ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Afbud: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Finn Sørensen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Ole Juel Larsen, Erik Andersen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Majbrit H. Jørming, Lone Larsen Fraværende: Ole Skrald Rasmussen Åben del Sag 7952 Godkendelse af referat Sag 7953 Revisionsprotokol Sag 7954 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7955 Udlejningsforhold Sag 7956 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7957 Støtte til visse boligafdelinger Sag 7958 Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel Sag 7959 Skoleparken 1 - Helhedsplan Sag 7960 Buddingeparken Sag 7961 Styringsdialog 2012 Sag 7962 Fjernvarme Sag 7963 Afdelingens budgetter 2012/13 Sag 7964 Bemyndigelse for juli måned 2012 Sag 7965 Orientering fra administrationen Sag 7966 Kredsudvalget Sag 7967 Fritidsudvalget Sag 7968 BL-cirkulærer Sag 7969 Eventuelt Sag 7970 Næste møde Sag 7971 Øvrige datoer Lukket del Sag 7972 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7952 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 24. maj 2012 er udsendt den 31. maj Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 8. december 2011 vedrørende regnskabet for 2010/11, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udsendt den 31. maj 2012 * Indbydelse til opstart af ombygning/renovering af Buddingeparken * LB orienterer nr. 572 af den 24. maj 2012 vedrørende Beboere i den almene boligsektor 2011 * Kopi af indkaldelse til Temamøde i Kredsudvalget * Høje Gladsaxe Bladet nr. 5 maj

3 7955 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for maj 2012 er udsendt den 14. juni Der blev orienteret om, at restance forhold vedrørende fraflytning bliver anmeldt til RKI, hvis fraflytterafregningen ikke betales. Der var en dialog om afdelingsbestyrelsernes information vedrørende afskrivning af tab ved fraflytning. Fremover vedlægges der en summering af sagen, når den fremsendes til afdelingsbestyrelsen Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. Afdeling 10 Tinghøjparken Husorden B-sag Husorden for Tinghøjparken med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 16. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. b. Afdeling 15 Kongshvileparken nye reglementer B-sag Reglementer 1 Det skal jeg vide samt Reglement 2 Det er min ret og det er min pligt som vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 22. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Organisationsbestyrelsen udtrykte stor ros til Kongshvileparkens informationsmateriale til beboerne. De godkendte materialet, dog skal reglement 1 side 7 afdelingsmøder tilrettes, således at de følger vedtægternes 13. 3

4 c. Afdeling 20 Mølleparken 2 tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement B-sag Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement for Mølleparken 2 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 13. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. c. Afdeling 21 Pileparken 6 Husorden Råderetskatalog samt tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement B-sag Husorden, Råderetskatalog samt tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement for Pileparken 6 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 14. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. d. Afdeling 23 Lyngparken 2 Husorden B-sag Husorden for Lyngparken 2 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 18. april 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. Det besluttedes ligeledes, at alle ændringer i fremtidige reglementer markeres i margen Støtte til visse boligafdelinger E-sag Ingen sager til behandling. 4

5 7958 Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel E-sag Ombygningen af beboerhotellet følger generelt tidsplanen. Dog varsles der tidsfristforlængelse i forbindelse med fjernelse af bitumen fra etagedæk samt tildannelse af P- pladser. Efter en dialog med rådgiver og entreprenør, har vi været nød til at acceptere en tidsfristforlængelse på 1 måned, således at afleveringen udskydes fra 21. januar 2013 til 21. februar Opfølgning på drøftelse om økonomi medtages på mødet til august, ligesom der følges op på tidsplanen Skoleparken 1 Helhedsplan E-sag Rådgivningsfirmaet Wissenberg har i perioden december 2011 til maj 2012 udarbejdet tilstandsvurdering for afdelingen. Der har i den forbindelse været en løbende dialog med afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og administrationen. Beboerne er på afdelingsmødet den 23. maj 2012 blevet orienteret om tilstandsvurderingen jf. udsendte beboerorientering. Efterfølgende har der været en dialog med afdelingsbestyrelsen om den endelige tilstandsvurdering. Tilstandsvurderingen skal nu indsendes til Landsbyggefonden jf. udsendte udkast til følgebrev og økonomioversigt. Netop nu viser undersøgelser, at vi er nødsaget til at renovere / udskifte gulve i 2 boliger til ca kr. pr. bolig. Materiale vedrørende dette fremsendes særskilt til Landsbyggefonden for at uddybe sagens betydning. 5

6 7960 Buddingeparken E-sag Byggesagen følger tidsplanen. Der er en god dialog med rådgivere og entreprenør. Der er afholdt opstartsarrangement onsdag den 20. juni 2012, hvor der deltog omkring personer. Borgmesteren og formanden holdt taler og afslørede byggepladsskiltet, hvilket blev overværet af 2 lokalaviser. Efterfølgende var der mulighed for at få udleveret den nye udlejningsbrochure. Nærmere orientering herom på mødet Styringsdialog 2012 a. Styringsdialogmøde E-sag Møde med Gladsaxe Kommune er afholdt den 8. juni Det var et godt møde med en rigtig god dialog og forståelse på begge sider af bordet. Der udsendtes med dagsordenen udkast til årets aftale samt referat. b. Vadgårdsparken klage over afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen E-sag Der er fra 3 beboere i Vadgårdsparken indsendt en klage til Gladsaxe Kommune jf. udsendte kopi af brev til kommunen af den 29. februar I den forbindelse henvises til bestyrelsens behandling af det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. december 2011 bestyrelsesmødet den 19. december 2011, sag 7833 b samt udsendte referat fra mødet. 6

7 Gladsaxe Kommune har jf. udsendte brev af 6. juni 2012 skrevet til boligselskabet og udbedt sig en redegørelse. Boligselskabets redegørelse af 21. juni 2012 udsendtes med dagsordenen til orientering. På mødet var der en dialog om de forskellige forhold i sagen. Til efterretning med bemærkning om, at Organisationsbestyrelsen afventer Gladsaxe Kommunes endelige svar på sagen. c. Søborgparken klage over regnskab E-sag Med hensyn til behandling af afdelingens regnskab 2009/10 bestyrelsesmødet den 10. februar 2011, sag 7619 samt efterfølgende Repræsentantskabsmøde udsendtes med dagsordenen afdelingsbestyrelsens klage over regnskab 2009/10 og 2010/11. Gladsaxe Kommune har jf. udsendte brev af 6. juni 2012 bedt boligselskabet om en redegørelse. Boligselskabets redegørelse af 21. juni 2012 udsendtes med dagsordenen til orientering. Til efterretning med bemærkning om, at Organisationsbestyrelsen afventer Gladsaxe Kommunes endelige svar på sagen Fjernvarme O-sag Vestforbrændingen Fjernvarmeudbygningen mod Skoleparken 1 og 2 bl.a. gennem Hyrdeparken går planmæssigt. Der er lagt rør i Hyrdeparken og arbejderne med rørlægning og retablering omkring haverne er afsluttede. Der resterer lidt arbejder på fællesarealerne ved boldbanen. Der er generel tilfredshed med forløbet af rørlægningen. Gladsaxe Fjernvarme Energiselskabet E-on har indklaget projektet fra Gladsaxe Fjernvarme, og klagen har været behandlet i Energiklagenævnet. Afgørelsen blev, at Gladsaxe Fjernvarme skulle omgøre deres fjernvarmeprojekt, idet det oprindelige projekt var udarbejdet på ikke opdaterede beregningsmetoder. 7

8 Gladsaxe Fjernvarme har udarbejdet nyt projekt til ultimo marts Den 22. juni 2012 slutter en 4 ugers høringsperiode, og ultimo juni 2012 forventes Byrådet at godkende fjernvarmeprojektet ved et ekstraordinært Byrådsmøde. E-on har herefter 4 ugers indsigelsesfrist over Byrådets beslutning. Vi har fra Gladsaxe Fjernvarme modtaget leveringsaftaler til underskrift for boligerne i etape 1. Selskabets underskrifter afventer Byrådets beslutning, men efter vores underskrift kommer underskriften fra Gladsaxe Fjernvarme, og de boligafdelinger der har LKV-anlæg, kan blive påvirkede af en eventuel anke fra E-on. Det er en forudsætning for igangsætning af ombygning af varmecentraler, at der foreligger en underskrevet tilslutningserklæring fra Gladsaxe Fjernvarme. E-on Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har 7 boligafdelinger, der er koblet op på 4 LKVanlæg ejet og drevet af energiselskabet E-on. Disse anlæg er oprindeligt opført i starten og midten af 1990 erne af NESA, og er resultatet af en lovgivning omkring udbygning af fjernvarme og naturgas, hvor centraler over 1 MW skulle have samproduktion af elektricitet og varme. Kontrakterne med NESA er udarbejdet med 15 års løbetid, og kontrakterne kunne herefter opsiges med et års varsel ved udløb af et varmeregnskabsår. Kontrakterne for centralerne i Mølleparken 1 og 2, Lyngparken 1 og 2 samt Stengårdsparken (fjernvarmeudbygningens etape 1) er opsagt ved udløbet af varmeregnskabsåret Vi burde derfor være fritstillet ved udløbet af 2011, og vi havde oprindeligt en forventning om, at vi ville få fjernvarme i løbet af For Egeparken 1 og 2 er kontrakten opsagt pr. udgangen af 2011, og vi burde derfor være fritstillet ved udgangen af Fjernvarmeudbygningen er forsinket, så vi er fortsat med at aftage varme fra E-on efter kontraktudløb. Det har nu vist sig, at E-on er begyndt at ændre prisstruktur på sin a conto afregning. Der er kommet en voldsom stigning på den faste afgift, der bl.a. dækker vedligehold og afskrivning af anlæggene. Selskabet ser ikke, at der er dokumentation for disse stigninger og undersøger forholdene med henblik på en klage. Varmeforsyningsloven er opbygget så en leverandør af energi ikke må tjene stort på leverance af energi. 8

9 7963 Afdelingens budgetter 2012/13 B-sag I april og maj måned 2012 er der på de ordinære (obligatoriske) afdelingsmøder sket behandling af afdelingens budgetter for 2012/13 (pr ). Oversigt med angivelse af dato for afdelingsmøder, godkendelsesforhold samt lejereguleringsprocent og oversigt over gældende etage m² pris pr udsendtes med dagsordenen. Der er ikke valgt afdelingsbestyrelse i: Afdeling 06 Hulegårdsparken Afdeling 34 Stationsparkens Børneinstitution Afdeling 38 Kiplingsgården Afdeling 40 Buddinge Mølle Organisationsbestyrelsen er derfor afdelingsbestyrelse i disse tilfælde. Der har i henhold til gældende vedtægter været afholdt afdelingsmøder i afdeling 06 Hulegårdsparken, afdeling 38 Kiplingsgården samt afdeling 40 Buddinge Mølle. På afdelingsmødet for afdeling 06 - Hulegårdsparken, afdeling 38 Kiplingsgården og afdeling 40 Buddinge Mølle foretoges godkendelse af budgetterne. Afdelingsmødet i afdeling 46 Søborgparken godkendte ikke budgettet, fordi der ikke er nogen afklaring af afdelingsregnskabet for 2009/10 og 2010/11, kunne afdelingsmødet ikke godkende budgettet for 2012/13. Der henvises endvidere til sag 7872 på bestyrelsens møde den 23. februar Til orientering vil lejeforhøjelsen blive varslet overfor beboerne med oplysning om, at det er under forudsætning af Gladsaxe Kommunes godkendelse. Alle øvrige afdelingsbudgetter er godkendt på de respektive afdelingsmøder, og eneste ikke godkendte afdelingsbudgetter er således budgettet for afdelingen 34 Stationsparkens Børneinstitution og afdelingen 46 Søborgparken. Det indstilles således, at * budgetforslag 2012/13 for afdeling 34 Stationsparkens Børneinstitution godkendes samt * at øvrige afdelingsbudgetter som vedtaget på ordinære obligatoriske afdelingsmøder i april/maj 2011 ligeledes godkendes. 9

10 Det indstilles endvidere, at budgettet for 2012/13 for afdeling 46 Søborgparken tages til efterretning til videre fremsendelse til Gladsaxe Kommune. Indstilling om godkendelse af budgetforslag 2012/13 for afdeling 34 Stationsparkens Børneinstitution fulgtes. Endvidere fulgtes indstilling om godkendelse af budgetter for 2012/13 for selskabets øvrige afdelinger, således som vedtaget på ordinære obligatoriske afdelingsmøder i april/maj måned Samtidig fulgtes indstillingen om, at budgettet for 2012/13 for afdeling 46 Søborgparken tages til efterretning til videre fremsendelse til Gladsaxe Kommune Bemyndigelse for juli måned 2012 B-sag Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i juli måned 2012, og under henvisning hertil anmodes der om bemyndigelse til formand og næstformand til at træffe beslutninger for selskabet i juli måned Bemyndigelse blev givet Orientering fra administrationen a. LAR studietur til Malmø onsdag den 30. maj 2012 O-sag Selskabet inviterede efter aftale med Organisationsbestyrelsen og Kredsudvalget de samme organer på en LAR inspirationstur til Malmø. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. Vi besøgte Augustenborg, der er en bydel i Malmø fra 1950 erne, hvor man med bl.a. LAR har elimineret en række byggetekniske og boligsociale problemer, der blev beskrevet nærmere herom i invitationen til turen. 10

11 Vi besøgte endvidere en ny bydel ved kysten nær Turning Torso, hvor LAR er indarbejdet i byplanen for en ny bydel. Turen gav indsigt i, hvordan man kan håndtere regnvand i åbne systemer som render, kanaler og søer. Selskabet har fået gode tilbagemeldinger på turen. b. Rygeforbud i selskabslokaler B-sag Jf. rygeloven er det gældende, at lokaler, maskiner mv., hvor vores personale har adgang, er omfattet af rygeforbud. Rygeloven gælder ikke for boliger, og jf. fortolkning fra BL er selskabslokaler ej heller omfattet af rygeloven, hvis de ikke har tilknytning eller deler adgangsforhold med driftslokaler. På baggrund af dette har Virksomhedsnævnet i 2010 og 2011 arbejdet på en rygepolitik gældende for hele selskabet. I denne var det formuleret, at der var rygeforbud i alle lokaler, hvor driftspersonalet har adgang eller øvrige lokaler, der deler adgangsforhold med driftslokaler. For overblikkets skyld var alle selskabslokaler omfattet af dette forbud. Organisationsbestyrelsen anmodede efterfølgende om (sag 7774 bestyrelsesmødet den 22. september 2011), at de steder, hvor beboerdemokratiet kunne have indflydelse på et rygeforbud, der skulle beboerdemokratiet høres. Ved afdelingsmøderne i april/maj 2012 har det derfor været et fast forslag på dagsordenen i de boligafdelinger, der ikke havde rygeforbud, og hvor selskabslokalet havde selvstændig indgang og derfor ikke var omfattet af rygeloven. Forslaget om rygeforbud mundede ud i følgende afstemningsresultat: Afdeling Vedtaget Afvist 03 Stengårdsparken x 06 Hulegårdsparken x 10 Tinghøjparken x 11 Pileparken 3 x 12 Pileparken 4 x 14 Lykkeparken x 17 Skoleparken 1 x 18 Kildeparken 1 x (udgået af dagsordenen) 20 Mølleparken 2 x 21 Pileparken 6 x (P 8 selskabslokale) 23 Lyngparken 2 x (Gammelmosevej 107 G) 25 Egeparken 2 x 11

12 En afvisning af et rygeforbud betyder i denne sammenhæng, at det er op til den enkelte lejer af lokaler, om der er rygeforbud i forbindelse med anvendelse af lokalet. Holdningen i rygeloven er, at medarbejderne ikke udsættes for andres tobaksrøg i offentligt tilgængelige lokaler, og at rygeloven ikke er gældende i private hjem. Hvis der ryges i et selskabslokale vil der de følgende dage være lugt og partikler, og det er bevisligt, at det er skadeligt at opholde sig i dette miljø. Modsat er det uholdbart, at selskabet har offentligt tilgængelige lokaler, hvor der ikke føres tilsyn. Nej siger til rygeforbuddet anfører, at det medfører for megen lugt og uro udenfor selskabslokalet, og det er generende for naboerne samt at det er beboerne, som lejer selskabslokalet, der skal bestemme, om der skal ryges eller ej. Der lægges op til en drøftelse om selskabets personale skal servicere de selskabslokaler, der ikke er omfattet af et rygeforbud. Udsættes til behandling på bestyrelsens møde den 23. august 2012, hvor der til oversigten tilføjes alle de afdelinger, der har selskabslokaler samt oplysning om hvem der servicerer de lokaler, der har afvist rygeforbuddet Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 29. maj Referatet herfra er udsendt den 14. juni Næste møde i udvalget afholdes den 20. juni

13 7967 Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 21. maj Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste møde i udvalget afholdes den 25. juni b. Ansøgning fra Toftegården vedrørende tilskud til indkøb af partytelt B-sag Fritidsudvalget har fra afdelingsbestyrelsen i Toftegården modtaget ansøgning om tilskud til indkøb af partytelt til brug for deres forestående jubilæumsfest samt fremtidige fester. Fritidsudvalget har på deres møde den 25. juni 2012 behandlet ansøgningen. Ansøgningen kan ikke imødekommes, da den ligger udenfor udvalgets kommissorium. Fritidsudvalget beslutning om ikke at imødekomme ansøgning, da denne ligger udenfor udvalgets kommissorium, fulgtes BL- cirkulærer E-sag Ikke udsendt * BL informerer nr. 18 af den 14. maj 2012 vedrørende Undersøgelse vedr. PCB i almene boliger * BL informerer nr. 19 af den 24. maj 2012 vedrørende Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond * BL informerer nr. 21 af den 29. maj 2012 vedrørende Søg midler til forsøgs- og udviklingsprojekter * BL informerer nr. 22 af den 31. maj 2012 vedrørende Startboliger * BL informerer nr. 25 af den 14. juni 2012 vedrørende Forvaltningskonference 2012 Udsendt den 31. maj 2012 * BL informerer nr. 20 af den 25. maj 2012 vedrørende Ny pjece: Valg af fremtidig administration 13

14 Udsendt den 14. juni 2012 * BL informerer nr. 23 af den 11. juni 2012 vedrørende Fjernelse af lejelovens løbedage og opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere * BL informerer nr. 24 af den 11. juni 2012 vedrørende Kommuneaftalen: Grundkapitalen nedsættes fra 1. juli 2012 Udsendt den 21. juni 2012 * BL informerer nr. 26 af den 15. juni 2012 vedrørende Ændring af børneattestloven pr. 1. juni 2012 Med hensyn til BL informerer nr. 26 vedrørende børneattestloven blev der orienteret om, at dette fremover er gældende for nyansatte ejendomsfunktionærer. Det blev besluttet at undersøge, om det også er muligt, at indfører for eksisterende ansættelsesforhold. Afdelingsbestyrelserne skal informeres om børneattestlovens betydning Eventuelt O-sag a. Fælles konference for afdelingsbestyrelserne Som aftalt på bestyrelsesmødet henholdsvis den 26. april 2012 og den 24. maj 2012 medtages dette punkt til nærmere dialog på mødet. Der var enighed om, at emnet skulle være samarbejdsaftale/kompetencer omkring afdelingsbestyrelser 14

15 7970 Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 23. august Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 28. juni 2012 er udsendt den 21. juni 2012 * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 28. juni 2012 udsendes den 29. juni 2012 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 12. juli 2012 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 17. juni

16 Lukket del 7972 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 16

17 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken 12 familieboliger x x x Helhedsplan x x x x Buddingeparken x x x Boligsocial Helhedsplan x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Rygepolitik selskabslokaler x 17

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. august 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet.

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet. 14.10. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 7. april 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 På Toftehøjen, Toftehøjvej 20, 4130 Viby Sj., Opholdsstuen. Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PIA H. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Aase. Afbud fra Klaus, Torben, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere