GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter KOM (2012) 89 og KOM (2012) 90 Resumé Kommissionen har fremsat forslag til en forordning om ikke-kommerciel transport af selskabdyr, der rejser med deres ejere. Forslaget opstiller specifikke dyresundhedsmæssige krav for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, der er modtagelige for rabies (hundegalskab), herunder krav til id-mærkning og identifikationsdokumenter, rabiesvaccination med videre. Kommissionen har derudover fremsat forslag om ændring af bestemmelserne for kommerciel samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter. Forslaget fremsættes som konsekvens af forslaget om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr med henblik på at indsætte en korrekt reference til forordningsforslaget, samt at udvide tidspunktet for den kliniske undersøgelse til 48 timer før afsendelsen. Endelig skal forordningen tilpasses Lissabon-traktatens bestemmelser om delegerede retsakter, TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, TEUF artikel 291. En vedtagelse af forslaget forventes ikke at påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark eller EU. Baggrund Kommissionen har ved KOM (2012) 89 af 6. marts 2012 fremsendt forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Forslaget er oversendt til Rådet den 7. marts 2012 i dansk sprogversion. Kommissionen har derudover ved KOM (2012) 90 af 6. marts 2012 fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter. Forslaget er oversendt til Rådet den 7. marts 2012 i dansk sprogversion.

2 2 Forslagene er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2, og, for så vidt angår KOM (2012) 89, ligeledes TEUF artikel 168, stk. 4. Forslagene skal behandles efter proceduren for den almindelige lovgivningsprocedure, jf. TEUF artikel 294. Nærhedsprincippet Forslagene er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. Formål og indhold Forslaget KOM (2012) 89 har til formål at ophæve forordning (EF) nr. 998/2003 og lade den afløse af en opdateret forordning for at bringe forordningen i overensstemmelse med Lissabon-traktatens regelsæt om delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291. Forslaget fastsætter de dyresundhedsmæssige betingelser, der skal gælde ved ikke-kommerciel transport af selskabsdyr over landegrænser, herunder krav om id-mærkning og identifikationsdokument, samt kontrolbestemmelserne i forbindelse hermed. Selskabsdyr er i denne forbindelse hunde, katte, fritter, fugle (bortset fra fjerkræ), kaniner, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr (bortset fra bier og skaldyr) samt tropiske akvariefisk, der ledsager deres ejer eller en fysisk person, der handler på vegne af ejeren, og som har ansvaret for dyret under den ikke-kommercielle transport. Med ikke-kommerciel transport forstås enhver transport, der hverken direkte eller indirekte indebærer eller sigter på en økonomisk gevinst eller overdragelse af ejendomsretten. For så vidt angår ikke-kommerciel transport fra en medlemsstat til en anden medlemsstat af hunde, katte og fritter, opstiller forslaget betingelser vedrørende id-mærkning, (typisk med en såkaldt transponder (mikrochip)), rabiesvaccination og eventuelt andre relevante sundhedsmæssige foranstaltninger. Opfyldelsen af disse betingelser skal fremgå af et identifikationsdokument, som skal følge dyret under transporten. Forslaget fastsætter, at de enkelte medlemsstater kan dispensere fra kravet om rabiesvaccination for unge hunde, katte og fritter, der på transporttidspunktet er under 3 måneder. Desuden kan ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, som ikke er vaccineret mod rabies (hundegalskab), tillades mellem medlemsstater, der er godkendt som frie for rabies. På samme måde opstiller forslaget betingelser for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter til en medlemsstat fra et tredjeland, hvor der dog fra visse tredjelande vil være krav om en rabies-antistoftitreringstest.

3 3 I forslagets bilag beskrives de nærmere tekniske krav til transponderen samt gyldighedskrav til rabiesvaccinationer og rabies-antistoftitreringstesten. Dispensationsmulighederne som beskrevet ovenfor for unge hunde, katte og fritter samt dyr fra lande, der er godkendt som frie for rabies, vil også være gældende for dyr fra tredjelande. Der opstilles to tredjelandslister. Den første liste indeholder tredjelande, som ved ikkekommerciel transport af hunde, katte og fritter har dokumenteret, at de anvender de samme lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes i EU, og derfor kan dyr transporteres til EU på samme betingelser som gælder mellem medlemsstaterne. Den anden liste indeholder tredjelande, som har dokumenteret, at de opfylder visse kriterier for så vidt angår rabies og håndtering heraf. Dyr kan på den baggrund indføres til EU ved efterlevelse af samme dyresundhedsmæssige krav som gælder for den første liste, dog skal indførslen ske via et udpeget indgangssted. Der er derudover mulighed for, at der, uanset de ovenfor beskrevne bestemmelser for ikkekommerciel transport af selskabsdyr, kan gennemføres ikke-kommerciel transport mellem visse nabolande i henhold til disse landes nationale bestemmelser. Der opstilles ligeledes krav til mærkning af selskabsdyrene, så der sikres en entydig forbindelse mellem selskabsdyr og identifikationsdokument. Hunde, katte og fritter mærkes ved implantering af en transponder (mikrochip) eller hvis dette er foretaget inden den 3. juli 2011 en letlæselig tatovering. Øvrige selskabsdyr mærkes eller beskrives under hensyntagen til de særlige karakteristika ved hver enkelt art. Det er op til de enkelte medlemsstater at fastsætte bestemmelser om minimumskvalifikationer, som personer, der udfører implantering af transpondere, skal være i besiddelse af. Forslaget giver mulighed for at opstille betingelser og lister over medlemsstater, som har indført forebyggende sundhedsforanstaltninger for andre sygdomme end rabies for at beskytte folkesundheden og sundheden hos selskabsdyr med det formål at bevare status som fri for disse sygdomme. Der opstilles betingelser for, hvem der må udstede det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr, der rejser med deres ejere fra henholdsvis en medlemsstat til en anden medlemsstat eller til en medlemsstat fra et tredjeland, hvilke oplysninger der skal fremgå og hvordan formatet skal se ud. I situationer, hvor det ikke er muligt for selskabsdyrejere at opfylde betingelserne i denne forordning, kan medlemsstaterne efter forudgående ansøgning dispensere for de dyresundhedsmæssige krav, hvis dyrene efter transporten holdes i karantæne under officielt tilsyn på nærmere fastsatte betingelser.

4 4 Forslaget beskriver, at medlemsstaterne skal foretage målrettet eller stikprøvebaseret dokument- og id-kontrol og om nødvendigt fysisk kontrol af selskabsdyr, der i ikke-kommercielt øjemed transporteres fra en medlemsstat til en anden medlemsstat samt til en medlemsstat fra et tredjeland, som anvender samme bestemmelser som EU, for på ikke-diskriminerende vis at kontrollere, at bestemmelserne i forordningen er overholdt. Ved ikke-kommerciel transport til en medlemsstat fra et tredjeland, som opfylder visse kriterier for så vidt angår rabies og håndtering heraf, samt fra tredjelande, som ikke er opført på en tredjelandsliste, foretages dokument- og id-kontrol og om nødvendigt fysisk kontrol på de indrejsesteder, som medlemsstaterne har udpeget. Ved manglende overholdelse af bestemmelserne beslutter den kompetente myndighed i samråd med en embedsdyrlæge at sende dyret tilbage til afsendelseslandet, eller at holde det isoleret under officiel kontrol, indtil det opfylder betingelserne for ikke-kommerciel transport, eller, som sidste udvej, at aflive dyret. I forslaget tildeles Kommissionen på følgende områder beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, der: opstiller særlige betingelser for dispensation fra kravet om rabiesvaccination ved ikkekommerciel transport af hunde, katte og fritter, opstiller krav til identifikationsmærkning eller beskrivelse af selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter, træffer forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr med henblik på at bekæmpe andre sygdommen end rabies, vedligeholder bilagene II-IV for at tage hensyn til tekniske fremskridt, den videnskabelige udvikling og beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr, også ved brug af hasteprocedurer, begrænser det antal selskabsdyr, det kan ledsage en ejer eller en anden person, som på vegne af ejeren ledsager dyret under den ikke-kommercielle transport. Derudover tildeles Kommissionen på følgende områder beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291, der: opstiller lister over medlemsstater og dele af medlemsstater, hvorfra der kan dispenseres fra krav om rabiesvaccination ved ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, opstiller lister over tredjelande og områder, hvorfra der kan dispenseres fra kravet om antistof-titrerings-test, enten fordi landet/området har samme indførselskrav som EU eller fordi landet/området lever op til visse betingelser,

5 5 opstiller lister over medlemsstater og dele af medlemsstater for så vidt angår beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr mod andre sygdomme end rabies, fastsætter krav til formatet af det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter ved ikke-kommerciel transport inden for EU, fastsætter krav til formatet af det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter ved ikke-kommerciel transport til EU. Forslaget suppleres af Kommissionens forslag, KOM (2012) 90, der har til formål at ændre henvisningerne til forordning (EF) 998/2003. Desuden indeholder forslaget en ændring af fristen for at få foretaget en klinisk undersøgelse forud for transport af hunde, katte og fritter. Ændringen medfører, at undersøgelsen skal finde sted 48 timer inden afrejsen, i stedet for de nuværende 24 timer. Dette er begrundet i vanskelighed ved at efterleve det nuværende krav, samt at Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) anbefaler 48 timer. De to forslag bliver behandlet under samme lovgivningspakke. Udtalelser Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret Bestemmelserne om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr er gengivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Bestemmelserne om de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter er gengivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. Konsekvenser Forslagene skønnes ikke at have statsfinansielle konsekvenser, administrative konsekvenser for det offentlig eller konsekvenser for EU s budget, ligesom forslagene ikke skønnes at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Samfundsøkonomisk skønnes forslaget at have mindre konsekvenser for ejere af andre arter af selskabsdyr end hunde, katte og fritter, idet forslaget lægger op til krav om id-mærkning og identifikationsdokument ved ikke-kommerciel transport, sådan som det i dag ses hos hunde, katte og fritter. En vedtagelse af forslaget vil ikke berøre beskyttelsesniveauet i Danmark og resten af EU.

6 6 Vedtages forslagene, skal bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ændres i overensstemmelse med forordningen. Høring Forslaget har været i høring på høringsportalen. Forslaget er efterfølgende sendt i høring i 2- udvalget (landbrug) samt i det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg. Der er indkommet følgende bemærkninger: Dansk Kennel Klub (DKK) gør indsigelser overfor forordningsforslagets artikel 3, der vedrører definitionen af "ikke-kommerciel transport", som Dansk Kennel Klub mener, vil påvirke europæisk hundesport meget alvorligt. Dansk Kennel Klub anfører, at der årligt afholdes tusindvis af internationale konkurrencer og udstillinger for hunde i Europa. Disse dækker alt fra markprøver, brugshundekonkurrencer, hyrdehundekonkurrencer, udstillinger til for eksempel lydighedskonkurrencer, agility og slædehundeløb. Disse sportsgrene er generelt uden pengepræmier, og hundesport er derfor i bredeste forstand båret af hobbyfolket. Dansk Kennel Klub tilføjer, at såfremt deltagelse i disse arrangementer skal tvinge deltagerne til at opfylde reglerne for kommerciel transport af dyr, vil det ifølge Dansk Kennel Klub blive besværligt for ejerne, og da dyrene ikke sælges eller overdrages, vil de rammes unødigt. Samtidig forudser Dansk Kennel Klub, at medlemsstaterne vil fortolke bestemmelserne forskelligt, så en rejse fra for eksempel Danmark til en international hundeudstilling i for eksempel Barcelona af nogle medlemsstater vil blive opfattet som en transport, som indirekte indebærer en økonomisk gevinst, mens andre medlemsstater vil betragte deltagelse i udstilling eller konkurrence som hobbyvirksomhed. Det Dyreetiske Råd påpeger, at forslagets præambel 6 er formuleret på en sådan måde, at aber og heste samt grise, geder og andre dyr, der bruges i fødevareproduktionen i praksis, men som også holdes som selskabsdyr, vil kunne optages i bilaget over de arter af kæledyr, som er omfattet af forordningen. Rådet foreslår på den baggrund, at formuleringen i præamblen genovervejes, så der skabes større overensstemmelse mellem denne og bilaget. Advokatrådet har gjort indsigelser mod den korte høringsfrist, men har i øvrigt ingen bemærkninger til forslagene. Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til forslagene. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig generelt positivt til forslaget, som medvirker til at lette EU borgeres rejser over landegrænser med deres selskabsdyr, samtidig med at folke- og dyresundheden beskyttes for så vidt angår rabies (hundegalskab).

7 7 Det er regeringens holdning, at borgere let skal kunne tage deres selskabsdyr med sig på ikkekommercielle rejser af permanent eller midlertidig varighed, uanset om der er tale om flytning, ferie, eller andet (såsom udstilling eller konkurrence). Regeringen lægger vægt på, at dette sker uden, at det medfører en øget risiko for indslæben af rabies i EU eller mellem medlemsstater. Det skal på den baggrund være tydeligt og simpelt for borgeren at afgøre, hvornår dennes selskabsdyr er omfattet af reglerne. Dog skal transporter, der har til formål at sælge eller overdrage ejendomsretten til dyret, betragtes som kommercielle og således være omfattet af reglerne herfor. Det skal på den baggrund sikres, at det ikke er muligt, under dække af et ikke-kommercielt formål, at foretage egentlige dyretransporter, som er omfattet af de kommercielle regler for dyresundhed og transport. Regeringen vil på den baggrund arbejde for en præcisering af forslaget, så der, under bevarelse af det nuværende beskyttelsesniveau i Danmark og EU, lægges færrest mulige hindringer i vejen for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Herunder skal bestemmelserne om ikkekommercielle transporter med selskabsdyr til deltagelse i udstillinger, konkurrencer med videre udformes så præcist, at de kan foregå i overensstemmelse med forslagets bestemmelser. For så vidt angår spørgsmålet om delegation af kompetence til Kommissionen gennem enten delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291, arbejder regeringen for, at medlemsstaterne har en stærk kontrol med Kommissionens udøvelse af kompetencer, samt at medlemsstaternes eksperter inddrages i det forberedende arbejde med retsakter. Generelle forventninger til andre landes holdninger Man er fra dansk side ikke bekendt med officielle tilkendegivelser om forslaget i andre medlemsstater. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter KOM (2012) 89 og KOM (2012) 90 Resumé Kommissionen har fremsat forslag til en forordning om ikke-kommerciel transport af selskabdyr, der rejser med deres ejere. Forslaget opstiller specifikke dyresundhedsmæssige krav for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, der er modtagelige for rabies (hundegalskab), herunder krav til id-mærkning og identifikationsdokumenter, rabiesvaccination med videre. Kommissionen har derudover fremsat forslag om ændring af bestemmelserne for kommerciel samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter. Forslaget fremsættes som konsekvens af forslaget om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr med henblik på at indsætte en korrekt reference til forordningsforslaget, samt at udvide tidspunktet for den kliniske undersøgelse til 48 timer før afsendelsen. Endelig skal forordningen tilpasses Lissabon-traktatens bestemmelser om delegerede retsakter, TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, TEUF artikel 291. En vedtagelse af forslaget forventes ikke at påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark eller EU. Baggrund Kommissionen har ved KOM (2012) 89 af 6. marts 2012 fremsendt forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Forslaget er oversendt til Rådet den 7. marts 2012 i dansk sprogversion. Kommissionen har derudover ved KOM (2012) 90 af 6. marts 2012 fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter. Forslaget er oversendt til Rådet den 7. marts 2012 i dansk sprogversion.

9 2 Forslagene er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2, og, for så vidt angår KOM (2012) 89, ligeledes TEUF artikel 168, stk. 4. Forslagene skal behandles efter proceduren for den almindelige lovgivningsprocedure, jf. TEUF artikel 294. Nærhedsprincippet Forslagene er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. Formål og indhold Forslaget KOM (2012) 89 har til formål at ophæve forordning (EF) nr. 998/2003 og lade den afløse af en opdateret forordning for at bringe forordningen i overensstemmelse med Lissabon-traktatens regelsæt om delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291. Forslaget fastsætter de dyresundhedsmæssige betingelser, der skal gælde ved ikke-kommerciel transport af selskabsdyr over landegrænser, herunder krav om id-mærkning og identifikationsdokument, samt kontrolbestemmelserne i forbindelse hermed. Selskabsdyr er i denne forbindelse hunde, katte, fritter, fugle (bortset fra fjerkræ), kaniner, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr (bortset fra bier og skaldyr) samt tropiske akvariefisk, der ledsager deres ejer eller en fysisk person, der handler på vegne af ejeren, og som har ansvaret for dyret under den ikke-kommercielle transport. Med ikke-kommerciel transport forstås enhver transport, der hverken direkte eller indirekte indebærer eller sigter på en økonomisk gevinst eller overdragelse af ejendomsretten. For så vidt angår ikke-kommerciel transport fra en medlemsstat til en anden medlemsstat af hunde, katte og fritter, opstiller forslaget betingelser vedrørende id-mærkning, (typisk med en såkaldt transponder (mikrochip)), rabiesvaccination og eventuelt andre relevante sundhedsmæssige foranstaltninger. Opfyldelsen af disse betingelser skal fremgå af et identifikationsdokument, som skal følge dyret under transporten. Forslaget fastsætter, at de enkelte medlemsstater kan dispensere fra kravet om rabiesvaccination for unge hunde, katte og fritter, der på transporttidspunktet er under 3 måneder. Desuden kan ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, som ikke er vaccineret mod rabies (hundegalskab), tillades mellem medlemsstater, der er godkendt som frie for rabies. På samme måde opstiller forslaget betingelser for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter til en medlemsstat fra et tredjeland, hvor der dog fra visse tredjelande vil være krav om en rabies-antistoftitreringstest.

10 3 I forslagets bilag beskrives de nærmere tekniske krav til transponderen samt gyldighedskrav til rabiesvaccinationer og rabies-antistoftitreringstesten. Dispensationsmulighederne som beskrevet ovenfor for unge hunde, katte og fritter samt dyr fra lande, der er godkendt som frie for rabies, vil også være gældende for dyr fra tredjelande. Der opstilles to tredjelandslister. Den første liste indeholder tredjelande, som ved ikkekommerciel transport af hunde, katte og fritter har dokumenteret, at de anvender de samme lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes i EU, og derfor kan dyr transporteres til EU på samme betingelser som gælder mellem medlemsstaterne. Den anden liste indeholder tredjelande, som har dokumenteret, at de opfylder visse kriterier for så vidt angår rabies og håndtering heraf. Dyr kan på den baggrund indføres til EU ved efterlevelse af samme dyresundhedsmæssige krav som gælder for den første liste, dog skal indførslen ske via et udpeget indgangssted. Der er derudover mulighed for, at der, uanset de ovenfor beskrevne bestemmelser for ikkekommerciel transport af selskabsdyr, kan gennemføres ikke-kommerciel transport mellem visse nabolande i henhold til disse landes nationale bestemmelser. Der opstilles ligeledes krav til mærkning af selskabsdyrene, så der sikres en entydig forbindelse mellem selskabsdyr og identifikationsdokument. Hunde, katte og fritter mærkes ved implantering af en transponder (mikrochip) eller hvis dette er foretaget inden den 3. juli 2011 en letlæselig tatovering. Øvrige selskabsdyr mærkes eller beskrives under hensyntagen til de særlige karakteristika ved hver enkelt art. Det er op til de enkelte medlemsstater at fastsætte bestemmelser om minimumskvalifikationer, som personer, der udfører implantering af transpondere, skal være i besiddelse af. Forslaget giver mulighed for at opstille betingelser og lister over medlemsstater, som har indført forebyggende sundhedsforanstaltninger for andre sygdomme end rabies for at beskytte folkesundheden og sundheden hos selskabsdyr med det formål at bevare status som fri for disse sygdomme. Der opstilles betingelser for, hvem der må udstede det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr, der rejser med deres ejere fra henholdsvis en medlemsstat til en anden medlemsstat eller til en medlemsstat fra et tredjeland, hvilke oplysninger der skal fremgå og hvordan formatet skal se ud. I situationer, hvor det ikke er muligt for selskabsdyrejere at opfylde betingelserne i denne forordning, kan medlemsstaterne efter forudgående ansøgning dispensere for de dyresundhedsmæssige krav, hvis dyrene efter transporten holdes i karantæne under officielt tilsyn på nærmere fastsatte betingelser.

11 4 Forslaget beskriver, at medlemsstaterne skal foretage målrettet eller stikprøvebaseret dokument- og id-kontrol og om nødvendigt fysisk kontrol af selskabsdyr, der i ikke-kommercielt øjemed transporteres fra en medlemsstat til en anden medlemsstat samt til en medlemsstat fra et tredjeland, som anvender samme bestemmelser som EU, for på ikke-diskriminerende vis at kontrollere, at bestemmelserne i forordningen er overholdt. Ved ikke-kommerciel transport til en medlemsstat fra et tredjeland, som opfylder visse kriterier for så vidt angår rabies og håndtering heraf, samt fra tredjelande, som ikke er opført på en tredjelandsliste, foretages dokument- og id-kontrol og om nødvendigt fysisk kontrol på de indrejsesteder, som medlemsstaterne har udpeget. Ved manglende overholdelse af bestemmelserne beslutter den kompetente myndighed i samråd med en embedsdyrlæge at sende dyret tilbage til afsendelseslandet, eller at holde det isoleret under officiel kontrol, indtil det opfylder betingelserne for ikke-kommerciel transport, eller, som sidste udvej, at aflive dyret. I forslaget tildeles Kommissionen på følgende områder beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, der: opstiller særlige betingelser for dispensation fra kravet om rabiesvaccination ved ikkekommerciel transport af hunde, katte og fritter, opstiller krav til identifikationsmærkning eller beskrivelse af selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter, træffer forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr med henblik på at bekæmpe andre sygdommen end rabies, vedligeholder bilagene II-IV for at tage hensyn til tekniske fremskridt, den videnskabelige udvikling og beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr, også ved brug af hasteprocedurer, begrænser det antal selskabsdyr, det kan ledsage en ejer eller en anden person, som på vegne af ejeren ledsager dyret under den ikke-kommercielle transport. Derudover tildeles Kommissionen på følgende områder beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291, der: opstiller lister over medlemsstater og dele af medlemsstater, hvorfra der kan dispenseres fra krav om rabiesvaccination ved ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, opstiller lister over tredjelande og områder, hvorfra der kan dispenseres fra kravet om antistof-titrerings-test, enten fordi landet/området har samme indførselskrav som EU eller fordi landet/området lever op til visse betingelser,

12 5 opstiller lister over medlemsstater og dele af medlemsstater for så vidt angår beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr mod andre sygdomme end rabies, fastsætter krav til formatet af det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter ved ikke-kommerciel transport inden for EU, fastsætter krav til formatet af det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter ved ikke-kommerciel transport til EU. Forslaget suppleres af Kommissionens forslag, KOM (2012) 90, der har til formål at ændre henvisningerne til forordning (EF) 998/2003. Desuden indeholder forslaget en ændring af fristen for at få foretaget en klinisk undersøgelse forud for transport af hunde, katte og fritter. Ændringen medfører, at undersøgelsen skal finde sted 48 timer inden afrejsen, i stedet for de nuværende 24 timer. Dette er begrundet i vanskelighed ved at efterleve det nuværende krav, samt at Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) anbefaler 48 timer. De to forslag bliver behandlet under samme lovgivningspakke. Udtalelser Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret Bestemmelserne om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr er gengivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Bestemmelserne om de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter er gengivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. Konsekvenser Forslagene skønnes ikke at have statsfinansielle konsekvenser, administrative konsekvenser for det offentlig eller konsekvenser for EU s budget, ligesom forslagene ikke skønnes at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Samfundsøkonomisk skønnes forslaget at have mindre konsekvenser for ejere af andre arter af selskabsdyr end hunde, katte og fritter, idet forslaget lægger op til krav om id-mærkning og identifikationsdokument ved ikke-kommerciel transport, sådan som det i dag ses hos hunde, katte og fritter. En vedtagelse af forslaget vil ikke berøre beskyttelsesniveauet i Danmark og resten af EU.

13 6 Vedtages forslagene, skal bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ændres i overensstemmelse med forordningen. Høring Forslaget har været i høring på høringsportalen. Forslaget er efterfølgende sendt i høring i 2- udvalget (landbrug) samt i det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg. Der er indkommet følgende bemærkninger: Dansk Kennel Klub (DKK) gør indsigelser overfor forordningsforslagets artikel 3, der vedrører definitionen af "ikke-kommerciel transport", som Dansk Kennel Klub mener, vil påvirke europæisk hundesport meget alvorligt. Dansk Kennel Klub anfører, at der årligt afholdes tusindvis af internationale konkurrencer og udstillinger for hunde i Europa. Disse dækker alt fra markprøver, brugshundekonkurrencer, hyrdehundekonkurrencer, udstillinger til for eksempel lydighedskonkurrencer, agility og slædehundeløb. Disse sportsgrene er generelt uden pengepræmier, og hundesport er derfor i bredeste forstand båret af hobbyfolket. Dansk Kennel Klub tilføjer, at såfremt deltagelse i disse arrangementer skal tvinge deltagerne til at opfylde reglerne for kommerciel transport af dyr, vil det ifølge Dansk Kennel Klub blive besværligt for ejerne, og da dyrene ikke sælges eller overdrages, vil de rammes unødigt. Samtidig forudser Dansk Kennel Klub, at medlemsstaterne vil fortolke bestemmelserne forskelligt, så en rejse fra for eksempel Danmark til en international hundeudstilling i for eksempel Barcelona af nogle medlemsstater vil blive opfattet som en transport, som indirekte indebærer en økonomisk gevinst, mens andre medlemsstater vil betragte deltagelse i udstilling eller konkurrence som hobbyvirksomhed. Det Dyreetiske Råd påpeger, at forslagets præambel 6 er formuleret på en sådan måde, at aber og heste samt grise, geder og andre dyr, der bruges i fødevareproduktionen i praksis, men som også holdes som selskabsdyr, vil kunne optages i bilaget over de arter af kæledyr, som er omfattet af forordningen. Rådet foreslår på den baggrund, at formuleringen i præamblen genovervejes, så der skabes større overensstemmelse mellem denne og bilaget. Advokatrådet har gjort indsigelser mod den korte høringsfrist, men har i øvrigt ingen bemærkninger til forslagene. Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til forslagene. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig generelt positivt til forslaget, som medvirker til at lette EU borgeres rejser over landegrænser med deres selskabsdyr, samtidig med at folke- og dyresundheden beskyttes for så vidt angår rabies (hundegalskab).

14 7 Det er regeringens holdning, at borgere let skal kunne tage deres selskabsdyr med sig på ikkekommercielle rejser af permanent eller midlertidig varighed, uanset om der er tale om flytning, ferie, eller andet (såsom udstilling eller konkurrence). Regeringen lægger vægt på, at dette sker uden, at det medfører en øget risiko for indslæben af rabies i EU eller mellem medlemsstater. Det skal på den baggrund være tydeligt og simpelt for borgeren at afgøre, hvornår dennes selskabsdyr er omfattet af reglerne. Dog skal transporter, der har til formål at sælge eller overdrage ejendomsretten til dyret, betragtes som kommercielle og således være omfattet af reglerne herfor. Det skal på den baggrund sikres, at det ikke er muligt, under dække af et ikke-kommercielt formål, at foretage egentlige dyretransporter, som er omfattet af de kommercielle regler for dyresundhed og transport. Regeringen vil på den baggrund arbejde for en præcisering af forslaget, så der, under bevarelse af det nuværende beskyttelsesniveau i Danmark og EU, lægges færrest mulige hindringer i vejen for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Herunder skal bestemmelserne om ikkekommercielle transporter med selskabsdyr til deltagelse i udstillinger, konkurrencer med videre udformes så præcist, at de kan foregå i overensstemmelse med forslagets bestemmelser. For så vidt angår spørgsmålet om delegation af kompetence til Kommissionen gennem enten delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291, arbejder regeringen for, at medlemsstaterne har en stærk kontrol med Kommissionens udøvelse af kompetencer, samt at medlemsstaternes eksperter inddrages i det forberedende arbejde med retsakter. Generelle forventninger til andre landes holdninger Man er fra dansk side ikke bekendt med officielle tilkendegivelser om forslaget i andre medlemsstater. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter KOM (2012) 89 og KOM (2012) 90 Resumé Kommissionen har fremsat forslag til en forordning om ikke-kommerciel transport af selskabdyr, der rejser med deres ejere. Forslaget opstiller specifikke dyresundhedsmæssige krav for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, der er modtagelige for rabies (hundegalskab), herunder krav til id-mærkning og identifikationsdokumenter, rabiesvaccination med videre. Kommissionen har derudover fremsat forslag om ændring af bestemmelserne for kommerciel samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter. Forslaget fremsættes som konsekvens af forslaget om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr med henblik på at indsætte en korrekt reference til forordningsforslaget, samt at udvide tidspunktet for den kliniske undersøgelse til 48 timer før afsendelsen. Endelig skal forordningen tilpasses Lissabon-traktatens bestemmelser om delegerede retsakter, TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, TEUF artikel 291. En vedtagelse af forslaget forventes ikke at påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark eller EU. Baggrund Kommissionen har ved KOM (2012) 89 af 6. marts 2012 fremsendt forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Forslaget er oversendt til Rådet den 7. marts 2012 i dansk sprogversion. Kommissionen har derudover ved KOM (2012) 90 af 6. marts 2012 fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter. Forslaget er oversendt til Rådet den 7. marts 2012 i dansk sprogversion.

16 2 Forslagene er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2, og, for så vidt angår KOM (2012) 89, ligeledes TEUF artikel 168, stk. 4. Forslagene skal behandles efter proceduren for den almindelige lovgivningsprocedure, jf. TEUF artikel 294. Nærhedsprincippet Forslagene er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. Formål og indhold Forslaget KOM (2012) 89 har til formål at ophæve forordning (EF) nr. 998/2003 og lade den afløse af en opdateret forordning for at bringe forordningen i overensstemmelse med Lissabon-traktatens regelsæt om delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291. Forslaget fastsætter de dyresundhedsmæssige betingelser, der skal gælde ved ikke-kommerciel transport af selskabsdyr over landegrænser, herunder krav om id-mærkning og identifikationsdokument, samt kontrolbestemmelserne i forbindelse hermed. Selskabsdyr er i denne forbindelse hunde, katte, fritter, fugle (bortset fra fjerkræ), kaniner, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr (bortset fra bier og skaldyr) samt tropiske akvariefisk, der ledsager deres ejer eller en fysisk person, der handler på vegne af ejeren, og som har ansvaret for dyret under den ikke-kommercielle transport. Med ikke-kommerciel transport forstås enhver transport, der hverken direkte eller indirekte indebærer eller sigter på en økonomisk gevinst eller overdragelse af ejendomsretten. For så vidt angår ikke-kommerciel transport fra en medlemsstat til en anden medlemsstat af hunde, katte og fritter, opstiller forslaget betingelser vedrørende id-mærkning, (typisk med en såkaldt transponder (mikrochip)), rabiesvaccination og eventuelt andre relevante sundhedsmæssige foranstaltninger. Opfyldelsen af disse betingelser skal fremgå af et identifikationsdokument, som skal følge dyret under transporten. Forslaget fastsætter, at de enkelte medlemsstater kan dispensere fra kravet om rabiesvaccination for unge hunde, katte og fritter, der på transporttidspunktet er under 3 måneder. Desuden kan ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, som ikke er vaccineret mod rabies (hundegalskab), tillades mellem medlemsstater, der er godkendt som frie for rabies. På samme måde opstiller forslaget betingelser for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter til en medlemsstat fra et tredjeland, hvor der dog fra visse tredjelande vil være krav om en rabies-antistoftitreringstest.

17 3 I forslagets bilag beskrives de nærmere tekniske krav til transponderen samt gyldighedskrav til rabiesvaccinationer og rabies-antistoftitreringstesten. Dispensationsmulighederne som beskrevet ovenfor for unge hunde, katte og fritter samt dyr fra lande, der er godkendt som frie for rabies, vil også være gældende for dyr fra tredjelande. Der opstilles to tredjelandslister. Den første liste indeholder tredjelande, som ved ikkekommerciel transport af hunde, katte og fritter har dokumenteret, at de anvender de samme lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes i EU, og derfor kan dyr transporteres til EU på samme betingelser som gælder mellem medlemsstaterne. Den anden liste indeholder tredjelande, som har dokumenteret, at de opfylder visse kriterier for så vidt angår rabies og håndtering heraf. Dyr kan på den baggrund indføres til EU ved efterlevelse af samme dyresundhedsmæssige krav som gælder for den første liste, dog skal indførslen ske via et udpeget indgangssted. Der er derudover mulighed for, at der, uanset de ovenfor beskrevne bestemmelser for ikkekommerciel transport af selskabsdyr, kan gennemføres ikke-kommerciel transport mellem visse nabolande i henhold til disse landes nationale bestemmelser. Der opstilles ligeledes krav til mærkning af selskabsdyrene, så der sikres en entydig forbindelse mellem selskabsdyr og identifikationsdokument. Hunde, katte og fritter mærkes ved implantering af en transponder (mikrochip) eller hvis dette er foretaget inden den 3. juli 2011 en letlæselig tatovering. Øvrige selskabsdyr mærkes eller beskrives under hensyntagen til de særlige karakteristika ved hver enkelt art. Det er op til de enkelte medlemsstater at fastsætte bestemmelser om minimumskvalifikationer, som personer, der udfører implantering af transpondere, skal være i besiddelse af. Forslaget giver mulighed for at opstille betingelser og lister over medlemsstater, som har indført forebyggende sundhedsforanstaltninger for andre sygdomme end rabies for at beskytte folkesundheden og sundheden hos selskabsdyr med det formål at bevare status som fri for disse sygdomme. Der opstilles betingelser for, hvem der må udstede det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr, der rejser med deres ejere fra henholdsvis en medlemsstat til en anden medlemsstat eller til en medlemsstat fra et tredjeland, hvilke oplysninger der skal fremgå og hvordan formatet skal se ud. I situationer, hvor det ikke er muligt for selskabsdyrejere at opfylde betingelserne i denne forordning, kan medlemsstaterne efter forudgående ansøgning dispensere for de dyresundhedsmæssige krav, hvis dyrene efter transporten holdes i karantæne under officielt tilsyn på nærmere fastsatte betingelser.

18 4 Forslaget beskriver, at medlemsstaterne skal foretage målrettet eller stikprøvebaseret dokument- og id-kontrol og om nødvendigt fysisk kontrol af selskabsdyr, der i ikke-kommercielt øjemed transporteres fra en medlemsstat til en anden medlemsstat samt til en medlemsstat fra et tredjeland, som anvender samme bestemmelser som EU, for på ikke-diskriminerende vis at kontrollere, at bestemmelserne i forordningen er overholdt. Ved ikke-kommerciel transport til en medlemsstat fra et tredjeland, som opfylder visse kriterier for så vidt angår rabies og håndtering heraf, samt fra tredjelande, som ikke er opført på en tredjelandsliste, foretages dokument- og id-kontrol og om nødvendigt fysisk kontrol på de indrejsesteder, som medlemsstaterne har udpeget. Ved manglende overholdelse af bestemmelserne beslutter den kompetente myndighed i samråd med en embedsdyrlæge at sende dyret tilbage til afsendelseslandet, eller at holde det isoleret under officiel kontrol, indtil det opfylder betingelserne for ikke-kommerciel transport, eller, som sidste udvej, at aflive dyret. I forslaget tildeles Kommissionen på følgende områder beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, der: opstiller særlige betingelser for dispensation fra kravet om rabiesvaccination ved ikkekommerciel transport af hunde, katte og fritter, opstiller krav til identifikationsmærkning eller beskrivelse af selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter, træffer forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr med henblik på at bekæmpe andre sygdommen end rabies, vedligeholder bilagene II-IV for at tage hensyn til tekniske fremskridt, den videnskabelige udvikling og beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr, også ved brug af hasteprocedurer, begrænser det antal selskabsdyr, det kan ledsage en ejer eller en anden person, som på vegne af ejeren ledsager dyret under den ikke-kommercielle transport. Derudover tildeles Kommissionen på følgende områder beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291, der: opstiller lister over medlemsstater og dele af medlemsstater, hvorfra der kan dispenseres fra krav om rabiesvaccination ved ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter, opstiller lister over tredjelande og områder, hvorfra der kan dispenseres fra kravet om antistof-titrerings-test, enten fordi landet/området har samme indførselskrav som EU eller fordi landet/området lever op til visse betingelser,

19 5 opstiller lister over medlemsstater og dele af medlemsstater for så vidt angår beskyttelse af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr mod andre sygdomme end rabies, fastsætter krav til formatet af det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter ved ikke-kommerciel transport inden for EU, fastsætter krav til formatet af det identifikationsdokument, som skal ledsage selskabsdyr af andre arter end hunde, katte og fritter ved ikke-kommerciel transport til EU. Forslaget suppleres af Kommissionens forslag, KOM (2012) 90, der har til formål at ændre henvisningerne til forordning (EF) 998/2003. Desuden indeholder forslaget en ændring af fristen for at få foretaget en klinisk undersøgelse forud for transport af hunde, katte og fritter. Ændringen medfører, at undersøgelsen skal finde sted 48 timer inden afrejsen, i stedet for de nuværende 24 timer. Dette er begrundet i vanskelighed ved at efterleve det nuværende krav, samt at Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) anbefaler 48 timer. De to forslag bliver behandlet under samme lovgivningspakke. Udtalelser Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret Bestemmelserne om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr er gengivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Bestemmelserne om de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for EU og indførsel til EU af hunde, katte og fritter er gengivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. Konsekvenser Forslagene skønnes ikke at have statsfinansielle konsekvenser, administrative konsekvenser for det offentlig eller konsekvenser for EU s budget, ligesom forslagene ikke skønnes at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Samfundsøkonomisk skønnes forslaget at have mindre konsekvenser for ejere af andre arter af selskabsdyr end hunde, katte og fritter, idet forslaget lægger op til krav om id-mærkning og identifikationsdokument ved ikke-kommerciel transport, sådan som det i dag ses hos hunde, katte og fritter. En vedtagelse af forslaget vil ikke berøre beskyttelsesniveauet i Danmark og resten af EU.

20 6 Vedtages forslagene, skal bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ændres i overensstemmelse med forordningen. Høring Forslaget har været i høring på høringsportalen. Forslaget er efterfølgende sendt i høring i 2- udvalget (landbrug) samt i det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg. Der er indkommet følgende bemærkninger: Dansk Kennel Klub (DKK) gør indsigelser overfor forordningsforslagets artikel 3, der vedrører definitionen af "ikke-kommerciel transport", som Dansk Kennel Klub mener, vil påvirke europæisk hundesport meget alvorligt. Dansk Kennel Klub anfører, at der årligt afholdes tusindvis af internationale konkurrencer og udstillinger for hunde i Europa. Disse dækker alt fra markprøver, brugshundekonkurrencer, hyrdehundekonkurrencer, udstillinger til for eksempel lydighedskonkurrencer, agility og slædehundeløb. Disse sportsgrene er generelt uden pengepræmier, og hundesport er derfor i bredeste forstand båret af hobbyfolket. Dansk Kennel Klub tilføjer, at såfremt deltagelse i disse arrangementer skal tvinge deltagerne til at opfylde reglerne for kommerciel transport af dyr, vil det ifølge Dansk Kennel Klub blive besværligt for ejerne, og da dyrene ikke sælges eller overdrages, vil de rammes unødigt. Samtidig forudser Dansk Kennel Klub, at medlemsstaterne vil fortolke bestemmelserne forskelligt, så en rejse fra for eksempel Danmark til en international hundeudstilling i for eksempel Barcelona af nogle medlemsstater vil blive opfattet som en transport, som indirekte indebærer en økonomisk gevinst, mens andre medlemsstater vil betragte deltagelse i udstilling eller konkurrence som hobbyvirksomhed. Det Dyreetiske Råd påpeger, at forslagets præambel 6 er formuleret på en sådan måde, at aber og heste samt grise, geder og andre dyr, der bruges i fødevareproduktionen i praksis, men som også holdes som selskabsdyr, vil kunne optages i bilaget over de arter af kæledyr, som er omfattet af forordningen. Rådet foreslår på den baggrund, at formuleringen i præamblen genovervejes, så der skabes større overensstemmelse mellem denne og bilaget. Advokatrådet har gjort indsigelser mod den korte høringsfrist, men har i øvrigt ingen bemærkninger til forslagene. Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til forslagene. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig generelt positivt til forslaget, som medvirker til at lette EU borgeres rejser over landegrænser med deres selskabsdyr, samtidig med at folke- og dyresundheden beskyttes for så vidt angår rabies (hundegalskab).

21 7 Det er regeringens holdning, at borgere let skal kunne tage deres selskabsdyr med sig på ikkekommercielle rejser af permanent eller midlertidig varighed, uanset om der er tale om flytning, ferie, eller andet (såsom udstilling eller konkurrence). Regeringen lægger vægt på, at dette sker uden, at det medfører en øget risiko for indslæben af rabies i EU eller mellem medlemsstater. Det skal på den baggrund være tydeligt og simpelt for borgeren at afgøre, hvornår dennes selskabsdyr er omfattet af reglerne. Dog skal transporter, der har til formål at sælge eller overdrage ejendomsretten til dyret, betragtes som kommercielle og således være omfattet af reglerne herfor. Det skal på den baggrund sikres, at det ikke er muligt, under dække af et ikke-kommercielt formål, at foretage egentlige dyretransporter, som er omfattet af de kommercielle regler for dyresundhed og transport. Regeringen vil på den baggrund arbejde for en præcisering af forslaget, så der, under bevarelse af det nuværende beskyttelsesniveau i Danmark og EU, lægges færrest mulige hindringer i vejen for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Herunder skal bestemmelserne om ikkekommercielle transporter med selskabsdyr til deltagelse i udstillinger, konkurrencer med videre udformes så præcist, at de kan foregå i overensstemmelse med forslagets bestemmelser. For så vidt angår spørgsmålet om delegation af kompetence til Kommissionen gennem enten delegerede retsakter, jf. TEUF artikel 290, og gennemførelsesretsakter, jf. TEUF artikel 291, arbejder regeringen for, at medlemsstaterne har en stærk kontrol med Kommissionens udøvelse af kompetencer, samt at medlemsstaternes eksperter inddrages i det forberedende arbejde med retsakter. Generelle forventninger til andre landes holdninger Man er fra dansk side ikke bekendt med officielle tilkendegivelser om forslaget i andre medlemsstater. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0089 Bilag 1, KOM (2012) 0090 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 344 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006/ Den 6. juli 2006 MMO/ FVM 378 NOTAT TIL

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. juli 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 7 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2010-20-24-02188/dep. sagsnr. 15256 Den 4. oktober 2012 FVM 075 GRUNDNOTAT

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. februar 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 16 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Den 11. marts 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg

Den 11. marts 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 54 O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 11. marts 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2012/0039(COD) 2.8.2012 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. juli 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt 29.5.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende L 132/3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 438/2010 af 19. maj 2010 om ændring af forordning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 242 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 223 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest mandag den 19. november 2018 kl

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest mandag den 19. november 2018 kl Til høringsparter Dyresundhed J.nr. 2017-14-31-00336 Ref. AJK Dato: 26-10-2018 Høring over udkast til bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, samt

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 6.-7. december 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 6.-7. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3206 - Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 15. november 2012 FVM 084 SAMLENOTAT

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 284 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 KOMITÉSAG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 82 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00707 /Dep. sagsnr. 531 Den 10. november

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere