Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013"

Transkript

1 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Vederlag og lønpolitik 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem 8. Valg af revisor 9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer 10. Eventuelt

3 1. Valg af dirigent

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Vederlag og lønpolitik 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem 8. Valg af revisor 9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer 10. Eventuelt

5 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

6 Jakob Fastrup Bestyrelsesformand

7 Kilde: OECD, Economic Outlook, Marts 2013 Den globale økonomiske aktivitet er ved at komme i gang, men den fortsatte krise i euro-zonen forsinker en meningsfuld bedring.

8 Ledigheden Bruttoledige Nettoledige Aktiverede i alt M M M M M M01 Kilde: Danmarks Statistik

9 Boligpriser (2006 = Indeks 100) Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 Kilde: Danmarks Statistik

10 Konkurser og tvangsauktioner Konkurser Tvangsauktioner i alt Kilde: Danmarks Statistik

11 BNP-vækst (%) Kilde: Danmarks Statistik Bruttonationalprodukt, BNP

12

13

14 Foto: Leiff Josefsen, GrønlandsBANKEN

15

16

17

18 1 filial + 1 filial = 1 filial (og bedre økonomi, bedre forhold, bedre rådgivning og mere fleksibilitet) Arden og Hadsund samledes i Hadsund Rødding og Viborg samledes i Viborg Vorgod-Barde og Skjern samledes i Skjern Nordenskov og Næsbjerg samledes i Næsbjerg Årre og Agerbæk samledes i Agerbæk Gislev og Ringe samledes i Ringe Oure og Svendborg samledes i Svendborg Stenstrup og Kværndrup samt Svendborg samledes i Kværndrup og Svendborg

19 Tomas Michael Jensen Niels-Ove Mølhave Jim Poulsen

20 Vederlag DKK Bestyrelsen Adm. direktør Jan Pedersen Viceadm. direktør Tomas Michael Jensen 2.134

21 Resultat før skat (mio. kr.)

22 Udlån (mio. kr.)

23 Basisindtjening (mio. kr.)

24 Solvensmæssig overdækning (%-point) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

25 Aktiekurs 25 Omsætning i stk. aktier handler

26

27

28

29

30

31 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

32 Jan Pedersen Adm. direktør

33 Nedskrivning af udskudt skatteaktiv DKK Årsrapport 2011 Korrigeret årsrapport 2011 Difference Resultat efter skat Aktiver Egenkapital

34 Resultatopgørelse (DKK 1.000) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i ass. virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat

35 Balance (DKK 1.000) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 15,5 % 14,2 % Antal medarbejdere

36 300 Basisindtjening (mio. kr.) 600 Nedskrivninger (mio. kr.) ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Solvensoverdækning (%-point) Likviditetsoverdækning (%)

37

38 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

39 Det negative resultat af 2012 dækkes via egenkapitalen (Årsrapporten 2012, s. 18)

40 5. Vederlag og lønpolitik

41 A) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, således, at: menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK formanden modtager DKK næstformanden modtager DKK Herudover modtager de nedsatte udvalgs medlemmer DKK , idet revisionsudvalgets medlemmer dog modtager DKK og det særlige revisionsvalgte medlem DKK Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende honorar kan ses i oversigtsform i årsrapporten for 2012, s. 61, note 9.

42 B) Godkendelse af revideret lønpolitik Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik.

43 1. Indledning I medfør af Lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder har bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) vedtaget følgende lønpolitik. 2. Formål Formålet med nærværende lønpolitik er at fastlægge retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser for den personkreds, der er omfattet af politikken, jf. pkt. 3. Lønpolitikken skal bidrage til at understøtte en adfærd, der gavner DABs interesser og langsigtede værdiskabelse. Lønpolitikken skal fremme en sund og effektiv risikostyring, der ikke tilskynder til overdreven risikotagning og i øvrigt være i overensstemmelse med DABs strategi, værdier og forretningsmodel.

44 3. Omfang Lønpolitikken omfatter bestyrelsen, direktionen samt væsentlige risikotagere, således som disse er defineret under pkt Væsentlige risikotagere Bestyrelsen har defineret følgende medarbejdere som væsentlige risikotagere: Ledende medarbejdere, defineret som medarbejdere med direkte reference til direktionen eller med ansvar for væsentlige forretningsområder og regionale afdelinger. Ansatte, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på bankens vegne og for bankens midler. Ansatte, der kan påføre DAB væsentlige kreditrisici. Den compliance- og risikoansvarlige. Den interne revisionschef.

45 5. Løndele og fratrædelse Hverken bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere aflønnes med variable løndele, aktier, aktieoptioner eller anden form for incitamentsaflønning, ligesom der ikke ydes ydelsesdefinerede pensionsordninger eller gratialer for opnåede salgsresultater. Der er heller ikke etableret aktieoptions- eller incitamentsprogrammer for ledelsen. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Direktionen og væsentlige risikotagere er fast aflønnede og ansættelsesforholdene, herunder fratrædelsesvilkår, følger almindelig praksis på området og evalueres løbende. Der er ikke aftalt fratrædelsesgodtgørelser med direktionen med en værdi på mere end tre års vederlag. Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse er ikke afhængig af resultater opnået ved varetagelse af stillingen. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejdere ydes et engangsvederlag. Såfremt dette udnyttes, sker det i overensstemmelse med reglerne herfor. Overenskomstansatte ydes overenskomstmæssig løn.

46 6. Vederlagsudvalg Bestyrelsen udvælger af sin midte et vederlagsudvalg, der indstiller lønpolitikken, herunder pensionspolitikken til bankens bestyrelse. Vederlagsudvalget overvåger endvidere tiltag på lønområdet og udfører kontrol med overholdelsen af lønpolitikken, jf. pkt Godkendelse og forelæggelse for generalforsamlingen Lønpolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til endelig godkendelse på DABs generalforsamling. 8. Kontrol og rapportering Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes og fastlægger retningslinjer for kontrollen. Resultatet af kontrollen indrapporteres til bestyrelsen.

47 9. Oplysnings- og indberetningspligt Oplysninger om lønpolitikken og praksis gives i DABs årsrapport i overensstemmelse med kravene herom, ligesom oplysningerne indberettes til Finanstilsynet. 10. Opfølgning på lønpolitikken Bestyrelsen skal, efter indstilling fra vederlagsudvalget, gennemgå lønpolitikken, herunder pensionspolitik mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling.

48 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

49 Overgangsordning I henhold til vedtægterne sidder den samlede bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2014, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg.

50 Krav fra Finanstilsynet I gruppe 1 og 2 institutter og større realkreditinstitutter bør der være mindst ét bestyrelsesmedlem med ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed. Baggrunden for dette krav er et ønske om at sikre, at bestyrelsen har den fornødne viden og erfaring til at forholde sig kritisk til direktionens arbejde og forslag. Det er Finanstilsynets opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at have egentlig praktisk ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed for at kunne forholde sig til de forehold og rammer, der er præmisserne for drift af en finansiel virksomhed i den nævnte størrelse. Det skal understreges, at den krævede erfaring fra anden finansiel virksomhed kan være opnået fra andre poster end som direktør, der er anmeldt i Erhvervsstyrelsen. Således vil erfaring fx som vicedirektør eller kreditchef også ud fra en konkret vurdering kunne opfylde kravet. (Finanstilsynet, 4. juli 2012)

51 Kandidat med erfaring fra anden relevant finansiel virksomhed Helle Okholm er født i 1965 og er bosiddende i Gilleleje. Helle Okholm er uddannet statsautoriseret revisor og har mange års erfaring som økonomiansvarlig i større internationale produktions- og servicevirksomheder, fx: 2009 nu Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S VP Finance & IT i FOSS A/S Koncernøkonomichef i Chr. Hansen A/S Økonomidirektør i ISS Danmark A/S Statsautoriseret revisor og medlem af afdelingsledelse i KPMG Afdelingsleder med reference til revisionschefen i Unibank Revisor ved KPMG Helle Okholm er endvidere bestyrelsesmedlem i Lokalbanen A/S, Bluegarden AS (Norge) og Bluegarden AB (Sverige) og har tidligere haft bestyrelsesposter inden for FOSS Koncernen samt været medlem af Revisornævnet udpeget af DI.

52 7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem

53 I henhold til vedtægterne sidder den samlede bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2014, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Preben Arndal fortsætter som revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

54 8. Valg af revisor

55 Bestyrelsen foreslår valg af: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

56 9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

57 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 29. april 2018 at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

58 10. Eventuelt

59

60 Tak for opmærksomheden Banken er vært ved en sandwich og en øl, en sodavand eller et glas vin.

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere