I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset."

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter udtalelser af 29. december 2000 med bilag fra Arresthuset i Roskilde og arrrestinspektørens påtegning af samme dato samt notat af 24. januar 2001 om telefonsamtale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Arresthuset i Roskilde og en udtalelse af 15. februar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Arresthuset har i sin udtalelse af 29. december 2000 oplyst, at arbejdet med installation af varmt vand i samtlige celler er i gang og forventes afsluttet medio januar Direktoratet har oplyst at arbejdet med installation af varmt vand på cellerne blev afsluttet den 10. januar Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.

2 Folketingets Ombudsmand 2 Ad pkt Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse mig om arresthusets eventuelle planer for istandsættelse af cellerne og udskiftning af inventaret, herunder udskiftning af de gamle brikse. Arresthuset har oplyst, at arresthuset har modtaget en bevilling til udskiftning af inventar i 10 celler - herunder udskiftning af gamle brikse. Arbejdet forventes gennemført i første halvår af Arresthuset vil søge yderligere bevilling til fornyelse af inventar i de resterende celler. Direktoratet har supplerende oplyst at man i forbindelse med udskiftning af i inventar i de 10 celler vil fjerne de nuværende stålsenge på væggen, hvorefter cellerne vil bliv malet før inventaret sættes på plads. Arbejdet pågår for tiden, men på grund af det belægsmæssige pres er det ikke muligt at istandsætte mere end en celle ad gangen. Direktoratet har videre oplyst at der herudover i december 2000 er indkøbt nye garderobeskabe til de resterende 13 celler. Det forventes at man efter sommerferien i 2001 vil udskifte jernsengene samt male og istandsætte disse og foretage den fornødne udskiftning af det resterende celleinventar. Jeg går ud fra at dette betyder at samtlige celler efter sommerferien 2001 vil blive malet og istandsat samt at de resterende jernsenge vil blive udskiftet i forbindelse hermed. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager ikke yderligere. Ad pkt I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig om de nærmere planer for etablering af varmt vand på toiletterne i stueetagen. Arresthuset har oplyst at arbejdet med installation af varmt vand er i gang og forventes gennemført medio januar 2001.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Direktoratet har supplerende oplyst at arbejdet med installation af varmt vand på toiletterne blev afsluttet den 10. januar Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad pkt. 4. Jeg henstillede i rapporten at arresthuset opsatte vejledninger der beskriver, hvorledes de indsatte kan anvende rensevæsken til rengøring af sprøjter o. lign. Arresthuset har oplyst at der er opsat sådanne vejledninger. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad pkt På baggrund af konkrete klager fra indsatte over købmandens priser og en klage over at der ikke fandtes nogen prisliste og at købmanden ikke gav faktura hvoraf varernes pris fremgik, bad jeg arresthuset om at oplyse mig om hvorvidt arresthusets købmand havde indført en prisliste eller andet. Arresthuset har oplyst, at der med virkning fra den 31. oktober 2000 er indgået aftale med en anden købmand. De indsatte betaler samme pris som i denne købmands eget supermarked. De indsatte modtager endvidere en kassestrimmel med angivelse af varens art og pris. Direktoratet har henholdt sig hertil.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Jeg går på baggrund af det oplyste ud fra at det er muligt for købmanden på forhånd at oplyse de indsatte om sine priser (i hvert fald på en del af varesortimentet) f.eks. ved at udlevere tilbudsaviser eller lignende til de indsatte, og at købmanden vil være indstillet herpå såfremt det efterspørges af de indsatte. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende dette forhold. Ad pkt Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvad Direktoratet for Kriminalforsorgens anmodning af 29. januar 2000 vedrørende talsmandordninger havde givet anledning til. Arresthuset har oplyst, at de indsatte via opslag er orienteret om, at der ikke forefindes en egentlig talsmandsordning, men at indsatte kan rette henvendelse til arrestforvarer/overvagtmester om spørgsmål af mere generel karakter. Denne oplysning til blive indarbejdet i arresthusets husorden ved revidering af denne. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad pkt I to disciplinærsager fremgik det at beslutningen om forhørscelleanbringelse blev truffet af en overvagtmester. Det fremgik ikke om institutionens leder blev underrettet, jf. 6, stk. 1, 2. pkt., i disciplinærstrafcirkulæret. Jeg bad arresthuset om at oplyse nærmere om dette forhold for så vidt angik de to sager.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Arresthuset har oplyst at arrestforvareren ikke kan huske om han blev underrettet om forhørscelleanbringelserne, ligesom det ikke er muligt at konstatere dette da de ikke er gjort notat herom. Arresthuset har beklaget dette. Endvidere har arresthuset oplyst at arresthuset fremover vil være opmærksom på, at der ved forhørscelleanbringelser skal ske underretning til arresthusets leder, samt at er skal gøres notat herom, jf. disciplinærstrafcirkulærets 6 stk. 1. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets bekla- gelse af de skete fejl. Jeg er enig i at det er beklageligt. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette forhold. I tre disciplinærsager fremgik det ikke om der var forholdt i overensstemmelse med 6, stk. 2, i disciplinærstrafcirkulæret, hvorefter den indsatte snarest muligt skal orienteres om begrundelsen for anbringelsen og have lejlighed til at udtale sig. Jeg bad arresthuset om at oplyse nærmere om dette forhold og vedlægge eventuelle yderligere notater herom. Arresthuset har oplyst at de indsatte samtidig med forhørscelleanbringelsen er orienteret om begrundelsen herfor, men at der beklageligvis ikke er gjort notat om dette. Arresthuset har endvidere oplyst, at de indsatte har haft lejlighed til at udtale sig til forhørslederen den følgende formiddag. Endelig har arresthuset oplyst at arresthuset fremover vil være opmærksom på at den indsatte snarest muligt orienteres om begrundelsen for anbringelsen og gives lejlighed til at udtale sig, samt at der skal gøres notat herom. Direktoratet har oplyst at direktoratet kan henholde sig til arresthusets beklagelse af at der ikke er gjort notat om at de indsatte samtidig med forhørscelleanbringelsen blev orienteret om begrundelsen

6 Folketingets Ombudsmand 6 herfor. Direktoratet har taget til efterretning, at arresthuset fremover vil være opmærksom på at den indsatte snarest muligt bliver orienteret om begrundelsen for anbringelsen og får lejlighed til at udtale sig, samt at der gøres notat herom. Direktoratet har gjort arresthuset bekendt med direktoratets opfattelse af sagen. Jeg er enig i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat om at de indsatte samtidig med forhørscelleanbringelsen blev orienteret om begrundelsen herfor. For at bestemmelsen i cirkulærets 6, stk. 2, om at den indsatte skal have lejlighed til at udtale sig kan anses for opfyldt, må det efter min opfattelse tilkendegives over for den indsatte at den indsatte har mulighed for at udtale sig. Jeg går ud fra at arresthusets praksis er i overensstemmelse hermed. Forhørscelleanbringelse forudsætter som anført i disciplinærstrafcirkulærets 6, stk. 1, at det er "nødvendigt af hensyn til undersøgelsens gennemførelse". I tre sager hvor der skete forhørscelleanbringelse (protokol nr. 113, 114 og 116), sås der ikke at være foretaget undersøgelser i tidsrummet mellem forhørscelleanbringelsen og forhøret. Jeg bad arresthuset om en udtalelse om grundlaget for anbringelse i forhørscelle set i relation til betingelsen om at anbringelsen skal være nødvendig af hensyn til undersøgelsens gennemførelse. Arresthuset har vedrørende sagerne omtalt i protokol nr. 113 og 114 blandt andet oplyst at arresthuset havde en bestyrket formodning om besiddelse af en mobiltelefon, da der på cellen, hvor de to indsatte opholdt sig, blev fundet blandt andet en oplader til en mobiltelefon. Arresthuset har endvidere blandt andet oplyst, at de indsatte nægtede kendskab til mobiltelefonen, og at de blev anbragt i forhørscelle, da de ellers ville kunne modvirke sagens opklaring.

7 Folketingets Ombudsmand 7 Arresthuset har vedrørende sagen protokol nr. 116 oplyst, at en indsat var blevet overfaldet af en medindsat. Den indsatte blev anbragt i forhørscelle, da der var risiko for, at den indsatte, såfremt han forblev i fællesskab, ville kunne modvirke sagens opklaring, for eksempel ved at påvirke eventuelle vidner til overfaldet. Arresthuset har desuden oplyst at arresthuset fremtidig vil være opmærksom på at der altid skal gøres notat om hvilke bestemmelser der anses for overtrådt samt at forhørscelleanbringelser kun kan finde sted hvis det må antages at medføre disciplinærstraf af strafcelle. Efter en nærmere vurdering medførte overtrædelsen i de konkrete tilfælde vedrørende protokol nr. 113 og 114 kun disciplinærstraf af bøder til de to indsatte. Direktoratet er enig med arresthuset i, at betingelserne for at anbringe de 3 indsatte i forhørscelle var opfyldt, idet anbringelserne var nødvendige af hensyn til undersøgelsens gennemførelse. Direktoratet har vedrørende sagerne i nr. 113 og 114 særlig tillagt det vægt, at der var en bestyrket mistanke om, at der i arresthuset var skjult en indsmuglet mobiltelefon, og at de pågældende to indsatte ville kunne hindre sagens opklaring. For så vidt angår sagen vedrørende protokol nr. 116 bemærkes, at gerningsmanden til overfaldet nægtede ethvert kendskab til episoden, og hans (indledende) forklaring afveg således fra offerets. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. I en sag hvor der blev anvendt forhørscelle (protokol nr. 116), fremgik det af indberetningen at to indsatte blev hensat i forhørscelle samtidigt. Jeg modtog imidlertid kun kopi af en disciplinærsag vedrørende en indsat. Jeg bad arresthuset om at oplyse mig nærmere herom og vedlægge eventuelle rapporter vedrørende den anden indsatte.

8 Folketingets Ombudsmand 8 Arresthuset har blandt andet oplyst, at arresthuset ikke har yderligere materiale vedrørende den anden indsatte. Arresthuset har endvidere den 24. januar 2001 telefonisk oplyst, at der ikke blev indledt en disciplinærsag mod den anden indsatte. Direktoratet finder det beklageligt, at arresthuset ikke har gjort notat om udfaldet af sagen i mod den anden indsatte. Direktoratet har gjort arresthuset bekendt hermed. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at arresthuset ikke gjorde notat om udfaldet af sagen vedrørende den anden indsatte. Ad Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse mig om årsagen til at en disciplinærsag først blev afgjort fire dage efter indberetningen. Arresthuset har oplyst at arresthuset efterfølgende har noteret, at sagen blev afgjort den 12. maj 1999, det vil sige 2 dage efter indberetningen, men at notatet beklageligvis først blev udfærdiget den 14. maj Arresthuset har desuden blandt andet oplyst, at arresthuset fremover vil være opmærksom på at der straks efter at disciplinærsagen er afgjort vil blive udfærdiget notat herom. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets beklagelse af at notatet først blev udfærdiget to dage efter forhøret. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at arresthuset at notatet først blev udfærdiget to dage efter forhøret.

9 Folketingets Ombudsmand 9 Ad I de bødeforlægssager som jeg modtog i forbindelse med inspektionen fremgik det hvornår forseelsen var sket/konstateret. I alle sager er anvendt formuleringen: De er herefter fundet skyldig i. Jeg udtalte at den anvendte formulering umiddelbart giver indtryk af at der er truffet en afgørelse, og at der således ikke er tale om en underretning om hvilken afgørelse der agtes truffet. Et sådant forhold er ikke i overensstemmelse med disciplinærstrafcirkulærets 8, stk. 1. Jeg bad arresthuset om en udtalelse om den anvendte formulering. Arresthuset har oplyst, at arresthusets formulering: "De er herefter fundet skyldig i...". beklageligvis er forkert. Arresthuset har desuden oplyst, at de indsatte i alle tilfælde blev gjort bekend med hvilken afgørelse der agtedes truffet samt oplyst om adgangen til at udtale sig, men at de indsatte ikke ønskede dette. Arresthuset har endelig oplyst, at arresthuset fremover vil være opmærksom på at forholde sig som angivet i disciplinærstrafcirkulærets 8 i sådanne sager. Arresthuset har telefonisk oplyst over for direktoratet at blanketten nu er ændret. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets beklagelse af den anvendte forkerte formulering. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad pkt Jeg bad i en konkret sag (protokol nr. 106) arresthuset om en udtalelse om, hvorvidt der var et vidne tilstede under afhøringen, jf. disciplinærstrafcirkulæret 9, stk. 3. Arresthuset har oplyst at arresthuset efterfølgende har noteret, at overvagtmester Børge Kjærgaard var vidne under afhøringen. Arresthuset har endvidere beklaget, at dette ikke fremgik af notatet. Endelig har arresthuset oplyst, at arresthuset fremover vil være opmærksom på at notere vidnets

10 Folketingets Ombudsmand 10 tilstedeværelse. Direktoratet har henholdt sig til det, som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets beklagelse af, at der ikke er gjort notat om, at overvagtmester Børge Kjærgaard fungerede som vidne. Jeg er enig i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse, hvorvidt vidnet i en konkret sag var forskellig fra indberetteren. Arresthuset har oplyst, at vidnet var forskellig fra indberetteren. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad pkt Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthusets praksis i forbindelse med politianmeldelse, herunder hvorvidt arresthuset orienterer de indsatte om eventuelle politianmeldelser. Arresthuset har den 24. januar 2001 telefonisk bl.a. oplyst over for direktoratet at i tilfælde hvor arresthuset foretager anmeldelse til politiet, orienteres den indsatte mundtligt om anmeldelsen. Arresthuset har desuden oplyst at der herefter udarbejdes et notat til politiet der foretager den videre afhøring. Endelig har arresthuset oplyst, at genpart af politianmeldelsen indsættes i protokollen. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst om at den indsatte mundtligt bliver orienteret om politianmeldelsen. Direktoratet finder det imidlertid beklageligt, at arresthuset ikke gør notat om, at den indsatte er orienteret om politianmeldelsen enten journalen eller i forhørsprotokollen, jf. disciplinærvejledningens punkt 11. Direktoratet har gjort arresthuset bekendt

11 Folketingets Ombudsmand 11 hermed. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at arresthuset ikke hidtil har gjort notat om at den indsatte er orienteret om politianmeldelse. Ad pkt Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorledes der i 11 sager var forholdt med de fundne genstande, herunder om der blev foretaget konfiskation eller beslaglæggelse. For så vidt der havde været tale om konfiskation fra varetægtsarrestanter, bad jeg arresthuset om at oplyse om der blev indhentet skriftligt samtykke fra de pågældende. Arresthuset har oplyst at arresthuset i alle sager vedrørende fund af euforisere de stoffer har indhentet den indsattes skriftlige samtykke til konfiskation eller beslaglæggelse. Arresthuset har desuden oplyst at arresthuset herefter har opbevaret de konfiskerede euforiserede stoffer i et aflåst skab på arrestforvarerens kontor, og at stofferne efterfølgende er afleveret til politiet med henblik på destruktion. Arresthuset har endvidere oplyst, at der hverken er sket konfiskation eller beslaglæggelse af mobiltelefonen og opladeren, men at genstandene er henlagt på depot indtil løsladelse/overførsel. Arresthuset har beklaget, at det ikke fremgår af protokollen, hvorledes der er forholdt med de fundne genstande. Arresthuset har desuden oplyst, at arresthuset fremover vil ære opmærksom på, at det tydeligt skal fremgå af notatet, om der er foretaget konfiskation eller beslaglæggelse, og at der er indhentet samtykke fra den indsatte. Arresthuset har telefonisk præciseret over for direktoratet at arresthuset fremover vil være opmærksom på at det tydeligt fremgår af notatet, dels hvad der er sket med de fundne genstande, dels at der i sager vedrørende konfiskation overfor varetægtsarrestanter er indhentet de pågældendes skriftlige samtykke hertil.

12 Folketingets Ombudsmand 12 Direktoratet har henholdt sig til det, som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets beklagelse af, at det ikke fremgår af protokollen, hvorledes der er forholdt med de fundne genstande. Direktoratet har endvidere taget til efterretning, at arresthuset fremover vil være opmærksom på, at det tydeligt fremgår af notatet, dels hvad der er sket med fundne effekter, dels at der i sager vedrørende konfiskation overfor varetægtsarrestanter er indhentet de pågældendes skriftlige samtykke hertil. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at det ikke fremgår af protokollen, hvorledes der er forholdt med de fundne genstande. Jeg tager i øvrigt det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Endelig har arresthuset oplyst at arresthuset - på baggrund af de relativt mange kritikpunkter vedrørende arresthusets behandling af disciplinærsager - vil foretage en generel opstramning heraf. Direktoratet har taget til efterretning, at arresthuset - på baggrund af kritikpunkterne i rapporten - vil foretage en generel opstramning af behandlingen af disciplinærsager. Jeg tager arresthusets tilkendegivelse herom til efterretning. Ad pkt. 3. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af Arresthuset i Roskilde som afsluttet. Ad pkt. 4. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Arresthuset i Roskilde, Politimesteren Roskilde, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Direktoratet har oplyst at der i 1999 er installeret brandalarmeringsanlæg i arresthuset.

Direktoratet har oplyst at der i 1999 er installeret brandalarmeringsanlæg i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 27. januar 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere