KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI"

Transkript

1 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967 i

2

3 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI SUPPLEMENT I

4

5 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967

6 Tilsynsførende: Svend Pust J JØRGENSEN a CO BOGTRYKKERI

7 FORORD I udsendtes»københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950«bind 1-3. Det nu foreliggende supplement dækker årene Bibliografien omfatter bøger, småtryk og tidsskriftartikler, der behandler Københavns topografi og historie i videste forstand, og som er trykt i Danmark. Udenlandsk litteratur er medtaget i den topografiske del i det omfang, hvori den findes på Det Kongelige Bibliotek. Avisartikler er kun medtaget, når de foreligger i særtryk. Skønlitterært stof og ganske korte meddelelser er udeladt. Særlig vægt er lagt på litteraturen om Københavns kommune og dens institutioner, der er medtaget i det omfang, den har været tilgængelig. Love og administrative bestemmelser er dog kun medtaget, når de foreligger i enkelttryk, og må i øvrigt søges i»samling af bestemmelser vedrørende Københavns kommune«. For at afrunde afsnittene om kommunale institutioner og forhold er der medtaget litteratur om personer, som har været knyttet til bystyret eller til kommunale institutioner. Udover disse områder skal det indsamlede materiale belyse samfundsforhold, næringsliv og kulturelle forhold i København gennem tiderne. Hvor ikke andet er anført, er trykkestedet København. Den systematiske ordning af stoffet bygger på den danske decimalklassedeling, som dog er tillempet og udbygget efter behov. Inden for hver gruppe er ordningen kronologisk, hvor ikke anden opstilling er naturlig. Placeringen af de enkelte artikler har undertiden måttet bero på et skøn, men forhåbentlig vil emneregistret kunne råde bod på mulige inkonsekvenser. Rådhusbiblioteket i København er det bibliotek, hvor litteratur om Københavns historie, topografi og personalhistorie i første række skal kunne søges. Selvom langtfra alt, hvad der er medtaget i bibliografien, findes i Rådhusbiblioteket, kan enhver, der ønsker litteratur om København henvende sig der, idet biblioteket om fornødent skaffer stof, det ikke selv ejer, fra andre biblioteker. Der henvises i øvrigt til forordet i»københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950«. Juni Københavns kommunes biblioteker.

8

9 Forkortelser af en del navne på benyttede tidsskrifter Abs Absalon Acta Arch Acta Archaeologica Am-Scand R The American-Scandinavian Review A Ph Ch Archiv for Pharmaci og Chemi Arbm F Arbejdsmændenes Fagblad Ark M Arkitekten. Meddelelser fra Akademisk Arkitektfor- U ening. Måneds- og ugehefte Assur Assurandøren. Ugeskrift for forsikringsvæsen Bet o Jernbet Beton og Jernbeton. Meddelelser fra DIF's Betonsektion Bet-Tek Betonteknik. Udg. af Cementfabrikkernes Oplysningskontor Bf o B Brandfare og Brandværn. Medlemsblad for Dansk Brandinspektørforening Bg V Bogens Verden. Tidsskrift for dansk biblioteksvæsen B o N Bog og Naal. Nordisk Tidsskrift for kvindelig Opdragelse og Undervisning Buds Budstikken. Dansk Folkemuseum Byg-For Bygge-Forum. Økonomisk-teknisk tidsskrift for byggeog boligforhold Bygind Byggeindustrien. Tidsskrift for bygningsteknik Bødk Medl Bødkermestrenes Medlemsblad Bø o Bø Børn og Bøger. Tidsskrift for børne- og skolebiblioteker Børnesag Tid Børnesagens Tidende. Organ for dansk børneforsorg D Arb Dansk Arbejde. Udg. af Landsforeningen»Dansk Arbejde* D Artilleri-T Dansk Artilleri-Tidsskrift D Bog Det danske Bogmarked (Dansk Boghandlertidende) D Bogb-T Dansk Bogbindertidende D Børnehaveråd Dansk Børnehaveråd D Fors Dansk Forsikrings Tidende D Fskt Dansk Fiskeritidende D Havnebl Dansk Havneblad D Hå Danmarks Håndværk D Ldb Dansk Landbrug D Ma Det danske Marked Dmkp Danmarksposten D Musiktidsskiift Dansk Musiktidsskrift D Post- og Telegrtid Dansk Post- og Telegraftidende D Pæd T Dansk Pædagogisk Tidsskrift D Realsk Den danske Realskole

10 II D Rkl D Sa D Sksl D S Mpl D Søf Da Tekn T D T M Å D Vejt D Aa Musik Evn Vel Farm Farm T F D B Med F Jor o Bet F Kbh A Flksk F N A Fnst Folk Folkem Fr Funk Frit D Fu o Fo Fyr Fys T Gartner-Tid Glarm GI S Graf F Graf Å Gr-Bl Gr-T Grø Gtk Gymnsk Harl Hist T H M Kbh H & KF H o S-Mus Dansk Reklame. Tidsskrift for Salg og Reklame Dansk Sang. Udg. af Danmarks Sanglærerforening Dansk Skolesløjd Fra Menighedsplejen Dansk Søfartstidende Dansk Teknisk Tidsskrift Danmarks Tekniske Museum. Årbog Dansk Vej tidsskrift Dansk Aarbog for Musikforskning Evnesvages Vel (Fortsættelse af: Landsforeningen for Evnesvages Vel. Kellers Minde) Farmaceuten. Organ for de studerende ved Danmarks Farmaceutiske Højskole Farmaceutisk Tidende. Udg. af Dansk Farmaceutforening F. D. B. Meddelelser Fagblad for Jord- og Betonarbejdere (Fortsættes som Jord og Beton) Fra Københavns Amt. Årbog Folkeskolen Fra Nationalmuseets Arbejdsmark Finanstidende Folk. Dansk etnografisk Tidsskrift Folkeminder. Udg. af foreningen»danmarks Folkeminder«Frihavns-Funktionæren Frit Danmark Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger Fyring. Periodiske Meddelelser til varmemestre ved centralvarmeanlæg Fysisk Tidsskrift Gartner-Tidende Glarmestertidende Gammel Strand. Organ for københavnske en gros fiskehandlere De grafiske Fag Grafisk Årbog Grundejer-Bladet Grundejer-Tidende Grønland. Udg. af Det Grønlandske Selskab Gasteknikeren Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Harlekin. Tidsskrift om Teater Historisk Tidsskrift Historiske Meddelelser om København Handels- og Kontoristforeningen. Medlemsblad for Københavns Handelsstands Forening Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog

11 Hskbl Højskolebladet Haa Fr Haandarbejdets Fremme I M T Indre Missions Tidende Ing Ingeniøren. Udg. af Dansk Ingeniørforening Ing B Ingeniørens B-udgave. Udg.af Dansk Ingeniørforening Ing C Ingeniøren. C-udgave. International edition. Published by Dansk Ingeniørforening Ing U Ingeniørens Ugeblad. Udg. af Dansk Ingeniørforening J og Bet Jord & Beton J S Jødisk Samfund Jul p B Jul paa Bornholm Kbh B D Københavns Belysningsvæsen. Demonstrationslokalet Kbh Kirkesag Københavns Kirkesag. Udg. af Det Københavnske Kirkefond Kel Min Kellers Minde. Landsforeningen for Evnesvages Vel Kem M Kemisk Månedsblad Kirk Byg Kirken Bygger. Det Københavnske Kirkefonds Årbog Kirk V Kirkens Verden K Kmsk Københavns. Kommuneskole Kof Sk Kofoeds Skole Kom-Arb Kommunal-Arbejderen Kom Aa Kommunal Aarbog Kons Konserves &: Dybfrost Ku-Fr Kultur-Fronten Kultm Kulturminder. Udg. af Selskabet for Dansk Kultur historie Kv o S Kvinden og Samfundet Køb Mal Københavns Malerlaug Medlemsblad Køb-Jul Københavner-Jul Køb-Min Københavner-Minder Køb Tid Købstadforeningens Tidsskrift L o V Løn og Virke. Udg. af De Samvirkende Fagforbund Lsp Landinspektøren Læsp Læsepædagogen Mal Malermesteren Marinebl Marinebladet Med F Medicinsk Forum. Udg. af Foreningen af Danske Me dicinfabrikker M f Kbh Bygn Meddelelser fra Københavns Bygningsvæsen M geol F Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening Menth Mentalhygiejne Mil T Militært Tidsskrift M K B Månedsblad for Københavns Belysningsvæsens Demon strationslokaler Mngb Menighedsbladet. Udg. af Kirkeligt Samfund af 1898 Mtgl Militærlægen N Ark Nordisk Arkivnyt N Astr T Nordisk Astronomisk Tidsskrift Nath T Naturhistorisk Tidende Nat V Naturens Verden Ill

12 IV Naløk T N Filat N hyg F N Med N M-T N Musk N Psyk N T Krimv Persp Ph T P M G o E Pol Folitibl Poiyt Prakt Læg Pr Bl Pres Afh R o R Samt Samv Skat Over Skatteborg Skhy T Soc M Soc T St o H Stø Sund Sygekt Sø M Tdlb Td Røde Kors T f Søv T Ind T Maskinvæsen Tr og Tek T Sypl T Textilt T Tunghøre Turistaarb Udm T U Lm U Læg U P Yngre Læger Vej f r Nationaløkonomisk Tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nordisk hygiejnisk Tidsskrift Nordisk Medicin. Danmark: Hospitalstidende Nordisk Mejeri-Tidsskrift Nordisk Musikkultur Nordisk Psykologi NordiskTidsskrift for Kriminalvidenskab Perspektiv. Det danske magasin Personalhistorisk Tidsskrift Periodiske Meddelelser fra Demonstrationslokalet for Gas og Electricitet Politiet Politibladet Polyteknikeren Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og Social Me dicin Præsteforeningens Blad Pressehistoriske Afhandlinger Revision og Regnskabsvæsen Samtiden (Oslo) Samvirke. Udg. af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Skattepolitisk Oversigt. Udarb. af Erhvervenes skatte sekretariat Skatteborgeren Skolehygiejnisk Tidsskrift Sociologiske Meddelelser Socialt Tidsskrift Stads- og Havneingeniøren Støberiet. Udg. af Foreningen af Danske Jernstøberier Sundhedsplejen. Tidsskrift for praktisk hygiejne Sygekassetidende Sønderjydsk Månedsskrift Tandlægebladet Tidsskrift for Dansk Røde Kors Tidsskrift for Søvæsen Tidsskrift for Industri Tidsskrift for Maskinvæsen Trafik og Teknik Tidsskrift for Sygeplejersker Tidsskrift for Textilteknik Tidsskrift for Tunghøre Turistforeningen for Danmark. Aarbog Udenrigsministeriets Tidsskrift Ugeskrift for Landmænd Ugeskrift for Læger Unge Pædagoger Yngre Læger (se under Ugeskrift for Læger) Vejen frem

13 V Nh F Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i København V R K Vort Røde Kors. Organ for Dansk Røde Kors og RKS Øk Virk Økonomisk Virksomhedsledelse 0 o P Økonomi og Politik Aa n O Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Aarb D P T Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen Aarb Pr A Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog Aarb So A Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt Å Værl Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune v Andre forkortelser bd. bind sp. spalte(r) bl. blad(e) tvi. tavle(r) ill. illustreret udarb. udarbejdet nr. nummer udg. udgave, udgiver, omarb. omarbejdet udgivet red. redaktør, redigeret upag. upagineret rk. række årg. årgang s. side(r) * illustreret

14 Indhold 1. AFSNIT Topografi og historie... 1 Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter... 1 Fund ved udgravninger... 1 Tidstavler... 2 Førere. Turistvejledninger... 2 Vandringer i byen... 4 Billedværker... 4 Københavns udseende til forskellige tider... 5 Københavnererindringer. Københavnske hjem... 6 Provinsboeres indtryk af København... 7 Livet i København... 7 Københavnertyper og københavnsk sprog... 8 Værtshuse. Restauranter. Hoteller. Restauratørforeninger.. 8 Vejvisere... 9 Gadefortegnelser. Gade- og matrikelnumre... 9 Bydele Amalienborgkvarteret Christianshavn Den indre by Nyboder Nyhavn Nørrebro Slotsholmen Tingbjerg Vesterbro Forstæderne og gamle bondebyer på Københavns grund.. 12 Byporte Søer og åer Gadenavne Gader. Torve. Pladser Fæstningsterrænet og dets bebyggelse Bygninger Rådhuse. Rundetårn. Amtsgården. Ministerialbygningerne. 15 Private bygninger Kirker og klostre. Synagogen... 18

15 VII Slotte Amalienborg Charlottenborg Christiansborg Rosenborg Sophie Amalienborg Palæer Ildebrande Brandene 1728 og Senere ildebrande Bykort Tidshistorie Jøder i København Historiske begivenheder og personer Stormen på København. Enevælden Besættelsestiden. Frihedsmuseet Kongemodtagelser Naturforhold Astronomi. Matrikelvæsen. Tidsmåling Jens Olsens verdensur Geologiske og meteorologiske forhold Botaniske haver. Planter Dyr. Skadelige insekter Kunst Det kongelige Akademi for de skønne Kunster Museer for kunst Thorvaldsens Museum Den Hirschsprungske Samling Andre museer og kunstsamlinger Arkitektur København som arkitekturby Fredning af ældre kvarterer Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Parker og kirkegårde Kirkegårde Monumenter. Mindesmærker. Mindetavler o Kunstindustri og -håndværk Porcelæn. Fajance Guld- og sølvsmedekunst. Broncestøberi Teatervæsen Skuespillererindringer. Skuespillerforeninger Teatermuseet Det Kongelige Teater. Opera. Ballet Privatteatre. Revuer. Pantomimeteatre... 40

16 VIII Film. Biografteatre Musik Det Kongelige Musikkonservatorium Musik- og sangforeninger. Drengekor Pianofabrikanter. Violinbyggere Forlystelser. Sport Tivoli Sports- og idrætsforeninger Sportsanlæg Boldklubber Kajak- og motorbådsklubber Gymnastik. Danmarks Højskole for Legemsøvelser Bogvæsen. Boghåndværk. Fagskolen Bogtrykkerier. Bogbinderier Københavns Bogtrykkerforening Reproduktionsanstalter. Kobbertrykkerier Boghandel. Forlags- og antikvarboghandel Boghandler- og forlæggerforeninger Biblioteker og arkiver Videnskabelige og faglige biblioteker. Dansk Bibliografisk Kontor Det kongelige Bibliotek. Universitetsbiblioteket Forenings- og institutionsbiblioteker. Private bogsamlinger 48 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Jødiske biblioteker Militære biblioteker Folkebiblioteker. Bibliotekssamarbejdet i Storkøbenhavn Københavns kommunes biblioteker Arkiver Københavns stadsarkiv. Arkivets embedsmænd Rigsarkivet. Landsarkivet Militære arkiver. Søkort-arkivet Videnskabelige institutioner Carlsberg- og Ny Carlsbergfondet Videnskabernes Selskab Andre selskaber Museer Bymuseet Nationalmuseet Dansk Folkemuseum. Frilandsmuseet Andre museer. Møntsamlere og medailler Udstillinger Den Permanente. Udstilling for dansk kunsthåndværk og kunstindustri Bella-Centret... 53

17 Pressevæsen Journalistforeningen i København Aviser og tidsskrifter Avissalg. Bladkompagniet IX 2. AFSNIT Samfundsforhold Statistik og befolkningsforhold Udlændinge i København Folketinget. Politiske partier og foreninger Københavns kommune Forhold til nabokommunerne Tiden før Forfatning og bystyre efter Borgerrepræsentationen Magistraten Kommunens økonomiske anliggender Kommunens administration Kommunens embedsmænd Tjenestemænd. Arbejdsvilkår og lønninger Organisationer Lønarbejdere Organisationer Tjenesteboliger. Uniformer Kommunen som arbejdsgiver Lov og ret Forbrydelser Politivæsen. Vægtere. Statspolitiet Politiskolen. Politistationer Politi og befolkning. Politiets sociale arbejde Fængselsvæsen Retspleje Domstole Militærvæsen. Tøjhuset Københavns befæstning. Kastellet. Forterne Søværnet Holmen Orlogsværftet. Orlogsmuseet Kaserner. Indkvartering Militære skoler og foreninger Civilforsvar. Karré- og bedriftværn Økonomiske forhold. Møntprægning Bank- og pengevæsen. Bankierer Banker og sparekasser... 68

18 x Kredit- og hypotekforeninger Låneforeninger. PersonaleØkonomikontorer Børsen Overformynderiet. Klasselotteriet Arbejdsforhold. Løn. Arbejdskonflikter Fagforeninger Arbejdsgiverforeninger Grundværdi Kooperation Skatter og skattevæsen Toldvæsen Bolig- og byggeforhold. Huslejenævn Byggeforeninger. Boligselskaber Sanering Restaurering og modernisering af ældre huse Forsorg Privat forsorg og velgørenhed Foreninger til gensidig hjælp Kofoeds Skole Legater og stiftelser Offentlig forsorg. Almindelig Hospital. Sundholm Alderdomshjem og -forsorg. Menighedspleje Forsorg for børn, mødre og unge Mødrehjælp. Husmoderafløsning Familierådgivning Opfostringshuset. Vajsenhuset Lærlingehjem. Ungdomspensioner Forsikring Forsikringsselskaber og -organisationer Sygekasser Opdragelse. Undervisning Statens Pædagogiske Studiesamling Erhvervsvejledning Ungdomsarbejde Læreruddannelse Seminarier Danmarks Lærerhøjskole Børnehaver Børnehaveklasser i skolerne Offentlige legepladser Skoler og skolevæsen Københavns kommunale skolevæsen Skole- og undervisningsplan Skolestatistik Mellemskolen. Forskellige linier... 88

19 Klassekvotient. Disciplin Undervisning i de forskellige fag Forsøgsundervisning Særskoler Skolebørnenes sundhed. Tandpleje. Tobaksbekæmpelsen. 89 Skolebespisning Skolebørns ferieophold Skolehaver. Skolebotanisk have Skolebiblioteker og skolebibliotekarer Skolernes ledelse. Skoledirektionen Skoleledere Lærerstanden Lærermangelen. Lærerforeninger Kommuneskoler Københavns kommunes aftenskole Gymnasieskoler og privatskoler Jødiske skoler Skoler og forsorg for tunghøre, blinde og vanføre Film- og Båndcentralen Højskoler Københavns Universitet Universitetsinstitutter og fakulteter Kollegier. Studielegater Studenterforeninger Arbejderoplysning Radio og fjernsyn Foreninger Frimurere. Odd Fellows. Kjæde-ordenen Arbejdernes forsamlingsbygn inger Kirkelige forhold Kirkefondets virksomhed Missionsarbejde Soldater- og sømandshjem Sekter Mosaisk Trossamfund AFSNIT Teknik. Tekniske erhverv Tekniske foreninger Svejsecentralen Danmarks tekniske Museum Teknisk undervisning. Håndværkeruddannelse Danmarks tekniske Højskole. (Polyteknisk Læreanstalt) Det tekniske Selskabs skoler Københavns Bibliografi 2 XI

20 XII Teknologisk Institut Håndværkeruddannelse Omskoling a erhvervshæmmede og ufaglærte Byteknik Stadsingeniørens direktorat Byplanlægning Byplanlaboratoriet Generalplan City plan vest Gadeanlæg. Overdækning af banegraven Enkelte kvarterer Den indre by Christianshavn. Amager Vesterbro Industrikvarterer Egnsplanlægning Bygningsvæsen. Stadsarkitekten. Stadskonduktøren Byggelovgivning. Byggevedtægter Nye byggemetoder. Højhuse. Montage- og vinterbyggeri Kommunale værker Vandforsyning Kloaker. Spildevand Københavns belysningsvæsen Elektricitetsforsyning. Elektricitetsværker Gasforsyning. Gasværker Gadebelysning Opvarmning. Varmeværker Renholdelse. Renovation Nødtørftsanstalter Brandvæsen Brandstationer. Materiel. Radiotjeneste Brandsikring Brandvæsenets embedsmænd Trafikforhold Holdepladser. Parkering. Garageanlæg Færdselstælling Trafikplaner. Trafiklinier Udfaldsveje Broer Projekter. Øresundsbro Transportmidler Flytteforretninger Vognmænd. Hyrevogne Taxa. Minicabs Budcentraler

21 XIII Københavns sporveje Embedsmænd og personale Jernbaner Bybane. Nærtrafik Københavns hovedbanegårde Andre stationsbygninger og banegårde Jernbanemuseet Vigerslev-ulykken Luftfart Københavns lufthavn Postvæsen. Centralpostbygningen. Postgirokontoret Dansk Post- og Telegrafmuseum Telegrafvæsen Telefonvæsen Telefonmuseet Skibsfart Københavns færgelav Rederier. Dampskibsselskaber Københavns havn. Økonomisk betydning for byen Havnestatistik Havnevæsenets embedsmænd. Andre ansatte Havnens udvidelse og modernisering. Inddæmninger Københavns havns historie Yderhavnen Prøvestenshavnen Frihavnen Sydhavnen Håndværk, industri og andre praktiske erhverv Statsprøveanstalten. Steins Laboratorium Håndværkets og industriens organisationer Håndværk Lavshistorie Håndværkerforhold og håndværksvirksomheder efter Ingeniør- og entreprenørvirksomheder Industrielle virksomheder Jern- og metalindustri Automobiler og cykler Elektriske og mekaniske apparater og udstyr Skibsbygning Burmeister & Wain Modernisering og udvidelser. Dokker Dieselmotorer. Selandia B & W museet. Marketenderiet Textilindustri Beklædningsindustri

22 XIV Farverier Papirindustri Kemisk industri Farve- og lakindustri Næringsmiddelindustri Spiritus- og likørfabrikation Ølfabrikation Mineralvand. Is Andre industrielle virksomheder Landbrug. Havebrug. Gartneri Veterinær- og Landbohøjskolen Havebrug. Haver Gartneri og gartnere. Frøhandel Hunde. Duer. Rotter Træer Husvæsen Handel Handelens organisationer og foreninger efter Grosserersocietetet Handelsuddannelse Handelskompagnier Forretninger (en gros og en detail) Torvehandel. Torvevæsen Grønttorvet Fisketorvet Mælkeforsyning Reklame. Skilte Læge- og sundhedsvæsen Medicinske foreninger Epidemier Personlig hygiejne. Sundhedspleje Offentligt sundhedsvæsen Stadslægeembedet. Kommunelæger Medicinalstatistik. Helbredsundersøgelser Sygdomme. Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme Statens Seruminstitut Begravelsesvæsen Rednings- og samaritterkorps Farmakologi. Apotekervæsen. Medicinalfabrikker Hospitaler og hospitalsvæsen Kommunale hospitaler Læger Hospitaler Kommunale sanatorier og plejehjem Militærhospitaler

23 xv Andre statshospitaler Frederiks hospital Fødselsstiftelsen Rigshospitalet Andre hospitaler og sygehjem Sygepleje og sygeplejersker Tandlægevæsen

24

25 TOPOGRAFI OG HISTORIE OLSEN, GUNNAR og KJELD WINDING. Københavns historie. 2. udg s.* (Vi og vor fortid, 5) Udg. af Historikergruppen. OVERGAARD, ANNELISE. På rejse i København. [1954]. 34 upag. s.* HERLAK, ESTER. København." [195(3]. 32 s.* (Klassens Bibliotek, 1) OLSEN, GUNNAR. Københavns almindelige historie (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted Bd. 6, 9-36*) THOMASSEN, OLE. Københavns udvikling og vækst (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted Bd. 6, *). TRAP, J. P. Storkøbenhavn (i J. P. Trap, Danmark. 5. udg Bd. 1, II og Bd. 2, III) Også som særtryk. 1. Erhverv. Trafik. 2. Kulturelle og sociale forhold. 3. Arkitektur. Historie. LAURING, PALLE. København. Med tegninger af Arne Ungermann s.* RAMSING, H. U. Københavns Ejendomme Oversigt over Skøder og Adkomster. Ved Albert Fabritius Bd. 8 kort. 8. Købmager kvarter. Anmeldt af Johan Jørgensen (H M Kbh 1962, ) Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter Bøger om København. Et udvalg. Udg. af Københavns kommunebiblioteker s. Københavns Bibliografi. Litteratur om København til Ved Svend Thomsen, Drude Lange, Irmelin Nordentoft. Udg. af Københavns kommunebiblioteker Bd. Historiske meddelelser om København, udg. af Københavns kommunalbestyrelse Fortsætter som: Historiske meddelelser om København. Årbog (fortsættes) SUNDBO, ARNE 50 år. Historiske meddelelser om København (H M Kbh , 4. rk. bd. 5, 1-24) Fund ved udgravninger BREDAL CHRISTENSEN,, P. Opmåling og rekonstruktion af drikkevandsbrønd fra hjørnet af Krystalgade (Skidenstræde) og Fiolstræde (H M Kbh , 4. rk. bd. 4, ) - Gamle vandledninger (M f Kbh Bygn 1965, 21-23*)

26 2 Hvad Børsfundet gemte. Af B. Brorson Christensen og Knud Holm (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1960, *) LINDAHL, FRITZE. Dér otte skilling, dér atter otte skilling [Møntfund i Fortunstræde] (Skalk 1960 nr. 2, 7-11*) T I D S T A V L E R Kraks tidstavler [5. udg.]. København fra Absalon til i dag. Optegnelser af Københavns historie indtil s.* F Ø R E R E. T U R I S T V E J L E D N I N G E R LAURITZEN, I. C. Kopenhagen. Ein Turistführer. (Ins Deutsche übersetz von Philipp Plon). [1951]. 68 s.* kort. Copenhague (Traduit de l'anglais par Jacques Brousse) s.* kort. Capital of a democracy. (Denmark in print and pictures) (Text: Det danske Selskab in co-operation with the municipality of Copenhagen, F. Henriksen and J. Lindskov Hansen) s.* 2. ed ed Også på tysk Ausg Også på dansk s.* tvl. SVERDRUP, ELISE»Den er go!«københavn på kryss og tvers. Oslo s.* opl s.* Wonderful Copenhagen. Herrliches Kopenhagen. (English: Christen Hansen. Deutsch: Eva Willesen) s.* - 2. ed. 2. Aufl s.* - 3rd ed. 3. Aufl s.* - Deutsch: G. Rona: 5. ed. 5. Aufl s.* Bliv dus med København. Udg. af Københavns kommunes rådgivende ungdomsudvalg s.* Udg. af Overborgmesterens sekretariat s.* - 7. udg Copenhagen and North Zealand with supplement for motorists. 31st ed s.* kort. (Grieben guide vol. 144) Kopenhagen und Nordseeland mit Anhang für Automobilisten. 31. Aufl s.* kort. (Grieben Reiseführer Band 58) FENNEBERG, PAUL København og omegn. Turistfører. Udarb. med Bistand af Turistforeningen for Danmark s. Ny udg s. kort Ny udg s. kort. Copenhague et ses environs. Guide touristique. 3. éd. avec plans s. kort. Copenhagen. The capital of Denmark and environs. Tourist guide Published with the assistance of the official Copenhagen Tourist association s ed s. kort ed s. kort. Kopenhagen und Umgebung. Fremdenführer (Ins Deutsche über tragen von Thea Sibbert) s. kort. WENDT, FRANTZ København ( i hans: Nordiske hovedstæder *)

27 Tourist in Copenhagen and Northern Zealand. An up-to-date ill. guide. Published in collaboration with The Tourist Association of Copenhagen. Ed.: Torben Meyer. Translated by R. L. Taylor and maps by Ib Withen s.* kort. 2nd print rd print th print th print th print th print (Politikeris Håndbøger, 27) Fra Ed.: Torben Meyer and Hjalmar Petersen. Fra Ed.: Hjalmar Petersen. MARCUSS, OVE Schönes Kopenhagen. Führer durch die Stadt und ihre Umgebung. Ringkøbing s.* kort. (De røde rejsebøger) Kopenhagen. Hamburg s.* (Merian. Das Monatsheft der Städte und Landschaften. Jahrg. 9 hft. 6) Copenhagen North Sealand. Copenhague et le Nord de la Seeland. English: Harald Toksvig. Franc,ais: Karen Nyrop Christensen. 3rd enlarged ed. 3 e éd s*. SHINKFIELD, MICHAEL A student's guide to Copenhagen by Richard Winther. [1957]. 64 s.* kort. Også på fransk med tekst af Momique Lamberget. Kopenhagen und die dänischen Inseln. München s.* (Griebens Reiseführer, 58) AHLBERG, HARRY Vägen till Sydhavnen. En köpenhamnsbok med teckningar av Mats Nilsson. Stockholm s.* KROGH, GERHARD Kopenhagen. München-Wien s.* Også med fransk tekst. Vårdagen i København. Glimt fra en studierejse. Oslo s.* Kreuz und quer durch Kopenhagen und Nordseeland. Red.: Torben J. Meyer und Hjalmar Petersen. Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband für Kopenhagen. Übers.: Georg Rona. Vignetten und Stadtpläne: Ib Withen s.* - 2. Aufl s.* - 3. Aufl s.* (Politikens Håndbøger, 218) Touriste å Copenhague et dans le nord de la Seeland. Un guide illustre bien å jour. Publié en collaboration avec l'office de Tourisme de Copenhague. Réd.: Torben Meyer et Hjalmar Petersen. Traduction: E. Schydlowsky et cartes de Ib Withen s.* (Politikens Håndbøger, 238) ÅQVIST, RUNE Köbenhamn dag och natt. En guidebok om sevärdheter, var ni äter, roar er och handler. Teckningar av Ulla Kampmann. Sth s.* Runnqvist, Åke: København dag og nat. Overs, fra svensk af Kirsten og Torben Brostøm. Tegninger af Ulla Kampmann s.* Også udgave på engelsk Turist i København og Nordsjælland. Red.: Hjalmar Petersen. Tegninger: Ib Withen og Arne Gaarn Bak s.* (Politikens Håndbøger, 311) BEHRENS, KARL CHRISTIAN Kopenhagen als Reiseziel. Ergebnisse einer 3

28 4 repräsentativen Bevölkerungsumfrage s. (Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse. Handelshøjskolen i København. Skriftrække N. Trafik- og Turistundersøgelser, 2) Living and shopping in Copenhagen. Ed. Mrs. Andrew W. Andersen. Published by The American Embassy Wives s. Vandringer i byen LINVALD, STEFFEN Vandringer i det gamle København. Tegninger af Ebbe Fog. [1952]. 96 s.* SADOLIN, EBBE Vandringer i København [1952]. 168 s* [Ny udg.] s.* Engelsk udg. [1953]. 168 s.* BROBY-JOHANSEN, R. Gennem det gamle København. Med tegninger og kort af Gustav Hjortlund [2. udg.]. With an English summary s.* udg. [I960]. 208 s.* Gennem det ny København. Med tegninger og kort af Eiler Krag s.* udg s.* LINVALD, STEFFEN Fra Christiansborg til Frederiksstaden. En byvandring med landskabsmaleren H. G. F. Holm gennem København i forrige aarhundrede samt nogle træk af hans liv s.* Gamle gadedøre og portaler. En stilhistorisk udvikling med udgangs punkt i Bymuseets samling (Bygge og Bo 1961 nr. 4, 30-32*)»Fattig-Holm«'s Københavnerbilleder. (Køb-Jul 1962, 46-48*) MØLLER, JAN En vandring i København for 350 år siden. (Køb-Jul 1963, 29-33*) LINVALD, STEFFEN Vandringer i København. Red.: Stephan Kehler. Kort: Arne Gaarn Bak (Politikens Håndbøger). 2. udg s.* B I L L E D V Æ R K E R København i Billeder. Copenhagen in pictures. Kopenhagen in beeld. [1951]. 32 upag. s.* Vor københavnske skitsebog. Our Copenhagen sketchbook. Af Ebbe Fog og Carl Stuhr. [1952]. 48 s.* Billeder med kauserende tekst. Charming Copenhagen. 3. print s.* København. Copenhagen. Fotografier: Inga Aistrup. Tekst. Henry Hellssen s.* Kongens København. Copenhagen. Copenhague. Kopenhagen. Fotografier: Inga Aistrup. Dansk tekst: Niels Høst s.* Engelsk overs.: James White. Fransk overs.: Irene Lützen. Tysk overs.: Hans v. Kohl. 2. ændrede udg s.* 3. ændrede udg upag. s.* - 4. udg udg udg ændrede udg upag. s.* LINDE, PETER Hist og her i København. Udsendt i samarbejde mellem Kiøbkes Reproduktionsanstalt, A. Frederiksen 8c Søn, Maskinsætteri, Nørbys Bogtrykkeri og Michael Rasch's Bogbinderi s.*

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1787

Københavnske gader og sogne i 1787 Københavnske gader og sogne i 1787 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Sankt Nikolai (86) Amagerstræde... Vor

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme Tendens Tendens Energistyring Besparelse Areal Frd. holms Kanal 21 K 1220 København K 147 112 106 37.000 1.636 m2 Frd. holms Kanal 21-23 1250 København K 182 174 159 99 55.000 4.350 Frd. holms Kanal 25-27

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Garnisons (19) Amagerbro... Vor Frelser

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen luksus og lækker ekstravagance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel

Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Teater inklusiv forplejning 2014 De 3 Musketerer - musical i Østre Gasværk søndag 09.11 kl. 12.15 423123 Østre Gasværk, København

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere