Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk."

Transkript

1 Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler angående løn, sikkerhed, udrustning og uddannelse. 2. Medlemskab. I L.F.D.B. optages deltidsansatte brandfolk. Medlemmer af L.F.D.B. kan ved fratræden fra eget brandvæsen forblive som passivt medlem uden stemmeret. 3. Kontingent. Kontingentet udgør det på generalforsamlingen vedtagne. Kontingentet indbetales en gang årligt i januar kvartal. Passive medlemmer betaler halvt kontingent. Passivkontingent opkræves direkte hos medlemmet For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal kontingentet være indbetalt. 4. Bestyrelsen. Til at varetage L.F.D.B. s interesser vælges en bestyrelse på 5 medlemmer Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og sekretær. Disse vælges skiftevis for en periode på 3 år. Det tilstræbes, at såvel kommunal som Falck-medlemmer er repræsenteret blandt de generalforsamlingsvalgte. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Generalforsamlingen vælger hvert år følgende: 2 bestyrelsessuppleanter for et år 1 revisor for to år 1 revisorsuppleant for et år. De i 10 nævnte tillidsmænd vælger for hvert område, FALCK / Kommunal en faglig sekretær. Tillidsmændene på Falck stationer vælger på lige år en faglig sekretær. Tillidsmændene på de kommunale stationer vælger på ulige år en faglig sekretær. Disse vælges ved en skriftlig afstemning, foranlediget af bestyrelsen inden generalforsamlingen. Valget bekendtgøres på generalforsamlingen. De to faglige sekretærer indtræder i bestyrelsen. Der udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlagets størrelse fastsættes af generalforsamlingen Side 1 af 5

2 Regionstillidsmænd. L. F. D. B. følger de regioner som Danmark er opdelt i. I februar/ marts måned afholdes regionsmøder, hvor stationernes medlemmer vælger en regionstillidsmand samt en regionstillidsmandssuppleant på henholdsvis det kommunale og Falckområdet for en toårig periode. Der vælges efter følgende regler: 1 stemmeberettiget for hver påbegyndt 10 medlemmer. Dog aldrig flere end fremmødte. På ulige år vælges regionstillidsmand i følgende regioner: Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden, Samt regionstillidsmandssuppleanter i følgende regioner: Midtjylland og Sjælland. På lige år vælges regionstillidsmand i følgende regioner: Midtjylland og Sjælland, Samt regionstillidsmandssuppleanter i følgende regioner: Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Regionstillidsmændene udgør sammen med bestyrelsen den kompetente forsamling på de respektive områder. Regionstillidsmændenes opgave er, ud over at sidde i landsudvalget, at være landsklubbens repræsentant i de enkelte regioner. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for generalforsamlingen, bestyrelsen, landsudvalget, regionstillidsmændene samt diverse nedsatte udvalgs arbejde. Der udbetales vederlag til regionstillidsmændene. Vederlaget størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Landsudvalget. Regionstillidsmændene udgør, sammen med bestyrelsen, landsudvalget, og er rådgivende for bestyrelsen. 5 Generalforsamlingen. Generalforsamlingen, der er L.F.D.B. s højeste myndighed, afholdes hvert år i april/maj måned og indkaldes med 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker i fagbladet LANDSKLUBBEN eller pr. brev/ mail til tillidsmændene og bekendtgøres på foreningens hjemmeside. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt der ikke rettidigt er indkommet forslag, betragtes bestyrelsesmedlemmet som genvalgt. Eventuelle forslag til generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen Side 2 af 5

3 6 Dagsorden. Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af næste års kontingent. 6. Valg ifølge lovene. 7. Eventuelt. Hver station har stemmeberettigede repræsentanter til generalforsamlingen efter følgende regler: 1 stemmeberettiget for hver påbegyndt 10 betalende medlemmer. Dog aldrig flere end fremmødte. Afstemninger på generalforsamlinger og regionsmøder afgøres ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af 13 og Økonomi. Regnskabsåret er kalenderåret. L.F.D.B. s midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut. Kontobøger m.v. opbevares af kassereren. Årsregnskabet revideres af de valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 8 Tegningsret. Formanden tegner organisationen. Ved en økonomisk forpligtigelse, som f.eks. køb af fast ejendom, optagelse af lån og lign., forpligtes organisationen ved formandens og 3 bestyrelses-medlemmers underskrift. Ved køb af fast ejendom, optagelse af lån og lign., skal dette godkendes af landsudvalget. 9 Landsudvalgs- og Regionstillidsmandsmøder. Indkaldelse til møder i landsudvalget sker af bestyrelsen, men skal også ske på forlangende af mere end 3 af landsudvalgsmedlemmerne. Regionstillidsmandsmøderne indkaldes af den faglige sekretær på området. Møderne kan endvidere indkaldes på forlangende af mere end 2 af regionstillidsmændene på de respektive områder Side 3 af 5

4 10 Tillidsmænd. På hver station med 5 eller flere medlemmer af Landsklubben, der er aflønnet efter overenskomst mellem Den særlige arbejdsgiverforening i HTS-A (Falck Danmark A/S) eller Kommunernes Landsforening og Landsklubben for deltidsansatte brandfolk, skal der vælges en tillidsmand og en tillidsmandssuppleant blandt Landsklubbens medlemmer. Alle, som har været ansat i et år, som aflønnes efter en af ovenstående overenskomster og som er medlem af Landsklubben, er valgbar. Der vælges efter almindelig stemmeflerhed. Hvis der er to kandidater, der har opnået stemmelighed, samtidig med de har opnået flest stemmer, foretages der omvalg blandt disse to. Valgperioden er to år. Valgperioden kan afkortes, hvis et flertal på stationen, af Landsklubbens medlemmer, eller tillidsmanden ønsker, at der afholdes nyvalg. Valgresultatet skal umiddelbart efter valget indberettes til Landsklubbens kasserer. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for tillidsmænd. På stationer med mindre end 5 medlemmer af Landsklubben, vælges en kontaktmand blandt de, der er medlem af Landsklubben. 11 Overenskomstforhandling. L.F.D.B. forhandler overenskomst med Falck A/S, Kommunernes Landsforening samt evt. andre. Resultater forhandlet med Falck A/S sendes til urafstemning blandt medlemmer ansat ved Falck A/S. Resultater forhandlet med Kommunernes Landsforening sendes til urafstemning blandt medlemmer ansat ved de kommunale brandkorps. Resultater forhandlet med andre sendes til urafstemning blandt medlemmer ansat ved disse. Forhandlingsresultatet har bindende virkning for L.F.D.B. s medlemmer efter en urafstemning blandt disse. For at være stemmeberettiget ved urafstemninger, skal kontingentet være betalt. For at forkaste et forhandlingsresultat kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende, dog mindst 35 % af samtlige stemmeberettigede, har stemt mod forslaget. Herudover kan der forhandles lokalt om specielle forhold. Lokalaftaler skal forelægges L.F.D.B. s bestyrelse inden ikrafttræden. 12 Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det nødvendigt. Ligeledes kan mindst 1/3 af medlemmerne begære ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse, som foretages af bestyrelsen, skal ske med 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden Side 4 af 5

5 13 Opløsning. L.F.D.B. kan kun opløses, hvis mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ved en generalforsamling. Opløsningen skal godkendes ved urafstemning med mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Ved opløsning anvendes LFDB s midler til velgørende formål, bestemt af Landsudvalget. 14 Eksklusion. Såfremt et medlem groft tilsidesætter L.F.D.B. s vedtægter eller forretningsorden eller udviser handlinger, der strider mod L.F.D.B. s formål og virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Beslutningen om eksklusion forelægges landsudvalget inden ikrafttræden. 15 Vedtægtsændringer. Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flerhed på en generalforsamling. Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 30. maj 2009 i Køge Side 5 af 5

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere