Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet."

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla Hav (S) om reglerne for og håndteringen af aktionærlån. Spørgsmål AC: På baggrund af artiklen Ingen straf for ulovlige lån i Nordjyske Stiftstidende den 7. marts 2011 og en række andre artikler i Nordjyske Stiftstidende om samme emne bedes ministeren redegøre for de regler, der gælder og praktiseres i sager om ulovlige aktionærlån. Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Jeg er blevet bedt om på baggrund af artikler de seneste måneder i Nordjyske Stiftstidende at redegøre for de regler, der gælder og praktiseres i sager om aktionærlån. Jeg vil derfor først gennemgå de regler, vi har i Danmark om aktionærlån. Efterfølgende vil jeg komme ind på de påstande, der har lydt i de seneste måneders artikler i pressen. Til sidst vil jeg redegøre for administrationen af reglerne og vores indsats mod aktionærlån.

2 2/12 [REGLERNE OM AKTIONÆRLÅN] Der er en lang række reguleringer og instanser, der medvirker til at undgå ulovlige aktionærlån: Først og fremmest indeholder dansk lovgivning et forbud. Selskabernes ledelse har et ansvar for at overholde denne lovgivning og det forventer vi som udgangspunkt, at de gør. Så er der revisorerne, der efter revisorloven som offentlighedens tillidsrepræsentanter har et ansvar for at oplyse, hvis der indgår et ulovligt aktionærlån i en virksomheds regnskab. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Revisortilsynet fører desuden kontrol med revisorernes arbejde. Endelig foretager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en stikprøve af de modtagne regnskaber for blandt andet at tjekke for ulovlige aktionærlån. Jeg vil nu komme nærmere ind på de enkelte områder. Den danske selskabslovgivning indeholder i modsætning til selskabsreguleringen i hovedparten af de andre EU-lande et forbud mod aktionærlån. Det er selskabslovens 210 til 215, der regulerer forbuddet mod aktionærlån.

3 3/12 Vi vedtog de danske regler om aktionærlån i forbindelse med ændringen af selskabslovgivningen i Formålet med reglerne er at beskytte kreditorerne mod, at selskabets ledelse og ejere bevilger sig selv lån, som kan påføre selskabet og dermed også kreditorerne tab. Aktie- og anpartsselskaber må efter reglerne således hverken direkte eller indirekte yde lån til eller stille sikkerhed for sine ejere, sin ledelse eller den nærmeste familie. Hvis et selskab alligevel, i strid med reglerne, yder lån, skal lånet betales tilbage til selskabet med tillæg af en rente. Hvis lånet af forskellige årsager ikke kan betales tilbage, hæfter ledelsen personligt for det. Der er nogle former for lån, der er lovlige, f.eks. udlån og sikkerhedsstillelse som led i almindelige forretningsmæssige dispositioner. Hvis f.eks. et ledelsesmedlem køber en fast ejendom, der har tilhørt selskabet, kan der indgå et sælgerpantebrev i handelen, hvis handlen er på normale vilkår med hensyn til kontant udbetaling, pantebrevets forrentning, afdrag og opsigelsesvilkår. Selskabets ledelse har således det primære ansvar for at sikre, at der ikke optages ulovlige aktionærlån i virksomheden.

4 4/12 Revisorerne har efterfølgende visse forpligtelser i forbindelse med deres revision af selskabers årsrapporter, der har betydning i denne sammenhæng. Efter erklæringsbekendtgørelsens 7 har revisor pligt til i revisionspåtegningen at give supplerende oplysninger om overtrædelse af forskellige love. Hvis revisor derfor i forbindelse med sin revision af et selskabs årsregnskab bliver opmærksom på et ulovligt aktionærlån, skal revisionspåtegningen indeholde en særskilt oplysning om det, så offentligheden kan forholde sig til det. I grove tilfælde er revisor ligeledes efter revisorloven forpligtet til at anmelde forholdet direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Efter revisorloven følger såvel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som Revisortilsynet generelt op på, hvordan revisorerne udfører deres arbejde, så også hermed er der foranstaltninger, der om end indirekte bidrager til at begrænse udbredelsen af aktionærlån. Endelig fører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stikprøvevis kontrol med de modtagne årsrapporter for at konstatere åbenbare overtrædelser af forskellige love, herunder også tilstedeværelsen af aktionærlån i en virksomhed.

5 5/12 Der er således flere reguleringer og instanser, der modvirker ulovlige aktionærlån. [NORDJYSKES PÅSTANDE OG EN AFVISNING HERAF] Nordjyske har i en række artikler beskrevet og kritiseret Erhvervs- og Selskabsstyrelsens indsats på området. Jeg vil her kommentere nogle af disse forhold. Eksempelvis har der været en artikel med overskriften Højesteret uden effekt. I artiklen anklages styrelsen for ikke at følge en dom fra Højesteret. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Højesteret ved en dom i 1994 har fastsat bødeniveauet for ulovlige aktionærlån. Herefter straffes ulovlige aktionærlån, hvor der er sket domfældelse, med en bøde på 5 pct. af lånet med tillæg af lovpligtige renter. Hvis lånet imidlertid er betalt tilbage inden for den 6-ugers frist, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har givet for tilbagebetaling af lånet til selskabet, så er bøden på 2,5 pct. Et lån på 1 mio. kr. medfører således en bøde på kr., hvis lånet endnu ikke er betalt tilbage i selskabet.

6 6/12 Jeg må her understrege, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter den nuværende lovgivning ikke har mulighed for at udstede administrative bøder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan alene melde forholdet til politiet samt kræve lånet tilbagebetalt. Et aktionærlån kan således kun straffes med bøde efter en konkret domfældelse ved domstolene. Artiklen antyder også, at det skulle være generelt, at styrelsen ikke griber ind over for aktionærlån på f.eks. 1,4 mio. kr. Så firkantet er det ikke. Det lån på 1,4 mio. kr., der henvises til i artiklen, blev konstateret i en anden sammenhæng og var på det tidspunkt allerede tilbagebetalt. Dermed fandt styrelsen ud fra en konkret vurdering ikke anledning til at politianmelde forholdet. I artiklen med overskriften Ulovlige lån i årevis vurderer professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet, at lovgiverne med den lov, der i 1994 forpligtede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til stikprøvevist at kontrollere de modtagne årsrapporter forventede, at styrelsen reagerede, når den ved en stikprøve konstaterede et ulovligt aktionærlån.

7 7/12 Loven pålagde udelukkende Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at gennemføre en stikprøvevis kontrol af de modtagne årsrapporter. Loven gav samtidig styrelsen mulighed for at gribe ind overfor konstaterede overtrædelser. Men loven tog ikke som øjensynligt forudsat af Lars Bo Langsted stilling til, hvordan styrelsen skulle prioritere sine ressourcer og dermed, i hvilket omfang styrelsen skulle reagere. Styrelsen har ikke mulighed for at skride ind over for alle ulovlige aktionærlån i Danmark. Det ville være helt urealistisk. Men der er som nævnt en række regler og pligter i lovgivningen. Og i sidste ende skulle disse gerne medføre, at de ulovlige lån bliver tilbagebetalt, og at forholdet hvis sagen er tilstrækkelig grov bliver anmeldt til politiet. [ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSENS ROLLE OG KONTROL] Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ikke forpligtet til at kontrollere alle årsrapporterne. Årsregnskabsloven foreskriver alene at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal foretage en stikprøvekontrol af de modtagne årsrapporter.

8 8/12 Jeg mener heller ikke, at det vil være en hensigtsmæssig brug af vores ressourcer at kontrollere alle årsrapporter, da langt størstedelen af alle danske virksomheder driver deres virke helt efter bogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens primære opgave i forhold til årsrapporterne, som danske selskaber skal indsende, er at offentliggøre dem, så de er til rådighed for alle. I Danmark er alle selskabers årsrapporter offentligt tilgængelige, fordi alle interesserede parter skal kunne få et overblik over en virksomheds økonomi og øvrige forhold. Via årsrapporterne kan pengeinstitutter og andre kreditorer konstatere, om en del af virksomhedens egenkapital i form af ulovlige aktionærlån er overført til virksomhedens ejere eller ledelse, ligesom eventuelle investorer kan finde ud af, om et selskab kunne være det helt rigtige at satse sine penge på. Den almindelige, interesserede borger, interesseorganisationer og pressen m.v. har også adgang til at orientere sig i et selskabs økonomiske forhold via de offentligt tilgængelige årsrapporter. Herudover udtager styrelsen i overensstemmelse med årsregnskabsloven via stikprøver en række årsrapporter for bl.a. at se, om der er revisionspåtegninger, herunder revisionspåtegning om aktionærlån.

9 9/12 Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konstaterer, at et selskab i strid med reglerne har ydet lån til en ejer eller et ledelsesmedlem, kræver styrelsen af selskabets ledelse, at lånet skal tilbagebetales med de lovpligtige renter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tidligere haft en vejledende minimumsgrænse, hvor styrelsen ikke stillede krav om tilbagebetaling. Styrelsen vil ikke længere operere med en sådan minimumsgrænse. Fremover vil det således være sådan, at hvis styrelsen konstaterer et ulovligt aktionærlån, der ikke er betalt tilbage, så vil styrelsen altid stille krav om tilbagebetaling til selskabet, og dette vil gælde uanset lånets størrelse. Ud over at stille krav om tilbagebetaling, anmelder Erhvervsog Selskabsstyrelsen under skærpede omstændigheder også forholdet til politiet. De skærpede omstændigheder kan bl.a. være lånets størrelse, eller at der er tale om gentagende tilfælde af aktionærlån. Baggrunden for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens primære sanktion ved ulovlige aktionærlån er tilbagebetaling hurtigst muligt, er, at det er afgørende for selskabets kreditorer, at de udlånte penge kommer tilbage til selskabet, hvor de hører hjemme.

10 10/12 Men dernæst har styrelsen jo heller ikke hjemmel til at udstede administrative bøder. Jeg finder imidlertid, at for alle konstaterede aktionærlån, bør der være en sanktion. Jeg har derfor bedt mine embedsmænd om at undersøge muligheden for at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udstede administrative bøder i forbindelse med konstaterede aktionærlån. Jeg skal slutteligt bemærke, at det er virksomhedernes ledelse, der har ansvaret for at overholde loven, og hermed også aktionærlånsreglerne. [EN FOKUSERET INDSATS MOD AKTIONÆRLÅN] Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i samarbejde med SKAT gennemført en fokuseret indsats mod aktionærlån. Det er sket som et led i styrelsens risikobaserede kontrolstrategi. Et af hovedelementerne i en risikobaseret kontrolstrategi er bl.a., at man udtager forskellige fokusområder, hvor man gør en særlig indsats for at afsløre ulovligheder. Det betyder kort sagt, at man fokuserer på de områder, hvor det vurderes, at det er muligt at opnå den største effekt.

11 11/12 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor i de senere år haft særlig fokus på regnskaber fra ejendomsselskaber og regnskaber, der er revideret af ikke godkendte revisorer. Og nu også på ulovlige aktionærlån. Den fokuserede indsats siden 2010 har indtil nu resulteret i anmeldelse af 110 ulovlige aktionærlån til politiet på et samlet beløb omkring 220 mio. kr. Jeg kan her nævne, at styrelsens indsats mod ulovlige aktionærlån fortsætter i 2011, hvilket jeg er meget tilfreds med. [OPSAMLING OG AFRUNDING] Afslutningsvis vil jeg således gerne understrege, at der er et forbud mod aktionærlån i Danmark, og at det er virksomhedsledelsens ansvar at overholde loven. Derudover gælder det, at revisorerne skal påtegne, hvis der er ulovlige aktionærlån i et selskab, således at alle regnskabsbrugere kan få kendskab til det. Revisor skal i grove tilfælde anmelde sagen til politiet. Derudover har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med SKAT haft særligt fokus på ulovlige aktionærlån. Jeg er meget tilfreds med, at der ikke længere arbejdes med en minimumsgrænse, og vil undersøge muligheden for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udstede administrative bøder.

12 Tak for ordet. 12/12

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere