Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders Krogh, Anna Margrethe Saild. Peter Pedersen, Julie Kjær Jensen, Tage Holm (revisor) Afbud fra Katrine Vestergaard Jacobsen, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen REFERAT. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at der generalforsamling den 31/3 i gymnasiernes bestyrelsesforening Referatet fra mødet den 9. decemberr2013. Udsendt og behandlet elektronisk. Referatet blev underskrevet 2.2. Udmøntningsprocent for resultatløn Bilag: Rapport fra rektor, samt forslag til udmøntning Rektor forlod lokalet mens bestyrelsen drøftede bilag ,6% opfyldelse er gennemsnitligt ift. andre gymnasier. Rapporten blev godkendt, og udmøntningsprocenten fastsat til i alt 77,6% Resultatlønskontrakt 2014.(bilag). Der henvises til bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt. Forslag til kontrakt vedlagt. Det vedlagte forslag blev gennemgået af formanden og vedtaget af bestyrelsen Bestyrelsens møder 2014: Der er fastsat følgende datoer (mødetid ): 19. maj Økonomi Årsrapport for 2013 (vedlagt udkast). Herunder: revisionsprotokol, regnskabsinstruks. Skolens revisor vil deltage i mødet og gennemgå regnskabet Revisor Tage Holm uddelte nøgletal fra sammenlignelige nabogymnasier. Udgifter til ledelse og adm. ligger forholdsvis højt. Man bør overveje at udskille ledelsens undervisningsandel for at få et mere retvisende billede. Årsrapporten: Overskud på godt kr. 2 mio. Likvide midler ca. 11,5 mio. Man bør være opmærksom på euro-grænse for dækning ved evt. bankkrak. Årsrapporten giver ikke anledning til påtegninger eller kritiske bemærkninger fra revisionen.

2 HHX-eleverne gør det svært at udregne et eksakt udgiftstal pr. elev da eleverne er indskrevet i Thisted. Bestyrelsen hæfter sig ved en glædeligt høj gennemførelsesprocent. Bestyrelsen godkender årsregnskabet. I revisionsprotokollen er der bemærkninger til den personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner. Der kommer en opdeling af disse funktioner pr Opmærksomheden rettes også imod, at der i højere grad følges med i forholdet mellem budget og regnskab, så store afvigelser mellem budgetopfølgning sidst på året og endeligt årsregnskab om muligt undgås. Revisionsprotokollen godkendt. Den justerede regnskabsinstruks blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at indberette årsrapport og revisionsprotokollat Budget Som vedtaget på sidste møde er budget 2014 gennemgået med de nye forudsætninger (forventet lønudvikling, samt tilbageførsel af % besparelse, samt en mere sikker budgettering af elevtal). Er tidligere udsendt, men også vedlagt. I vedlagte udgave er regnskabstal for 2013 påført. Ingen bemærkninger til det udsendte budget Lokalesituationen og evt. udvidelse for FG. (lukket punkt) Mogens Gade forlod mødet under dette punkt. 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elev- og personalesituationen: Inge Ringgren vender tilbage 1. april efter endt orlov. Peter Pedersen, der har vikarieret, forbliver på kontoret, for at varetage administrative opgaver der overtages fra ledelsesgruppen. I den forbindelse øges ledelsesgruppens undervisningsandel tilsvarende Udvikling i elevbistanden (Bilag) Nedgang på netto 11 elever i løbet af skoleåret Ansøgninger skoleåret 2014/2015. Tal pr. 15/3 medbringes på mødet. Nedgang på 12% ift. sidste skoleår. Generelt er der et fald på omk. 7% i regionen. Forklaringen kan være en mindre 9. årgang på Fjerritslev Skole i kombination med en øget andel af elever der vælger 10. klasse. Dette underbygges af analysen af ansøgernes bopæl. Der planlægges med 4 st-klasser, 2 hf-klasser og 1 hh-klasse i skoleåret 14/ Projekter og samarbejde Ny Nordisk Skole NNS-samarbejdet imellem FG, Aabybro Skole og Jammerbugt Ungdomsskole fortsætter. Der har været afholdt Ny Nordisk Skoledag i Odense. Der er fortsat fokus på læring i bevægelse og mentorordning.

3 brobygning. Der arbejdes videre med udvikling af brobygning. Der er overvejelser mht. tilrettelæggelse af talentsmarbejde angående afsluttende skoleårgange. Gymnasiale c-niveaufag, f psykologi, kunne måske være en mulighed for udvalgte elever i 9. /10. klasse KORA rapport og frafald (bilag) KORA-rapporten viser som ventet at det socioøkonomiske niveau i Fjerritslev er lavere end gennemsnittet. Gennemførelsesprocenten er højere end de socioøkonomiske forudsætninger lægger op til Karakterresultater, løfteevne.(bilag) I skemaet er angivet skolens resultat som offentlig gjort på UVMs hjemmeside. Socioøkonomisk reference betyder, at der er beregnet et resultat som det ville have været hvis eleverne har nået resultater som elever med tilsvarende socioøkonomiske forhold på landsplan. De væsentligste forklaringsfaktorer er: resultat fra folkeskolen, forældres uddannelsesniveau, husstandsindkomster. FGs løfteevne ift. socioøkonimiske forudsætninger er positiv. (+0,1 ift. forventningerne) 5. Orientering Fra skolen liv Elevtrivselsundersøgelse. Rapporten er netop afleveret af arbejdsgruppen der har interviewet eleverne. Fokuspunkter: Varme i fællesområdet, indflydelse på undervisningen og variation i undervisningsformer.enstrenget kommunikationssystem ( ikke både Lectio og skolekom) skoleårets afslutning og begyndelse Offentliggørelse af eksamensplan 19/20 maj ved midnatsarrangement som sidste år Musical: Atlantis. Atlantis blev opført i begyndelsen af februar. Det var en succes med mange tilhørere. Det gav god omtale i medierne. Der blev holdt en ekstra forestilling for brobyggere. Økonomisk er det dyrt at lave store musicalopsætninger, men det er en stor oplevelse for de medvirkende og i det hele taget et positivt islæt i skolens liv skoleudvikling OK13: Kick off; SIP UVM har indkaldt til 4 dagmøder for topledere i Nyborg om OK13s implementering og muligheder. Per Beck deltager. Skoleudvikling i Praksis er iværksat af Undervisningsministeren. Der deltager 4 personer fra hver skole (Christina Cæsarsen, Rebecca Fischer, Bjarne Edelskov Nielsen og Anders Krogh) Sararbejde, herunder SOSU Nord og 10. klasse Vest. 10. klasse vest ser ud til at øges til 3 klasser næste år. SOSU-ansøgertallene kendes ikke endnu. 5.2 Nyt fra elever og personale elever. Der arbejdes på bedre kommunikation i forhold til ledelse og øvrige elever. Koncert med Shaka Loveless er arrangeret til sidste Bacchusfest.

4 personalet. intet 6. Eventuelt Sidste ordinære møde i bestyrelsen 1/ / Rektor takker de bestyrelsesmedlemmer der ikke fortsætter. Vagn Olesen, Bent Danielsen, Kirsten Olesen, Finn Jensen og Søren Dam. Søren Dam og Finn Jensen takker for samarbejdet igennem 8 år. 25. marts Anders Krogh Per Beck

5 0 0 Fjerritslev Gymnasium CVR-nr Årsrapport 2013 UDKAST

6 Indhold Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3-4 Årets økonomiske resultat 4-5 Hoved- og nøgletal 6 Målrapportering Målrapportering 7 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 8-10 Resultatopgørelse 1. januar december 11 Aktiver pr. 31. december 12 Passiver pr. 31. december 13 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 14 Noter Særlige specifikationer 19 Påtegninger Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 UDKAST

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet Fjerritslev Telefon CVR-nr. Hjemstedskommune: Regnskabsår: Fjerritslev 1. januar december Bestyrelse Daglig ledelse Formål Bankforbindelse Revision Formand: Søren Dam Øvrig bestyrelse: Søren D. Møller Vagn Olesen Pernille V. Bagge Mogens Gade Finn Jensen Ole Ravn Christensen Bent Danielsen Julie Kjær Jensen Per Beck Institutionens formål er at udbyde gymnasiale uddannelser. Danske Bank BRANDT Statsautoriseret revisionspartnerselskab UDKAST Thyparken Thisted 1

8 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen Mission Fjerritslev Gymnasiums mission er at give tilbud om gymnasial uddannelse til unge i skolens område (defineret som: Jammerbugt Kommune, Hannæs og Løgstør/Ranum området). Fjerritslev Gymnasium er geografisk placeret med en afstand på km til naboer med gymnasiale uddannelser, hvilket betyder, at unge fra gymnasiets nærmiljø har en lang transportvej til andre ungdomsuddannelsesinstitutioner. Skolen vil derfor give det bredest mulige uddannelsestilbud til unge, og dermed være med til at hæve andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse. Fjerritslev Gymnasium medvirker gerne til, at også ikke gymnasiale uddannelsestilbud etableres i Fjerritslev. Fjerritslev Gymnasiums rolle er at være uddannelsescenter for lokalområdet. Vision Fjerritslev Gymnasium udbyder st, hf og i samarbejde med EUC Nordvest i Thisted hh. St har været udbudt i Fjerritslev siden 1979, mens hf og hh har været udbudt siden Ved udgangen af 2013 omfattede st afdelingen 321 elever, hf afdelingen 75 kursister (betegnet elever) og hh afdelingen 74 elever. Fjerritslev Gymnasium vil i de kommende år arbejde på at udbygge og fastholde de gymnasiale uddannelser, og sammen med EUC Nordvest søge at øge tilgangen til hh afdelingen. Fra august 2012 har den ene af Jammerbugt Kommunes 10. klasser (10. klasse vest), haft lokaler på Fjerritslev Gymnasium. 10. klasse-afdelingen omfatter 45 elever. Fra august 2014 udbyder SOSU Nord grundforløbet til Social- og Sundhedsuddannelserne på Fjerritslev Gymnasium. Fjerritslev Gymnasium har et relativt lavt frafald, og vil fortsat arbejde på, at eleverne gennemfører ungdomsuddannelsen, og vil styrke aktiviteter i form af lektiecafe, mentorordning, vejledning mv., samt udbygge tilbud til elever med særlige talenter. Skolen indgår i et tæt samarbejde med grundskolens ældste klasser i forskellige brobygningsaktiviteter, og vil fortsat udbygge samarbejdet med henblik på at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. Opbygningen af faglige lærernetværk mellem grundskolerne og gymnasiet bidrager ligeledes til at afstemme forventningerne mellem skoleformerne. Opgaver Fjerritslev Gymnasium skal sikre et bredt fagligt udbud og en god faglig undervisning, der giver elever og kursister (betegnet elever) gode muligheder for videre uddannelse. Fjerritslev Gymnasium skal være ramme om et trygt undervisningsmiljø, der fremmer den enkeltes mulighed for læring. Fjerritslev Gymnasium skal have omgangsformer mellem elever og personale og grupperne indbyrdes, der er præget af gensidig respekt og åbenhed. UDKAST 2

9 Ledelsesberetning Årets faglige resultater Frafald Elevfrafaldet er lavt. Frafald opgjort for alle skolens elever i skoleåret 2012/2013, der ikke er overført til en anden uddannelse, udgør 2,7%. For årgangen, der blev studenter i 2013 er frafaldet over de tre år opgjort til 6,8%. Elever med faglige problemer er støttet gennem lektiecafe, der afholdes 3 eftermiddage om ugen, samtidig er der gennemført støtteundervisning til elever i særlige situationer, herunder skift af uddannelse og længere fraværsperioder. Der er en stående mentorordning, der henvender sig til elever med sociale problemer eller elever der har brug for hjælp til at strukturere hverdagen. Ud over støtte i form af fastholdelsesvejledere, mentorer, teamlærere, den pædagogiske og administrative ledelse, har skolen tilknyttet psykolog og en præst, som eleverne kan benytte til samtaler om personlige forhold. Sygdom I henhold til sygelister kan sygefraværet (inklusive barnets 1. og 2. sygedag) for perioden 2013 opgøres til: 1,81% for skolen som helhed. 2,86% vedrører TAP-personalet og 1,57% vedrører det pædagogiske personale. Sygefraværet er således meget lavt. Sociale politikker Fjerritslev Gymnasium har ansat to personer fuldtids (kontor og biblioteksopgaver), en person fuldtids i skånejob (udendørs pedelopgaver). Fravær Elevfravær - såvel tilstedeværelse som skriftlige opgaver - følges tæt. Skolens pædagogiske leder har samtaler med studievejleder med 3 ugers intervaller. Der indkaldes konsekvent til "skrivefængsel" ved manglende opgaver. Der er sat markant ind med mentorer, støttepersoner og konkrete aftaler ved elever med særlige problemer. Den procentvise opgørelse af elevfraværet udarbejdes jfr. opgørelse i skolens studieadministrative system Lectio. Det bemærkes at alt fravær registreres, der foretages ikke godskrivning. 1g (st & hh) 2g (st & hh) 3g 1hf 2hf St & hh Hele skolen UDKAST 2010/ / /2013 1/ / ,7 5,6 6,9 6,0 8,2 8,6 7,7 8,5 9,1 9,3 9,4 9,7 13,5 14,8 16,5 15,3 16,8 8 7,9 7,8 8,1 8 8,2 9,2 9,5 Udsvingene over årene er minimale. (At det samlede resultat for skolen stiger, kan tilskrives af hf afdelingen nu er fuldt udbyttet og hf har generelt større fravær end st/hh). Skolen vil fortsat have fokus på lavere fravær. 3

10 Ledelsesberetning Eksamensresultater Alle st elever der påbegyndte eksamen 2013 bestod, mens to hf kursister ikke bestod den afsluttende eksamen. De gennemsnitlige eksamensresultater for årgangene er følgende Gennemsnit ukorrigeret st Gennemsnit ukorrigeret hf Gennemsnit korrigeret st Gennemsnit korrigeret hf 6,42 6,64 6,6 6, ,6 6,55 6,72 6,7 7, ,6 Tilfredshedsundersøgelser. På baggrund af elevtrivselsundersøgelse i 2012 har elevrådet udpeget en gruppe til at drøfte mulige ændringer af forskellige forhold. Der er efterfølgende fastsat en række fokusinterview, der gennemføres i januar / februar Resultaterne heraf er ikke p.t. kendte. Resultaterne af interviewne vil efterfølgende blive evalueret med henblik på, at gøre elevtrivslen endnu bedre. Nye uddannelsesmæssige tiltag Fra august 2011 har Fjerritslev Gymnasium - ud over st - udbudt hf og sammen med EUC Nordvest hh. Samarbejdet med EUC Nordvest omkring den nye uddannelse har været smertefrit og givende. Jammerbugt 10. klasse Vest har siden 2012 benyttet lokaler på Fjerritslev Gymnasium og samarbejdet har været gnidningsfrit, samt givet 10. klasse eleverne en lettere tilgang til ungdomsuddannelserne. Vi ser frem til at blive vært for grundforløbet på Social- og Sundhedsuddannelserne, der af SOSU Nord udbydes på Fjerritslev Gymnasium fra august Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er betydeligt mere positivt end budgetteret. Ca. 1,7 mio. bedre end budgetteret. De væsentligste poster der har haft betydning i form af merindtægt / mindre udgift i forhold til det oprindelige budget omfatter: UDKAST Flere elever end budgetteret - herunder specielt et forhøjet brobygningstaameter (ca kr.) Øvrige indtægter, hvor afregning fra EUC Nordvest, efter ny økonomimodel, samt afregning af opsparet reserve hos EUC Nordvest (ca kr.) Den afsatte forsikringspræmie (selvforsikring ved større skader) er ikke anvendt i 2013 (ca kr.) Renteniveauet har været lavere på lån og indlånsrenten højere end budgetteret (ca kr.) Undervisningens gennemførelse overskrider budgettet med ca kr., mens ledelse / administration har en mindre udgift på ca kr. Ca kr. af disse vedrører, at undervisningen varetaget af pædagogiske ledere og rektor er flyttet fra ledelse / administration til undervisning. Bygningsdriften viser et mindreforbrug (ca kr.) Regulering af skyldig løn (ca kr.) Skyldig løn kan ikke efter OK13 opgøres for lærere og samtidig er der sket en reduktion for TAP personale i forbindelse med afvikling af byggeriet. 4

11 Ledelsesberetning Forventningerne til det kommende år Region Nordjylland gennemførte i 2010/2011 en grundig analyse af forventede søgemønstre til de gymnasiale uddannelser i regionen. Fjerritslev Gymnasiums st afdeling forventes frem til 2020 at have et søgetal pr. år på - i værste fald - 92 elever og - i bedste fald - på 141 elever. Hf og hh uddannelserne var ikke etableret på skolen på undersøgelsestidspunktet. Skolen har fået årgangstal fra Jammerbugt Kommune fordelt på skoledistrikter. Frem til 2021 er der kun mindre udsving i årgangen (de 16 årige), men herefter forventes fald i årgangsstørrelserne. I gymnasiets lokalområde, som i Region Nordjylland i øvrigt, søger ca. 25% af en årgang erhvervsuddannelserne og ca. 70% de gymnasiale uddannelser. Da dette svarer til regeringens målsætning for 2020 er der grund til at antage at gymnasiets elevtal kan forventes nogenlunde uændret de kommende år. De varslede besparelser på taametrene fra 2015 og fremad, sammen med at der ikke forventes øget elevtal, vil stille skolen overfor en økonomisk udfordring og krav om effektivisering. Det er derfor vigtigt at skolen er økonomisk polstret forud for fremtidens udfordringer. UDKAST 5

12 Hoved- og nøgletal t.kr t.kr t.kr t.kr. Resultatopgørelse Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrømme, netto Nøgletal Overskudsgrad 5,1 4,2 3,8-0,1 Likviditetsgrad 90,6 80,3 96,6 97,7 Soliditetsgrad 16,3 12,8 12,5 17,7 Finansieringsgrad 75,9 77,1 81,6 70,2 Årselevtal Årselever st 324,6 324,9 315,9 312,5 Årselever hf 85,9 71,5 22,0 0,0 UDKAST 6

13 Målrapportering Fuldførelsesprocent Uddannelse 2007/ / / / /12 HF STX Skolens egen opgørelse (der er udformet efter retningslinjerne i paradigmet for årsrapporten 2013) viser en gennemførelsesprocent for 2013 for st på 95% og hf på 88%. Der kan være unøjagtigheder i forhold til UNI-C s opgørelsesmetode, men niveauet svarer for st for tidligere år. Det er første gang en hf årgang afslutter uddannelsen. UNI-C s opgørelse viser at gennemførselsprocenterne på landsplan i perioden i alt udgør 86% for st og 77% for hf. Gennemførelsesprocenterne for Fjerritslev Gymnasium ligger således noget over landsgennemsnittet UDKAST 7

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Fjerritslev Gymnasium er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og det nominelle beløb der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Taametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaameter og fællesudgiftstaameter indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. UDKAST Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: - der foreligger en forpligtende salgsaftale - salgsprisen er fastlagt - levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og - indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 8

15 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivningerm.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: - Undervisningens gennemførelse - Markedsføring - Ledelse og administration - Bygningsdrift - Aktiviteter med særlige tilskud Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursgeguleringer, kursreguleringer på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles liniært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Der afskrives ikke på grunde. IT-udstyr Andet teknisk udstyr Inventar og andet udstyr Bygninger og installationer På bygninger anvendes en scrapværdi på ma 50%. UDKAST 3 år 5-10 år 3-10 år år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. 9

16 Anvendt regnskabspraksis Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værde af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger på tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Finansielle gældsforpligtelser For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsene med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen,, renteindbetalinger og - udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. UDKAST Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 10

17 Resultatopgørelse for 1. januar december Note kr. kr. 1 Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat UDKAST 11

18 Balance 31. december Aktiver Note kr. kr. Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavende toldmoms Tilgodehavende UVM moms Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver UDKAST 12

19 Balance 31. december Passiver Note kr. kr. Egenkapital Egenkapital Realkreditgæld Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver UDKAST 13

20 Pengestrømsopgørelse Note t.kr. t.kr. Årets resultat Reguleringer vedrørende ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Kursregulering af værdipapirer Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Modtaget tilskud til køb af anlægsaktiver 0 0 Salg af materielle anlægsaktiver 23 0 Køb af finansielle anlægsaktiver 0 0 Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån Indfrielse af lån Afdrag på langfristet gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo UDKAST 14

21 Noter kr. kr. 1 Statstilskud Undervisningstaameter Fællesudgiftstaameter Bygningstaameter Særlige tilskud Øvrige driftsindtægter Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Regulering af tilskud mellem institutioner Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Gevinst ved afhændelse af anlæg Afgifter bl.a. copydan Undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer, naturfag Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser UDKAST Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere