedeltagerne i Reventlowparken, hvor Skolen holdt sin aarlige Skolefest, hvor ca. 700 Deltagere var mødt og Skolekomedien blev opført af Skolens nuværende Elever. Derefter var der Dans til Kl. 1. Festen blev meget vellykket. Elevforeningen havde faaet Lov at afholde amerikansk Lotteri, hvilket gav et pænt Overskud til Foreningen. 12

14 IV og III Realklasses Elever 1942 sammen med Bestyrer S, Hirshals og Lærer P. Ravn Ved Aarsskiftet var paa Skolen 130 Elever. Skolen havde den Glæde, at den største Eksamen blev taget i Aar af Eleven Knud Ejler Eriksen. Svinsbjerg. idet Eriksen fik 117 Points med 2 Sprog. Elevforeningen har i Aar foræret Skolen 3 Billeder af Skolens tidligere Bestyrere, Kelter Wesenberg, C. Lambek og K. Dam.. Billederne blev med Tak modtaget af Bestyrer S. Hirshals, og er bleven ophængt i Hallen. L/fietteLsets aa. nue OiCedLem-ntee i J9U2: Forlod Fødselsaar Skolen og Dato / Proprietær Gunnar Bruun Clausen, Orehave-gaard, Horslunde Proprietær Svend Coulthard, Skredtorpegaard. Onsevig / Proprietær Poul Henrik Bøgvad Theil, Kathri-nesminde, Urne pr. Svinsbjerg / Fru Anna Elva Klinke, f. Rudolph, Klinkeskov-gaard, Kragenæs /5 190'7 Lærer Hans Claudius Larsen, Vindeby Skovskole, Onsevig. 13

15 Forlod Skolen Fødselsaat og Dato / Landmand Folmer Johannes Rasmussen, Pileskovgaard, Nakskov / Lærer Erik Knudsen, Ollerup Gymnastikhøjskole, Ollerup Handelsgartner Hans Jacob Højer Samuelsen, Horslunde / Kommis Povl Pilt Rasmussen, Ørslykke Brugsforening / Frk. Asta Johanne Krogh, Sophiehøj pr. Rødby / Disponent Oscar Willbæk Christiansen, Ref'sha-levej, Maribo / Landmand Frands Ivan Nordlund Thage, Kastager / Frk. Eli Agnethe Thage, Kastager. Tiltraadt Fødselsaar Skolen og Dato 18 / /a 1915 Lærer Johannes Hansen, Horslunde Realskole. Forlod Skolen 18 /8 42 Hr. Lærer P. Ravn og Fru Lærer K. Ravn, ny Adresse: Hindholm Kost- og Realskole, Fuglebjerg. Fra 1 /i2 42 er Lærerinde Frk. J. Henriksen fraflyttet Skolen, idet hun har overtaget Frk Harriets Skole i Maribo. Ved Realskolen er antaget Frk. Ragnhild Dam, Vigsnæs, som Vikar. Sidste Aar tog følgende Præliminæreksamen paa Skolen: Elly Baadesgaard, 89 2 /s... 2 Sprog. Lisi Dyssegaard. IO4V Knud Ejler Eriksen, Esther Jensen, Lizzi Jønck, /s... 3 Tove Olsen, Peter Pedersen, HrøVs... 2 Thorkild Rasmussen, 74 2 / Elevr i 4.Realklasse, der dimmiteres i 1943 : født 2 / Poul Jensen, Nøbbølle, Horslunde. 6 / Henning Poulsen, Haraldsminde, Horslunde. 21 / Henrik P'rier Jensen, Utterslev, Kastager. 14

16 født 20 / Ingemann Knudsen, Torrig. 22 / Palle Pilegaard, Torrig. 27 l Peter Christiansen, Mindebo, Nakskov. 5 /io 1927 Birgit Christiansen, Nøbbet, Svinsfojerg. 2 / Birthe Hyllemose, Gæstlykkegaard, Svinsfojerg. 24 / Jytte Søegaard, Birket, Torrig. 13 / Kristen Rudolph, Tjørneby Hedegaard, Onsevig. 8 /1o 1926 Edel Blach, Horslunde. 15 / Else Rasmussen, Gadetoftegaard, Birket, Torrig. 21 / Inge Marcussen, Horslunde. 23 / Agnethe Frederiksen, Kastager. Almindelig Forberelseseksamen blev i Aaret 1907 taget af: født / Kaj Alstrup... 3 Sprog 27 I Marie Krebs... do. 7 l Johanne Marie Madsen... 2 Sprog 23 / Albert Kristian Olsen... do Henrik August Skotte... do, 31 / Magnus Poul Wedderkopp... da / Werner von Eyben... 3 Sprog 12 / Jens Peter Hjalmar Jensen... 2 Sprog 2 / Marie Elisabeth Momme... 3 Sprog 6 / Lars Dyrhoft Nygaard... 2 Sprog 26 / Erik Wegge Olsen... do. 9/ Aage Mortensen Skude... do / Gudrun Alstrup... 3 Sprog 12 / Frederik Oscar Jensen... 2 Sprog 6 / Peder Kristian Mortensen... do. 29 / Jens Peder Michael Nielsen... do. 20/ Kristine Marie Nygaard... do. 18 / Harald Arthur Rasmussen... do. 7 / Jens August Valdemar Jensen Skaaning... do. 4 /io 1893 Agnes Dorthea Kathrine Sthryn... 3 Sprog 19/ Johan Korff Andersen Sprog 26 / Mejer Antonsen do. 24 / Ingeborg Amalie Petersen, Egebjerg... 3 Sprog 15

17 so / e 2S /1C 3 /4 2 /l, 20/ 31 /5 født /7 Johanne Eleonora Engelstoft... 3 Sprog 1894 ½ Johann Georg Hulderich v. Eyben... do /9 Hedvig Ginderup... do /2 Hans Albert Knudssn... do /3 Poul Momme... do /5 Laurits Bernhard Petersen... 2 Sprog /10Anton Rasmussen... do /6 Hansa Juliane Jacobine Climentia Theil Sprog /4 Gunnar Alstrup... 3 Sprog /10Jørgine Ole Valdemar Heje... do /5 Ane Marie Elisa Larsen... do /5 Jens Peter Sigvardt Rasmussen... 2 Sprog /6 Vilhelm Stryhn Rasmusaan... do.»kloge Ellen«. Dilettanter

18 Ved Indvielseshøjtdligheden paa Horslunde Realskole 30. Oktober 1941 Melodi: Se ud vort Flag. Det gamle mødes med det ny-derude i Verden, hvor Aarene rulle, og Livet forsvinder, som Blomster i Mulde, men atter gror i Vaardagens Gry. Det gamle mødes med det ny i Slægternes Viden, i Arbejdets Snilde; der findes saa mangen en ældgammel Kilde, hvorhen det nye ofte maa ty. Det gamle mødes med det ny vort elskede Land med de bugnende Sletter og aarvaagen Ungdom bestandig forjætter, at gamle Danmark endnu har Ry. Det gamle mødes med det ny i Hjemmenes lune og kvidrende Rede, hvor staalsatte Viljer de unge skal lede til kækt at sejre, aldrig at fly. Det gamle mødes med det ny, mens Minderne stiger og fylder vor Skole og hvisker saa stille: lær altid at stole paa Barnesind, som her søger Ly. Det gamle mødes med det ny dybt inde i Hjertet, hvor Livsflammen brænder og skærmes af Guds de velsignende Hænder. til alt er nyt bag Evighedssky.

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarsskrift 1941

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarsskrift 1941 Horslunde Realskoles Elevforening Aarsskrift 1941 Mindeord Den 5. Juli 1940 afgik Bestyrer Dam ved Døden, kun 5 Dage efter Afslutningen paa Skolen, som fandt Sted den 1. Juli. Dam havde i det sidste Aar

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

HORSLUNDE REALSKOLE ELEVERNES ALDERSTRIN

HORSLUNDE REALSKOLE ELEVERNES ALDERSTRIN Indmeldelse af Elever modtages helst i Begyndelsen af Ferien. Jeg træffes sikrest Kl. 12 14. Passer denne Tid Dem ikke, beder jeg Dem ringe (Horslunde 22 x) og aftale en mere belejlig Tid. Svend A. Hirshals.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere