Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab"

Transkript

1 Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009

2 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers aktieavancer/-tab Nuværende regler (indkomståret 2009) Skattereformens nye regler Beskatning af personers aktieavancer/-tab Nuværende regler (indkomståret 2009) Skattereformens nye regler Andre regler 2. september 2009 Page 2 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

3 Fælles regler for selskaber og personer

4 Hvad og hvem er omfattet af ABL? Hvad er omfattet af ABL? ABL 1-2 Gevinst/tab ved afståelse af Aktier primære fokus for denne undervisning Anparter Andelsbeviser Investeringsforeningsbeviser i akkumulerende og udloddende investeringsforeninger Konvertible obligationer Tegningsret til aktier eller til konvertible obligationer Aktieretter (ret til fondsaktier, dvs. aktier, der uden vederlag tildeles et selskabs aktionærer i forhold til deres aktiebesiddelse i selskabet) Likvidationsudlodning i det indkomstår hvor selskabet endeligt opløses 2. september 2009 Page 4 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

5 Hvad og hvem er omfattet af ABL? (fortsat) Hvem påhviler skattepligten? ABL 6-7 Selskaber omfattet af SEL -primære fokus for denne undervisning Fonde og foreninger omfattet af FBL Personer omfattet af KSL -primære fokus for denne undervisning Dødsboer omfattet af DBSL 2. september 2009 Page 5 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

6 Begrebet afståelse ABL ABL gælder for gevinst/tab ved afståelse : Almindeligt frit salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse Den situation, hvor gevinst/tab opgøres efter lagerprincippet Det forhold at aktierne ikke længere eksisterer som følge af konkurs eller tvangsopløsning Aktieombytning (dog regler for skattefri aktieombytning) Vedtægtsændring - hvis dette indebærer en formueforskydning mellem aktionærerne Salg og tilbagekøb hvis reel kursrisiko i mellemliggende periode Gave, arv og arveforskud Likvidation og konkurs M.fl. 2. september 2009 Page 6 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

7 Hvilken aktie anses for afstået? ABL 5 FIFO-princippet: den først erhvervede aktie er den først afståede dvs. det er den ældste akties anskaffelsestidspunkt, der lægges til grund ved fastlæggelsen af ejertidens længde Reglen gælder kun for aktier i samme selskab og for aktier med samme rettigheder Efter ophævelse af 3-års reglen for personer, har reglen for personer normalt kun praktisk betydning i forbindelse med overgangsreglerne i ABL Fra og med indkomståret 2010 ophæves 3-års reglen også for selskaber (mere herom senere) Eksempel: Køb 10/8 Danske Bank depot Køb 12/8 Nordea depot Salg 12/8 Nordea depot 10 aktier 6 aktier 6 aktier (af de første 10 købte) 2. september 2009 Page 7 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

8 Opgørelse af gevinst/tab Gevinst/tab opgøres typisk som forskellen mellem aktiernes afståelsessum og anskaffelsessum Anskaffelsessum Udgangspunktet er købesummens nominelle værdi Købsomkostninger tillægges Særlige situationer, fx aktier erhvervet på baggrund af tilkøbte tegningsretter (prisen for tegningsretten tillægges) eller tildelte tegningsretter (anses for anskaffet til 0 kr.), aktier erhvervet ved gældskonvertering (fordringens værdi) m.fl. Afståelsessum Udgangspunktet er aktiernes værdi på afståelsestidspunktet Salgsomkostninger fratrækkes Særlige situationer, fx at afståelsessummen berigtiges ved udstedelse af gældsbrev (kursnedslag hvis gældsbrevet ikke er pari værd) eller ved betaling af løbende ydelser 2. september 2009 Page 8 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

9 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Realisationsprincippet anvendes som udgangspunkt (ABL 23) Gevinst/tab medregnes i det indkomstår, hvor realisationen dvs. afståelsen sker Afståelsestidspunktet (og anskaffelsestidspunktet): tidspunkt for endelig og bindende aftale Solvent likvidation med udlodning til aktionærerne: tidspunktet for beslutningen om udlodning i det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses Konkurs eller tvangsopløsning uden udlodning: tidspunktet for selskabets endelige opløsning Børsnoterede aktier: børsnotaens dato (handelsdatoen) Stiftelse af selskab: stiftelsestidspunktet (dog tidspunktet for stiftelsesdokumentets underskrift ved stiftelse med tilbagevirkende kraft) 2. september 2009 Page 9 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

10 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Lagerprincippet anvendes i specifikke situationer Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse For aktier, der er erhvervet/afstået i indkomstårets løb, anvendes anskaffelses-/afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse/slutning Kan anvendes for skattepligtige, der udøver næring ved køb og salg af aktier (vælges én gang for alle) Skal bl.a. anvendes for aktier/investeringsforeningsbeviser udstedt af investeringsselskaber 2. september 2009 Page 10 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

11 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Eksempel på lagerbeskatning Indkomstår Værdi primo Årets anskaffelser Årets afståelser Værdi ultimo Indkomst ( stk. til kurs 50) (kurs 60) (5.000 stk. til kurs 80) ( stk. til kurs 70) (5.000 stk. til kurs 80) ( stk. til kurs 55) ( stk. til kurs 80) september 2009 Page 11 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

12 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Gennemsnitsmetoden anvendes som udgangspunkt ABL 26 Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig anskaffelsessum for aktionærens beholdning af aktier i det pågældende selskab (i stedet for anskaffelsessummen for de enkelte aktier) Anskaffelsessummerne for alle aktier i samme selskab blandes sammen og fordeles herefter på aktierne dvs. alle aktier får samme anskaffelsessum Gevinst/tab = afståelsessum gennemsnitlig anskaffelsessum Alle aktier i det pågældende selskab skal indgå uanset ejertid, forskellige rettigheder eller om aktierne er børsnoterede/unoterede 2. september 2009 Page 12 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

13 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Gennemsnitsmetoden anvendes som udgangspunkt ABL 26 Ved delafståelse fordeles anskaffelsessummen for hele aktiebeholdningen forholdsmæssigt imellem de afståede aktier og de aktier, som beholdes Den del af den samlede anskaffelsessum, der henføres til de afståede aktier, lægges til grund ved opgørelsen af fortjeneste/tab Resten af den samlede anskaffelsessum betragtes som anskaffelsessum for de i behold værende aktier og skal fordeles forholdsmæssigt ved senere delafståelser Fordelingen skal ske på grundlag af aktiernes pålydende For selskaber skal der desuden foretages en fordeling af den samlede anskaffelsessum på aktier i samme selskab ejet i mindre end 3 år henholdsvis 3 år eller mere 2. september 2009 Page 13 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

14 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Eksempel på gennemsnitsmetoden: Køb 1: 500 aktier a nom. 100 kr. til kurs 300 Køb 2: aktier a nom. 100 kr. til kurs 200 Køb 3: 500 aktier a nom. 100 kr. til kurs 150 Samlet anskaffelsessum Gns. anskaffelsessum kr. / aktier kr kr kr kr. 212,50 kr. Salgssum for aktier til kurs 267 Solgte aktier anskaffet for 212,50 kr. x aktier Gevinst kr kr kr. Anskaffelsessum for de 500 aktier i behold kr. 2. september 2009 Page 14 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

15 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Aktie-for-aktie-metoden anvendes i specifikke situationer ABL 25 Den faktiske anskaffelsessum og det faktiske anskaffelsestidspunkt for den enkelte aktie lægges til grund den enkelte akties anskaffelsessum klæber til aktien FIFO-princippet finder dog anvendelse, dvs. hvis eksempelvis den ældste aktie har større pålydende end den faktisk afståede aktie, opgøres anskaffelsessummen som en forholdsmæssig del af den samlede anskaffelsessum for den ældste aktie Gevinst/tab = afståelsessum - anskaffelsessum 2. september 2009 Page 15 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

16 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Aktie-for-aktie-metoden anvendes i specifikke situationer ABL 25 Anvendes på gevinst/tab på: Aktieretter: retten til vederlagsfrit at få tildelt en fondsaktie (dvs. aktier, som tildeles vederlagsfrit i forhold til aktionærernes hidtidige aktiebesiddelse Tegningsretter til børsnoterede aktier Personers aktier, der indgår i en beholdning, omfattet af overgangsreglen i ABL 44 (skattefritagelse for små beholdninger af børsnoterede aktier ejet i 3 år eller mere og købt før 1/1 2006) I praksis anvendes reglen dog sjældent 2. september 2009 Page 16 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

17 Opgørelse af gevinst/tab (fortsat) Eksempel på aktie-for-aktie-metoden: Køb 1: 500 aktier a nom. 100 kr. til kurs 300 Køb 2: aktier a nom. 100 kr. til kurs 200 Køb 3: 500 aktier a nom. 100 kr. til kurs 150 Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr. Salgssum for aktier til kurs 267 Solgte aktier anskaffet for kr kr. Gevinst kr kr kr. Anskaffelsessum for de 500 aktier i behold kr. 2. september 2009 Page 17 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

18 Regler for selskaber

19 Agenda Nuværende regler for beskatning af selskabers aktieavance/-tab (indkomståret 2009) Aktier ejet < 3 år Aktier ejet > 3 år Skattereformens nye regler Kvalifikation af aktier 2. september 2009 Page 19 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

20 Nuværende regler for selskaber (indkomståret 2009)

21 Aktier ejet < 3 år (ABL 8) Gevinst: skattepligtig Tab: kan kun fradrages i gevinst på andre aktier, der afstås inden 3 år efter erhvervelsen Dog kun i det omfang tabet overstiger summen af modtagne skattefrie udbytter af de pågældende aktier (herunder den skattefri del på 34% af udbytte ved ejerandel < 10%) Yderligere tab kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster på aktier, der afstås inden 3 år efter erhvervelsen såfremt det ikke kan rummes i nettogevinster i et tidligere indkomstår Ved opgørelse af gevinst/tab anvendes gennemsnitsmetoden 2. september 2009 Page 21 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

22 Aktier ejet > 3 år (ABL 9) Gevinst: skattefri Tab: ej fradragsberettiget 2. september 2009 Page 22 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

23 Overblik - selskaber Opgørelsesmetode Gevinst Tab Fremførsel af tab Gennemsnitsmetoden Skattepligtig Fradrages i gevinst på aktier ejet i mindre end 3 år i det omfang tabet overstiger summen af modtagne skattefrie udbytter Ubegrænset Salg inden 3 år ABL 8 Salg efter 3 år eller mere ABL 9 Gennemsnitsmetoden Skattefri Ej fradragsberettiget 2. september 2009 Page 23 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

24 Aktieavancebeskatning i specifikke situationer Selskaber, der på transaktionstidspunktet opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte aktieavancebeskattes modsat normalt udbyttebeskatning i følgende situationer Udlodning til aktionærerne i forbindelse med kapitalnedsættelse (LL 16 A, stk. 12) Udlodning af likvidationsprovenu forud for det indkomstår, hvori selskabet endeligt opløses (LL 16 A, stk. 12) Tilbagesalg til udstedende selskab (LL 16 B, stk. 3, 3. pkt.) I ovennævnte tilfælde kan tab ikke fradrages, hvis selskabet ejer aktier i det pågældende selskab efter afståelsen sådanne tab tillægges anskaffelsessummen for selskabets resterende aktier i det pågældende selskab (ABL 8, stk. 2) 2. september 2009 Page 24 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

25 Skattereformens nye regler

26 Klassifikation af aktier Gælder fra og med indkomståret 2010 Fremover ikke krav om ejertid på aktier Beskatning følger klassifikation i 4 grupper Klassifikation Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Porteføljeaktier Aktieavance Skattefri Skattefri Skattefri Skattepligtig 2. september 2009 Page 26 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

27 Datterselskabs- og koncernselskabsaktier Definition af datterselskabsaktier 1. Minimum 10% direkte ejerskab af kapital 2. Dansk datterselskab eller udenlandsk datterselskab, hvor beskatning af udbytter nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller DBO Inkluderer tegningsretter, men ikke konvertible obligationer eller tegningsretter til konvertible obligationer Definition af koncernselskabsaktier 1. Selskab indgår i sambeskatning eller kan indgå i international sambeskatning Inkluderer tegningsretter, men ikke konvertible obligationer eller tegningsretter til konvertible obligationer 2. september 2009 Page 27 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

28 Egne aktier og porteføljeaktier Egne aktier Uanset hvor mange procent, om næring mv. Porteføljeaktier Alle aktier der ikke er omfattet af definitionen af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne aktier Mindre end 10% ejerskab Mindre end 10% indirekte ejerskab via holdingselskaber ( omvendte juletræer ), mere herom senere Konvertible obligationer mv. 2. september 2009 Page 28 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

29 Beskatning af porteføljeaktier Porteføljeaktier Noterede aktier Lagerbeskatning (børskursværdier) Unoterede aktier Realisationsprincip Skal vælges for alle unoterede aktier Efterfølgende omvalg fra lagerbeskatning til realisationsbeskatning er ikke muligt Tab kildeartbegrænses dvs. kun fradrag i gevinster på unoterede realisationsbeskattede aktier Lagerbeskatning (handelsværdi) 2. september 2009 Page 29 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

30 Indgangsværdi for porteføljeaktier Ved indgangen til selskabsaktionærens indkomstår 2010 (dvs. pr 31/ hvis indkomståret følger kalenderåret) skal der opgøres en indgangsværdi på porteføljeaktierne < 3 års ejertid: Handelsværdi > 3 års ejertid: Handelsværdi Hvis porteføljeaktiernes samlede anskaffelsessum overstiger porteføljeaktiernes samlede handelsværdi pr. 31/ fremkommer en såkaldt nettotabssaldo for urealiserede tab Saldoen nedsættes med skattefrie udbytter modtaget i Saldoen opgøres samlet for alle selskabets porteføljeaktier Opdeles på lagerbeskattede og realisationsbeskattede aktier Saldoen kan fremføres til modregning i fremtidige aktiegevinster Sambeskattede selskaber opgør hver deres saldo Realiserede tab fra på aktier ejet under 3 år kan modregnes i fremtidige avancer 2. september 2009 Page 30 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

31 Nettotabssaldo for porteføljeaktier Eksempel 1 (noterede aktier, dvs. lagerbeskatning) Anskaffelsessum (ejerandel < 10%) A: 100 aktier > 3 år = kr. B: 100 aktier < 3 år = kr. Anskaffelsessum i alt = kr. Handelsværdi primo indkomståret 2010 (indgangsværdi) A: 100 aktier > 3 år = kr. B: 100 aktier < 3 år = kr. Handelsværdi i alt = kr. Den samlede anskaffelsessum overstiger den samlede handelsværdi. Nettokurstabet ( = kr.) kan fradrages I fremtidige nettogevinster 2. september 2009 Page 31 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

32 Nettotabssaldo for porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 1(noterede aktier) fortsat Handelsværdi ultimo indkomståret 2010 A: 100 aktier > 3 år = kr. B: 100 aktier < 3 år = kr. Handelsværdi i alt = kr. Værdistigning: = kr. Der sker dog ingen beskatning, idet der modregnes i nettokurstabet: = kr. Saldo på nettokurstabskontoen ultimo 2010 = kr. Hvis der ultimo indkomståret 2011 er tab, modregnes dette i anden skattepligtig indkomst Beløbet på nettokurstabskontoen anvendes kun til modregning i senere skattepligtige gevinster, eksempelvis hvis der ultimo 2010 er en værdistigning 2. september 2009 Page 32 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

33 Nettotabssaldo for porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 2 (noterede aktier, dvs. lagerbeskatning) Anskaffelsessum (ejerandel < 10%) A: 100 aktier > 3 år = kr. B: 100 aktier < 3 år = kr. Anskaffelsessum i alt = kr. Handelsværdi primo indkomståret 2010 (indgangsværdi) A: 100 aktier > 3 år = kr. B: 100 aktier < 3 år = kr. Handelsværdi i alt = kr. Den samlede anskaffelsessum overstiger ikke den samlede handelsværdi Nettotabssaldo udgør 0 kr. primo september 2009 Page 33 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

34 Nettotabssaldo for porteføljeaktier (fortsat) Ved opgørelsen af nettotabssaldo for porteføljeaktier Medregnes anskaffelsessum henholdsvis afståelsessum på aktier afstået den 25/ eller senere, og som på afståelsestidspunktet har været ejet i 3 år eller mere Fratrækkes skattefrie andel af udbytter modtaget i perioden af de pågældende aktier Reglerne om nettokurstab omfatter ikke Nettotab på aktier, hvor selskabet har kunne kunnet modtage skattefrie (datterselskabs-)udbytter, jf. SEL 13, stk. 1, nr. 2 Tab på aktier erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering vedtaget den 25/ eller senere Hvis selskabsaktionæren eksempelvis skal deltage i en skattefri fusion er det derfor vigtigt, at selskabsaktionæren er det fortsættende selskab Ved modregning i årets nettogevinster anvendes først fremførbare aktietab realiseret i indkomstårene og herefter nedbringes nettotabssaldoen 2. september 2009 Page 34 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

35 Nettotabssaldo for porteføljeaktier (fortsat) Nettotabssaldo for porteføljeaktier Særlig undtagelse for følgende selskaber: Selskaber, der ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25/ og ikke ejede porteføljeaktier den 25/ Selskaber, der ikke var stiftet den 25/ I ovennævnte tilfælde fastsættes indgangsværdien til den skattemæssige anskaffelsessum Hvis handelsværdien primo indkomståret 2010 < den skattemæssige anskaffelsessum, skal denne nedsættes med skattefrie udbytter modtaget i ejertiden. Nedsættelsen kan ikke overstige forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien 2. september 2009 Page 35 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

36 Værnsregel mod omvendte juletræer Formål: Hindre at 10% ejerkravet for datterselskabsaktier omgås ved at lave såkaldte omvendte juletræer, hvorved porteføljeaktier bliver til datterselskabsaktier 2. september 2009 Page 36 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

37 Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) Konsekvenser af værnsreglen Driftsselskabsaktierne anses for ejet direkte af mellemholdingselskabets aktionærer Selskabsinvestorernes (indirekte) investering i driftsselskabet anses for at være porteføljeaktier, hvis (indirekte) ejerandel under 10% Salg af aktierne i mellemholdingselskabet eller driftsselskabet udløser beskatning som porteføljeaktier Udbytte fra driftsselskabet anses for modtaget direkte af selskabsinvestorerne og er skattepligtigt 2. september 2009 Page 37 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

38 Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) Værnsreglen gælder kun hvis 4 betingelser alle er opfyldt 1. Mellemholdingselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier Konkret vurdering af formålet med mellemholdingselskabets eksistens Mellemholdingselskabet skal i ikke uvæsentligt omfang have anden aktivitet end ejerskabet af datterselskabsaktierne for at reglen ikke finder anvendelse 2. Mellemholdingselskabet udøver ikke reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen Mellemholdingselskabet skal udøve en form for erhvervsmæssig virksomhed, der har tilknytning til aktiebesiddelsen (fx rådgivning, ledelse m.v.), for at reglen ikke finder anvendelse Mellemholdingselskabet skal desuden have en fysisk eksistens, dvs. lokaler, personale og udstyr, for at reglen ikke finder anvendelse 3. Mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet ejes direkte eller indirekte af selskaber omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab Selskaber, der ikke kan modtage skattefrit udbytte, ejer mindre end 10% af kapitalen i det udbyttebetalende selskab 4. Aktierne i mellemholdingselskabet er unoterede 2. september 2009 Page 38 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

39 Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) Eksempler på strukturer, der omfattes af værnsreglen A B C D A B C A B 25% 25% 25% 25% 47% 50% 50% MH MH Egne aktier: 8% MH 30% 15% 50% 15% D D D1 D2 Betingelse nr. 3 er opfyldt, idet over 50% af aktiekapitalen i MH ejes af selskaber, der ikke kan modtage skattefrie udbytter (25% x 30% = 7,5%) Betingelse nr. 3 er opfyldt, idet over 50% af aktiekapitalen i MH ejes af selskaber, der ikke kan modtage skattefrie udbytter (47% + (47% x 8%) = 50,76% 50,76% x 15% = 7,6% Betingelse nr. 3 er ikke opfyldt for så vidt angår D1, idet både A og B ejer mere end 10% af aktierne i selskabet (50% x 50%). Derimod er betingelse nr. 3 opfyldt for så vidt angår D2, idet mere end 50% af aktiekapitalen i MH ejes af selskaber, der ikke kan modtage skattefrie udbytter (50% x 15% = 7,5%) 2. september 2009 Page 39 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

40 Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) Eksempler på strukturer, der ikke omfattes af værnsreglen A 40% UA B C 60% 20% 20% MH 20% D MH D 15% Betingelse nr. 3 er ikke opfyldt, idet ikke mere end 50% af aktiekapitalen i MH ejes af selskaber, der ikke kan modtage skattefrie udbytter UA (udenlandsk selskabsaktionær) er ikke omfattet af værnsreglen. Da B og C s ejerandel af MH tilsammen ikke overstiger 50%, er strukturen ikke omfattet af værnsreglen 2. september 2009 Page 40 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

41 Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) S1 S2 S3 S4 S5 P 30% 20% 20% 20% 5% 5% MH D 40% Betingelse nr. 3 er opfyldt, idet selskaberne S2, S3, S4 og S5 tilsammen ejer mere end 50%, og de kan ikke modtage skattefrie udbytter (eks. 20% x 40% = 8%). S1-5 anses for at eje aktierne i D. Udbytter fra D til MH anses for direkte modtaget af S2, S3, S4 og S5, og der skal ske beskatning. D skal indeholde udbytteskat. MH beskattes ikke af udlodningen. S1 skal også anses for direkte at have modtaget udbyttet, men dette er skattefrit (30% x 40% = 12%). Den fysiske person P bliver først skattepligtigt, når udbyttet videreudloddes fra MH. Der sker ikke beskatning i S1-5 ved videreudlodningen. Ved salg af aktierne i MH, vil S1-4 blive anset for skattefrit at have afstået deres aktier i MH. Dog anses S1-4 samtidig for at have afstået deres porteføljeaktier i D, og skal derfor beskattes af dette salg. (S1 vil dog ikke blive beskattet pga. ejerandel) Hvis S5 sælger aktierne i MH vil afståelsessummen blive nedsat i det omfang S5 beskattes af salget af porteføljeaktierne i D. 2. september 2009 Page 41 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

42 Værnsregel mod omvendte juletræer (fortsat) Eksempler på problemer med værnsreglen: Moderselskab sælger 65% af datterselskab Bliver omfattet af værnsregel, uanset oprindeligt formål med holdingselskab Moderselskab sælger aktivitet og beholder datterselskabsaktier Når aktierne skifter status fra datterselskabsaktier til porteføljeaktier eller omvendt => realisation/genanskaffelse Rammer generationsskifter i danske koncerner 2. eller 3. generation har indirekte mindre end 10% M D 35% 2. september 2009 Page 42 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

43 Porteføljeaktier (fortsat) Statusskifte Overgang fra datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier til porteføljeaktier eller omvendt Aktierne anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien Overgang ved skattefri omstrukturering: skattepligt 2. september 2009 Page 43 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

44 Porteføljeaktier (fortsat) Planlægningsmuligheder i forhold til reglerne før og efter skattereformens ikrafttræden Salg og genkøb af aktier OBS: kurtage og reel kursrisiko Reduktion af gennemsnitlig anskaffelsessum Formål: optimere den skattemæssige værdi af porteføljeaktierne 2. september 2009 Page 44 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

45 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 1 Beholdning af noterede porteføljeaktier: A: 100 aktier < 3 år (ejerandel < 10%) Anskaffelsessum = kr. Handelsværdi p.t. = kr. Handelsværdi pr. 31/ = kr. Muligheder Beholde aktierne Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på kr kr. = kr. Indgangsværdi = kr. Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. denne modregnes i nettotabssaldoen på kr., der herefter er 0 kr., og gevinsten udløser dermed ingen skat 2. september 2009 Page 45 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

46 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 1 (fortsat) Sælge nu og genkøbe aktierne inden 31/ Salg af 100 aktier til kr.: Realiseret tab på kr., der kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Genkøb af 100 aktier til kr.: ny anskaffelsessum = kr. Salg af genkøbte aktier inden 31/ , da de er faldet i værdi inden udløbet af indkomståret 2009: Realiseret tab på kr., der kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Ingen porteføljeaktier i behold ved indgangen til 2010 Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Konklusion: Fordel at beholde aktier (ret fejl i jeres plancher ) 2. september 2009 Page 46 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

47 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 2 Beholdning af noterede porteføljeaktier: A: 100 aktier < 3 år (ejerandel < 10%) Anskaffelsessum = kr. Handelsværdi p.t. = kr. Handelsværdi pr. 31/ = kr. Muligheder Beholde aktierne Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på kr kr. = kr. Indgangsværdi = kr. Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. denne modregnes i nettotabssaldoen på kr., og der udløses dermed ingen skat 2. september 2009 Page 47 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

48 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 2 (fortsat) Sælge nu og genkøbe aktierne inden 31/ Salg af 100 aktier til kr.: Realiseret tab på kr., der kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Genkøb af 100 aktier til kr.: ny anskaffelsessum = kr. Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på 0 kr. (handelsværdien pr. 31/ er højere end genanskaffelsessummen, dvs. nettogevinst) Indgangsværdi = kr., dvs. skattefri gevinst på kr. svarende til forskellen mellem genanskaffelsessummen og handelsværdien pr. 31/ Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. denne modregnes i det realiserede tab, og der udløses dermed ingen skat der er desuden fortsat kr. i realiseret tab til fremførsel Konklusion: Fordel at sælge og genkøbe aktierne i A 2. september 2009 Page 48 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

49 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 3 Beholdning af noterede porteføljeaktier: A: 100 aktier < 3 år (ejerandel < 10%) tabsgivende aktie B: 100 aktier > 3 år (ejerandel < 10%) gevinstgivende aktie Anskaffelsessum A Anskaffelsessum B Anskaffelsessum i alt Gns. anskaffelsessum pr. aktie Handelsværdi p.t. A Handelsværdi p.t. B Handelsværdi p.t. i alt Handelsværdi 31/ A Handelsværdi 31/ B Handelsværdi 31/ i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 2. september 2009 Page 49 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

50 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 3 (fortsat) Muligheder Beholde aktierne Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på kr kr. = 0 kr. Indgangsværdi = kr. Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. der er ingen realiserede tab eller en nettotabssaldo at modregne i, og der udløses dermed skat 2. september 2009 Page 50 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

51 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 3 (fortsat) Sælge og genkøbe aktierne i A (< 3 år) inden 31/ Salg af 100 aktier til kr.: Realiseret tab på kr. -(100 aktier x kr.) = kr., kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Genkøb af 100 aktier til kr. (dvs. ny gns. anskaffelsessum på kr.): Nettotabssaldo pr. 31/ på 0 kr. (handelsværdien pr. 31/ er højere end anskaffelsessummen, dvs. nettogevinst) Salg af genkøbte aktier inden 31/ , da de er faldet i værdi inden udløbet af indkomståret 2009: Realiseret tab på kr. -(100 aktier x kr.) = kr., kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på 0 kr. (handelsværdien pr. 31/ er højere end anskaffelsessummen, dvs. nettogevinst) (kun aktierne i B) Indgangsværdi = kr. (kun aktierne i B) Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. der er ingen realiserede tab eller en nettotabssaldo at modregne i, og der udløses dermed skat Konklusion: Fordel at sælge og genkøbe aktierne i A (og sælge de genkøbte aktier igen, da de er faldet endnu mere i værdi) 2. september 2009 Page 51 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

52 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 4 Beholdning af noterede porteføljeaktier: A: 100 aktier > 3 år (ejerandel < 10%) Anskaffelsessum A kr. Handelsværdi p.t. A kr. Handelsværdi 31/ A kr. Muligheder Beholde aktierne Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på kr kr. = kr. Indgangsværdi = kr. Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. der er ingen realiserede tab eller en nettotabssaldo at modregne i, og der udløses dermed skat Sælge aktierne inden 31/ Salg af 100 aktier til kr.: Realiseret tab på kr., der ikke er fradragsberettiget Ingen porteføljeaktier i behold ved indgangen til 2010 Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er 0 kr. 2. september 2009 Page 52 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

53 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 4 (fortsat) Købe yderligere aktier i A inden 31/ Køb af yderligere 100 aktier i A til kr.: Gns. anskaffelsessum på ( kr kr.) / 200 aktier = 850 kr. pr. aktie Sælge alle aktierne i A til kr.: A aktier > 3 år: Realiseret tab på kr. - (100 aktier x 850 kr.) = kr., der ikke er fradragsberettiget A aktier < 3 år: Realiseret tab på kr. - (100 aktier x 850 kr.) = kr., der kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Købe 100 aktier i A til kr.: ny anskaffelsessum = kr. Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på 0 kr. (handelsværdien pr. 31/ er højere end den nye anskaffelsessum) Indgangsværdi på kr., dvs. skattefri gevinst på kr. svarende til forskellen mellem genanskaffelsessummen og handelsværdien pr. 31/ Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. denne modregnes i det realiserede tab på kr., og de resterende kr. af gevinsten skal beskattes Konklusion: Fordel at købe yderligere aktier i A 2. september 2009 Page 53 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

54 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 5 Beholdning af noterede porteføljeaktier: A: 100 aktier > 3 år (ejerandel < 10%) tabsgivende aktie B: 100 aktier > 3 år (ejerandel < 10%) gevinstgivende aktie Anskaffelsessum A Anskaffelsessum B Anskaffelsessum i alt Gns. anskaffelsessum pr. aktie Handelsværdi p.t. A Handelsværdi p.t. B Handelsværdi p.t. i alt Handelsværdi 31/ A Handelsværdi 31/ B Handelsværdi 31/ i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 2. september 2009 Page 54 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

55 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 5 (fortsat) Muligheder Beholde aktierne Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på 0 kr. (handelsværdien pr. 31/ er højere end anskaffelsessummen, dvs. nettogevinst) Indgangsværdi = kr. Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Hvis handelsværdien pr. 31/ er kr., opstår en urealiseret gevinst på kr. der er ingen realiserede tab eller en nettotabssaldo at modregne i, og der udløses dermed skat Sælge alle aktierne inden 31/ Salg af 100 aktier i A til kr.: Realiseret tab på kr. - (100 aktier x 1.250) = kr., der ikke er fradragsberettiget Salg af 100 aktier i B til kr.: Realiseret gevinst på kr. (100 aktier x 1.250) = kr., der er skattefri Ingen porteføljeaktier i behold ved indgangen til 2010 Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er 0 kr. 2. september 2009 Page 55 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

56 Porteføljeaktier (fortsat) Eksempel 5 (fortsat) Købe yderligere aktier i A inden 31/ Købe yderligere 100 aktier i A til kr.: Gns. anskaffelsessum på ( kr kr.) / 300 aktier = kr. pr. aktie, dvs. en del af det aktietab, der var knyttet til aktier ejet > 3 år flyttes til aktier ejet < 3 år Sælge alle aktierne i A til kr. A aktier > 3 år: Realiseret tab på kr. -(100 aktier x kr.) = kr., der ikke er fradragsberettiget A aktier < 3 år: Realiseret tab på kr. -(100 aktier x kr.) = kr., der kan modregnes i årets og fremtidige års aktiegevinster Købe 100 aktier i A til kr.: ny anskaffelsessum = kr. Overgang til lagerbeskatning: Nettotabssaldo pr. 31/ på 0 kr. (handelsværdien pr. 31/ er højere end anskaffelsessummen) Indgangsværdi = kr. Dvs. porteføljeaktiernes samlede skattemæssige værdi er kr. Konklusion: Fordel at købe yderligere aktier i A 2. september 2009 Page 56 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

57 Overblik selskaber Aktieavancebeskatning Dansk selskab Udenlandsk selskab (EU/DBO finder anvendelse på udbytter Udenlandsk selskab (ej EU/DBO) Porteføljeaktier (mindre end 10% Skattepligtig Skattepligtig Skattepligtig Datterselskabsaktier (mellem 10% og 50% -ej kontrol) Skattefri Skattefri Skattepligtig Koncernselskabsaktier (sambeskattet eller kan sambeskattes/int. sambeskatning) Skattefri Skattefri Skattefri 2. september 2009 Page 57 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

58 Beskatning af personers aktieavancer/-tab

59 Agenda Nuværende regler for beskatning af personers aktieavance/-tab (indkomståret 2009) Skattereformens nye regler Andre regler 2. september 2009 Page 59 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

60 Nuværende regler (indkomståret 2009)

61 Opgørelse af gevinst/tab Gevinst ved salg af almindelige aktier beskattes ABL 12 Både børsnoterede og unoterede Uanset ejertid og uanset beholdningens størrelse Tab ved afståelse af unoterede aktier er fradragsberettiget Fradrages i aktieindkomsten hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne modregnes i slutskatten og kan overføres til modregning i evt. ægtefælles slutskat og fremføres til modregning i efterfølgende år ABL 13 Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan anvendes ABL 14 Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan fradrages i den samlede sum af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer ved tilbagesalg til udstedende selskab på børsnoterede aktier, der er aktieindkomst dvs. kildeartsbegrænset modregning Udbytter skal desuden vedrøre aktier omfattet af overgangsreglen i ABL 44, der vedrører skattefritagelse for visse børsnoterede aktier købt før 1/ Yderligere tab kan overføres til fradrag i summen af ægtefællens nettobeløb af udbytter, gevinster og afståelsessummer eller fremføres til modregning i senere år Tab kan dermed ikke fradrages i anden skattepligtig indkomst, heller ikke anden skattepligtig indkomst, der stammer fra udbytte og afståelse af andre aktier end børsnoterede aktier 2. september 2009 Page 61 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

62 Progressionsbeskatning Personers gevinst på almindelige aktier progressionsbeskattes som aktieindkomst (2009-niveau) Op til kr.: 28% Mellem kr. og kr.: 43% Over kr.: 45% Dobbelt bundgrænse for ægtefæller 2. september 2009 Page 62 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

63 Overblik - personer Opgørelsesmetode Gevinst Tab Fremførsel af tab Unoterede aktier Aktieindkomst: ABL Gennemsnitsmetoden Op til kr.: 28% kr kr.: 43% Over kr.: 45% Fradrages i aktieindkomsten negativ skatteværdi af resttab modregnes i skat af anden indkomst Overskydende tab kan overføres til ægtefællen - resttab fremføres til senere år (ubegrænset) Gennemsnitsmetoden Aktieindkomst: Børsnoterede aktier ABL 12 og 14 Op til kr.: 28% kr kr.: 43% Over kr.: 45% Modregnes i årets gevinster og udbytter på børsnoterede aktier og afståelsessummer ved tilbagesalg, der er aktieindkomst Overskydende tab kan overføres til ægtefællen - resttab fremføres til senere år (ubegrænset) 2. september 2009 Page 63 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

64 Udvalgte overgangsregler Skattefritagelse for visse børsnoterede aktier ejet i 3 år eller mere, købt før 1/ og som den 31/ indgår i beholdning af børsnoterede aktier med en samlet kursværdi på under kr. ( kr. for ægtepar) (ABL 44) 2. september 2009 Page 64 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

65 Udvalgte overgangsregler (fortsat) Overgangssaldo for aktionærer med en aktieindkomst over kr. (45%-beskatning), som har erhvervet aktierne før 1/ (ABL 45 A) 45%-beskatning kan undgås i det omfang aktieindkomsten kan rummes i en positiv overgangssaldo Børsnoterede aktier, overgangssaldo pr. 1/1 2007: differencen mellem aktiernes kursværdi pr. 31/ og aktiernes anskaffelsessum (hvis positiv) Unoterede aktier, overgangssaldo pr. 1/1 2007: differencen mellem andel af regnskabsmæssig egenkapital pr. 31/ og aktiernes anskaffelsessum (hvis positiv) Er overgangssaldoen under kr. ( kr. for ægtefæller) pr. 1/ ansættes den til 0 kr. Overgangssaldoen pr. 1/ nedskrives med positiv nettoaktieindkomst, der erhverves i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår, indtil saldoen er nedskrevet til 0 kr. Overgangssaldoen selvangives fra og med indkomståret 2008 Reglen er ophævet med virkning fra indkomståret september 2009 Page 65 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

66 Skattereformens nye regler

67 Opgørelse af gevinst/tab Gevinst: beskattes fortsat Tab ved afståelse af unoterede aktier er fortsat fradragsberettiget Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan fortsat anvendes Ny ABL 13 A Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan fortsat fradrages i den samlede sum af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer ved tilbagesalg til udstedende selskab på børsnoterede aktier, der er aktieindkomst Udbytter skal desuden vedrøre aktier omfattet af overgangsreglen i ABL 44, der vedrører skattefritagelse for visse børsnoterede aktier købt før 1/ Yderligere tab skal overføres til fradrag i summen af ægtefællens nettobeløb af udbytter, gevinster og afståelsessummer evt. yderligere tab går tilbage til den ægtefælle, som har tabet, og fremføres til modregning i senere år (ikke længere valgfrit) Tab kan dermed ikke fradrages i anden skattepligtig indkomst Fradrag for tab gøres betinget af, at SKAT modtager oplysninger om erhvervelsen af aktierne med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen Ændret ABL 14 For danske depoter sker dette automatisk af banken 2. september 2009 Page 67 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

68 Progressionsbeskatning Personers skat af gevinst på aktier reduceres De høje satser på 43% og 45% reduceres til 42% (2010) Den lave sats på 28% reduceres til 27% (fra 2012) Indkomst på 100 i selskabet beskattes således: Som udbytte: 25 i selskabsskat plus 42% af 75 eller i alt 56,5% Som løn: Marginalskatten på løn 56% (gennemsnit) Fordel at hæve løn frem for udbytte i kommuner med lav skat 2. september 2009 Page 68 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

69 Overblik - personer Opgørelsesmetode Gevinst Tab Fremførsel af tab Aktieindkomst: Lav sats: 27% (fra 2012) Høj sats: 42% Unoterede aktier ABL Gennemsnitsmetoden Fradrages i aktieindkomsten negativ skatteværdi af resttab modregnes i skat af anden indkomst Overskydende tab kan overføres til ægtefællen - resttab fremføres til senere år (ubegrænset) Børsnoterede aktier ABL 12, 13 A og 14 Gennemsnitsmetoden Aktieindkomst: Lav sats: 27% (fra 2012) Høj sats: 42% Modregnes i årets gevinster og udbytter på børsnoterede aktier og afståelsessummer ved tilbagesalg, der er aktieindkomst fradrag betinget af at SKAT modtager oplysninger om erhvervelsen af aktierne Overskydende tab skal overføres til ægtefællen - resttab fremføres til senere år (ubegrænset) 2. september 2009 Page 69 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

70 Før/efter skattereformen Beskatning af afkast fra aktier eksempel Investering: kr. (efter-skat-penge) Afkast: 100 kr. (10%) Aktieafkast Afkast Skat Provenu Før Efter Før Efter Før Efter Frie midler Lav aktieindkomst Høj aktieindkomst september 2009 Page 70 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

71 Andre regler

72 Skattefri aktieombytning Omdannelse til holdingstruktur via en skattefri aktieombytning A A 100% 100% H D 100% D A s aktier i driftsselskabet D ombyttes med aktierne i holdingselskabet H, hvorefter A ejer 100% af H og H ejer 100% af D Ingen skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren A (succession) A anses ikke for at have afstået aktierne i D, dvs. en evt. gevinst beskattes ikke i forbindelse med ombytningen Skatten udløses først, når A s tilbyttede aktier (dvs. aktierne i H) afstås (medmindre dette igen sker med succession) A s tilbyttede aktier anses for anskaffet på samme tidspunkt, til samme værdi og i samme hensigt som de ombyttede aktier (dvs. som aktierne i D) H anses for at have anskaffet de ombyttede aktier (dvs. aktierne i D) på ombytningstidspunktet og til værdien på dette tidspunkt Kan gennemføres med ( forretningsmæssig begrundelse og anmeldelsesvilkår) og uden (3 års ejertidskrav) tilladelse fra SKAT 2. september 2009 Page 72 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

73 Fraflytning til udlandet Gevinst og tab på aktier anses for realiseret, hvis aktieejerens skattepligt til Danmark ophører, fx ved fraflytning til udlandet Gælder kun for personer, der opfylder følgende: har en aktiebeholdning med en samlet kursværdi på kr. eller mere på fraflytningstidspunktet har været skattepligtige til Danmark i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningstidspunktet Skatten beregnes af gevinst opgjort efter de almindelige regler, dog træder værdien på fraflytningstidspunktet i stedet for afståelsessummen Anmode SKAT om henstand med den skyldige skat Der etableres en henstandssaldo henstandsbeløbet nedskrives i takt med afståelse af de aktier, der indgår på beholdningsoversigten, ved modtagelse af udbytte af aktier, der indgår på beholdningsoversigten m.m. Henstand er betinget af rettidig indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt over de aktier, der ejes på fraflytningstidspunktet ellers bortfalder henstanden 2. september 2009 Page 73 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

74 Generationsskifte Gunstige skattemæssige muligheder for at overdrage virksomhed drevet i selskabsform (aktier/anparter) til eksempelvis virksomhedsejerens børn Mindst 1% af aktie-/anpartskapitalen skal overdrages Der må ikke være tale om aktier i et pengetankselskab (max 75% af handelsværdien af selskabets aktiver må bestå i udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer og lign. på overdragelsestidspunktet og opgjort som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår) eller aktier/investeringsforeningsbeviser udstedt af et investeringsselskab Overdrageren beskattes ikke af gevinst ved overdragelsen Erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling Skattekursen kan anvendes til at værdiansætte aktierne Også muligt at overdrage aktier/anparter til nære medarbejdere eller til en tidligere ejer med succession 2. september 2009 Page 74 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

75 Afsluttende bemærkninger Spørgsmål? Kontaktoplysninger: Mette Selmer Senior Tax Consultant (primært selskabsbeskatning) Dir eller mobil september 2009 Page 75 Beskatning af selskabers og personers aktieavance/-tab

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Aktieavancebeskatning hos personer

Aktieavancebeskatning hos personer HD Regnskab hovedopgave 2009 Udarbejdet af: Vejleder: Christen Amby hos personer Copenhagen Business School, HD Regnskab Maj 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Problemformulering...4 1.2 Målgruppe...5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2016 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2016 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Aktieavancebeskatning

Aktieavancebeskatning HD 1. Del Afsluttende projekt Erhvervsøkonomisk institut Udarbejdet af: Morten Riisberg Nørgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Aktieavancebeskatning Aarhus School of Business Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere