Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30"

Transkript

1 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune - afbud Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune - afbud Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune - afbud Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Helle Andersen, Region Nordjylland - afbud Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Lone Christiansen, Læsø Kommune Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune Mogens Brag, Frederikshavn Kommune - afbud Ole B. Sørensen, Region Nordjylland Sven Bertelsen, Hjørring Kommune - gik Gundhild Olesen Møller, Morsø Kommune Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent) Erik Ravn, Aalborg Kommune (administrativ ledelse) afbud Claus René Pedersen (stedfortræder for Erik Ravn) afbud Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. godkendt Pkt. 2.b.2 Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler tilføjes dagsordenen. 2. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale Nordjylland 2.a Orientering om status på forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og 2012 Alle 11 nordjyske kommuner og også Region Nordjylland har nu godkendt indstillingen om forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og

2 Det er rigtig flot, at det er lykkedes at få aftalen igennem i alle kommunerne og regionen - og især takker politisk ledelse Thisted for at have sagt ja til forhøjelsen af medlemsbidraget, da Thisted som den eneste kommune får færre midler gennem bloktilskuddet efter overgangsordningens ophør. Administrativ ledelse har givet temaansvarlig for børnekultur Arne Arildsen og temaansvarlig for talentudvikling Steen Poulsen mandat til at forhandle med Med Rød Stue i biografen, Orkesterskolen, Ungdomssymfoniorkestrene og Brønderslev Forfatterskole i forhold til at få klarlagt, organisation og rammer, forventninger til indhold, afrapportering, regnskabsaflæggelse, evaluering osv. Vi indkalder de ansvarlige for aktiviteterne til et møde snarest muligt, og når forhandlingerne er på plads udfærdiges en kontrakt vedr og 2012 med angivne krav til aktiviteterne. 2.b Orientering fra Kulturpolitisk Topmøde 30.sep Per Stig Møller (PSM) talte om kulturpolitik i en forandringstid, om at bevare det, der er værd at bevare og om at ændre, så det passer til en ny tids behov. Per Stig Møllers fokus på kulturpolitik synes at være på kvalitetskravet og ikke, i så høj grad som Carina Christensen, på kultur for alle. PSM talte endvidere meget om danskheden og at der kun er danskerne til at støtte op omkring den danske kultur og det danske sprog. Hans fokus var således på, at der skal være midler til kultur. Oplæg ved Morten Bay omkring netværkstænkning og convenience begrebet. Oplægget var meget lig det oplæg kulturaftalen havde til årsmødet Kulturaftale Nordjylland fik stor ros for sin måde at håndtere ungekultur i UAK-projektet. 2.b.2 Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler 25. nov.2010 Der er indgået en fire-årige filmaftale, hvor alle landets biografer vil kunne få løbende distributionsstøtte eller engangsstøtte til digitalt fremvisningsudstyr (op til kr. per sal) I forlængelse af finansloven skal Kulturministeriet finde besparelser på tipsmidlerne på 40 mio. kr. det forventes at have konsekvenser for størrelsen på Puljen til Kultur i hele landet. Kulturarvsstyrelsen: Der arbejdes med spørgsmålet om ny museumsstruktur. Der arbejdes aktuelt med tre modeller som senere i år præsenteres for KL og museerne, og der vil komme en høringsrunde. Børnekulturens Netværk oplyste om, at der nedsættes en pulje (ca. 3. mio.) til ungemodelkommuneforsøg i perioden Også kulturaftaler kan søge midlerne. Kravet er 50/50 finansiering. Formandsmøde den 20. januar har pol led nogle forslag til temaer, der kunne diskuteres her? Vi arbejder på at vi pga. Kulturaftale Nordjyllands størrelse må have lov at tage flere politikere end blot formanden med. Hvis der er nogle forslag til emner til politisk formandsmøde den 20. januar, bedes disse mailes til sekretariatet hurtigst muligt. 2.c Orientering om tilbagebetalinger til Kulturministeriet 2.c Statusregnskab for Kulturaftale Nordjylland 2010 (udsendt med dagsordenen) 2

3 Den 15. september 2010 aflagde Kulturaftale Nordjylland midtvejsevaluering og regnskab til kulturministeriet. Af regnskabet fremgik, at kulturaftalen uretmæssigt har modtaget kr. gennem overgangsordningen til aktiviteter, der ikke lå under overgangsordningen og til aktiviteter, der fremgik flere gange af oversigten. Ligeledes var der kr., som er udbetalt i 2005 og 2006 til kultur og erhvervsprojekter, men hvor midlerne enten slet ikke er blevet bevilget til projekter, eller aldrig er blevet udbetalt til de projekter, de var bevilget til. Sekretariatet anmodede kulturministeriet om lov til at bruge disse midler til projekter i den indeværende aftale, men ministeriet har desværre ikke imødekommet denne anmodning, hvorfor midlerne vil blive opkrævet. Hertil kommer en opkrævning på kr., for midler, som ministeriet har udbetalt for meget til kulturaftalen i De to første tilbagebetalinger var der taget højde for i budgettet for 2010, men den sidste kom desværre som en overraskelse. Det betyder, at hvis alle bevilgede midler og afsatte midler til temadage og administration i 2010 kommer til udbetaling i 2010, så vil Kulturaftalen få et underskud på knapt kr. Der er på nuværende tidspunkt godt 11,5 mio. kr. på kulturaftalens konto, så sandsynligheden for at alle midlerne forbruges i dette kalenderår er lille. Politisk ledelse tog sagen til efterretning. 2.d Orientering om opsamling på hængepartier fra Kulturaftale Nordjylland d Mangler i forhold til KUM og KAN (udsendt med dagsordenen) Der er tre store projekter tilbage fra den gamle kulturaftale, der mangler at aflevere regnskab: - Digitales (støttet med kr. fra KUM) - Lyskonference og event (støttet med fra KUM) - Art2business Kulturel Stimulans (støtte med kr. fra KUM) Der blev onsdag den 13. oktober afholdt møde med Art2business Kulturel Stimulans, og projektet er nu i samarbejde med Art2business revisor ved at udarbejde det manglende regnskab. Der blev fredag den afholdt møde mellem kulturaftalens Revisor og AM-Production, som i den oprindelige ansøgning til Kulturministeriet står som projektleder på projektet Digitales. AM- Production er i stand til at levere et regnskab for de ressourcer virksomheden har lagt i projektet, men mener ikke de er ansvarlige for resten af regnskabet. Projektet har bestået af flere samarbejdspartnere: Aalborg universitet, Bangsbo Museum, Kunsten og Nordjyllands Historiske Museum, som i budgettet står listet med midler til medfinansiering. Kulturaftale Nordjyllands revisor og koordinator holdt møde med den på daværende tidspunkt ansvarlige for kulturaftalens sekretariat Claus Svenstrup, RN, den 12. november, og det er nu aftalt, at han tager kontakt til de ovennævnte samarbejdspartnere med henblik på at indhente de manglende dele af regnskabet. Når disse dele er indkommet, må kulturaftalens koordinator og revisor i samarbejde forestå udarbejdelsen og revisionen af det samlede regnskab, så det kan sendes til Kulturministeriet hurtigst muligt. Kulturaftalens revisor er i dialog med Lyskonference-projektet der er endnu ikke en afklaring i denne sag. Kulturaftalens sekretariat arbejder endvidere på at afslutte en mindre sag vedr. projektmidler i 2005 til et formidlingsprojekt under ApEx (udarbejdelsen af dokumentationsmateriale i forhold til KMDkunstprojekt herunder publikationen Idé-landet kunsten og virksomheden, der har fået kr. 3

4 fra tipsmidlerne. Det er aftalt med tidligere ansvarlig for kulturaftalens sekretariat Claus Svenstrup, RN, at han indhenter det manglende regnskab fra KMD/ApEx. Regnskaberne for rammebevillingen i 2007 mangler kun en enkelt udredning af det beløb, der er blevet anvendt til børneteaterrefusion. Sekretariatet forsøger i samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleafdeling af få kastet lys over sagen, så de samlede rammebevillingsregnskaber kan indsendes til Kulturministeriet. Politisk ledelse drøftede at sådanne hængepartier i sagens natur ikke er acceptable, og at man fremover må sikre sig, at en lignende situation ikke opstår. Politisk ledelse er enig om, at der fremover skal tilbageholdes 10% af bevillingen til projekter indtil regnskaber er aflagt. Efterskrift: Midler til projekter, der kun får støtte fra Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet i 2010 er allerede udbetalt, men der vil for øvrige projekters vedkommende blive tilbageholdt 10 % til efter regnskab er modtaget. 3. Drøftelse af placering af kulturaktiviteter, der støttes med mere end kr. efter overgangsordningens ophør 3. Brev fra ministeriet vedr. permanent ordning for kommunalfuldmagtstilskud (udsendt med dagsordenen) Nordjylland har under overgangsordningen 4 kulturaktiviteter, der bliver støttet med mere end kr.: Musikkens Hus (Aalborg), Herregården Hessel (Vesthimmerland), Med Skolen i Biografen (nu Brønderslev, men rykkes til Aalborg), 1/1 kunstner til ¼ pris (nu Brønderslev, men rykkes til Aalborg). Midlerne til Musikkens Hus vil efter overgangsordningens ophør blive udbetalt direkte fra Staten til Musikkens Hus, men for de øvrige tre aktiviteter skal Kulturaftale Nordjylland tage stilling til, om vi vil have aktiviteterne ind under kulturaftalen, eller om midlerne skal udbetales direkte til de kommuner, hvor aktiviteterne administreres. Midlerne overføres som et rammebeløb og den instans, der modtager midlerne fra ministeriet, har tilsynspligt og er ansvarlig for regnskabsaflæggelse. Sekretariatet har været i dialog med kulturministeriet, og det er blevet klargjort, at der er tale om en enten/eller-løsning; enten udbetales alle midlerne gennem kulturaftalen, eller alle midlerne udbetales direkte til modtagerkommunen. Hvis der skal ske en opdeling, skal der, ifølge ministeriet, være en særdeles god grund. Problematikken for Kulturaftale Nordjylland er, at de to af aktiviteterne falder naturligt inden for kulturaftalens temaer og mål, nemlig Med Skolen i Biografen og 1/1 Kunstner til ¼ pris, mens den tredje aktivitet, Herregården Hessel, ikke gør. Derfor ville det være mest naturligt, at de to første fortsætter i regi af kulturaftalen, mens den sidste får udbetalt sin støtte via Vesthimmerlands Kommune. Indstilling: Administrativ ledelse indstiller til politisk ledelse at lægge Med Skolen I biografen, 1/1 kunstner til ¼ pris og Herregården Hessel ind under Kulturaftalen. Der vedlægges et notat om, at midlerne til Hessel overføres til Vesthimmerland, hvorved tilsyn og regnskabspligt også tilfalder Vesthimmerlands Kommune. 4

5 Politisk ledelse drøftede sagen. Da der ikke foreligger noget krav fra KUM mht. omfang og indhold af tilsynet med tilskuddene, vil temaansvarlig for børnekultur Arne Arildsen lig pkt. 2.a., indgå forhandlinger med 1/1 kunstner til 1/4 pris og Med skolen i biografen i forhold til organisation og rammer, samt afrapportering, regnskabsaflæggelse og evaluering. Politisk ledelse godkendte det indstillede 4. Drøftelse af henvendelse fra Skive Kommune vedr. eventuelt fremtidigt kultursamarbejde 4.1 henvendelse fra Skive Kommune til administrativ ledelse (udsendt med dagsordenen) 4.2 Officiel henvendelse fra Skive Kommune (udsendt med dagsordenen) 4.3 Overvejelser vedr. Skive Kommunes deltagelse i KAN (udsendt med dagsordenen) På kulturpolitisk topmøde den 30. sep. 2010, fik Kulturaftale Nordjylland en mundtlig henvendelse som senere blev fulgt op af to skriftlige henvendelse - fra Skive kommune, som er interesseret i at indgå i Kulturaftale Nordjylland, når vi påbegynder en ny kulturaftale i Skive kommune er pt. medlem af Kulturaftale Midtvest, som indtil for ganske nyligt bestod af Skive, Morsø og Thisted. Thisted Kommune har imidlertid valgt at melde sig ud af aftalen fra 2011, og da Morsø i forvejen er medlem af Kulturaftale Nordjylland, står Skive alene efter Politisk ledelse bedes drøfte, hvorvidt Skive Kommune kan blive en del af det fremtidige kulturaftalesamarbejde i Nordjylland fra 2013 og i givet fald under hvilke betingelser. Politisk ledelse var enig om, at der skal holdes et møde med repræsentanter fra Skive Kommune, hvor mulighederne for fuldt eller associeret medlemskab af Kulturaftale Nordjylland drøftes med baggrund i de i bilag 4.3 skitserede udfordringer, og hvor Skive får mulighed for at komme på bane med ønsker og muligheder i forhold til at indgå i et samarbejde. Med baggrund i dette møde udarbejdes en indstilling til politisk ledelse, som evt. kan behandles til et ekstraordinært møde i politisk ledelse i forbindelse med en af de kommende temadage. 5. Drøftelse af udkast til temadage i 2011 fra Kulturaftale Nordjyllands visionsgruppe Visionsgruppen mødtes og udarbejdede forslag til indhold på det to allerede fastlagte temadage i Indstilling Administrativ ledelse indstiller til politisk ledelse, at visionsgruppen arbejder videre ud fra nedenstående forslag til indhold på de to temadage: Temadag 1: Deltagere: Politisk ledelse, administrativ ledelse, kulturpolitikere fra hele regionen. Her inviteres Kulturministeriet til at præsentere de overordnede rammer for indgåelse af ny kulturaftale samt de politiske vinde, der blæser i ministeriet. Visionsgruppen fremlægger et udkast til baggrund for kulturaftalesamarbejdet i Nordjylland; Hvad er det for et område vi befinder os i, hvilke ressourcer, erfaringer osv. har vi. Visionsgruppen præsenterer udkast til ny vision gerne med lidt kant. Der inviteres oplægsholder/oplægsholdere til at udfolde de indholdsmæssige områder, til at inspirere og sætte gang i tankevirksomheden. Herefter workshop om visionen vi ender med at finde den endelige vision. Temadag 2: 5

6 Deltagere: De samme som temadag 1 samt kulturinstitutioner, ildsjæle, kunstnere, brugere af kulturaftalen generelt. Vi inviterer en relevant person til at komme med et kulturpolitisk indspark. Visionen som vi fandt på temadag 1 præsenteres og spørgsmålet til forsamlingen bliver: Hvordan kan den indholdsmæssigt realiseres? Signalet skal være, at det ikke er projektideer, vi er ude efter, men ideer til hvordan vi gør for at komme visionen nærmere. Dagen skal være handlingsorienteret, udfordre på begreber, tolke og munde ud i nogle temaer hvordan kan man forestille sig, at visionen kan omsættes til nogle konkrete mål i en kulturaftale. Ole B. Sørensen (medlem af visionsgruppen) orienterede om at tankesættet bag forslaget til temadage er, at den første temadag holdes indenfor et snævert forum bestående af politikere og embedsmænd, hvor visionen drøftes i dybden, så der tages ejerskab til den. På temadag 2 drøftes den endelige vision med et bredere forum blandt andet kulturinstitutionerne, så vi sammen kan få bredt den ud og fundet tematiseringerne. Politisk ledelse godkendte indstillingen 6. Drøftelse vedr. fornyet henvendelse fra Nordjyske Strygere i forbindelse med aktindsigt 6.1 Nordjyske Strygere: anmodning om aktindsigt og svar 6.2 Nordjyske Strygere kommentarer til svar på anmodning om aktindsigt Nordjyske Strygere er blandt de aktiviteter under overgangsordningen, som er tværkommunale, og som politisk ledelse på møde d ikke indstillede til at arbejde videre for en finansiering af gennem kulturaftalen i 2011 og Nordjyske Strygere bad efter afgørelsen om aktindsigt. Sagen blev vendt på møde i politisk ledelse den og Nordjyske Strygere fik derefter svar. Nordjyske Strygere føler sig imidlertid fortsat forkert behandlet og anmoder i mail af 9. november 2010 politisk ledelse om at ændre afgørelsen. Administrativ ledelse drøftede problematikken på møde den : Der er en lang række lignende kulturaktiviteter, som tidligere kunne få støtte af amtet, men denne organisation findes ikke længere, og principperne og indsatsområderne er anderledes i Kulturaftalen. Der er i regionen mange tværkommunale ensembler og støtte af disse må kunne findes i et samarbejde mellem de involverede kommuner. Administrativ ledelse anbefaler politisk ledelse, at fastholde afgørelsen om ikke at bede kommunerne og regionen om yderligere bidrag til kulturaftalen for at kunne videreføre støtten til Nordjyske strygere med den oprindelige samt ovenstående begrundelse. Politisk ledelse godkender indstillingen og fastholder hermed tidligere beslutning. 7. Nyt fra kulturudvalg Nyt fra de respektive kulturudvalg. Rebild: 2 kulturuger er afholdt og gav god mulighed for at profilerer kommunens kulturtilbud. Ideen var, at aktørerne skulle mødes på tværs, og det fungerede rigtig godt - der blev skabt kontakter på kryds og tværs. Vi fik blandt andet lavet en velbesøgt kunstrute og udstillingen Kalk, Kilder og Kunst, samt Nordlys i St. Brøndum der gav stort publikum i en lille landsby. Det er blevet besluttet at kulturugerne skal ligge fast i september og der er blevet afsat midler hertil. 6

7 Vi har også haft port 2010 lys og kunstudstilling i Thingbæk kalkmine, hvilket også var et godt et arrangement. Budgetforhandlingerne blev landet godt, uden at det gik alt for meget ud over kulturen. Hjørring: Julekalenderen (Styggekrumpen som tv-julekalender) er pt. i gang med casting, og optagelser starter i januar. Kalenderen kommer sandsynligvis til at hedde Jul på Børglum. I forbindelse med opstarten af udarbejdelse af ny kulturpolitik har vi haft en kultur for alle dag, hvor 6 aldersgrupper holdt oplæg om, hvad de kunne tænke sig for kulturlivet. Vi har oprettet en hjemmeside, der skal danne baggrund for processen, og hvor overvejelser lægges ud og hvor debat kan foregå. Vendsyssel Teaters Et juleeventyr er udsolgt 5 uger i træk Hjørring opfordres til at sørge gøre sig overvejelser om hvordan man tacler følgevirkningerne af julekalenderen. Det vil blive en markant markedsføring af området. Læsø: Vores biograf er i gang med at installere digitalt udstyr. De holdt en fundraising-koncert med lokale bands. Biografen er en vigtig institution på Læsø - også selvom den kun er åbent 3 dage om ugen. Biblioteket har gennemgået en meget kraftig besparelse, hvor der blandt andet er blevet sparet på skolebibliotekaren - det har givet en masse røre. Vores kulturråd er kommet godt i gang med at prøve at samkøre vores kultur, så vi kan få mest mulig ud af de ressourcer, vi har til rådighed. Morsø: Vi har haft kulturuge i efterårsferien med 125 arrangementer fordelt over hele øen. Arrangementet breder sig mere og mere. Port 2010 var et godt arrangement, der var med til at skabe noget sammenhæng i regionen. Borgmesteren på Mors har været i KBH vedr. skaldyrsfestival det var en stor skuffelse at vores skaldyrcenter ikke kom på finansloven. Vi har afholdt profileringskonference med 120 deltagere omkring erhverv, turisme og kultur det arbejder vi videre med, der er nedsat en politisk styregruppe, som skal afholde 4 møder og derefter nå frem til en konklusion. Aalborg: Vi har lagt BGK ind under kulturskolen, og vi har fået besked på, at vi også kan fortsætte med MGK. Vi skal i gang med at lave en kulturarvsanalyse; vores museer er meget faglige, men døjer med at skabe indtægter. Vi skal kigge på, hvad der er relevant og hvordan kan vi få skabt en profil, der også er interessant for borgerne. I forhold til Karolinelund er vi i gang med en budrunde igen. Buddene kommer ind i næste uge skal behandles i byrådet den 13. Dec. Hvis ikke der kommer noget ud af denne budrunde, skal området bruges til bypark i relation til Nordkraft og Musikkens Hus. Vi arbejder stadig på Nordkraft, hvor der igen skal findes ekstra midler. Projektet kommer samlet set til at koste 171 mio. og ud af dem har vi blandt andet bygget et nyt teater. Nordkraft fungerer allerede rigtig godt, Teater Nordkraft, Skråen, Biffen og DGI kører på fuld kraft og trækker mange besøgende. Vi kan også allerede mærke synergieffekten, idet det øvrige kulturliv er blevet opmærksomt på Nordkraft som platform. Musikkens hus er ved at være færdigvisiteret, og der bliver pt. banket fundamentspæle i. Vi satser på at det står færdig i slutningen af Vi har sparet 16 mio. over de sidste 8 år på bibliotekerne og skal også fremadrettet spare 3 mio. årligt. Flere biblioteker er blevet til selvbetjente biblioteker, og vi har investeret i anlæg, så det fungerer. Åbningstiderne er blevet udvidet til 9-21, og her inden for er der 12 timer om ugen med betjening. Man har også fokuseret på at få andet end bøger ind på bibliotekerne, hvilket er blevet taget godt imod. Et eksempel er Sundhedshjørnet, hvor man kan få råd og vejledning. Vi har endvidere udvidet med bogbusser, der hvor der er blevet lukket små biblioteker. Man overvejer om bogbusserne f.eks. også kan bruges som afstemningssted ved valg. 7

8 Vi har i forbindelse med budgetforhandlingerne kigget på alle vores kulturinstitutioner og tilbud og skåret i støtten til nogle. Vi har endvidere en pulje af frie midler, hvor der har været tradition for at bevilge år efter år. Der hersker nu enighed om, at der bevilges igangsættelsestilskud og ikke midler til drift, så vi sikrer os, at der altid er frie midler at søge til nye projekter. Herudover har vi haft lodtrækning i EM i U21, hvilket var et kæmpe arrangement med mange officials, og vi har investeret i lys på stadion. Region Nordjylland. Vi har under stor debat vedtaget en ny kulturstrategi i Regionsrådet. Vi har ca. 3.3 mio., og strategien satser på: Udvikling af rammebetingelser for producenter af kunst og kultur, eksponering af kunst og kultur i erhvervslivet, skabelse af flere kulturelle jobs i den offentlige og private sektor for udøvende kunstnere, sikring af talenter, vækstlag og den kulturelle fødekæde, synliggørelse af kunsten og forbedring af vilkårene for afsætning af kunsten. I forhold til talentdelen blev det understreget, at alle talenter kan komme i betragtning, selvom der kommer til at stå med særligt fokus på musikområdet. Køreplanen er, at der i det nye år bliver der åbnet op til ansøgninger til puljen. Herudover giver vi løbende støtte til mindre projekter af vores lille pulje (ca kr.). Kriterierne er de samme som for den store pulje, men det er mindre beløb, der uddeles. Vi har stadig et hængeparti i forhold til, hvordan den database, der blev lavet i forbindelse med kulturanalysen databasen, skal føres videre. Vi har i forbindelse med Port 2010 haft besøg af Billedkunstudvalget under Statens Kunstråd. De var rundt og se flere af udstillingerne og virkede imponeret over den brede forankring og interesse. Mariagerfjord: Der var en artikel i Nordjyske Stiftidende i sommer omkring bosætning i Nordjylland. I den artikel, var der to kommuner, der skilte sig ud ved at borgerne vægtede kulturen højt. Det var Aalborg og Mariagerfjord. Dette er også kommet til udtryk til budgetforhandlingerne, hvor vi er kommet igennem uden besparelser på kultur og har fået en bufferpulje blandt andet til digitalisering af biografer. Mariagerfjord har lig Rebild et kulturblad Der er liv fjorden der kvartalvis udsendes til alle borgere. Vi skal være værter for et stort regionalt DGI arrangement til juni næste år. Brønderslev: Den nye kulturpolitik har været igennem byrådet det har været en god proces. Der er blevet afviklet Keep On Rockin i Hjallerup, hvilket var en kæmpe succes. Vi er også i gang med at lave vores biblioteker lidt mere selvbetjente. Dronninglund Bibliotek kører et forsøg med åbent bibliotek helt uden personale. Vi har også en museumsproblematik, og vi laver også en analyse på området. Det første resultat af undersøgelsen er, at det lokale museum er for lille til at køre selv. Vi har forespurgt om en sammenlægning med Nordjyllands Historiske Museer, men de takkede nej, nu forhandles med Bangsbo Museum. Herudover er vi i gang med at udarbejde en frivillige-politik. 8. Næste møder 8. Mødeplan Kulturaftale Nordjylland (udsendt med dagsordenen Ingen tilføjelser 8. Eventuelt Ole B. Sørensen, RN, har fået henvendelse fra LANA, som er en regionalt dækkende forening, der tidligere er blevet støttet af overgangsordningsmidler, men hvis tilskud ikke blev indstillet til videreførelse i regi af kulturaftalen i 2011 og Ole B. Sørensen spørger om der er andre, der har modtaget lignende henvendelser. 8

9 Ud over Nordjyske Strygere synes dette ikke at være tilfældet. Lone Christiansen, Læsø: Den besparelsesrunde, vi har været igennem på Læsø betyder nogle strukturændringer, hvilket sandsynligvis vil munde ud i et udvalgsløst byråd. I stedet bruger vi ordførerskaber. Når det bliver en realitet bliver mit område splittet op, og så bliver det formentligt ikke længere mig, der har med kultur at gøre. Anna B. Sørensen, Koordinator, fortæller at der pt. forhandles med en barselvikar, der starter i stilligen som koordinator for Kulturaftale Nordjylland 1. januar 2011 og frem til 1. dec Når forhandlingerne er på plads informeres politisk ledelse yderligere. Anne-Dorte Krog, Aalborg, gør opmærksom på at hun sidder i KL s Børn og Ungeudvalg, og at hun meget gerne modtager inputs per mail fra de øvrige kommuner vedr. børn, unge og kultur. Anne-Dorte sender også gerne informationer fra møderne til politisk ledelse. 9

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 DAGSORDEN: 1. Godkende og underskrive referat af den 26.03.2012 2. Nyt fra konstitueret formand (Claus Windfeld) 3. Nyt fra skolelederen

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere