CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker, drev virksomheden i selskabet Klip Klap Træstudie ApS (KKT). JJ var direktør og eneanpartshaver i selskabet. KKT ApS solgte træmøbler, primært i bøg og eg, fra selskabets to butikker i henholdsvis Århus og Skagen. Administrationen af selskabet blev foretaget fra et kontor, der lå i forbindelse med butikken i Århus. Den største leverandør til KKT ApS var møbelfabrikken Bog og Agern (BA) i Ålborg. JJ kautionerede som selvskyldnerkautionist for KKT ApS s løbende varekredit hos BA. I foråret 2004 oplevede KKT ApS et markant fald i efterspørgslen på træmøbler. Årsagen hertil var bl.a. forbrugernes stadig stigende uvilje mod at købe træmøbler, særligt fra fabrikken i Ålborg, der iflg. miljøorganisationen Grøn Fred drev rovdrift på skovene i Nordjylland, særligt Rold Skov. Henover sommeren 2004 gik salget næsten helt i stå. Likviditeten i KKT strammede til. I slutningen af september 2004 kunne JJ konstatere, at der ikke var penge til lønudbetalingerne for september. JJ havde tidligere på året arvet kr ,00 fra en rig tante i USA. Dette beløb udlånte han til KKT ApS, der herefter var i stand til at betale nettolønnen for september til 7 af de i alt 9 ansatte. A-skatten blev ikke betalt. De 2 ansatte, der ikke fik løn, hævede straks deres ansættelsesaftaler som misligholdte og gik hjem. JJ kontaktede selskabets revisor og advokat for at få rådgivning om, hvordan selskabets krise kunne løses. Revisoren og advokaten, der i sommerferien havde deltaget sammen i et kursus om Turn Around, fik hurtigt et overblik. Konklusionen var nedslående. Selskabets muligheder for at ekspandere eller reducere sig ud af krisen var ikke til stede. På råd fra advokat og revisor anmeldte JJ derfor betalingsstandsning til Skifteretten i Århus, der modtog begæringen den Advokat Holtz (H) blev beskikket som tilsyn. Formålet med betalingsstandsningen var at undersøge muligheden for et samlet salg af KKT s virksomhed

2 2 KKT ApS fortsatte med tilsynets samtykke sin virksomhed i betalingsstandsningsperioden. Under betalingsstandsningen blev alle leverancer til selskabet betalt kontant, dog ikke leverancer fra møbelfabrikken BA, der i tillid til JJ s kaution accepterede at fortsætte samhandlen på uændrede vilkår, dvs. salg med 120 dages kredit. Herudover blev leverancerne fra BA frit leveret til KKT s butikker. Gælden til BA var den på 1 mio. kr. I den følgende uge blev der afholdt en række møder med møbelfabrikken BA, der var interesseret i at medvirke aktivt til at finde en løsning, så de to butikker også i fremtiden kunne være udsalgssteder for BA s produkter. Natten til fredag, den afgav BA således et tilbud om at købe den af KKT ApS hidtil drevne virksomhed. Tilbuddet omfattede samtlige KKT ApS s aktiver. Den samlede købesum skulle iflg. tilbuddet udgøre kr. 2 mio. Tilbuddet indeholdt bl.a. følgende betingelser: Tilbuddet er fra BA s side betinget af: 1 at kr ,00 af købesummen betales kontant, mens kr ,00 berigtiges ved, at BA nedskriver, den nyeste del af sit tilgodehavende i KKT ApS med dette beløb. 2 at JJ overdrager sit tilgodehavende i KKT ApS vedr. lånet til lønningerne på kr ,00 til BA. 3 at BA kan overtager KKT ApS s lejemål, og i forbindelse hermed overtager de af KKT ApS betalte deposita på kr ,00 pr. lejemål, eller i alt kr ,00, mod samtidig at overtage istandsættelsesforpligtigelsen ved fraflytning. (Det kan lægges til grund, at lejemålene ikke i sig selv havde nogen værdi, at udlejerne kunne acceptere aftalen, og at udgifterne til opfyldelse af KKT ApS s istandsættelsesforpligtigelser ville overstige kr ,00 pr. lejemål på det pågældende tidspunkt.). Adv. H fik hurtigt en sagkyndig vurdering, der viste, at BA s tilbud langt oversteg markedsprisen. Fredag den skrev advokat H derfor til kreditorerne og orienterede dem om vurderingen og tilbuddet fra BA og om, at JJ ville acceptere tilbuddet, medmindre ¼ af de kendte usikrede fordringshavere havde indsigelser, der skulle være kommet frem til tilsynet inden 7 dage fra underretningens afsendelse, jf. KL 15, stk. 5. Der fremkom ikke indsigelser fra nogen af kreditorerne. Den accepterede KKT ApS derfor tilbuddet fra BA. Samme dag indgav KKT sin egen konkursbegæring. BA overtog virksomheden d efter butikkernes lukketid. Konkursdekret blev afsagt den Adv. Nagel (N) blev udpeget som kurator. Ved konkursens begyndelse havde adv. N følgende oplysninger om boets aktiver og passiver :

3 3 a Provenu ved salg af virksomhed, i henhold til tilbud fra BA kr ,00 b c Depot i værdipapircentralen, uomstødeligt pantsat til sikkerhed for selskabets gæld til banken, der i alt blev opgjort til kr ,00. realisation af værdipapirerne forventes at indbringe kr ,00 Bil vurderet til kr Forventes tilbagetaget af sælger på grundlag af et gyldigt og tinglyst ejendomsforbehold. Sælgers resttilgodehavende kan ved tilbagetagelse i dag opgøres til kr ,00 d Nettooverskud fra driften i betalingsstandsningsperioden kr ,00 e f g h Krav på løn fra de to butiksansatte, der ikke fik løn i september (inkl. løn i opsigelsesperiode) kr ,00 Betaling af den A-skat, som skulle være indeholdt af KKT ApS ved betaling af løn til de ansatte for september måned kr ,00 Advokat- og revisorhonorar for arbejde i betalingsstandsningsperioden kr ,00 BA s tilgodehavende (før nedskrivning af kr ,00) i henhold til den kautionssikrede varekredit, heraf kr ,00 vedrørende leverancer i betalingsstandsningsperioden. Der var ikke foretaget indbetaling på varekreditten siden før sommerferien kr ,00 i Anslåede boomkostninger kr ,00 j BA s krav overtaget fra JJ kr ,00 k Øvrige varekreditorer kr ,00 SPØRGSMÅL 1: Hvilken dækning opnår de forskellige kreditorer i konkursboet, når de anførte beløb lægges til grund? Du bedes kommentere de enkelte poster (a-k) og derefter lave en opstilling, der viser, hvordan du når frem til fordelingen. -o0o-

4 4 Direktøren for et reklamebureau, der var simpel kreditor i boet, gav udtryk for forundring over, at det virkelig skulle være lovligt at forfordele BA som sket. Direktøren havde ikke grund til at anfægte selve prisen, men han havde vanskeligt ved at forstå, at kreditorerne i KKT ApS skulle finde sig i, at BA i forbindelse med handlen fik en del (kr ,00) af sit tilgodehavende betalt, at BA overtog JJ s krav mod KKT ApS, og at BA overtog det af KKT ApS til udlejer betalte depositum. SPØRGSMÅL 2: Du bedes give en begrundet redegørelse for, om det var i strid med konkursloven at acceptere de 3 betingelser, der var indeholdt i BA s tilbud. OPGAVE 2 Kurt Thomsen (T) kom i sommeren 2004 i økonomiske vanskeligheder. Han indgik derfor den 15. august 2004 en aftale med sin gode ven Rasmus Krads (K) om at han skulle overtage de 2 erhvervsejerlejligheder, hvorfra T s virksomhed blev drevet, og derefter leje lejlighederne ud til T. På grund af store restancer til den kreditforening, der havde pant i ejerlejlighederne, blev handlen aldrig gennemført. Kreditforeningen begærede ejendommen på tvangsauktion. K mødte op på auktionen den 20. september 2004 og blev højstbydende med et bud, der gav dækning til kreditforeningen. K indgik aftale med kreditforeningen om at overtage de indestående lån i ejerlejligheden. Omkostningerne i forbindelse med tvangsauktionen, der skulle betales kontant af K var på kr ,00. Dette beløb lånte K af T dagen før auktionen. Efter auktionen udlejede K lejlighederne til T på de vilkår K og T oprindeligt havde aftalt. I lejekontrakten var indsat en særlig tilbagekøbsret for K til en pris svarende til den enhver tid værende restgæld til kreditforeningen med tillæg af kr ,00. Dette tillæg skulle betales ved at T, hvis tilbagekøbsretten blev gjort gældende ville modregne i lånet, som T havde ydet K i forbindelse med købet på tvangsauktion. Lejekontrakten blev ikke tinglyst. I foråret 2005 kom K selv i økonomiske vanskeligheder. Den 1. marts 2005 valgte han derfor at sælge erhvervsejerlejlighederne til sin datter (D). Købesummen blev fastsat som i aftalen mellem T og K, til restgælden til kreditforeningen med et tillæg på kr ,00, der ifølge skødet skulle betales kontant. D overtog efter aftale med kreditforeningen de indestående lån i ejendommen.

5 5 De kr ,00 blev dog ikke betalt, idet K, T og D i fællesskab aftalte at beløbet skulle anses betalt ved at T samtidig kvitterede den fordring T havde mod K vedrørende lånet T havde ydet K i forbindelse med tvangsauktionen. Skødet mellem K og D blev indleveret til tinglysning den 20. marts Den 18. maj 2005 blev K erklæret konkurs og advokat Rubin (R) blev udpeget som kurator. R undersøgte forholdene omkring handlen mellem K og D og konstaterede, at de kr ,00 ikke var betalt på trods af skødets bestemmelse herom R undrede sig samtidig over den lave købesum for erhvervslejlighederne. R fik ejendommen vurderet og en ejendomsmæglervurdering viste, at den reelle værdi af ejendommen var ca. kr ,00 kr. højere end den købspris, som K og D havde aftalt. R anlagde derfor sag mod D med påstand, dels om betaling af de kr ,00 samt yderligere kr ,00 svarende til differencen mellem den aftalte købesum og den reelle værdi af ejerlejligheden, i alt kr ,00. Under forberedelsen af restsagen videresolgte D ejendommen med en avance på kr ,00. Kurator nedlagde derfor under domsforhandlingen principalt påstand om betaling af kr ,00 subsidiært betaling af kr ,00. 1) Du bedes give en begrundet redegørelse for, om konkursboet skal have medhold i påstanden om betaling af kr ,00. 2) Du bedes give en begrundet redegørelse for, om konkursboet skal have medhold i påstanden om betaling af avancen, principalt kr ,00, subsidiært kr ,00.

6 6 Vintereksamen 2005/2006 Skriftlig prøve i Insolvensret 837 Vejledende opgaveløsning til opgave 1 SPØRGSMÅL 1 a)+d) indgår i konkursmassen med de anførte beløb, dvs. i alt kr ( ) b) Banken er separatist, jf. KL 91, stk. 1 om anden tilsvarende sikkerhedsret. Banken opnår ikke større fyldestgørelse end sit tilgodehavende. Det overskydende beløb på kr ,00 indgår derfor i konkursmassen. c) Ejendomsforbeholdssælgeren tilbagetager bilen. Det lægges til grund, at der er tale om et erhvervskøb. Sælger er derfor ikke afskåret fra at gøre sit rest tilgodehavende på kr gældende i boet som et 97-krav. e) De to tidligere ansattes krav på løn m.v. er pådraget før fristdagen og er derfor omfattet af 95 f) Kravet på A-skat, som skulle være indeholdt af KKT ApS, omfattes ikke af lønprivilegiet og kan derfor kun anmeldes som et simpelt krav, 97 g) Honorarerne er omfattet af 94. h) BA s tilgodehavende udgør i alt kr Heraf er kr et 97-krav. Kr er stiftet efter fristdagen med tilsynets samtykke. Denne del har derfor status efter 94. Kr af 94-kravet modregnes i forbindelse med handlen. Resttilgodehavendet efter 94 er derfor kr Modregningen gennemføres mellem to krav der begge er stiftet efter fristdagen. Modregningen er derfor ikke i strid med 16,stk 1. Modregningen kan ikke omstødes: Det 94-krav der fyldestgøres ved modregningen ville under alle omstændigheder opnå fuld dækning. Der er derfor ikke tale om en kreditor-forrykkende disposition. De studerende kan kommentere modregningen her eller nedenfor under spm. 2, hvor der specifikt er stillet spørgsmål om berettigelsen af modregningen. i) Boomkostningerne dækkes som 93-krav. j) Det krav BA har overtaget fra JJ er stiftet før fristdagen. Kravet er ikke privilegeret efter 95, selvom det er anvendt til løn. Kravet er dækket af 97

7 7 BA s overtagelse af JJ s krav er en formue-disposition udenfor boet. Boets kreditorer kan derfor ikke få dispositionen tilsidesat. Nedenfor under 2 er der specifikt stillet spørgsmål om dette. k) Øvrige kreditorer har status efter 97. Konkursmassen udgør kr (a+d) + (b). Opstillet efter konkursordenen udgør passiverne følgende: 93 (j) - Boomk. kr (g) - Bet.st.omk. kr (h) - Rest som BA ikke modregner kr (e) - Løn m.v kr , i alt kr (c) - bil kr (f) - A-skat kr (h) - Del af Ba s krav kr (j) - BA s krav overtaget fra JJ kr (k) - Øvrige kr i alt kr Der bliver herefter fuld dækning til 93, 94 og 95. Disse krav udgør i alt kr Tilbage er herefter kr som udloddes til delvis dækning af de simple kreditorer. Med 97-krav på i alt kr bliver dividenden 50%. SPØRGSMÅL 2 Modregningen. Ved modregningen har BA berigtiget en del af KKT s krav på betaling af købesummen ved modregning. Begge krav er erhvervet efter fristdagen. Modregningen er derfor ikke i strid med KL 16, stk. 1. Kan modregningen omstødes efter 72, stk. 3? Nej. Den del af BA s tilgodehavende, der bliver fyldestgjort med tilsynets samtykke - ved modregningen er et 94-krav, der opnår fuld dækning i konkursboet. Betaling af kravet ville kunne ske i medfør af KL 15,stk 1. Ved at acceptere modregningen har tilsynet derfor ikke (åbenbart) overskredet sine beføjelser.

8 8 Overdragelse af tilgodehavende. Overdragelsen fra JJ til BA berører ikke konkursmassen og forrykker ikke konkurskreditorerne. Overdragelsen er derfor boet uvedkommen og strider ikke mod konkursloven eller lovens principper. Deposita. Udlejerne ville kunne modregne udgiften til istandsættelse i deposita. Da udgiften overstiger kr ,00 udgør depositum ikke et aktiv for boet. Overdragelsen af deposita til BA berører derfor ikke konkursmassen og forrykker ikke konkurskreditorerne. Overdragelsen strider dermed ikke mod konkursloven eller lovens principper. Vejledende løsning til opgave 2 ikke udarbejdet

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere