Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune."

Transkript

1 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20

2 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele,, Marts 20 Ugivet af: Miljøcenter Oense C. F. Tietgens Boulevar Oense Ø Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 Højbjerg Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Uarbejet af: Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus i samarbeje me Energinet.k og rågivergruppen: Orbicon A/, COWI A/, Birk Nielsen A/ Layout: By- og Lanskabsstyrelsen Grunkort: Kort- og Matrikelstyrelsen, tillaelse (G. -01) Tryk: Kailow A/, Røovre Oplag: 0 Foto: Energinet.k og rågivergruppen IBN: IBE: Ugivelsesato: 24. marts 20 Henvenelse verørene rapporterne til: Miljøcenter Oense C. F. Tietgens Boulevar Oense Ø Telefon: Fax: E-post: Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 Højbjerg Telefon: Fax: E-post:

3 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20

4 Hva er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et supplement til en eksisterene kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ænre bestemmelser i kommuneplanen, når et er nøvenigt i forhol til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for en sammenfattene kommuneplanlægning, som bl.a. umøntes i en kommuneplan. planen skal bl.a konkretisere e overornee politiske mål for uviklingen i kommunen i såvel retningslinjer som konkrete arealulæg me tilhørene bestemmelser for anvenelse og bebyggelse mv. Forslag til plantillæg me VVM Da ette forslag til kommuneplantillæg fastlægger retningslinjer for og arealreservationer til et konkret anlæg, som ifølge LBK nr. 35 af 6. ecember 2006 mefører pligt til en vurering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), lesages planforslaget af en VVM-reegørelse. VVM-reegørelsen beskriver og vurerer anlæggets irekte og inirekte virkninger på Mennesker, fauna og flora Jorbun, van, luft, klima og lanskab Materielle goer og kulturarv, og amspillet mellem isse faktorer Reegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og ets miljøkonsekvenser, som kan anne grunlag for såvel en offentlig ebat som en enelige beslutning om projektets uformning og gennemførelse. VVM-reegørelse offentliggøres sammen me tillæggene til kommuneplanerne for e berørte kommuner: plantillæg og VVM-reegørelse uarbejes i e fleste tilfæle af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfæle varetager miljøministeriets lokale miljøcentre imilerti opgaven. Det gæler bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller gokenene mynighe efter anen lovgivning samt ve anlæg, som kræver planlægning i mere en to kommuner. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus varetager i en konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for 400 kv-højspæningsforbinelsen mellem Kassø og Tjele, fori anlægget kræver planlægning i mere en to kommuner. En eventuel senere ænring af kommuneplantillægget forusætter erfor miljøcentrets accept. I forbinelse me revisionen af kommuneplanerne i e berørte kommuner, skal kommuneplantillæggenes afsnit 2 Forslag til kommuneplantillæg inarbejes.

5 Læsevejlening plantillægget ineholer 5 overornee afsnit: Afsnit 0 omhanler en offentlige fremlæggelse af projektet, hvor borgere, private organisationer og offentlige institutioner, organisationer og mynigheer får mulighe for at komme me bemærkninger til planerne og projektet. Afsnit 1 er en beskrivelse af projektet, er ønskes realiseret, og som ligger til grun for kommuneplantillægget. Afsnit 2 er forslaget til kommuneplantillægget. Her beskrives e fremtiige planforhol i områet. Afsnit 3 er en planreegørelse, er beskriver kommuneplantillæggets forhol til anen planlægning. Afsnit 4 er en miljørapport i henhol til miljøvureringsloven, er i ette tilfæle erstattes af et ikke tekniske resumé af VVM-reegørelsen, som i kort form reegør for planernes og projektets samlee miljømæssige konsekvenser. Afsnit 5 er en gennemgang af e inkomne bemærkninger og forslag fra Iéfasen. Tabel 1 Planer og rapporter mv. er skal være me til at gøre etableringen af højspæningsforbinelsen mulig. Inholet i ette okument er markeret i tabellen. Planer og Rapporter, som er en forusætning for anlæggets etablering plantillæg Miljørapport til kommuneplantillæg VVM-reegørelse Baggrunsrapporter til VVM-reegørelsen: 1. Master 2. Naturområer og Natura2000 konsekvensvurering 3. Lanskab og visualisering 4. Analyse af alternativer i fokusområer 5. Mennesker, sunhe og samfun 6. Anlægsteknik og vurering af øvrige miljøforhol. VVM-tillaelse Formål Fastlæggelse af retningslinjer for og arealreservation til anlægget Vurering af kommuneplantillæggets virkning på miljøet Vurering af et konkrete anlægsprojekts virkninger på miljøet Opstilling af vilkår for anlægsprojektets realisering Mynighe Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus

6

7 Inhol 0 Offentlig fremlæggelse... 3 Proces Inlening Inlening Beskrivelse af anlægget VVM plantillæg Forslag til kommuneplantillæg til kommuneplan Planreegørelse forholet til anen planlægning tatslig planlægning Internationale naturbeskyttelsesområer Kystnærheszonen Van- og naturplanlægning Regional uviklingsplanlægning Råstofplanlægning Regionplanlægning planlægning Lokalplanlægning Anre retlige forhol Miljøvurering iht lov om miljøvurering af planer og programmer Ikke teknisk resumé af VVM-reegørelsen Uviklingen i miljøer uen planen 0-alternativet Bemærkninger til Iéoplægget til en ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Bemærkninger verørene følsomme lokaliteter Bemærkninger verørene losejerinteresser Bemærkninger verørene mastevalg Bemærkninger verørene intet anlæg eller en anen type anlæg Bemærkninger verørene planprocessen... Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 1

8 2 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

9 Kapitel 0 Offentlig fremlæggelse 0 Offentlig fremlæggelse Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus offentliggør herme: Forslag til kommuneplantillæg me miljøvurering efter lov om miljøvurering af planer og programmer, VVM-reegørelse, heruner konsekvensvurering af Natura områer Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra en 24. marts til en 31. maj 20. Materialet kan ses hos Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus og på Der vil blive afholt offentlige borgermøer i perioen for en offentlige fremlæggelse, som annonceres i lokalaviserne. Tirsag.. april 20, kl Gram Fritiscenter, taionvej, Gram Torsag.. april 20, kl Brane Hallerne, Ole Benixvej 1, 30 Brane Onsag. 21. april 20, kl Engesvanghallen, Dybalsvej 3, 42 Engesvang På møerne vil Energinet.k gennemgå projektet og vureringen af virkninger på miljøet. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus vil fortælle om proceurerne omkring VVM-reegørelse og VVM-tillaelse, og er vil blive lejlighe til at stille spørgsmål og komme me bemærkninger. Hvis u mener at forslaget bør ænres eller i øvrigt har bemærkninger til forslaget, kan isse skriftligt senes til Miljøcenter Århus eller Oense me angivelse af journalnr. ODE : Miljøcenter Oense CF Tietgens Boulevar 40 DK-5220 Oense Ø Telefon Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 DK- Højbjerg Telefon Insigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-reegørelse skal være Miljøcenter Oense eller Miljøcenter Århus i hæne senest en 1. juni 20 for at ingå i en enelige vurering af, om projektet kan gennemføres efter VVM reglerne. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus vil på baggrun af bemærkningerne uarbeje en sammenfatning og et forslag til en afgørelse. Dette materiale senes til høring i e berørte kommuner, foru for usteelsen af et eneligt kommuneplantillæg. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 3

10 Kapitel 0 Offentlig fremlæggelse plantillægget kan efter en enelige usteelse påklages til Naturklagenævnet af enhver me retlig interesse i sagens ufal, samt af lansækkene foreninger og organisationer, er som hoveformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inen for arealanvenelsen, jf. planlovens 58 og 59. Der har foru for offentliggørelsen været gennemført en Iefase, hvor er er blevet inkalt forslag og bemærkninger til emner, er bør belyses nærmere i VVM-reegørelsen. Proces Inkalelse af ieer og forslag Forslag til kommuneplantillæg me VVM-reegørelse ammenfattene reegørelse plantillæg 4 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

11 Kapitel 1 Inlening 1 Inlening 1.1 Inlening Den 4. november 2008 ingik alle folketingets partier bortset fra Enheslisten en aftale om retningslinjer for en fremtiige ubygning af elnettet i Danmark. I aftalen ingår blant anet en forobling af kapaciteten på en eksisterene 400 kv-luftleningsforbinelse fra Kassø til Tjele. Etablering af en ny og stærkere rygra i et jyske elsystem skal birage til, at Danmark i højere gra kan satse på en energiprouktion, som ikke er afhængig af fossile brænstoffer heruner ikke minst en planlagt ubygning af vinkraftsektoren. I mosætning til elprouktion baseret på f.eks. fossile brænstoffer som kul og olie, er vinkraftprouktion afhængig af, hvor meget et blæser. Det er en forusætning for en effektiv unyttelse af vinenergien at have kapacitet på leningsnettet til at motage strømmen, også når et blæser kraftigt og elprouktionen erfor er høj. ammen me ubygningen af elforbinelser til Norge, Tysklan og evt. Hollan, skal en foroblee kapacitet på 400 kv-forbinelsen fra Kassø til Tjele esuen sikre, at Danmark kan motage strøm fra anre lane, når et ikke blæser i Danmark og kan formile strøm til nabolane i perioer me megen blæst, hvor en anske elprouktion overstiger et anske forbrug. Enelig birager en forstærkning af Jyllans vigtigste transmissionsforbinelse til at oprethole en høj gra af forsyningssikkerhe, når alle 2/0 kv-luftleninger kabellægges i løbet af e næste 20 år ifølge en kabelhanlingsplan, uarbejet af Energinet.k sammen me e regionale transmissionsselskaber. Denne kabellægning af alle 2/0 kv-luftleninger sker ligelees på grunlag af en politisk aftale. På enne baggrun har Energinet.k påbegynt planlægningen for at erstatte en eksisterene etsystems 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø ve til Tjele ve me en ny tosystems 400 kv-højspæningsforbinelse. I overensstemmelse me en ovennævnte politiske aftale vil e to 400 kv-systemer esuen skulle være vekselstrømsforbinelser, er som ugangspunkt skal monteres som luftleninger på en og samme mast i nyt esign. Forusat projektet får en VVM-tillaelse, vil anlægsarbejet blive uført i perioen 20-. Den eksisterene 400 kv-højspæningslening mellem Kassø og Tjele vil blive fjernet, efterhånen som en nye forbinelse sættes i rift. Det forventes, at en siste el af en eksisterene forbinelse kan fjernes i Beskrivelse af anlægget Den eksisterene etsystems 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele planlægges erstattet af en ny 400 kv-højspæningsforbinelse me to uafhængigt fungerene leningssystemer og erme me en obbelte transmissionskapacitet i forhol til en nuværene forbinelse. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 5

12 Kapitel 1 Inlening Den eksisterene højspæningsforbinelse har en længe på 2,3 km og anlægget består af luftleninger ophængt på tobenee H-master (gitterkonstruktion) me en høje op til 32 m. trækningen omfatter i alt 505 H-master. Linjeføringen for en nye højspæningsforbinelse strækker sig over ca. 7 km og forløber langs me og tæt på isranslinjen i Jyllan. Til en nye tosystems forbinelse etableres i gennemsnit en mast for hver ca. 330 m, iet masternes og leningssystemets uformning ikke tillaer en større masteafstan. Linjeføringen for en nye højspæningsforbinelse følger på størsteelen af strækningen et eksisterene anlæg. Der vil og normalt være en afstan på ca. 40 m mellem et nye og et gamle anlæg, for at et gamle anlæg kan fungere, mens et nye etableres. Det nye anlæg kan enten etableres på en østlige eller en vestlige sie af et eksisterene anlæg, og er er mulighe for unervejs at kryse et eksisterene anlægs linjeføring, hvor et er forelagtigt af miljømæssige årsager eller af hensyn til losejere. Tilknyttet et eksisterene højspæningsanlæg ligger tre transformerstationer, som er lokaliseret ve Kassø, Askær og Tjele. Desuen er er en T-afgrening ve Revsing nær, hvor en 400 kv-højspæningsforbinelse mellem Revsing og Esbjerg kobles på. Der forusættes ikke væsentlige areal- eller anvenelsesmæssige ænringer for stationerne ve Kassø, Askær og Tjele, mens er bliver mulighe for en uvielse og omlokalisering af tation Revsing. For en nye højspæningsforbinelse vil er være insløjfning unervejs til stationerne (nuværene som fremtiige) ve Kassø, Revsing (ve ), Askær og Tjele. Krysene luftleninger vil som minimum inen for en afstan på ca. 0 m på hver sie af en nye linjeføring blive lagt i joren som en irekte konsekvens af opsætningen af en nye 400 kv-højspæningsforbinelse. I alt 22 stk. 60 kv-forbinelser me en samlet længe på ca. km kan forventes bortsaneret foruen 3 stk. 0 kv-forbinelser på i alt ca. 20 km. Uover bygherrens hoveforslag til en linjeføring for en planlagte højspæningsforbinelse ingår i forslaget til kommuneplantillæg forskellige alternativer, som enten har baggrun i forslag, er er inkommet i en offentlige høringsperioe i forbinelse me Iéfasen eller i særlige miljømæssige uforringer, som e to involveree miljøcentre på forhån har været opmærksom på. Miljøcentrene har sålees alleree foru for Iéfasen upeget 4 fokusområer på strækningen, hvor væsentlige ænringer i e miljømæssige uforringer taler for, at er skal overvejes alternative muligheer i forhol til et eksisterene anlægs linjeføring og uformning. Det rejer sig om lokaliteterne Gamst øenge, et byuviklingsområe ve, Bølling ø og Nørreåalen. 6 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

13 Kapitel 1 Inlening Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 7

14 Kapitel 1 Inlening planforslagene rummer sålees mulighe for en justering af højspæningsanlæggets linjeføring og uformning, som og skal ligge inenfor rammerne af e alternativer, som unersøges og vureres i en VVM-reegørelse, som lesager planforslagene. For også at åbne mulighe for en nærmere justering af linjeføringen på baggrun af bemærkninger, som inkommer uner en offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg og VVM-reegørelse, ulægges som ugangspunkt et planlægningsbælte på 400 m, inenfor hvilket højspæningsanlæggets placering skal fastlægges nærmere. I e enelige kommuneplantillæg, som ustees af miljøcentrene, vil er inenfor planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reuceret etableringsbælte på 200 m, som et nye leningsanlæg me master og leere skal placeres inenfor. Et oversigtskort over højspæningsanlæggets linjeføring i sin helhe er vist i Figur 1. På kortet er vist hoveforslaget til linjeføringen og markeret e områer, hvor alternativer i forhol til en nuværene linjeføring er vureret nærmere på baggrun af en kombination af bygherrens og miljøcentrenes forhånsvien og bemærkninger og forslag, som er inkommet uner en offentlige høring i Iéfasen. Visualisering af Eaglemastens placering i lanskabet. Der vil blive anvent en ny mastetype på strækningen, og blant e to masteforslag EAGLE og TEALTH som var offentlig fremlagt uner Iéfasen, er nu fravalgt typen TEALTH, a et for enne mastetype ikke har været muligt at afklare og løse flere alvorlige fremstillings- og riftstekniske problemer. 8 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

15 Kapitel 1 Inlening Derfor er er satset på en nye mastetype EAGLE, som er en etbenet rørmast kombineret me et eller flere påsatte traverser. For enne mastetype er esuen fravalgt en mast me 3 traverser / i tre etager, a en me en høje på 55 m vureres at ville syne meget volsomt og give anlening til et stærkt forhøjet forbrug af ressourcer, uen til gengæl at meføre særlige miljømæssige forele. EAGLE masten kan erfor nu enten vælges me 1 travers / i en etage, hvor masten er 34,5 m høj og 39 m bre eller me 2 traverser over hinanen / i 2 etager, hvor masten er op til 44,5 m høj og ca. 31 m bre. Der er esuen mulighe for at montere leningerne enten me 2 leere per fase eller me 3 leere per fase og for at ophænge leerne på neerste travers såvel parallelt me terræn som parallelt me mastens skråtstillee traverser. Enelig kan masterne enten uføres me masteskafter i cortenstål (rusten overflae) me traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflae) eller me såvel masteskaft som traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflae). Bygherren Energinet.k foretrækker at ophænge leningssystemerne på en mast i to etager og me leerne på neerste travers anbragt parallelt me terræn. Desuen ønskes leerne ophængt på masterne som 3 leere per fase (triplex), fori et nesætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og reucerer energitabet ve eltransmission. om ugangspunkt skal mastetypen, leerkonfigurationen og materialevalget være ens for hele strækningsanlægget. Hvis miljøcentrene vurerer, at væsentlige miljømæssige forhol taler for et, kan miljøcentrene eruover træffe valg om anvenelse af f.eks. en bestemt mastetype eller et bestemt materiale i vilkårene for en evt. VVM-tillaelse. 1.3 VVM Formål VVM er en forkortelse af vurering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Formålet me en VVM er at fremskaffe et best mulige grunlag for såvel en offentlig ebat som en ansvarlige mynighes beslutning om, hvorvit er kan ustees en VVM-tillaelse til at etablere anlægget, og hvoran anlægget i så fal skal placeres, etableres og uformes. Forusat er ustees en VVM-tillaelse, kan mynigheen i ette tilfæle Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus stille særlige vilkår til bygherren for anlæggets etablering og rift. Et givet vilkår vil være bortsanering af et eksisterene højspæningsanlæg. De øvrige vilkår vil afhænge af, hvilke alternativer er eneligt uvælges til linjeføring og uformning af en nye højspæningsforbinelse. Hvilke vilkår, er kan komme på tale, fremgår af planreegørelsen til ette kommuneplantillæg samt af beskrivelsen af afværgeforanstaltninger og hensyn uner anlæg og rift af højspæningsforbinelsen, anført uner e enkelte alternativer i VVM-reegørelsen og i e tilhørene Tekniske rapporter 1 7. Deruover kan mynigheen stille yerligere vilkår Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 9

16 Kapitel 1 Inlening på baggrun af ny vien eller forslag og iéer, som inkommer i forbinelse me 2. offentlighesfase. VVM-proces intil nu Bygherren Energinet.k, som har ansvaret for et overornee eltransmissionsnet i Danmark, har anmelt anlægsprojektet til e 9 berørte kommuner i Jyllan. Da anlægget kryser mere en 2 kommuner, overgår mynighesansvaret fra kommunerne til statens miljøcentre i ette tilfæle til Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus, hvis planområer e 9 berørte kommuner ligger i. Miljøcentrene har afgjort, at anlægget er omfattet af VVM-pligt ifølge Lovbekentgørelse 35 af 6. ecember I bekentgørelsen ingår 2 bilag. På bilag 1 er oplistet anlæg, som alti uløser VVM-pligt, og på bilag 2 er oplistet anlæg, hvor en screening skal gennemføres for at klarlægge, om anlægget har en miljøpåvirkning, er uløser VVM-pligt. Miljøcentrene har vureret, at foroblingen af kapaciteten i forhol til et eksisterene anlæg og me forskut linjeføring samt anvenelsen af en ny og større mastetype er at siestille me et nyt anlæg, hvilket betyer, at anlægget er omfattet af bilag 1 til Lovbekentgørelse 35. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

17 Kapitel 1 Inlening Foru for uarbejelse af VVM-reegørelsen har er været afholt en Iéfase og fremlagt et iéoplæg i 4 ugers offentlig høring fra en 3. til en 30. juni I enne høringsperioe er er esuen blevet afholt offentlige borgermøer på tre forskellige lokaliteter langs linjeføringen for anlægget. Foru for uarbejelsen af Iéoplægget have miljøcentrene upeget 4 fokusområer, hvor et på forhån vurerees at være påkrævet at unersøge mulige alternativer til en eksisterene linjeføring og til et luftleningsanlæg. Fokusområerne blev upeget, fori e miljømæssige uforringer i isse områer har ænret sig væsentligt, sien et eksisterene anlæg blev etableret. Der er i mellemtien foretaget store og omkostningstunge naturgenopretningsprojekter ve Bølling ø og Gamst øenge, uarbejet byuviklingsplaner ve og vetaget et vanløbsregulativ for Nørreåalen, som i løbet af en kort årrække forventes at meføre en væsentlig forhøjet vanstan og erme ænring af lanskab og naturforhol i Nørreåalen. I høringsperioen er er eruover inkommet bemærkninger og forslag fra såvel statslige mynigheer og kommuner som fra private organisationer og enkeltpersoner. Disse bemærkninger og forslag er ligelees ingået i miljøcentrenes efterfølgene uvælgelse af e mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget, som unersøges nærmere i VVM-reegørelsen. I iéoplægget til VVM-processens første offentlighesfase var er ikke fastlagt en så nøjagtig linjeføring for et kommene højspæningsanlæg, at en enkelte losejer konkret kunne forhole sig til anlæggets placering, hvilket kan have givet anlening til bekymring og usikkerhe. Formålet me en skitsemæssige linjeføring var imilerti, at er skulle foregå en åben ialog, hvor planlægningen for anlægget kunne påvirkes af lokale organisationers og borgeres vien, forslag og ønsker. Eksempelvis er et bemærkninger til iéoplægget, som irekte har mevirket til, at flytningen af tation Revsing og en ny linjeføring øst om Bølling ø nu ikke bare ugør et valgbart alternativ, men ingår i bygherrens hoveforslag. En skematisk oversigt over inkomne forslag og bemærkninger, og hvorlees e er behanlet og evt. er ingået i en viere proces, fremgår af kapitel 5 i ette forslag til kommuneplantillæg. VVM-proces fremover VVM-reegørelsen skal klarlægge anlæggets miljøpåvirkninger u fra et bret miljøbegreb, som omfatter mennesker og bebyggelse, erhverv og friti, kulturværier, lanskabelige værier og invirkningen på yre- og planteliv mv. Desuen sammenholer VVM-reegørelsen miljøpåvirkningen ve e forskellige mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget, som er unersøgt. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

18 Kapitel 1 Inlening om grunlag for VVM-reegørelsen er er uarbejet 7 tekniske rapporter, som offentliggøres som en el af en samlee VVM, og hvori reegørelsens forskellige temaer uybes yerligere. Der er esuen uarbejet et ikke teknisk resumé af VVM-reegørelsen, som på en mere overskuelig måe reegør for miljøpåvirkninger af e forskellige mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget. Det ikke tekniske resumé ingår i kommuneplantillægget uner pkt VVM-reegørelsen lesager e forslag til kommuneplantillæg, som Miljøcentrene uarbejer for e følgene kommuner: plantillæg og VVM-reegørelse fremlægges i offentlig høring i minst 8 uger. Derefter vil miljøcentrene på baggrun af e inkomne bemærkninger og forslag samt e miljøpåvirkninger, som belyses i VVMreegørelsen tage stilling til: Om er kan ustees en VVM-tillaelse. Hvilke alternativer er evt. skal ingå i en VVM-tillaelse. Hvilke vilkår er evt. skal stilles til bygherren i en VVM-tillaelse. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

19 Kapitel 2 Kommneplantillæg 2 plantillæg 2.1 Forslag til kommuneplantillæg til plan 2009 Retningslinje: Der ulægges et 400 m bret planlægningsbælte til alle valgbare alternativer til linjeføring for 400 kv-højspæningsanlægget fra Kassø til Tjele, som er angivet på oversigtskort 2-4 og inbefatter følgene mulige afvigelse: A1 og A2 ve Hjartbro kov og Gabøl. På arealer omfattet af planlægningsbælterne, må er ikke ulægges areal til byformål eller gives tillaelse til opførelse af ny bebyggelse. Når er er truffet eneligt valg blant alternativerne til anlæggets linjeføring og uformning, bortfaler planlægningsbæltet og retningslinjerne helt for e øvrige alternativer. Inenfor 400 m planlægningsbæltet for et valgte alternativ, vil er i et enelige kommuneplantillæg blive reserveret et 200 m etableringsbælte, inenfor hvilket højspæningsanlægget skal placeres. Den resterene el af 400 m planlægningsbæltet for et valgte alternativ bortfaler. Arealreservationen til en valgte linjeføring for højspæningsanlægget ophæves automatisk, når anlægget er etableret og er tinglyses et eklarationsbælte til anlægget. Linjeføringen for ny 400 kv-højspæningsforbinelse gennem. Planlægningsbæltet fremgår af mere etaljeree kort på e følgene sier. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

20 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 2 øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. 20 Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 400 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 400 m. Planlægningsbælte (400 m) VVM for ny 400 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

21 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. 20 Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 400 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 400 m. Planlægningsbælte (400 m) VVM for ny 400 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

22 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. 20 Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 400 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 400 m. Planlægningsbælte (400 m) VVM for ny 400 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

23 Kapitel 2 Kommneplantillæg Principskitser for hoveforslag og alternativ ve afvigelsen ve Hjartbro kov/gabøl. Valgbare alternativer: A1 (hoveforslag): Hoveforslaget omfatter en linjeføring vest for en eksisterene, sålees at linjeføringen vil kryse Gels Åalen ca. 500 m vest for en eksisterene krysning. Denne linjeføring vil meføre, at luftleningen kryser åalen mere vinkelret, og over en kortere strækning samt at linjeføringen vil forløbe i en større afstan til Hjartbro kov. A2 (eksisterene linjeføring): Alternativet følger en eksisterene linjeføring ve Hjartbro kov i et forløb umielbart øst for et eksisterene anlæg. Nor herfor ve Gabøl afviger linjeføringen fra et eksisterene anlægs ve en forlægning mo øst, som er begrunet i et hensigtsmæssige i at forskye krysningen af vej længere mo sy og erme frihole T-kryset på Nustrup Hee. Der er ikke valgbare alternativer til enne forlægning. ammenligning mellem e valgbare alternativer: Mennesker boliger og byer Alternativerne er ligeværige hva angår antallet af berørte boliger Lanskab og friluftsliv Hoveforslaget betyer, at karaktergivene læhegn syvest for lokaliteten kryses, hvor alternativet (langs en nuværene linjeføring) forløber parallelt me isse læhegn og følger e generelle linjer i lanskabet. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

24 Kapitel 2 Kommneplantillæg Hoveforslaget er placeret i en større afstan til Gels Åalen på hele strækningen fra omkring en eksisterene mast nr. til nor for åalen. Derme mefører hoveforslaget færre konflikter me e upegee lanskabelige interesser i og omkring åalen og Hjartbro kov. Me hoveforslaget ungås et lanskabelige følsomme krys me skoven og åalen, hvor en opleves af flest mennesker. Natur Hoveforslaget mefører en korteste krysning af åalen og ligger længere væk fra Hjartbro kov, hvilket tilgoeser fugle, er bevæger sig langs skovbryn og e åbne arealer. Hvis alternativet vælges, kommer luftleningsanlægget ennu tættere på skovbrynet og er staig ikke vinkelret på åalen, som anbefalingerne ellers er ve krysning af åale. Kulturhistorie Alternativet mefører større påvirkning af områet ve tampemøllen, er rummer kulturarvsværier. Også Hjartbro kov rummer kulturarvsværier. ammenfatning U fra en samlet miljømæssig vurering kan hoveforslaget ve Hjartbro kov/gabøl anbefales. Der skal vises særlige hensyn ve anlægsarbeje i åalen, båe når e eksisterene master fjernes og nye sættes op. U fra naturmæssigt hensyn vureres naturtyperne og at være ret robuste på steet og en givne anlægsteknik foreslået af Energinet.k betyer, at ette hensyn kan tilgoeses. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

25 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning 3.1 tatslig planlægning I november 2008 ingik alle folketingets partier bortset fra Enheslisten en aftale om e fremtiige retningslinjer for ubygningen af elnettet i Danmark, som blant anet inebærer en forobling af kapaciteten på en eksisterene 400 kv-luftleningsforbinelse mellem Kassø og Tjele. I isse retningslinjer ingår også, at er over hele lanet skal ske en forskønnelse af uvalgte lokaliteter, som berøres af 400 kv-højspæningsanlæg, og at 2-0 kv-luftleningerne skal kabellægges i henhol til en sammenhængene kabelhanlingsplan. Forskønnelsesplanen for 400 kv-nettet og kabelhanlingsplanen for 2-0 kv-nettet blev politisk vetaget i april I en vetagne forskønnelsesplan for 400 kv-nettet ingår mulighe for partiel kabellægning over kortere strækninger ve byområer og naturområer af national interesse, uskiftning af master til mastetyper i nyt esign og justering af linjeføring over kortere afstane. Da 400 kv-højspæningsforbinelsen fra Kassø til Tjele på tispunktet for forskønnelsesplanens uarbejelse sto foran en planlagte kapacitetsbestemte uskiftning, ingik enne strækning ikke i forskønnelsesplanen. Til gengæl vil e principper, som blev anvent i forbinelse me forskønnelsesplanen, også blive fulgt ve uskiftningen af højspæningsanlægget mellem Kassø og Tjele. På enne baggrun kan er på særlige lokaliteter muliggøres alternativer til ugangspunktet; at etablere et nyt 400 kv-luftleningsanlæg me vekselstrøm, me en obbelte transmissionskapacitet og me samme linjeføring som et eksisterene anlæg. Miljøministeriets miljøcentre i Oense og Århus har uarbejet forslag til kommuneplantillæg, som fastlægger retningslinjer for anlægget og ugør et planjuriiske grunlag for placering og uformning i e berørte kommuner. Forslagene til kommuneplantillæg lesages af en VVM-reegørelse, er skal birage til at afække og sammenhole miljøpåvirkninger ve e forskellige alternativer til anlæggets uformning og placering. En realisering af anlægget forusætter, at miljøcentrene usteer en VVMtillaelse til anlæggets etablering samt e enelige kommuneplantillæg til e berørte kommuners kommuneplaner. 3.2 Internationale naturbeskyttelsesområer By- og Lanskabsstyrelsen har i juni 2009 meelt en planlægningstillaelse til en ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele, hvilket er en forusætning for at planlægge for ele af anlæggets placering inenfor internationale naturbeskyttelsesområer. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

26 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning EF-habitatområerne nr. Kongeåen og nr. 30 Lovns Brening, Hjarbæk Fjor og kals, imeste og Nørre Åal, samt krava Bæk kryses irekte af anlæggets planlagte linjeføring. Ingen EF-fuglebeskyttelsesområer kryses irekte af en ubyggee forbinelse eller påvirkes af e aflete saneringer af en eksisterene forbinelse og e krysene luftleninger på lavere spæningsniveauer en 400 kv. Krysningen af EF-habitatområe nr. Kongeåen Habitatområet kryses irekte ve selve Kongeåen og esuen ve Lille Anst. Luftleningerne vil ve begge isse krysninger kunne spæne over habitatområet, sålees at e to nærmeste master, er bærer luftleningerne, vil kunne etableres uenfor. Ve krysningen af habitatområet er er esuen mulighe for at vælge partiel kabellægning. Krysningen af EF-habitatområe nr. 30 Lovns Brening, Hjarbæk Fjor og kals, imeste og Nørre Åal, samt krava Bæk Alle valgbare alternativer til såvel linjeføring for luftleningsanlæg som partiel kabellægning kryser habitatområet en gang øst for Vejrumbro ve Nørreåalen. De valgbare alternativer for kabellægning inkluerer esuen en kabelstrækning ve en sylige sieal ve Korreborg Bæk. Ve krysning me luftleninger vil et, på grun af Nørreåalens betyelige bree, være nøvenigt at opstille 1 eller 2 nye master i åalen. Generelle påvirkninger ve etablering og rift af anlæg me luftleninger Der vil forekomme støj og luftforurening fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen runt om hvert mastearbejsste. Oplagsplaser til materiel mv. sker uen for habitatområerne. Der forventes ikke umielbart behov for milertiig grunvanssænkning foru for etablering af mastefunamenter, men skulle er vise sig et såant behov, vil oppumpet van blive let u over markerne og ikke u i vanløbene. Trækning af leningerne over åalene ve Kongeåen og Lille Anst vil ikke meføre kørsel i områet, a et er muligt me harpuner at skye minre forliner over åalen, som hejses op i masterne, når isse er etableret. Der kan og blive behov for, at en enkelt person bevæger sig ne i åalen for at få forlinerne over. Ve hjælp af forlinerne trækkes selve kablerne (leerne) til e to 400 kv-leningssystemer, er ophænges på hver mast. Bortsaneringen af e eksisterene luftleninger betyer, at er skal fjernes master ine i habitatområerne, hvilket vil meføre færsel me materiel og manskab. Alt arbeje i åalene vil foregå på ulagte køreplaer af jern, sålees at en fysiske påvirkning af åalsvegetationen og jorbunen vil blive reuceret, og arbejet vil i viest muligt omfang blive tilrettelagt, så evt. yngleperioer for faunaen ungås. Anlægsarbejet er kortvarigt og kan forventes at vare 1-2 uger for krysningen af Kongeåen og Lille Anst og ca. 1 måne for krysning af Nørreåalen 20 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

27 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning inkl. perioer uen aktivitet. Netagning af et eksisterene anlæg kan foregå på kortere ti. Der sker et tilsyn me luftleningsanlæggene hvert år, som foregår ve overflyvning. Hvert 3. år foretages er eftersyn til fos. Evt. opvækst af træer og buske, er er højere en et tillate over terræn beskæres. Deruover kan er forekomme kørsel for reparationer ve en enkelte mast. Generelle påvirkninger ve anlæg og rift af partiel kabellægning Partiel kabellægning ve krysningen af større vanløb vil normalt ske som unerboring uen opgravning, og en evt. kabelkrysning af selve habitatområerne kan helt eller elvist foretages som en unerboring. Unerboring af vanløb skal hole minst 1 m afstan til en regulativmæssigt fastsatte bunkote for vanløbet. Det er ikke muligt at etablere længere unerboringer en 0 m og kun i særlige tilfæle foretages unerboringer på over 200 m længe. Desuen er e lokale jorbunsforhol afgørene for, om unerboring kan uføres, iet især uensartet jorbun me store sten kan meføre store tekniske vanskeligheer. Ve evt. krysning af EU-habitatområe / Kongeåen me partiel kabellægning, vil en unerboring kun skulle strække sig over m, hvilket ikke er en usævanlig lang unerboring. En evt. kabelkrysning me unerboring på tværs af hele EU-habitatområe 30 ve Nørreåalen øst for Vejrumbro ville forusætte, at unerboringen skulle strække sig over m. Unerboring af habitatområet vureres imilerti kun at være væsentligt for e berørte naturtyper nærmest selve åløbet. Der kan ve selve åløbet ske en unerboring over et spæn på m, og en nøvenige ustrækning af en unerboring skal fastlægges nærmere af Miljøcenter Århus på grunlag af en konkret vurering på åsteet, og vil skulle fremgå som vilkår i VVM-tillaelsen, hvis er vælges en kabelløsning. Partiel kabellægning af et tostystems 400 kv-højspæningsanlæg foretages som separat unerboring af kabler, hvilket foretages me særligt boregrej. Til boregrejet behøves en arbejsplas på m2, som etableres uenfor habitatområerne. Hvis en el af en evt. partiel kabellægning uner Nørreåalen foretages ve negravning af kabel, vil anlægsarbejet meføre opgravning af kabelrener forelt i et områe i ca. 36 m bree. Da er er tale om vå natur me et højt næringsniveau, vureres et imilerti, at områets bevoksning hurtigt vil retablere sig, og at er ikke vil ske en negativ påvirkning af habitatområets upegningsgrunlag. Hver gang et højspæningsanlæg skifter fra luftlening til jorlagte kabler og omvent, skal er esuen etableres en kabelovergangsstation, som optager et areal på ca. 60 x m (~0,5 ha) og har en mastehøje på 27 m. Det kan i tilknytning hertil være nøvenigt at etablere kompensering af kablet via en tilkoblet reaktor (er ligner en transformer), som afgiver en lavfrekvent brummen. Da reaktoren er oliefylt, placeres en på et funament me et reservoir, er kan rumme hele oliemængen. Ve eventuel lækage lukker uskilleren, al olien tilbageholes i reservoiret, og er afgives samtiig alarm Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 21

28 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning til transmissionsselskabet. Kabelovergangsstationer vil ikke blive etableret inenfor habitatområer, og vil blive søgt placeret, så e afskærmes af terræn og beplantning. Der forventes en leveti for jorlagte kabler på ca. 40 år. Luftleninger vureres at have nogenlune samme leveti, men kan og renoveres, hvorve levetien i praksis er væsentlig længere for luftleninger. Der er ikke samme mulighe for renovering af jorkabler, hvorfor isse skrottes, når isoleringen er nebrut. Internationale naturbeskyttelsesområer, som ikke irekte berøres Langs me e valgbare alternativer for anlæggets linjeføring ligger flere Natura 2000-områer, som og ikke kryses af nogle af alternativerne eller på anen måe berøres irekte heraf: EF-fuglebeskyttelsesområe nr. 48, Heeområer ve tore Råbjerg EF-habitatområe nr., Harril Hee, Ulvemosen og heer i Nørlun Plantage EF-habitatområe nr., Ranbøl Hee og klitter i Freerikshåb Plantage EF-habitatområe nr., Heeområer ve tore Råbjerg EF-habitatområe nr. 237, Ringive Plantage Det vureres at upegningsgrunlaget for isse internationale naturbeskyttelsesområer ikke kan påvirkes af anlægget. Arter omfattet af bilag I og anre forekomster omfattet af Fuglebeskyttelsesirektivet Ifølge EF-Fuglebeskyttelsesirektivet skal melemsstaterne træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger for alle arter, er er opført på irektivets bilag I. Fugle er en eneste type fauna, for hvilken er kan forventes en registrerbar påvirkning af luftleningsanlægget i riftfasen. Fugle vil næppe kunne blive strømræbte, a et forusætter et vingefang, som kan nå to leere samtiigt, og så store fuglearter forekommer ikke i nærheen af anlægget. Fugle kan imilerti blive ræbte alene ve at flyve in i leerne. 22 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

29 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning U fra Hollanske optællinger af fugle, som fines ræbte efter kollision me luftleninger, skønnes et, at ca. 200 fugle hvert år kan forventes at blive kollisionsræbte for hver km luftleningsanlæg. Vureringen af, om højspæningsanlægget ugør en trussel mo bestanen af en given fugleart, baseres på faktorer som artens antal i nærheen af anlægget, hvor stor el af en samlee bestan ette antal ugør, artens flyveruter, flyvehøjer og manøvreygtighe, om arten flyver om agen, om natten eller i skumringen, om en formerer sig tiligt eller sent i livet, og om artens formering giver et lille eller stort oversku af formeringsygtige voksne inivier. I forhol hertil er er foretaget en vurering af, om en el af en nye højspæningsforbinelse, er placeres me samme linjeføring som et eksisterene anlæg, mefører en forhøjet kollisionsrisiko. Det skønnes generelt, at kollisionsrisikoen er forhøjet for et nye anlæg i forhol til et gamle, fori et luftrum, hvor er er mulighe for at ramme en leer, er mere omfangsrigt. Dog skønnes et, at ca. halvelen af e fugle, som kollierer me højspæningsleninger, kollierer me en øverste og minst synlige jorleer, som er ens for e to anlæg. Når er esuen forekommer valgbare alternativer til linjeføring for luftleningsanlæg, er et eruover vureret, om alternativerne rent faktisk ve eres placering øger kollisionsrisikoen for nogle af e beskyttee arter. I en samlee vurering ingår også, at krysene eller parallelførte højspæningsleninger saneres og bliver kabellagt inen for en afstan af ca. 0 m på hver sie af linjeføringen. Et alternativ me partiel kabellægning af et ny højspæningsanlæg eliminerer selvsagt helt risikoen for kollisioner på en strækning, hvor er kabellægges. For en mere etaljeret beskrivelse og vurering ver. e forskellige beskyttee fuglearter henvises til VVM-reegørelsen og Teknisk Rapport 2. Forusat er ustees en VVM-tillaelse, vil miljøcentrene i valg af linjeføring for og uformning af anlægget, og i e vilkår, er stilles for anlæggets etablering og rift, imøegå forhol, som kan true bestanen af beskyttee fuglearter samt overveje at fastlægge et overvågningsprogram, er kan afække evt. påvirkninger og behovet for yerligere afværgeforanstaltninger. Arter omfattet af Habitatirektivets bilag II og IV-arter Bestane af arter omfattet af Habitatirektivets bilag IV skal beskyttes, hvor e en forekommer. Ifølge irektivet og iverse vejleninger er et forbut at skae bestane, øelægge yngle- og rasteområer samt at skae levesteernes økologiske funktionalitet. Følgene arter omfattet af bilag II og IV forekommer i e ele af Jyllan, er berøres af anlægget: Flagermus ( arter) raster i store gamle træer, som kan stå i vejen for et kommene anlæg. Der er uner feltarbejet upeget såvel eksisterene som potentielle leve- og rastesteer langt linjeføringen for højspæningsanlægget. Efterfølgene er er fastlagt en særlig proceure for anlægs- og Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 23

30 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning saneringsarbejer, som skal iagttages, hvis et ikke er muligt helt at ungå at fæle eller reucere egnee flagermusbevoksninger. Da flagermus orienterer sig ve hjælp af sonar, er kollisioner me leninger sjælne. Birkemus er ikke kent fra lokaliteter langs me linjeføringen; men a arten før er funet på nye lokaliteter langt fra tiligere kente forekomster, kan et ikke uelukkes, at en kan forekomme. Hvis mastefunamenter placeres i naturområer, især i markante åale me skov og natur, er er en hypotetisk risiko for, at ukente bestane af birkemus vil kunne påvirkes. Denne risiko vureres og som værene så lille, at et ikke kan hånteres i praksis. Oer holer til i og ve vanløb og anlægs- og saneringsarbejer skal holes minst 20 m fra vanløbsbreer. Forstyrrelser vil være begrænset til e korte anlægs- og saneringsfaser, og e negative effekter heraf kan reuceres, hvis arbejet ve større vanløbskrysninger og i anre oerområer tisbegrænses til at foregå i perioen 1/7 til 1/. Markfirben tilbringer en stor el af året negravet, og æggene lægges i joren. Gravearbejer på markfirben-lokaliteter vil erfor kunne skae arten. Placering af master og arbejsarealer på naturlokaliteter, navnlig på sanee jorer, bør erfor så vit muligt ungås. Paer (4 arter) yngler i vanhuller. Hvis et ve etailprojekteringen viser sig muligt helt at ungå anlægsarbeje eller masteplacering ve vanhuller og i e ertil knyttee 3-områer, vil er ikke være nogen påvirkning af arterne. Hvis ette ikke laer sig gøre, kan afværgeforanstaltninger i form af erstatningsvanhuller være påkrævee. næbel kan være følsom for uvaskning af okker, silt og ler i forbinelse me fjernelse af mastefunamenter, hvis er mo forventning bliver behov for ræning. Det uvaskee materiale kan sætte sig på fiskenes gæller, hæmme iltoptagelsen og i værste fal kvæle em. Uvaskning i forbinelse me anlægs- og saneringsarbejer vureres at være minimale på grun af arbejets relativt begrænsee omfang. Hvis arbejerne esuen uføres uen for gye- og opvækstperioen, vil eventuelle effekter af okkeruvaskning og jorspil kunne minimeres eller helt ungås. Grøn mosaikgulsme er knyttet til søer me plantearten krebseklo. Arten er ikke kent fra områet langs linjeføringen, og a er ikke er funet krebseklo på nogen af e unersøgte lokaliteter, vureres et at være usansynligt, at grøn mosaikgulsme forekommer i nærheen af linjeføringen. Konklusion Generelt vureres et, at anlæggets etablering og rift uanset hvilket alternativ, er vælges, ikke mefører nogen negativ påvirkning af upegningsgrunlaget for e berørte EF-habitatområer eller af e arter, er er optaget på Habitatirektivets bilag IV. 24 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 1 Master Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Natura 2000 - handleplan 2010-2015. Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-område 90 Habitatområde H79

Natura 2000 - handleplan 2010-2015. Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-område 90 Habitatområde H79 Natura 2000 - hanleplan 2010-2015 Sneum Å og Holste Å Natura 2000-områe 90 Habitatområe H79 Ugiver: Vejen Kommune, Vare Kommune, Esbjerg Kommune og Miljøministeriet, Naturstyrelsen Lay out: Vejen Kommune

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer med innovativ udformning

fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer med innovativ udformning fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer me innovativ uformning Power-Fast FPF Innovativ uformning til sikker befæstigelse. ETA gokent Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver

Læs mere

Ret og vrang om patientcentreret behandling

Ret og vrang om patientcentreret behandling Ret og vrang om patientcentreret behanling Professor Kirsten Lomborg, PhD, MScN Det nye sunhesvæsen Patienter og pårørene er samfunsaktiver Sunhesfremme og forebyggelse Borgernære sunhesyelser - telemeicinske

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg Kommune - supplerende høring vedr. opkobling på naturgasnettet 18. april 2013 Kolofon Titel: VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

I perfekt harmoni. Geberit betjeninger. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk

I perfekt harmoni. Geberit betjeninger. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk Geberit A/S Lægårsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98 www.geberit.k I perfekt harmoni. Geberit betjeninger DK/01.2014/1817925 Geberit Me en Geberit inbygningscisterne er kun betjeningsplaen

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007 Marianne Gunor (063) Efterår 007 Inholsfortegnelse: Forimensionering af aksler:... 3 Ingangsakslen til maskinenhe B... 3 Ingangsakslen til maskinenhe A... 4 Valg af gear... 4 Uligningskobling,B.... 5 Dimensionering

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades.

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades. V-ringe V-ringen b a er en elstøbt tætning i syntetisk gummi. V-ringen fastoles på akslen ve sin egen strækspæning og tætner aksialt mo en anløbsflae. V-ringen består i princippet af to ele: kroppen (a)

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. Forslag til plantillæg med VVM-redegørelse for Ny 0 kv-højspændingsforbindelse fra til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg med VVM-redegørelse for Ny 0 kv-højspændingsforbindelse fra til Tjele,,

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune - Station Revsing December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune Station Revsing Marts 2010 Titel: Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006 Matematik - September Afleveret. 7/ - 6 Opgave For at lave en paremeterfremstilling for en ret linje, så skal jeg bruge et punkt på linjen, og en retningsvektor. Punktet kener jeg a jeg får opgivet to

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

EF TERÅR VINTER 2009. Mårma Anorak 1.999,- Kodiak Parka Varm parka med vandafvisende yderstof. 2.499,- Bløde, behagelige fleece-trøjer.

EF TERÅR VINTER 2009. Mårma Anorak 1.999,- Kodiak Parka Varm parka med vandafvisende yderstof. 2.499,- Bløde, behagelige fleece-trøjer. Koiak Parka Varm parka me vanafvisene yerstof..99,- Loke & Ronja fleece Bløe, behagelige fleece-trøjer. 99,- Mårma Anorak.999,- Greenlan Jakke Jakken, som vil mostå vin og vejr i mange år..99,- Fjäril

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Udviklingsplan for. Jordrup og Omegn

Udviklingsplan for. Jordrup og Omegn Uviklingsplan for Jorrup og Omegn Inolsfortegnelse Vester Neel Foror 3 Karakteristik 4 Lu foto 7 Besky else, ininger og kulturistorie 8 A raktiv osætning og uviklingsmuligeer 10 Forskønnelse, fællesfaciliteter

Læs mere

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00162 Havmøllepark Kriegers Flak VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Aabenraa Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Aabenraa

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig Arne Noe Toelbjergvej 3 Vandborg 7620 Lemvig 24. juli 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle på Toelbjergvej

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finnstilsynet Arhusge 0 00 K0benhvn 0 Smmenskrivning f et nmelte tekniske grunlg m.v. for livsforsikringsvirksomhe I henhol til, stk. 8, jf., stk. 9, i bekentgorelse om nmelelse f et tekniske grunlg m.v.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af skov

Ikke VVM-pligt for etablering af skov TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 14. juli 2015 Sagsnr.: 15/21562 Kontaktperson: Lars Jensen Niels Kristian Kristensen Østerholmvej 23 6622 Bække Dir. tlf.: 7996 6259 E-mail: laje@vejen.dk Ikke VVM-pligt

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Spulefelt på Esbjerg Østhavn December 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for spulefelt på Esbjerg Østhavn Udgivet december 2015 af Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng

Læs mere