Fængselsforbundet i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsforbundet i Danmark"

Transkript

1 Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1

2 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale... 6 Arbejdsmiljø... 6 OK Ny Løn... 8 De enkelte sektorer... 8 Punkt 2: Fastsættelse af dagsorden Punkt 3: Fastsættelse af forretningsorden Punkt 4: Valg af 2 dirigenter Punkt 5: Valg af stemmetællere Punkt 6: Valg Punkt 7: Eventuelt

3 Punkt 1: Mødets åbning Forbundsformanden bød velkommen til den ekstraordinære kongres og indledte med at foretage navneopråb. Delegerede til kongressen De delegerede var: Følgende var delegerede på kongressen: Forbundsformand Kim Østerbye Kst. forbundskasserer Ina Rasmussen Forbundssekretær Bente Benderska Forbundssekretær Jannie Hallø Forbundssekretær René Larsen Arresthusene Midt- og Nordjylland Kasserer Robert Filtenborg Demény Hanne Munk Degn Jan Balle Birgitte Høgh Poul Erik Tranekjær Arresthusene Syd- Sønderjylland og Fyn Allan Kjær Lars Johansen Henrik Bendixen John Hansen Erik Bering AO-Sjælland Kasserer Rene Rasmussen Peter Bernth Vivi Poulsen Poul Erik Piil Steffen Jørgensen Karina Hemmingsen Lederforeningen Næstformand Kasserer Suppleant Suppleant Regionsværkmeter Flemming Solberg Bent Emil Hansen Leif K. Unø Johan L. Jacobsen Carsten O. Jensen Henning S. Pedersen Københavns Fængsler David Jensen Henrik Wifstrand 3

4 Værkmester Værkmester Værkmester Ina Lindgren Johansen Tine Kjer Michael Thomsen Bettina Wifstrand René Leif Lund Winnie Lund Lennart Hilfeldt Trine Pedersen Michael Fobian Nielsen Vridsløselille Kasserer Værkmester Michael Kaj Jensen Jesper Dalbye Morten Johansen Tanya-Louise Ingstrup Jørgen Clement Pedersen Herstedvester Bestyrelsesmedlem Suppleant John Rasmussen Lars Martinussen Ivan Falk Amier Al-Amier Østjylland Carsten Aagaard Sørensen Maj-Britt Skovgård Balle Brian Meldrup Søren Larsen Henrik Radfelder Nyborg Kasserer Bestyrelsesmedlem Bo Sørensen Kent Mosbæk Svend Erik Stougaard Anders Talbro Sonny Jørgensen Ringe Steen Østerberg Åge Hansen Priisholm Kragskovhede Teddi Klit Christensen Sdr. Omme Peter Kempf Niels Winther Horserød Rasmus Tambour 4

5 Værkmester Lars Christensen Bonnie Lundquist Møgelkær Hans Jørgen Hansen Susanne Munch Kristensen Søbysøgård Verner Thomsen Erik Hauge Kærshovedgård Jens Højbjerg Petersen Jens Erik Christensen Nr. Snede Bestyrelsesmedlem Hans Jakob Petersen Arne Mortensen Pan Otkjær Renbæk Værkmester Sten Møgelvang Nielsen Ole Petersen Jyderup Heidi Olsen Nina Odgaard Ellebæk Martin Schrøder Jacob Blemmer Poulsen Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening Kresten Damsgaard 5

6 Forbundsformandens åbningstale Forbundsformanden indledte dernæst kongressen med følgende åbningstale: Kære delegerede, tillidsrepræsentanter, HB-medlemmer - men først og fremmest kollegaer. Velkommen til denne lille ekstraordinære kongres, hvor det primære formål er at få valgt en ny forbundskasserer og hvis I følger dette, en ny forbundssekretær for de lukkede fængsler. Jeg er selvfølgelig godt klar over at det er store krav at stille til jer i en travl hverdag, at I skal bruge jeres fritid på at komme her i dag og for nogle bruge meget lang transporttid på at være her i meget kort tid. Jeg vil derfor give jer en kort status på nogle af de centrale områder vi arbejder med i øjeblikket herunder kongresperiodens tema - fokusområdet arbejdsmiljø. Kl kommer Janus Broe Malm fra OAO og holder et oplæg om fremtidens tillidsrepræsentant. Alle delegerede er meget velkomne til at blive og overvære dette samt deltage i debatten om fremtidens tillidsrepræsentant, som bliver meget interessant. Jeg forventer, at debatten er afsluttet ca. kl Arbejdsmiljø Forbundet har fået meget positiv feed-back på vores store arbejdsmiljøundersøgelse, så der er ingen tvivl om, at den er blevet læst med stor interesse, både af medarbejdere og ledere. Det er meget positivt. Næste indsats i forhold til vores fokus på arbejdsmiljøet er en konference/uddannelsesdag for tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, som vi afholder på Ramsingsvej den 30. september I må meget gerne reservere datoen. Programmet for dagen vil indeholde undervisning i de nye regler i arbejdsmiljøloven, som træder i kraft formentlig pr. 1. juli Derudover bliver der mulighed for at debattere trivselsundersøgelse og arbejdsmiljø generelt. Vi forventer at slutte dagen med gruppedrøftelser på afdelingsniveau om samarbejdet mellem TR og sikkerhedsrepræsentanter. Der vil blive skrevet om programmet og om tilmelding til arrangementet i fagbladet, så snart de sidste detaljer er på plads. Desværre er der stadig institutioner, hvor der ikke har været gennemført korrekte, lovlige valg af sikkerhedsrepræsentanter i visse tilfælde er der nok snarere tale om ledelsesmæssige udpegninger. Det gavner hverken arbejdsmiljøet, ledelsen eller medarbejderne. Vi presser på overfor direktoratet for at få dem til at opmuntre institutionerne til at overholde reglerne vi håber I gør det samme i de lokale samarbejdsudvalg. Der er mange gode arbejdsmiljøprojekter i gang problemet er stadig i vores optik den manglende sammenhæng mellem projekterne og ind imellem med resten af virkeligheden. Som et eksempel kan nævnes det meget gode FUT-projekt på Nyborg gennemført efter principperne om brugerdreven innovation, som det kaldes med et fint ord, når man får de forskellige parter til at udvikle nye tiltag sammen. Projektet på Nyborg er efterfølgende blevet omtalt i medierne som et eksempel på fængslets engagement i arbejdsmiljøet. Men det er svært at få til at hænge sammen med en rød smiley fra Arbejdstilsynet, højt sygefravær og rigtig mange sager om både personale og samarbejdsproblematikker. Det er vores opfattelse at der skal være sammenhæng mellem det man gør - og det man siger man vil gøre. Ellers mister man kredit på tillid og troværdighed det man kalder den sociale kapital og som mange af Kriminalforsorgens institutioner har alt for lidt af. 6

7 Der skal afholdes regionale opfølgningsdage om arbejdet med de problematikker som Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse afdækkede. Opfølgningsdagene afholdes i løbet af de kommende måneder. Som noget nyt vil Kriminalforsorgens Hovedsikkerhedsudvalg deltage i opfølgningsdagene - på forslag fra os - og det håber vi kan være med til at synliggøre Hovedsikkerhedsudvalget og samtidig på længere sigt støtte op om, at der skabes mere sammenhæng mellem de mange initiativer på arbejdsmiljøområdet. I anledning af arbejdsmiljødagen den 28. april har LO fået udarbejdet nyt materiale om blandt andet mobning, som er indsatsområdet for dette års arbejdsmiljødag. Materialet er omdelt til jer, og skulle man være interesseret kan yderligere eksemplarer rekvireres via forbundskontoret eller på LO s hjemmeside. OK11 Det private arbejdsmarked har forhandlet overenskomst i år. Der blev forhandlet to-årige overenskomster. Der er dermed tale om en fravigelse af de 3- og 4-årige overenskomster, som har været anvendt i efterhånden mange år i opgangstiderne. Den korte overenskomstperiode kan udlægges som en naturlig konsekvens af, at lønmodtagersiden - tidernes ugunst taget i betragtning - ikke har opnået specielt høje lønstigninger. Rammerne har været i størrelsesordenen 4 % (for 2 år). Ud over de mere traditionelle (men lave) satsstigninger indeholder overenskomsten en række bløde værdier som ændringer af barsels- og pensionsvilkår og bedre vilkår ved afskedigelser. Der er med andre ord ikke lagt op til en lønfest ved OK11. Stigningerne i de offentlige lønninger har de senere år ligget væsentligt over det private arbejdsmarked, hvilket har kunnet ses af reguleringsordningen som i øjeblikket udmønter negativt med mere end 3%. Forventningerne skal derfor sættes efter en reallønssikring, ingen pensionsforringelser og de mere bløde værdier. Forbundet vil forsøge at rejse en debat om lønstigning i kroner og øre og ikke i procent. Det er ulig sjovere at få 4 % af kr. end af kr. Men det er langtfra sikkert, at en debat medfører ændringer. En anden diskussion vil sandsynligvis blive, om vi skal bevare reguleringsordningen. Der er ingen tvivl om, at ordningen historisk har givet mere, end den har taget. Men det er vi tilbøjelige til at glemme, når ordningen udmønter negativt. Samtidig har dagens debat om at udskyde overenskomstforhandlingerne eller forlænge overenskomsten med et år intensiveret debatten om bevarelse af reguleringsordningen. Processen i forbindelse med OK 11 vil ske som normalt. Men processen med kravsindsamling og fremsendelse vil ske hurtigere end vi plejer, da parterne CFU og Finansministeriet har ønsket mere tid til forhandlingerne. Forbundets krav skal være fremsendt til OAO senest den 16. august Til det formål har Hovedbestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal indsamle og indstille vores krav til Hovedbestyrelsen som laver den endelige prioritering inden fremsendelsen til OAO. Alle sektorer er repræsenteret i arbejdsgruppen, og alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag. Mulige temaer i OK 11: 1. Ny Løndannelse Der bliver et arbejdsgiverkrav om - friere form for løndannelse - individuel forhandling 7

8 2. Tjenestemandspension - lavere pligtig afgangsalder - førtidspensionsfradraget Ny Løn Det blev som tidligere fortalt vedtaget under OK08, at vi inden næste overenskomst skulle finde et nyt lønsystem for fængselsforbundets forhandlingsområde. Det er med stor skuffelse og nogen bitterhed at jeg kan konstatere, at det har lange udsigter med at finde et system som både skaber den fornødne lønglidning - og har en gennemskuelighed der gør, at både tillidsrepræsentanter og medarbejdere kan se fornuften i et anderledes lønsystem. Vi er på det ene møde efter det andet blevet mødt med helt urimelige krav fra arbejdsgiverens side omkring basisløn til alle - uden den nødvendige trinmæssige forhøjelse. Konsekvenserne af de forslag vi hidtil har set ville betyde en meget ringe lønudvikling for flertallet af forbundets medlemmer. Sagen er nu så principiel for os, at vi forhandler direkte med Personalestyrelsen og med OAO som bisidder. Det er mit håb, at vi kan nå en aftale inden udløbet af denne OK periode i slutningen af februar 2011, men jeg er nok lidt pessimistisk omkring den reelle mulighed for at nå et fælles resultat. De enkelte sektorer Udover de mere overordnede emner forbundet beskæftiger sig med, så foregår der også mere sektorspecifikke ting i forbundsregi. Når vi er så mange samlet i dag, vil jeg gerne benytte lejligheden til at give en kort orientering om status i de enkelte sektorer, og hvilke opgaver forbundssekretærerne prioriterer i øjeblikket. Åben sektor I 2009 blev der valgt tillidsfolk på alle fængslerne og alle steder blev tillidsmanden også valgt som formand for lokalafdelingen. Desværre valgte Karsten Pedersen fra Kragskovhede at trække sig som tillidsmand og lokalafdelingsformand i december 2009, hvorfor der på generalforsamlingen blev valgt ny tillidsmand og formand. Valget faldt enstemmigt på Teddy Christensen. Alle generalforsamlingerne er nu vel overstået og ved de generalforsamlinger, som forbundet har deltaget i, har den generelle stemning været rigtig god. Set ud fra de emner der er blevet drøftet på generalforsamlingerne og bestyrelsernes beretninger, går det ganske godt i den åbne sektor bortset fra de besparelser, som alle er blevet ramt af. Det har gjort ondt. Flere steder er der skåret længere ind, end ind til benet. Og der er jo ikke udsigt til, at der ligefrem kommer flere økonomiske midler, hverken til den åbne eller til de andre sektorer. Men når man ser bort fra disse irriterende, nærmest tilbagevendende besparelser ja så går det faktisk rimelig godt. På de fleste af fængslerne er der et fornuftigt og godt samarbejde med ledelserne, der lyttes til medarbejderrepræsentanterne og opståede problemer løses for det meste til alle parters tilfredsstillelse. I januar måned fik Kriminalforsorgen en ekstra bevilling til omkonvertering af 30 åbne pladser til 30 lukket pladser. Disse pladser skal placeres i Horserød og der er nu gang i forhandlingerne vedrørende dette. Derudover blev der givet penge til bedre sikkerhed i de åbne fængsler. Baggrunden for den beslutning er, 8

9 som de fleste sikkert er bekendt med, at der på en del åbne fængsler sidste efterår har været indtrængen på fængslerne af personer udefra. Det kan vi selvfølelig ikke leve med, så en bedre sikring hilses velkommen. I sommeren 2009 åbnede der en ny afdeling i Jyderup. Det er en afdeling for unge og der er plads til 5 afsonere. Afdelingen er kommet godt fra start og har givet fængslet en ny type indsatte nemlig kvinder, idet afdelingen er for begge køn. At det går rimelig godt på fængslerne betyder ikke, at tillidsfolkene kan læne sig tilbage og blot nyde frugten af høsten. Der er stadig udfordringer og problemer der skal løses rundt om i fængslerne. Arresthussektor/Fiskeridirektoratet/ IO m.fl. Der har været - og er - mange person- og sygesager i arresthussektoren. IO har ganske store og komplekse problemer, hvilket primært skyldes manglende ledelsesmæssig fokus, harmonisering og opfølgning. Forbundet har i den anledning haft en dialog med direktoratet og har indgået en aftale om nedsættelse en arbejdsgruppe, der skal overveje nye muligheder for arbejdets tilrettelæggelse. Men processen går trægt, og det har nu taget over et halvt år bare at nedsætte arbejdsgruppen, som endnu ikke er indkaldt. Det er klart utilfredsstillende, og vi har derfor rettet henvendelse til vicedirektør Annette Esdorf og rejst sagen på CSU. Desuden planlægger vi en artikel i næste nummer af Fængselsfunktionæren om IO, og vi har orienteret de retspolitiske ordførere Karen Hækkerup og Karina Lorentzen Dehnhardt om problematikken, som begge har været ude at køre med en afdeling. Fodlænkeordningen står foran en udvidelse fra 3 til 5 mdr. til sommer. Og ordningen er uforståeligt aldrig blevet evalueret. I Fiskeridirektoratet forhandler forbundet i øjeblikket om at få indgået en aftale om en fællestillidsrepræsentant for fiskerikontrollører og vicefiskeriinspektører. Vi ønsker, at en aftale skal indeholde en aftale om et timebudget, men det er et punkt, som Fiskeridirektoratet ikke vil give sig på. De mener en sådan aftale vil være et udtryk for mistillid. De henholder sig til, at en fælles tillidsrepræsentant skal have den tid, der er nødvendig. En konsekvens af dårlige rammer for fælles tillidsrepræsentanter så vi, da afdelingsformand Martin Hansen blev syg pga. stress. I hans fravær fungerede næstformand Henrik Nielsen indtil repræsentantskabsmødet den 29. marts Begge havde forinden tilkendegivet, at de ikke genopstillede, og længe så det ud til, at afdelingen måske fik problemer med at finde nye kræfter til at overtage. Heldigvis er det lykkedes. Og Kresten Damsgaard er nyvalgt formand (og FTR) og Stig Prüssing er nyvalgt næstformand (og suppleant for FTR). Der forestår nu en opgave i at hjælpe den nye bestyrelse. Apropos sygdom, så assisterer forbundet direktoratet med udarbejdelsen en ny sygefraværshåndbog og vi forventer, at sygefraværshåndbogen meget snart udsendes til høring. Ledersektor Ledernet Som det nok er det fleste bekendt, blev der i efteråret afholdt en række møder i Lederforeningen. På møderne blev lederne bl.a. spurgt om hvilke ønsker, de har til medlemskabet af Fængselsforbundet og Lederforeningen. Det ønske, der umiddelbart har størst interesse er at få oprettet et forum, hvor lederne indbyrdes kan informere og rådføre sig med hinanden og et forum som bestyrelsen og forbundet kan bruge til at udsende informationer og nyheder direkte til lederne. Bente har lavet et oplæg til design og opbygning af siden og til retningslinjer for brugerne. I mandags har hun været til det første møde med IT konsulenten om det videre arbejde, så det bliver spændende at følge det videre udviklingsarbejde. Omrokeringer På et par af de store fængsler er der sket omrokeringer blandt nogle af souscheferne/mellemlederne. Forbundet er principielt enig i ideen om at rokere blot det er med det formål at udvikle lederne eller arbejdspladsen og at det sker på en ordentlig og sober måde for lederne. 9

10 Afskedigelser Forbundet oplever, at der er blevet langt større fokus på lederne og deres måde at bedrive ledelse på. Der har de seneste måneder været nogle tilfælde, hvor ledere nærmest har stået overfor en afskedigelsessag begrundet i for ringe lederevner. Forbundet og Lederforeningen mener ikke, at man på den baggrund uden videre kan fyre en leder. En leder må som minimum først gøres opmærksom på hvilke områder han eller hun skal udvikle sig på, og evt. hjælpes med at få stillet ledelsesværktøjer til rådighed. I de tilfælde der indtil videre har været, er der iværksat sådanne tiltag, så det er vi tilfredse med. Lukket sektor Bandeproblematikkerne fylder meget den tunge koncentration af banderelaterede indsatte skaber mange sikkerhedsmæssige problemer, men det er positivt at alle medlemmer synes at tage det som en udfordring og gør deres yderste for at holde problemerne på et lavt niveau. Der er ikke tvivl om, at Kriminalforsorgen har hårdt brug for nogle nye værktøjer i kassen, for at håndtere bandemedlemmerne. Både ressourcetilførsler, ombygninger til sektionering og fokus på informationskanaler og regime vil kunne afhjælpe, og forbundet gør hvad vi kan få at sætte politisk fokus på behovet. Desværre skydes det meste til hjørne, fordi forligspartierne nu henholder sig til aftalen fra finanslovsforhandlingerne om at Kriminalforsorgen, JM og FM skal gennemføre en analyse af Kriminalforsorgens kapacitets- og ressourcebehov. På nogle af de lukkede fængsler køres der fortsat en meget lidt dialogorienteret kurs, hvilket klart afspejler sig i de sager vi får ind og den generelle mangel på trivsel blandt vores medlemmer på de pågældende institutioner. Ingen nævnt ingen glemt. Vi afventer domstolenes afgørelser af en række principielle sager vi har rejst. Vi forventer at vinde de sager og ledelserne kan formentlig godt se, at de løber en meget stor risiko for at tabe dem og det er nok også med til at sætte tingene på spidsen. Vores råd kan kun være, at man fremover undlader at gradbøje reglerne for at gavne uskrevne dagsordener regler og rettigheder gælder alle, og der kan ikke skabes tillid og retfærdighed så længe regler og rettigheder ikke respekteres på samme måde som ledelsen, med rette, forventer, at vi som medarbejdere honorerer vores forpligtigelser som ansatte i Kriminalforsorgen. På Herstedvester, Ringe, Nyborg og Ellebæk er der fortsat et højt konfliktniveau og en ringe grad af dialog. Samarbejdssekretariatet er p.t. i gang med et udviklingsprojekt på Ellebæk, som vi håber vil forbedre situationen, men der er ikke udsigt til optimisme for så vidt angår Ringe, Herstedvester og Nyborg, hvor ledelserne meget målrettet går efter tillidsrepræsentanterne. Enhver udtalelse, skrivelse eller holdning fra tillidsrepræsentanterne vendes og drejes, for at se, om der måske kan laves en sag ud af det og det er meget trist og absolut skadeligt for alle på de pågældende institutioner. Vi bistår naturligvis vores tillidsrepræsentanter og håber på, at direktoratet på sigt vil overtage ledelsen af Kriminalforsorgen ikke bare i ord men også i handling, så der kan komme ordnede forhold på alle institutioner. Decentraliseringen af kompetence til de lokale ledelser er tilsyneladende for stor en mundfuld for nogle inspektører. Heldigvis er der da også institutioner i lukket sektor, hvor samarbejdsrelationerne er gode og der lægges vægt på medarbejdernes trivsel. Og personalemanglen er også ved at være et overstået kapital og det er jo heldigt i en periode hvor kapacitetsudnyttelsen er tårnhøj. Desværre har de gennemførte besparelser haft mange negative konsekvenser, som skader ikke mindst den dynamiske sikkerhed for personalet. 10

11 Strukturen Afslutningsvis vil jeg knytte et par ord til forbundets nye struktur. Forbundsstrukturen har nu virket siden starten af 2007 og den virker faktisk efter hensigten - i forhold til det vi kunne opnå på daværende tidspunkt. De enkelte områder i forbundet har fået mere fokus, og der er kortere vej mellem afdelingerne og den daglige ledelse i forbundet. Samtidig er det blevet muligt at håndtere flere sager og samtidig fastholde et politisk fokus. Desværre indhentede virkeligheden os - og med de i dag langt mere rigide fortolkninger af TR-aftalerne, er det blevet nærmest umuligt at skulle varetage organisations formål og opgaver lokalt som det ellers var aftalt der skulle fokus på. Det betyder selvfølgelig, at forbundet er nødt til at have fokus på, hvordan vi så skal sikre at medlemmerne får den nødvendige opbakning og tilstedeværelse af organisationen på arbejdspladsen. I princippet har vi jo kun krav på at der er en tillidsrepræsentant på stedet - ikke nødvendigvis en medlemsvalgt organisationsrepræsentant. Vi vil i såvel Hovedbestyrelsen som i forbundsledelsen have fokus på at sikre de nødvendige strukturændringer, når og hvis det bliver nødvendigt, men i et tempo så alle kan være med. Indtil da er afdelingerne hårdt spændt for og en del fritid må inddrages. Det er min opfattelse at dette bør være et emne i OK11, men lad os nu se om den samlede statslige fagforening tør det for en del af dem har jo deres egne aftaler i klemme. En rigtig god dag til alle og et godt valg til de opstillede. Punkt 2: Fastsættelse af dagsorden Hovedbestyrelsen havde indstillet nedenstående dagsorden til vedtagelse på kongressen. DAGSORDEN Mødets åbning Punkt 1 Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Mødets åbning Fastsættelse af dagsorden Fastsættelse af forretningsorden Valg af 2 dirigenter Valg af stemmetællere Valg Eventuelt Forbundsformanden spurgte om kongressen kunne godkende dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 11

12 Punkt 3: Fastsættelse af forretningsorden Forbundsledelsen havde indstillet nedenstående forretningsorden til vedtagelse på kongressen: KONGRESSENS FORRETNINGSORDEN 1. Forbundsformanden åbner mødet og fremlægger dagsordenen og forretningsordenen til godkendelse samt leder valget af 2 dirigenter. 2. Dirigenterne leder mødet efter den godkendte dagsorden, der til dette møde skal indeholde følgende punkter: 1: Mødets åbning 2: Fastsættelse af dagsorden 3: Fastsættelse af forretningsorden 4: Valg af 2 dirigenter 5: Valg af stemmetællere 6: Valg 7: Eventuelt Der kan ikke optages emner på dagsordenen, der ikke forud, skriftligt, er indsendt til behandling. 3. Ingen kan uden Kongressens særlige samtykke få ordet mere end 3 gange i samme sag og med en samlet taletid på maksimalt 15 min. Ordførerne for indsendte forslag har dog uindskrænket taletid til forelæggelsen, derefter samme taletid som øvrige delegerede. Ingen kan få ordet uden først skriftligt at have anmodet dirigenterne herom. Enhver tale til Kongressen kan kun fremsættes fra Kongressens talerstol. 4. Dirigenterne leder mødet og skal være neutrale i deres optræden. Dirigenterne giver de kongresdelegerede ordet i den rækkefølge, de indtegner sig. Herfra undtages formand og/eller forslagsstiller. 5. Der kan af alle kongresdelegerede under punkterne: Beretning, Indkomne forslag og "Sager til afgørelse", stilles forslag om afslutning af debatten. Forslaget sættes straks under afstemning. Vedtages det, skal eventuelt endnu ikke indtegnede kongresdelegerede have lejlighed til at indtegne sig. Herefter afsluttes debatten med de indtegnede kongresdelegerede. Er afslutningen vedtaget, kan yderligere ændringsforslag eller resolutioner ikke stilles til det pågældende punkt. 6. Hvis en kongresdelegeret ønsker ordet til "Forretningsordenen", skal vedkommende holde sig til denne. Sådanne ønsker imødekommes straks. 12

13 7. Standpunkter og ændringsforslag, der ønskes ført til protokol, afleveres skriftligt til dirigenterne og undertegnet forslagsstillerens navn og afdeling. Ændringsforslaget sættes til afstemning først. Ved flere ændringsforslag sættes det mest vidtgående under afstemning først. 8. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Afstemningen kan foretages ved håndsoprækning, men skal såfremt 1 kongresdelegeret ønsker det foretages skriftligt. Ved afstemninger, der måtte medføre stemmelighed, betragtes forslaget som bortfaldet. 9. Valg af forbundsledelse kan kun ske ved skriftlig afstemning, såfremt der er mere end en kandidat. Såfremt der bringes flere end 2 i forslag og ingen af kandidaterne opnår over 50 pct. af stemmerne i første omgang, finder omvalg sted blandt de 2 kandidater, der har opnået det højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 10. Før hvert mødes påbegyndelse foretages navneopråb. Forbundsformanden spurgte om kongressen kunne afvikles i overensstemmelse med den indstillede forretningsorden. Forretningsordenen blev vedtaget. Punkt 4: Valg af 2 dirigenter Forbundsledelsen havde indstillet konstitueret forbundskasserer Ina Rasmussen og tidligere forbundskasserer, æresmedlem, Jens Christian Smedegaard, som dirigenter. Forbundsformanden spurgte om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet blev Ina Rasmussen og Jens Christian Smedegaard valgt som dirigenter med applaus. Ina Rasmussen takkede for valget og indledte blandt andet med at konstatere, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 5: Valg af stemmetællere Dirigenterne foreslog, at afdelingsnæstformand Susanne Munch Kristensen, Møgelkær, og fængselsbetjent Poul Erik Tranekjær, Arresthusene Midt- og Nordjylland, blev valgt som stemmetællere. Dirigenterne spurgte om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet blev Susanne Munch Kristensen og Poul Erik Tranekjær valgt som stemmetællere. Punkt 6: Valg Forbundsformanden oplyste, at Forbundskasserer Peder Jørgensen var blevet valgt til posten som forbundskasserer ved forbundets ordinære kongres i Peder Jørgensen blev valgt for en 4-årig periode, men havde fratrådt sin tillidspost i forbundet med udgangen af februar måned

14 På Fængselsforbundets Hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. februar 2010 havde Hovedbestyrelsen konstitueret forbundssekretær Ina Rasmussen som forbundskasserer indtil forbundets ekstraordinære kongres. En enig forbundsledelse havde indstillet, at konstitueret forbundskasserer Ina Rasmussen blev valgt til posten som forbundskasserer for perioden indtil forbundets ordinære kongres i Dirigenten spurgte herefter om der var bemærkninger til indstillingen af Ina Rasmussen som forbundskasserer eller om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, blev Ina Rasmussen valgt som forbundskasserer indtil forbundets ordinære kongres i Den nyvalgte forbundskasserer takkede for valget og så det som en spændende udfordring at skulle være tillidsmand for alle i forbundet. Hun takkede ligeledes Christian Smedegaard for at påtage sig at lære endnu en forbundskasserer op. Dirigenten meddelte herefter, at der som konsekvens af valget til forbundskasserer skulle vælges ny forbundssekretær til den lukkede sektor. David Jensen foreslog på den lukkede sektors vegne afdelingsformand Michael Kaj Jensen, Vridsløselille, som ny forbundssekretær for sektoren. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, blev Michael Kaj Jensen valgt som forbundssekretær for den lukkede sektor. Dirigenterne oplyste, at forbundet befandt sig i en situation, hvor forbundet manglede to kritiske revisorsuppleanter, idet den ene kritiske revisor Michael Kaj Jensen ikke længere kunne fungere som kritisk revisor, og den ene revisorsuppleant Martin Hansen ikke længere var medlem af forbundets hovedbestyrelse. Der skulle således vælges to nye revisorsuppleanter. Dirigenterne indstillede afdelingsformand Carsten Aagaard som 1. suppleant og afdelingsformand Hans Jørgen Hansen som 2. suppleant. Dirigenterne spurgte om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet blev Carsten Aagaard, Østjylland, og Hans Jørgen Hansen, Møgelkær, valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant for de kritiske revisorer. På nuværende tidspunkt er det således Henning Mørch, AO Sjælland, og Heidi Olsen, Jyderup, der er forbundets kritiske revisorer og Carsten Aagaard, Østjylland, og Hans Jørgen Hansen, Møgelkær, der er suppleanter. Punkt 7: Eventuelt Robert Filtenborg Demény, Arresthusene Midt- og Nordjylland, ønskede Ina Rasmussen tillykke med valget og bemærkede, at hun herefter måske ville ændre karakter til at blive småfornæret som de tidligere forbundskasserere. Forbundssekretær Michael Kaj Jensen takkede for valget og ønskede Ina Rasmussen tillykke med valget. Forbundssekretæren bemærkede, at det ikke ville blive en let opgave at skulle træde i Inas fodspor, men at han takkede for den tillid, der var blevet vist ham. Flemming Solberg fik ordet og indstillede forbundsformand Kim Østerbye til forbundets æresnål for medlemmer der har været tillidsmand i 15 år. Flemming Solberg sagde blandt andet disse ord til forbundsformanden: Kære Kim 14

15 Du har nu efterhånden opnået det helt attråværdige punkt, hvor du skal modtage Forbundets æresnål for lang og tro tillidsmandsvirke gennem efterhånden mere end 15 år. Du blev ansat i Kriminalforsorgen i 1981 en del år men gennem alle årene har man ikke været i tvivl om, at du var der. Den der med at gå i ét med tapetet er et helt ukendt begreb for dig. Du har for mig at se altid været aktiv og opsøgende, har kunnet se bag om problemstillinger og har formået at komme med konstruktive forslag og løsninger, i det hele taget fremstår du meget pragmatisk. Du har lagt og lægger fortsat rigtigt meget arbejde i det at være tillidsmand jeg tror ikke, at man overhovedet kan opleve, at du ikke tager telefonen eller ringer tilbage, når vi andre har noget at drøfte med dig. På trods af, at du tidligere har udtalt i forbindelse med formandsskiftet, at vi arbejder videre i samme spor, er der nogle ting, som har ændret sig. Du har været foregangsmand for at strømline både forbundskontoret og Hovedbestyrelsen også foregangsmand i brugen af IT som kommunikationsmiddel og i det hele taget optrådt visionært. Dine kontakter til den øvrige fagbevægelse er uvurderlige for et så lille forbund som vores men især din mediestrategi synes jeg giver pote. Altid faglig, altid velargumenterende og med slagkraftige pointer, når du fremstår i medierne, en stor force for en Forbundsformand, der jo også skal køre på den politiske bane. Så kære Kim et stort tillykke fra Lederforeningen og fra mig personligt jeg er glad for, at netop du beklæder den højeste politiske post i vores Forbund. Flemming Solberg overrakte herefter forbundets æresnål til forbundsformanden. Dirigenterne takkede for god ro og orden og gav det afsluttende ord til forbundsformanden. Forbundsforbundsformanden takkede for nålen og erklærede, at han var glad for at blive en del af eliten. Afslutningsvis bad forbundsformanden alle om at reflekterede over, hvordan vi kan gøre Kriminalforsorgen til Verdens bedste arbejdsplads. Han opfordrede til at lave en alliance med de lokale ledelser og erklærede, at Hvis vi skal få denne her arbejdsplads til at fungere bedre så er det et fælles ansvar. Han opfordrede alle til at gå hjem og overveje hvordan vi hver især - som tillidsrepræsentant, som bestyrelsesmedlem, som SU-medlem kan bidrage til at gøre Kriminalforsorgen til en bedre og ligeværdig arbejdsplads 15

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 27. MAJ 2015 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

REFERAT FRA DANSK FÆNGSELSFORBUNDS 2. ORDINÆRE KONGRES 2. 3. MAJ 2005 HOTEL NYBORG STRAND

REFERAT FRA DANSK FÆNGSELSFORBUNDS 2. ORDINÆRE KONGRES 2. 3. MAJ 2005 HOTEL NYBORG STRAND Dansk Fængselsforbund REFERAT FRA DANSK FÆNGSELSFORBUNDS 2. ORDINÆRE KONGRES 2. 3. MAJ 2005 PÅ HOTEL NYBORG STRAND INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT 1. MØDETS ÅBNING....2 PUNKT. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN...4

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2017 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere