KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI"

Transkript

1 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967 i

2

3 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI SUPPLEMENT I

4

5 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967

6 Tilsynsførende: Svend Pust J JØRGENSEN a CO BOGTRYKKERI

7 FORORD I udsendtes»københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950«bind 1-3. Det nu foreliggende supplement dækker årene Bibliografien omfatter bøger, småtryk og tidsskriftartikler, der behandler Københavns topografi og historie i videste forstand, og som er trykt i Danmark. Udenlandsk litteratur er medtaget i den topografiske del i det omfang, hvori den findes på Det Kongelige Bibliotek. Avisartikler er kun medtaget, når de foreligger i særtryk. Skønlitterært stof og ganske korte meddelelser er udeladt. Særlig vægt er lagt på litteraturen om Københavns kommune og dens institutioner, der er medtaget i det omfang, den har været tilgængelig. Love og administrative bestemmelser er dog kun medtaget, når de foreligger i enkelttryk, og må i øvrigt søges i»samling af bestemmelser vedrørende Københavns kommune«. For at afrunde afsnittene om kommunale institutioner og forhold er der medtaget litteratur om personer, som har været knyttet til bystyret eller til kommunale institutioner. Udover disse områder skal det indsamlede materiale belyse samfundsforhold, næringsliv og kulturelle forhold i København gennem tiderne. Hvor ikke andet er anført, er trykkestedet København. Den systematiske ordning af stoffet bygger på den danske decimalklassedeling, som dog er tillempet og udbygget efter behov. Inden for hver gruppe er ordningen kronologisk, hvor ikke anden opstilling er naturlig. Placeringen af de enkelte artikler har undertiden måttet bero på et skøn, men forhåbentlig vil emneregistret kunne råde bod på mulige inkonsekvenser. Rådhusbiblioteket i København er det bibliotek, hvor litteratur om Københavns historie, topografi og personalhistorie i første række skal kunne søges. Selvom langtfra alt, hvad der er medtaget i bibliografien, findes i Rådhusbiblioteket, kan enhver, der ønsker litteratur om København henvende sig der, idet biblioteket om fornødent skaffer stof, det ikke selv ejer, fra andre biblioteker. Der henvises i øvrigt til forordet i»københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950«. Juni Københavns kommunes biblioteker.

8

9 Forkortelser af en del navne på benyttede tidsskrifter Abs Absalon Acta Arch Acta Archaeologica Am-Scand R The American-Scandinavian Review A Ph Ch Archiv for Pharmaci og Chemi Arbm F Arbejdsmændenes Fagblad Ark M Arkitekten. Meddelelser fra Akademisk Arkitektfor- U ening. Måneds- og ugehefte Assur Assurandøren. Ugeskrift for forsikringsvæsen Bet o Jernbet Beton og Jernbeton. Meddelelser fra DIF's Betonsektion Bet-Tek Betonteknik. Udg. af Cementfabrikkernes Oplysningskontor Bf o B Brandfare og Brandværn. Medlemsblad for Dansk Brandinspektørforening Bg V Bogens Verden. Tidsskrift for dansk biblioteksvæsen B o N Bog og Naal. Nordisk Tidsskrift for kvindelig Opdragelse og Undervisning Buds Budstikken. Dansk Folkemuseum Byg-For Bygge-Forum. Økonomisk-teknisk tidsskrift for byggeog boligforhold Bygind Byggeindustrien. Tidsskrift for bygningsteknik Bødk Medl Bødkermestrenes Medlemsblad Bø o Bø Børn og Bøger. Tidsskrift for børne- og skolebiblioteker Børnesag Tid Børnesagens Tidende. Organ for dansk børneforsorg D Arb Dansk Arbejde. Udg. af Landsforeningen»Dansk Arbejde* D Artilleri-T Dansk Artilleri-Tidsskrift D Bog Det danske Bogmarked (Dansk Boghandlertidende) D Bogb-T Dansk Bogbindertidende D Børnehaveråd Dansk Børnehaveråd D Fors Dansk Forsikrings Tidende D Fskt Dansk Fiskeritidende D Havnebl Dansk Havneblad D Hå Danmarks Håndværk D Ldb Dansk Landbrug D Ma Det danske Marked Dmkp Danmarksposten D Musiktidsskiift Dansk Musiktidsskrift D Post- og Telegrtid Dansk Post- og Telegraftidende D Pæd T Dansk Pædagogisk Tidsskrift D Realsk Den danske Realskole

10 II D Rkl D Sa D Sksl D S Mpl D Søf Da Tekn T D T M Å D Vejt D Aa Musik Evn Vel Farm Farm T F D B Med F Jor o Bet F Kbh A Flksk F N A Fnst Folk Folkem Fr Funk Frit D Fu o Fo Fyr Fys T Gartner-Tid Glarm GI S Graf F Graf Å Gr-Bl Gr-T Grø Gtk Gymnsk Harl Hist T H M Kbh H & KF H o S-Mus Dansk Reklame. Tidsskrift for Salg og Reklame Dansk Sang. Udg. af Danmarks Sanglærerforening Dansk Skolesløjd Fra Menighedsplejen Dansk Søfartstidende Dansk Teknisk Tidsskrift Danmarks Tekniske Museum. Årbog Dansk Vej tidsskrift Dansk Aarbog for Musikforskning Evnesvages Vel (Fortsættelse af: Landsforeningen for Evnesvages Vel. Kellers Minde) Farmaceuten. Organ for de studerende ved Danmarks Farmaceutiske Højskole Farmaceutisk Tidende. Udg. af Dansk Farmaceutforening F. D. B. Meddelelser Fagblad for Jord- og Betonarbejdere (Fortsættes som Jord og Beton) Fra Københavns Amt. Årbog Folkeskolen Fra Nationalmuseets Arbejdsmark Finanstidende Folk. Dansk etnografisk Tidsskrift Folkeminder. Udg. af foreningen»danmarks Folkeminder«Frihavns-Funktionæren Frit Danmark Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger Fyring. Periodiske Meddelelser til varmemestre ved centralvarmeanlæg Fysisk Tidsskrift Gartner-Tidende Glarmestertidende Gammel Strand. Organ for københavnske en gros fiskehandlere De grafiske Fag Grafisk Årbog Grundejer-Bladet Grundejer-Tidende Grønland. Udg. af Det Grønlandske Selskab Gasteknikeren Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Harlekin. Tidsskrift om Teater Historisk Tidsskrift Historiske Meddelelser om København Handels- og Kontoristforeningen. Medlemsblad for Københavns Handelsstands Forening Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog

11 Hskbl Højskolebladet Haa Fr Haandarbejdets Fremme I M T Indre Missions Tidende Ing Ingeniøren. Udg. af Dansk Ingeniørforening Ing B Ingeniørens B-udgave. Udg.af Dansk Ingeniørforening Ing C Ingeniøren. C-udgave. International edition. Published by Dansk Ingeniørforening Ing U Ingeniørens Ugeblad. Udg. af Dansk Ingeniørforening J og Bet Jord & Beton J S Jødisk Samfund Jul p B Jul paa Bornholm Kbh B D Københavns Belysningsvæsen. Demonstrationslokalet Kbh Kirkesag Københavns Kirkesag. Udg. af Det Københavnske Kirkefond Kel Min Kellers Minde. Landsforeningen for Evnesvages Vel Kem M Kemisk Månedsblad Kirk Byg Kirken Bygger. Det Københavnske Kirkefonds Årbog Kirk V Kirkens Verden K Kmsk Københavns. Kommuneskole Kof Sk Kofoeds Skole Kom-Arb Kommunal-Arbejderen Kom Aa Kommunal Aarbog Kons Konserves &: Dybfrost Ku-Fr Kultur-Fronten Kultm Kulturminder. Udg. af Selskabet for Dansk Kultur historie Kv o S Kvinden og Samfundet Køb Mal Københavns Malerlaug Medlemsblad Køb-Jul Københavner-Jul Køb-Min Københavner-Minder Køb Tid Købstadforeningens Tidsskrift L o V Løn og Virke. Udg. af De Samvirkende Fagforbund Lsp Landinspektøren Læsp Læsepædagogen Mal Malermesteren Marinebl Marinebladet Med F Medicinsk Forum. Udg. af Foreningen af Danske Me dicinfabrikker M f Kbh Bygn Meddelelser fra Københavns Bygningsvæsen M geol F Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening Menth Mentalhygiejne Mil T Militært Tidsskrift M K B Månedsblad for Københavns Belysningsvæsens Demon strationslokaler Mngb Menighedsbladet. Udg. af Kirkeligt Samfund af 1898 Mtgl Militærlægen N Ark Nordisk Arkivnyt N Astr T Nordisk Astronomisk Tidsskrift Nath T Naturhistorisk Tidende Nat V Naturens Verden Ill

12 IV Naløk T N Filat N hyg F N Med N M-T N Musk N Psyk N T Krimv Persp Ph T P M G o E Pol Folitibl Poiyt Prakt Læg Pr Bl Pres Afh R o R Samt Samv Skat Over Skatteborg Skhy T Soc M Soc T St o H Stø Sund Sygekt Sø M Tdlb Td Røde Kors T f Søv T Ind T Maskinvæsen Tr og Tek T Sypl T Textilt T Tunghøre Turistaarb Udm T U Lm U Læg U P Yngre Læger Vej f r Nationaløkonomisk Tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nordisk hygiejnisk Tidsskrift Nordisk Medicin. Danmark: Hospitalstidende Nordisk Mejeri-Tidsskrift Nordisk Musikkultur Nordisk Psykologi NordiskTidsskrift for Kriminalvidenskab Perspektiv. Det danske magasin Personalhistorisk Tidsskrift Periodiske Meddelelser fra Demonstrationslokalet for Gas og Electricitet Politiet Politibladet Polyteknikeren Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og Social Me dicin Præsteforeningens Blad Pressehistoriske Afhandlinger Revision og Regnskabsvæsen Samtiden (Oslo) Samvirke. Udg. af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Skattepolitisk Oversigt. Udarb. af Erhvervenes skatte sekretariat Skatteborgeren Skolehygiejnisk Tidsskrift Sociologiske Meddelelser Socialt Tidsskrift Stads- og Havneingeniøren Støberiet. Udg. af Foreningen af Danske Jernstøberier Sundhedsplejen. Tidsskrift for praktisk hygiejne Sygekassetidende Sønderjydsk Månedsskrift Tandlægebladet Tidsskrift for Dansk Røde Kors Tidsskrift for Søvæsen Tidsskrift for Industri Tidsskrift for Maskinvæsen Trafik og Teknik Tidsskrift for Sygeplejersker Tidsskrift for Textilteknik Tidsskrift for Tunghøre Turistforeningen for Danmark. Aarbog Udenrigsministeriets Tidsskrift Ugeskrift for Landmænd Ugeskrift for Læger Unge Pædagoger Yngre Læger (se under Ugeskrift for Læger) Vejen frem

13 V Nh F Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i København V R K Vort Røde Kors. Organ for Dansk Røde Kors og RKS Øk Virk Økonomisk Virksomhedsledelse 0 o P Økonomi og Politik Aa n O Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Aarb D P T Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen Aarb Pr A Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog Aarb So A Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt Å Værl Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune v Andre forkortelser bd. bind sp. spalte(r) bl. blad(e) tvi. tavle(r) ill. illustreret udarb. udarbejdet nr. nummer udg. udgave, udgiver, omarb. omarbejdet udgivet red. redaktør, redigeret upag. upagineret rk. række årg. årgang s. side(r) * illustreret

14 Indhold 1. AFSNIT Topografi og historie... 1 Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter... 1 Fund ved udgravninger... 1 Tidstavler... 2 Førere. Turistvejledninger... 2 Vandringer i byen... 4 Billedværker... 4 Københavns udseende til forskellige tider... 5 Københavnererindringer. Københavnske hjem... 6 Provinsboeres indtryk af København... 7 Livet i København... 7 Københavnertyper og københavnsk sprog... 8 Værtshuse. Restauranter. Hoteller. Restauratørforeninger.. 8 Vejvisere... 9 Gadefortegnelser. Gade- og matrikelnumre... 9 Bydele Amalienborgkvarteret Christianshavn Den indre by Nyboder Nyhavn Nørrebro Slotsholmen Tingbjerg Vesterbro Forstæderne og gamle bondebyer på Københavns grund.. 12 Byporte Søer og åer Gadenavne Gader. Torve. Pladser Fæstningsterrænet og dets bebyggelse Bygninger Rådhuse. Rundetårn. Amtsgården. Ministerialbygningerne. 15 Private bygninger Kirker og klostre. Synagogen... 18

15 VII Slotte Amalienborg Charlottenborg Christiansborg Rosenborg Sophie Amalienborg Palæer Ildebrande Brandene 1728 og Senere ildebrande Bykort Tidshistorie Jøder i København Historiske begivenheder og personer Stormen på København. Enevælden Besættelsestiden. Frihedsmuseet Kongemodtagelser Naturforhold Astronomi. Matrikelvæsen. Tidsmåling Jens Olsens verdensur Geologiske og meteorologiske forhold Botaniske haver. Planter Dyr. Skadelige insekter Kunst Det kongelige Akademi for de skønne Kunster Museer for kunst Thorvaldsens Museum Den Hirschsprungske Samling Andre museer og kunstsamlinger Arkitektur København som arkitekturby Fredning af ældre kvarterer Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Parker og kirkegårde Kirkegårde Monumenter. Mindesmærker. Mindetavler o Kunstindustri og -håndværk Porcelæn. Fajance Guld- og sølvsmedekunst. Broncestøberi Teatervæsen Skuespillererindringer. Skuespillerforeninger Teatermuseet Det Kongelige Teater. Opera. Ballet Privatteatre. Revuer. Pantomimeteatre... 40

16 VIII Film. Biografteatre Musik Det Kongelige Musikkonservatorium Musik- og sangforeninger. Drengekor Pianofabrikanter. Violinbyggere Forlystelser. Sport Tivoli Sports- og idrætsforeninger Sportsanlæg Boldklubber Kajak- og motorbådsklubber Gymnastik. Danmarks Højskole for Legemsøvelser Bogvæsen. Boghåndværk. Fagskolen Bogtrykkerier. Bogbinderier Københavns Bogtrykkerforening Reproduktionsanstalter. Kobbertrykkerier Boghandel. Forlags- og antikvarboghandel Boghandler- og forlæggerforeninger Biblioteker og arkiver Videnskabelige og faglige biblioteker. Dansk Bibliografisk Kontor Det kongelige Bibliotek. Universitetsbiblioteket Forenings- og institutionsbiblioteker. Private bogsamlinger 48 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Jødiske biblioteker Militære biblioteker Folkebiblioteker. Bibliotekssamarbejdet i Storkøbenhavn Københavns kommunes biblioteker Arkiver Københavns stadsarkiv. Arkivets embedsmænd Rigsarkivet. Landsarkivet Militære arkiver. Søkort-arkivet Videnskabelige institutioner Carlsberg- og Ny Carlsbergfondet Videnskabernes Selskab Andre selskaber Museer Bymuseet Nationalmuseet Dansk Folkemuseum. Frilandsmuseet Andre museer. Møntsamlere og medailler Udstillinger Den Permanente. Udstilling for dansk kunsthåndværk og kunstindustri Bella-Centret... 53

17 Pressevæsen Journalistforeningen i København Aviser og tidsskrifter Avissalg. Bladkompagniet IX 2. AFSNIT Samfundsforhold Statistik og befolkningsforhold Udlændinge i København Folketinget. Politiske partier og foreninger Københavns kommune Forhold til nabokommunerne Tiden før Forfatning og bystyre efter Borgerrepræsentationen Magistraten Kommunens økonomiske anliggender Kommunens administration Kommunens embedsmænd Tjenestemænd. Arbejdsvilkår og lønninger Organisationer Lønarbejdere Organisationer Tjenesteboliger. Uniformer Kommunen som arbejdsgiver Lov og ret Forbrydelser Politivæsen. Vægtere. Statspolitiet Politiskolen. Politistationer Politi og befolkning. Politiets sociale arbejde Fængselsvæsen Retspleje Domstole Militærvæsen. Tøjhuset Københavns befæstning. Kastellet. Forterne Søværnet Holmen Orlogsværftet. Orlogsmuseet Kaserner. Indkvartering Militære skoler og foreninger Civilforsvar. Karré- og bedriftværn Økonomiske forhold. Møntprægning Bank- og pengevæsen. Bankierer Banker og sparekasser... 68

18 x Kredit- og hypotekforeninger Låneforeninger. PersonaleØkonomikontorer Børsen Overformynderiet. Klasselotteriet Arbejdsforhold. Løn. Arbejdskonflikter Fagforeninger Arbejdsgiverforeninger Grundværdi Kooperation Skatter og skattevæsen Toldvæsen Bolig- og byggeforhold. Huslejenævn Byggeforeninger. Boligselskaber Sanering Restaurering og modernisering af ældre huse Forsorg Privat forsorg og velgørenhed Foreninger til gensidig hjælp Kofoeds Skole Legater og stiftelser Offentlig forsorg. Almindelig Hospital. Sundholm Alderdomshjem og -forsorg. Menighedspleje Forsorg for børn, mødre og unge Mødrehjælp. Husmoderafløsning Familierådgivning Opfostringshuset. Vajsenhuset Lærlingehjem. Ungdomspensioner Forsikring Forsikringsselskaber og -organisationer Sygekasser Opdragelse. Undervisning Statens Pædagogiske Studiesamling Erhvervsvejledning Ungdomsarbejde Læreruddannelse Seminarier Danmarks Lærerhøjskole Børnehaver Børnehaveklasser i skolerne Offentlige legepladser Skoler og skolevæsen Københavns kommunale skolevæsen Skole- og undervisningsplan Skolestatistik Mellemskolen. Forskellige linier... 88

19 Klassekvotient. Disciplin Undervisning i de forskellige fag Forsøgsundervisning Særskoler Skolebørnenes sundhed. Tandpleje. Tobaksbekæmpelsen. 89 Skolebespisning Skolebørns ferieophold Skolehaver. Skolebotanisk have Skolebiblioteker og skolebibliotekarer Skolernes ledelse. Skoledirektionen Skoleledere Lærerstanden Lærermangelen. Lærerforeninger Kommuneskoler Københavns kommunes aftenskole Gymnasieskoler og privatskoler Jødiske skoler Skoler og forsorg for tunghøre, blinde og vanføre Film- og Båndcentralen Højskoler Københavns Universitet Universitetsinstitutter og fakulteter Kollegier. Studielegater Studenterforeninger Arbejderoplysning Radio og fjernsyn Foreninger Frimurere. Odd Fellows. Kjæde-ordenen Arbejdernes forsamlingsbygn inger Kirkelige forhold Kirkefondets virksomhed Missionsarbejde Soldater- og sømandshjem Sekter Mosaisk Trossamfund AFSNIT Teknik. Tekniske erhverv Tekniske foreninger Svejsecentralen Danmarks tekniske Museum Teknisk undervisning. Håndværkeruddannelse Danmarks tekniske Højskole. (Polyteknisk Læreanstalt) Det tekniske Selskabs skoler Københavns Bibliografi 2 XI

20 XII Teknologisk Institut Håndværkeruddannelse Omskoling a erhvervshæmmede og ufaglærte Byteknik Stadsingeniørens direktorat Byplanlægning Byplanlaboratoriet Generalplan City plan vest Gadeanlæg. Overdækning af banegraven Enkelte kvarterer Den indre by Christianshavn. Amager Vesterbro Industrikvarterer Egnsplanlægning Bygningsvæsen. Stadsarkitekten. Stadskonduktøren Byggelovgivning. Byggevedtægter Nye byggemetoder. Højhuse. Montage- og vinterbyggeri Kommunale værker Vandforsyning Kloaker. Spildevand Københavns belysningsvæsen Elektricitetsforsyning. Elektricitetsværker Gasforsyning. Gasværker Gadebelysning Opvarmning. Varmeværker Renholdelse. Renovation Nødtørftsanstalter Brandvæsen Brandstationer. Materiel. Radiotjeneste Brandsikring Brandvæsenets embedsmænd Trafikforhold Holdepladser. Parkering. Garageanlæg Færdselstælling Trafikplaner. Trafiklinier Udfaldsveje Broer Projekter. Øresundsbro Transportmidler Flytteforretninger Vognmænd. Hyrevogne Taxa. Minicabs Budcentraler

21 XIII Københavns sporveje Embedsmænd og personale Jernbaner Bybane. Nærtrafik Københavns hovedbanegårde Andre stationsbygninger og banegårde Jernbanemuseet Vigerslev-ulykken Luftfart Københavns lufthavn Postvæsen. Centralpostbygningen. Postgirokontoret Dansk Post- og Telegrafmuseum Telegrafvæsen Telefonvæsen Telefonmuseet Skibsfart Københavns færgelav Rederier. Dampskibsselskaber Københavns havn. Økonomisk betydning for byen Havnestatistik Havnevæsenets embedsmænd. Andre ansatte Havnens udvidelse og modernisering. Inddæmninger Københavns havns historie Yderhavnen Prøvestenshavnen Frihavnen Sydhavnen Håndværk, industri og andre praktiske erhverv Statsprøveanstalten. Steins Laboratorium Håndværkets og industriens organisationer Håndværk Lavshistorie Håndværkerforhold og håndværksvirksomheder efter Ingeniør- og entreprenørvirksomheder Industrielle virksomheder Jern- og metalindustri Automobiler og cykler Elektriske og mekaniske apparater og udstyr Skibsbygning Burmeister & Wain Modernisering og udvidelser. Dokker Dieselmotorer. Selandia B & W museet. Marketenderiet Textilindustri Beklædningsindustri

22 XIV Farverier Papirindustri Kemisk industri Farve- og lakindustri Næringsmiddelindustri Spiritus- og likørfabrikation Ølfabrikation Mineralvand. Is Andre industrielle virksomheder Landbrug. Havebrug. Gartneri Veterinær- og Landbohøjskolen Havebrug. Haver Gartneri og gartnere. Frøhandel Hunde. Duer. Rotter Træer Husvæsen Handel Handelens organisationer og foreninger efter Grosserersocietetet Handelsuddannelse Handelskompagnier Forretninger (en gros og en detail) Torvehandel. Torvevæsen Grønttorvet Fisketorvet Mælkeforsyning Reklame. Skilte Læge- og sundhedsvæsen Medicinske foreninger Epidemier Personlig hygiejne. Sundhedspleje Offentligt sundhedsvæsen Stadslægeembedet. Kommunelæger Medicinalstatistik. Helbredsundersøgelser Sygdomme. Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme Statens Seruminstitut Begravelsesvæsen Rednings- og samaritterkorps Farmakologi. Apotekervæsen. Medicinalfabrikker Hospitaler og hospitalsvæsen Kommunale hospitaler Læger Hospitaler Kommunale sanatorier og plejehjem Militærhospitaler

23 xv Andre statshospitaler Frederiks hospital Fødselsstiftelsen Rigshospitalet Andre hospitaler og sygehjem Sygepleje og sygeplejersker Tandlægevæsen

24

25 TOPOGRAFI OG HISTORIE OLSEN, GUNNAR og KJELD WINDING. Københavns historie. 2. udg s.* (Vi og vor fortid, 5) Udg. af Historikergruppen. OVERGAARD, ANNELISE. På rejse i København. [1954]. 34 upag. s.* HERLAK, ESTER. København." [195(3]. 32 s.* (Klassens Bibliotek, 1) OLSEN, GUNNAR. Københavns almindelige historie (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted Bd. 6, 9-36*) THOMASSEN, OLE. Københavns udvikling og vækst (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted Bd. 6, *). TRAP, J. P. Storkøbenhavn (i J. P. Trap, Danmark. 5. udg Bd. 1, II og Bd. 2, III) Også som særtryk. 1. Erhverv. Trafik. 2. Kulturelle og sociale forhold. 3. Arkitektur. Historie. LAURING, PALLE. København. Med tegninger af Arne Ungermann s.* RAMSING, H. U. Københavns Ejendomme Oversigt over Skøder og Adkomster. Ved Albert Fabritius Bd. 8 kort. 8. Købmager kvarter. Anmeldt af Johan Jørgensen (H M Kbh 1962, ) Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter Bøger om København. Et udvalg. Udg. af Københavns kommunebiblioteker s. Københavns Bibliografi. Litteratur om København til Ved Svend Thomsen, Drude Lange, Irmelin Nordentoft. Udg. af Københavns kommunebiblioteker Bd. Historiske meddelelser om København, udg. af Københavns kommunalbestyrelse Fortsætter som: Historiske meddelelser om København. Årbog (fortsættes) SUNDBO, ARNE 50 år. Historiske meddelelser om København (H M Kbh , 4. rk. bd. 5, 1-24) Fund ved udgravninger BREDAL CHRISTENSEN,, P. Opmåling og rekonstruktion af drikkevandsbrønd fra hjørnet af Krystalgade (Skidenstræde) og Fiolstræde (H M Kbh , 4. rk. bd. 4, ) - Gamle vandledninger (M f Kbh Bygn 1965, 21-23*)

26 2 Hvad Børsfundet gemte. Af B. Brorson Christensen og Knud Holm (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1960, *) LINDAHL, FRITZE. Dér otte skilling, dér atter otte skilling [Møntfund i Fortunstræde] (Skalk 1960 nr. 2, 7-11*) T I D S T A V L E R Kraks tidstavler [5. udg.]. København fra Absalon til i dag. Optegnelser af Københavns historie indtil s.* F Ø R E R E. T U R I S T V E J L E D N I N G E R LAURITZEN, I. C. Kopenhagen. Ein Turistführer. (Ins Deutsche übersetz von Philipp Plon). [1951]. 68 s.* kort. Copenhague (Traduit de l'anglais par Jacques Brousse) s.* kort. Capital of a democracy. (Denmark in print and pictures) (Text: Det danske Selskab in co-operation with the municipality of Copenhagen, F. Henriksen and J. Lindskov Hansen) s.* 2. ed ed Også på tysk Ausg Også på dansk s.* tvl. SVERDRUP, ELISE»Den er go!«københavn på kryss og tvers. Oslo s.* opl s.* Wonderful Copenhagen. Herrliches Kopenhagen. (English: Christen Hansen. Deutsch: Eva Willesen) s.* - 2. ed. 2. Aufl s.* - 3rd ed. 3. Aufl s.* - Deutsch: G. Rona: 5. ed. 5. Aufl s.* Bliv dus med København. Udg. af Københavns kommunes rådgivende ungdomsudvalg s.* Udg. af Overborgmesterens sekretariat s.* - 7. udg Copenhagen and North Zealand with supplement for motorists. 31st ed s.* kort. (Grieben guide vol. 144) Kopenhagen und Nordseeland mit Anhang für Automobilisten. 31. Aufl s.* kort. (Grieben Reiseführer Band 58) FENNEBERG, PAUL København og omegn. Turistfører. Udarb. med Bistand af Turistforeningen for Danmark s. Ny udg s. kort Ny udg s. kort. Copenhague et ses environs. Guide touristique. 3. éd. avec plans s. kort. Copenhagen. The capital of Denmark and environs. Tourist guide Published with the assistance of the official Copenhagen Tourist association s ed s. kort ed s. kort. Kopenhagen und Umgebung. Fremdenführer (Ins Deutsche über tragen von Thea Sibbert) s. kort. WENDT, FRANTZ København ( i hans: Nordiske hovedstæder *)

27 Tourist in Copenhagen and Northern Zealand. An up-to-date ill. guide. Published in collaboration with The Tourist Association of Copenhagen. Ed.: Torben Meyer. Translated by R. L. Taylor and maps by Ib Withen s.* kort. 2nd print rd print th print th print th print th print (Politikeris Håndbøger, 27) Fra Ed.: Torben Meyer and Hjalmar Petersen. Fra Ed.: Hjalmar Petersen. MARCUSS, OVE Schönes Kopenhagen. Führer durch die Stadt und ihre Umgebung. Ringkøbing s.* kort. (De røde rejsebøger) Kopenhagen. Hamburg s.* (Merian. Das Monatsheft der Städte und Landschaften. Jahrg. 9 hft. 6) Copenhagen North Sealand. Copenhague et le Nord de la Seeland. English: Harald Toksvig. Franc,ais: Karen Nyrop Christensen. 3rd enlarged ed. 3 e éd s*. SHINKFIELD, MICHAEL A student's guide to Copenhagen by Richard Winther. [1957]. 64 s.* kort. Også på fransk med tekst af Momique Lamberget. Kopenhagen und die dänischen Inseln. München s.* (Griebens Reiseführer, 58) AHLBERG, HARRY Vägen till Sydhavnen. En köpenhamnsbok med teckningar av Mats Nilsson. Stockholm s.* KROGH, GERHARD Kopenhagen. München-Wien s.* Også med fransk tekst. Vårdagen i København. Glimt fra en studierejse. Oslo s.* Kreuz und quer durch Kopenhagen und Nordseeland. Red.: Torben J. Meyer und Hjalmar Petersen. Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband für Kopenhagen. Übers.: Georg Rona. Vignetten und Stadtpläne: Ib Withen s.* - 2. Aufl s.* - 3. Aufl s.* (Politikens Håndbøger, 218) Touriste å Copenhague et dans le nord de la Seeland. Un guide illustre bien å jour. Publié en collaboration avec l'office de Tourisme de Copenhague. Réd.: Torben Meyer et Hjalmar Petersen. Traduction: E. Schydlowsky et cartes de Ib Withen s.* (Politikens Håndbøger, 238) ÅQVIST, RUNE Köbenhamn dag och natt. En guidebok om sevärdheter, var ni äter, roar er och handler. Teckningar av Ulla Kampmann. Sth s.* Runnqvist, Åke: København dag og nat. Overs, fra svensk af Kirsten og Torben Brostøm. Tegninger af Ulla Kampmann s.* Også udgave på engelsk Turist i København og Nordsjælland. Red.: Hjalmar Petersen. Tegninger: Ib Withen og Arne Gaarn Bak s.* (Politikens Håndbøger, 311) BEHRENS, KARL CHRISTIAN Kopenhagen als Reiseziel. Ergebnisse einer 3

28 4 repräsentativen Bevölkerungsumfrage s. (Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse. Handelshøjskolen i København. Skriftrække N. Trafik- og Turistundersøgelser, 2) Living and shopping in Copenhagen. Ed. Mrs. Andrew W. Andersen. Published by The American Embassy Wives s. Vandringer i byen LINVALD, STEFFEN Vandringer i det gamle København. Tegninger af Ebbe Fog. [1952]. 96 s.* SADOLIN, EBBE Vandringer i København [1952]. 168 s* [Ny udg.] s.* Engelsk udg. [1953]. 168 s.* BROBY-JOHANSEN, R. Gennem det gamle København. Med tegninger og kort af Gustav Hjortlund [2. udg.]. With an English summary s.* udg. [I960]. 208 s.* Gennem det ny København. Med tegninger og kort af Eiler Krag s.* udg s.* LINVALD, STEFFEN Fra Christiansborg til Frederiksstaden. En byvandring med landskabsmaleren H. G. F. Holm gennem København i forrige aarhundrede samt nogle træk af hans liv s.* Gamle gadedøre og portaler. En stilhistorisk udvikling med udgangs punkt i Bymuseets samling (Bygge og Bo 1961 nr. 4, 30-32*)»Fattig-Holm«'s Københavnerbilleder. (Køb-Jul 1962, 46-48*) MØLLER, JAN En vandring i København for 350 år siden. (Køb-Jul 1963, 29-33*) LINVALD, STEFFEN Vandringer i København. Red.: Stephan Kehler. Kort: Arne Gaarn Bak (Politikens Håndbøger). 2. udg s.* B I L L E D V Æ R K E R København i Billeder. Copenhagen in pictures. Kopenhagen in beeld. [1951]. 32 upag. s.* Vor københavnske skitsebog. Our Copenhagen sketchbook. Af Ebbe Fog og Carl Stuhr. [1952]. 48 s.* Billeder med kauserende tekst. Charming Copenhagen. 3. print s.* København. Copenhagen. Fotografier: Inga Aistrup. Tekst. Henry Hellssen s.* Kongens København. Copenhagen. Copenhague. Kopenhagen. Fotografier: Inga Aistrup. Dansk tekst: Niels Høst s.* Engelsk overs.: James White. Fransk overs.: Irene Lützen. Tysk overs.: Hans v. Kohl. 2. ændrede udg s.* 3. ændrede udg upag. s.* - 4. udg udg udg ændrede udg upag. s.* LINDE, PETER Hist og her i København. Udsendt i samarbejde mellem Kiøbkes Reproduktionsanstalt, A. Frederiksen 8c Søn, Maskinsætteri, Nørbys Bogtrykkeri og Michael Rasch's Bogbinderi s.*

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK 100 ÅR

AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK 100 ÅR AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK 100 ÅR Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, 100 år 15. november 1913-15. november 2013 Torben Weirup Forord til jubilæumsskriftet v/ Torben Weirup I anledning af 50-års

Læs mere

Det er adgangsbilletten til aftenens transport og kulturoplevelserne.

Det er adgangsbilletten til aftenens transport og kulturoplevelserne. 8 9 PROGRAM 1 VELKOMMEN Du står med programmet i hånden for byens største årlige begivenhed Kulturnatten - hvor flere end 600 arrangementer får byens kulturliv til at smelte sammen til en stor og varm

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.aof-gladsaxe.dk AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.aof-gladsaxe.dk AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk www.nordsjaelland.aof.dk www.aof-gladsaxe.dk Efterår 2014 FORORD Juicing, jazz, vandreture, bruchtur i Bagsværd, babyrytmik, madværksted for børn og voksne, kinesisk, rytmisk sang ja der er nok at vælge

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk

Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk efterår 2014 Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk www.aofvest.dk Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk www.aofvest.dk Kurser Oplevelser Foredrag Rejser Afspænding

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.nordsjaelland.aof.dk www.aof-gladsaxe.dk Forår 2014 Nyhedsmail og portal I dette katalog finder du over 670 kurser, foredrag, ture og oplevelser. Aktiviteter planlagt i tæt samarbejde med vores dygtige

Læs mere

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11.

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11. NORDSJÆLLAND SKOTTERUP. Bertha Caroline Nielsen var født d. 19. August 1862 og døbt i Tikøb Kirke d. 19. August 1862. Fadere ved dåben var: Fisker Niels Petersen og hans kone Karen af Skotterup. Stine

Læs mere

Ordblindeundervisning for voksne - løbende optag på baggrund af test!

Ordblindeundervisning for voksne - løbende optag på baggrund af test! Gentofte Gladsaxe Lyngby - Taarbæk 3969 3333 www.aof-gladsaxe.dk Ordblindeundervisning for voksne - løbende optag på baggrund af test! Har du problemer med at læse eller skrive? Læser du kun sjældent?

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek 1 Dan Turèlls Bibliotek Under stor mediebevågenhed blev der sidste år afholdt en auktion over arven efter Dan Turèll. Hele indholdet af Turèlls arbejdsværelse blev sat under hammeren. Arbejdsværelset indeholdt

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

JULETID I EN KRISETID

JULETID I EN KRISETID DECEMBER 2008 - ÅRGANG 3 - www.koebenhavneravisen.dk JENS SLAGTER UDVIDER VED KULTORVET med ny ostebutik 08 DEN RØDE LØBER BLEV LAGT UD, DA NY SALON ÅBNEDE 10 OPHØRSUDSALG I PISSEREN- DEN EFTER 45 ÅR OMDELES

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Allégade og Pile Allé

Allégade og Pile Allé Allégade og Pile Allé Det var ved Allégade (navnet opstod i begyndelsen af 1800-tallet), at hollænderne slog sig ned i 1651 og byggede deres gårde. Gaden er derfor den ældste i Frederiksberg Kommune. Den

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere