1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden )."

Transkript

1 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2 Fonden er stiftet af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland i henhold til lov nr. 19 af 2. december 2014 (Lov om dansk turisme). Endvidere er Erhvervs- og Vækstministeriet en væsentlig bidragyder til Fonden. Fondens væsentlige bidragsydere sidestilles i alle henseender i denne vedtægt med fondens stifter. 1.3 Fonden har hjemsted i Region Nordjylland. 2. Fondens formål 2.1 Fonden har til formål at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark og dermed skabe vækst inden for dansk kyst- og naturturisme. 2.2 Fondens udviklingsstrategier udgør en integreret del af den samlede turismestrategi, og udvikles i dialog med Det Nationale Turismeforum. 2.3 Fondens formål og aktiviteter udøves i overensstemmelse med loven om dansk turisme og regler udstedt i medfør heraf. 2.4 Fonden kan udøve sin virksomhed gennem dattervirksomheder og partnerskaber. 3. Fondens grundkapital 3.1 Grundkapitalen udgør kr., og er indbetalt kontant. 3.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

2 4. Fondens forhold til stifterne 4.1 Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, jf. dog pkt Fondens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifterne eller væsentlige bidragsydere mv. 5. Bestyrelsen 5.1 Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed. 5.2 Bestyrelsen skal udelukkende varetage Fondens formål og interesser. 5.3 Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed samt påse, at 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Fondens forhold er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Fondens finansielle forhold, 4) direktionen udøver sit hverv på behørig måde og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer, og at 5) Fondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 5.4 Bestyrelsen består af i alt 6-9 udpegede medlemmer, jf. pkt , der skal have forretningsmæssig viden og erfaring fra turismeerhvervet og andre relevante brancher. Bestyrelsen udpeges ud fra en samlet kompetenceprofil, der baseres på geografiske, faglige og erhvervsmæssige hensyn. Et bestyrelsesmedlem skal opfylde habilitetsreglerne for ledelsesmedlemmer i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde. 5.5 Erhvervs- og Vækstministeriet udpeger ét bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlemmer udpeges af en til formålet nedsat nomineringskomité. Vækstforum Nordjylland, Vækstforum Midtjylland, Syddansk Vækstforum, Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden udpeger hver en repræsentant til Nomineringskomitéen.

3 5.7 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse. 5.8 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt to gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. 5.9 I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om erhvervsdrivende fonde, herunder bestemmelser om god fondsledelse, samt lov om dansk turisme I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder bestyrelsen møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger sin formand Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov, idet der mindst afholdes 4 ordinære møder om året Et bestyrelsesmedlem, direktøren, revisor eller Erhvervsstyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Formanden skal indkalde bestyrelsen snarest muligt og senest 2 uger efter anmodningens modtagelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 6. Advisory Board 6.1 Til støtte for bestyrelsen nedsætter bestyrelsen et Advisory Board, der har til formål at rådgive bestyrelsen om udfordringer og muligheder for at udvikle dansk kyst- og naturturisme.

4 6.2 Advisory Board består af op til 24 medlemmer, der udpeges således: op til ni medlemmer udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer og fagforbund, op til otte medlemmer udpeges efter indstilling fra kommuner, op til fem medlemmer udpeges efter indstilling fra regioner, og op til to medlemmer udpeges blandt turismeforskere. 6.3 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for Advisory Board. 7. Direktør 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, som i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger varetager den daglige ledelse af Fonden. 7.2 Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens arbejde i en direktionsinstruks. 7.3 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden bestemmelse. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder. 8. Årsmøde 8.1 Fondens bestyrelse afholder hvert år inden udgangen af maj måned et særligt bestyrelsesmøde (årsmødet). Fondens revisor skal være til stede på årsmødet. 8.2 Mødet finder sted i Danmark efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 8.3 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter: 1. Orientering om det seneste regnskabsår 2. Godkendelse af Fondens årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne regnskabsår 6. Valg af revisor

5 9. Anbringelse af aktiver 9.1 Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis. 10. Resultatdisponering 10.1 Fondens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til at yde støtte til de formål, der fremgår af pkt Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse). 11. Vederlag til bestyrelsen 11.1 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsmødet. 12. Regnskabsår 12.1 Fondens regnskabsår er 1. januar 31. december Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december Årsrapport mv Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen Fonden aflægger én gang årligt rapport til Det Nationale Turismeforum om status for udmøntning af udviklingsstrategierne, jf. pkt. 0.

6 13.5 Fonden indgår aftale med VisitDenmark om samarbejdet mellem den regionale turismeudviklingsindsats og den internationale markedsføring af Danmark. 14. Revision 14.1 Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 15. Tegningsregel 15.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 16. Ændring af vedtægten 16.1 Ændring af Fondens vedtægt kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra fondsmyndigheden eventuelt efter indhentelse af samtykke fra Civilstyrelsen. Vedtægtsændring skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde. 17. Opløsning af Fonden 17.1 Beslutning om opløsning af Fonden kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt tilladelse fra fondsmyndigheden eventuelt efter indhentelse af samtykke fra Civilstyrelsen. Opløsning skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes til fremme af udviklingen af dansk kyst- og naturturisme Ingen del af Fondens formue kan gå tilbage til en stifter eller væsentlig bidragsyder i forbindelse med Fondens opløsning Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. Vedtaget som led i Fondens stiftelse den 28. november 2014.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere