Årsberetning 2003/2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003/2004"

Transkript

1 Årsberetning 2003/2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i Dansk Byggeri taler branchens sag Dansk Byggeri i medierne ARBEJDSGIVEREN OG ARBEJDSKRAFTEN 2 Arbejdsmarkedet i Overenskomster og ansættelsesforhold Ansvarligt arbejdsmiljø Uddannelse af fremtidens medarbejdere AT DRIVE VIRKSOMHED 2 Service til virksomhederne MEDLEMSKAB BETALER SIG 2 Lavere kontingent Rabatter og servicetilbud Information til medlemmerne DANSK BYGGERI 2 Sagt om Dansk Byggeri Nøgletal Bestyrelse og direktion Dansk Byggeris kursuscenter og datterselskaber Amter, sektioner og lokalforeninger BYGGERI, ANLÆG OG INDUSTRI 2 Jura på medlemmernes side Offentlige bygherrer og private kunder På udebane - eksport Erhvervsteknik IT i byggeriet Byggeforskning Årsberetning 2003/2004 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks København K Telefon: Telefax: Design: MONTAGEbureauet Indhold og layout: Dansk Byggeri Oplag: Tryk: Elbo Grafisk A/S, Fredericia Foto: Simon Ladefoged, Ricky John Molloy, Morten Fauerby, Polfoto, Anders Bach, Ulrik Samsøe Figen, Jens Hemmel, Jørgen Witved Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. 2

3 FORORD BYGGERIE T I UDVIKLING Da Dansk Byggeri blev dannet den 1. januar 2003, lød der advarsler: Det bliver kun til glæde for de store virksomheder, sagde nogle. De små kommer til at fylde for meget, sagde andre har vist, at der er mere, der samler end skiller. Vi byggefolk har fælles interesser. Vi har meget at sige hinanden, og det er inspirerende med nye kolleger. Sammen sikrer vi et byggeri i udvikling var præget af økonomisk afmatning og det fik konsekvenser for erhvervsbyggeriet. Men Dansk Byggeri var med til at påvirke finansloven og de politiske initiativer, der bl.a. skulle sætte skub i det private udlejningsbyggeri og i de offentlig-private partnerskaber. Dansk Byggeri fremmer medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser også når det handler om opbakning til det enkelte medlem. I 2003 stillede Dansk Byggeri både op, da det handlede om ændringer af praksis ved tunge løft, og da et medlem blev stillet over for urimelige krav om merbetaling for murerarbejde. I 2003 var amtsforeningerne i Dansk Byggeri med til at lægge fundamentet for en ny, regional erhvervsservice. Samtidig udviklede Dansk Byggeri i 2003 en række værktøjer, der letter opgaven med at drive virksomhed det gælder f.eks. virksomhedssyn, netværk og kontaktbørsen matchonline.dk. Som interesseorganisation har Dansk Byggeri medindflydelse på den lovgivning, der danner rammen om byggeri, anlæg og byggeindustri. Det gælder f.eks. de kommunale affaldsregulativer og den femårige reklamationsret for byggematerialer. Vi bestemmer naturligvis ikke alt. I forhold til regering og fagbevægelse er der også de kommende år mange udfordringer. Mere vinterbyggeri, mindre sort arbejde og øget fleksibilitet mellem faggrupperne står højt på vores ønskeliste det kommende år, når vi skal gøre medlemmernes interesser gældende. Under mottoet: Mere indflydelse og bedre service for pengene sænkede vi i 2003 kontingentet og indgik samtidig en række nye indkøbsaftaler om alt fra telefoner til naturgas, der er fordelagtige for medlemmerne. I denne årsberetning finder du en tidslinie, der giver et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste begivenheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri i 2003 og de første måneder af God læselyst! Povl Christensen Formand for Dansk Byggeri Jens Klarskov Adm. direktør, Dansk Byggeri 3

4 ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET MARTS MAJ 2 Fremme af privat udlejningsbyggeri For at få bygget flere private udlejningsboliger blev der, som del af aftalen om boligpakken fra 2002, indført et skattefradrag svarende til opførelsesomkostningerne ved byggeriet. Skattefradraget bliver tildelt inden for en årlig ramme på 1 mia. kr., der udloddes to gange årligt i marts og september. Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri kom uheldigt fra start. Første udlodning fandt sted i marts 2003, men de kriterier, som regeringen havde fastsat for at få andel i investeringsrammen, var ikke tilstrækkelige til at sikre, at byggeriet blev igangsat inden for en overskuelig tidshorisont. Ved udgangen af 2003 var ingen af de projekter, der fik del i første udlodning, sat i gang endnu. På baggrund af kritik fra bl.a. Dansk Byggeri strammede regeringen op på tildelingskriterierne. Nu gives der tilsagn til en bestemt grund frem for som tidligere til en bestemt kommune. Det er også en betingelse, at ansøgeren enten ejer eller har option på grunden. Endelig gives tilsagnet ikke længere efter først-til-mølle princippet, men til det projekt, hvor man får mest areal for pengene. Resultatet af anden ansøgningsrunde blev, at hele skattefradraget tilfaldt ét byggeri af 417 boliger i Aalborg. Det rejste en massiv kritik af, at de områder, hvor behovet for boliger er størst, ikke var blevet tilgodeset. I et nyt oplæg foreslog regeringen derfor, at støtten blev ændret fra at være et skattefradrag til at være et tilskud. Hermed skulle det blive nemmere at fastsætte andre kriterier for byggeriet end dem, der er mulige indenfor skattelovgivningens rammer, f.eks. krav om beliggenhed og byggeriets størrelse. For Dansk Byggeri har det været væsentligt, at tilskudsordningen ikke kun blev anvendt til at fremme boligpolitiske hensyn, men også blev brugt til at fremme produktiviteten i byggeriet generelt. Bemærkelsesværdigt nok har Dansk Byggeris synspunkter vundet meget lidt gehør hos en regering, der ellers i andre sammenhænge har meget stor fokus på produktiviteten og effektiviteten i byggeriet. 2 Fremrykning af boliginvesteringerne Udviklingen i ledigheden gav anledning til, at regeringen i maj måned annoncerede en fremrykning af boliginvesteringer for i alt 1 mia. kr. i et forsøg på at afbøde aktivitetsnedgangen i bygge- og anlægssektoren. Fremrykningen var en del af kommuneaftalen for 2004 og indebar, at der i perioden 1. juni til 1. september var mulighed for at låne til grundkapitalindskuddet til almene boliger - en mulighed der ellers var afskaffet den 1. januar Forudsætningen for at få adgang til at låne til grundkapitalindskuddet var, at byggeriet blev påbegyndt inden udgangen af Også byggeriet af ungdomsboliger blev fremrykket, idet puljen til støttede private ungdomsboliger blev forøget med 100 mio. kr. i Endelig fik amterne adgang til en pulje på 100 mio. kr. til byggeri af flere handicapboliger. BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITE TEN I 2003 Opsvinget udeblev i 2003 Den forventede konjunkturfremgang udeblev i 2003, og i stedet indhentede den internationale økonomiske afmatning også dansk økonomi. Det kom stærkest til udtryk ved et markant fald i erhvervslivets investeringer. Forestillingen om, at et nyt opsving var lige om hjørnet, brast, og dermed forsvandt også behovet for at udvide produktionen. I stedet samlede virksomhedernes opmærksomhed sig om omkostningerne, hvilket betød, at både antallet af ansatte og budgetterne til nybyggeri og bygningsreparation blev skåret ned. Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren led under erhvervslivets tilbageholdenhed med at iværksætte nye investeringer og foretage de nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder i Til gengæld bidrog boligbyggeriet til at afbøde en del af aktivitetsfaldet. Boligbyggeri i vækst Trods en svag tilbagegang i byggeriet af parcelhuse, rækkehuse og flerfamiliehuse i privat regi steg det samlede boligbyggeri med over 6 pct., fordi det støttede boligbyggeri blev forøget med mere end 26 pct. Væksten i det støttede boligbyggeri i 2003 skyldtes hovedsageligt, at kommunernes adgang til at lånefinansiere grundkapitalindskuddet til det almene boligbyggeri faldt bort ved udgangen af Det fik kommunerne til at fremrykke byggeriet af støttede boliger i stor stil. I 2003 blev der bygget det højeste antal almene boliger siden Det var primært byggeriet af almene familieboliger og ældreboliger, der steg, mens byggeriet af almene ungdomsboliger faldt. Nedgang i erhvervsbyggeriet Afmatningen i erhvervsbyggeriet fortsatte i Den stærkeste nedgang ramte administrationsbyggeriet, der faldt med 12 pct., så der i alt blev påbegyndt knap 1,4 mio. m2. Tilsvarende faldt byggeriet af fabrikker og værksteder med 11 pct. til sammenlagt m2. Efter at have befundet sig på et højt niveau i et par år faldt institutionsbyggeriet også i 2003, primært foranlediget af kommunernes stramme økonomi. Til trods for et stigende boligbyggeri faldt den samlede byggeaktivitet i 2003 med 3 pct. Siden 2001, hvor byggeriet toppede, er antallet af påbegyndte m2 faldet med knap 5 pct. Reparation, vedligeholdelse og byfornyelse Markedet for reparation og vedligeholdelse af boliger nød godt af den lave rente, der gennem hele 2003 understøttede aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af boliger. Byfornyelsesaktiviteten derimod var påvirket af de foregående års nedskæringer. 4

5 UDVIKLINGEN I PRODUKTIONSVÆRDIEN VED BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED I MIA. KR., 2002-PRISER Boliger: Nybyggeri 18,5 21,6 25,6 27,5 28,1 27,6 Hovedreparation 23,7 18,6 18,8 20,1 20,3 20,3 Boligbyggeri i alt 42,4 40,2 44,4 47,6 48,4 47,9 Erhvervsbygninger: Nybyggeri 23,1 27,2 25,6 22,3 20,1 19,6 Hovedreparation 9,5 9,4 8,8 7,4 8,4 8,6 Erhvervsbyggeri i alt 32,6 36,6 34,4 29,7 28,5 28,2 Offentlige bygninger: Nybyggeri 6,1 7,2 7,1 6,1 5,6 5,4 Hovedreparation 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 Offentligt byggeri i alt 8,1 9,0 8,8 7,7 7,1 7,0 Byggeinvesteringer 83,1 85,8 87,7 85,1 84,1 83,3 Bygningsreparation 32,0 34,3 33,4 32,2 32,8 33,1 Byggeaktivitet i alt 115,1 120,0 121,1 117,3 116,9 116,3 Nyanlæg 21,8 23,8 23,5 22,6 22,5 21,4 Anlægsreparation 16,3 18,1 17,7 17,8 18,0 18,2 Anlægsaktivitet i alt 38,2 41,9 41,2 40,5 40,5 39,6 Bygge- og anlægsaktivitet i alt* 153,7 162,8 162,75 158,3 157,9 156,4 *) inkl. software 0,5 mia. kr. D A N SK BYG G E R I TA L E R B R A N CH E N S SA G Anlægsaktiviteten Anlægsaktiviteten mødte yderligere tilbagegang i Samlet set faldt aktiviteten med over 4 mia. kr. Kun på miljøområdet steg anlægsaktiviteten, mens investeringerne inden for energi, trafik og byggemodning faldt. Trafikinvesteringerne i 2003 var naturligvis præget af åbningen af metroens tredje etape, men også de øvrige investeringer i jernbanenettet faldt. Til gengæld steg anlægsaktiviteten ved veje om end ikke nok til at opveje tilbagegangen i de samlede trafikinvesteringer. Tilsvarende var stigningen i kommunernes investeringer i varmeforsyning ikke tilstrækkelig til at opveje en nedgang i investeringerne i vindmøllefundamenter. Derimod betød stigende aktivitet inden for kloakrenovering, at miljøinvesteringerne steg i Med en samlet nedgang i aktiviteten på 4,5 mia. kr. eller 3 pct. kan 2003 næppe betegnes som et tilfredsstillende år set med bygge- og anlægssektorens briller. Planlagte ændringer af dagpengesystemet trukket tilbage Forhandlingerne om finansloven for 2004 fik et usædvanligt forløb. Finanslovsforslaget, der blev fremsat i august, lagde op til, at dele af finansloven skulle finansieres via ændringer i dagpengesystemet. Da finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti forelå, stod det klart, at den påtænkte ændring af dagpengesystemet ville medføre meget store forringelser for især de ansatte i byggeriet. Efter massiv kritik af forringelserne fra bl.a. Dansk Byggeri traf regeringen den højst usædvanlige beslutning at trække forslaget tilbage og dække hullet i finansieringen ved at trække på Hypotekbanken. Forringelse af sygeforsikringsordningen Desværre fastholdt regeringen et forslag om at forringe sygeforsikringsordningen for mindre virksomheder. Forslaget indebar, at virksomheder omfattet af ordningen ikke længere fik betaling for deres medarbejderes første sygedag. Dansk Byggeri opponerede kraftigt mod forringelserne, som udover at påføre de mindre virksomheder øgede omkostninger, må forventes at ramme de grupper på arbejdsmarkedet, som har et højere sygefravær, f.eks. kvinder med små børn. De kan blive sorteper, når virksomhederne for fremtiden skal rekruttere nye medarbejdere. Byfornyelsen beskåret Finansloven indeholdt en nedskæring af statens udgifter til byfornyelse samtidig med, at regeringen gennemførte en byfornyelsesreform. Med byfornyelsesreformen blev styringen af byfornyelsesområdet lagt om fra at være rammestyring til at være udgiftsstyring. En af regeringens intentioner med refor- 5

6 ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET DECEMBER FEBRUAR Byggevarepriser.dk en realitet I 2003 påbegyndte Erhvervs- og Boligstyrelsen etableringen af en prisportal for byggevarer og byggeydelser. Målet er at skabe mere konkurrence og større prisgennemsigtighed på markedet for byggevarer og byggeydelser, hvilket Dansk Byggeri kun kan bifalde. Et konsortium bestående af KRAK, Carl Bro og DTU-BYG vandt opgaven. I juli blev der dannet en følgegruppe for arbejdet med deltagelse af alle relevante organisationer fra byggesektoren, herunder selvsagt Dansk Byggeri. I andet halvår af 2003 har arbejdet primært koncentreret sig om en prisportal for byggematerialer og komponenter til private. Og i december 2003 blev der blændet op for Resultatet er tilfredsstillende, specielt på byggematerialesiden. Der er dog en række børnesygdomme, som efterfølgende bør rettes til. Det er Dansk Byggeri pt. i dialog med KRAK og Erhvervs- og Boligstyrelsen om. Styrelsen arbejder i 2004 på at åbne endnu en portal, hvor den professionelle del af markedet kan orientere sig om byggevarepriser. Dansk Byggeri har givet input til dette arbejde, men de snævre rammer, specielt de tidsmæssige, har desværre betydet begræsninger for udformningen af Business-to- Business-portalen (BtB). Som oplægget til BtB-portalen ser ud i øjeblikket, vil effekten på prisudviklingen og markedets gennemsigtighed være meget begrænset, men Dansk Byggeri vil arbejde konstruktivt for en videreudvikling af BtB-portalen, så den kan udvikle sig til et brugbart redskab for virksomhederne. 2 Gode initiativer til Offentlig-Private Partnerskaber Der var ros fra Dansk Byggeri til Bendt Bendtsen og de andre involverede ministre, da VK-regeringen i februar 2004 fremlagde sit udspil for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). Regeringen vil med ti nye initiativer i en handlingsplan for OPP sætte mere gang i samarbejdet mellem private og offentlige kræfter i Danmark. Fremover skal alle relevante statslige bygge-, anlægs- og forsyningsprojekter testes i forhold til OPP. Regeringen etablerer bl.a. puljer på bygge/bolig- og trafikområdet til at fremme regionale pilotprojekter. D A N SK BYG G E R I TA L E R B R A N CH E N S SA G men var at øge den private medfinansiering af byfornyelsen. Hvis det ikke lykkes at realisere intentionen om øget privat deltagelse, vil byfornyelsesaktiviteten blive væsentligt reduceret i de kommende år. Dansk Byggeri har givet udtryk for, at intentionerne i den nye byfornyelseslov principielt er rigtige, men at tidspunktet for en gennemgribende ændring af regelsættet og en samtidig reduktion i de offentlige udgifter er uheldig. Konsekvensen kan blive en længerevarende nedgang i byfornyelsesaktiviteten. Byfornyelsesreformen trådte i kraft d. 1. januar Trafik Som et led i forhandlingerne om finansloven for 2004, indgik VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne i november 2003 en aftale om forbedringer af jernbanenettets kvalitet og om nye vejprojekter, som skal forbedre kapaciteten på belastede strækninger. Trafikpakken omfatter investeringer på i alt 13,7 mia. kr. fordelt over de næste 10 år. Hovedområderne er: 2 Nye vejinvesteringer på 3,4 mia. kr. 2 Udbygning af S-banenettet og bedre vilkår for godsbanetrafikken for 0,3 mia. kr. 2 Forbedringer af kapaciteten på jernbanen vest for København for 0,8 mia. kr. 2 Bevillingsløft til udvidelse af togtrafikken og markant forbedring af jernbanenettet på 9,2 mia. kr. En del af investeringerne vedrører projekter, der er sat i gang eller besluttet. Dansk Byggeri har beklaget, at udvidelsen af den stærkt trafikerede motorvej mellem Greve Syd og Køge Vest ikke er nævnt blandt vejprojekterne. Der vil dog blive gennemført en række analyser af nye vej- og jernbaneprojekter med henblik på en senere beslutning. Der er også en pulje til medfinansiering af forundersøgelser af offentlige-private partnerskabsmodeller for regionale trafikprojekter. Det er bl.a. en ny forbindelse over Roskilde Fjord, en udredning om en letbane mellem Ishøj/Brøndby, Glostrup og Lyngby samt en tunnel under Marselis Boulevard i Århus. På jernbaneområdet blev der indgået en aftale for 2005 og 2006 med et 8-årigt sigte. Bevillingerne til drift, fornyelse og vedligeholdelse af nettet forhøjes med 696 mio. kr. i 2005 og 704 mio. kr. i I de følgende år bliver bevillingerne endnu højere. Det er hensigten at fastholde nettets ydeevne med hensyn til kapacitet, hastighed og regularitet. I perioden vil der blive iværksat en særlig indsats for at 6

7 forbedre togenes rettidighed. I perioden fra 2010 vil der blive iværksat en genopretning af jernbanenettet, som vil reducere antallet af hastighedsbegrænsninger. Sæsonudjævning endelig på dagsordenen Den skæve fordeling af bygge- og anlægsaktiviteten på kalenderåret er fortsat et problem for virksomhederne i sektoren. Samtidig koster problemet samfundet mange unødvendige ressourcer år for år. Det manglende vinterbyggeri hæmmer produktivitetsudviklingen i byggesektoren, giver en dårlig udnyttelse af arbejdsstyrken og koster staten ressourcer i form af udbetalte dagpenge i vintermånederne. Dansk Byggeri var derfor i 2. halvår af 2002 medinitiativtager til en arbejdsgruppe på tværs af byggesektoren. Målet for arbejdsgruppen var at komme med et samlet udspil af initiativer i håb om at få gjort noget ved problemet. Arbejdsgruppen fremlagde i marts måned 2003 sit udspil bestående af syv initiativer til bekæmpelse af problemet: 2 Bedre rammebetingelser for produktudvikling af vejrbeskyttelsessystemer og etablering af et marked for disse produkter og inddækningsmetoder. 2 Bedre informationsgrundlag og viden om totalinddækning og inddækningsmetoder (massiv markedsføring). 2 Rullende flerårige offentlige budgetter for vedligehold af bygninger og renoveringsopgaver. 2 Stat, amter og kommuner skal flytte opgaver til vinterhalvåret (staten som forgangsbygherre). 2 Industrielt byggeri (mere byggeri under tag). 2 Undersøgelse af ansættelsesformernes indvirkning på sæsonledigheden. Efter en noget lang betænkningsperiode har Erhvervs- og Boligstyrelsen i oktober iværksat analyser på totalinddækningsområdet og vedrørende overenskomstforhold. Det løser dog efter Dansk Byggeris opfattelse ikke problemerne alene. Derfor vil Dansk Byggeri i 2004 arbejde videre for at få iværksat initiativer på de øvrige områder. 2 Der skal foretages en tilbundsgående analyse af de økonomiske konsekvenser af sæsonudsving i byggeriet. 7

8 ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET Udlicitering og offentlig-privat samarbejde I foråret og sommeren kom Dansk Byggeri med en række udspil om udlicitering for at sætte fokus på problemerne på området. Desuden fungerede Dansk Byggeri som tovholder for en ERFA-gruppe om udbud af kommunaltekniske driftsopgaver (vejvedligeholdelse, pleje af parker og grønne områder samt facility management). Dansk Byggeri deltog også i to sparringsgrupper i Erhvervs- og Boligstyrelsen om nye typer offentlig-privat samarbejde. I den forbindelse har Styrelsen udsendt en rapport om offentlig-privat partnerskab inden for skolebyggeri samt en elektronisk vejledning i indgåelse af offentlig-privat partnerskab. I efteråret 2003 indledte Dansk Byggeri en dialog med Kommunalteknisk Chefforening om spillereglerne i forbindelse med udbud af kommunaltekniske driftsopgaver. Endelig gjorde Dansk Byggeri status på udliciteringspotentialet: Kommunerne og amterne har i dag udliciteret langt de fleste bygge- og anlægsopgaver, så det er ikke her, der ligger et stort udliciteringspotentiale. Inden for løbende driftsog vedligeholdelsesopgaver er der formodentlig et vist potentiale inden for vejvedligeholdelse, vedligeholdelse af parker og grønne områder, ejendomsdrift mv. Ifølge regeringens vækstredegørelse fra december 2003 er den gennemsnitlige udliciteringsgrad i kommunerne 31 pct. på de tekniske områder (udliciteringsgraden angiver køb af fremmede tjenesteydelser i pct. af de samlede driftsudgifter). Vedligeholdelse af statens veje I oktober 2002 indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en merbevilling til vedligeholdelse af statsvejene på 1,5 mia. kr. fordelt over årene Heraf blev der afsat 316 mio. kr. i Derfor overrasker det, at udgifterne til drift og vedligeholdelse af statens veje kun stiger fra 617 mio. kr. i 2003 til 684 mio. kr. i 2004 (årets priser) i finanslov Merbevillingen går alene til køb af varer og tjenesteydelser, dvs. til vejbelysning, betaling af afvandingsbidrag til kommunerne og en del af vintertjenesten og altså ikke til vedligeholdelsesopgaver. Tværtimod falder udgifterne til køb af ydelser fra private virksomheder, så som entreprenører og asfaltfirmaer, fra 484 mio. kr. i 2003 til 469 mio. kr. i 2004 (årets priser). Dansk Byggeri opfordrede i oktober 2003 regeringen til at udmønte en del af den reserve på 500 mio. kr., der var afsat til anlægsinvesteringer i 2004, til reinvesteringer i form af reparation og vedligeholdelse. Læs mere på D A N SK BYG G E R I I M E D I E R N E På forsiden Dansk Byggeri arbejder dagligt for at sætte medlemmernes erhvervs- og arbejdsgiverpolitiske interesser på dagsordenen. For at opnå indflydelse og retmæssig repræsentation må Dansk Byggeri være kendt som branchens ordfører og medlemmernes talerør. Denne synlighed opnår Dansk Byggeri via en åben og aktiv pressepolitik. Og den nye forening kom godt fra start i Medierne var i første kvartal af 2003 noget forvirrede i forhold til, hvem og hvad Dansk Byggeri var. Men det ændrede sig hurtigt. Omtalen har næsten været konstant stigende og vigtigst af alt: Mængden af positiv omtale har også været stigende. I løbet af 2003 bevægede Dansk Byggeri sig således frem til en position som en af de mest citerede arbejdsgiverorganisationer i Danmark. Presseregnskab Dansk Byggeri har været omtalt i artikler eller ca. 10 om dagen. 2 Artiklerne repræsenterer en samlet annonceværdi på knap 24 mi0. kr. 2 Artikelmængden i 2003 svarer til syv hele udgaver af Berlingske Tidende. 2 Fra 1. kvartal til 2. kvartal steg omtalen med 63 pct. 2 Fra 2. kvartal til 3. kvartal faldt den med 13 pct. 2 Fra 3. kvartal til 4. kvartal steg omtalen med 17 pct. Følg med i pressemeddelelser og omtale af Dansk Byggeri på 8

9 ARBEJDSGIVEREN OG ARBEJDSKRAFTEN A R B E J D SM A R K E D E T I Beskæftigelse og ledighed Den internationale økonomiske afmatning slog igennem på dansk økonomi i 1. halvår 2003, hvilket ikke mindst ramte bygge- og anlægssektoren. Den samlede beskæftigelse faldt i 2003 med 2,5 pct. til i alt personer. Beskæftigelsen var gennem hele 2003 lavere end i 2002, men forskellen blev gradvist minimeret. Hvor der i 1. og 2. kvartal var færre personer beskæftiget end i 2002, var forskellen i 4. kvartal indsnævret til kun godt Fordelt på markedsområder faldt beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse og ved anlægsvirksomhed, mens beskæftigelsen ved nybyggeri var stor set uændret. Ledigheden i bygge- og anlægsbranchen steg i løbet af Især den kraftigt stigende ledighed i første halvår gav anledning til bekymring for aktivitetsudviklingen. Stigningen i ledigheden i sidste halvår var knap så stærk, så forskellen mellem antallet af ledige i hhv og 2003 blev reduceret i løbet af året. De faglærtes ledighed lå i slutningen af 2003 godt 100 mand over niveauet fra året før, mens ledigheden for ufaglærte lå knap 200 mand under niveauet fra Med til billedet hører imidlertid, at antallet af forsikrede faldt, hvilket betød, at ledighedsprocenten for faglærte steg fra 6 pct. til 6,6 pct. og fra 12,3 til 12,5 pct. for ufaglærte. Læs mere på BESKÆFTIGEDE VED BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED Nybyggeri Reparation Anlæg Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde* Beskæftigede i alt *På grund af dårligt vejr, ferie, sygdom og undervisning Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt 9

10 ARBEJDSGIVEREN OG ARBEJDSKRAFTEN FORÅR JUNI SEPTEMBER 2 Murerelevers ret til kompensation for ikkeafholdte feriefridage SiD fik ved en faglig voldgift fra foråret 2003 medhold i, at murerelever har ret til en økonomisk kompensation for ikke-afholdte feriefridage i det sidste uddannelsesår. Forbundet Træ-Industri-Byg og Dansk Byggeri var forinden blevet enige om, at tømrerelever skal holde deres feriefridage inden læreforholdets udløb, og at der som udgangspunkt ikke er ret til kompensation for ikke-afholdte feriefridage. Dansk Byggeri havde forsøgt at opnå samme aftale med SiD, hvilket SiD imidlertid ikke var indstillet på. 2 Ny lov om tidsbegrænset ansættelse og ændring af funktionærloven Med virkning fra 1. juni 2003 trådte en ny lov om tidsbegrænset ansættelse i kraft. Efter loven må ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke være mindre gunstige end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis dette udelukkende skyldes, at vedkommende arbejder i en tidsbegrænset ansættelse. Hvis forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold, er forskelsbehandlingen dog lovlig. Loven præciserer endvidere, at der kun må ske fornyelse af tidsbegrænsede ansættelsesforhold, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Også funktionærloven blev ændret med virkning fra 1. juni 2003 således, at grænsen for midlertidige ansættelser blev nedsat fra 3 måneder til 1 måned. 2 Sort arbejde Dansk Byggeri ønsker at dæmme op for brugen af sort arbejde. Dels er det samfundsmæssigt ufornuftigt, at kirurgen skal lægge gulvbrædder frem for at operere, dels skævvrider det konkurrencen mellem byggevirksomheder. Derfor bidrager Dansk Byggeri til at sætte fokus på sort arbejde i medierne og hos politikerne, og f.eks. var Povl Christensen, Dansk Byggeris formand, til møde med skatteministeren i september for at drøfte konkrete måder at begrænse det sorte arbejde på. OVERENSKOMSTER OG ANSÆTTELSESFORHOLD Overenskomstforhold for nye medlemmer Allerede inden dannelsen af Dansk Byggeri var organisationerne opmærksomme på, at der kunne opstå problemer med at finde ud af, hvilke overenskomster, der skulle gælde for de kommende medlemmer af foreningen. Medarbejdere hos virksomheder, som meldte sig ind efter 1. januar 2003, havde således ret til at vælge, hvilke overenskomster de ønskede at være dækket af - Danske Entreprenørers eller BYGs overenskomster. For at afværge de problemer, der kunne opstå, blev der derfor nedsat et udvalg, som skulle træffe afgørelse om, hvilke overenskomster, der skulle gælde for de kommende medlemmer af foreningen. Valget af, hvilken overenskomst virksomheden skulle anvende, blev således overladt til organisationerne. Udvalget lagde ved afgørelsen vægt på, hvilke tiltrædelsesoverenskomster, virksomheden i forvejen måtte være bundet af, hvilket arbejdsområde, virksomheden overvejende arbejder inden for, hvor virksomheden mest naturligt hører hjemme osv. Arbejdet med at placere nye medlemmer foregik elektronisk, og udvalget kunne derfor hurtigt give et nyt medlem svar på hvilke overenskomster, der gjaldt for virksomheden. Med overenskomstforhandlingerne 2004 er udvalgets arbejde ikke længere nødvendigt. Fremover er der således kun én overenskomst inden for hvert arbejdsområde. Overenskomster 2004 I starten af 2004 indgik Dansk Byggeri og fagbevægelsen nye, treårige overenskomster. For arbejdsgiverne betyder de nye overenskomster først og fremmest mere fleksibilitet, sammenskrivning af en række dobbeltoverenskomster og ro og forudsigelighed på arbejdsmarkedet i en tre-års periode. Begge parter måtte give og tage, og overenskomsterne betød også, at arbejdsgiverne måtte gå med til en forbedring af løn under sygdom og en forhøjelse af satserne til lærlinge. Hovedpunkterne i den nye overenskomst i byggeriet er: 2 Pensionen forhøjes over tre år til 10,8 pct. 2 Barselsorloven udvides med fire uger før fødslen og 6 uger efter fødslen 2 Løn under sygdom hæves til 118 kr. for TIB og 120 kr. for SiD. Perioden forlænges til fire uger 2 En uges fri med løn i tilfælde af barns indlæggelse på hospital 2 Minimumssatserne forhøjes med 2,25 kr. i timen hvert år i tre år 2 Akkordsatser forhøjes med 2-3 pct. pr. år 2 Lærlinge får 4,5 pct. mere pr. år og bedre pensionsvilkår 10

11 DECEMBER DECEMBER 2 Alkoholforbud på arbejdspladsen I to faglige voldgifter fra april og december 2003 om retningslinierne for indtagelse af alkohol på arbejdspladsen blev det afgjort, at en virksomhed ikke ensidigt kan nedlægge et totalt alkoholforbud i medarbejdernes selvbetalte pauser. Dansk Byggeri fik dog medhold i, at de sikkerhedsmæssige følger af at indtage alkohol medfører, at virksomheden er berettiget til at fastsætte grænser for, hvor meget alkohol medarbejderne må indtage i de selvbetalte spisepauser. Herudover fastslog opmanden, at en virksomhed er berettiget til at forbyde indtagelse af alkohol i arbejdstiden, og at der ikke må indtages alkohol på virksomhedens område inden arbejdstids begyndelse eller efter arbejdstids ophør. 2 Betaling for kvadrefugning I december måned faldt voldgiftsrettens afgørelse i en sag, hvor Murernes Fagforening i Århus havde forlangt ekstra betaling for murerarbejdet på det nye kunstmuseum i Århus. Murerne havde indgået aftale om en akkordløn på 113 kr. pr. kvadratmeter, men SiD forsøgte at få en pris på 340 kr. pr. kvadratmeter, som man får for det meget mere arbejdskrævende kvadrefugning. Dansk Byggeri førte sagen for den medlemsvirksomhed, som har været med til at bygge kunstmuseet - og vandt. Medlemsvirksomheden skal derfor ikke betale ekstra til de murere, der har udført arbejdet. Dansk Byggeri betragter det som en principiel kendelse for, at akkordpriserne på bl.a. murerarbejde ikke kan misbruges. Det er fortsat muligt at udstede totalt forbud mod indtagelse af alkohol i selvbetalte pauser, hvis medarbejderne er enige heri, og på de byggepladser, hvor bygherren har alkoholforbud. Aftalen mellem Dansk Byggeri, SiD og TIB blev indgået efter, at industrien havde indgået deres overenskomster, og det betød, at der er lighedspunkter mellem de to også rent omkostningsmæssigt, hvor byggeriets overenskomst svarer til de øvrige overenskomster, som er indgået i Aftalerne omfatter i alt ca medarbejdere og er retningsgivende for de i alt medarbejdere inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Udvalgsarbejde Dansk Byggeri har i 2003 deltaget i flere udvalg, som er nedsat i arbejdsgiverfællesskabet DA. I disse udvalg har vi bl.a. drøftet kendelser om afskedigelser af medarbejdere med mere end 25 års anciennitet, revision af reglerne om konkurrence- og kundeklausuler, diverse EU-direktiver og konfliktløsningssystemet. Formålet med udvalgene er erfaringsudveksling i arbejdsgiverfællesskabet samt koordinering af politiske tiltag og fællesskabets holdninger over for politikere og forbund. Fagretlige sager Dansk Byggeri har i 2003 været involveret i mange fagretlige sager mæglingsmøder, organisationsmæglinger, fællesmøder, arbejdsretssager, faglige voldgifter osv. De fleste sager er meget konkret begrundet, men enkelte skal dog fremhæves og er derfor omtalt ovenfor. 11

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport

Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport Forbundet af Offentligt Ansatte Årsmøde 2001 Statusrapport Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere