Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor"

Transkript

1 Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen OFFENTLIGGJORT 19. AUGUST 2014 ANSØGNINGSFRIST 22. OKTOBER 2014, KL.12.00

2 Ansøgningsrunde målrettet projekter som løser udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen De næste 10 år investeres over 40 mia. kr. i nyt sygehusbyggeri. Det skaber nye, gunstige muligheder for offentligt-privat samarbejde på sygehusene, i kommunerne og i krydsfeltet mellem primærsektoren og sygehusvæsenet. Derfor afholder Markedsmodningsfonden en ansøgningsrunde. Her kan sygehuse, evt. i samarbejde med kommunale aktører, søge om medfinansiering til projekter, hvor offentlige og private aktører i fællesskab udvikler og tester nye serviceydelser eller nye måder at samarbejde og tilrettelægge opgaveløsningen på, som kan løse udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen. Projekterne skal samtidig bidrage til øget vækst, eksport, innovation og beskæftigelse i den private sektor. Såvel internationalt som herhjemme står fremtidens sundhedsvæsen overfor markante udfordringer. Befolkningen bliver ældre, antallet af kronikere stiger, og stadig flere får livstilssygdomme. Samtidig bliver vi dygtigere til at behandle, og forventningerne til behandlingskvaliteten stiger. Resultatet er et voldsomt stigende pres på de offentlige sundhedsudgifter. Mange lande har været dygtige til at effektivisere og højne produktiviteten i sundhedsvæsenet. Det gælder ikke mindst Danmark, hvor produktiviteten er steget markant de senere år. Men alt tyder på, at fremtiden også fortsat vil kræve betydelige effektivitets- og produktivitetsforbedringer i sundhedsvæsenet, hvis ydelsesniveauet og den nuværende behandlingskvalitet skal fastholdes. Hertil kommer, at en række internationale udviklingstendenser ændrer fremtidens behandlingsbehov og samtidig stiller større krav om bedre og tættere samarbejde - både mellem sygehusafdelingerne og mellem primærsektoren og sygehusene. Det drejer sig fx om tendensen til flere patienter med komplekse og sammensatte sygdomme samt udviklingen med flere ambulante behandlinger, færre indlagte patienter på sygehusene og øget anvendelse af hjemmebehandling. Vejen til at løse udfordringerne Nøglen til at løse udfordringerne for fremtidens sundhedsvæsen er fortsat nytænkning og udvikling af den måde, vi samarbejder og løser opgaverne på. Her har vi i Danmark et særligt godt udgangspunkt for at bidrage ovenikøbet på en måde, så vi også samtidig danner grobund for øget vækst, eksport, innovation og beskæftigelse i den private sektor. Først og fremmest har vi en veludbygget og på mange måder effektiv og velfungerende sundheds- og velfærdssektor, som løbende udvikler og fornyer sig, og som har et godt ry internationalt. Udenlandske delegationer besøger hvert år danske kommuner, regioner, sygehuse og virksomheder for at få et førstehåndsindtryk af den danske velfærdsmodel og de løsninger, der anvendes. For det andet har vi dygtige virksomheder inden for bl.a. medicoområdet, sundheds-it, logistik, rådgivning, hjælpemidler samt service- og driftsløsninger. Virksomhederne kan bidrage med nye idéer og perspektiver og indgå aktivt i udviklingen af en ny og smartere opgaveløsning i sundhedsvæsenet. Endelig investerer vi i Danmark over de næste 10 år over 40 mia. kr. i nyt sygehusbyggeri. Det skaber mulighed for at sammentænke patientbehandlingen med nye fysiske rammer og ændret sygehusstruktur. Samtidig skaber det nye, gunstige muligheder for offentligt-privat samarbejde om udvikling af nye ydelser på sygehusene, i kommunerne eller i krydsfeltet mellem primærsektoren og sygehusvæsenet. Et styrket offentlig-privat samarbejde om at højne effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen kan således bidrage til at løse sundhedsvæsenets fremtidige udfordringer. Samtidig vil virksomhederne også opnå bedre mulighed for at drage nytte af viden og kompetencer i den offentlige sektor til udvikling af konkrete serviceydelser og produkter, som kan afsættes på det internationale marked og dermed skabe vækst og beskæftigelse herhjemme. Derfor har Markedsmodningsfonden igangsat en ansøgningsrunde målrettet offentligt-privat samarbejde om at løse udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.

3 Hvordan kan et projekt se ud, og hvad er nye serviceydelser og samarbejdsformer? Markedsmodningsfonden medfinansierer projekter, der handler om udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer. Med nye serviceydelser forstås ydelser, der ikke eksisterer i dag - fx forebyggende foranstaltninger i krydsfeltet mellem primærsektor og sygehusene, som bliver efterspurgt i fremtidens sundhedsvæsen, se projekttype 2 nedenfor. Med nye samarbejdsformer forstås nye måder at samarbejde og tilrettelægge opgaveløsningen på inden for eksisterende opgaveområder. Det kan fx dreje sig om at tilrettelægge arbejdsgange, behandling, facility management eller anden drift smartere og mere effektivt på sygehusene, se projekttype 1 nedenfor. Det bemærkes, at projekterne ikke i udgangspunktet skal handle om udvikling af ny teknologi eller nye fysiske produkter. Der er dog ikke noget til hinder for, at forsøgsprojekterne kan indbefatte fx tilpasning af eksisterende teknologi til nye serviceydelser og samarbejdsformer. Ligeledes kan der tænkes projekter, hvor driftsudvikling eller udvikling af nye arbejdsgange eller ydelses- og samarbejdsformer også kræver udvikling af nyt udstyr. Hovedessensen er, at det offentlige og virksomhederne får gavn af hinandens viden og kompetencer, så parterne i samarbejde kan udvikle eller videreudvikle serviceydelser og samarbejdsformer, som løser et problem for det offentlige sundhedsvæsen, og som kan bidrage til øget effektivitet og øget kvalitet i den offentlige opgavevaretagelse. Projekterne kan foregå på stort set alle niveauer i sundhedsvæsenet. De kan fx afgrænses til opgaveløsningen på en enkelt sygehusafdeling, men de kan også gå på tværs af sygehusafdelinger og sygehuse eller vedrøre samspillet mellem sygehusene og primærsektoren. Det en forudsætning, at der forventes et stort marked for de løsninger projekterne omhandler, herunder at projekterne har potentiale for skalering. Endelig skal projekterne føre til indkøb, og private virksomheder skal være tiltænkt en væsentlig rolle i forhold til den fremtidige opgaveløsning. Hvad kan man få tilskud til? De regionale sygehuse kan få tilskud til to typer samarbejdsprojekter med private virksomheder og kommunale aktører, som omhandler serviceydelser og samarbejdsformer. De fokuserer på to udfordringer i projektforløb mellem offentlige og private: 1) Innovative udbudsformer (fx funktionsudbud, kompetitiv dialog eller en anden form for offentlig-privat udviklingssamarbejde - OPI), 2) Udvikling og test af serviceydelser og nye samarbejdsformer. Projekttype 1: Gennemførelse af en innovativ udbudsproces Markedsmodningsfonden kan give sygehusene (evt. i samarbejde med kommunale aktører) tilskud til at dække udgifter forbundet med at forberede og gennemføre en innovativ udbudsproces. I denne type projekt gennemføres en udbudsproces, hvor der arbejdes med innovative udbuds- og samarbejdsformer, som skal sikre, at kravspecifikationen indbyder til, at tilbudsgivere kommer med nye og innovative løsninger, der i højere grad kan imødekomme den offentlige parts behov for ressourceoptimering og kvalitetsforbedringer. Det kan fx dreje sig om at udvikle og afprøve nye former for offentlig-privat samarbejde om smartere og mere effektiv drift eller opgaveløsning på sygehusene. Eksempelvis ved at samtænke indkøb af udstyr med drift og opgaveløsning eller ved at indgå nye former for samarbejder om driftsløsninger eller konkrete serviceydelser. En innovativ udbuds- og samarbejdsform kan fx indebære højere grad af inddragelse af private virksomheder eller brugerne i forløbet. Projektet skal ende ud i gennemførelse af et udbud, og det er derfor vigtigt, at ansøger har afsat midler til et indkøb. Projekttypen er relevant, hvis ansøger vurderer, at der er behov for at gennemføre en udbudsproces, der adskiller sig fra traditionelle udbudsforløb. Det kan fx være fordi, at ansøger i højere grad ønsker at inddrage private virksomheder i processen for at overkomme manglende viden om, hvad markedet kan tilbyde eller til at afdække sygehusets/kommunens konkrete behov. En udbudsproces, der således kan øge informationen mellem indkøber og tilbudsgiver, kan være med til at løse problemet og kvalificere kravspecifikationen og indbyde til innovative tilbud. Tilskuddet opdeles i to faser (se figur nedenfor).

4 Fase 1: Dybdegående behovsafdækning og markedsdialog: Denne fase handler om at klarlægge egne behov, som ønskes opfyldt med indkøbet og samtidig få et overblik over, hvilke muligheder markedet tilbyder. Dette vil være med til at kvalificere kravspecifikationen i et udbud. Aktiviteter i denne fase omhandler således en bred behovsafdækning på tværs af fagskel og brugergrupper samt en bred markedsafdækning og dialog med relevante private virksomheder. Det kan bl.a. indebære indkøb af konsulentydelser eller kompensation af deltagende virksomheder. Efter første fase afklares det, om der fortsat er ønske om at gennemføre et innovativt udbud. Kan sygehuset / den kommunale aktør indkøbe en brugbar løsning med et traditionelt udbud, stopper projektet efter fase 1. Fase 2: Afklaring af og gennemførelse af udbud: Denne fase fokuserer på at afklare hvilken udbudsform, der er bedst egnet til indkøbet og på at gennemføre udbuddet. Relevante aktiviteter kan være potentialeberegninger på mulige løsningskoncepter samt en kravspecifikation, der sikrer mulighed for innovation fra virksomhedens side. Derudover omfatter anden fase også udarbejdelse af udbuddet, fx i form af et udbud med funktionskrav, en kompetitiv dialog eller OPI med indkøb for øje. Fasen afsluttes med, at sygehuset / den kommunale aktør vurderer de indkomne tilbud. Projekttype 2: Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejder med private virksomheder Markedsmodningsfonden kan give sygehusene (evt. i samarbejde med kommunale aktører) tilskud til at dække udgifter forbundet med at udvikle og teste nye serviceydelser/serviceforløb i samarbejde med private virksomheder samt nye samarbejder knyttet hertil. Udviklingen skal være en del af en udbudsproces, der ender med indkøb af en ny serviceydelse. Det er derfor vigtigt, at projektet ender ud i gennemførelse af et udbud, og at ansøger har afsat midler til indkøbet. Ansøger kan kun opnå tilskud i fase 1, se figur nedenfor. Med nye serviceydelser forstås ydelser, der ikke eksisterer i dag. Et eksempel på projekter, der vil falde under projekttype 2, er fx udvikling og test af forebyggende foranstaltninger i krydsfeltet mellem primærsektor og sygehusene, som bliver efterspurgt i fremtidens sundhedsvæsen. Det kan fx være udvikling af nye serviceydelser i relation til telemonitorering af kronikere, ældre eller svage patientgrupper, således at genindlæggelse undgås. Projekter kan også gå på at udvikle og teste ny logistik. Det kan fx være logistikkoncepter og serviceydelser knyttet til in- og outflow af ambulante patienter fra sygehusene samt sikring af effektivt modtageapparat for de behandlingskrævende patienter i primærsektoren. Endelig kunne andre projekter gå på udvikling og test af nye serviceydelser eller koncepter for ny anvendelse af data til procesoptimering på sygehusene eller i primærsektoren. Tilskudsberettigede aktiviteter i denne type projekt kan fx være indkøb af konsulenthjælp til at optimere eller måle processen eller til udvikling af nye arbejdsgange i forbindelse med ibrugtagning af nyt udstyr mv. Det kan også være kompensation af deltagende virksomheder eller andre relevante udgifter.

5 Hvor meget kan man få i tilskud? Det er et krav for at opnå tilskud, at projektet omhandler et reelt behov på sygehuset eller i krydsfeltet mellem sygehus og primær sektor, og at sygehuset og/eller den kommunale aktør forventer at foretage et indkøb af en løsning. Tilskuddets størrelse afhænger af den forventede indkøbsstørrelse jf. nedenstående tabel: Forventet indkøbsstørrelse Maksimal tilskudsramme 2-5 mio. kr. 1 mio. kr mio. kr. 1,5 mio. kr. Over 10 mio. kr. 2 mio. kr. TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER KORT FORTALT Der gives tilskud til udgifter, der er forbundet med at forberede og gennemføre en innovativ efterspørgsel: Op til 75 % af interne lønudgifter hos sygehuset og eventuelle offentlige samarbejdspartnere (kommunale aktører) op til 85 % til eksterne omkostninger (fx til kompensation af deltagende private virksomheder eller konsulentydelser) BEMÆRK: Der skal først udarbejdes budget for projektet efter et eventuelt tilsagn, samtidig med at projektet specificeres.

6 Hvem kan søge? Regionale sygehuse eller konsortier bestående af yderligere offentlige parter fx kommunale aktører. Projektholder skal være et regionalt sygehus. Markedsmodningsfonden opfordrer til, at flere regionale sygehuse går sammen om at efterspørge nye løsninger, da det giver en større indkøbsvolumen. Det betyder større risikovillighed i virksomhederne i forhold til at udvikle og tilbyde bedre og billigere nye løsninger til det offentlige. Hvad sker der efter ansøgningen er afsendt? Alle ansøgninger forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse, som træffer beslutning om, hvilke ansøgninger der opnår medfinansiering til projektet. Ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter vurderes i forhold til følgende fem tildelingskriterier: Tildelingskriterier Bedre offentlig opgavevaretagelse Nyhedsværdi Markedets størrelse Videndeling Forankring i organisationen De fem kriterier uddybes i vejledningen til ansøgningsskemaet under Trin 3 nedenfor. Ansøgningsproces Du kan forvente svar på ansøgningen primo december Ansøgningsfrist 22. oktober 2014 Bestyrelsen Tilsagn December 2014 Afslag December 2014 Projektstart Tidligst jan Hvis ansøgningen får tilsagn om medfinansiering Hvis projektet opnår tilsagn om medfinansiering fra Markedsmodningsfonden, skal projektet senest 2 måneder fra tilsagnsdato indsende en detaljeret leveranceplan samt et specificeret budget. Hvis man ikke allerede på ansøgningstidspunktet har fundet frem til de virksomheder, der skal indgå i projektet, skal dette også være på plads senest 2 måneder efter tilsagnsdato.

7 Vær særlig opmærksom på otte ting: Der er meget enkelt at søge Markedsmodningsfonden. Det er relativt få oplysninger om projektet, der behøver at være på plads på ansøgningstidspunktet. Specificeringen af projektet, herunder leveranceplan, projektbudget, samarbejdsaftaler med virksomheder kan eksempelvis afvente, at projektet får besked om udfaldet af ansøgningen. Det er et krav for at opnå tilskud, at der er tale om et reelt behov med et forventet indkøb af en innovativ serviceydelse hos den offentlige part. Dette skal sandsynliggøres ved en beskrivelse af den forventede indkøbsramme. Det er et krav, at det reelle behov falder indenfor et problemfelt, der er relevant for en bredere kundekreds og derfor henvender sig til et stort marked. Således skal projekterne have potentiale for skalering. Det er et krav, at projektet er forankret på et sygehus, og at der indgår private virksomheder i projektet, samt at disse virksomheder er tiltænkt en væsentlig rolle i forhold til den fremtidige opgaveløsning. Der ydes kun tilskud til projekter vedr. nye serviceydelser og samarbejdsformer (se definition ovenfor) og ikke projekter, som alene går på udvikling af ny teknologi og fysiske produkter som fx hjælpemidler, inventar og transportsystemer. Der kan ikke ydes tilskud til selve indkøbet af/investeringen i innovative produkter/serviceydelser. De offentlige aktører (sygehuse og evt. kommuner) skal selv finansiere en del af projektet (ca. 20 %). Markedsmodningsfonden udbetaler tilskud bagudrettet i intervaller af ca. 6 måneder. SPØRGSMÅL? Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsrunden vedr. udvikling og test af nye serviceydelser, kan du henvende dig til Markedsmodningsfondens sekretariat i Erhvervsstyrelsen på telefon Mandag torsdag kl Fredag kl

8

9 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA I det følgende gennemgås trin-for-trin udfyldelsen af ansøgningsskemaet til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde for udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor. Det er en god idé at læse hele vejledningen grundigt igennem, inden du går i gang med ansøgningen. Så har du de bedste forudsætninger for at lægge det rette fokus i ansøgningen. Ansøgningsskemaet til ansøgningsrunden kan hentes ved at trykke her:

10 TRIN 1. TITEL, PROJEKTPERIODE OG INDKØBSRAMME Projektets titel: Titlen skal være kort og sigende for projektet. Projektets varighed: [angives i år/måneder] Projektet skal gennemføres inden for en sammenhængende periode på højest 2 år fra projektets start. Forventet indkøbsramme og dermed tilskudsbeløb: Det er et krav for at opnå tilskud, at projektet omhandler et reelt behov, og at sygehuset og/eller eventuelle deltagende kommunale aktører forventer at foretage et indkøb af løsningen. Tilskuddets størrelse afhænger af den forventede indkøbsstørrelse jf. nedenstående tabel: Forventet indkøbsstørrelse 2-5 mio. kr. 1 mio. kr. Maksimal tilskudsramme 5-10 mio. kr. 1,5 mio. kr. Over 10 mio. kr. 2 mio. kr. Der skal ikke udarbejdes et projektbudget i forbindelse med ansøgningen. Størrelsen på et eventuelt tilsagn gives på baggrund af den forventede indkøbsstørrelse, jf. tabel overfor. Tilsagnet gives som en tilsagnsramme for hele projektperioden. Hvis projektet opnår tilskud, skal projektet efterfølgende lave et specificeret budget. For dette budget gælder, at der kan gives tilskud på op til 75 pct. til interne lønudgifter hos projektholder (sygehus) og eventuelle offentlige samarbejdsparter (sygehus og/eller kommuner) og tilskud på op til 85 pct. til eksterne omkostninger (fx kompensation af deltagende virksomheder eller indkøb af konsulentydelser). TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER KORT FORTALT Der gives tilskud til udgifter, der er forbundet med at forberede og gennemføre en innovativ efterspørgsel: Op til 75 % af interne lønudgifter hos sygehuset og eventuelle offentlige samarbejdspartnere (kommunale aktører) op til 85 % til eksterne omkostninger (fx til kompensation af deltagende private virksomheder eller konsulentydelser) BEMÆRK: Der skal først udarbejdes budget for projektet efter et eventuelt tilsagn, samtidig med at projektet specificeres.

11 TRIN 2. PROJEKTTYPE OG PROJEKTBESKRIVELSE Projekttype: Der kan opnås tilskud til to typer af samarbejdsprojekter med inddragelse af private virksomheder. Angiv hvilken projekttype projektet falder indenfor: Projekttype 1: Gennemførelse af en innovativ udbudsproces Projekttype 2: Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejder med private virksomheder. Projektbeskrivelse: Præsentér kort projektet i sin helhed gennem de fem punkter her under. Samlet skal projektbeskrivelsen fylde ca. 1 A4 side. Vær opmærksom på, at projektbeskrivelsen som udgangspunkt forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse direkte og dermed er væsentlig for bestyrelsens forståelse af projektet. Det er derfor vigtigt, at projektbeskrivelsen kan forstås af udenforstående. De i projektbeskrivelsen berørte aspekter vil skulle uddybes i tildelingskriterierne under trin 3. Præcisér følgende i projektbeskrivelsen: - Hvad er projektets formål, og hvilket problem skal samarbejdsprojektet / indkøbet løse? Konkretiser og dokumenter problemet (fx anskueliggjort ved egne nøgletal for økonomi, eller lign). Hvad er konsekvensen, hvis problemet ikke løses? - Hvad er projektets vision og har projektet forankring i politiske strategier eller lignende? - Hvorfor formodes et innovationsfremmende udbud (projekttype 1) eller udviklingssamarbejde med private virksomheder (projekttype 2) at kunne føre til løsning af problemet? - Beskriv projektets forventede aktiviteter og leverancer i henholdsvis fase 1 og fase 2 (for projekttype 1) og fase 1 (for projekttype 2). - Giv en kort oversigt over hvilke effekter projektet skal resultere i. TRIN 3. TILDELINGSKRITERIER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem tildelingskriterier. En ansøgning kan derfor få afslag, hvis Markedsmodningsfondens bestyrelse vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et eller flere tildelingskriterier. Det er derfor meget vigtigt, at du beskriver projektet grundigt i forhold til alle fem tildelingskriterier og hvert enkelt spørgsmål herunder. - Opstil klare/kvantificerbare mål der beskriver, hvordan den indkøbte løsning skal bidrage til øget effektivisering i den eller de offentlige organisationer, der køber løsningen? - Opstil klare/kvantificerbare mål der beskriver, hvordan den indkøbte løsning skal bidrage til øget kvalitet i opgavevaretagelsen i den eller de offentlige organisationer, der skal købe løsningen? Bedre offentlig opgavevaretagelse. Der lægges vægt på, at det støttede projekt vil medføre offentlige indkøb af produkter/serviceydelser, der bidrager til effektivisering og kvalitetsforbedringer i den offentlige opgavevaretagelse. Der lægges vægt på, at der opstilles klare mål for effektiviserings- og kvalitetseffekter, og at realiserbarheden er sandsynliggjort. Beskriv følgende: - Redegør for hvordan det sikres, at de ovenfor beskrevne mål realiseres. Nyhedsværdi. Der lægges vægt på, at der er tale om et reelt behov og et ønske om at indkøbe innovative produkter/serviceydelser, der ikke allerede udbydes på markedet til det konkrete formål. Der lægges samtidig vægt på, at det forekommer realistisk, at markedet kan tilbyde passende produkter/serviceydelser inden for en

12 rimelig tidshorisont i forhold til det planlagte indkøb. Nyhedsværdien kan bestå i, at der efterspørges en kombination af eksisterende produkter, suppleret med fx innovative serviceydelser, som ikke tidligere har været tilgængelig eller, at der efterspørges helt nye løsninger, som ikke findes på markedet endnu. Beskrivelsen af nyhedsværdien skal omfatte følgende: - Hvorfor er der behov for at købe noget nyt? Nævn hvilke løsninger der købes i dag og belys, hvorfor de ikke er optimale. Hvorfor kan de løsninger, der findes på markedet ikke løse problemstillingen? - Redegør for hvorfor det er sandsynligt, at virksomheder vil være i stand til at levere en brugbar løsning. Markedets størrelse. Der lægges vægt på, at den forventede indkøbsvolumen hos projektholder og eventuelle samarbejdspartnere til indkøb af innovative produkter/serviceydelser er af en væsentlig størrelse. Der lægges endvidere vægt på, at problemfeltet, der ønskes løst ved indkøb eller udvikling af nye løsninger / serviceydelser, er relevant for en bredere kundekreds og at der således vil være et stort og gerne globalt markedspotentiale for de nye produkter / serviceydelser. Beskrivelsen af markedets størrelse skal omfatte følgende: - Redegør for hvor stor en volumen indkøbet forventes at have, fx ved at beskrive, hvor mange stk. løsninger I forventer at købe. Beskrivelsen af videndelingen skal omfatte følgende: - Hvilke konkrete aktiviteter forventes at indgå i formidlingen af projektets erfaringer og resultater? Redegør for hvem der er målgruppen for disse aktiviteter. Forankring i organisationen. Der lægges vægt på, at projektet, både hvad angår udbud, indkøb og implementering af de nye løsninger / serviceydelser, er stærkt forankret i organisationens topledelse og på tværs af afdelinger, herunder fx faglige enheder og indkøbsenheder. Beskrivelsen af forankringen skal omfatte følgende: - Redegør for, hvor i organisationen/organisationerne projektet er forankret og hvorfor. Redegør ligeledes for, hvordan projektet ledelsesmæssigt er forankret. - Hvilke enheder eller afdelinger deltager i projektet? - Hvilke roller og kompetencer har de enkelte deltagere i projektet? Er der kompetencer, som ikke dækkes, og hvordan sikres det, at de er til stede (hvilke overvejelser er der fx om tilkøb af eksterne ydelser/konsulenter)? - Redegør for, om og hvordan brugere (fx frontpersonale og/eller borgere) inddrages i projektet. Spiller brugerne fx en rolle i behovsafdækningen, eller er de tænkt ind andre steder i projektet, for at sikre en smidig implementering. - Redegør for, hvordan implementering af den nye løsning, der skal indkøbes, er tænkt ind i projektet. - Vurder, om problemet er generisk, eksempelvis på tværs af institutioner eller kommuner/regioner. Er det vurderingen, at der vil være et marked for løsningen udover dette specifikke indkøb? Samt giv en vurdering af, hvem der ellers kan have gavn af løsningen. Videndeling. Der lægges vægt på, at den viden og de erfaringer, der opbygges i projektet, formidles til en bredere kreds af offentlige indkøbere.

13 Side 8/14 TRIN 4. PROJEKTHOLDER Her skriver du, hvilken offentlig institution (sygehus), der tegner projektet juridisk og dermed er projektholder. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi og har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. Du skal oplyse: CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds/institutions identifikationsnummer. Den offentlige parts navn Adresse Postnummer Tegningsberettiget person: Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. By Telefon adresse TRIN 5. KONTAKTPERSON Kontaktpersonen står for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. Du skal oplyse: Navn CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds/institutions identifikationsnummer. Arbejdssted Adresse Postnummer By Telefon adresse TRIN 6. SAMARBEJDSPARTNERE OG DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Offentlige samarbejdspartnere: Angiv navnet på eventuelle offentlige samarbejdspartnere i projektet (andre sygehuse og/eller kommuner) som bidrager økonomisk til projektets aktiviteter. Markedsmodningsfonden opfordrer flere offentlige parter til at gå sammen om at efterspørge nye løsninger med henblik på at opnå større købsvolumen og dermed større markedspotentiale. Jo større markedspotentiale, jo større incitament er der for virksomhederne til at udvikle nye og billigere løsninger til det offentlige marked. Bemærk at offentlige aktører der indgår i projektet som samarbejdspartnere også kan få del i det ansøgte tilskud. Du skal oplyse: Den offentlige parts navn CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds/institutions identifikationsnummer. Adresse Postnummer By Kontaktperson Telefon adresse

14 Side 9/14 Deltagende virksomheder: Ud over muligheden for at inddrage andre offentlige aktører (sygehuse og/eller kommuner) som samarbejdspart i projektet, er det et krav, at der indgår en eller flere private virksomheder i projektet. Disse benævnes dog i ansøgningssammenhæng ikke som samarbejdspartnere. Beskriv følgende: - Hvilke virksomheder påtænkes inddraget i projektet? Såfremt den/de specifikke virksomheder endnu ikke kendes, angives hvilken virksomhedstype / branche, der vil være relevant. - Hvilken viden og kompetencer skal de deltagende virksomheder bidrage med? INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: OBS. Feltet udfyldes først efter indsendelse. Når du trykker Indsend ansøgning, vil du modtage en mail med din ansøgning og meddelelse om, at Markedsmodningsfonden har modtaget din ansøgning. Du vil blive bedt om inden for en uge at indsende underskrifter fra projektholder og evt. samarbejdspartnere. Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for et par minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden. Du får denne meddelelse: Din ansøgning er modtaget af Markedsmodningsfonden. Projektholder og samarbejdspartnere skal underskrive ansøgningen (udskriv, underskriv og scan ind) og returnere den inden for en uge fra dags dato til Underskriften påføres på linjen under projektholder og evt. samarbejdspartnere.

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer.

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer. Udbud af Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer til Akademikernes A-kasse CVR-P nummer 1001450820 Navn Akademikernes

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant København, d. 14. januar 2016 På forkant c/o Borgergade 111 DK - 1300 København K info@paaforkant.dk www.paaforkant.dk Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere