Telcon A/S Ndr. Boulevard Varde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telcon A/S Ndr. Boulevard 93 6800 Varde"

Transkript

1 Telcon A/S Ndr. Boulevard Varde TILSYNET Telcon A/S rettede den 18. september 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som efter kapitel VI i styrelsesloven 1 fører statens tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Telcon A/S repræsenterer Telenor A/S, tidligere Sonofon A/S, der er udbyder af mobiltelefoni. Telenor A/S ønsker at placere en antenne for mobiltelefoni i en eksisterende antennemast i Tranbjerg, Århus. Masten tilhører fa. TDC, der har givet sin tilladelse til placering af antennen. Tilladelsen forudsætter dog, at Telenor A/S lejer et mindre areal ved mastens fod til fornødent radioudstyr. Dette areal tilhører Århus Kommune, som har afslået at afhænde eller udleje det til formålet. Statsforvaltningen finder, at Århus Kommune er forpligtet til at tage mastelovens formål som udtrykt i 1 i betragtning, også når den disponerer som ejer af fast ejendom. Disse hensyn skal dog ikke være eneafgørende. Under hensyn til, at der i masteloven er mulighed for ekspropriation, finder statsforvaltningen dog ikke tilstrækkelig anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Her følger en nærmere beskrivelse af begivenhedsforløbet, retsgrundlaget for statsforvaltningens udtalelse samt begrundelse for statsforvaltningens konklusion. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /579 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Sagsfremstilling Telcon A/S skrev den 19. februar 2009 på vegne af Sonofon A/S til Århus Kommune, Bygningsinspektoratet. Sonofon A/S ønskede at udvide sin mobildækning i området 1 Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 med senere ændringer.

2 omkring Grønløkkeskolen i Tranbjerg. Efter afsøgning af området for egnede placeringer var valget faldet på en eksisterende gittermast, der tilhørte fa. TDC. TDC havde givet Sonofon A/S lov til placeringen, såfremt Sonofon A/S kunne få tilladelse fra Århus Kommune samt kunne leje et areal af kommunen til opsætning af teknikkabine. Dette lejemål havde kommunen afslået i 2006 og 2008 med den begrundelse, at Grønløkkeskolens bestyrelse havde afslået at give sit samtykke til opsætning af flere antenner i den eksisterende mast. Sonofon A/S havde i flere omgange søgt andre muligheder i området, men ikke fundet eksisterende, egnede, høje konstruktioner. Telecon A/S anmodede derfor Århus Kommune som byggemyndighed om at udstede et påbud til kommunen om samarbejde. Telecon A/S henviste til masteloven 2, ifølge hvis 3, stk. 1, byggemyndigheden kan udstede påbud om at give adgang til fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. Århus Kommune afslog ved mail af 31. juli 2009 på ny med henvisning til, at Grønløkkeskolens bestyrelse igen havde besluttet ikke at give sit samtykke til opsætning af yderligere antenner på stedet. Kommunen tilføjede: Det står naturligvis Telcon A/S frit for at få sagen prøvet ved statsforvaltningen. Telcon A/S anmodede den 18. september 2009 statsforvaltningen om en hurtig tilkendegivelse om lovligheden af Aarhus Kommunes passivitet og mangel på beslutning, herunder afvisning af at gøre mere ved ansøgningen, men overlade til statsforvaltningen at træffe en afgørelse. Telecon A/S fandt kommunens afslag klart ulovligt og uden begrundelse eller hjemmel i lovgivningen, ligesom forvaltningslovens 22 og 24 m.fl. tilsidesættes i denne sag. Det anføres, at masteloven tilsigter, at eksisterende strukturer skal anvendes i størst muligt omfang og med høj prioritet frem for etablering af nye master i miljøet. Masteloven tillægger blandt andet anvendelse af eksisterende strukturer så stor betydning, at kommuner har påbudsret og efter indstilling fra IT- og Telestyrelsen tillige ekspropriationsret. Statsforvaltningen opfattede Telenor A/S s henvendelse som en klage efter mastelovens 23, stk. 1, og indhentede udtalelse af 15. oktober 2009 fra Århus Kommune som myndighed efter byggeloven og masteloven. 2 Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2006 med senere ændringer. SIDE 2

3 Af kommunens svar fremgik, at den ikke havde truffet nogen afgørelse som bygningsmyndighed, da magistratsafdelingen Sport & Fritid som ejer og administrator af ejendommen ikke ville acceptere, at antennen blev udbygget. Det tilføjedes, at magistratsafdelingen for teknik og miljø, der er bygningsmyndighed, er af den opfattelse, at det ansøgte er i overensstemmelse med masteloven og kommunens egen vejledning i øvrigt. Statsforvaltningen skrev herefter den 23. oktober 2009 som tilsynsmyndighed efter styrelseslovens kapitel VI til Århus Byråd. Statsforvaltningen anmodede om en nærmere udredning af sagens omstændigheder, særlig med hensyn til kommunens begrundelse som grundejer for ikke at ville acceptere det ansøgte. Statsforvaltningen bemærkede i sit brev: Masteloven er blandt andet vedtaget med det formål at opstille rammer for en fælles udnyttelse af master opstillet til radiokommunikation, og tilsigter at minimere antallet af master og deres skadevirkninger på landskabet ved at give landzoneog bygningsmyndigheder kompetence til blandt andet at påbyde fælles udnyttelse af eksisterende master. Efter mastelovens 2 kan ejere af master til radiokommunikationsformål pålægges at give andre adgang til opsætning af antennesystemer. I den konkrete sag har ejeren af masten, TDC, givet samtykke hertil. Ifølge bygningsreglementet kan der ved behandlingen af en byggeansøgning lægges vægt på karakteren af det område, en mast ønskes placeret i, men der er ikke hjemmel til at generelt at give afslag på ansøgninger om master på eksempelvis skoler, eller inddrage hensyn til en upåvist sundhedsmæssig fare ved masterne. Århus Byråd svarede den 17. november 2009 og henholdt sig til magistratsafdelingen Sport & Fritids begrundelse, der bl.a. lød: I forlængelse af en heftig mediedebat for nogle år siden vedr. strålefare i forbindelse med 3. generations mobiltelefoni (UMTS) besluttede Byrådet i Århus Kommune d. 9. juni 2004, at tillade opsætning af mobilantenner på kommunale bygninger, med den undtagelse at man skal undgå opsætning af antenner på skoler, daginstitutioner og lignende. Dette betød, at Århus Kommune ikke ville give tilladelse til opsætning af antennepositioner på idrætsanlæg i tilknytning til bl.a. skoler, daginstitutioner og lignende. Denne byrådsbeslutning er ikke ændret og har været praktiseret således af Sport og Fritid, at hvor der har foreligget et samtykke fra skolebestyrelsen, har Sport & SIDE 3

4 Fritid har givet tilladelse til opsætning af antennepositioner. Grønløkkeskolens bestyrelse har imidlertid flere gange udtrykkeligt tilkendegivet sin modvilje imod opsætningen af yderligere antennepositioner på skolens idrætsanlæg. Sport & Fritid har meddelt afslag på opsætning af yderligere antennepositioner med reference til den bekymring, som skolebestyrelsen tilkendegiver. Statsforvaltningen anmodede den 19. november 2009 Erh vervs- og Byggestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, teknologi og udvikling samt Sundhedsstyrelsen om en udtalelse om spørgsmålet om strålingsfare fra mobilantenner på baggrund af den konkrete sag. IT- og Telestyrelsen svarede den 9. december 2009 bl.a.: IT- og Telestyrelsen er desuden tilsynsmyndighed vedrørende mobiludbydernes overholdelse af kravet om, at deres mobilantenner skal være indrettet således, at de ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for de omkringværende personer. Kravet om beskyttelse imod udstråling fra mobilantenner er fastsat i den såkaldte R&TTE-lov (lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold). Her fremgår det, at radioudstyr og teleterminaludstyr skal være konstrueret således, at det beskytter brugernes og andre personers sundhed og sikkerhed. Dette sker i praksis ved, at mobiloperatører overholder de relevante, harmoniserede, internationale standarder. IT- og Telestyrelsens kompetence omfatter således ikke rådgivning om f.eks. miljømæssige, sundhedsmæssige, byggetekniske eller ejendomsretlige forhold. Sundhedsstyrelsen om embedslægeinstitutionen er rette sundhedsfaglige myndighed i spørgsmålet om strålingsfare fra mobilantenner. I øvrigt kan det oplyses, at KL s formand, Erik Fabrin, og ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Helge Sander, den 8. oktober 2009 har sendt et fælles brev til samtlige kommuner om behovet for at understøtte udbygningen af den digitale infrastruktur via den kommunale byggesagsbehandling. Brevet findes på Heraf fremgår, at der SIDE 4

5 ikke kan påvises nogen skadelig påvirkning i forbindelse med mobiltelefoni. Sundhedsstyrelsen svarede den 15. december 2009 bl.a.: Strålingsmyndighederne i de nordiske lande samt Sundhedsstyrelsen har i November måned 2009 udsendt en fælles vurdering af den eksponering befolkningerne udsættes for fra radiofrekvente installationer i omgivelserne. Vurderingen er, at det baggrundsniveau, som den enkelte borger typisk møder i hverdagen fra faste radiofrekvente installationer herunder radiomaster og mobiltelefonantenner - ikke kan karakteriseres som helbredsskadelig. Befolkningerne I de nordiske lande eksponeres til daglig af radiofrekvente felter mange steder fra fx mobilantenner, radio og tv-antenner, trådløse forbindelse inden og uden for bygninger mv. Det typiske eksponeringsniveau er dog mere end 1000 gange lavere end de aktionsgrænser, som anbefales fra den internationale standardiserings kommission ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som Danmark og de øvrige nordiske lande følger. Derfor finder Sundhedsstyrelsen ikke, at der er et sundhedsfagligt grundlag for yderligere stramninger eller regler på området end de eksisterende med henblik på at reducere eksponeringen. Der er dog grund til at påpege at teknologien omkring mobiltelefoni kun har eksisteret i ca. 25 år og at der kan opstå langtidseffekter som endnu ikke er vist. Endvidere er børnestudier af teknologien heller ikke udtømmende på nuværende tidspunkt. Der er derfor grund til fortsat at holde øje med og forske i mulige helbredseffekter fra denne og andre radiofrekvente teknologier, som udvikler sig konstant i disse år. Det skal dog understreges at den største kilde til eksponering i forbindelse med mobilteknologien kommer fra mobiltelefonen under brug og kun i mindre høj grad fra opstillede master. Eksponeringen fra især mobiltelefonerne kan være tæt på de anbefalede grænseværdier, men typisk kun når de er i brug (under samtaler), mens eksponeringen fra mobilmasterne typisk er konstant og forekommer overalt. Eksponeringen fra sådanne master er imidlertid typisk langt under 1/100 del af ICNIRPS anbefalede grænseværdi. Udsendelsen fra mobilmaster udgør typisk ca. 20% af den samlede eksponering, mens især radio og TV-masterne udsender en væsentlig større andel af den baggrundseksponering, den enkelte udsættes for i hverdagen. Faktisk er eksponeringen fra mobilmaster lavere jo tættere man er på en sådan mast - under telefonering. En lang afstand til sådanne master SIDE 5

6 medfører således en højere eksponering men altså kun under samtaler. Det er her væsentligt at inkludere hyppigheden af telefonsamtaler i relation til den eksponering som den enkelte udsættes for når den samlede eksponering skal vurderes. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering er, at der ikke er videnskabeligt belæg for at pege på helbredseffekter fra disse master hvilket er i overensstemmelse med den internationale litteratur på området (ICNIRP, 1998 og 2009; WHO, 2005 og 2006; SCENIHR 2009; SSI`s Uafhængige ekspertgruppe på elektromagnetiske felter, 2007). Retsgrundlag for statsforvaltningens udtalelse Uddrag af masteloven, lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 med senere ændringer: 1. Formålet med loven er gennem rammer for fælles udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. 2. Stk. 11. Adgang til udnyttelse af tredjemands arealer med henblik på fælles udnyttelse af en mast skal ske gennem aftale herom eller, såfremt aftale herom ikke kan indgås, ved anvendelse af proceduren i Landzonemyndigheden eller, i sager, hvor landzonemyndigheden ikke er involveret, bygningsmyndigheden, jf. herved 2, stk. 6, kan udstede påbud om at give adgang til fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. Påbudet kan træde i stedet for, supplere eller ændre aftaler efter 2. Stk. 3. Påbud efter stk. 1 og 2 kan i sager, hvor den ansøgende part anmoder om udstedelse af påbud, alene udstedes, såfremt det af den ansøgende part er sandsynliggjort, at det ikke har været muligt at indgå en aftale om fælles udnyttelse. 6. I sager efter 2 og 3, hvor der er tvist om adgangen til udnyttelse af tredjemands arealer eller om betalingen herfor og fælles udnyttelse derfor forudsætter SIDE 6

7 ekspropriation efter denne lovs 15, skal landzone- eller bygningsmyndigheden, jf. 3, stk. 1, inden tilladelse som nævnt i 2, stk. 6, gives eller påbud efter 3 udstedes, forelægge sagen for IT- og Telestyrelsen med henblik på eventuel efterfølgende forelæggelse for ekspropriationskommissionen efter proceduren i 15. Landzone- eller bygningsmyndighedens forelæggelse af sagen for IT- og Telestyrelsen skal indeholde oplæg til den påtænkte tilladelse eller det påtænkte påbud. Stk. 2. Når der er sket ekspropriation, og når erstatningsspørgsmålet er afgjort, enten ved at klagefristen er udløbet eller ved taksationskommissionens afgørelse, kan tilladelse som nævnt i 2, stk. 6, gives eller påbud efter 3 udstedes af landzone- eller bygningsmyndigheden, jf. 3, stk Når almenvellet kræver det, kan IT- og Telestyrelsen tillade, at der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom med henblik på at sikre adgang til udnyttelse af arealer, hvorpå der kan opsættes master eller antennesystemer til radiokommunikationsformål, eller med henblik på opførelse af bygninger til udstyr til brug for master eller antennesystemer til radiokommunikationsformål. Stk. 2. Ekspropriation i medfør af stk. 1 kan ske til nyanlæg, udvidelse, ændring eller udskiftning af bestående anlæg og til nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder til etablering af fornødne adgangsveje m.v. Stk. 3. Anmodning om iværksættelse af ekspropriation efter stk. 1 indgives til IT- og Telestyrelsen og kan fremsættes af indehavere af tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til radiobaseret teleinfrastruktur, der indgår i udbud af offentlige telenet eller teletjenester, eller til udbud af landsdækkende radio- eller tv-virksomhed via det jordbaserede sendenet. Stk. 4. IT- og Telestyrelsen skal ved afgørelser efter stk. 1 blandt andet sikre, at ekspropriation alene finder sted i tilfælde, hvor 1) der ikke er andre muligheder for etablering af de i stk. 1 nævnte anlæg, som det er rimeligt at henvise til, og 2) de i stk. 1 nævnte anlæg er af væsentlig betydning for udbudet af offentlige telenet eller teletjenester. 23. Klage over bygningsmyndighedens afgørelser efter 3, stk. 1 og 2, 8, stk. 1, og 11, stk. 1 og 2, indgives til statsamtet, i København og Frederiksberg Kommuner til Københavns Overpræsidium. SIDE 7

8 Statsforvaltningens konklusion 1. Statsforvaltningen Midtjylland er klagemyndighed i henhold til mastelovens 23. Århus Kommune har med henvisning til en generel byrådsbeslutning i 2004 ikke villet træffe afgørelse efter masteloven. Statsforvaltningen har af den grund besluttet at behandle den foreliggende henvendelse som tilsynsmyndighed efter styrelseslovens kapitel VI. Statsforvaltningen fører tilsyn med kommunerne i Midtjylland i henhold til styrelseslovens kapitel VI. Tilsynet tager sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Til denne lovgivning hører for det første de regler i skreven lov, som særligt gælder kommuner. Endvidere uskrevne forvaltningsretlige regler, f.eks. grundsætninger om saglig forvaltning og om pligten til at udøve skønsmæssige beføjelser under hensyntagen til enhver sags individuelle karakteristika. Forvaltningsretlige grundsætninger forpligter kommunalbestyrelser, ikke blot når de træffer forvaltningsretlige afgørelser, men også når de disponerer over kommunens faste ejendomme og andre formuegoder 3. Statsforvaltningen lægger til grund, at Århus Kommune er ejer af det areal, hvortil Telecon A/S på vegne af et teleselskab søger ejendoms- eller brugsret. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Telecon A/S på vegne af et teleselskab opfylder betingelserne for at kunne tage initiativ over for IT- og Telestyrelsen til ekspropriation af arealet i henhold til mastelovens 15. Dette forhold kan ikke antages at afskære statsforvaltningens tilsyn efter styrelsesloven. 2. Århus Kommune har i mastelovens 3, stk. 1, jf. 2, hjemmel til at udstede påbud om at give adgang til fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. Et sådant påbud kan træde i stedet for, supplere eller ændre aftaler, parterne måtte have indgået herom. Der kan dog ikke ved et sådant påbud gøres indgreb i rettigheder over tredjemands arealer uden ekspropriation. Det fremgår af 6. 3 Herom kan f.eks. henvises til Jens Garde m.fl. s Forvaltningsret. Almindelige Emner, 2009, side 227 f. SIDE 8

9 Adgang til at udnytte Århus Kommunes areal til etablering af den nødvendige teknikkabine kan således som udgangspunkt kun opnås ved aftale med Århus Kommune som grundejer, jf. 2, stk. 11. Der er dog også hjemmel til ekspropriation, enten på initiativ af teleselskabet efter mastelovens 15, eller af Århus Kommune som myndighed efter mastelovens 6, stk En kommunalbestyrelse råder over kommunens faste ejendomme og andre formuegoder, som udgangspunkt efter samme regler som private ejere råder over deres ejendomme. Kommunalbestyrelsen kan indgå eller afslå at indgå aftaler ud fra, hvad den anser for kommunens interesser. Der er et betydeligt spillerum for kommunalbestyrelsens politiske og skønsmæssige overvejelser. Helt frit er skønnet dog ikke. Til forskel fra private ejere er en kommune bundet af nogle forvaltningsretlige grundsætninger, også når den indgår aftaler eller på anden måde disponerer over sine formuegoder. Den skal handle til varetagelse af almennytte og på forsvarlig måde have kommunens interesser for øje. Kommunale dispositioner, f.eks. over kommunens faste ejendomme, skal baseres på (alene) saglige præmisser og varetage (alene) saglige hensyn. Kommunen skal overholde lighedsprincippet behandle ensartede sager på ensartet måde. Når kommunen har en skønspræget valgfrihed mellem flere løsninger af et spørgsmål, skal den træffe hver enkelt afgørelse under hensyn til dens særlige karakteristika, den må ikke fastlægge bindende regler, som udelukker konkret vurdering. Det fremgår af Århus Kommunes brev af 17. november 2009 til statsforvaltningen, at Århus Byråd den 9. juni 2004 besluttede at tillade opsætning af mobilantenner på kommunale bygninger med den undtagelse, at man skal undgå opsætning på skoler, daginstitutioner og lignende. Kommunen ville ikke give tilladelse til opsætning af antennepositioner på idrætsanlæg i tilknytning til bl.a. skoler, daginstitutioner og lignende. Det anføres, at denne byrådsbeslutning ikke siden er ændret, og at magistratsafdelingen for Sport & Fritid har praktiseret den således, at den har givet tilladelse til opsætning, hvor der har foreligget et samtykke fra vedkommende skolebestyrelse. SIDE 9

10 Mastelovens 1, stk. 1, fastlægger formålet med loven. Det tager udgangspunkt i behovet for at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. Denne formålsbestemmelse må en kommune efter statsforvaltningens opfattelse tage i betragtning, når den som myndighed træffer afgørelser efter masteloven. Det gælder også, når der kan være spørgsmål om at gøre indgreb i kommunens egne rettigheder som ejere af fast ejendom. De samfundsmæssige hensyn, som formålsbestemmelsen tager udgangspunkt i, må desuden efter statsforvaltningens opfattelse tages i betragtning, når kommunen som grundejer disponerer over sine faste ejendomme. Som sagen er fremstillet for statsforvaltningen, er det principielt udelukket, at der kan opsættes mobilantenner på Århus Kommunes skoler, daginstitutioner og lignende. Undtagelse gøres alene for tilknyttede idrætsanlæg og kun, hvis vedkommende skolebestyrelse giver sit samtykke. De formål, masteloven omtaler i 1, er dog ikke eneafgørende, når en kommune disponerer som ejer af fast ejendom. Men de andre hensyn, der tages i betragtning og eventuelt gives forrang for de i lovgivningen forfulgte formål, må efter statsforvaltningens opfattelse være sagligt velbegrundede. Under hensyn til, at der er hjemmel til ekspropriation af det pågældende areal, og at et teleselskab kan tage initiativ hertil, jf. mastelovens 15, finder statsforvaltningen ikke tilstrækkelig anledning til at foretage sig yderligere i anledning af den rejste sag. Århus Byråd modtager kopi af denne afgørelse. Den offentliggøres desuden i nær fremtid på statsforvaltningens hjemmeside ( Med venlig hilsen Martin Basse SIDE 10

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430 Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI 31-10- 2013 J.nr. 54430 Tilsynet Med brev af 28. september 2012 har Varde Kommune fremsendt din klage over

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 03-06- 2008 Århus Kommunes ansøgning om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af ejerlejlighed med parkeringsanlæg under det kommende Multimediehus på

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem aflæsningstidsperiode, takstperiode og opkrævningsperiode ved en kommunes opkrævning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. marts 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Det indstilles, at Aarhus Kommunes retningslinier for opsætning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere