VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr : navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag. Organisationens værdigrundlag bygger på FN's Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder 11, der foreskriver, at alle har ret til tilstrækkelig mad. Organisationen drives som en non-profit organisation med fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed. Den bygger på samme principper som en socialøkonomisk virksomhed. Organisationen har både ansatte og frivillige. Det tilstræbes at have en balance af ansatte og frivillige på ca. 10 % ansatte og 90 % frivillige. Organisationen er uafhængig af politiske partier og kommercielle hensyn og må ikke bruges i politisk eller kommercielt øjemed. 3: formål. Organisationen har til formål at uddele overskudsfødevarer fra producenter, distributører og detailhandel til sociale organisationer, væresteder, varmestuer, krisecentre og andre lignende steder, hvor donation af mad betyder en lettelse i hverdagen både økonomisk og socialt. Overskudsfødevarer kan også hentes fra store begivenheder og uddeles til værdigt trængende enkeltpersoner, familier og sociale organisationer. At være aktiv i forhold til at skabe indhold i hverdagen for personer, der har det svært, men gerne vil yde en indsats. 1

2 4: målsætning. Målsætningen er at skabe og udvikle en levedygtig organisation, der hurtigt og effektivt indsamler overskudsfødevarer i regionen og fordeler dem til sociale organisationer og andre med behov for god og solid mad, men uden økonomiske midler til selv at skaffe det. at udvikle et frivilligprogram til gavn for regionens borgere, hvor alle har mulighed for at yde en værdifuld indsats til gavn for udsatte og til gavn for miljøet. at udvikle et mentorprogram, der giver unge i regionen mulighed for at arbejde seriøst med bæredygtighed og social ansvarlighed. at udvikle en organisation, hvor frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere indgår i et samspil, der bygger på respekt, værdighed og medmenneskelighed. at samarbejde med andre organisationer, foreninger, erhvervsliv og enkeltpersoner, der arbejder ud fra samme formål og målsætning. at være idéforum for nye initiativer i forhold til bæredygtighed og social ansvarlighed. 5: medlemsskab. Organisationen er en medlemsorganisation. Alle kan optages som medlemmer, organisationer, virksomheder, foreninger, offentlige institutioner og enkeltpersoner. Der opkræves et engangskontingent, hvis beløb fastsættes af bestyrelsen. Det er muligt at blive støttemedlem med betaling af støttebeløb efter eget valg. 6: generalforsamlingen. Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed. Medlemmernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest ved udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med fem ugers varsel og offentliggøres på organisationens hjemmeside, ved indkaldelse pr. eller undtagelsesvis pr. brev til medlemmer uden forbindelse til Internettet. Punkter til dagsordenen skal modtages af bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun medlemmer har tale og stemmeret. Medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen. 2

3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsregnskab 4. Godkendelse af budget 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisor 8. Evt. 7: ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest seks uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen fire uger før generalforsamlingen ved offentliggørelse på hjemmesiden, pr. eller pr. brev til medlemmer uden forbindelse til Internettet. Dagsorden med de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, udsendes også fire uger før den ekstraordinære generalforsamling. 8: bestyrelsen. Organisationens bestyrelse består af fem personer, der vælges på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af fem personer og to suppleanter. Endvidere tilstræbes, at bestyrelsen består af et medlem, der repræsenterer de frivillige, et medlem, der repræsenterer leverandørerne, et 3

4 medlem, der repræsenterer modtagerne af overskudsmaden og to medlemmer, valgt ud fra deres sociale engagement og indsigt i godt købmandsskab. Det sidste gælder også for suppleanterne. Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år med glidende overgang skiftevis tre på valg og to på valg. Suppleanter vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kontaktperson og en presseansvarlig. Kontaktpersonen indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøderne er åbne. Bestyrelsen kan kræve, at den daglige leder deltager i et bestyrelsesmøde, hvis det findes nødvendigt. 9: den daglige drift. Bestyrelsen ansætter en leder til at varetage den daglige drift af organisationen. Den samlede bestyrelse og den daglige leder er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Det er således den samlede bestyrelse og den daglige leder, der skal underskrive det årlige regnskab. Ansøgninger til puljer og fonde underskrives af den daglige leder. Årsbudgettet skal godkendes af bestyrelsen og bestyrelsen skal orienteres om ansøgninger til puljer og fonde. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over organisationens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som vedrører organisationens kapital, kræver tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer har ikke krav på at prioritere modtagere eller leverandører af fødevarer. Leverandører har ikke krav på at prioritere modtagere eller leverandører af fødevarer. Det er den daglige ledelse alene, som har ansvar for at prioritere fordeling af de indsamlede overskudsfødevarer i følge de retningslinjer, der er udstykket af generalforsamlingen og bestyrelsen. 4

5 10: tegningsregel. Organisationen tegnes af den daglige leder. Ved fravær af daglig leder tegnes organisationen af kontaktpersonen i bestyrelsen. Ved indgåelse af aftaler for beløb over kr tegnes organisationen af den daglige leder i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke organisationens medlemmer, den daglige leder eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der bliver pålagt organisationen. 11: regnskab. Organisationens regnskabsår er kalenderåret. Organisationens årsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Eventuelt årsoverskud skal anvendes til organisationens formål, se 3. 12: vedtægtsændringer. Organisationens vedtægter kan kun ændres med mindst 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst to og højst fem ugers mellemrum og hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages. 13: opløsning. I tilfælde af organisationens nedlæggelse skal den overskydende kapital anvendes til et almennyttigt formål eller gives til en organisation, der arbejder med udsatte mennesker i lokalområdet. Beslutning om nedlæggelse og anvendelse af kapitalen kræver tilslutning fra 50 % af medlemmerne og samtidig ¾ flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to ugers mellemrum. Ved opløsning tilfalder alle rettigheder til organisationens navn, logo, kontakter og cvr nr. initiativtageren, Bente Schjødt. 5

6 14: datering. Således vedtaget på organisationens stiftende generalforsamling, den 4. oktober Lørdag, den 4. oktober Bestyrelsen for Nordjysk Fødevareoverskud Blanca Josefine Pérez Schjødt Hardy Jensen Peter Als Bente Schjødt Thomas Fremming 6

7 Endelig vedtaget med rettelser på det åbne bestyrelsesmøde, den 26. oktober Søndag, den 26. oktober 2014 Bestyrelsen for Nordjysk Fødevareoverskud Blanca Josefine Pérez Schjødt Hardy Jensen Peter Als Bente Schjødt Jesús Manuel Pérez Pueyo 7

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere