Det forventede regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det forventede regnskab"

Transkript

1 SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forven tet afvigels e 2014 Forventede korrektioner Korrigeret budget efter forventede korrektioner Forventet afvigelse efter forventede korrektion er* Service 9.481, , ,2 53,8 11, ,7 65,4* Dagtilbud til børn og 4,495, , ,9 38, ,2 3,2 unge, demografireg. Dagtilbud til børn og 297,4 295,0 274,6 20,4-2,9 292,1 17,5 unge, special, demografireg. Undervisning, demografireg , ,3 0,7 10, ,7 11,4 Specialundervisning, 922,4 929,1 863,1 66,0-38,0 891,1 28,0 demografireg. Sundhed, 267,6 276,5 277,7-1,2 3,2 279,7 2,0 demografireg. Dagtilbud til børn og 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 unge Dagtilbud til børn og 2,3 1,0 1,2-0,2 0,0 1,2-0,2 unge- special Administration 301,2 308,6 305,7 2,9 0,7 309,3 3,6 Undervisning 24,5 24,5 24,5 0,0 0,0 24,5 0,0 Overførsler mv. 13,3 13,1 11,1 2,0-1,7 11,4 0,3 Erhvervsgrunduddannelser 13,3 13,1 11,1 2,0-1,7 11,4 0,3 Anlæg 823,4 571,6 67,2 325,9-325,9 245,7 0,0 Anlæg 823,4 571,6 67,2 504,4-504,4 67,2 0,0 Finansposter 4,4 4,4 89,2-84,8 0,0 4,4-84,8 Renter, tilskud, 0,1 0,1 0,3-0,2 0,0 0,3-0,2 udligning og skatter m.v. (HK 7) Langfristede 4,3 4,3 1,4 2,9 0,0 2,9 2,9 balanceposter Andre balanceforskydninger 0,0 0,0 87,5-87,5 0,0 0,0-87,5 I alt , , ,7 475,4-494, ,7-19 *Indsat faktisk afvigelse, da afvigelse i tabellen med afrundinger giver 65,5 mio. kr.

2 Det samlede forventede regnskab Den 5. februar 2014 blev Børne- og Ungdomsudvalget forelagt et forventet korrigeret budget 2014 på 9,5 mia. kr. Et budget som er blevet opdateret i forbindelse med 3. regnskabsprognose 2014 med følgende væsentligste korrektioner: Børne- og Ungdomsområdet har fået en negativ demografiregulering på -37 mio. kr. baseret på de nyeste befolkningsprognoser udarbejdet af Koncernservice. Overførslen fra regnskab 2013 til 2014 på 63,7 mio. kr. dækker over institutioner og skolers overførsel til 2014 på 52,7 mio. kr. samt midler til eksterne finansierede projekter samt lov og kontraktbundne midler på samlet set 11 mio. kr. I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer indgår 12 mio. kr. I 2. sag om bevillingsmæssige ændringer indgår korrektioner på -10,4 mio. kr., hvor der er indeholdt en negativ korrektion på 11,9 mio. kr. som følge af en ændret pris- og lønfremskrivning i I 3. sag om bevillingsmæssige ændringer indgår korrektioner på i alt 6,4 mio. kr. 3.regnskabsprognose udviser et forventet mindreforbrug på 65,7 mio. kr. jf. tabel 1. fordelt på de enkelte bevillingsområder. Tabel 1. Forventet regnskab Bevillingsområde (mio. kr.) Forventet korrigeret budget Forventet forbrug Afvigelse Dagtilbud* 4.490, ,3 3,2 Dagtilbud special. 293,1 275,8 17,3 Undervisning 3.282, ,8 11,4 Specialundervisning 891,1 863,1 28,0 Sundhed 279,7 277,8 1,9 Administration 309,3 305,7 3,6 I alt 9.545, ,5 65,4 Efterspørgselsstyrede overførsler 11,4 11,1 0,3 I alt 9.557, ,6 65,7 *På dagtilbud kommer der en forventet korrektion på 3,7 mio. kr. vedr. husleje, som påvirker både budget og forbrug. Afvigelsen forbliver dog den samme. I tabel 2 ses, hvorledes mindreforbruget på 65,7 mio. kr. fordeler sig på de nye 8 tværgående forklaringskategorier. For en uddybning af hvad de enkelte forklaringskategorier dækker over henvises til bilag 1 i sagen Overblik over Budget 2014, som blev behandlet den 5. februar Tabel 2. Det forventede regnskab 2014 på forklaringskategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2014 (mio. kr.) Budget Forbrug Afvigelse Egne skoler og institutioner: Elev- og Pladspriser 5.154, ,2-4,2 Husleje 868,8 864,2 4,4 Øvrige bevillinger 1.724, ,3 15,6 Egne skoler og institutioner i alt 7.746, ,9 15,8 Privat- og efterskoler 475,4 473,9 1,6 Side 2 af 13

3 Øvrige kernetilbud 900,6 880,3 20,3 Øvrige tilbud 609,6 613,2-3,6 Understøttende aktiviteter 279,0 276,2 2,8 Øvrige aktiviteter* 420,5 417,2 3,1 Forældrebetaling og fripladser -927,5-916,9-10,5 I alt ekskl. opsparing 9.504, ,8 29,5 Decentral opsparing 52,9 16,7 36,2 I alt 9.557, ,7 65,7 *inkl. efterspørgselsstyrede overførsler. **På dagtilbud kommer der en forventet korrektion på 3,7 mio. kr. vedr. husleje, som påvirker både budget og forbrug. Afvigelsen forbliver dog den samme. Det samlede mindreforbrug fordeler sig primært på forklaringskategorierne den decentrale opsparing og egne skoler og institutioner samt øvrige kernetilbud. I forhold til den decentrale opsparing er der et forventet mindreforbrug på ca. 36,2 mio. kr. Der blev overført i alt 69,8 mio. kr. i decentral opsparing fra 2013 til Heraf lå de ca. 16,9 mio. kr. over 4 procents grænsen og er derfor overført til anlægsrammen, mens de resterende ca. 52,9 mio. kr. er overført til driftsrammen. Skolerne og institutionerne forventer samlet set netto at bruge for ca. 33,6 mio. kr. af deres overførte opsparing i løbet af året. Efterfølgende reduceres den decentrale opsparing til ca. 36,2 mio. kr., som vil søges overført til budget 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen fra 2014 til Institutionerne forventer at øge deres opsparing, mens skolerne forventer at bruge en stor del af deres overførsel fra 2013 til Dette er der en helt naturlig forklaring på, da en stor del af opsparingen kan henføres til uforbrugte lønmidler som følge af lockouten i 2013, hvor resterende erstatningstimer og undervisningsrelaterede aktiviteter bliver gennemført i løbet af Der forventes et samlet mindreforbrug på de øvrige bevillinger på 15,6 mio. kr. under egne skoler og institutioner. Hovedforklaringen er primært etableringsefterslæbet på pladser på specialområdet i lighed med tidligere år. På øvrige kernetilbud ses et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. som er fordelt på flere bevillingsområder jf. nedenstående tabel. Tabel 3. Forventninger til øvrige kernetilbud. Øvrige bevillinger (mio. kr.) Budget Forbrug Afvigelse Dagtilbud 338,9 318,3 20,6 Undervisning 44,9 41,8 3,0 Specialundervisning 263,1 268,1-5,0 Specialdagtilbud -10,1-12,0 1,9 I alt 836,8 616,2 20,3 På dagtilbudsområdet forventes et fald i antallet af pladser både på privat børnepasning med 62 færre børn og på dagplejen med et fald på 156 dagplejepladser både indenfor den private og kommunale ordning. Faldet i antallet af pladser medfører mindreudgifter på samlet set 13,7 mio. kr. Side 3 af 13

4 Ordningerne pasning af eget barn samt private og puljeinstitutioner viser derimod et merforbrug på 3,8 mio.kr. Et øget salg af 104 pladser samt køb af 52 færre pladser medfører faldende udgifter på 12,5 mio.kr. på 0-13 års området generelt. På specialundervisning forventes derimod et merforbrug på 8,0 mio.kr. på køb af pladser til dag og døgnbehandling dog begrundet i en prisstigning for alle 689 pladser, mens prisfald på andre typer tilbud som Særligt tilrettelagt Undervisning (STU) giver mindreudgifter. Undervisningsområdet har et mindreforbrug på 3 mio.kr. som følge af at flere elever vælger at gå i skole i andre kommuner end København. Side 4 af 13

5 Hovedaktivitetsoversigt Service Bevillingsområde Dagtilbud, demografireguleret total ( 4.495, , ,0 3,2 afrundet så afvigelsen stemmer) Bevillingsområdet Dagtilbud udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Et merforbrug som består af både mer- og mindreforbrug. Hovedforklaringerne er blandt andet et øget aktivitetsskøn i pladsafregningen som medfører et merforbrug på 8,9 mio.kr. Derudover ses en tendens med faldende børnetal både i dagplejen og på flere private pasningsordninger, som giver mindreudgifter på området. Derudover forventes der mindreindtægter på forældrebetalingen og merforbrug på øvrige understøttende tiltag på dagområdet. Hovedaktivitet Bevillingen Dagtilbud til børn og unge Vedtaget budget Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner Forventet forbrug Afvigelse 4.495, , ,3 3,2 Pladspriser: (Merforbrug 8,9 mio. kr.) Hovedparten af merforbruget på området skyldes, at der er sket en ændring af forvaltningens estimat for afsatte midler til pladsafregning til institutioner siden 1. regnskabsprognose 2014, hvor budgettet blev fastlagt. Det er de midler, som institutionerne får tildelt i ultimo oktober på baggrund af en opgørelse pr. 30. september, hvor det bliver opgjort hvor mange børn, der har været indskrevet i de foregående 12 måneder. Der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. Årsagen til ændringen i estimatet er primært et højere aktivitetsskøn i pladsafregningen på 177 flere vuggestuepladser, 55 flere småbørnsog børnehavepladser og 77 flere fritidshjemspladser. Der er desuden et fald på klubpladser på 326 pladser, som dog er forholdsvis billige pladser, som ikke har den store økonomiske effekt. Pladsændringerne kan ses af tabel 5.1. I estimatet indgår desuden et opdateret bud på udviklingen i dækningsgraderne på området, hvor der er sket en ændring fra 159 pladser til 221 pladser. Udviklingen i dækningsgraden følges tæt og skønnet baserer sig på belægningen på pasningstyperne i årets første ni måneder fremskrevet efter samme mønster som i tidligere år. Samlet set er der en netto ændring på 31 børn. Tabel 5.1. Oversigt over aktivitet på institutionsområdet. Aktivitets type Aktivitet 2013 Demogra fi 2014 Demogra fi 2014 reg. Stigende dækningsgr ad KK-børn Aktivitet 2014 Forventet antal KK-børn + fremmede på egne inst. Forskel ml. Samlet aktivitet og Aktivitet på egne tilbud. 0-2 år vuggestue pladser år småbørns pladser år børnehave pladser år fritidshjems pladser år Klub pladser år Klub pladser år Klub pladser I alt Husleje: (Mindreforbrug på 0,2 mio. kr.) Der forventes stort set balance. Øvrige bevillinger: (Merforbrug på 4,2 mio. kr.) -326 Side 5 af 13

6 Som nævnt ved 1. og 2. prognose har forvaltningen siden budgetindstillingen pr. 5/ lavet et metodeskifte i opgørelse af aktivitet og forældrebetaling. Metodeskiftet og den negative demografiregulering bevirkede, at forvaltningen forventede et merforbrug på 41,4 mio. kr. i de tidligere prognoser. Der forventedes dog tilsvarende også et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. blandt andet bestående af et forventet mindreforbrug på energi på 2,9 mio. kr., forventede mindreudgifter på kompensationsordninger på 0,8 mio. kr. på grund af opstarten af nye institutioner og færre følgeordninger samt mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som følge af omlægning af små institutioner. Derudover er der en række mer- og mindreforbrug, der giver et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. Samlet gav et samlet merforbrug på 33,7 mio. kr. Derudover ses merudgifter som følge af tilpasning af energiudgifterne på området til det faktiske forbrug på 8,5 mio. kr. I forbindelse med 3. Sag om bevillingsmæssige ændringer tilføres dagtilbudsområdet 38 mio. kr. fra andre bevillingsrammer for at dække det forventede merforbrug. Privat- og efterskoler: (Mindreforbrug på 0,1 mio. kr.) Der forventes balance. Øvrige kernetilbud: (Mindreforbrug på 20,6 mio. kr.) Hovedparten af mindreforbruget vedrører dagplejen med 8,9 mio. kr., hvor der på området i 2014 forventes 156 færre dagplejebørn. Det kan hovedsagelig forklares med et fald i privat dagpleje på ca. 76 pladser og et fald på den kommunale dagpleje med ca. 80 pladser. Børnetallet i dagplejen er i øvrigt midlertidigt faldende, da nogle dagplejere er opsagt med afsæt i for langt sygefravær. Ved nyansættelser vil forbruget muligvis stige igen, hvilket dog ikke er sikkert, da der har været en tendens til manglende udnyttelse af eksisterende pladser. Omvendt er der et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. på driftsudgifter og udgifter til fripladstilskud til børn på private- og puljeinstitutioner svarende til 49 børn. Endelig er der et mindreforbrug på køb og salg af pladser på ca. 10,6 mio. kr. svarende til 160 pladser. På dagområdet købes der 57 færre pladser end forventet med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. til følge, mens der sælges 103 flere pladser end forventet, hvilket medfører et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Endelig er der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på privat børnepasning, da der passes 62 færre børn end forventet og et merforbrug på pasning af eget barn for ca. 1 mio. kr. Forvaltningen vil følge udviklingen på de øvrige kernetilbud tæt, da der på disse tilbud ikke altid er samme mulighed for kapacitetstilpasning som på institutionerne, hvilket kan medføre merudgifter på området. Øvrige tilbud: (Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.) Der forventes stort set balance. Understøttende aktiviteter: (Merforbrug på 5,2 mio. kr.) Det forventede merforbrug opstår primært som følge af et merforbrug på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) med 2,6 mio. kr. og på pædagogpraktikanter med 3,6 mio. kr. Det var forventet, at en større andel af de PAU studerende ville være ansat i Socialforvaltningen, men de nyeste tal viser, der er en større søgning til Børne- og Ungdomsforvaltningen. På praktikantområdet har en ændret fordelingsnøgle blandt region hovedstadens kommuner medført, at Københavns Kommune forventeligt skal tage en større andel praktikanter end forventet ved årets start. Der er endelig et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. der vedrører kompetenceudviklingsmidler, hvor et mindreforbrug på Børnepakken forskning ønskes overført til Øvrige aktiviteter: (Merforbrug på 2,9 mio. kr.) Der forventes flere mindre mer- og mindreforbrug på en række puljer og budgetposter. Blandt andet forventes der et merforbrug på Gruppelivsforsikring på 0,9 mio. kr. som følge af ændret afregningspraksis, hvor der afregnes pr. medarbejder i stedet for pr. årsværk og et merforbrug på 0,8 mio. kr. til Tryghedsindsats på Bispebjerg. Merforbruget opstår ikke i tryghedsindsatsen, men fordi indsatsen ikke var budgetteret fra årets start. Derudover er der et øvrigt merforbrug på 0,9 mio. kr. på området. Forældrebetaling og fripladser: (Merforbrug på 10,3 mio. kr.) Der er et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr., svarende til 448 børn færre end forventet ved årets start. Forvaltningen vil til 2015 arbejde på en ændret budgettering af forældrebetalingen, da tidlig indskrivning i børnehave og fritidshjem bevirker, at der opkræves færre penge end budgetteret. Decentral opsparing: (Mindreforbrug på 13,5 mio. kr.) Den decentrale opsparing forventes på baggrund af decentrale enheders prognoser at stige med 28,8 mio. kr., så det overførte regnskabsresultat på -15,3 mio. kr. bliver til en positiv opsparing på 13,5 mio. kr. Side 6 af 13

7 Bevillingsområde Dagtilbud, special demografireguleret 297,4 292,1 274,6 17,5 Der er et samlet mindreforbrug på dagtilbud, special på 17,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes den decentrale opsparing på 6,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på befordring på 6,5 mio. kr. som følge af en effektivisering på området og en periode med færre børn. Derudover ses i lighed med tidligere år et efterslæb på etableringen af specialklubpladser på området. Hovedaktivitet Dagtilbud, special 297,4 292,6 275,1 17,5 Der forventes på området et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Pladspriser: (Mindreforbrug på 4,1 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes en udskydelse af etablering af 30 specialklubpladser, som ellers var planlagt fra 1. august 2014, svarende til 12,5 helårspladser. Etablering af pladserne er blevet udskudt for at afvente kapacitetsanalysen og pladserne forventes nu etableret fra 1. august Herudover forventes en negativ pladsafregning for ca. 2,6 mio. kr., der primært skyldes et midlertidigt fald i visitationen på specialbørnehaver, der har medført en periode omkring sommerferien med en ekstraordinær lav belægning. Indstillingerne til specialbørnehavepladser er nu tilbage på et normalt niveau pladserne forventes derfor igen at være fyldt op ved udgangen af året. Husleje: (Mindreforbrug på 1,1 mio. kr.) En budgettilpasning af huslejen til KKFO på Øresundsskolen medfører et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Øvrige bevillinger: (Mindreforbrug på 3,9 mio. kr.) På befordring til institutioner forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. De kommunale institutioner har via udbud og forbedret ruteplanlægning fået effektiviseret deres befordring, hvilket har ført til lavere forbrug. Tilsvarende har den lave indskrivning på specialbørnehaverne også bidraget til et lavere forbrug end forventet. Der er ikke i tidligere år foretaget effektiviseringer på befordringsområdet på bevillingsområdet. Dette medfører, at befordringsområdet i 2015 indgår i effektiviseringsstrategien. Endelig er der forskellige små mindreforbrug, der samlet set udgør 0,4 mio. kr. I forbindelse med 3. prognose omflytter forvaltningen midler mellem rammerne for at dække merudgifterne på Dagtilbudsrammen. Der flyttes 3 mio. kr. ud af dagtilbudsrammen. Samlet set er der et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. på udgifter forbundet til egne institutioner. Øvrige kernetilbud: (Mindreforbrug på 1,9 mio. kr.) Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af merindtægter på salg af specialbørnehave, specialfritidshjem- og klubpladser. Den primære forklaring er, at der er solgt flere specialbørnehavepladser end forventet (4 pladser a 0,5 mio. kr.) og af de dyrere klubpladser end forventet. Dette ses især i forbindelse med etableringen af Lavuks nye afdeling med pladser til de mest støttekrævende unge, hvor der sælges flere dyre pladser end tidligere. Herudover er der et merforbrug på 1,6 mio. kr., der dækker over, at der købes dyrere pladser end forventet på specialfritids og klubområdet. Øvrige aktiviteter: (Mindreforbrug på 0,1 mio. kr.) Der er et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrige aktiviteter. Forældrebetaling og fripladser: (Merforbrug på 0,2 mio. kr.) Der er et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på forældrebetalingen på specialområdet. Decentral opsparing: (Mindreforbrug på 6,6 mio. kr.) Den decentrale opsparing forventes på baggrund af decentrale enheders prognoser at være stort set lig med resultatet i regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner Forventet forbrug Afvigelse Side 7 af 13

8 Bevillingsområde Undervisning, demografireguleret 3.171, , ,7 11,4 Der er et samlet mindreforbrug på bevillingsområdet undervisning på 11,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af både merog mindreforbrug. Mindreforbrugene dækker over indtægter som følge af, at flere børn vælger at gå i skole i andre kommuner end København, og blandt andet mindreforbrug på kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen samt mindreudgifter til EAT mv. Hovedaktivitet Undervisning, demografireguleret. Vedtaget budget Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner Forventet forbrug Afvigelse Elevpriser: (Balance) Der forventes balance. Husleje: (Mindreforbrug på 4,0 mio. kr.) Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. skyldes en mindre stigning i forsikringsudgifterne end forventet , , ,7 11,4 Øvrige bevillinger: (Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ) På de øvrige bevillinger forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er mindreforbrug til EAT på ca. 2,3 mio. kr. som skyldes lavere priser på emballage på grund af udbud og lavere omsætning. Derudover har skybrud og forsinkelser i opstart af boder (ØFS og Langelinie) også øget mindreforbruget. Befordring udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., samt øvrige mindreforbrug for 0,4 mio. kr. til øvrige bevillinger. Privat- og efterskoler: (Mindreforbrug på 1,4 mio. kr.) Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på privatskoler svarende til 54 elever færre end budgetteret. Tilsvarende forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til elever på efterskoler. Øvrige kernetilbud: (Mindreforbrug på 3,0 mio. kr.) Området dækker over indtægten fra de børn fra øvrige kommuner, der går i skole i Københavns Kommune og udgiften til københavnske børn i folkeskoler i andre kommuner. Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. som følge af, at flere elever vælger at gå i skole i andre kommuner end København, som forvaltningen skal betale for. Den primære årsag til mindreforbruget er, at forvaltningen opkræver andre kommuner for uddannelser på de tekniske skoler, som København betaler for og som andre kommuners unge deltager i. Det er en indtægt på 5,9 mio. kr. som ikke var budgetteret med fra årets start. Desuden er der et merforbrug som følge af en mindreindtægt på salg af pladser i forhold til frit skolevalg på 3,6 mio. kr. svarende til 44 elever og et mindreforbrug på køb af pladser frit skolevalg på 0,7 mio. kr. svarende til køb af pladser i stedet for som budgetteret Øvrige tilbud:(merudgifter 5,6 mio. kr.) Der forventes en merudgifter på 4,5 mio. kr. til et vejledningssystem på UU- København som følge af forsinkelser. På tale- høreområdet forventes merudgifter på 1,1 mio.kr. som følge øgede IT-udgifter til Koncernservice samt ansættelse af for mange medarbejdere i en periode med barsel og opnormeringer. Forbruget forventes dog at balancere i Der er desuden forventede merudgifter som følge af udgifter til diverse mindre tiltag som skybrudssikring, smartsboards mv. på 3,3 mio.kr. Tilsvarende ses blandt andet mindreudgifter på alternativ til dagbehandling, hvor der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., da der ikke visiteres børn helt op til det maksimale antal i indeværende år. Årsagen er indkøringsvanskeligheder i forvaltningerne i forhold til etablering af skoleflextilbuddene. Understøttende aktiviteter: (Mindreforbrug på 7,6 mio. kr.) Størstedelen af mindreforbruget på 7,6 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til Københavns Kommune til kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen. Midlerne er første del af årlige bevillinger frem mod Midlerne kan overføres fra år til år og skal senest anvendes i De 3,8 mio. kr. søges overført til Derudover er der et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. på kompetenceudvikling på bl.a. Folkeskolereformen. På Københavnermodellen forventes et mindreforbrug på 1,5 mio.kr. Årsagen er primært færre transportudgifter til skoleskiftere, mindre behov for efteruddannelsesaktiviteter på modtagerskolerne og færre lokale skoleaktiviteter på skoler med opsøgende arbejde og mindreforbrug i områderne. Der er yderligere et øvrigt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Øvrige aktiviteter: (Merforbrug på 0,3 mio. kr.) Hovedparten af merforbruget er af rent budgetteknisk karakter, som modsvares af mindreforbrug på andre kategorier. Side 8 af 13

9 Decentral opsparing: (Merforbrug på 0,9 mio. kr.) Den decentrale opsparing forventes på baggrund af decentrale enheders prognoser at falde med 45,0 mio. kr., så det overførte regnskabsresultat på 44,1 mio. kr. bliver til et merforbrug på 0,9 mio. kr. Faldet i opsparing kan primært forklares ved forbrug af overførte lockoutmidler til afholdelse af erstatningstimer mv. Bevillingsområde Specialundervisning, demografireguleret 922,4 891,1 863,1 28,0 På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 28,0 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget er i lighed med tidligere regnskabsprognoser et etableringsefterslæb på pladser samt den decentrale opsparing. Hovedaktivitet bevillingen specialundervisning 922,4 891,1 863,1 28,0 Der forventes på området et mindreforbrug på 28,0 mio. kr., som forklares ud fra forklaringskategorierne i tabel 8. Elevpriser: (Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.) Der forventes et mindreforbruget på 3 mio. kr. på elevpriser som følge af en afregning med specialskolerne og specialklasserrækker på grund af 9 færre elever. Det er primært 27 kategori 1 (elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder og psykisk sårbare elever), der er blevet afregnet negativt for, mens kategori 3 (normalbegavelse elever med funktionsnedsættelser) og kategori 4 (elever med udviklingshæmning) er blevet tilført midler til 18 flere elever. Omvendt er der et merforbrug på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på 2,4 mio. kr. Stigningen svarer til 11,5 flere elever end forventet pga. visitation. Husleje: (Merforbrug på 0,9 mio. kr.) Merforbruget afspejler en tilpasning af budgettet til den faktiske husleje på Øresundsskolen og Ungdomsskolen i Utterslev (UiU) Øvrige bevillinger: (Mindreforbrug 14,4 mio. kr. ) I lighed med tidligere år er der på specialområdet stadig et etableringsefterslæb på ca. 121 pladser svarende til et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på befordring på 3,1 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der er blevet nedlagt en række indskolingspladser, skolegrupper og observationsklasser, hvor der tidligere var befordring. På området ses der også et merforbrug på 2,2 mio. kr. som blandt andet vedrører øgede udgifter til rengøring som følge af, at eleverne efter Folkeskolereformen skal være længere tid i skole. Derudover ses merudgifter som følge af tilpasning af energiudgifterne på området til det faktiske forbrug på 0,2 mio.kr. Der er desuden overført 7,4 mio. kr. til undervisningsrammen som følge af, at forbruget på alternative tilbud til specialskoler og dagbehandling bruges på normalområdet i stedet for specialområdet. Der er derudover flyttet 13 mio. kr. til dagtilbud for at dække stigende dækningsgrader. Øvrige kernetilbud: (Merforbrug 5,0 mio. kr.) Merforbruget skyldes primært køb af pladser til dag- og døgnbehandling, hvor der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. Til trods for at der forventes at købes 37 færre pladser end budgetteret, forventes en prisstigning på 22 t. kr. for alle 689 helårspladser. I 2013 købte forvaltningen 730 helårspladser og i 2014 forventes der at blive købt 689 pladser. Dette fald i antallet af børn som får dag- og døgnbehandlingstilbud er et udtryk for, at forvaltningen arbejder målrettet med at finde alternative tilbud til dagbehandling, som er et meget segregeret tilbud. Derudover er der en række andre afvigelser på området som primært er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på STU-pladser på grund af køb til en lavere enhedspris end forventet til trods for 9 flere købte pladser samt en mindreindtægt på salg af en plads mindre end forventet. Dertil kommer 2,2 mio. kr. i lavere indtægter fra salg af specialskolepladser primært på grund af. salg af billigere pladser end forventet men også 8 færre solgte pladser end forventet. Yderligere er der 2,6 mio. kr. i mindreforbrug på køb af regionale og kommunale specialundervisningstilbud som skyldes lavere enhedspriser samt 0,7 mio. kr. i merforbrug vedr. Skolen på Kastelsvej. Øvrige tilbud: (Mindreforbrug på 1,5 mio. kr.) Mindreforbruget består af en række mindre mindreforbrug med 0,3 mio. kr. vedr. fleksible tilbud som alternativ til dagbehandling, hvor indsatserne fortsat implementeres men ikke er fuldt implementerede endnu og 0,3 mio. kr. i mindre køb af PPR-ydelser til anbragte børn Side 9 af 13

10 end forventet. Desuden er der 0,4 mio. kr. vedr. Familieskolernes administrative sammenlægning med Grupperne og 0,5 mio. kr. vedr. mindre budgettilpasninger på blandt andet på Center for Specialundervisning for Voksne. Understøttende aktiviteter: (Merforbrug på 0,2 mio. kr.) Det forventes stort set balance. Øvrige aktiviteter: (Mindreforbrug på 0,8 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes en række budgettilpasninger på specialområdet. Decentral opsparing: (Mindreforbrug på 16,8 mio. kr.) Ud over deres opsparing fra 2013 på 11,4 mio. kr. har enhederne sparet yderligere 5,4 mio. kr. op i 2014 Bevillingsområde Sundhed, demografireguleret 267,6 279,7 277,7 2,0 På bevillingsområdet Sundhed forventes et mindreforbrug på 2,0 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes blandt andet et mindreforbrug på den elektroniske børnejournal samt diverse mindreforbrug på puljer indenfor sundhedsområdet. Hovedaktivitet bevillingen sundhed. På området forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. 267,6 279,7 277,7 2,0 Understøttende aktiviteter (Mindreforbrug 0,4 mio. kr.) På de understøttende aktiviteter forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører den elektroniske børnejournal med 0,4 mio.kr. Årsagen er et lavere brugerantal end forventet af leverandøren ved planlægningen, som forventes at stige, når systemet bliver mere udbredt. Øvrige aktiviteter (Mindreforbrug 1,6 mio. kr.) Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. vedrører flere bl.a. at honoreringen af praktikforløb til sygeplejestuderende har ændret sig, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er en lavere efterspørgsel efter tolkeydelser, hvilket har resulteret i et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er et øvrigt forventet mindreforbrug til blandt andet metode og udvikling af sundhedsplejen på 0,6 mio. kr. Decentral opsparing: Der forventes ingen overførsel på sundhedsområdet på baggrund af decentrale enheders prognoser. De overførte midler fra regnskab 2013 går til etableringen af tandklikken på Sydhavnens Skole. Bevillingsområde Dagtilbud, special 2,3 0,5 0,7-0,2 På bevillingsområdet Dagtilbud, special forventes et marginalt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Hovedaktivitet Dagtilbud, special 2,3 0,5 0,7-0,2 Der forventes et marginalt mindreforbrug på Børneklinikken. Bevillingsområde Undervisning, 24,5 24,5 24,5 0,0 Der forventes et mindreforbrug på bevillingsområdet Undervisning på 5,8 mio. kr. som skyldes produktionsskolen. Side 10 af 13

11 Hovedaktivitet bevillingen undervisning Der forventes balance på undervisningsområdet. 24,5 24,4 24,5 0,0 Bevillingsområde Administration, 301,2 309,3 305,7 3,6 På bevillingsområdet Administration forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på posten administrativt personale. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad vakante stillinger som følge af forsigtighed i genbesættelse af stillinger i forbindelse med administrative effektiviseringer og organisationsjusteringen pr Derudover er der mindreudgifter på Krisehjælp SOS, hvor der i 2014 er indgået en ny aftale på området, som forventes at medføre faldende udgifter. Hovedaktivitet bevillingen administration 301,2 309,3 305,7 3,6 Samlet forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på bevillingen Administration i Der er i regnskabsforklaringer på administrationsområdet udelukkede fokus på væsentlige afvigelser. Administrativt personale (Mindreforbrug 2,7 mio. kr.) Budgettet udgøres af det administrative personale, der aflønnes og bogføres på bevilling Administration, og der forventes med den nuværende administrative normering et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad vakante stillinger som følge af forsigtighed i genbesættelse af stillinger i forbindelse med administrative effektiviseringer og organisationsjusteringen pr Det forventede mindreforbrug på administrationsområdet er udelukkende etårigt, da mindreudgifterne varigt indgår som en del af effektiviseringsstrategien i 2015 og er en del af udmøntningen af budget En del af effektiviseringerne er fundet ved, at de vakante stillinger ikke genbesættes jf. (BUU punkt 3) Mindreforbruget skal desuden ses i lyset af, at mindreforbruget er under forudsætning af, at KS rettidigt overfører forventede refusioner for barsel, fleksjob mv. Krisehjælp SOS (Mindreforbrug 2,0 mio.kr.) Der er et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til Krisehjælp SOS i forhold til forventningerne baseret på de tidligere års udgifter. Krisehjælpen SOS dækker over psykologhjælp til medarbejdere i forvaltningen til håndtering af arbejdsrelaterede problemstillinger, der påvirker arbejdsindsatsen i negativ retning. Mindreforbruget skyldes, at der for 2014 er indgået en ny aftale med Falck Healthcare, hvor der er aftalt en ny abonnementsordning med betydeligere lavere månedlige udgifter. I forbindelse med de forvaltningsspecifikke effektiviseringer til 2015 indgår dette mindreforbrug som en del af den samlede effektivisering på Administrationen. Betaling til KMD (Merforbrug 2,6 mio. kr.) Der er et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Udgifterne dækker adgangen til lønsystemet KMD i Koncernservice. De heraf følgende udgifter der er kontraktbestemte deles mellem forvaltningerne. I forbindelse med samlingen af administrative opgaver (SAO) er opgaver blevet flyttet rundt i kommunen, og der har ikke været tilstrækkelig kvalificeret grundlag at budgettere på baggrund af. Det forventede merforbrug er derfor udtryk for et for lavt budget og ikke et øget forbrug. Forvaltningen er opmærksom på dette i forhold til den samlede udmelding og rammeafstemning i Øvrige (Mindreforbrug 1,5 mio. kr.) Der er et forventet øvrigt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste poster med mindreforbrug er kommunikation på 0,4 mio. kr., et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til udvalgets studietur, samt blandt andet mindreforbrug på budgettet til advokatbistand mv. på 0,3 mio. kr. samt et øvrigt mindreforbrug på 0,5 mio.kr I forbindelse med budgetudmeldingen 2015 vil budgetposter blive gennemgået, så der ikke udmeldes mere budget end nødvendigt. Hovedaktivitetsoversigt Overførsler mv. Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total 13,3 11,4 11,1 0,3 Side 11 af 13

12 Hovedaktivitet bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Der forventes stort set balance. Vedtaget Afvigelse budget 13,3 11,4 11,1 0,3 Hovedaktivitetsoversigt Anlægsudgifter Bevillingsområde Anlæg, total 823,4 315,6 315,6 0,0 Hovedaktivitet Anlæg Der forventes balance på anlægsudgifterne 823,4 315,6 315,6 0,0 Hovedaktivitetsoversigt Anlægsindtægter Vedtaget budget Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner Forventet forbrug Afvigelse Bevillingsområde Anlæg, total 0,0-248,5-248,5 0,0 Hovedaktivitet Anlæg Der forventes balance på -anlægsindtægterne. 0,0-248,5-248,5 0,0 Side 12 af 13

13 Hovedaktivitetsoversigt Finansposter Bevillingsområde Finansposter, total 4,4 4,4 89,2-84,8 Der forventes et merforbrug på 81,8 mio.kr. på finansposter. Hovedårsagen er, at der er 90,2 mio. kr. som vedrører en indbetaling vedr. Europaskolen. Hovedkonto 7 0,1 0,1 0,3-0,2 Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til renter vedrørende de selvejende institutioner. Afvigelsen er sammensat af både mindreindtægter og merudgifter i forhold til renter af indeståender i pengeinstitut og merudgift til renter på lån. Funktion : De selvejende institutioner forventes at have renteindtægter på ca. 46 t.kr. set i forhold til et budget på ca. 200 t.kr. Der er derfor en mindreindtægt på ca. 0,15 mio. kr. Funktion :De selvejende institutioner forventes at have renteudgifter på ca. 192 t.kr. set i forhold til et budget på ca. 150 t..kr. Der er derfor et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. Der er typisk tale om renter af træk på kassekredit eller overtræk på bankkonti. Funktion :De selvejende institutioner forventes at have udgifter på ca. 170 t.kr. i forhold til renter på optagede lån, der er godkendt af kommunen. Der er et budget på ca. 170 t.kr. og derfor forventes der samlet set balance. Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8 4,3 4,3 1,4 2,9 Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. i forhold til deponering og afdrag på lån vedrørende de selvejende institutioner. Afvigelsen skyldes et forventet mindreforbrug vedrørende deponering for lån. Funktion :Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til deponering vedrørende optagelse af lån, da der ikke som forudsat i budgettet forventes at blive foretaget deponeringer til lån. Funktion :De selvejende institutioner forventes at have udgifter til afdrag på lån på ca. 1,4 mio. kr. set i forhold til et budget på samme beløb. Der forventes derfor samlet set balance. Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8 0,0 0,0 87,5-87,5 Der forventes en samlet afvigelse på 87,5 mio. kr. i forhold til forskydninger på øvrige balanceposter. Forskydningen vedrører posteringer vedrørende Europaskolen. Funktion :Der forventes en samlet forskydning på 87,5 mio. kr. i forhold til forskydninger i kortfristede tilgodehavender. Forskydningen kan relateres til en udgift på ca. 87,5 mio. kr. til Carlsberg Byen vedrørende hovedparten af 88,0 mio. kr., som er modtaget i 2013 fra Novo Nordisk Fonden. Midlerne er en del af projektet i Københavns Kommune vedrørende oprettelsen af en Europaskole og indgår i den samlede anlægssag. Midlerne vil gå til finansiering af byggeprojektets udgifter til faglokaler og det engelske spor. Midlerne vil dermed bl.a. være med til at sikre, at Europaskolen i København bliver et moderne skoletilbud gearet til undervisning på højeste niveau inden for alle fagrækker, herunder de naturvidenskabelige fag. Funktion Der forventes ikke at være forskydninger i forhold til deposita for lejemål i selvejende institutioner. Funktion 8:32.27 Der forventes ikke at være forskydninger i forhold til kortfristet gæld. Side 13 af 13

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.) Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling 20-01-2015 Sagsnr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Det forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1.

Det forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 01-11-2013 A. Uddybende forklaringer til forventningerne til 3. regnskabsprognose 2013 Sagsnr. 2013-0231834 Dokumentnr. 2013-0231834-2

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab 1. Det forventede regnskab pr. juli 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. juli regnskab

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere