Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472"

Transkript

1 Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord NMU j.nr Jørgen Dencker

2 Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr Jørgen Dencker Trykt den 16 feb Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde. Telefon: , Fax: ,

3 Forord...1 Deltagere...1 Linieføring, topografi og tidligere fund...1 Metode...2 Boringer...3 Prøvehuller...3 Visuel rekognoscering...3 Resultat...3 Keramik...4 Konklusion...4 Bilag 1: OversigtsplanBilag 2: Dataark...6 Bilag 2: Dataark...7 Bilag 3: Fotoliste...9 Bilag 4. Kontaktark...12

4 Marinarkæologisk forundersøgelse ved Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning. NMU j.nr Forord I forbindelse med etablering af en ny spildevandsledning ved Strandhuse på nordsiden af Kolding Fjord henvendte det Rådgivende Ingeniørfirma Hundsbæk & Henriksen a/s, på vegne af Kolding Kommune, sig til Vikingeskibsmuseet 28. november 2005 for at få gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse, som Kulturarvsstyrelsen havde forlangt gennemført. Forundersøgelsen ønskedes gennemført hurtigst muligt, den kolde periode til trods, hvilket skete i perioden januar Sne, is og lave vandtemperaturer medførte et væsentligt større tidsforbrug ved alle arbejdsprocesser i forhold til, hvis arbejdet var blevet udført på en varmere årstid. Deltagere Fra Vikingeskibsmuseet deltog museumsassistent og dykkerassistent Morten Johansen, arkæolog og dykker David J. Gregory og museumsinspektør og dykker Jørgen S. Dencker, som var ansvarlig for undersøgelsen. Linieføring, topografi og tidligere fund Spildevandsledningen skal føres m ud i fjorden udfor Lyshøj Allé ved Strandhuse på Nordsiden af Kolding Fjord (Fig. 1) og graves ned til kote -2,2 3,2 (DNN), hvilket betyder, at den skal graves ca. 2,1 m ned i fjordbunden. Området er relativt lavvandet og bunden falder jævnt de første ca. 60 m, hvor vanddybden er under 1,30 m. Herfra og ud til 80 m fra land forekommer der et lidt større fald fra ca. 1,30 til 2,50 m. Lokaliteten ligger udfor et fladt bredt forland, ved udmundingen af en Figur 1. Spildevandsledningen ligger ved Strandhuse. tragtformet kløft med stejle skrænter, som fortsætter op til kote m. Geotekniske boringer på land har påvist blødbundsforekomster (gytje) på den flade forstrand, som tidligere har været vanddækket. I bunden af kløften, hvor Lyshøj Alle i dag er anlagt, har der antageligt været en å eller bæk med udløb i en mindre bugt. Lokaliteten har i forhistorisk og historisk tid sandsynligvis budt på godt fiskeri ved ferksvandsudløbet, og det flade forland kan have været beboet eller anvendt til forskellige aktiviteter. Det er muligt, at den tidligere bugt i perioder har fungeret som anløbsplads med adgang til baglandet op igennem kløften. 1

5 I Det Kulturhistoriske Centralregister findes der 2 fundregistreringer fra det pågældende område. Dels en opsamling af neolitiske flintredskaber (yngre stenalder) (Marint stednummer: ), dels en senneolitisk lansespids (Marint stednummer: ). Tidligere fund, topografien på land og de geotekniske boringer indikerede, at der kunne forekomme stenalderbopladser eller andre anlæg, og at der i havbunden kunne forekomme blødbundsaflejringer (gytje) med gode bevaringsforhold. Metode Undersøgelsen blev udført fra dykkerbåden Dyndspringeren (se forsiden) bemandet med 2 dykkende arkæologer og en dykkerassistent. Undersøgelsen blev gennemført på et tidspunkt, hvor fjorden var isdækket, og der forekom sammenhængende is på op til 8 cm s tykkelse i undersøgelsesområdet. Sne, is og lave vandtemperaturer medførte, at alle arbejdsprocesser tog betydeligt længere tid, end hvis arbejdet var blevet udført under mere gunstige forhold. Undersøgelsen blev baseret på boreprøver, sugehuller og rekognoscering på havbunden. Positionering skete med DGPS Leica MX 412B. De i rapporten forekommende positioner blev markeret med henholdsvis landmålerstokke og bøjer. 0-punktet, som der i rapporten bliver refereret til, lå i strandkanten i spildevandsledningens centerlinie Figur 2. Boreprøver kunne laves fra isen. Foto: Jørgen Dencker (Bilag 1) og svarer til punktet: X= ,1/Y=118673,7 (System 34 j) på anlægsplan fra Hundsbæk & Henriksen a/s, Bassinanlæg ved Lyshøj Allé, sag nr.: , tegn.nr.:

6 Boringer For at opnå indsigt i havbundens geologi blev der, med udgangspunkt i 0-punktet på land (bilag 1), lavet en geoteknisk boring med et Puerschauerbor for hver 10 m. I alt blev der lavet 5 boringer B1- B5 (Bilag 1). Prøvehuller Med ejektorsug blev der lavet 5 prøvehuller (P1-P5), som var ca. 50 x 50 cm store og mellem 80 og 120 cm dybe. Det opsugede materiale blev opsamlet i net med en maskestørrelse på 10 mm. Efterfølgende blev materialet gennemset på isen. Da området nærmest land var bundfrosset og aflejringerne her i øvrigt syntes at være en tyk sandog grusbanke aflejret udfor de to gamle spildevandsudløb, kunne der kun laves prøvehuller i den yderste del af tracéet. Visuel rekognoscering Havbunden blev dykkerrekognosceret i en afstand på op til 15 m på begge sider af linieføringen (Bilag 1). Dette foregik under isen, men på grund af lille vanddybde og bundfrossen is kunne rekognoscering ikke lade sig gøre i området nærmest stranden. Der blev ved den visuelle rekognoscering ikke observeret flint eller andre kulturhistoriske genstande på havbunden. Næsten overalt forekom der spredt ålegræs og Figur 3. Isen lukkede sig konstant over dykkeren. Foto: Morten Johansen bunden bestod primært af slam, sandet slam og sand. Resultat Boreprøver og prøvehuller viste, at der ved P1, P3/B3, P4/B4, P5/B5 og P2 forekom gytje dækket af ca. 5 cm slam og ca. 30 cm sand med levende muslinger. Ved P3/B3 var gytjen mindst 40 cm tyk, ved P4/B4 mindst 1,10 m, ved P5/B5 2,65 m og ved P2 mindst 37 cm. Fra 50 m og mod land lykkedes det, på grund af kompakte sandlag, som det var umuligt at bore igennem, ikke at nå til gytje. Ved B2 og B1 var sandlaget mindst henholdsvis 78 og 56 cm tykt. 3

7 Sammenholdt med at der i geotekniske boringer på land, m nord for strandkanten, også forekommer gytje (Boring 7 og 9 i HD Geoconsult AS, sag 04033, bilag 131), er det sandsynligt, at der fra P3/B3 og mod land også forekommer gytje under de tykke sandlag. På baggrund af ét stykke keramik i prøvehul P3 blev der lavet et prøvehul (P1) 2 m nord for P3. Heri blev der ikke fundet keramik eller andre kulturhistoriske genstande. Og i øvrigt lå gytjen ca. 30 cm højere end i P3 og var blot 15 cm tyk. I P4 (60 m fra 0-punktet) blev der ved sortering af det opsugede materiale fundet én tand fra et pattedyr sandsynligvis gris (NMU 2472 x 2). Det er uvist, om tanden stammer fra det 30 cm tykke sandlag eller fra det underliggende gytjelag, der var mindst 50 cm tykt. Det er ligeledes uvist, hvor gammel tanden er, men den er sandsynligvis ikke fra nyere tid. Keramik I P3 fandtes ét stykke keramik (NMU 2472 x 1) in situ i gytjen cm under havbundsniveau (ca. 1,60 m under DNN). Keramikken er 7,5x5,5 cm og 3-7 mm tykt. Det er fint magret, sort og hårdt brændt og uden ornamentik eller rand (Fig. 4). Godset, brændingen og farven peger på en datering til tallet og stykket kan stamme fra den del af en jydepotte, der ikke er glittet (iflg. Museumsinspektør Niels Engberg, Nationalmuseet). Konklusion Figur 4. Skåret fra Strandhuse. Foto: Morten Johansen. Spildevandsledningen skal graves ca. 2,1 m ned i fjordbunden. Ved forundersøgelsen blev der påvist gytje ned til minimum 1,15 m ved P3/B3, til minimum 1,90 m ved P4/B4 og til 2,65 m ved P5/B5 under havbundsniveau. Intet sted blev der opnået kontakt med steril undergrund. Hvorvidt keramikken (der blev fundet ved P3 i gytje cm under havbundsniveau) og grisetanden, er resultater af enkeltstående begivenheder (tabt eller smidt ud fra en opankret båd eller kastet ud fra stranden) eller om det er resultat af en længerevarende aktivitet på land, kan ikke afgøres ud fra forundersøgelsens data. I prøvehullet P1 (2 m nord for P3) forekom der dog ikke keramik eller andre kulturhistoriske objekter. Umiddelbart synes der her (50 60 m fra land) ikke at være tale om et regulært udsmidseller affaldslag. 4

8 Men at der i anlægsområdet kan forekomme områder med større eller mindre indhold af kulturhistoriske genstande eller anlæg kan på ingen måde udelukkes. Aflejringerne er tykke og bevaringsforholdene er gode. Topografisk kan lokaliteten både have været anvendt som fangst/fiskeplads og som landingssted i forskellige perioder. Ønskes der en afklaring af dette, kan der enten laves en prøvegravning med maskine forud for anlægsarbejdet eller der kan etableres overvågning af gravearbejdet. Under alle omstændigheder må der graves under skærpet opmærksomhed, for der kan forekomme vrag, fiskeanlæg eller bopladsmateriale, der ligger så dybt i aflejringerne, at det ikke kan lokaliseres på anden vis end gravning. 5

9 Bilag meter 30 Rekognosceret område 85 m Kystlinje Strandhuse Kolding Fjord 0 m 30 m B1 40 m 50 m B2 B3/P3 P1 60 m 70 m B4/P4 B5/P5 P2

10 Bilag 2: Dataark Boring B1 30 m 0-minimum 53 cm: mørkt, groft, homogent sand med skaller Boring B2 40 m 0-33 cm: mørkt, groft, sand med skaller 33- minimum 78 cm: fint sand med skalsmuld Boring B3 50 m 0-21 cm: mørkt, groft sand med skaller cm: sand med skaller 65-minimum 115 cm: sandet gytje. I den øverste del af laget lidt træindhold Boring B4 60 m 0-80 cm: sand med organisk materiale i vekslende forhold 80- minimum 190 cm: fint, homogent gytje med enkelte skaller Boring B5 70 m cm: fin, homogen, fedtet gytje med silt 265-minimum 275 cm: fint, homogent sand med organisk smuld Prøvehul P1 48 m 2 m nord for keramikhul 0-30 cm: sand med ålegræsrødder og skaller. I cm en den del naturtræ cm: sand cm: fin, homogen, fed gytje 65-minimum 120 cm: fint, homogent sand med organisk smuld Prøvehul P2 85 m 0-10 cm: slam cm: sand med skaller og organisk smuld 30-minimum 67 cm: gytje med enkelte skaller Prøvehul P3 50 m 0-5 cm: slam 5-25 cm: sand med skaller cm: sand med skaller og træ (stagelignende stykker) cm: kompakt, fint sand med skaller 55-minimum 90 cm: gytje med skalsmuld. I 90 cm s dybde ét stykke keramik in situ (NMU 2472 x 1) 7

11 Prøvehul P4 60 m 0-30 cm: sand med ålegræsrødder og levende muslinger 30-minimum 80 cm: fin, fedtet, homogen gytje. I 70 cm s dybde forekommer enkelte stykker naturtræ Ved sortering af det opsugede materiale fandtes en tand fra et pattedyr sandsynligvis gris (NMU 2472 x 2). Det er uvist, om tanden stammer fra sand- eller gytjelaget Prøvehul P5 70 m 0-5 cm: slam 5-15 cm: sand med skaller cm: sand med små skaller cm: sand med organisk indhold 45-minimum 77 cm: gytje 8

12 Bilag 3: Fotoliste J.nr Strandhuse, Kolding Billednummer Billedtekst Fotograf 2472-cd-0001 Dykkerbåden "Dyndspringeren" klargøres til søsætning i Kolding Jørgen Dencker lystbådehavn 2472-cd-0002 Dykkerbåden "Dyndspringeren" klargøres til søsætning i Kolding Jørgen Dencker lystbådehavn 2472-cd-0003 Dykkerbåden "Dyndspringeren" klargøres til søsætning i Kolding Jørgen Dencker lystbådehavn 2472-cd-0004 Dykkerbåden "Dyndspringeren" søsat i Kolding lystbådehavn Jørgen Dencker 2472-cd-0005 Issituationen udfor slæbestedet i Kolding Lystbådehavn Jørgen Dencker 2472-cd-0006 Dykkerbåden "Dyndspringeren" søsat i Kolding lystbådehavn Jørgen Dencker 2472-cd-0007 Dykkerbåden "Dyndspringeren" søsat i Kolding lystbådehavn Jørgen Dencker 2472-cd-0008 Dykkerbåden "Dyndspringeren" bryder is på vej ud af Kolding Jørgen Dencker 2472-cd-0009 Dykkerbåden "Dyndspringeren" søsat i Kolding lystbådehavn Jørgen Dencker 2472-cd-0010 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0011 David Gregory og Morten Johansen tager boreprøver gennem isen Jørgen Dencker 2472-cd-0012 David Gregory og Morten Johansen tager boreprøver gennem isen Jørgen Dencker 2472-cd-0013 David Gregory og Morten Johansen tager boreprøver gennem isen Jørgen Dencker 2472-cd-0014 Morten Johansen på vej op i "Dyndspringeren" fra isen Jørgen Dencker 2472-cd-0015 Jørgen Dencker på isen foran "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0016 David Gregory og Morten Johansen tager boreprøver gennem isen Jørgen Dencker 2472-cd-0017 David Gregory og Morten Johansen tager boreprøver gennem isen Jørgen Dencker 2472-cd-0018 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Jørgen Dencker 2472-cd-0019 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0020 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0021 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0022 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0023 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0024 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0025 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0026 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0027 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0028 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0029 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0030 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0031 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0032 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0033 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0034 David Gregory og Jørgen Dencker tager boreprøver på dybere vand Morten Johansen 2472-cd-0035 Arbejdet følges af Thijs Maarlveld Morten Johansen 2472-cd-0036 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0037 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 9

13 Billednummer Billedtekst Fotograf 2472-cd-0038 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0039 David Gregory med recent planke opsamlet fra havbunden Morten Johansen 2472-cd-0040 David Gregory med recent planke opsamlet fra havbunden Morten Johansen 2472-cd-0041 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0042 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0043 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0044 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0045 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet Morten Johansen 2472-cd-0046 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet Morten Johansen 2472-cd-0047 Dykker (Jørgen Dencker) i vandet Morten Johansen 2472-cd-0048 Isbrydning i sejlrenden Morten Johansen 2472-cd-0049 Isbrydning i sejlrenden Morten Johansen 2472-cd-0050 Isbrydning i sejlrenden Morten Johansen 2472-cd-0051 Isbrydning i sejlrenden Morten Johansen 2472-cd-0052 Arbejdet følges af Thijs Maarlveld Morten Johansen 2472-cd-0053 Isfri rende bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0054 Issituation i sejlernden på vej mod Kolding Havn Morten Johansen 2472-cd-0055 David Gregory sejler "Dyndspringeren" mod havn Morten Johansen 2472-cd-0056 Issituation i sejlernden på vej mod Kolding Havn Morten Johansen 2472-cd-0057 Issituation i sejlernden på vej mod Kolding Havn Morten Johansen 2472-cd-0058 Isfri rende bag "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd cm. fast is foran "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0060 Jørgen Dencker fungerer som lineholder om bord på "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0061 Jørgen Dencker fungerer som lineholder om bord på "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0062 Jørgen Dencker fungerer som lineholder om bord på "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0063 Dykker (David Gregory) på vej op i "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0064 Dykker (David Gregory) på vej op i "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0065 Jørgen Dencker på "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0066 Jørgen Dencker på "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0067 Jørgen Dencker på "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0068 Dykker (David Gregory) på vej op i "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0069 Dykker (David Gregory) på vej op i "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0070 Jørgen Dencker på isen ud for Strandhuse Morten Johansen 2472-cd-0071 Jørgen Dencker på isen ud for Strandhuse Morten Johansen 2472-cd-0072 Etablering af sugehul på lavt vand Morten Johansen 2472-cd-0073 Etablering af sugehul på lavt vand Morten Johansen 2472-cd-0074 Etablering af sugehul på lavt vand Morten Johansen 2472-cd-0075 Jørgen Dencker besigtiger genstand fra sugehul. Dykker: David Gregory Morten Johansen 2472-cd-0076 Jørgen Dencker besigtiger genstand fra sugehul. Dykker: David Gregory Morten Johansen 2472-cd-0077 Jørgen Dencker besigtiger genstand fra sugehul. Dykker: David Gregory Morten Johansen 2472-cd-0078 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0079 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 10

14 Billednummer Billedtekst Fotograf 2472-cd-0080 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0081 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0082 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0083 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0084 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0085 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0086 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0087 Oversigt ind mod Kolding fra "Dyndspringeren" Morten Johansen 2472-cd-0088 Dykker (David Gregory) Morten Johansen 2472-cd-0089 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0090 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0091 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0092 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0093 "Dyndspringeren" ud for Strandhuse Jørgen Dencker 2472-cd-0094 Etablering af sugehul på lavt vand Jørgen Dencker 2472-cd-0095 Opsuget materiale på isen Jørgen Dencker 2472-cd-0096 Opsuget materiale på isen Jørgen Dencker 2472-cd-0097 Opsuget materiale på isen. Nærbillede Jørgen Dencker 2472-cd-0098 Morten Johansen om bord på "Dyndspringeren" Jørgen Dencker 2472-cd-0099 Etablering af sugehul på lavt vand Jørgen Dencker 2472-cd-0100 Etablering af sugehul på lavt vand Jørgen Dencker 2472-cd-0101 Etablering af sugehul på lavt vand Jørgen Dencker 2472-cd-0102 Oversigt ind mod Strandhuse fra "Dyndspringeren" Jørgen Dencker 2472-cd-0103 Etablering af sugehul på lavt vand Jørgen Dencker 2472-cd-0104 Udsigt ud over fjorden fra "Dyndspringeren" Jørgen Dencker 2472-cd-0105 Opsuget materiale bredes ud på isen til sortering. Morten Johansen Jørgen Dencker 2472-cd-0106 Opsuget materiale bredes ud på isen til sortering. Morten Johansen Jørgen Dencker 2472-cd-0107 Opsuget materiale bredes ud på isen til sortering. Morten Johansen Jørgen Dencker 2472-cd-0108 Opsuget materiale bredes ud på isen til sortering. Morten Johansen Jørgen Dencker 2472-cd-0109 Opsuget materiale bredes ud på isen til sortering. Morten Johansen Jørgen Dencker 2472-cd-0110 Opsuget materiale bredes ud på isen til sortering. Morten Johansen Jørgen Dencker 2472-cd-0111 Dykker (David Gregory) "afleverer" beskrivlese på båden Jørgen Dencker 2472-cd-0112 Udvalg af skaller fra det opsugede materiale Jørgen Dencker 2472-cd-0113 Udvalg af skaller fra det opsugede materiale Jørgen Dencker 2472-cd-0114 Udvalg af skaller fra det opsugede materiale Jørgen Dencker 2472-cd-0115 Udvalg af skaller fra det opsugede materiale Jørgen Dencker 2472-cd-0116 Udvalg af skaller fra det opsugede materiale Jørgen Dencker 2472-cd-0117 Udvalg af skaller fra det opsugede materiale Jørgen Dencker 2472-cd-0118 Keramik fra sugehul P3 Jørgen Dencker 2472-cd-0119 Keramik fra sugehul P3 Jørgen Dencker 2472-cd-0120 Keramik fra sugehul P3 Jørgen Dencker 11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn. NMU j.nr.

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse. Nakskov Sejlrende, Nakskov Fjord NMU j.nr. 2467 & Barneholm NMU j.nr. 2468

Marinarkæologisk forundersøgelse. Nakskov Sejlrende, Nakskov Fjord NMU j.nr. 2467 & Barneholm NMU j.nr. 2468 Marinarkæologisk forundersøgelse Nakskov Sejlrende, Nakskov Fjord NMU j.nr. 2467 & Barneholm NMU j.nr. 2468 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Nakskov Sejlrende, Nakskov Fjord NMU j.nr. 2467

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af spildevandsledning i Holbæk Fjord. NMU j.nr. 2455

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af spildevandsledning i Holbæk Fjord. NMU j.nr. 2455 Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af spildevandsledning i Holbæk kfjord NMU j.nr. 2455 Jørgen Dencker & Morten Johansen Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ j.nr. 2544. Morten Johansen & Mikkel H. Thomsen Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ 2544 KUAS

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn. MAJ j.nr. 2506

Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn. MAJ j.nr. 2506 Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn Dykkerundersøgelse MAJ j.nr. 2506 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn Dykkerundersøgelse MAJ j.nr. 2506 Jørgen

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Indsamling af træprøver fra havbunden 2007

Indsamling af træprøver fra havbunden 2007 Rapport for Indsamling af træprøver fra havbunden 2007 Marine Arkæologisk Gruppe i samarbejde med WM-Trædateringslaboratoriet Årsrapport 2007 For tredje år i træk har Marine Arkæologisk Gruppe i 2007 rekognosceret

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Karrebæksminde Bugt, Nord

Karrebæksminde Bugt, Nord Marinarkæologisk forundersøgelse i råstofressourceområde 738-0010B NMU j.nr. 2325 Jørgen Dencker & Morten Johansen Marinarkæologisk forundersøgelse i råstofressourceområde 738-0010B NMU j.nr. 2325 Jørgen

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Den Runde Havn, Svendborg, marinarkæologisk forundersøgelse, okt./nov. 2007

Den Runde Havn, Svendborg, marinarkæologisk forundersøgelse, okt./nov. 2007 Rapport LMR journ. nr. 14885 lokalitet: Runde havn, Svendborg sogn/farvand: Svendborg-Skårupøre Sund-Thurø herred: amt: stednr.-sb: marint nr.: 401562-41 dato for undersøgelsen: 29/10-2/11 2007 Den Runde

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Offerfund langs Roskilde Fjord

Offerfund langs Roskilde Fjord Offerfund langs Roskilde Fjord Af Vagn O. Jensen Gennem en periode på mere end en snes år er området omkring den sydlige del af Roskilde Fjord gennemsøgt med metaldetektor af en amatørarkæolog (forfatteren

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 Mikkel H. Thomsen NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 KUAS 2013-7.26.01-0031

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P. Beretning FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.3653/0-000) Indholdsfortegnelse Resumé side 2 Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje j.nr. 2531 Mikkel H. Thomsen VIR j.nr. NMU 2531 Gilleleje 401311a- Beretning for undersøgelse af enkeltfund af støbejernskanon Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Kontek 2 søkabel

Marinarkæologisk forundersøgelse Kontek 2 søkabel Marinarkæologisk forundersøgelse Kontek 2 søkabel MAJ j.nr. 27 Morten Johansen Marinarkæologisk forundersøgelse Kontek 2 søkabel MAJ 27 KUAS 2008-7.26.01-0211 Morten Johansen Trykt d. 8/2 2011 Forsidefoto:

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm.

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Foretaget i perioden 3. til 6. september 2012. SMV 8546. Jættestuen Mårhøj. Matr. nr. 3i af Martofte

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Sæby Havmøllepark Kulturhistorisk Analyse for to landbufferzoner VHM 00542 Sæby-Volstrup-Hørby VHM 00549 Understed-Gærum-Flade-Åsted

Sæby Havmøllepark Kulturhistorisk Analyse for to landbufferzoner VHM 00542 Sæby-Volstrup-Hørby VHM 00549 Understed-Gærum-Flade-Åsted Sæby Havmøllepark Kulturhistorisk Analyse for to landbufferzoner VHM 00542 Sæby-Volstrup-Hørby VHM 00549 Understed-Gærum-Flade-Åsted Fund og Fortidsminder Sted- og lok.nr. 100214-206 Volstrup Sogn, og

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84.

SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. 1 SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne: KUAS nr. Detektorfund af 220 gram tung edsringe af guld på mark i Boeslunde, hvor der tidligere

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder Juni 2012 Bilag 12.2, dat. 2011.06.24 Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til vådområdeprojekt for Sillerslev Kær, Å og Sø i Morsø Kommune. I tabel 1 på side 2 er vist tværprofiler af diget

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 - Forundersøgelse forud for råstofindvending. Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr. 422, 2013 Indledning...s. 3 Udgravningens forhistorie.....s. 3 Udgravningens

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Skalhøje II Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder J.nr. ÅHM 5684 Januar 2016 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon: 99

Læs mere

Favrholm (2010) Af: Esben Aarsleff

Favrholm (2010) Af: Esben Aarsleff Favrholm (2010) Beretning over arkæologisk undersøgelse af flydende rem, opbygget af genanvendt bygningstømmer forud for anlægsarbejde ved Favrholm. Gennemført fra d. 18. til d. 27. januar 2010. Samt overvågningen

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Jeg modsætter mig lovliggørelse, da bygningen skæmmer landskabet. Bygningen bør gøres lovlig ved nedrivning.

Jeg modsætter mig lovliggørelse, da bygningen skæmmer landskabet. Bygningen bør gøres lovlig ved nedrivning. Hedensted Kommune Poul Daugaard Tjørnevej 6 Ørumvej 64 7171 Uldum 8721 Daugård mobil: 2613 5247 E-mail: pdp@paradis.dk byoglandskab@hedensted.dk Lene.Tingleff@Hedensted.dk 9. december 2015 Vedr. ansøgning

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005

OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005 OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005 Af Museumsinspektør Karl Brix Zinglersen Opgravningen foregik bag Allégade 73 i det smalle stykke af matriklen op til nabobygningen.

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Marinarkæologiske forundersøgelser ved Amager Strandpark

Marinarkæologiske forundersøgelser ved Amager Strandpark Marinarkæologiske forundersøgelser ved Amager Strandpark NMU j. nr. 2322 & Italiensvej NMU j. nr. 2323 Jørgen Dencker & Line Dokkedal Indledning...1 NMU j.nr. 2322, Amager Strandpark...2 1. Den arkæologiske

Læs mere

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06.

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. Kampagne: 28-06-2011 KUAS nr.2010-7.24.04/msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde

Læs mere

KTM197 Mariesminde Mose, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97.

KTM197 Mariesminde Mose, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97. , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97. KUAS nr. FOR200-212-001 Detektering på område, hvor der var planlagt kompressorstation til naturgas (planerne blev ikke gennemført). Ét område

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010 Vester Skerninge sogn, Sallinge hrd., Svendborg amt., Stednr. 09.04.26 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Marinarkæologisk udgravning & overvågning april & maj 2005

Marinarkæologisk udgravning & overvågning april & maj 2005 Marinarkæologisk udgravning &overvågning april & maj 2005 Vordingborg Nordhavn NMU j.nr. 76 Jan Bill, Anton Englert & Morten Johansen Marinarkæologisk udgravning & overvågning april & maj 2005 I Vordingborg

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

GILLELEJE KULTURHAVN GIM 3891

GILLELEJE KULTURHAVN GIM 3891 PRØVEUNDERSØGELSESBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Kulturhavn Gilleleje, der er et datterselskab af Gilleleje Brugsforening,

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: 160607-107 KUAS: -7.24.02/HOM-0007 Forud

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%.

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%. Navn Vej, matrikelnr. 4040 Jyllinge Interesse for kystbeskyttelse Du får dette brev, da du bor i et område, som kan blive omfattet af kystbeskyttelse. Du er omfattet, da hele eller dele af din grund ligger

Læs mere

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83.

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0029 Forundersøgelse med fund af få spredte anlægsspor fra stenalder og bronze-

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere