Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30"

Transkript

1 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune - afbud Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune - afbud Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune - afbud Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Helle Andersen, Region Nordjylland - afbud Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Lone Christiansen, Læsø Kommune Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune Mogens Brag, Frederikshavn Kommune - afbud Ole B. Sørensen, Region Nordjylland Sven Bertelsen, Hjørring Kommune - gik Gundhild Olesen Møller, Morsø Kommune Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent) Erik Ravn, Aalborg Kommune (administrativ ledelse) afbud Claus René Pedersen (stedfortræder for Erik Ravn) afbud Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. godkendt Pkt. 2.b.2 Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler tilføjes dagsordenen. 2. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale Nordjylland 2.a Orientering om status på forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og 2012 Alle 11 nordjyske kommuner og også Region Nordjylland har nu godkendt indstillingen om forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og

2 Det er rigtig flot, at det er lykkedes at få aftalen igennem i alle kommunerne og regionen - og især takker politisk ledelse Thisted for at have sagt ja til forhøjelsen af medlemsbidraget, da Thisted som den eneste kommune får færre midler gennem bloktilskuddet efter overgangsordningens ophør. Administrativ ledelse har givet temaansvarlig for børnekultur Arne Arildsen og temaansvarlig for talentudvikling Steen Poulsen mandat til at forhandle med Med Rød Stue i biografen, Orkesterskolen, Ungdomssymfoniorkestrene og Brønderslev Forfatterskole i forhold til at få klarlagt, organisation og rammer, forventninger til indhold, afrapportering, regnskabsaflæggelse, evaluering osv. Vi indkalder de ansvarlige for aktiviteterne til et møde snarest muligt, og når forhandlingerne er på plads udfærdiges en kontrakt vedr og 2012 med angivne krav til aktiviteterne. 2.b Orientering fra Kulturpolitisk Topmøde 30.sep Per Stig Møller (PSM) talte om kulturpolitik i en forandringstid, om at bevare det, der er værd at bevare og om at ændre, så det passer til en ny tids behov. Per Stig Møllers fokus på kulturpolitik synes at være på kvalitetskravet og ikke, i så høj grad som Carina Christensen, på kultur for alle. PSM talte endvidere meget om danskheden og at der kun er danskerne til at støtte op omkring den danske kultur og det danske sprog. Hans fokus var således på, at der skal være midler til kultur. Oplæg ved Morten Bay omkring netværkstænkning og convenience begrebet. Oplægget var meget lig det oplæg kulturaftalen havde til årsmødet Kulturaftale Nordjylland fik stor ros for sin måde at håndtere ungekultur i UAK-projektet. 2.b.2 Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler 25. nov.2010 Der er indgået en fire-årige filmaftale, hvor alle landets biografer vil kunne få løbende distributionsstøtte eller engangsstøtte til digitalt fremvisningsudstyr (op til kr. per sal) I forlængelse af finansloven skal Kulturministeriet finde besparelser på tipsmidlerne på 40 mio. kr. det forventes at have konsekvenser for størrelsen på Puljen til Kultur i hele landet. Kulturarvsstyrelsen: Der arbejdes med spørgsmålet om ny museumsstruktur. Der arbejdes aktuelt med tre modeller som senere i år præsenteres for KL og museerne, og der vil komme en høringsrunde. Børnekulturens Netværk oplyste om, at der nedsættes en pulje (ca. 3. mio.) til ungemodelkommuneforsøg i perioden Også kulturaftaler kan søge midlerne. Kravet er 50/50 finansiering. Formandsmøde den 20. januar har pol led nogle forslag til temaer, der kunne diskuteres her? Vi arbejder på at vi pga. Kulturaftale Nordjyllands størrelse må have lov at tage flere politikere end blot formanden med. Hvis der er nogle forslag til emner til politisk formandsmøde den 20. januar, bedes disse mailes til sekretariatet hurtigst muligt. 2.c Orientering om tilbagebetalinger til Kulturministeriet 2.c Statusregnskab for Kulturaftale Nordjylland 2010 (udsendt med dagsordenen) 2

3 Den 15. september 2010 aflagde Kulturaftale Nordjylland midtvejsevaluering og regnskab til kulturministeriet. Af regnskabet fremgik, at kulturaftalen uretmæssigt har modtaget kr. gennem overgangsordningen til aktiviteter, der ikke lå under overgangsordningen og til aktiviteter, der fremgik flere gange af oversigten. Ligeledes var der kr., som er udbetalt i 2005 og 2006 til kultur og erhvervsprojekter, men hvor midlerne enten slet ikke er blevet bevilget til projekter, eller aldrig er blevet udbetalt til de projekter, de var bevilget til. Sekretariatet anmodede kulturministeriet om lov til at bruge disse midler til projekter i den indeværende aftale, men ministeriet har desværre ikke imødekommet denne anmodning, hvorfor midlerne vil blive opkrævet. Hertil kommer en opkrævning på kr., for midler, som ministeriet har udbetalt for meget til kulturaftalen i De to første tilbagebetalinger var der taget højde for i budgettet for 2010, men den sidste kom desværre som en overraskelse. Det betyder, at hvis alle bevilgede midler og afsatte midler til temadage og administration i 2010 kommer til udbetaling i 2010, så vil Kulturaftalen få et underskud på knapt kr. Der er på nuværende tidspunkt godt 11,5 mio. kr. på kulturaftalens konto, så sandsynligheden for at alle midlerne forbruges i dette kalenderår er lille. Politisk ledelse tog sagen til efterretning. 2.d Orientering om opsamling på hængepartier fra Kulturaftale Nordjylland d Mangler i forhold til KUM og KAN (udsendt med dagsordenen) Der er tre store projekter tilbage fra den gamle kulturaftale, der mangler at aflevere regnskab: - Digitales (støttet med kr. fra KUM) - Lyskonference og event (støttet med fra KUM) - Art2business Kulturel Stimulans (støtte med kr. fra KUM) Der blev onsdag den 13. oktober afholdt møde med Art2business Kulturel Stimulans, og projektet er nu i samarbejde med Art2business revisor ved at udarbejde det manglende regnskab. Der blev fredag den afholdt møde mellem kulturaftalens Revisor og AM-Production, som i den oprindelige ansøgning til Kulturministeriet står som projektleder på projektet Digitales. AM- Production er i stand til at levere et regnskab for de ressourcer virksomheden har lagt i projektet, men mener ikke de er ansvarlige for resten af regnskabet. Projektet har bestået af flere samarbejdspartnere: Aalborg universitet, Bangsbo Museum, Kunsten og Nordjyllands Historiske Museum, som i budgettet står listet med midler til medfinansiering. Kulturaftale Nordjyllands revisor og koordinator holdt møde med den på daværende tidspunkt ansvarlige for kulturaftalens sekretariat Claus Svenstrup, RN, den 12. november, og det er nu aftalt, at han tager kontakt til de ovennævnte samarbejdspartnere med henblik på at indhente de manglende dele af regnskabet. Når disse dele er indkommet, må kulturaftalens koordinator og revisor i samarbejde forestå udarbejdelsen og revisionen af det samlede regnskab, så det kan sendes til Kulturministeriet hurtigst muligt. Kulturaftalens revisor er i dialog med Lyskonference-projektet der er endnu ikke en afklaring i denne sag. Kulturaftalens sekretariat arbejder endvidere på at afslutte en mindre sag vedr. projektmidler i 2005 til et formidlingsprojekt under ApEx (udarbejdelsen af dokumentationsmateriale i forhold til KMDkunstprojekt herunder publikationen Idé-landet kunsten og virksomheden, der har fået kr. 3

4 fra tipsmidlerne. Det er aftalt med tidligere ansvarlig for kulturaftalens sekretariat Claus Svenstrup, RN, at han indhenter det manglende regnskab fra KMD/ApEx. Regnskaberne for rammebevillingen i 2007 mangler kun en enkelt udredning af det beløb, der er blevet anvendt til børneteaterrefusion. Sekretariatet forsøger i samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleafdeling af få kastet lys over sagen, så de samlede rammebevillingsregnskaber kan indsendes til Kulturministeriet. Politisk ledelse drøftede at sådanne hængepartier i sagens natur ikke er acceptable, og at man fremover må sikre sig, at en lignende situation ikke opstår. Politisk ledelse er enig om, at der fremover skal tilbageholdes 10% af bevillingen til projekter indtil regnskaber er aflagt. Efterskrift: Midler til projekter, der kun får støtte fra Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet i 2010 er allerede udbetalt, men der vil for øvrige projekters vedkommende blive tilbageholdt 10 % til efter regnskab er modtaget. 3. Drøftelse af placering af kulturaktiviteter, der støttes med mere end kr. efter overgangsordningens ophør 3. Brev fra ministeriet vedr. permanent ordning for kommunalfuldmagtstilskud (udsendt med dagsordenen) Nordjylland har under overgangsordningen 4 kulturaktiviteter, der bliver støttet med mere end kr.: Musikkens Hus (Aalborg), Herregården Hessel (Vesthimmerland), Med Skolen i Biografen (nu Brønderslev, men rykkes til Aalborg), 1/1 kunstner til ¼ pris (nu Brønderslev, men rykkes til Aalborg). Midlerne til Musikkens Hus vil efter overgangsordningens ophør blive udbetalt direkte fra Staten til Musikkens Hus, men for de øvrige tre aktiviteter skal Kulturaftale Nordjylland tage stilling til, om vi vil have aktiviteterne ind under kulturaftalen, eller om midlerne skal udbetales direkte til de kommuner, hvor aktiviteterne administreres. Midlerne overføres som et rammebeløb og den instans, der modtager midlerne fra ministeriet, har tilsynspligt og er ansvarlig for regnskabsaflæggelse. Sekretariatet har været i dialog med kulturministeriet, og det er blevet klargjort, at der er tale om en enten/eller-løsning; enten udbetales alle midlerne gennem kulturaftalen, eller alle midlerne udbetales direkte til modtagerkommunen. Hvis der skal ske en opdeling, skal der, ifølge ministeriet, være en særdeles god grund. Problematikken for Kulturaftale Nordjylland er, at de to af aktiviteterne falder naturligt inden for kulturaftalens temaer og mål, nemlig Med Skolen i Biografen og 1/1 Kunstner til ¼ pris, mens den tredje aktivitet, Herregården Hessel, ikke gør. Derfor ville det være mest naturligt, at de to første fortsætter i regi af kulturaftalen, mens den sidste får udbetalt sin støtte via Vesthimmerlands Kommune. Indstilling: Administrativ ledelse indstiller til politisk ledelse at lægge Med Skolen I biografen, 1/1 kunstner til ¼ pris og Herregården Hessel ind under Kulturaftalen. Der vedlægges et notat om, at midlerne til Hessel overføres til Vesthimmerland, hvorved tilsyn og regnskabspligt også tilfalder Vesthimmerlands Kommune. 4

5 Politisk ledelse drøftede sagen. Da der ikke foreligger noget krav fra KUM mht. omfang og indhold af tilsynet med tilskuddene, vil temaansvarlig for børnekultur Arne Arildsen lig pkt. 2.a., indgå forhandlinger med 1/1 kunstner til 1/4 pris og Med skolen i biografen i forhold til organisation og rammer, samt afrapportering, regnskabsaflæggelse og evaluering. Politisk ledelse godkendte det indstillede 4. Drøftelse af henvendelse fra Skive Kommune vedr. eventuelt fremtidigt kultursamarbejde 4.1 henvendelse fra Skive Kommune til administrativ ledelse (udsendt med dagsordenen) 4.2 Officiel henvendelse fra Skive Kommune (udsendt med dagsordenen) 4.3 Overvejelser vedr. Skive Kommunes deltagelse i KAN (udsendt med dagsordenen) På kulturpolitisk topmøde den 30. sep. 2010, fik Kulturaftale Nordjylland en mundtlig henvendelse som senere blev fulgt op af to skriftlige henvendelse - fra Skive kommune, som er interesseret i at indgå i Kulturaftale Nordjylland, når vi påbegynder en ny kulturaftale i Skive kommune er pt. medlem af Kulturaftale Midtvest, som indtil for ganske nyligt bestod af Skive, Morsø og Thisted. Thisted Kommune har imidlertid valgt at melde sig ud af aftalen fra 2011, og da Morsø i forvejen er medlem af Kulturaftale Nordjylland, står Skive alene efter Politisk ledelse bedes drøfte, hvorvidt Skive Kommune kan blive en del af det fremtidige kulturaftalesamarbejde i Nordjylland fra 2013 og i givet fald under hvilke betingelser. Politisk ledelse var enig om, at der skal holdes et møde med repræsentanter fra Skive Kommune, hvor mulighederne for fuldt eller associeret medlemskab af Kulturaftale Nordjylland drøftes med baggrund i de i bilag 4.3 skitserede udfordringer, og hvor Skive får mulighed for at komme på bane med ønsker og muligheder i forhold til at indgå i et samarbejde. Med baggrund i dette møde udarbejdes en indstilling til politisk ledelse, som evt. kan behandles til et ekstraordinært møde i politisk ledelse i forbindelse med en af de kommende temadage. 5. Drøftelse af udkast til temadage i 2011 fra Kulturaftale Nordjyllands visionsgruppe Visionsgruppen mødtes og udarbejdede forslag til indhold på det to allerede fastlagte temadage i Indstilling Administrativ ledelse indstiller til politisk ledelse, at visionsgruppen arbejder videre ud fra nedenstående forslag til indhold på de to temadage: Temadag 1: Deltagere: Politisk ledelse, administrativ ledelse, kulturpolitikere fra hele regionen. Her inviteres Kulturministeriet til at præsentere de overordnede rammer for indgåelse af ny kulturaftale samt de politiske vinde, der blæser i ministeriet. Visionsgruppen fremlægger et udkast til baggrund for kulturaftalesamarbejdet i Nordjylland; Hvad er det for et område vi befinder os i, hvilke ressourcer, erfaringer osv. har vi. Visionsgruppen præsenterer udkast til ny vision gerne med lidt kant. Der inviteres oplægsholder/oplægsholdere til at udfolde de indholdsmæssige områder, til at inspirere og sætte gang i tankevirksomheden. Herefter workshop om visionen vi ender med at finde den endelige vision. Temadag 2: 5

6 Deltagere: De samme som temadag 1 samt kulturinstitutioner, ildsjæle, kunstnere, brugere af kulturaftalen generelt. Vi inviterer en relevant person til at komme med et kulturpolitisk indspark. Visionen som vi fandt på temadag 1 præsenteres og spørgsmålet til forsamlingen bliver: Hvordan kan den indholdsmæssigt realiseres? Signalet skal være, at det ikke er projektideer, vi er ude efter, men ideer til hvordan vi gør for at komme visionen nærmere. Dagen skal være handlingsorienteret, udfordre på begreber, tolke og munde ud i nogle temaer hvordan kan man forestille sig, at visionen kan omsættes til nogle konkrete mål i en kulturaftale. Ole B. Sørensen (medlem af visionsgruppen) orienterede om at tankesættet bag forslaget til temadage er, at den første temadag holdes indenfor et snævert forum bestående af politikere og embedsmænd, hvor visionen drøftes i dybden, så der tages ejerskab til den. På temadag 2 drøftes den endelige vision med et bredere forum blandt andet kulturinstitutionerne, så vi sammen kan få bredt den ud og fundet tematiseringerne. Politisk ledelse godkendte indstillingen 6. Drøftelse vedr. fornyet henvendelse fra Nordjyske Strygere i forbindelse med aktindsigt 6.1 Nordjyske Strygere: anmodning om aktindsigt og svar 6.2 Nordjyske Strygere kommentarer til svar på anmodning om aktindsigt Nordjyske Strygere er blandt de aktiviteter under overgangsordningen, som er tværkommunale, og som politisk ledelse på møde d ikke indstillede til at arbejde videre for en finansiering af gennem kulturaftalen i 2011 og Nordjyske Strygere bad efter afgørelsen om aktindsigt. Sagen blev vendt på møde i politisk ledelse den og Nordjyske Strygere fik derefter svar. Nordjyske Strygere føler sig imidlertid fortsat forkert behandlet og anmoder i mail af 9. november 2010 politisk ledelse om at ændre afgørelsen. Administrativ ledelse drøftede problematikken på møde den : Der er en lang række lignende kulturaktiviteter, som tidligere kunne få støtte af amtet, men denne organisation findes ikke længere, og principperne og indsatsområderne er anderledes i Kulturaftalen. Der er i regionen mange tværkommunale ensembler og støtte af disse må kunne findes i et samarbejde mellem de involverede kommuner. Administrativ ledelse anbefaler politisk ledelse, at fastholde afgørelsen om ikke at bede kommunerne og regionen om yderligere bidrag til kulturaftalen for at kunne videreføre støtten til Nordjyske strygere med den oprindelige samt ovenstående begrundelse. Politisk ledelse godkender indstillingen og fastholder hermed tidligere beslutning. 7. Nyt fra kulturudvalg Nyt fra de respektive kulturudvalg. Rebild: 2 kulturuger er afholdt og gav god mulighed for at profilerer kommunens kulturtilbud. Ideen var, at aktørerne skulle mødes på tværs, og det fungerede rigtig godt - der blev skabt kontakter på kryds og tværs. Vi fik blandt andet lavet en velbesøgt kunstrute og udstillingen Kalk, Kilder og Kunst, samt Nordlys i St. Brøndum der gav stort publikum i en lille landsby. Det er blevet besluttet at kulturugerne skal ligge fast i september og der er blevet afsat midler hertil. 6

7 Vi har også haft port 2010 lys og kunstudstilling i Thingbæk kalkmine, hvilket også var et godt et arrangement. Budgetforhandlingerne blev landet godt, uden at det gik alt for meget ud over kulturen. Hjørring: Julekalenderen (Styggekrumpen som tv-julekalender) er pt. i gang med casting, og optagelser starter i januar. Kalenderen kommer sandsynligvis til at hedde Jul på Børglum. I forbindelse med opstarten af udarbejdelse af ny kulturpolitik har vi haft en kultur for alle dag, hvor 6 aldersgrupper holdt oplæg om, hvad de kunne tænke sig for kulturlivet. Vi har oprettet en hjemmeside, der skal danne baggrund for processen, og hvor overvejelser lægges ud og hvor debat kan foregå. Vendsyssel Teaters Et juleeventyr er udsolgt 5 uger i træk Hjørring opfordres til at sørge gøre sig overvejelser om hvordan man tacler følgevirkningerne af julekalenderen. Det vil blive en markant markedsføring af området. Læsø: Vores biograf er i gang med at installere digitalt udstyr. De holdt en fundraising-koncert med lokale bands. Biografen er en vigtig institution på Læsø - også selvom den kun er åbent 3 dage om ugen. Biblioteket har gennemgået en meget kraftig besparelse, hvor der blandt andet er blevet sparet på skolebibliotekaren - det har givet en masse røre. Vores kulturråd er kommet godt i gang med at prøve at samkøre vores kultur, så vi kan få mest mulig ud af de ressourcer, vi har til rådighed. Morsø: Vi har haft kulturuge i efterårsferien med 125 arrangementer fordelt over hele øen. Arrangementet breder sig mere og mere. Port 2010 var et godt arrangement, der var med til at skabe noget sammenhæng i regionen. Borgmesteren på Mors har været i KBH vedr. skaldyrsfestival det var en stor skuffelse at vores skaldyrcenter ikke kom på finansloven. Vi har afholdt profileringskonference med 120 deltagere omkring erhverv, turisme og kultur det arbejder vi videre med, der er nedsat en politisk styregruppe, som skal afholde 4 møder og derefter nå frem til en konklusion. Aalborg: Vi har lagt BGK ind under kulturskolen, og vi har fået besked på, at vi også kan fortsætte med MGK. Vi skal i gang med at lave en kulturarvsanalyse; vores museer er meget faglige, men døjer med at skabe indtægter. Vi skal kigge på, hvad der er relevant og hvordan kan vi få skabt en profil, der også er interessant for borgerne. I forhold til Karolinelund er vi i gang med en budrunde igen. Buddene kommer ind i næste uge skal behandles i byrådet den 13. Dec. Hvis ikke der kommer noget ud af denne budrunde, skal området bruges til bypark i relation til Nordkraft og Musikkens Hus. Vi arbejder stadig på Nordkraft, hvor der igen skal findes ekstra midler. Projektet kommer samlet set til at koste 171 mio. og ud af dem har vi blandt andet bygget et nyt teater. Nordkraft fungerer allerede rigtig godt, Teater Nordkraft, Skråen, Biffen og DGI kører på fuld kraft og trækker mange besøgende. Vi kan også allerede mærke synergieffekten, idet det øvrige kulturliv er blevet opmærksomt på Nordkraft som platform. Musikkens hus er ved at være færdigvisiteret, og der bliver pt. banket fundamentspæle i. Vi satser på at det står færdig i slutningen af Vi har sparet 16 mio. over de sidste 8 år på bibliotekerne og skal også fremadrettet spare 3 mio. årligt. Flere biblioteker er blevet til selvbetjente biblioteker, og vi har investeret i anlæg, så det fungerer. Åbningstiderne er blevet udvidet til 9-21, og her inden for er der 12 timer om ugen med betjening. Man har også fokuseret på at få andet end bøger ind på bibliotekerne, hvilket er blevet taget godt imod. Et eksempel er Sundhedshjørnet, hvor man kan få råd og vejledning. Vi har endvidere udvidet med bogbusser, der hvor der er blevet lukket små biblioteker. Man overvejer om bogbusserne f.eks. også kan bruges som afstemningssted ved valg. 7

8 Vi har i forbindelse med budgetforhandlingerne kigget på alle vores kulturinstitutioner og tilbud og skåret i støtten til nogle. Vi har endvidere en pulje af frie midler, hvor der har været tradition for at bevilge år efter år. Der hersker nu enighed om, at der bevilges igangsættelsestilskud og ikke midler til drift, så vi sikrer os, at der altid er frie midler at søge til nye projekter. Herudover har vi haft lodtrækning i EM i U21, hvilket var et kæmpe arrangement med mange officials, og vi har investeret i lys på stadion. Region Nordjylland. Vi har under stor debat vedtaget en ny kulturstrategi i Regionsrådet. Vi har ca. 3.3 mio., og strategien satser på: Udvikling af rammebetingelser for producenter af kunst og kultur, eksponering af kunst og kultur i erhvervslivet, skabelse af flere kulturelle jobs i den offentlige og private sektor for udøvende kunstnere, sikring af talenter, vækstlag og den kulturelle fødekæde, synliggørelse af kunsten og forbedring af vilkårene for afsætning af kunsten. I forhold til talentdelen blev det understreget, at alle talenter kan komme i betragtning, selvom der kommer til at stå med særligt fokus på musikområdet. Køreplanen er, at der i det nye år bliver der åbnet op til ansøgninger til puljen. Herudover giver vi løbende støtte til mindre projekter af vores lille pulje (ca kr.). Kriterierne er de samme som for den store pulje, men det er mindre beløb, der uddeles. Vi har stadig et hængeparti i forhold til, hvordan den database, der blev lavet i forbindelse med kulturanalysen databasen, skal føres videre. Vi har i forbindelse med Port 2010 haft besøg af Billedkunstudvalget under Statens Kunstråd. De var rundt og se flere af udstillingerne og virkede imponeret over den brede forankring og interesse. Mariagerfjord: Der var en artikel i Nordjyske Stiftidende i sommer omkring bosætning i Nordjylland. I den artikel, var der to kommuner, der skilte sig ud ved at borgerne vægtede kulturen højt. Det var Aalborg og Mariagerfjord. Dette er også kommet til udtryk til budgetforhandlingerne, hvor vi er kommet igennem uden besparelser på kultur og har fået en bufferpulje blandt andet til digitalisering af biografer. Mariagerfjord har lig Rebild et kulturblad Der er liv fjorden der kvartalvis udsendes til alle borgere. Vi skal være værter for et stort regionalt DGI arrangement til juni næste år. Brønderslev: Den nye kulturpolitik har været igennem byrådet det har været en god proces. Der er blevet afviklet Keep On Rockin i Hjallerup, hvilket var en kæmpe succes. Vi er også i gang med at lave vores biblioteker lidt mere selvbetjente. Dronninglund Bibliotek kører et forsøg med åbent bibliotek helt uden personale. Vi har også en museumsproblematik, og vi laver også en analyse på området. Det første resultat af undersøgelsen er, at det lokale museum er for lille til at køre selv. Vi har forespurgt om en sammenlægning med Nordjyllands Historiske Museer, men de takkede nej, nu forhandles med Bangsbo Museum. Herudover er vi i gang med at udarbejde en frivillige-politik. 8. Næste møder 8. Mødeplan Kulturaftale Nordjylland (udsendt med dagsordenen Ingen tilføjelser 8. Eventuelt Ole B. Sørensen, RN, har fået henvendelse fra LANA, som er en regionalt dækkende forening, der tidligere er blevet støttet af overgangsordningsmidler, men hvis tilskud ikke blev indstillet til videreførelse i regi af kulturaftalen i 2011 og Ole B. Sørensen spørger om der er andre, der har modtaget lignende henvendelser. 8

9 Ud over Nordjyske Strygere synes dette ikke at være tilfældet. Lone Christiansen, Læsø: Den besparelsesrunde, vi har været igennem på Læsø betyder nogle strukturændringer, hvilket sandsynligvis vil munde ud i et udvalgsløst byråd. I stedet bruger vi ordførerskaber. Når det bliver en realitet bliver mit område splittet op, og så bliver det formentligt ikke længere mig, der har med kultur at gøre. Anna B. Sørensen, Koordinator, fortæller at der pt. forhandles med en barselvikar, der starter i stilligen som koordinator for Kulturaftale Nordjylland 1. januar 2011 og frem til 1. dec Når forhandlingerne er på plads informeres politisk ledelse yderligere. Anne-Dorte Krog, Aalborg, gør opmærksom på at hun sidder i KL s Børn og Ungeudvalg, og at hun meget gerne modtager inputs per mail fra de øvrige kommuner vedr. børn, unge og kultur. Anne-Dorte sender også gerne informationer fra møderne til politisk ledelse. 9

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. december kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted

Læs mere

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler.

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler. REFERAT Møde i den politiske ledelse torsdag den 22. maj 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Møde i politisk ledelse torsdag den 26. august 2010 kl

Møde i politisk ledelse torsdag den 26. august 2010 kl Møde i politisk ledelse torsdag den 26. august 2010 kl. 09.00-10.45 Sted Kulturstationen i Skørping, Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune - afbud Arnold Larsen, Thisted

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13 Side 1 af 13 Indtægter Budget note Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler bevilget til projekter i 2012 eller før 2.274.138,30 2.274.138,30 I alt 2.274.138,30 2.274.138,30 Midler til tilbagebetaling til

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 650.500 240.000 240.000 650.500 240.000 240.000 2012-37 Playform 190.000 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 2009-1 UAK 40.000 2010-23 Platform4 in

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 320.000 0 320.000 0 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 40.000 0 0 2009-1 UAK 40.000 40.000 0 0 2010-41

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Mødet indledtes med en navnerunde og velkomst ved formand for Kulturaftale Nordjyllands administrative ledelse Bo Jeppesen.

Mødet indledtes med en navnerunde og velkomst ved formand for Kulturaftale Nordjyllands administrative ledelse Bo Jeppesen. REFERAT Møde i politisk ledelse torsdag den 15. april 2010 kl. 9-11 Tranum Strandgård Kunst & Kulturcenter Efter mødet Temadag: Hvad kan vi med KAN? kl. 11-16 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Ældrecentret Solvang Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. september 2005, kl. 15:00 Lukket sag: 458. Lukket sag Åben sag: 459. Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar, videre tidsplan... 3 3. Busordninger diverse... 4 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 5 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt... 8

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1)

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1) Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid 17-11-2015, kl. 12.30 15.30 Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4 9000 Aalborg Sted Aalborg Kommune, Danmarksgade 17,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Landsbyrådet. Mødedato: 7/3 2011. Mødetidspunkt: 17 20.00 Bestyrelsesmøde. Mødelokale 1, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

REBILD KOMMUNE REFERAT. Landsbyrådet. Mødedato: 7/3 2011. Mødetidspunkt: 17 20.00 Bestyrelsesmøde. Mødelokale 1, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup REBILD KOMMUNE REFERAT Landsbyrådet Mødedato: 7/3 2011 Mødetidspunkt: 17 20.00 Bestyrelsesmøde Sted: Mødelokale 1, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup Fraværende: afbud fra: Mona og Johnny Dagsorden for Landsbyrådets

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Mantos indstilling om vision og indsatsområder til ny kulturaftale i Kulturregion Nordjylland

Mantos indstilling om vision og indsatsområder til ny kulturaftale i Kulturregion Nordjylland Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Tel.: +45 3311 0111 www.manto.dk CVR: 2867 2322 København, den 3. februar 2016 Mantos indstilling om vision og indsatsområder til ny kulturaftale

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere