D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T"

Transkript

1 D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d. 18. september 2014, kl FAKULTETSSEKRETARIATET BÜLOWSVEJ FREDERIKSBERG C Sted: Fakultetssekretariatet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg Mødelokale A 145 (På første sal til højre i hovedbygningen ved dekanens kontor.) TLF DIR MOB Deltagere Dekan John Renner Hansen (formand) VIP-repræsentanter: Charlotte Fløe Kristjansen, Lotte Bang Pedersen, Michael Palmgren, Niels Kærgård og Søren Eilers. Afbud: Karsten Raulund-Rasmussen Studenterrepræsentanter: Jens Arne Antoft, Lisa Lolk Hauge og Niels Christian Holm Sanden (ikke pkt. 6, 8-12). Afbud: Ingen TAP-observatører: Hanne Drøidal og Kristian Bjergbakke. Afbud: Camilla Volden Van Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Busch, fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk og Stein Larsen (ref.). REF: STLA SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Referat ad 1. Godkendelse af dagsordenen AR blev i mail d. 15. september orienteret om, at dekanen på mødet d. 18. september ville orientere om forslaget om sammenlægning af Datalogisk Institut (DIKU) og (MATH). På den baggrund besluttede AR at erstatte pkt. 3 i den udsendte dagsorden med en orientering om og drøftelse af fakultetsdirektionens initiativ til drøftelse af en sammenlægning af DIKU og MATH.

2 Følgende dagsorden blev godkendt: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser 3. Forslag om sammenlægning af Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (MATH) (Strategisk drøftelse) 4. Fakultetets økonomi budgetopfølgning Q2 5. Uddannelsesområdet Status for studiefremdriftsreformen og implementering på SCIENCE Analyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur 6. SCIENCEs langsigtede byggeplaner 7. KU prisopgaver 2015 (Godkendelse) 8. KUs regler for valg/udpegning af suppleanter til AR 9. Orienteringer 10. Kommende AR-møder 11. Evaluering af mødet 12. Eventuelt SIDE 2 AF 7 Ad 2. Meddelelser Lisa Lolk Hauge informerede som opfølgning på orienteringen på sidste AR-møde om Grøn dyst på DTU. Set med de studerendes øjne er erfaringerne fra arrangementet meget positive, og Lisa opfordrede KU til at overveje muligheden for med sponsorering fra virksomheder at udvikle noget lignende på KU. Fordi der kræves en hel del professionelle ressourcer for planlægning og gennemførelse af initiativet bør KU ikke satse på et studenterdrevet initiativ. Henrik Busch kommenterede, at opfordringen vil blive vurderet sammen med andre mulige initiativer vedr. innovation og entreprenørskab rettet mod studerende på KU. Ad 3. Forslag om sammenlægning af Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (MATH) (Strategisk drøftelse) Dekanen orienterede om bagrunden for initiativet til drøftelsen og den hidtidige proces, og han gennemgik den præsentation, som blev givet til medarbejdere og studerende på DIKU og MATH d. 16. september. Videooptagelse fra mødet kan ses her: https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/video/sider/def ault.aspx Søren Eilers foreslog, at sagen burde drøftes grundigt i AR med henblik på at vurdere styrken af argumenterne for en sammenlægning. Han mente, dekanens mundtlige præsentation indeholdt nogle nye argumenter, som ikke indgik i det udsendte notat. Han vurderede, at medarbejderne på de to institutter ikke kan se, hvordan en sammenlægning vil kunne bidrage f.eks. til bedre gennemførelse på uddannelserne. Der har siden 2012 været en fremgang specielt på MATH, hvilket skyldes bl.a. den tillid institutterne er blevet vist og det økonomiske råderum, som fakultetets budgetmodel giver institutterne. De to samarbejder i dag på en del områder, og der behøves ikke en fusion for at udvikle dette yderligere. En eventuel økonomisk

3 ubalance mellem institutterne på SCIENCE bør løses med justeringer af budgetmodellen og ikke med sammenlægning af institutter. Søren Eilers havde også svært ved at se, at der kunne findes en person som med faglig indsigt og legitimitet ville kunne lede et sammenlagt institut. Lotte Bang Pedersen bemærkede det modsætningsfyldte i de lave gennemførelsesprocenter på SCIENCE-uddannelserne og færdige kandidaters høje kvalitet. Hun spurgte, om der var data som viste effektiviseringseffekter bl.a. i administrationen som følge af en institutfusion. Søren Eilers fremhævede, at frafaldet på de matematiske uddannelser typisk sker i første del af studiet, hvilket bl.a. skyldes, at mange kommer ind på studiet med lave karaktersnit fra gymnasiet. Frafaldsårsager på uddannelserne i matematik og datalogi skyldes forskellige ting, og det er svært at se, at et fælles institut løser disse problemer. Dekanen kommenterede, at en fælles faglig og administrativ ledelse af de to nuværende institutter vil være en styrke med henblik på de udfordringer, som ligger bl.a. på uddannelsesområdet. Erfaringer fra institutfusioner indenfor det fysiske fagområde viser, at der er effektivitets- og kvalitetsgevinster ved sammenlægning af mindre institutter til større enheder. Forslaget om sammenlægning er ikke begrundet i hensynet til administrativ effektivisering, men til en fremtidssikring af såvel faglige som økonomiske rammevilkår for den samlede aktivitet på de to nuværende institutters arbejdsområder. Michael Palmgren efterspurgte udviklingen i forholdstal mellem VIP og TAP på institutterne, hvilket Marianne Rønnebæk vil sørge for at formidle til AR. Charlotte Fløe Kristjansen bemærkede, at Niels Bohr Bygningen tegnede til at blive for lille til at huse alle de institutter, som det oprindeligt var tænkt. Pladsproblemerne kunne dog løses uafhængig af en institutfusion. Niels Kærgård forslog, at en ny drøftelse bør baseres på mere skriftligt materiale, f.eks. om institutternens indtjening pr. VIP og baggrundsmateriale fra drøftelsen af fakultetsfusionen i Dekanen opsummerede, at der skal findes tid til et ekstraordinært AR-møde for drøftelse af sagen. Efter aftale med de lokale samarbejdsudvalg på MATH og DIKU er drøftelsesfasen udvidet til d. 3. november. (Efterfølgende er der fastsat et AR-møde d. 20. oktober.) SIDE 3 AF 7 Ad 4. Fakultetets økonomi budgetopfølgning Q2 Marianne Rønnebæk orienterede om resultatet af budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2014 (Q2), jf. det udsendte materiale. På den korte bane er der ingen institutter, som har økonomiske problemer, men på længere sigt er der ubalancer bl.a. pga. uddannelsesreformerne og huslejeudgifterne i nye bygninger. 1 Materiale fra LIFE-NAT fusionen findes på KUnet: https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/nat_life/sider/default.aspx

4 Lisa Lolk Hauge spurgte om grundlaget for opjusteringen af STÅ-indtægterne. Henrik Busch svarede, at fakultetets STÅ-prognose, som bygger på faktisk studieaktivitet blandt de studerende, hidtil har vist sig at være ret træfsikre. Søren Eilers kommenterede, at studiefremdriftsreformen kan forandre de studerendes studieadfærd, men vi ved ikke i hvilken retning, forandringerne vil gå. Dekanen konkluderede, at AR havde taget orienteringen om fakultetets økonomi til efterretning. Medlemmerne af AR bliver som tidligere år inviteret til fakultetets 2. budgetseminar, som afholdes tirsdag d. 28. oktober 2014, kl , i Auditorium 1.01 (Festauditoriet), Bülowsvej 17 på Frederiksberg Campus. SIDE 4 AF 7 Ad 5. Uddannelsesområdet Status for studiefremdriftsreformen og implementering på SCIENCE Analyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur Henrik Busch gjorde status for arbejdet med studiefremdriftsreformen og orienterede bl.a. om den store mængde studiestatistik, som er tilgængelig for alle på fakultetet på KUnet: https://intranet.ku.dk/science/dk/uddannelse/uddannelsesstatistik/sider/defa ult.aspx Henrik Busch oplyste, at der nu foregår omfattende drøftelser i studienævnene om implementering af studiefremdriftsreformen i studieordningerne. Referater fra studienævnenes møder ligger på KUnet: https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/raad_udvalg_og_fora/studien aevn/sider/default.aspx AR tog orienteringen til efterretning. Ad 6. SCIENCEs langsigtede byggeplaner Dekanen gennemgik en præsentation over SCIENCE Campusplan Præsentationen er vedlagt referatet. Lisa Lolk Hauge spurgte med henvisning til de mange byggerier, hvor lang tid der forventes af gå med flytning af instrumenter, og om der er foretaget en vurdering af, hvor meget tid der vil gå tabt fra forskning, udarbejdelse af ansøgninger mm. Marianne Rønnebæk oplyste, at der ikke er lavet nogen samlet opgørelse af dette. Lotte Bang Pedersen henviste til de mange forsinkelser af ombygningssager bl.a. i August Krogh Bygningen. Hun fandt det uheldigt, at der ikke udarbejdes planer for håndtering af de gener, som dette medfører. Hvis der skal være en større omflytning i forbindelse med renoveringer, bør man tage hensyn til det tabte mulighed for at forske og for studerende til at lave specialer. I planerne bør der indtænkes muligheder for f.eks. ved at finde alternative undervisningslokaler.

5 Dekanen kommenterede, at institutledelsen må sørge for, at den slags hensyn bringes ind i planprocessen. Generelt er det et problem, at Bygningsstyrelsen, som står for renoveringsprojekterne, ikke har den ønskede opmærksomhed på brugernes daglige arbejde. På den anden side er det institutledelsens ansvar at sikre, at den information, som udsendes til institutterne, viderebringes til medarbejderne. Søren Eilers kommenterede de nyeste planer for Niels Bohr Bygningen (NBB) og gav udtryk for, at medarbejderne på MATH og DIKU, som ikke som oprindelig planlagt vil få plads i bygningen, ser lidt forskellige på de nye planer. På MATH er der tilfredshed med at kunne blive i HCØ, mens medarbejderne på DIKU udtrykker skuffelse, fordi de sammenligner med de lang bedre bygningsmæssige rammer, som IT Universitetet har. Charlotte Fløe Kristjansen spurgte, om hvornår processen vedrørende placering af forskergrupper i NBB begynder. Dekanen oplyste, at dette arbejde lige var gået i gang, og at det foregår under den forudsætning, at bygningens hovedfordeling ikke kan omprogrammeres. Niels Kærgård spurgte, hvor sagen om selveje for KUs bygninger står. Dekanen oplyste, at ministeriet ikke er parat til at give et svar på KUs ansøgning om selveje. Jens Arne Antoft spurgte om den fremtidige brug af fakultetets bygninger på Blegdamsvej. Dekanen oplyste, at de historiske bygninger omkring pladsen fortsat vil disponeres af KU og huse Niels Bohr International Academy og Niels Bohr Arkivet. De øvrige bygninger vil efter planen gå tilbage til Bygningsstyrelsens disposition. Niels Kærgård kommenterede, at fortætning og omflytninger har nogle omkostninger mht. manglende fleksibilitet bl.a. til at huse gæsteforskere. Dekanen konkluderede, at AR vil blive holdt orienteret om den videre udvikling på bygningsområdet på SCIENCE. SIDE 5 AF 7 Ad 7. KU prisopgaver 2015 (Godkendelse) Institutterne på SCIENCE var opfordret til at udarbejde forslag til prisopgaver for To institutter havde fulgt opfordringen, og der var indstillet til at at godkende følgende forslag: Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) Redegør for AMP aktiveret protein-kinase (AMPK) s rolle i metabolisme i skeletmuskulatur. Redegør for faktorer, der regulerer skeletmuskulaturens insulinfølsomhed Redegør for hvorledes stræk af musklers cellemembran kan medføre ændret optagelse af glukose og/eller fedtsyrer. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) The Biobased Economy Niels Christian Holm Sanden bemærkede, at opgaverne fra NEXS bør formuleres også på engelsk. Han kommenterede også, at den tredje opgave fra NEXS er meget specifikt formuleret bl.a. med opfordringen til at benytte

6 egne eksperimentelle data, hvilket kan være svært at gennemføre inden for rammen af et normalt studieforløb. AR besluttede: NEXS bedes formulere de tre opgaver også på engelsk. NEXS bedes om at udelade formuleringen gerne støttet af egne eksperimentelle resultater i opgaven Redegør for hvorledes stræk af musklers cellemembran kan medføre ændret optagelse af glukose. Forslaget fra IFRO godkendes. AR kommenterede også, at kun to af fakultetets 12 institutter har indsendt forslag til prisopgaver. AR tolker det som et tegn på, at besvarelse af prisopgaver ikke længere opleves som tidssvarende for hverken institutterne eller de natur- og biovidenskabelige studerende. AR ser derfor gerne, at det nuværende koncept for prisopgaver erstattes for eksempel med en belønning af fremragende specialer, jf. fakultetets belønning af særligt bemærkelsesværdige ph.d.-projekter. SIDE 6 AF 7 Ad 8. KUs regler for valg/udpegning af suppleanter til AR Som opfølgning på spørgsmål fra AR på mødet d. 27. juni var der udsendt materiale om reglerne for valg/udpegning af suppleanter til AR. AR tog orienteringen til efterretning. Ad 9. Orienteringer Der var udsendt skriftlige orienteringer, som blev taget til efterretning: 9.1 KUs politik for opbevaring af forskningsdata ordning. Fordeling af stipendier Lisa Lolk Hauge bemærkede, at der var sat en meget kort tidsfrist i opslaget. Hun understregede vigtigheden af, at sådanne opslag kommer bredt ud, således at ikke kun de, som står lige foran døren på det rette tidspunkt, kan komme i betragtning. Opslagene bør desuden komme i SCIENCEnyt. Dekanen oplyste, at opslaget denne gang som et engangsfænomen måtte iværksættes med korte frister for ikke at tabe muligheden for at få stipendierne. Dekanen vil tale med prodekanerne om den fremtidige annoncering af stipendierne. 9.3 Status for Copenhagen Summer University Folkemødet på Bornholm 2015 Ad 10. Kommende AR-møder Uge Tidspunkt og tentative sager til behandling 44 Tirsdag d. 28. oktober, kl Bülowsvej 17, Festauditoriet 2. budgetseminar med AR, FSU SLT m.fl. 47 Torsdag 20. november, kl (AR 5/2013) Bülowsvej 17, lokale A-145

7 Budgetopfølgning Q3 (Orientering ØKO/REGN) Budget 2015 (Orientering ØKO) Mødeplan og årshjul 2015 (Godkendelse LSEK) KU Senat (O/D JRH) SIDE 7 AF 7 Ad 11. Evaluering af mødet Der var ingen bemærkninger. Ad 12. Eventuelt Der var ingen sager. Mødet blev afsluttet kl

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere