Generalforsamling Danske Dermato-venerologers organisation (DDO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Danske Dermato-venerologers organisation (DDO)"

Transkript

1 Generalforsamling Danske Dermato-venerologers organisation (DDO) Generalforsamling afholdes lørdag den 23.november 2013 kl Mødet afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12, København. Mødet starter med en buffet. Husk tilmelding. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandsberetning. 3. Beretning fra FAPS v/niels Henrik Nielsen. 4. Beretning fra udvalg 5. DDO s hjemmeside 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Orientering fra regionerne. 8. Aflæggelse af reviderede regnskab. 9. Budget og kontingent for kommende år. 10. Valg af bestyrelse. På valg: Christian Avnstorp. Genopstiller. På valg: Morten Østerballe. Genopstiller. 11. Valg til udvalg og valg af revisor. 12. Evt. Bestyrelsen i DDO

2 Danske Dermato-venerologers organisation Formandsberetning lørdag den 23.november 2013, Domus Medica, København. Bestyrelsen: Bo Lasthein Andersen, formand Annemette Oxholm, næstformand Anne Danielsen, sekretær Morten Østerballe, kasserer Christian Avnstorp, IT-ansvarlig FAPS bestyrelse medlem: Niels Henrik Nielsen tiltrådt 2012 DDO s aktiviteter og struktur: DDO er repræsenteret i FAPS-bestyrelse, samt SSU og landsdækkende uddannelsesudvalg. Flere DDO- medlemmer er FAPS-repræsentanter i regionerne. DDO s bestyrelse har rådgivet FAPS og Danske Regioner vedr. fortolkning af ydelser i overenskomsten. Arbejdet vedr. dette er endnu ikke afsluttet og udmeldt. Fordeling af dermatologer (fuldtidspraksis og deltidspraksis): Region Hovedstaden: Region Sjælland: Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 39 klinikker med 50 dermatologer 13 klinikker med 14 dermatologer 14 klinikker med 15 dermatologer 14 klinikker med 16 dermatologer 7 klinikker med 9 dermatologer Dvs. 104 praktiserende dermatologer i 87 klinikker. Økonomisk ramme for speciallægepraksis: Den mindst ringe model FAPS udmelding vedr. økonomiprotokollatet og de mener det vist nok fortsat.. DDO s bestyrelse har brugt megen tid på at administrere de økonomiske krav om kun 1,00% vækst i speciallægepraksis i 2012 / 2013 i forhold til Praksis med store stigninger i omsætning er hidtil blevet kontaktet og bedt om at holde igen med antal ydelser under sygesikringen. De fleste har forstået dette budskab og har tilpasset klinikkens ydelsesmønster. Heldigvis er der i årets løb blevet lettet på den økonomiske stramning, således at man kan øge den samlede økonomiske ramme i de specialer hvor der oprettes nye o-ydernumre.

3 Det forlyder, at vi har overskredet den aftalte økonomiske ramme indenfor dermatologi, men at vi reddes af de specialer der har omsat mindre. Der skulle derfor ikke blive tale om reduktion i ydelses honoraret. Vi har i skrivende stund ikke de helt nøjagtige tal for specialet / de enkelte klinikker. I skal alle huske, at den økonomiske ramme ikke er det samme som knækgrænse, og at 64 og 65 ydelser er både uden for knækgrænse og rammeaftale om økonomi. I skal også være opmærksom på, at forsikringspatienter og patienter uden sygesikrings henvisning ( fængslede, flygtninge, udenlands danskere, selvbetalere ), ikke er dækket af klinikkens almindelige forsikring eller det offentlige fra 01.september Det må tilrådes, at der tegnes en forsikring, der dækker disse patienter. På nuværende tidspunkt er der kun 2 forsikrings selskaber, der tilbyder sådanne forsikringer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: En praktiserende dermatolog fra region H. har anmeldt DDO s formand og hermed også FAPS, samt de øvrige speciallæge organisationer til Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, idet han hævder vi forsøger at kontrollere og begrænse produktion og afsætning af speciallæge ydelser. Anmelderen har haft en betydelig øgning i omsætning i forhold til 2010 og blev gjort opmærksom på dette, på linje med flere andre kollegaer, ligesom det også blev udmeldt til alle, at vi skulle prøve at efterleve overenskomstens krav vedrørende økonomisk ramme, og i stedet finde andre indtægts muligheder. DDO var fra FAPS blevet bedt om at påpege overfor vores medlemmer, at overenskomsten skal overholdes, herunder også den økonomiske ramme. Flere kollegaer efterlyste da også på Danderm initiativer fra DDO, så vi ikke skulle komme i den uheldige situation, at honorarerne blev reduceret. Anmeldelsen resulterede i at medarbejdere fra Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen den 25. juni 2013 mødte op uanmeldt i Lægeforeningen (Domus Medica) med en dommerkendelse, der tillod dem at foretage kontrolundersøgelse, samt beslaglægge al kommunikation via DADLNET. Ud fra det beslaglagte vil man vurdere om der skal rejses en straffesag mod DDO, FAPS og de andre speciallæge organisationer. En afklaring af dette kan først ventes i Modernisering: Rapport vedr. Botox til behandling af hyperhidrose. Rapporten er færdig og godkendt af Danske Regioner, men er endnu ikke udmeldt via moderniseringsudvalget i FAPS. Mulighed for flere 1.gangs konsultationer samme dag. Kun en lidelse pr. henvisning. Disse nye forbedringer skulle have været færdigbehandlet inden udgangen af Der er først for nyligt nedsat udvalg der arbejder med dette. Sundhedsstyrelsens kontrol besøg:

4 En række klinikker har nu haft kontrolbesøg og disse er forløbet noget forskelligt. Der tegner sig et billede, der viser at embedslægerne ikke helt har styr på hvad der skal kontrolleres specielt vedr. de speciale specifikke målepunkter.. Vi bliver orienteret om besøg af embedslægerne de dukker ikke op uanmeldt. Speciale specifikke målepunkter: Cancer behandling ( MM + NMSC ). Behandling med lægemidler: MTX, Prednisolon, Isotretinoin, Ciclosporin, Acitretin, Azathioprin. Bucky behandling. UVB. PUVA. UVA. Arbejdende udvalg: Kursusudvalg vedr..klinikpersonale: Sanne K.Buus og Aksel Otkjær har tilrettelagt et kursus der vil finde sted i januar Det er bestyrelsens plan, at der helst skal være 2 personalekurser, henholdsvis øst- og vest for Storebælt, der på trods af bro fortsat virker som en barriere. Det er planen også fremover at afholde kursus som 1½-dags med overnatning. DDO s hjemmeside: Christian Avnstorp bestyrer DDO s hjemmeside, som desværre i længere tid har været lukket. Dette skyldes at DDS har ændret deres hjemmeside som også har været lukket. Vi forventer at vores nye hjemmeside snart fungerer. Kvalitetsudvalg: Christian Avnstorp er DDO repræsentant i dette udvalg, der arbejder med informationspjecer om sygdomme og medicamina. Udvalg vedr.biologisk behandling: Formand for DermBio er Tomas N. Dam, der er DDO s repræsentant i udvalget og blev efter kampvalg nyvalgt som formand. Monika Gniadecka er suppleant. DDS uddannelsesudvalg:

5 Anne Danielsen har deltaget i dette udvalg, der arbejder med modernisering af den teoretiske del af speciallægeuddannelsen (A-kurser). DDS-efteruddannelsesudvalg: Anne Danielsen deltager i dette udvalg. Kommende DDS-efteruddannelseskursus på Munkebjerg afholdes januar UEMS: Union Europèenne des Medicins Specialistes / European Union of Medical Specialist Section and Board of Dermato-venerology afholder møde i tilslutning til EADV møderne. Monika Gniadecka er DDO deltager. Klimaterapi udvalget: Nedlagt. ekvis: Klinikker, der ikke var med i projektet og som ikke rapporterer til NMSC-databasen, er blevet kontaktet mhp. at komme i gang med dette. Databasen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og vi skal derfor alle indberette vores patienter. I den nye overenskomstperiode skal der udarbejdes praksisrelevante faglige kvalitetsindikatorer ud fra Den Danske Kvalitetsmodel. Diagnosekodning og datafangst modul skal indføres i alle klinikker. Utilsigtede hændelser (UTH): Fra den 1.september 2010 er der indført pligt til at rapportere utilsigtede hændelser i speciallægepraksis til Dansk Patientsikkerhedsdatabase DSPD. Alle UTH i forbindelse med ens egen sundhedsfaglig virksomhed, men også hvad der observeres hos andre læger, skal rapporteres. Det er meget få UTH der er blevet anmeldt fra speciallæge praksis. Efteruddannelse: Siden 2008 har vi kunne få tilskud til 8 efteruddannelsesdage årligt efter eget ønske, men med et krav om fagligt indhold.

6 I perioden 1.oktober 2011 til 30.september 2014 kan der opnås tilskud til yderligere 2 efteruddannelsesdage ikke årligt, men for hele perioden. Disse 2 dage er reserveret til kompetenceudvikling i forbindelse med kvalitet indenfor forskellige områder som f.eks. datafangst og diagnosekodning. Skal være regionalt, såfremt der udbydes et kursus. IT-området: Praksisdeklaration skal angives på sundhed.dk. Fra 1.juni 2011 blev det et krav, at mindst hver anden måned skal klinikkens ikke-akutte ventetid til 1.konsultation angives på sundhed.dk. Mange glemmer fortsat dette og flere af vores medlemmer er blevet kontaktet af de respektive regioners sundhedsafdeling, som ser meget strengt på denne forseelse / forglemmelse, der opfattes som manglende overholdelse af overenskomsten. Korrekt kodning af de elektroniske henvisninger har været et hyppigt problem, der nu efter regionerne har fået nyt IT, har medført at mange af vores medlemmer har fået returneret regninger. Der er generelt problemer med korrekt kodning af regninger til sundhedsafdelingerne og DDO har via FAPS måtte udtale sig i flere sager, der blev fundet via regionernes kontrolstatistik. Korrekt brug af overenskomsten og ydelserne vil derfor blive gentaget på kommende Munkebjerg efteruddannelse. Overenskomsten vedr. delepraksis, assisterende speciallæge og vikar: Der er fortsat kollegaer der ikke helt forstår reglerne vedr. vikar og assisterende speciallæge. Både FAPS og regionerne er mere opmærksom på hvordan reglerne bruges, idet misbrug vil belaste den økonomiske ramme. Delepraksis: En personlig ordning der kan tillades hvis speciallægen pga alder (gældende folkepensionsalder) eller kronisk sygdom har brug for aflastning. Når speciallægen ophører med at arbejde bortfalder ordningen. Assisterende speciallæge: En personlig ordning der kan gives hvis speciallægen pga kronisk sygdom, fagpolitisk arbejde eller alder (folkepensionsalderen), har brug for aflastning. Vil kunne være tidsbegrænset. Kan opsiges med et aftalt opsigelsesvarsel (typisk ½ år). Ordningen bortfalder ved evt. salg af praksis. Vikar: Det er slut med tidligere lempelige regler mht. vikar brug. Desværre oplever vi at også dermatologer ser stort på disse regler og dermed øger omsætning i praksis. De nugældende regler er: - kun en vikar ad gangen pr. dag pr. praktiserende speciallæge.

7 - kun vikar ved midlertidig fravær af speciallægen, hvortil der kan ydes støtte fra FAS Fond (Sygefonden) dvs. sygdom, barsel, fædreorlov, plejeorlov m.m. - efteruddannelses kursus - sammenhængende ferie - brug af vikar skal meddeles til regionen såfremt varighed af vikariat er over 2 uger i sammenhæng eller mere end 1 uge pr. måned i gennemsnit over en længere periode. - brug af vikar i en samlet periode uanset timetal af mere end 6 måneders varighed, skal aftales med samarbejdsudvalget og der skal udarbejdes en 64 stk. 1 aftale.. Generationsskifte / nye kollegaer: Det er glædeligt, at der også i det forgangne år er sket flere praksishandler og efterhånden er det nu blevet vanskeligt at købe en praksis. Vi ser nu at nyuddannede speciallæger i dermatologi ikke kan få job på afdelingerne, efter de har opnået speciallæge autorisation og at det heller ikke er muligt for dem at købe en praksis. Dette var forudsigeligt, idet der uddannes for mange dermatologer i disse år, et synspunkt der blev fremført af DDO og også af YD i forbindelse med arbejdet i prognose udvalget vedrørende speciallæge uddannelsen i dermatologi. Synd for de unge mennesker der må forlade specialet eller søge job som dermatolog i udlandet. Fremtiden: Den gældende overenskomst med dens stramme økonomiske rammer er en belastning i vores speciale, hvor vi har oplevet en betydelig udskiftning blandt de praktiserende dermatologer, samt fået oprettet 0-ydernumre, dog heldigvis med kompensation for de nye ydernumre. Kun den generelle del i overenskomsten er ændret. Vi har desværre uændrede regler i den speciale specifikke del af overenskomsten. De positive ting i overenskomsten problemet med flere diagnoser på en henvisning og adgang til at gennemføre flere konsultationer på en dag skulle have været afklaret for længe siden, men heldigvis ser det ud til at udvalgs arbejdet nu endelig er kommet i gang. Vi må alle håbe på et positivt udfald af dette udvalgsarbejde. Man kan frygte, at den planøkonomi med maksimal ydelsesstigning pr år vi er underlagt, vil bremse al fremskridt i speciallæge praksis. Vi ser allerede følgerne af dette, i form af øget ventetid, men også tilbageholdenhed mht. investering i nyt materiale og renovering i klinikkerne. Vi kan frygte at også den næste overenskomst bliver med en overordnet stram økonomisk styring. Jeg vil som tidligere år opfordre alle DDO - medlemmer til aktivt at deltage i det faglige arbejde både internationalt, nationalt og regionalt. Det er lidt pinligt, at vi blandt DDO s medlemmer har så store problemer med at finde medlemmer til forskellige udvalg både i DDO og DDS regi. Skal vi opnå noget for vores speciale, må vi også alle være indstillet på at yde en indsats. Det er ikke urimelige krav der stilles til den eller de medlemmer, der vil indgå i udvalgs- og bestyrelses arbejde. Det er på det regionale plan via samarbejdsudvalgene vi kan få lidt modernisering ind i vores speciale ved hjælp af 64 aftaler om nye ydelser, der aftales i de regionale samarbejdsudvalg, hvor der er direkte kontakt til politikerne og

8 embedsmænd. En større fælles modernisering må vente endnu nogle år, idet det ikke er dermatologi, der lige står for en gennemgribende modernisering af specialet. Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse og alle andre samarbejdspartnere for et godt arbejde i det forgangne år. Bo Lasthein Andersen DDO formand

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere