Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1393} {SEK(2007) 1408} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1) BAGGRUND FOR FORSLAGET 110 Begrundelse for og formål med forslaget Dette forslag indgår i EU's bestræbelser på at udvikle en samlet migrationspolitik. Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 fastslog, at Den Europæiske Union skal sikre en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, og at en mere effektiv integrationspolitik bør sigte mod at indrømme dem rettigheder og pligter, der kan sidestilles med dem, der gælder for EU-borgere. Haag-programmet fra november 2004 fastslog, at "Lovlig migration vil spille en vigtig rolle med hensyn til udbygning af den videnbaserede økonomi i Europa og fremme af den økonomiske udvikling og dermed bidrage til gennemførelsen af Lissabon-strategien." Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2006 nævner en række foranstaltninger, der skal træffes i 2007, bl.a. skal der "udvikles en velforvaltet migrationspolitik, der kan hjælpe medlemsstaterne med at dække de nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft og bidrage til en bæredygtig udvikling i alle lande; især bør de kommende kommissionsforslag inden for rammerne af politikplanen for lovlig migration fra december 2005 behandles hurtigt." Dette forslag ligger i forlængelse af disse opfordringer. Det er i overensstemmelse med politikplanen for lovlig migration, der tog sigte på dels at fastlægge indrejsebetingelser for særlige kategorier af migranter (højt kvalificerede arbejdstagere, sæsonarbejdere, lønnede praktikanter og virksomhedsinternt udstationerede) i fire specifikke lovgivningstiltag, og dels at indføre generelle rammer for en retfærdig og rettighedsbaseret ordning for arbejdskraftmigration. Forslaget skal opfylde sidstnævnte målsætning ved at skabe retssikkerhed for allerede indrejste arbejdstagere fra tredjelande i overensstemmelse med den generelle tankegang i Lissabon-agendaen og indføre proceduremæssige forenklinger for ansøgerne. For at nå disse mål foreslår Kommissionen at sikre et sæt fælles rettigheder for alle arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, men som endnu ikke er berettiget til status som fastboende udlænding, og at indføre en kombineret ansøgningsprocedure og en kombineret opholds-/arbejdstilladelse. En sådan kombineret tilladelse vil skabe nyttige synergier og sætte medlemsstaterne bedre i stand til at forvalte og kontrollere tilstedeværelsen af tredjelandsstatsborgere, der befinder sig på deres område med henblik på beskæftigelse. 120 Generel baggrund Siden Det Europæiske Råd i Tammerfors i oktober 1999 har Kommissionen forsøgt at nå til enighed om fælles regler for økonomisk migration, som er af afgørende betydning for en indvandringspolitik. I 2001 fremlagde Kommissionen et forslag til direktiv om "betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på beskæftigelse som lønmodtagere og udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed". Mens de andre europæiske institutioner afgav positive udtalelser, blev forslaget kun førstebehandlet i Rådet, og det blev officielt trukket tilbage i DA 2 DA

3 Dette forslag vedrører ikke indrejsebetingelser, men fokuserer i stedet på et sæt fælles rettigheder, der skal indrømmes alle arbejdstagere fra tredjelande, der allerede har lovligt ophold i en medlemsstat, og på et proceduremæssigt aspekt, nemlig en kombineret tilladelse udstedt i en og samme ansøgningsprocedure. I øjeblikket er der forskellige rettigheder for henholdsvis arbejdstagere fra tredjelande og medlemsstaternes egne statsborgere. Hvis tredjelandsstatsborgere indrømmes beskæftigelsesrelaterede rettigheder (f.eks. vedrørende arbejdsvilkår, herunder lønvilkår, adgang til faglig uddannelse og grundlæggende social sikring), der svarer til gældende rettigheder for medlemsstaternes egne statsborgere, kan arbejdstagere fra tredjelande bidrage til den europæiske økonomi via deres arbejde og skat. Det kan også bidrage til at nedbringe illoyal konkurrence som følge af forskellige rettigheder og derved fungere som en sikkerhedsforanstaltning for EU-borgerne ved at beskytte dem mod billig arbejdskraft, samtidig med at migranterne beskyttes mod udnyttelse. Endvidere vil indførelse af et sæt fælles rettigheder i fællesskabslovgivningen skabe lige vilkår i EU for alle tredjelandsstatsborgere, der har lovlig beskæftigelse, uanset i hvilken medlemsstat de opholder sig. Den foreslåede proceduremæssige forenkling med en kombineret tilladelse udstedt som led i en kombineret ansøgningsprocedure vil i høj grad forenkle de administrative krav til arbejdstagere fra tredjelande og arbejdsgivere i hele EU. På grund af den styrkede kontrolfunktion vil forslaget endvidere supplere Kommissionens nylige forslag til sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (KOM(2007) 249). 130 Gældende bestemmelser på det område, forslaget vedrører På området lovlig indvandring er der vedtaget en række direktiver, der dækker specifikke grupper af tredjelandsstatsborgere: Rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring, Rådets direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding, Rådets direktiv 2004/114/EF om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste og Rådets direktiv 2005/71/EF om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning. Dette forslag er i overensstemmelse med og supplerer disse bestemmelser, da der er tale om et horisontalt instrument, der giver rettigheder til alle arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, uanset på hvilket grundlag vedkommende er indrejst på en medlemsstats område og har fået adgang til den pågældende medlemsstats arbejdsmarked. Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 udvidede bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet. Forordningen sikrer, at der ikke længere vil være forskel på behandlingen af en tredjelandsstatsborger og en EU-borger ved flytning fra en medlemsstat til en anden. Dette forslag supplerer forordningen og dækker også adgang til social sikring for en arbejdstager fra et tredjeland i en medlemsstat. Udformningen af en opholdstilladelse til en tredjelandsstatsborger er fastlagt i forordning (EF) nr. 1030/2002, der giver medlemsstaterne mulighed for at angive, "om DA 3 DA

4 vedkommende har arbejdstilladelse eller ej". Dette forslag bygger på denne forordning, da det forpligter medlemsstaterne til på den ensartet udformede tilladelse at anføre oplysninger om arbejdstilladelse uanset retsgrundlaget for indrejse. Kommissionen vil sideløbende med dette forslag fremlægge et forslag til direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse. De to forslag er blevet udarbejdet, så de er gensidigt forenelige. 140 Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Bestemmelserne i dette forslag er forenelige med og støtter Lissabon-strategiens mål (KOM(2005) 24), navnlig om at gøre EU til et mere attraktivt sted at arbejde, og de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (KOM(2005) 141) samt Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde for alle (KOM(2006) 249). At sikre indvandrere en retlig status hvor deres rettigheder som arbejdstagere er klart identificeret og anerkendt kan være et værn mod udnyttelse og vil derved øge tredjelandsstatsborgeres bidrag til EU's økonomiske udvikling og vækst og samtidig beskytte EU-borgerne mod billig arbejdskraft. I overensstemmelse med meddelelsen om den demografiske udvikling i Europa en udfordring men også en chance (KOM(2006) 571), vil dette forslag endvidere bidrage til at integrere indvandrere og deres familier og således være et led i forberedelsen af EU's økonomier og samfund på følgerne af befolkningsaldringen. Forslaget, der navnlig vedrører tredjelandsstatsborgeres beskæftigelsesrelaterede rettigheder, er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår artikel 12 om forsamlings- og foreningsfrihed, artikel 14 om ret til uddannelse, artikel 15, stk. 3, om samme arbejdsvilkår, artikel 21, stk. 2, om ikke-forskelsbehandling, artikel 29 om ret til arbejdsformidling, artikel 31 om retfærdige og rimelige arbejdsforhold, artikel 34 om social sikring og social bistand, artikel 35 om sundhedsbeskyttelse og artikel 47 om adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol. 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER Høring af interesserede parter 211 Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Der blev gennemført en offentlig høring i forbindelse med grønbogen om en EUmetode til at styre økonomisk migration. Kommissionen modtog over 130 bidrag fra medlemsstater, andre EU-institutioner, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, tredjelande, akademiske kredse osv. (findes på ontributions_economic_migration_en.htm), og der blev afholdt en offentlig høring den 14. juni Der blev afholdt yderligere høringer i form af seminarer og workshopper, og DA 4 DA

5 medlemsstaterne blev hørt inden for rammerne af Kommissionens Udvalg for Indvandring og Asyl. Gennem en ekstern analyse, der blev bestilt til støtte for konsekvensanalysen, blev der gennemført yderligere høringer af de vigtigste aktører via spørgeskemaer og interview. 212 Sammenfatning af svarene og af, hvordan disse er taget i betragtning Analysen af de 130 bidrag, der kom ind under den offentlige høring, viste en generel opbakning bag en fælles EU-politik for økonomisk integration, dog med store forskelle med hensyn til fremgangsmåder og forventede slutresultater. Der var visse klare tendenser, f.eks. behovet for fælles EU-regler, der som et minimum regulerer nogle nøglekategorier af økonomiske indvandrere (f.eks. højtkvalificerede arbejdstagere) og skaber attraktive betingelser for disse, sammen med et krav om, at alle indvandrere, der arbejder lovligt, garanteres en sikker retsstilling. I modsætning til forslaget til direktiv om økonomisk indvandring fra 2001, der havde til formål at regulere indrejsebetingelserne generelt, indfører dette forslag udelukkende en proceduremæssig forenkling og giver rettigheder til dem, der allerede er indrejst på en medlemsstats område og har adgang til en medlemsstats arbejdsmarked. Kommissionen har taget højde for bemærkningerne til dens politikplan for lovlig migration og bemærkningerne i relation til konsekvensanalysen. Inddragelse og udnyttelse af ekspertise Der var ikke brug for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Følgende alternativer blev undersøgt: Alternativ 1 Ingen tiltag Alternativ 2 Andre foranstaltninger end lovgivning: kommunikation, koordinering og samarbejde: Der vedtages ikke ny lovgivning om rettigheder for vandrende arbejdstagere generelt. Rettighederne for visse arbejdstagere fra tredjelande præciseres yderligere i national lovgivning og dækkes kun på EU-niveau ved specifikke direktiver (f.eks. om højtkvalificeret arbejdskraft). I stedet lægges der vægt på supplerende og støttende foranstaltninger for at harmonisere medlemsstaternes lovgivningspraksis gennem indsamling og udveksling af viden og oplysninger. Alternativ 3a Lovgivning i form af et direktiv med fokus på fælles træk. Dette alternativ sikrer ligebehandling af tredjelandsstatsborgere, der allerede har fået adgang til arbejdsmarkedet, på alle beskæftigelsesrelaterede områder, undtagen social sikring, overførsel af sociale sikringsbidrag og pensionsrettigheder samt adgang til offentlige tjenester. Alternativ 3b Lovgivning om ligebehandling i form af et direktiv. Dette alternativ sikrer ligebehandling af tredjelandsstatsborgere, der allerede har fået adgang til arbejdsmarkedet, på alle beskæftigelsesrelaterede områder, inklusive social sikring, overførsel af sociale sikringsbidrag og pensionsrettigheder samt adgang til offentlige DA 5 DA

6 tjenester. Alternativ 4 Supplerende lovgivning i form af et direktiv: en kombineret ansøgningsprocedure og kombineret opholds-/arbejdstilladelse. Et sådant direktiv fokuserer på en kombineret ansøgningsprocedure, der forenkler proceduren både for indvandrerne og de offentlige myndigheder, og et kombineret dokument, der giver tredjelandsstatsborgere ret til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område. Sådanne bestemmelser kan baseres på forordning nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser, der allerede sætter medlemsstaterne i stand til at tilføje bemærkninger om adgang til arbejdsmarkedet. Dette alternativ kan i overensstemmelse med den rettighedsbaserede tilgang omfatte proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger og garantier i relation til ansøgningen om en kombineret tilladelse. Alternativ 5 Fuldt udbygget lovgivning i form af et direktiv om adgang til arbejdsmarkedet, der ligeledes sikrer ligebehandling af arbejdstagere fra tredjelande. Direktivet regulerer tredjelandsstatsborgeres adgang til en medlemsstats arbejdsmarked for at sikre ligebehandling, hvad angår adgang til beskæftigelse og mobilitet i den pågældende medlemsstat. For at give tredjelandsstatsborgere adgang til arbejdsmarkedet skal betingelserne for adgang til arbejdsmarkedet (økonomisk behovsundersøgelse osv.) harmoniseres. Dette alternativ sikrer endvidere, at tredjelandsstatsborgere behandles på samme måde som medlemsstaternes egne statsborgere på alle de områder, der er anført i alternativ 3b. Når man sammenligner disse alternativer og deres virkninger og tager højde for medlemsstaternes og de impliceredes synspunkter, er det foretrukne alternativ en kombination af alternativ 3b og 4, der synes at være mest fordelagtigt ud fra en praktisk og politisk synsvinkel. 231 Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse, jf. arbejdsprogrammet, og rapporten findes på [to be completed]. 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 305 Resumé af forslaget Forslaget omhandler en kombineret ansøgningsprocedure for tredjelandsstatsborgere, der ønsker at indrejse på en medlemsstats område med henblik på at arbejde. Hvis ansøgningen efterkommes, skal tilladelsen til at tage ophold og arbejde udstedes i ét og samme dokument. Der er en generel forpligtelse for medlemsstaterne til at indføre et "one-stop-shop"-system og overholde visse garantier og regler, når de behandler en ansøgning. Endvidere er der et generelt forbud mod yderligere tilladelser (f.eks. en arbejdstilladelse). Hvad angår udformningen af denne kombinerede tilladelse, skal den ensartede udformning af den eksisterende EU-opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere anvendes, jf. forordning (EF) nr. 1030/2002. Endelig forpligter forslaget medlemsstaterne til i opholdstilladelser, der er udstedt til andre formål (f.eks. til familiemedlemmer), at angive, om tredjelandsstatsborgeren har fået adgang til den pågældende medlemsstats arbejdsmarked. Forslaget giver endvidere rettigheder til tredjelandsstatsborgere, der arbejder lovligt på en medlemsstats område, ved at angive områder, navnlig beskæftigelsesrelaterede DA 6 DA

7 områder, hvor tredjelandsstatsborgere skal have samme behandling som medlemsstatens egne statsborgere. Ligebehandling i forhold til medlemsstaternes egne statsborgere skal i princippet gælde alle tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, der endnu ikke har opnået status som fastboende udlænding. 310 Retsgrundlag Formålet med direktivets bestemmelser er at indføre en proceduremæssig forenkling (en kombineret ansøgningsprocedure og en kombineret tilladelse) og sikre en retlig status for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold på en medlemsstats område i form af ligebehandling. Det korrekte retsgrundlag er derfor EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra a). 320 Subsidiaritetsprincippet Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, da forslaget ikke hører ind under Fællesskabets enekompetence. Målene for dette forslag kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende årsager. 323 Hvis medlemsstaterne handler alene, er der risiko for, at forskelsbehandlingen af tredjelandsstatsborgere i forskellige medlemsstater vil fortsætte. Det kan føre til konkurrenceforvridning på det indre marked og føre til sekundære bevægelser for tredjelandsstatsborgere til de medlemsstater, der indrømmer flere rettigheder end andre. Hvad angår de foreslåede proceduremæssige forenklinger, forholder det sig sådan, at hvis nogle medlemsstater stadig anvender parallelle strukturer, vil procedurerne til opnåelse af en opholds- og arbejdstilladelse fortsat være lange og besværlige for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Målene med forslaget kan opfyldes bedre gennem foranstaltninger på EU-plan af følgende grunde. 324 At sikre ligebehandling for arbejdstagere fra tredjelande i forhold til medlemsstaternes egne statsborgere i et fællesskabsinstrument på beskæftigelsesrelaterede områder vil mindske illoyal konkurrence mellem EU-borgere og arbejdstagere fra tredjelande og være et værn for EU-borgerne mod billig arbejdskraft og for indvandrerne mod udnyttelse. Endvidere vil indrømmelse af et sæt fælles rettigheder i fællesskabslovgivningen i form af ligebehandling skabe lige vilkår i EU for alle tredjelandsstatsborgere, der har lovlig beskæftigelse, uanset i hvilken medlemsstat de opholder sig. Den foreslåede proceduremæssige forenkling vil lette de administrative krav til arbejdstagere fra tredjelande og arbejdsgivere i hele EU Fælles foranstaltninger vil sikre 1) mere effektive procedurer ved behandling af en ansøgning, 2) ligebehandling på beskæftigelsesrelaterede områder for arbejdstagere, der indrejser i medlemsstaterne, og 3) bedre integration af disse arbejdstagere. Forslaget indrømmer rettigheder i form af ligebehandling på beskæftigelsesrelaterede områder som et minimumskrav. Det berører derfor ikke medlemsstaternes ret til at fastsætte indholdet i de faktiske rettigheder. DA 7 DA

8 Forslaget fastsætter kun en minimumsharmonisering, hvad angår den foreslåede proceduremæssige forenkling. Det pålægger kun medlemsstaterne en generel forpligtelse til at indføre et "one-stop-shop"-system og indfører et generelt forbud mod at udstede yderligere dokumenter, som f.eks. en arbejdstilladelse, og berører ikke deres interne procedurer for behandling af en ansøgning. Hvad angår udformningen, bygger forslaget på den allerede harmoniserede udformning for opholdstilladelser ifølge forordning (EF) nr. 1030/2002. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag(er). 331 Der indrømmes rettigheder i form af ligebehandling, og den proceduremæssige forenkling er kun en generel forpligtelse. I henhold til EF-traktatens artikel 63, stk. 2, står det medlemsstaterne frit for at opretholde eller indføre andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i direktivet, forudsat at de er forenelige med traktaten og internationale aftaler. 332 Valg af instrument Foreslået instrument: Direktiv. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager. Et direktiv er det mest egnede instrument til denne foranstaltning: det fastsætter minimumsregler for rettigheder og en generel forpligtelse til at anvende én og samme ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse, men giver medlemsstaterne fleksibilitet, hvad angår gennemførelsen i national lovgivning og den praktiske anvendelse. 4) BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER 409 Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. 5) SUPPLERENDE OPLYSNINGER 550 Sammenligningstabel Medlemsstaterne skal tilsende Kommissionen de nationale bestemmelser, der sættes i kraft for at gennemføre direktivet, sammen med en sammenligningstabel, der viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv. 70 Nærmere redegørelse for forslaget Kapitel I Almindelige bestemmelser DA 8 DA

9 Artikel 1, 2 og 3 I dette kapitel fastlægges direktivets formål, definitioner og anvendelsesområde. Da direktivet har horisontal karakter og har til formål som et mindstekrav at indrømme et sæt fælles rettigheder til alle tredjelandsstatsborgere, som har lovligt ophold og arbejde i en medlemsstat, henviser begrebet "arbejdstager fra et tredjeland" ikke kun til tredjelandsstatsborgere, der er indrejst på en medlemsstats område med henblik på arbejde, men også til personer, der oprindelig indrejste af andre grunde og også har fået adgang til arbejdsmarkedet på grundlag af EU-regler eller nationale regler (f.eks. familiemedlemmer, flygtninge, studerende og forskere). Især med hensyn til familiemedlemmer skal det understreges, at dette forslag ikke berører betingelserne for udøvelse af retten til familiesammenføring. Når et familiemedlem imidlertid er indrejst i en medlemsstat i overensstemmelse med Rådets direktiv 2003/86/EF, er den pågældende omfattet af dette direktiv, forudsat at han/hun kan betragtes som arbejdstager fra et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. Undtagelserne fra forslagets anvendelsesområde er angivet på udtømmende vis. Tredjelandsstatsborgere, der er udstationeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 1996/71, er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, da de ikke betragtes som en del af arbejdsmarkedet i den medlemsstat, hvor de er udstationeret. Virksomhedsinternt udstationerede medarbejdere, kontraktlige tjenesteydere og praktikanter i henhold til Det Europæiske Fællesskabs GATS-forpligtelser er af samme grund heller ikke omfattet. Sæsonarbejdere er ikke omfattet af dette forslag på grund af deres særlige forhold og midlertidige status. Tredjelandsstatsborgere, der har opnået status som fastboende udlænding, er også udelukket fra forslagets anvendelsesområde på grund deres mere privilegerede status og særlige opholdstilladelse. Kapitel II Kombineret ansøgningsprocedure og kombineret tilladelse Artikel 4 Den centrale bestemmelse er en generel pligt til at behandle en ansøgning om at tage arbejde og ophold på en medlemsstats område i én og samme ansøgningsprocedure, og hvis ansøgningen efterkommes - at udstede en kombineret tilladelse, der giver ansøgeren ret til at tage ophold og arbejde. Artikel 5 Medlemsstaterne skal udpege en myndighed, der har kompetence til at modtage ansøgningen og udstede den kombinerede tilladelse. Udpegelse af en sådan myndighed berører ikke andre nationale myndigheders rolle og ansvar, hvad angår behandling af ansøgningen og afgørelsen. At der udpeges en kompetent myndighed, forhindrer ikke medlemsstaterne i at udpege andre myndigheder, hvor tredjelandsstatsborgeren eller hans/hendes kommende arbejdsgiver kan indgive ansøgning (f.eks. konsulater), og hvor der kan udstedes tilladelse. Artikel 6 og 7 En kombineret tilladelse skal have samme ensartede udformning som opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse med forordning (EF) DA 9 DA

10 nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere. Denne forordning giver medlemsstaterne mulighed for på den ensartet udformede tilladelse at angive, om den pågældende person har arbejdstilladelse. Dette forslag forpligter medlemsstaterne til at tilføje disse oplysninger. En sådan forpligtelse gælder ikke blot for den kombinerede tilladelse, der udstedes med henblik på ophold og arbejde, men for alle udstedte opholdstilladelser, uanset hvilken type tilladelse eller opholdsdokument der er tale om (f.eks. familiesammenføring eller studier), hvis den pågældende tredjelandsstatsborger har fået adgang til arbejdsmarkedet i medlemsstaten. Der gælder et generelt forbud mod at udstede yderligere tilladelser. Artikel 8, 9 og 10 Blandt de proceduremæssige garantier fastslås det, at det skal begrundes, hvis en ansøgning om en kombineret tilladelse afvises, således at der foreligger en tydelig forklaring på, hvorfor de nationale myndigheder har afvist den. Da dette forslag ikke definerer indrejsebetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på arbejde, skal de betingelser og kriterier, der kan ligge til grund for at afvise en ansøgning om en kombineret tilladelse, fastlægges i national lovgivning. Et af kriterierne er en forpligtelse til at overholde princippet om fællesskabspræference, jf. de relevante bestemmelser i tiltrædelsesakterne fra 2003 og Hvis ansøgningen afvises, skal ansøgeren have adgang til et retsmiddel, der skal præciseres i den skriftlige meddelelse til ansøgeren. Yderligere retssikkerhedsgarantier er medlemsstaternes forpligtelse til at underrette tredjelandsstatsborgeren eller den kommende arbejdsgiver om, hvilke dokumenter der skal indgives sammen med ansøgningen om en kombineret tilladelse. Hvis medlemsstaterne endvidere opkræver et gebyr hos ansøgeren, skal dette være rimeligt og tage udgangspunkt i de tjenester, som faktisk ydes. Artikel 11 Denne artikel angiver, hvilke rettigheder til indrejse, genindrejse, ophold og passage der følger af den kombinerede tilladelse. Disse rettigheder er navnlig relevante i de medlemsstater, der ikke anvender Schengen-reglerne fuldt ud. Kapitel III - Retten til ligebehandling Artikel 12 Denne artikel giver rettigheder til arbejdstagere fra tredjelande og fastsætter de områder, hvor de skal have samme rettigheder som medlemsstaternes egne statsborgere i form af minimumskrav, uden at det berører medlemsstaternes ret til at vedtage eller bevare gunstigere bestemmelser. Ligebehandling på uddannelsesområdet omfatter undervisningsafgifter på skoler og universiteter. Medlemsstaterne kan imidlertid indføre begrænsninger i ligebehandlingen, hvad angår stipendier. Forslaget sikrer ligebehandling, hvad angår anerkendelse af eksamensbeviser i overensstemmelse med nationale procedurer. Bestemmelsen henviser også til anvendelsen af bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF. Det betyder, at en tredjelandsstatsborger, der har erhvervet kvalifikationer i andre medlemsstater, skal have disse anerkendt på samme måde som EU-borgere, og der skal tages højde for de DA 10 DA

11 kvalifikationer, vedkommende har erhvervet i et tredjeland, jf. artikel 3, stk. 3, i ovennævnte direktiv. Ligebehandling, hvad angår social sikring, dækker de ydelser, der er defineret i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/1971 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 udvidede bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/1971 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, men det dækkede kun situationer, hvor en tredjelandsstatsborger flyttede fra en medlemsstat til en anden medlemsstat. Bestemmelsen i dette forslag om ligebehandling vedrørende sociale sikringsydelser finder også anvendelse på personer, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland. Der sikres ligebehandling, hvad angår adgang til varer og tjenesteydelser, der stilles til offentlighedens rådighed, herunder både socialt og privat boligbyggeri. Hvad angår socialt boligbyggeri, kan medlemsstaterne imidlertid begrænse denne ret til at gælde for tredjelandsstatsborgere, der har opholdt sig eller har ret til at opholde sig i den pågældende medlemsstat i mindst tre år. Ligebehandling, hvad angår bistand fra arbejdsformidlinger, bør omfatte tjenester via EURES (European Employment Services). Mulige begrænsninger i retten til ligebehandling Medlemsstaterne kan i visse tilfælde begrænse retten til ligebehandling til personer, som faktisk er i arbejde. Forklaringen på denne mulige begrænsning er følgende. Hovedformålet med forslaget er at sikre ligebehandling af arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold. Begrebet "arbejdstager fra et tredjeland" er imidlertid defineret således, at det omfatter alle tredjelandsstatsborgere, der er indrejst på en medlemsstats område, og som har tilladelse til at arbejde i den pågældende medlemsstat. Det betyder, at tredjelandsstatsborgere ikke behøver at være i beskæftigelse for at være dækket af bestemmelserne om ligebehandling i dette forslag. En sådan definition af arbejdstagere fra tredjelande er valgt for at dække situationer før faktisk ansættelse (anerkendelse af eksamensbeviser, bistand ydet af arbejdsformidlinger) eller efter ansættelse på basis af tidligere bidrag (arbejdsløshedsdagpenge). De fleste rettigheder følger imidlertid pr. definition af beskæftigelse. Under alle omstændigheder er retten til ligebehandling tæt knyttet til tredjelandsstatsborgerens lovlige ophold og adgang til en medlemsstats arbejdsmarked, hvilket fremgår af den kombinerede tilladelse. Artikel 13 Forslaget indskrænker ikke gunstigere bestemmelser i allerede indgåede eller kommende fællesskabsaftaler eller blandede aftaler med tredjelande, der regulerer retsstillingen for arbejdstagere fra tredjelande, som f.eks. EØS-aftalen eller associeringsaftalen med Tyrkiet. Bilag 4 i Kommissionens arbejdspapir, der ledsager dette forslag, indeholder en udtømmende liste over disse aftaler. Denne undtagelse gælder, når de omhandlede bestemmelser vedrører forslagets indhold, og den gælder selve aftalerne, beslutninger i henhold til disse aftaler og tilknyttede retsafgørelser. Forslaget indskrænker heller ikke gunstigere internationale instrumenter vedtaget af Europarådet (Det Europæiske Sociale Charter af 18. oktober 1961, det reviderede Europæiske Sociale Charter af 3. maj 1996 og den Europæiske Konvention om DA 11 DA

12 vandrende arbejdstageres retsstilling af 24. november 1977). Forslaget indskrænker heller ikke gunstigere bestemmelser i internationale konventioner, der forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet, som f.eks. den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Bilag 5 i Kommissionens arbejdspapir, der ledsager dette forslag, indeholder en liste over sådanne traktater med angivelse af, om de er ratificeret af alle medlemsstaterne. DA 12 DA

13 Forslag til 2007/0229 (CNS) RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 3, litra a), under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og ud fra følgende betragtninger: 1. Med henblik på gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal der ifølge traktaten indføres foranstaltninger inden for asyl, indvandring og beskyttelse af tredjelandsstatsborgeres rettigheder. 2. Det Europæiske råd anerkendte på sit særlige møde i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999, at der er behov for indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold. I den forbindelse anførte Det Europæiske Råd, at Den Europæiske Union skal sikre en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, og at en mere effektiv integrationspolitik bør sigte mod at indrømme tredjelandsstatsborgere rettigheder og pligter, der kan sidestilles med dem, der gælder for EU-borgere. Med henblik herpå anmodede Det Europæiske Råd Rådet om at vedtage de nødvendige retlige instrumenter på grundlag af forslag fra Kommissionen. Behovet for at nå de målsætninger, der blev opstillet i Tammerfors, blev igen bekræftet i Haagprogrammet af 4. og 5. november På et stadig mere globalt arbejdsmarked bør EU gøre en indsats for at tiltrække arbejdstagere fra tredjelande. Dette bør fremmes ved en administrativ forenkling og ved at lette adgangen til de relevante oplysninger. Bestemmelserne vedrørende en kombineret ansøgningsprocedure, der fører til en kombineret tilladelse til både ophold og arbejde i samme administrative procedure, vil bidrage til at forenkle og harmonisere de forskellige regler, der i øjeblikket DA 13 DA

14 finder anvendelse i medlemsstaterne. De fleste medlemsstater har allerede indført en sådan proceduremæssig forenkling og en mere effektiv procedure både for indvandrere og for deres arbejdsgivere samt en lettere kontrol af lovligheden af deres ophold og beskæftigelse. 4. For at muliggøre den første indrejse bør medlemsstaterne i rette tid kunne udstede en kombineret tilladelse, eller, hvis de udelukkende udsteder sådanne tilladelser på deres område, et visum. 5. Der bør fastsættes regler for proceduren for gennemgang af ansøgninger om kombinerede tilladelser. Disse procedurer skal være effektive og skal kunne forvaltes inden for rammerne af de nationale myndigheders normale arbejdsbyrde, og de skal være gennemsigtige og retfærdige for at sikre de implicerede et passende retssikkerhedsniveau. 6. De betingelser og kriterier, på basis af hvilke en ansøgning kan afvises, fastsættes i national lovgivning, herunder forpligtelsen til at overholde princippet om fællesskabspræference ifølge de relevante bestemmelser i tiltrædelsesakterne af 16. april 2003 og 25. april En kombineret tilladelse bør have samme ensartede udformning som opholdstilladelser i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere 1, således at medlemsstaterne får mulighed for at angive oplysninger om, hvorvidt den pågældende person har tilladelse til at arbejde. Medlemsstaterne bør også med henblik på en bedre kontrol med indvandring ikke kun på den kombinerede tilladelse, men på alle udstedte opholdstilladelser, anføre oplysninger om arbejdstilladelsen, uanset hvilken type opholdstilladelse der har givet tredjelandsstatsborgeren mulighed for at indrejse på en medlemsstats område og givet adgang til den pågældende medlemsstats arbejdsmarked. 8. Tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og en kombineret tilladelse udstedt af en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, bør kunne indrejse og frit færdes på de medlemsstaters område, der anvender Schengen-reglerne fuldt ud, i en periode på op til tre måneder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) 2 og artikel 21 i Schengenreglerne - konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (konvention om gennemførelse af Schengenaftalen) Da der ikke findes horisontale fællesskabsforskrifter, er tredjelandsstatsborgeres rettigheder meget forskellige afhængig af den medlemsstat, de arbejder i, og 1 EFT L 157 af , s EUT L 105 af , s EFT L 239 af , s. 19. DA 14 DA

15 deres nationalitet. De har ikke de samme rettigheder som statsborgere i medlemsstaten eller andre EU-borgere. Med henblik på yderligere at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik, mindske uligheden med hensyn til rettigheder for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt arbejde, og supplere de eksisterende regler for indvandring, bør der fastsættes et regelsæt, der præciserer, på hvilke politikområder der gælder de samme rettigheder for medlemsstaternes egne statsborgere og arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, men endnu ikke har status som fastboende udlændinge. Sådanne bestemmelser skal skabe lige vilkår i EU, så det anerkendes, at tredjelandsstatsborgere, der arbejder lovligt i en medlemsstat, bidrager til EU's økonomi via deres arbejde og skat, og sikre, at illoyal konkurrence mellem medlemsstaternes egne statsborgere og tredjelandsstatsborgere som følge af en eventuel udnyttelse af sidstnævnte mindskes. 10. Alle tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold og lovligt arbejde i en medlemsstat bør i det mindste være omfattet af det samme sæt fælles rettigheder i form af ligebehandling med værtsmedlemsstatens egne statsborgere, uanset det oprindelige formål med eller grundlag for indrejsetilladelsen. Retten til ligebehandling på de områder, der er præciseret i dette direktiv, bør ikke kun gælde tredjelandsstatsborgere, der er indrejst i en medlemsstat med henblik på arbejde, men også tredjelandsstatsborgere, der er indrejst af andre grunde, og som har fået adgang til arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med anden fællesskabslovgivning eller national lovgivning, herunder en tredjelandsstatsborgers familiemedlemmer, der er indrejst i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring 4, tredjelandsstatsborgere, der indrejser på en medlemsstats område i overensstemmelse med Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste 5, og forskere, der indrejser i overensstemmelse med Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning Tredjelandsstatsborgere, der har fået status som fastboende udlænding i overensstemmelse med Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding 7, er ikke omfattet af dette direktiv på grund af deres mere priviligerede status og deres særlige opholdstilladelse som "fastboende udlænding i EF". 12. Tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 8, og tredjelandsstatsborgere, der indrejser i en 4 EUT L 251 af , s EUT L 375 af , s EUT L 289 af , s EUT L 16 af , s EFT L 18 af , s. 1. DA 15 DA

16 medlemsstat i medfør af forpligtelser i en international aftale, som gør det lettere for bestemte kategorier af fysiske personer inden for handel og investering at indrejse og få midlertidigt ophold, bør ikke omfattes af dette direktiv, da de ikke betragtes som en del af arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat. 13. Tredjelandsstatsborgere, der er indrejst på en medlemsstats område i en periode på højst seks måneder inden for en tolvmåneders periode med henblik på sæsonarbejde, bør ikke omfattes af direktivet på grund af deres midlertidige status. 14. Retten til ligebehandling på bestemte politikområder bør være tæt knyttet til tredjelandsstatsborgerens lovlige ophold og adgang til arbejdsmarkedet i en medlemsstat, hvilket fremgår af den kombinerede tilladelse til både at tage ophold og arbejde og opholdstilladelser udstedt med andre formål, der indeholder oplysninger om arbejdstilladelse. 15. Erhvervsmæssige kvalifikationer, som en tredjelandsstatsborger erhverver i en anden medlemsstat, bør anerkendes på samme måde som for EU-borgere, og der bør tages højde for kvalifikationer erhvervet i et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Tredjelandsstatsborgere, der arbejder på en medlemsstats område, bør omfattes af ligebehandling, hvad angår social sikring. De sociale sikringsgrene er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet 10. Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet 11, udvider bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Den Europæiske Union, og som befinder sig i en grænseoverskridende situation. Bestemmelserne om ligebehandling med hensyn til social sikring i dette direktiv gælder også for personer, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland. Ikke desto mindre bør direktivet ikke give flere rettigheder end de rettigheder, der allerede eksisterer ifølge gældende fællesskabslovgivning, hvad angår social sikring for tredjelandsstatsborgere, som har tilknytning til flere medlemsstater. 17. Da målene for dette forslag til direktiv, nemlig fastsættelse af en fælles procedure for ansøgning om en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at arbejde på en medlemsstats område og sikre rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af direktivets omfang og virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 9 EUT L 255 af , s EFT L 149 af , s EUT L 124 af , s. 1. DA 16 DA

17 artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 18. Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og skal gennemføres i overensstemmelse dermed. 19. Medlemsstaterne bør gennemføre bestemmelserne i dette direktiv uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske karakteristika, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 12 og Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv [I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af dette direktiv og er ikke bundet af det og skal ikke anvende det, medmindre andet følger af protokollens artikel 4.] 21. Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af dette direktiv, og direktivet er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Kapitel I Almindelige bestemmelser Formålet med dette direktiv er at fastsætte: Artikel 1 Formål 12 EFT L 180 af , s EFT L 303 af , s. 16. DA 17 DA

18 (a) en kombineret ansøgningsprocedure for udstedelse af en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område for at forenkle indrejseproceduren og lette kontrollen af deres status (b) et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 Definitioner a) "tredjelandsstatsborger": enhver person, der ikke er unionsborger som omhandlet i traktatens artikel 17, stk. 1 b) "arbejdstager fra et tredjeland": enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlemsstats område, og som har tilladelse til at arbejde lovligt i den pågældende medlemsstat c) "kombineret tilladelse": enhver tilladelse udstedt af myndighederne i en medlemsstat, der giver en tredjelandsstatsborger ret til lovligt ophold og arbejde på dens område d) "kombineret ansøgningsprocedure": enhver procedure, der på basis af en tredjelandsstatsborgers ansøgning om tilladelse til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område, fører til en beslutning om en kombineret tilladelse til den pågældende tredjelandsstatsborger. 1. Dette direktiv finder anvendelse på: Artikel 3 Anvendelsesområde a) tredjelandsstatsborgere, der søger om tilladelse til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område, og b) arbejdstagere fra tredjelande, der opholder sig lovligt i en medlemsstat. 2. Direktivet finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgere: a) der er familiemedlemmer til EU-borgere, der udøver eller har udøvet deres ret til fri bevægelighed i EU b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret c) der indrejser i en medlemsstat i medfør af forpligtelser i en international aftale, som gør det lettere for bestemte kategorier af fysiske personer inden for handel og investering at indrejse og få midlertidigt ophold, navnlig virksomhedsinternt DA 18 DA

19 udstationerede medarbejdere, kontraktlige tjenesteydere og praktikanter ifølge Det Europæiske Fællesskabs forpligtelser i medfør af GATS d) der er indrejst på en medlemsstats område i en periode på højst seks måneder inden for en tolvmåneders periode med henblik på sæsonarbejde e) der har ansøgt om anerkendelse af flygtningestatus, og hvis ansøgning endnu ikke er færdigbehandlet f) der opholder sig i en medlemsstat som ansøgere om international beskyttelse, eller som er omfattet af ordninger for midlertidig beskyttelse g) der har status som fastboende udlænding i overensstemmelse med direktiv 2003/109/EF h) hvis udvisning er suspenderet på grund af faktiske eller retlige omstændigheder. Kapitel II Kombineret ansøgningsprocedure og kombineret tilladelse Artikel 4 Kombineret ansøgningsprocedure 1. En ansøgning om at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område indgives inden for rammerne af en kombineret procedure. 2. Medlemsstaterne behandler ansøgningen og beslutter at indrømme, ændre eller forlænge den kombinerede tilladelse, hvis ansøgeren opfylder kravene i den nationale lovgivning. Beslutningen om at indrømme, ændre eller forlænge en kombineret tilladelse tager form af et dokument, der kombinerer opholds- og arbejdstilladelse i et og samme administrative dokument. Artikel 5 Kompetent myndighed 1. Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der har kompetence til at modtage ansøgninger og udstede kombinerede tilladelser. 2. Den udpegede myndighed behandler og træffer afgørelse om ansøgningen så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest tre måneder fra datoen for indgivelsen af ansøgningen. Den i første afsnit omhandlede tidsfrist kan forlænges i særlige tilfælde, hvis behandlingen af en ansøgning er kompliceret. DA 19 DA

20 3. Den udpegede myndighed skal skriftligt underrette ansøgeren om afgørelsen i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i den relevante lovgivning. 4. Hvis de oplysninger, der er bilagt ansøgningen, er utilstrækkelige, anmoder den kompetente myndighed ansøgeren om de yderligere nødvendige oplysninger. Den periode, der er nævnt i stk. 2, suspenderes, indtil myndighederne har modtaget de yderligere nødvendige oplysninger. Artikel 6 Kombineret tilladelse 1. Medlemsstaterne udsteder den kombinerede tilladelse i den udformning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1030/2002, og anfører oplysninger vedrørende eventuel arbejdstilladelse i overensstemmelse med forordningens bilag a), punkt Medlemsstaterne udsteder ikke yderligere tilladelser, herunder arbejdstilladelser af nogen art som bevis for, at der er givet adgang til arbejdsmarkedet. Artikel 7 Opholdstilladelser med andet formål end arbejde 1. Når medlemsstaterne udsteder opholdstilladelser i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1030/2002, skal de anføre oplysninger om arbejdstilladelsen, uanset hvilken type opholdstilladelse der er tale om. 2. Medlemsstaterne udsteder ikke yderligere tilladelser, herunder arbejdstilladelser af nogen art som bevis for, at der er givet adgang til arbejdsmarkedet. Artikel 8 Klagemuligheder 1. Hvis ansøgningen afvises, og den kombinerede tilladelse ikke indrømmes, ikke ændres eller ikke forlænges, suspenderes eller inddrages på grundlag af kriterier, der er præciseret i national lov eller i fællesskabslovgivningen, skal dette begrundes i den skriftlige meddelelse. 2. En afgørelse, hvorved en ansøgning afvises, og den kombinerede tilladelse ikke indrømmes, ikke ændres eller ikke forlænges, suspenderes eller inddrages, skal kunne prøves ved domstolene i den pågældende medlemsstat. I meddelelsen angives de mulige klagemuligheder og fristen for indgivelse af klage. Artikel 9 Adgang til oplysninger Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at informere tredjelandsstatsborgeren og den kommende arbejdsgiver om den dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen. DA 20 DA

21 Artikel 10 Gebyrer Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr hos ansøgerne for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv. Gebyrerne skal være rimelige og tage udgangspunkt i de tjenester, som faktisk ydes. Artikel 11 Rettigheder som følge af den kombinerede tilladelse 1. Den kombinerede tilladelse skal i gyldighedsperioden som et minimum give indehaveren ret til at: a) indrejse, genindrejse og opholde sig i den medlemsstat, der har udstedt den kombinerede tilladelse b) rejse gennem andre medlemsstater for at udøve sine rettigheder ifølge litra a) c) færdes frit i hele den medlemsstat, der har udstedt den kombinerede tilladelse, inden for de begrænsninger der er fastsat i national lovgivning af sikkerhedshensyn d) udøve de aktiviteter, der er tilladt ifølge den kombinerede tilladelse e) blive informeret om de rettigheder, der er knyttet til tilladelsen ifølge dette direktiv eller national lovgivning. Kapitel III Retten til ligebehandling Artikel Arbejdstagere fra tredjelande skal have samme rettigheder som medlemsstaternes egne statsborgere, hvad angår: a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse samt arbejdsmiljøet b) foreningsfrihed og frihed til medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller enhver organisation, hvis medlemmer har et bestemt virke, herunder fordele som følge af et sådant medlemskab, uden at det påvirker de nationale bestemmelser om offentlig orden og sikkerhed c) almen og faglig uddannelse d) anerkendelse af eksamensbeviser og andre faglige kvalifikationsbeviser i overensstemmelse med de relevante nationale procedurer DA 21 DA

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(CNS) 25.7.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I P7_TA-PROV(2010)0115 Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. marts 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2002 KOM(2002) 59 endelig 2002/0039 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

L 375/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 375/12 Den Europæiske Unions Tidende L 375/12 Den Europæiske Unions Tidende 23.12.2004 RÅDETS DIREKTIV 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF 18.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 155/17 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0176 (COD) 10012/16 MIGR 111 SOC 398 CODEC 852 FORSLAG fra: modtaget: 9. juni 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring

Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3244 - RIA Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring 21. maj 2013 SFR/emn,

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 127 endelig 2011/0060 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Side 1 af 11 LBK nr 1349 af 16/12/2008 Gældende (Forskelsbehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 20-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2010 KOM(2010) 379 endelig 2010/0210 (COD) C7-0180/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 28.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Den Tjekkiske Republiks Deputeretkammer om forslag til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE)

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15 Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD) MIGR 67 SOC 462 DRS 27 CODEC 691 FORSLAG fra: Kommissionen modtaget den: 13.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1220 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om fastlæggelse af foranstaltninger vedrørende adgangen til oplysningerne i ind-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Implementering af deltidsdirektivet 1999 Cirkulære om implementering af deltidsdirektivet 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. september 1999 indgået

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere