KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI"

Transkript

1 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967 i

2

3 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI SUPPLEMENT I

4

5 KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967

6 Tilsynsførende: Svend Pust J JØRGENSEN a CO BOGTRYKKERI

7 FORORD I udsendtes»københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950«bind 1-3. Det nu foreliggende supplement dækker årene Bibliografien omfatter bøger, småtryk og tidsskriftartikler, der behandler Københavns topografi og historie i videste forstand, og som er trykt i Danmark. Udenlandsk litteratur er medtaget i den topografiske del i det omfang, hvori den findes på Det Kongelige Bibliotek. Avisartikler er kun medtaget, når de foreligger i særtryk. Skønlitterært stof og ganske korte meddelelser er udeladt. Særlig vægt er lagt på litteraturen om Københavns kommune og dens institutioner, der er medtaget i det omfang, den har været tilgængelig. Love og administrative bestemmelser er dog kun medtaget, når de foreligger i enkelttryk, og må i øvrigt søges i»samling af bestemmelser vedrørende Københavns kommune«. For at afrunde afsnittene om kommunale institutioner og forhold er der medtaget litteratur om personer, som har været knyttet til bystyret eller til kommunale institutioner. Udover disse områder skal det indsamlede materiale belyse samfundsforhold, næringsliv og kulturelle forhold i København gennem tiderne. Hvor ikke andet er anført, er trykkestedet København. Den systematiske ordning af stoffet bygger på den danske decimalklassedeling, som dog er tillempet og udbygget efter behov. Inden for hver gruppe er ordningen kronologisk, hvor ikke anden opstilling er naturlig. Placeringen af de enkelte artikler har undertiden måttet bero på et skøn, men forhåbentlig vil emneregistret kunne råde bod på mulige inkonsekvenser. Rådhusbiblioteket i København er det bibliotek, hvor litteratur om Københavns historie, topografi og personalhistorie i første række skal kunne søges. Selvom langtfra alt, hvad der er medtaget i bibliografien, findes i Rådhusbiblioteket, kan enhver, der ønsker litteratur om København henvende sig der, idet biblioteket om fornødent skaffer stof, det ikke selv ejer, fra andre biblioteker. Der henvises i øvrigt til forordet i»københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950«. Juni Københavns kommunes biblioteker.

8

9 Forkortelser af en del navne på benyttede tidsskrifter Abs Absalon Acta Arch Acta Archaeologica Am-Scand R The American-Scandinavian Review A Ph Ch Archiv for Pharmaci og Chemi Arbm F Arbejdsmændenes Fagblad Ark M Arkitekten. Meddelelser fra Akademisk Arkitektfor- U ening. Måneds- og ugehefte Assur Assurandøren. Ugeskrift for forsikringsvæsen Bet o Jernbet Beton og Jernbeton. Meddelelser fra DIF's Betonsektion Bet-Tek Betonteknik. Udg. af Cementfabrikkernes Oplysningskontor Bf o B Brandfare og Brandværn. Medlemsblad for Dansk Brandinspektørforening Bg V Bogens Verden. Tidsskrift for dansk biblioteksvæsen B o N Bog og Naal. Nordisk Tidsskrift for kvindelig Opdragelse og Undervisning Buds Budstikken. Dansk Folkemuseum Byg-For Bygge-Forum. Økonomisk-teknisk tidsskrift for byggeog boligforhold Bygind Byggeindustrien. Tidsskrift for bygningsteknik Bødk Medl Bødkermestrenes Medlemsblad Bø o Bø Børn og Bøger. Tidsskrift for børne- og skolebiblioteker Børnesag Tid Børnesagens Tidende. Organ for dansk børneforsorg D Arb Dansk Arbejde. Udg. af Landsforeningen»Dansk Arbejde* D Artilleri-T Dansk Artilleri-Tidsskrift D Bog Det danske Bogmarked (Dansk Boghandlertidende) D Bogb-T Dansk Bogbindertidende D Børnehaveråd Dansk Børnehaveråd D Fors Dansk Forsikrings Tidende D Fskt Dansk Fiskeritidende D Havnebl Dansk Havneblad D Hå Danmarks Håndværk D Ldb Dansk Landbrug D Ma Det danske Marked Dmkp Danmarksposten D Musiktidsskiift Dansk Musiktidsskrift D Post- og Telegrtid Dansk Post- og Telegraftidende D Pæd T Dansk Pædagogisk Tidsskrift D Realsk Den danske Realskole

10 II D Rkl D Sa D Sksl D S Mpl D Søf Da Tekn T D T M Å D Vejt D Aa Musik Evn Vel Farm Farm T F D B Med F Jor o Bet F Kbh A Flksk F N A Fnst Folk Folkem Fr Funk Frit D Fu o Fo Fyr Fys T Gartner-Tid Glarm GI S Graf F Graf Å Gr-Bl Gr-T Grø Gtk Gymnsk Harl Hist T H M Kbh H & KF H o S-Mus Dansk Reklame. Tidsskrift for Salg og Reklame Dansk Sang. Udg. af Danmarks Sanglærerforening Dansk Skolesløjd Fra Menighedsplejen Dansk Søfartstidende Dansk Teknisk Tidsskrift Danmarks Tekniske Museum. Årbog Dansk Vej tidsskrift Dansk Aarbog for Musikforskning Evnesvages Vel (Fortsættelse af: Landsforeningen for Evnesvages Vel. Kellers Minde) Farmaceuten. Organ for de studerende ved Danmarks Farmaceutiske Højskole Farmaceutisk Tidende. Udg. af Dansk Farmaceutforening F. D. B. Meddelelser Fagblad for Jord- og Betonarbejdere (Fortsættes som Jord og Beton) Fra Københavns Amt. Årbog Folkeskolen Fra Nationalmuseets Arbejdsmark Finanstidende Folk. Dansk etnografisk Tidsskrift Folkeminder. Udg. af foreningen»danmarks Folkeminder«Frihavns-Funktionæren Frit Danmark Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger Fyring. Periodiske Meddelelser til varmemestre ved centralvarmeanlæg Fysisk Tidsskrift Gartner-Tidende Glarmestertidende Gammel Strand. Organ for københavnske en gros fiskehandlere De grafiske Fag Grafisk Årbog Grundejer-Bladet Grundejer-Tidende Grønland. Udg. af Det Grønlandske Selskab Gasteknikeren Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Harlekin. Tidsskrift om Teater Historisk Tidsskrift Historiske Meddelelser om København Handels- og Kontoristforeningen. Medlemsblad for Københavns Handelsstands Forening Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog

11 Hskbl Højskolebladet Haa Fr Haandarbejdets Fremme I M T Indre Missions Tidende Ing Ingeniøren. Udg. af Dansk Ingeniørforening Ing B Ingeniørens B-udgave. Udg.af Dansk Ingeniørforening Ing C Ingeniøren. C-udgave. International edition. Published by Dansk Ingeniørforening Ing U Ingeniørens Ugeblad. Udg. af Dansk Ingeniørforening J og Bet Jord & Beton J S Jødisk Samfund Jul p B Jul paa Bornholm Kbh B D Københavns Belysningsvæsen. Demonstrationslokalet Kbh Kirkesag Københavns Kirkesag. Udg. af Det Københavnske Kirkefond Kel Min Kellers Minde. Landsforeningen for Evnesvages Vel Kem M Kemisk Månedsblad Kirk Byg Kirken Bygger. Det Københavnske Kirkefonds Årbog Kirk V Kirkens Verden K Kmsk Københavns. Kommuneskole Kof Sk Kofoeds Skole Kom-Arb Kommunal-Arbejderen Kom Aa Kommunal Aarbog Kons Konserves &: Dybfrost Ku-Fr Kultur-Fronten Kultm Kulturminder. Udg. af Selskabet for Dansk Kultur historie Kv o S Kvinden og Samfundet Køb Mal Københavns Malerlaug Medlemsblad Køb-Jul Københavner-Jul Køb-Min Københavner-Minder Køb Tid Købstadforeningens Tidsskrift L o V Løn og Virke. Udg. af De Samvirkende Fagforbund Lsp Landinspektøren Læsp Læsepædagogen Mal Malermesteren Marinebl Marinebladet Med F Medicinsk Forum. Udg. af Foreningen af Danske Me dicinfabrikker M f Kbh Bygn Meddelelser fra Københavns Bygningsvæsen M geol F Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening Menth Mentalhygiejne Mil T Militært Tidsskrift M K B Månedsblad for Københavns Belysningsvæsens Demon strationslokaler Mngb Menighedsbladet. Udg. af Kirkeligt Samfund af 1898 Mtgl Militærlægen N Ark Nordisk Arkivnyt N Astr T Nordisk Astronomisk Tidsskrift Nath T Naturhistorisk Tidende Nat V Naturens Verden Ill

12 IV Naløk T N Filat N hyg F N Med N M-T N Musk N Psyk N T Krimv Persp Ph T P M G o E Pol Folitibl Poiyt Prakt Læg Pr Bl Pres Afh R o R Samt Samv Skat Over Skatteborg Skhy T Soc M Soc T St o H Stø Sund Sygekt Sø M Tdlb Td Røde Kors T f Søv T Ind T Maskinvæsen Tr og Tek T Sypl T Textilt T Tunghøre Turistaarb Udm T U Lm U Læg U P Yngre Læger Vej f r Nationaløkonomisk Tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nordisk hygiejnisk Tidsskrift Nordisk Medicin. Danmark: Hospitalstidende Nordisk Mejeri-Tidsskrift Nordisk Musikkultur Nordisk Psykologi NordiskTidsskrift for Kriminalvidenskab Perspektiv. Det danske magasin Personalhistorisk Tidsskrift Periodiske Meddelelser fra Demonstrationslokalet for Gas og Electricitet Politiet Politibladet Polyteknikeren Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og Social Me dicin Præsteforeningens Blad Pressehistoriske Afhandlinger Revision og Regnskabsvæsen Samtiden (Oslo) Samvirke. Udg. af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Skattepolitisk Oversigt. Udarb. af Erhvervenes skatte sekretariat Skatteborgeren Skolehygiejnisk Tidsskrift Sociologiske Meddelelser Socialt Tidsskrift Stads- og Havneingeniøren Støberiet. Udg. af Foreningen af Danske Jernstøberier Sundhedsplejen. Tidsskrift for praktisk hygiejne Sygekassetidende Sønderjydsk Månedsskrift Tandlægebladet Tidsskrift for Dansk Røde Kors Tidsskrift for Søvæsen Tidsskrift for Industri Tidsskrift for Maskinvæsen Trafik og Teknik Tidsskrift for Sygeplejersker Tidsskrift for Textilteknik Tidsskrift for Tunghøre Turistforeningen for Danmark. Aarbog Udenrigsministeriets Tidsskrift Ugeskrift for Landmænd Ugeskrift for Læger Unge Pædagoger Yngre Læger (se under Ugeskrift for Læger) Vejen frem

13 V Nh F Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i København V R K Vort Røde Kors. Organ for Dansk Røde Kors og RKS Øk Virk Økonomisk Virksomhedsledelse 0 o P Økonomi og Politik Aa n O Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Aarb D P T Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen Aarb Pr A Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog Aarb So A Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt Å Værl Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune v Andre forkortelser bd. bind sp. spalte(r) bl. blad(e) tvi. tavle(r) ill. illustreret udarb. udarbejdet nr. nummer udg. udgave, udgiver, omarb. omarbejdet udgivet red. redaktør, redigeret upag. upagineret rk. række årg. årgang s. side(r) * illustreret

14 Indhold 1. AFSNIT Topografi og historie... 1 Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter... 1 Fund ved udgravninger... 1 Tidstavler... 2 Førere. Turistvejledninger... 2 Vandringer i byen... 4 Billedværker... 4 Københavns udseende til forskellige tider... 5 Københavnererindringer. Københavnske hjem... 6 Provinsboeres indtryk af København... 7 Livet i København... 7 Københavnertyper og københavnsk sprog... 8 Værtshuse. Restauranter. Hoteller. Restauratørforeninger.. 8 Vejvisere... 9 Gadefortegnelser. Gade- og matrikelnumre... 9 Bydele Amalienborgkvarteret Christianshavn Den indre by Nyboder Nyhavn Nørrebro Slotsholmen Tingbjerg Vesterbro Forstæderne og gamle bondebyer på Københavns grund.. 12 Byporte Søer og åer Gadenavne Gader. Torve. Pladser Fæstningsterrænet og dets bebyggelse Bygninger Rådhuse. Rundetårn. Amtsgården. Ministerialbygningerne. 15 Private bygninger Kirker og klostre. Synagogen... 18

15 VII Slotte Amalienborg Charlottenborg Christiansborg Rosenborg Sophie Amalienborg Palæer Ildebrande Brandene 1728 og Senere ildebrande Bykort Tidshistorie Jøder i København Historiske begivenheder og personer Stormen på København. Enevælden Besættelsestiden. Frihedsmuseet Kongemodtagelser Naturforhold Astronomi. Matrikelvæsen. Tidsmåling Jens Olsens verdensur Geologiske og meteorologiske forhold Botaniske haver. Planter Dyr. Skadelige insekter Kunst Det kongelige Akademi for de skønne Kunster Museer for kunst Thorvaldsens Museum Den Hirschsprungske Samling Andre museer og kunstsamlinger Arkitektur København som arkitekturby Fredning af ældre kvarterer Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Parker og kirkegårde Kirkegårde Monumenter. Mindesmærker. Mindetavler o Kunstindustri og -håndværk Porcelæn. Fajance Guld- og sølvsmedekunst. Broncestøberi Teatervæsen Skuespillererindringer. Skuespillerforeninger Teatermuseet Det Kongelige Teater. Opera. Ballet Privatteatre. Revuer. Pantomimeteatre... 40

16 VIII Film. Biografteatre Musik Det Kongelige Musikkonservatorium Musik- og sangforeninger. Drengekor Pianofabrikanter. Violinbyggere Forlystelser. Sport Tivoli Sports- og idrætsforeninger Sportsanlæg Boldklubber Kajak- og motorbådsklubber Gymnastik. Danmarks Højskole for Legemsøvelser Bogvæsen. Boghåndværk. Fagskolen Bogtrykkerier. Bogbinderier Københavns Bogtrykkerforening Reproduktionsanstalter. Kobbertrykkerier Boghandel. Forlags- og antikvarboghandel Boghandler- og forlæggerforeninger Biblioteker og arkiver Videnskabelige og faglige biblioteker. Dansk Bibliografisk Kontor Det kongelige Bibliotek. Universitetsbiblioteket Forenings- og institutionsbiblioteker. Private bogsamlinger 48 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Jødiske biblioteker Militære biblioteker Folkebiblioteker. Bibliotekssamarbejdet i Storkøbenhavn Københavns kommunes biblioteker Arkiver Københavns stadsarkiv. Arkivets embedsmænd Rigsarkivet. Landsarkivet Militære arkiver. Søkort-arkivet Videnskabelige institutioner Carlsberg- og Ny Carlsbergfondet Videnskabernes Selskab Andre selskaber Museer Bymuseet Nationalmuseet Dansk Folkemuseum. Frilandsmuseet Andre museer. Møntsamlere og medailler Udstillinger Den Permanente. Udstilling for dansk kunsthåndværk og kunstindustri Bella-Centret... 53

17 Pressevæsen Journalistforeningen i København Aviser og tidsskrifter Avissalg. Bladkompagniet IX 2. AFSNIT Samfundsforhold Statistik og befolkningsforhold Udlændinge i København Folketinget. Politiske partier og foreninger Københavns kommune Forhold til nabokommunerne Tiden før Forfatning og bystyre efter Borgerrepræsentationen Magistraten Kommunens økonomiske anliggender Kommunens administration Kommunens embedsmænd Tjenestemænd. Arbejdsvilkår og lønninger Organisationer Lønarbejdere Organisationer Tjenesteboliger. Uniformer Kommunen som arbejdsgiver Lov og ret Forbrydelser Politivæsen. Vægtere. Statspolitiet Politiskolen. Politistationer Politi og befolkning. Politiets sociale arbejde Fængselsvæsen Retspleje Domstole Militærvæsen. Tøjhuset Københavns befæstning. Kastellet. Forterne Søværnet Holmen Orlogsværftet. Orlogsmuseet Kaserner. Indkvartering Militære skoler og foreninger Civilforsvar. Karré- og bedriftværn Økonomiske forhold. Møntprægning Bank- og pengevæsen. Bankierer Banker og sparekasser... 68

18 x Kredit- og hypotekforeninger Låneforeninger. PersonaleØkonomikontorer Børsen Overformynderiet. Klasselotteriet Arbejdsforhold. Løn. Arbejdskonflikter Fagforeninger Arbejdsgiverforeninger Grundværdi Kooperation Skatter og skattevæsen Toldvæsen Bolig- og byggeforhold. Huslejenævn Byggeforeninger. Boligselskaber Sanering Restaurering og modernisering af ældre huse Forsorg Privat forsorg og velgørenhed Foreninger til gensidig hjælp Kofoeds Skole Legater og stiftelser Offentlig forsorg. Almindelig Hospital. Sundholm Alderdomshjem og -forsorg. Menighedspleje Forsorg for børn, mødre og unge Mødrehjælp. Husmoderafløsning Familierådgivning Opfostringshuset. Vajsenhuset Lærlingehjem. Ungdomspensioner Forsikring Forsikringsselskaber og -organisationer Sygekasser Opdragelse. Undervisning Statens Pædagogiske Studiesamling Erhvervsvejledning Ungdomsarbejde Læreruddannelse Seminarier Danmarks Lærerhøjskole Børnehaver Børnehaveklasser i skolerne Offentlige legepladser Skoler og skolevæsen Københavns kommunale skolevæsen Skole- og undervisningsplan Skolestatistik Mellemskolen. Forskellige linier... 88

19 Klassekvotient. Disciplin Undervisning i de forskellige fag Forsøgsundervisning Særskoler Skolebørnenes sundhed. Tandpleje. Tobaksbekæmpelsen. 89 Skolebespisning Skolebørns ferieophold Skolehaver. Skolebotanisk have Skolebiblioteker og skolebibliotekarer Skolernes ledelse. Skoledirektionen Skoleledere Lærerstanden Lærermangelen. Lærerforeninger Kommuneskoler Københavns kommunes aftenskole Gymnasieskoler og privatskoler Jødiske skoler Skoler og forsorg for tunghøre, blinde og vanføre Film- og Båndcentralen Højskoler Københavns Universitet Universitetsinstitutter og fakulteter Kollegier. Studielegater Studenterforeninger Arbejderoplysning Radio og fjernsyn Foreninger Frimurere. Odd Fellows. Kjæde-ordenen Arbejdernes forsamlingsbygn inger Kirkelige forhold Kirkefondets virksomhed Missionsarbejde Soldater- og sømandshjem Sekter Mosaisk Trossamfund AFSNIT Teknik. Tekniske erhverv Tekniske foreninger Svejsecentralen Danmarks tekniske Museum Teknisk undervisning. Håndværkeruddannelse Danmarks tekniske Højskole. (Polyteknisk Læreanstalt) Det tekniske Selskabs skoler Københavns Bibliografi 2 XI

20 XII Teknologisk Institut Håndværkeruddannelse Omskoling a erhvervshæmmede og ufaglærte Byteknik Stadsingeniørens direktorat Byplanlægning Byplanlaboratoriet Generalplan City plan vest Gadeanlæg. Overdækning af banegraven Enkelte kvarterer Den indre by Christianshavn. Amager Vesterbro Industrikvarterer Egnsplanlægning Bygningsvæsen. Stadsarkitekten. Stadskonduktøren Byggelovgivning. Byggevedtægter Nye byggemetoder. Højhuse. Montage- og vinterbyggeri Kommunale værker Vandforsyning Kloaker. Spildevand Københavns belysningsvæsen Elektricitetsforsyning. Elektricitetsværker Gasforsyning. Gasværker Gadebelysning Opvarmning. Varmeværker Renholdelse. Renovation Nødtørftsanstalter Brandvæsen Brandstationer. Materiel. Radiotjeneste Brandsikring Brandvæsenets embedsmænd Trafikforhold Holdepladser. Parkering. Garageanlæg Færdselstælling Trafikplaner. Trafiklinier Udfaldsveje Broer Projekter. Øresundsbro Transportmidler Flytteforretninger Vognmænd. Hyrevogne Taxa. Minicabs Budcentraler

21 XIII Københavns sporveje Embedsmænd og personale Jernbaner Bybane. Nærtrafik Københavns hovedbanegårde Andre stationsbygninger og banegårde Jernbanemuseet Vigerslev-ulykken Luftfart Københavns lufthavn Postvæsen. Centralpostbygningen. Postgirokontoret Dansk Post- og Telegrafmuseum Telegrafvæsen Telefonvæsen Telefonmuseet Skibsfart Københavns færgelav Rederier. Dampskibsselskaber Københavns havn. Økonomisk betydning for byen Havnestatistik Havnevæsenets embedsmænd. Andre ansatte Havnens udvidelse og modernisering. Inddæmninger Københavns havns historie Yderhavnen Prøvestenshavnen Frihavnen Sydhavnen Håndværk, industri og andre praktiske erhverv Statsprøveanstalten. Steins Laboratorium Håndværkets og industriens organisationer Håndværk Lavshistorie Håndværkerforhold og håndværksvirksomheder efter Ingeniør- og entreprenørvirksomheder Industrielle virksomheder Jern- og metalindustri Automobiler og cykler Elektriske og mekaniske apparater og udstyr Skibsbygning Burmeister & Wain Modernisering og udvidelser. Dokker Dieselmotorer. Selandia B & W museet. Marketenderiet Textilindustri Beklædningsindustri

22 XIV Farverier Papirindustri Kemisk industri Farve- og lakindustri Næringsmiddelindustri Spiritus- og likørfabrikation Ølfabrikation Mineralvand. Is Andre industrielle virksomheder Landbrug. Havebrug. Gartneri Veterinær- og Landbohøjskolen Havebrug. Haver Gartneri og gartnere. Frøhandel Hunde. Duer. Rotter Træer Husvæsen Handel Handelens organisationer og foreninger efter Grosserersocietetet Handelsuddannelse Handelskompagnier Forretninger (en gros og en detail) Torvehandel. Torvevæsen Grønttorvet Fisketorvet Mælkeforsyning Reklame. Skilte Læge- og sundhedsvæsen Medicinske foreninger Epidemier Personlig hygiejne. Sundhedspleje Offentligt sundhedsvæsen Stadslægeembedet. Kommunelæger Medicinalstatistik. Helbredsundersøgelser Sygdomme. Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme Statens Seruminstitut Begravelsesvæsen Rednings- og samaritterkorps Farmakologi. Apotekervæsen. Medicinalfabrikker Hospitaler og hospitalsvæsen Kommunale hospitaler Læger Hospitaler Kommunale sanatorier og plejehjem Militærhospitaler

23 xv Andre statshospitaler Frederiks hospital Fødselsstiftelsen Rigshospitalet Andre hospitaler og sygehjem Sygepleje og sygeplejersker Tandlægevæsen

24

25 TOPOGRAFI OG HISTORIE OLSEN, GUNNAR og KJELD WINDING. Københavns historie. 2. udg s.* (Vi og vor fortid, 5) Udg. af Historikergruppen. OVERGAARD, ANNELISE. På rejse i København. [1954]. 34 upag. s.* HERLAK, ESTER. København." [195(3]. 32 s.* (Klassens Bibliotek, 1) OLSEN, GUNNAR. Københavns almindelige historie (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted Bd. 6, 9-36*) THOMASSEN, OLE. Københavns udvikling og vækst (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted Bd. 6, *). TRAP, J. P. Storkøbenhavn (i J. P. Trap, Danmark. 5. udg Bd. 1, II og Bd. 2, III) Også som særtryk. 1. Erhverv. Trafik. 2. Kulturelle og sociale forhold. 3. Arkitektur. Historie. LAURING, PALLE. København. Med tegninger af Arne Ungermann s.* RAMSING, H. U. Københavns Ejendomme Oversigt over Skøder og Adkomster. Ved Albert Fabritius Bd. 8 kort. 8. Købmager kvarter. Anmeldt af Johan Jørgensen (H M Kbh 1962, ) Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter Bøger om København. Et udvalg. Udg. af Københavns kommunebiblioteker s. Københavns Bibliografi. Litteratur om København til Ved Svend Thomsen, Drude Lange, Irmelin Nordentoft. Udg. af Københavns kommunebiblioteker Bd. Historiske meddelelser om København, udg. af Københavns kommunalbestyrelse Fortsætter som: Historiske meddelelser om København. Årbog (fortsættes) SUNDBO, ARNE 50 år. Historiske meddelelser om København (H M Kbh , 4. rk. bd. 5, 1-24) Fund ved udgravninger BREDAL CHRISTENSEN,, P. Opmåling og rekonstruktion af drikkevandsbrønd fra hjørnet af Krystalgade (Skidenstræde) og Fiolstræde (H M Kbh , 4. rk. bd. 4, ) - Gamle vandledninger (M f Kbh Bygn 1965, 21-23*)

26 2 Hvad Børsfundet gemte. Af B. Brorson Christensen og Knud Holm (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1960, *) LINDAHL, FRITZE. Dér otte skilling, dér atter otte skilling [Møntfund i Fortunstræde] (Skalk 1960 nr. 2, 7-11*) T I D S T A V L E R Kraks tidstavler [5. udg.]. København fra Absalon til i dag. Optegnelser af Københavns historie indtil s.* F Ø R E R E. T U R I S T V E J L E D N I N G E R LAURITZEN, I. C. Kopenhagen. Ein Turistführer. (Ins Deutsche übersetz von Philipp Plon). [1951]. 68 s.* kort. Copenhague (Traduit de l'anglais par Jacques Brousse) s.* kort. Capital of a democracy. (Denmark in print and pictures) (Text: Det danske Selskab in co-operation with the municipality of Copenhagen, F. Henriksen and J. Lindskov Hansen) s.* 2. ed ed Også på tysk Ausg Også på dansk s.* tvl. SVERDRUP, ELISE»Den er go!«københavn på kryss og tvers. Oslo s.* opl s.* Wonderful Copenhagen. Herrliches Kopenhagen. (English: Christen Hansen. Deutsch: Eva Willesen) s.* - 2. ed. 2. Aufl s.* - 3rd ed. 3. Aufl s.* - Deutsch: G. Rona: 5. ed. 5. Aufl s.* Bliv dus med København. Udg. af Københavns kommunes rådgivende ungdomsudvalg s.* Udg. af Overborgmesterens sekretariat s.* - 7. udg Copenhagen and North Zealand with supplement for motorists. 31st ed s.* kort. (Grieben guide vol. 144) Kopenhagen und Nordseeland mit Anhang für Automobilisten. 31. Aufl s.* kort. (Grieben Reiseführer Band 58) FENNEBERG, PAUL København og omegn. Turistfører. Udarb. med Bistand af Turistforeningen for Danmark s. Ny udg s. kort Ny udg s. kort. Copenhague et ses environs. Guide touristique. 3. éd. avec plans s. kort. Copenhagen. The capital of Denmark and environs. Tourist guide Published with the assistance of the official Copenhagen Tourist association s ed s. kort ed s. kort. Kopenhagen und Umgebung. Fremdenführer (Ins Deutsche über tragen von Thea Sibbert) s. kort. WENDT, FRANTZ København ( i hans: Nordiske hovedstæder *)

27 Tourist in Copenhagen and Northern Zealand. An up-to-date ill. guide. Published in collaboration with The Tourist Association of Copenhagen. Ed.: Torben Meyer. Translated by R. L. Taylor and maps by Ib Withen s.* kort. 2nd print rd print th print th print th print th print (Politikeris Håndbøger, 27) Fra Ed.: Torben Meyer and Hjalmar Petersen. Fra Ed.: Hjalmar Petersen. MARCUSS, OVE Schönes Kopenhagen. Führer durch die Stadt und ihre Umgebung. Ringkøbing s.* kort. (De røde rejsebøger) Kopenhagen. Hamburg s.* (Merian. Das Monatsheft der Städte und Landschaften. Jahrg. 9 hft. 6) Copenhagen North Sealand. Copenhague et le Nord de la Seeland. English: Harald Toksvig. Franc,ais: Karen Nyrop Christensen. 3rd enlarged ed. 3 e éd s*. SHINKFIELD, MICHAEL A student's guide to Copenhagen by Richard Winther. [1957]. 64 s.* kort. Også på fransk med tekst af Momique Lamberget. Kopenhagen und die dänischen Inseln. München s.* (Griebens Reiseführer, 58) AHLBERG, HARRY Vägen till Sydhavnen. En köpenhamnsbok med teckningar av Mats Nilsson. Stockholm s.* KROGH, GERHARD Kopenhagen. München-Wien s.* Også med fransk tekst. Vårdagen i København. Glimt fra en studierejse. Oslo s.* Kreuz und quer durch Kopenhagen und Nordseeland. Red.: Torben J. Meyer und Hjalmar Petersen. Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband für Kopenhagen. Übers.: Georg Rona. Vignetten und Stadtpläne: Ib Withen s.* - 2. Aufl s.* - 3. Aufl s.* (Politikens Håndbøger, 218) Touriste å Copenhague et dans le nord de la Seeland. Un guide illustre bien å jour. Publié en collaboration avec l'office de Tourisme de Copenhague. Réd.: Torben Meyer et Hjalmar Petersen. Traduction: E. Schydlowsky et cartes de Ib Withen s.* (Politikens Håndbøger, 238) ÅQVIST, RUNE Köbenhamn dag och natt. En guidebok om sevärdheter, var ni äter, roar er och handler. Teckningar av Ulla Kampmann. Sth s.* Runnqvist, Åke: København dag og nat. Overs, fra svensk af Kirsten og Torben Brostøm. Tegninger af Ulla Kampmann s.* Også udgave på engelsk Turist i København og Nordsjælland. Red.: Hjalmar Petersen. Tegninger: Ib Withen og Arne Gaarn Bak s.* (Politikens Håndbøger, 311) BEHRENS, KARL CHRISTIAN Kopenhagen als Reiseziel. Ergebnisse einer 3

28 4 repräsentativen Bevölkerungsumfrage s. (Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse. Handelshøjskolen i København. Skriftrække N. Trafik- og Turistundersøgelser, 2) Living and shopping in Copenhagen. Ed. Mrs. Andrew W. Andersen. Published by The American Embassy Wives s. Vandringer i byen LINVALD, STEFFEN Vandringer i det gamle København. Tegninger af Ebbe Fog. [1952]. 96 s.* SADOLIN, EBBE Vandringer i København [1952]. 168 s* [Ny udg.] s.* Engelsk udg. [1953]. 168 s.* BROBY-JOHANSEN, R. Gennem det gamle København. Med tegninger og kort af Gustav Hjortlund [2. udg.]. With an English summary s.* udg. [I960]. 208 s.* Gennem det ny København. Med tegninger og kort af Eiler Krag s.* udg s.* LINVALD, STEFFEN Fra Christiansborg til Frederiksstaden. En byvandring med landskabsmaleren H. G. F. Holm gennem København i forrige aarhundrede samt nogle træk af hans liv s.* Gamle gadedøre og portaler. En stilhistorisk udvikling med udgangs punkt i Bymuseets samling (Bygge og Bo 1961 nr. 4, 30-32*)»Fattig-Holm«'s Københavnerbilleder. (Køb-Jul 1962, 46-48*) MØLLER, JAN En vandring i København for 350 år siden. (Køb-Jul 1963, 29-33*) LINVALD, STEFFEN Vandringer i København. Red.: Stephan Kehler. Kort: Arne Gaarn Bak (Politikens Håndbøger). 2. udg s.* B I L L E D V Æ R K E R København i Billeder. Copenhagen in pictures. Kopenhagen in beeld. [1951]. 32 upag. s.* Vor københavnske skitsebog. Our Copenhagen sketchbook. Af Ebbe Fog og Carl Stuhr. [1952]. 48 s.* Billeder med kauserende tekst. Charming Copenhagen. 3. print s.* København. Copenhagen. Fotografier: Inga Aistrup. Tekst. Henry Hellssen s.* Kongens København. Copenhagen. Copenhague. Kopenhagen. Fotografier: Inga Aistrup. Dansk tekst: Niels Høst s.* Engelsk overs.: James White. Fransk overs.: Irene Lützen. Tysk overs.: Hans v. Kohl. 2. ændrede udg s.* 3. ændrede udg upag. s.* - 4. udg udg udg ændrede udg upag. s.* LINDE, PETER Hist og her i København. Udsendt i samarbejde mellem Kiøbkes Reproduktionsanstalt, A. Frederiksen 8c Søn, Maskinsætteri, Nørbys Bogtrykkeri og Michael Rasch's Bogbinderi s.*

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1.1 De københavnske sogne - efter oprettelsesår Oversigt over sognene og deres oprettelsesår eller året for ældste bevarede kirkebog, nævnt kronologisk efter

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Korsør Kalenderens Julehæfter... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Artikler Året der gik og redaktionelle kommentarer er ikke medtaget i denne oversigt. Billedkunstnere og Korsør Alexia von Lode af

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m DDS SP v.3.12.6.2 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 75089 Marcus G. Poulsen 12-073 Ballerup Skf. 198/14 200/12 398/26 G 2 58160 Victor Straus 12-033

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 6

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 6 Korsør Kalenderens Julehæfter... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 6 Artikler Året der gik og redaktionelle kommentarer er ikke medtaget i denne oversigt. Byens Liv Barndom og ungdom i Korsør i 90 erne

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1787

Københavnske gader og sogne i 1787 Københavnske gader og sogne i 1787 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Sankt Nikolai (86) Amagerstræde... Vor

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

RESULTATLISTE Holmegaard Cup

RESULTATLISTE Holmegaard Cup 14-06-2012 21:46:58 - DDS SP v.3.12.6.1 RESULTATLISTE Holmegaard Cup Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2 87091 Tanja R. Wriedt

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere