Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30"

Transkript

1 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune - afbud Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune - afbud Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune - afbud Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Helle Andersen, Region Nordjylland - afbud Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Lone Christiansen, Læsø Kommune Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune Mogens Brag, Frederikshavn Kommune - afbud Ole B. Sørensen, Region Nordjylland Sven Bertelsen, Hjørring Kommune - gik Gundhild Olesen Møller, Morsø Kommune Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent) Erik Ravn, Aalborg Kommune (administrativ ledelse) afbud Claus René Pedersen (stedfortræder for Erik Ravn) afbud Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. godkendt Pkt. 2.b.2 Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler tilføjes dagsordenen. 2. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale Nordjylland 2.a Orientering om status på forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og 2012 Alle 11 nordjyske kommuner og også Region Nordjylland har nu godkendt indstillingen om forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og

2 Det er rigtig flot, at det er lykkedes at få aftalen igennem i alle kommunerne og regionen - og især takker politisk ledelse Thisted for at have sagt ja til forhøjelsen af medlemsbidraget, da Thisted som den eneste kommune får færre midler gennem bloktilskuddet efter overgangsordningens ophør. Administrativ ledelse har givet temaansvarlig for børnekultur Arne Arildsen og temaansvarlig for talentudvikling Steen Poulsen mandat til at forhandle med Med Rød Stue i biografen, Orkesterskolen, Ungdomssymfoniorkestrene og Brønderslev Forfatterskole i forhold til at få klarlagt, organisation og rammer, forventninger til indhold, afrapportering, regnskabsaflæggelse, evaluering osv. Vi indkalder de ansvarlige for aktiviteterne til et møde snarest muligt, og når forhandlingerne er på plads udfærdiges en kontrakt vedr og 2012 med angivne krav til aktiviteterne. 2.b Orientering fra Kulturpolitisk Topmøde 30.sep Per Stig Møller (PSM) talte om kulturpolitik i en forandringstid, om at bevare det, der er værd at bevare og om at ændre, så det passer til en ny tids behov. Per Stig Møllers fokus på kulturpolitik synes at være på kvalitetskravet og ikke, i så høj grad som Carina Christensen, på kultur for alle. PSM talte endvidere meget om danskheden og at der kun er danskerne til at støtte op omkring den danske kultur og det danske sprog. Hans fokus var således på, at der skal være midler til kultur. Oplæg ved Morten Bay omkring netværkstænkning og convenience begrebet. Oplægget var meget lig det oplæg kulturaftalen havde til årsmødet Kulturaftale Nordjylland fik stor ros for sin måde at håndtere ungekultur i UAK-projektet. 2.b.2 Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler 25. nov.2010 Der er indgået en fire-årige filmaftale, hvor alle landets biografer vil kunne få løbende distributionsstøtte eller engangsstøtte til digitalt fremvisningsudstyr (op til kr. per sal) I forlængelse af finansloven skal Kulturministeriet finde besparelser på tipsmidlerne på 40 mio. kr. det forventes at have konsekvenser for størrelsen på Puljen til Kultur i hele landet. Kulturarvsstyrelsen: Der arbejdes med spørgsmålet om ny museumsstruktur. Der arbejdes aktuelt med tre modeller som senere i år præsenteres for KL og museerne, og der vil komme en høringsrunde. Børnekulturens Netværk oplyste om, at der nedsættes en pulje (ca. 3. mio.) til ungemodelkommuneforsøg i perioden Også kulturaftaler kan søge midlerne. Kravet er 50/50 finansiering. Formandsmøde den 20. januar har pol led nogle forslag til temaer, der kunne diskuteres her? Vi arbejder på at vi pga. Kulturaftale Nordjyllands størrelse må have lov at tage flere politikere end blot formanden med. Hvis der er nogle forslag til emner til politisk formandsmøde den 20. januar, bedes disse mailes til sekretariatet hurtigst muligt. 2.c Orientering om tilbagebetalinger til Kulturministeriet 2.c Statusregnskab for Kulturaftale Nordjylland 2010 (udsendt med dagsordenen) 2

3 Den 15. september 2010 aflagde Kulturaftale Nordjylland midtvejsevaluering og regnskab til kulturministeriet. Af regnskabet fremgik, at kulturaftalen uretmæssigt har modtaget kr. gennem overgangsordningen til aktiviteter, der ikke lå under overgangsordningen og til aktiviteter, der fremgik flere gange af oversigten. Ligeledes var der kr., som er udbetalt i 2005 og 2006 til kultur og erhvervsprojekter, men hvor midlerne enten slet ikke er blevet bevilget til projekter, eller aldrig er blevet udbetalt til de projekter, de var bevilget til. Sekretariatet anmodede kulturministeriet om lov til at bruge disse midler til projekter i den indeværende aftale, men ministeriet har desværre ikke imødekommet denne anmodning, hvorfor midlerne vil blive opkrævet. Hertil kommer en opkrævning på kr., for midler, som ministeriet har udbetalt for meget til kulturaftalen i De to første tilbagebetalinger var der taget højde for i budgettet for 2010, men den sidste kom desværre som en overraskelse. Det betyder, at hvis alle bevilgede midler og afsatte midler til temadage og administration i 2010 kommer til udbetaling i 2010, så vil Kulturaftalen få et underskud på knapt kr. Der er på nuværende tidspunkt godt 11,5 mio. kr. på kulturaftalens konto, så sandsynligheden for at alle midlerne forbruges i dette kalenderår er lille. Politisk ledelse tog sagen til efterretning. 2.d Orientering om opsamling på hængepartier fra Kulturaftale Nordjylland d Mangler i forhold til KUM og KAN (udsendt med dagsordenen) Der er tre store projekter tilbage fra den gamle kulturaftale, der mangler at aflevere regnskab: - Digitales (støttet med kr. fra KUM) - Lyskonference og event (støttet med fra KUM) - Art2business Kulturel Stimulans (støtte med kr. fra KUM) Der blev onsdag den 13. oktober afholdt møde med Art2business Kulturel Stimulans, og projektet er nu i samarbejde med Art2business revisor ved at udarbejde det manglende regnskab. Der blev fredag den afholdt møde mellem kulturaftalens Revisor og AM-Production, som i den oprindelige ansøgning til Kulturministeriet står som projektleder på projektet Digitales. AM- Production er i stand til at levere et regnskab for de ressourcer virksomheden har lagt i projektet, men mener ikke de er ansvarlige for resten af regnskabet. Projektet har bestået af flere samarbejdspartnere: Aalborg universitet, Bangsbo Museum, Kunsten og Nordjyllands Historiske Museum, som i budgettet står listet med midler til medfinansiering. Kulturaftale Nordjyllands revisor og koordinator holdt møde med den på daværende tidspunkt ansvarlige for kulturaftalens sekretariat Claus Svenstrup, RN, den 12. november, og det er nu aftalt, at han tager kontakt til de ovennævnte samarbejdspartnere med henblik på at indhente de manglende dele af regnskabet. Når disse dele er indkommet, må kulturaftalens koordinator og revisor i samarbejde forestå udarbejdelsen og revisionen af det samlede regnskab, så det kan sendes til Kulturministeriet hurtigst muligt. Kulturaftalens revisor er i dialog med Lyskonference-projektet der er endnu ikke en afklaring i denne sag. Kulturaftalens sekretariat arbejder endvidere på at afslutte en mindre sag vedr. projektmidler i 2005 til et formidlingsprojekt under ApEx (udarbejdelsen af dokumentationsmateriale i forhold til KMDkunstprojekt herunder publikationen Idé-landet kunsten og virksomheden, der har fået kr. 3

4 fra tipsmidlerne. Det er aftalt med tidligere ansvarlig for kulturaftalens sekretariat Claus Svenstrup, RN, at han indhenter det manglende regnskab fra KMD/ApEx. Regnskaberne for rammebevillingen i 2007 mangler kun en enkelt udredning af det beløb, der er blevet anvendt til børneteaterrefusion. Sekretariatet forsøger i samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleafdeling af få kastet lys over sagen, så de samlede rammebevillingsregnskaber kan indsendes til Kulturministeriet. Politisk ledelse drøftede at sådanne hængepartier i sagens natur ikke er acceptable, og at man fremover må sikre sig, at en lignende situation ikke opstår. Politisk ledelse er enig om, at der fremover skal tilbageholdes 10% af bevillingen til projekter indtil regnskaber er aflagt. Efterskrift: Midler til projekter, der kun får støtte fra Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet i 2010 er allerede udbetalt, men der vil for øvrige projekters vedkommende blive tilbageholdt 10 % til efter regnskab er modtaget. 3. Drøftelse af placering af kulturaktiviteter, der støttes med mere end kr. efter overgangsordningens ophør 3. Brev fra ministeriet vedr. permanent ordning for kommunalfuldmagtstilskud (udsendt med dagsordenen) Nordjylland har under overgangsordningen 4 kulturaktiviteter, der bliver støttet med mere end kr.: Musikkens Hus (Aalborg), Herregården Hessel (Vesthimmerland), Med Skolen i Biografen (nu Brønderslev, men rykkes til Aalborg), 1/1 kunstner til ¼ pris (nu Brønderslev, men rykkes til Aalborg). Midlerne til Musikkens Hus vil efter overgangsordningens ophør blive udbetalt direkte fra Staten til Musikkens Hus, men for de øvrige tre aktiviteter skal Kulturaftale Nordjylland tage stilling til, om vi vil have aktiviteterne ind under kulturaftalen, eller om midlerne skal udbetales direkte til de kommuner, hvor aktiviteterne administreres. Midlerne overføres som et rammebeløb og den instans, der modtager midlerne fra ministeriet, har tilsynspligt og er ansvarlig for regnskabsaflæggelse. Sekretariatet har været i dialog med kulturministeriet, og det er blevet klargjort, at der er tale om en enten/eller-løsning; enten udbetales alle midlerne gennem kulturaftalen, eller alle midlerne udbetales direkte til modtagerkommunen. Hvis der skal ske en opdeling, skal der, ifølge ministeriet, være en særdeles god grund. Problematikken for Kulturaftale Nordjylland er, at de to af aktiviteterne falder naturligt inden for kulturaftalens temaer og mål, nemlig Med Skolen i Biografen og 1/1 Kunstner til ¼ pris, mens den tredje aktivitet, Herregården Hessel, ikke gør. Derfor ville det være mest naturligt, at de to første fortsætter i regi af kulturaftalen, mens den sidste får udbetalt sin støtte via Vesthimmerlands Kommune. Indstilling: Administrativ ledelse indstiller til politisk ledelse at lægge Med Skolen I biografen, 1/1 kunstner til ¼ pris og Herregården Hessel ind under Kulturaftalen. Der vedlægges et notat om, at midlerne til Hessel overføres til Vesthimmerland, hvorved tilsyn og regnskabspligt også tilfalder Vesthimmerlands Kommune. 4

5 Politisk ledelse drøftede sagen. Da der ikke foreligger noget krav fra KUM mht. omfang og indhold af tilsynet med tilskuddene, vil temaansvarlig for børnekultur Arne Arildsen lig pkt. 2.a., indgå forhandlinger med 1/1 kunstner til 1/4 pris og Med skolen i biografen i forhold til organisation og rammer, samt afrapportering, regnskabsaflæggelse og evaluering. Politisk ledelse godkendte det indstillede 4. Drøftelse af henvendelse fra Skive Kommune vedr. eventuelt fremtidigt kultursamarbejde 4.1 henvendelse fra Skive Kommune til administrativ ledelse (udsendt med dagsordenen) 4.2 Officiel henvendelse fra Skive Kommune (udsendt med dagsordenen) 4.3 Overvejelser vedr. Skive Kommunes deltagelse i KAN (udsendt med dagsordenen) På kulturpolitisk topmøde den 30. sep. 2010, fik Kulturaftale Nordjylland en mundtlig henvendelse som senere blev fulgt op af to skriftlige henvendelse - fra Skive kommune, som er interesseret i at indgå i Kulturaftale Nordjylland, når vi påbegynder en ny kulturaftale i Skive kommune er pt. medlem af Kulturaftale Midtvest, som indtil for ganske nyligt bestod af Skive, Morsø og Thisted. Thisted Kommune har imidlertid valgt at melde sig ud af aftalen fra 2011, og da Morsø i forvejen er medlem af Kulturaftale Nordjylland, står Skive alene efter Politisk ledelse bedes drøfte, hvorvidt Skive Kommune kan blive en del af det fremtidige kulturaftalesamarbejde i Nordjylland fra 2013 og i givet fald under hvilke betingelser. Politisk ledelse var enig om, at der skal holdes et møde med repræsentanter fra Skive Kommune, hvor mulighederne for fuldt eller associeret medlemskab af Kulturaftale Nordjylland drøftes med baggrund i de i bilag 4.3 skitserede udfordringer, og hvor Skive får mulighed for at komme på bane med ønsker og muligheder i forhold til at indgå i et samarbejde. Med baggrund i dette møde udarbejdes en indstilling til politisk ledelse, som evt. kan behandles til et ekstraordinært møde i politisk ledelse i forbindelse med en af de kommende temadage. 5. Drøftelse af udkast til temadage i 2011 fra Kulturaftale Nordjyllands visionsgruppe Visionsgruppen mødtes og udarbejdede forslag til indhold på det to allerede fastlagte temadage i Indstilling Administrativ ledelse indstiller til politisk ledelse, at visionsgruppen arbejder videre ud fra nedenstående forslag til indhold på de to temadage: Temadag 1: Deltagere: Politisk ledelse, administrativ ledelse, kulturpolitikere fra hele regionen. Her inviteres Kulturministeriet til at præsentere de overordnede rammer for indgåelse af ny kulturaftale samt de politiske vinde, der blæser i ministeriet. Visionsgruppen fremlægger et udkast til baggrund for kulturaftalesamarbejdet i Nordjylland; Hvad er det for et område vi befinder os i, hvilke ressourcer, erfaringer osv. har vi. Visionsgruppen præsenterer udkast til ny vision gerne med lidt kant. Der inviteres oplægsholder/oplægsholdere til at udfolde de indholdsmæssige områder, til at inspirere og sætte gang i tankevirksomheden. Herefter workshop om visionen vi ender med at finde den endelige vision. Temadag 2: 5

6 Deltagere: De samme som temadag 1 samt kulturinstitutioner, ildsjæle, kunstnere, brugere af kulturaftalen generelt. Vi inviterer en relevant person til at komme med et kulturpolitisk indspark. Visionen som vi fandt på temadag 1 præsenteres og spørgsmålet til forsamlingen bliver: Hvordan kan den indholdsmæssigt realiseres? Signalet skal være, at det ikke er projektideer, vi er ude efter, men ideer til hvordan vi gør for at komme visionen nærmere. Dagen skal være handlingsorienteret, udfordre på begreber, tolke og munde ud i nogle temaer hvordan kan man forestille sig, at visionen kan omsættes til nogle konkrete mål i en kulturaftale. Ole B. Sørensen (medlem af visionsgruppen) orienterede om at tankesættet bag forslaget til temadage er, at den første temadag holdes indenfor et snævert forum bestående af politikere og embedsmænd, hvor visionen drøftes i dybden, så der tages ejerskab til den. På temadag 2 drøftes den endelige vision med et bredere forum blandt andet kulturinstitutionerne, så vi sammen kan få bredt den ud og fundet tematiseringerne. Politisk ledelse godkendte indstillingen 6. Drøftelse vedr. fornyet henvendelse fra Nordjyske Strygere i forbindelse med aktindsigt 6.1 Nordjyske Strygere: anmodning om aktindsigt og svar 6.2 Nordjyske Strygere kommentarer til svar på anmodning om aktindsigt Nordjyske Strygere er blandt de aktiviteter under overgangsordningen, som er tværkommunale, og som politisk ledelse på møde d ikke indstillede til at arbejde videre for en finansiering af gennem kulturaftalen i 2011 og Nordjyske Strygere bad efter afgørelsen om aktindsigt. Sagen blev vendt på møde i politisk ledelse den og Nordjyske Strygere fik derefter svar. Nordjyske Strygere føler sig imidlertid fortsat forkert behandlet og anmoder i mail af 9. november 2010 politisk ledelse om at ændre afgørelsen. Administrativ ledelse drøftede problematikken på møde den : Der er en lang række lignende kulturaktiviteter, som tidligere kunne få støtte af amtet, men denne organisation findes ikke længere, og principperne og indsatsområderne er anderledes i Kulturaftalen. Der er i regionen mange tværkommunale ensembler og støtte af disse må kunne findes i et samarbejde mellem de involverede kommuner. Administrativ ledelse anbefaler politisk ledelse, at fastholde afgørelsen om ikke at bede kommunerne og regionen om yderligere bidrag til kulturaftalen for at kunne videreføre støtten til Nordjyske strygere med den oprindelige samt ovenstående begrundelse. Politisk ledelse godkender indstillingen og fastholder hermed tidligere beslutning. 7. Nyt fra kulturudvalg Nyt fra de respektive kulturudvalg. Rebild: 2 kulturuger er afholdt og gav god mulighed for at profilerer kommunens kulturtilbud. Ideen var, at aktørerne skulle mødes på tværs, og det fungerede rigtig godt - der blev skabt kontakter på kryds og tværs. Vi fik blandt andet lavet en velbesøgt kunstrute og udstillingen Kalk, Kilder og Kunst, samt Nordlys i St. Brøndum der gav stort publikum i en lille landsby. Det er blevet besluttet at kulturugerne skal ligge fast i september og der er blevet afsat midler hertil. 6

7 Vi har også haft port 2010 lys og kunstudstilling i Thingbæk kalkmine, hvilket også var et godt et arrangement. Budgetforhandlingerne blev landet godt, uden at det gik alt for meget ud over kulturen. Hjørring: Julekalenderen (Styggekrumpen som tv-julekalender) er pt. i gang med casting, og optagelser starter i januar. Kalenderen kommer sandsynligvis til at hedde Jul på Børglum. I forbindelse med opstarten af udarbejdelse af ny kulturpolitik har vi haft en kultur for alle dag, hvor 6 aldersgrupper holdt oplæg om, hvad de kunne tænke sig for kulturlivet. Vi har oprettet en hjemmeside, der skal danne baggrund for processen, og hvor overvejelser lægges ud og hvor debat kan foregå. Vendsyssel Teaters Et juleeventyr er udsolgt 5 uger i træk Hjørring opfordres til at sørge gøre sig overvejelser om hvordan man tacler følgevirkningerne af julekalenderen. Det vil blive en markant markedsføring af området. Læsø: Vores biograf er i gang med at installere digitalt udstyr. De holdt en fundraising-koncert med lokale bands. Biografen er en vigtig institution på Læsø - også selvom den kun er åbent 3 dage om ugen. Biblioteket har gennemgået en meget kraftig besparelse, hvor der blandt andet er blevet sparet på skolebibliotekaren - det har givet en masse røre. Vores kulturråd er kommet godt i gang med at prøve at samkøre vores kultur, så vi kan få mest mulig ud af de ressourcer, vi har til rådighed. Morsø: Vi har haft kulturuge i efterårsferien med 125 arrangementer fordelt over hele øen. Arrangementet breder sig mere og mere. Port 2010 var et godt arrangement, der var med til at skabe noget sammenhæng i regionen. Borgmesteren på Mors har været i KBH vedr. skaldyrsfestival det var en stor skuffelse at vores skaldyrcenter ikke kom på finansloven. Vi har afholdt profileringskonference med 120 deltagere omkring erhverv, turisme og kultur det arbejder vi videre med, der er nedsat en politisk styregruppe, som skal afholde 4 møder og derefter nå frem til en konklusion. Aalborg: Vi har lagt BGK ind under kulturskolen, og vi har fået besked på, at vi også kan fortsætte med MGK. Vi skal i gang med at lave en kulturarvsanalyse; vores museer er meget faglige, men døjer med at skabe indtægter. Vi skal kigge på, hvad der er relevant og hvordan kan vi få skabt en profil, der også er interessant for borgerne. I forhold til Karolinelund er vi i gang med en budrunde igen. Buddene kommer ind i næste uge skal behandles i byrådet den 13. Dec. Hvis ikke der kommer noget ud af denne budrunde, skal området bruges til bypark i relation til Nordkraft og Musikkens Hus. Vi arbejder stadig på Nordkraft, hvor der igen skal findes ekstra midler. Projektet kommer samlet set til at koste 171 mio. og ud af dem har vi blandt andet bygget et nyt teater. Nordkraft fungerer allerede rigtig godt, Teater Nordkraft, Skråen, Biffen og DGI kører på fuld kraft og trækker mange besøgende. Vi kan også allerede mærke synergieffekten, idet det øvrige kulturliv er blevet opmærksomt på Nordkraft som platform. Musikkens hus er ved at være færdigvisiteret, og der bliver pt. banket fundamentspæle i. Vi satser på at det står færdig i slutningen af Vi har sparet 16 mio. over de sidste 8 år på bibliotekerne og skal også fremadrettet spare 3 mio. årligt. Flere biblioteker er blevet til selvbetjente biblioteker, og vi har investeret i anlæg, så det fungerer. Åbningstiderne er blevet udvidet til 9-21, og her inden for er der 12 timer om ugen med betjening. Man har også fokuseret på at få andet end bøger ind på bibliotekerne, hvilket er blevet taget godt imod. Et eksempel er Sundhedshjørnet, hvor man kan få råd og vejledning. Vi har endvidere udvidet med bogbusser, der hvor der er blevet lukket små biblioteker. Man overvejer om bogbusserne f.eks. også kan bruges som afstemningssted ved valg. 7

8 Vi har i forbindelse med budgetforhandlingerne kigget på alle vores kulturinstitutioner og tilbud og skåret i støtten til nogle. Vi har endvidere en pulje af frie midler, hvor der har været tradition for at bevilge år efter år. Der hersker nu enighed om, at der bevilges igangsættelsestilskud og ikke midler til drift, så vi sikrer os, at der altid er frie midler at søge til nye projekter. Herudover har vi haft lodtrækning i EM i U21, hvilket var et kæmpe arrangement med mange officials, og vi har investeret i lys på stadion. Region Nordjylland. Vi har under stor debat vedtaget en ny kulturstrategi i Regionsrådet. Vi har ca. 3.3 mio., og strategien satser på: Udvikling af rammebetingelser for producenter af kunst og kultur, eksponering af kunst og kultur i erhvervslivet, skabelse af flere kulturelle jobs i den offentlige og private sektor for udøvende kunstnere, sikring af talenter, vækstlag og den kulturelle fødekæde, synliggørelse af kunsten og forbedring af vilkårene for afsætning af kunsten. I forhold til talentdelen blev det understreget, at alle talenter kan komme i betragtning, selvom der kommer til at stå med særligt fokus på musikområdet. Køreplanen er, at der i det nye år bliver der åbnet op til ansøgninger til puljen. Herudover giver vi løbende støtte til mindre projekter af vores lille pulje (ca kr.). Kriterierne er de samme som for den store pulje, men det er mindre beløb, der uddeles. Vi har stadig et hængeparti i forhold til, hvordan den database, der blev lavet i forbindelse med kulturanalysen databasen, skal føres videre. Vi har i forbindelse med Port 2010 haft besøg af Billedkunstudvalget under Statens Kunstråd. De var rundt og se flere af udstillingerne og virkede imponeret over den brede forankring og interesse. Mariagerfjord: Der var en artikel i Nordjyske Stiftidende i sommer omkring bosætning i Nordjylland. I den artikel, var der to kommuner, der skilte sig ud ved at borgerne vægtede kulturen højt. Det var Aalborg og Mariagerfjord. Dette er også kommet til udtryk til budgetforhandlingerne, hvor vi er kommet igennem uden besparelser på kultur og har fået en bufferpulje blandt andet til digitalisering af biografer. Mariagerfjord har lig Rebild et kulturblad Der er liv fjorden der kvartalvis udsendes til alle borgere. Vi skal være værter for et stort regionalt DGI arrangement til juni næste år. Brønderslev: Den nye kulturpolitik har været igennem byrådet det har været en god proces. Der er blevet afviklet Keep On Rockin i Hjallerup, hvilket var en kæmpe succes. Vi er også i gang med at lave vores biblioteker lidt mere selvbetjente. Dronninglund Bibliotek kører et forsøg med åbent bibliotek helt uden personale. Vi har også en museumsproblematik, og vi laver også en analyse på området. Det første resultat af undersøgelsen er, at det lokale museum er for lille til at køre selv. Vi har forespurgt om en sammenlægning med Nordjyllands Historiske Museer, men de takkede nej, nu forhandles med Bangsbo Museum. Herudover er vi i gang med at udarbejde en frivillige-politik. 8. Næste møder 8. Mødeplan Kulturaftale Nordjylland (udsendt med dagsordenen Ingen tilføjelser 8. Eventuelt Ole B. Sørensen, RN, har fået henvendelse fra LANA, som er en regionalt dækkende forening, der tidligere er blevet støttet af overgangsordningsmidler, men hvis tilskud ikke blev indstillet til videreførelse i regi af kulturaftalen i 2011 og Ole B. Sørensen spørger om der er andre, der har modtaget lignende henvendelser. 8

9 Ud over Nordjyske Strygere synes dette ikke at være tilfældet. Lone Christiansen, Læsø: Den besparelsesrunde, vi har været igennem på Læsø betyder nogle strukturændringer, hvilket sandsynligvis vil munde ud i et udvalgsløst byråd. I stedet bruger vi ordførerskaber. Når det bliver en realitet bliver mit område splittet op, og så bliver det formentligt ikke længere mig, der har med kultur at gøre. Anna B. Sørensen, Koordinator, fortæller at der pt. forhandles med en barselvikar, der starter i stilligen som koordinator for Kulturaftale Nordjylland 1. januar 2011 og frem til 1. dec Når forhandlingerne er på plads informeres politisk ledelse yderligere. Anne-Dorte Krog, Aalborg, gør opmærksom på at hun sidder i KL s Børn og Ungeudvalg, og at hun meget gerne modtager inputs per mail fra de øvrige kommuner vedr. børn, unge og kultur. Anne-Dorte sender også gerne informationer fra møderne til politisk ledelse. 9

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere