KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. Det Obelske Familiefond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Fondsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 7 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderfondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderfondets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderfondets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og moderfondets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Aalborg, den 25. april 2013 Direktion: Søren Bojer Nielsen direktør Årsrapporten godkendes: København, den 25. april 2013 Bestyrelse: Christen W. Obel Cristina Lage Walther V. Paulsen formand Christian Th. Kjølbye 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som moderfondet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for moderfondets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af moderfondets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderfondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderfondets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 25. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hans B. Vistisen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger Kastetvej Aalborg Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 27. juni 1956 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Christen W. Obel (formand) Cristina Lage Walther V. Paulsen Christian Th. Kjølbye Direktion Søren Bojer Nielsen (direktør) Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9000 Aalborg 4

6 Ledelsesberetning Koncernoversigt (moder) *C.W. Obel A/S *C.W. Obel Ejendomme A/S *C.W. Obel Projekt A/S *Ejendomsselskabet Stigsborgvej A/S *Aktieselskabet Amaliegade 10 *Obel-LFI Ejendomme A/S (ejerandel 50 %) *Semco Maritime A/S *Semco Maritime Inc. *Semcon Institute A/S *Protobase Ltd. *Semco Maritime AS *Semco Maritime Middle East Ltd. *Seguco SA *Semco Maritime El Salvador *Semco Maritime Singapore *Semco Maritime Vietnam JSC *Semco Martime Energy Infrastructure *Danish Rope Access ApS *Capelrig Ltd. *SGD-Bera A/S *Semco Verwaltungs GmbH *Skandinavisk Holding A/S (ejerandel 35 %) *Scandinavian Tobacco Group A/S (ejerandel 51 %) *Fritz Hansen A/S *Dagrofa A/S (ejerandel 55 %) *Tivoli (ejerandel 32 %) *Danfoss-Semco A/S (ejerandel 40 %) *DMP Partners A/S (ejerandel 42 %) *Dansk Mink Papir A/S (ejerandel 67 %) *Obelhus A/S Aalborg København København København København København København Esbjerg Florida, USA Esbjerg Norwich, England Stavanger, Norge Dubai, UAE Guatemala El Salvador Singapore Vietnam Tanzania Stokholm, Sverige Aberdeen, Storbritannien København Køln, Tyskland Søborg Søborg Allerød Brøndby København Odense Borbjerg Borbjerg København 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal for Resultat af ordinær primær drift -10,8-9,0-7,6-6,2-6,0 Resultat af finansielle poster, netto 279,2 275,5 178, ,5 32,9 Årets resultat 268,5 266,6 171, ,1 35,0 Årets legatydelser 379,4 295, ,9 50,4 374,2 Aktiver i alt 2.529, , , ,9 613,4 Fondskapital 2.210, , , ,9 571,2 Hovedtal for -koncernen Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 2.437, , , , ,4 Resultat af ordinær primær drift 309,8 296,6 117,7 149,9 116,1 Resultat af finansielle poster, netto 27,0-111,1 52, ,8 Årets resultat 288,8 270,7 490,0 481, ,8 Aktiver i alt 8.670, , , , ,9 Koncernens egenkapital 4.231, , , , ,6 Nøgletal for -koncernen Egenkapitalandel (soliditet) 48,8 % 55,6 % 61,5 % 75,6 % 73,2 % Egenkapitalforrentning 6,7 % 6,0 % 9,7 % 9,2 % 73,7 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i note 1. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Moderfondet er et erhvervsdrivende fond, etableret i 1956, som ifølge sin fundats har tre formål: at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og derved medvirke til, at dette selskab stedse tilsikres den bedst mulige udvikling i økonomisk og kommerciel ledelse, og derved tillige sikre, at selskabet til enhver tid har den bedst mulige ledelse at at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Fondet forventer at kunne uddele mellem 125 og 175 mio. kr. om året til alment velgørende formål. er i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde moderfond for C.W. Obel A/S og ejendomsselskabet Obelhus A/S. Via sine dattervirksomheder havde Det Obelske Familiefond-koncernen i alt fuldtidsbeskæftigede i 2012 og opnåede en omsætning på mio. kr. Koncernens hovedaktiviteter C.W. Obel A/S er et investeringsselskab, som har interesser i Skandinavisk Holding A/S og andre industriselskaber samt i erhvervsejendomme. Skandinavisk Holding A/S består af de tre underkoncerner Scandinavian Tobacco Group A/S, Dagrofa A/S og Fritz Hansen A/S samt Tivoli (32 %). C.W. Obel A/S ejer 35 % af Skandinavisk Holding A/S. C.W. Obel A/S' ejendomsinvesteringer ligger i den 100 %-ejede dattervirksomhed C.W. Obel Ejendomme A/S. Det er C.W. Obel Ejendomme A/S' strategi at eje og udleje kvalitetsejendomme. Dvs. ejendomme i en høj arkitektonisk, bygnings- og indretningsmæssig standard med en attraktiv beliggenhed i forhold til den forventede byudvikling. Fokus for investeringerne er København, Aalborg og Aarhus. Ejendommene er fortrinsvis udlejet til kontor-, butiks- og uddannelsesformål. Inden for investeringsområdet kapitalinteresser i danske industriselskaber ligger selskaberne Semco Maritime A/S, Danfoss-Semco A/S, Dansk Mink Papir A/S og CMC Biologics Sarl. Semco Maritime A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren, både offshore og onshore. De væsentligste kundegrupper er operatør- og rigselskaber inden for den nationale og internationale offshore-industri. Koncernen er også leverandør af nøglefærdige løsninger inden for diesel-, hydro- og vindenergianlæg samt elektriske transmissionssystemer og transformerstationer. Danfoss-Semco A/S' kerneforretning ligger inden for udvikling, produktion og salg af brandbekæmpelsesudstyr. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Dansk Mink Papir A/S' hovedaktiviteter er fremstilling og handel med papirvarer til industrielt brug og til brug ved pelsdyrproduktion samt fremstilling og salg af produktionsudstyr til industri- og pelsdyrbranchen. CMC Biologics A/S' kerneforretning er kontraktproduktion af biologisk medicin for biotekog farmavirksomheder. udvalgte begivenheder i 2012 Visionen udfoldes Det er s vision, at uddelingerne og fondets øvrige arbejde med de alment velgørende projekter skal bidrage til, at fondet yder "en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden". Bag visionen ligger et ønske om og en vilje til at arbejde langsigtet. I 2012 blev visionen foldet ud i form af en række pejlemærker for fondets uddelinger og samarbejdsrelationer. Pejlemærkerne fastslår eksempelvis, at den kvalificerede indsats altid må rumme såvel den solide faglighed som det stærke engagement, og at man har fokus på kapacitetsopbygning. At den helhjertede tilgang handler om en aktiv deltagelse i projekternes udvikling, formidling og dokumentation. Og at det fremtidsorienterede perspektiv rummer et ønske om at støtte og løse nutidens og fremtidens opgaver. Målet er, at visionen kan fungere som en relevant retningsgiver i det daglige arbejde. Fokus på omverden Den danske fondsverden er i udvikling, og i takt med den økonomiske krise er der et stigende og overvejende positivt fokus på fondene. Samtidig er der i disse år en debat om civilsamfundets rolle i løsningen af fremtidens udfordringer og generelt om samskabelse på tværs af sektorer. Det kræver, at fondene er tydeligt til stede i relevante miljøer ikke blot med information om muligheden for at søge støtte, men med klare visioner og holdninger inden for de fagområder, hvor støtten tildeles. Derfor øgede i 2012 sit fokus på kommunikation til og med omverdenen. Fondet som deltager og driver bevæger sig i stigende grad fra at være donor til også at deltage mere aktivt i projekter. Dels i form af eget udviklingsarbejde på fagområder og dels ved at øge den løbende sparring og dialog med udvalgte projekter. Ud over de regelmæssige statusmøder i forbindelse med længerevarende partnerskaber går fondet ind i såvel forberedende udvikling af projekter som formidlings- og dokumentationsarbejde med igangværende projekter. Fondet er i berøring med en række forskellige aktører inden for de strategiske uddelingsområder og opbygger således en viden og et netværk, som det oftest giver god mening at bruge i projektsamarbejderne som brobygger, facilitator eller rådgiver. Vurderingen er, at fondet i mange tilfælde kan bidrage til projekternes succes ved være til stede som andet og mere end økonomisk ressource. 8

10 Ledelsesberetning Beretning Fondsdagen 2012 I oktober 2012 afholdt den årlige fondsdag, hvor venner og samarbejdspartnere var inviteret til at høre om fondets arbejde og blive præsenteret for konkrete projekter. Arrangementet blev afholdt på Louisiana og bød på oplæg om Teateroplevelseshuset i Hjørring, Obelprofessorater på Aalborg Universitet, Den Jyske Sangskole, Familieiværksætterne og Unicef alle støttet af. Dagen gav et godt og varieret blik på fondets indsats. Den efterfølgende evaluering pegede på muligheden for at fokusere mere tematisk og på at inddrage deltagerne mere. Desuden er det besluttet, at fondsdagen fremover skal ligge på samme tidspunkt hvert år, men skifte geografisk mellem Sjælland og Nordjylland. Fondsdagen 2013 afholdes således i Nordjylland. Almennyttige uddelinger i 2012 uddelte i ,8 mio. kr. til alment velgørende formål, og fondet har en national uddelingsstrategi, som hviler på tre faglige ben: Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur. Desuden støtter fondet aktiviteter bredt i Nordjylland, herunder særligt forskning og uddannelse ved Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland. modtog i ansøgninger om alment velgørende støtte. Der blev givet 517 støttetilsagn, hvilket svarer til en tilsagnsprocent på 30,5 %. Fondet uddelte i alt 243,8 mio. kr. i 2012 mod 156,8 mio. kr. i I hovedtal var s uddelinger i 2012 fordelt således: mio. kr Fordeling på fagområder Forskning og uddannelse 72,0 31,7 74,2 Sociale formål og sundhed 39,9 56,2 48,0 Kunst og kultur 128,7 61,7 81,2 Andet 7,5 9,6 39,0 Tilbageførte bevillinger -4,3-2,4-15,8 243,8 156,8 226,6 9

11 Ledelsesberetning Beretning Fordeling på fagområde 2012 Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur Fordeling på fagområde 2011 Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur Andet Andet mio. kr Geografisk fordeling Nordjylland 170,0 46,5 114,4 Øvrige Danmark 72,0 94,4 116,5 Internationalt 6,2 18,3 11,5 Tilbageførte bevillinger -4,4-2,4-15,8 243,8 156,8 226,6 Fordeling geografisk 2012 Fordeling geografisk 2011 Nordjylland Øvrige Danmark Internationalt Nordjylland Øvrige Danmark Internationalt 10

12 Ledelsesberetning Beretning Eksempler på almennyttige uddelinger i 2012 på over 1 mio. kr. og derover: Støtte til anlægsaktiviteter KUNSTEN, Aalborg Kunstmuseum, 50,0 mio. kr. Støtte til om- og tilbygning af Kunsten. Hjørring Kommune, 25,0 mio. kr. Støtte til bygning af Teateroplevelseshus. Skagens Museum, 15,0 mio. kr. Støtte til om- og tilbygning til Skagens Museum. Thisted Kommune, 3,5 mio. kr. Støtte til etablering af havbad i Vorupøre. True North, 2,5 mio. kr. Støtte til erhvervelse og etablering af efterskole. Aalborg Freja, 1,1 mio. kr. Støtte til indkøb af kunstgræsbane. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1,0 mio. kr. Støtte til nybygning af Vadehavspavillon. Støtte til projektaktiviteter Forskning og uddannelse Aalborg Sygehus, Lars Hvilsted Rasmussen, 13,3 mio. kr. Støtte til etablering af trombosecenter. Roskilde Universitet, Hanne Warming, 4,9 mio. kr. Støtte til projektet "Det afvigende som potentiel ressource". 11

13 Ledelsesberetning Beretning Aalborg Universitet, Jesper de Claville Christiansen, 3,8 mio. kr. Støtte til anskaffelse af udstyr til materialeforskning. Aalborg Universitet, Lasse Rosendahl, 3,5 mio. kr. Støtte til opbygning af biofuel-anlæg. Aalborg Ungdomsskole, 2,4 mio. kr. Støtte til Projekt "Uddannelsesløft Tech College". Aalborg Universitet, Gert Frølund Pedersen, 2,3 mio. kr. Støtte til forskningsudstyr i forbindelse med antennemåling. Aalborg Sygehus, 1,9 mio. kr. Støtte til forskning i kræftbehandlingens bivirkninger. Københavns Universitetshospital, Glostrup, 1,9 mio. kr. Støtte til forskningsprojekt om screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår. Aalborg Universitet, Morten Lassen, 1,5 mio. kr. Støtte til forskning i konkurrenceevne. Aalborg Universitet, Kim Dremstrup, 1,5 mio. kr. Støtte til indkøb af cellesorter. Aalborg Universitet, Josep Guerrero, 1,3 mio. kr. Støtte til MicroGrid forskningslaboratorium. Aarhus Universitet, Institut for læring, 1,2 mio. kr. Støtte til etablering af forskningscenter i anvendt etik. Aalborg Universitet, Institut for kemiteknologi, 1,2 mio. kr. Støtte til indkøb af Raman mikroskop. 12

14 Ledelsesberetning Beretning Aalborg Universitet, Lisbeth Knudsen, 1,0 mio. kr. Støtte til forskning i udkantsdanmark. Mermaid Project, 1,0 mio. kr. Støtte til gynækologisk kræftforskning. Sociale formål og sundhed Region Nordjylland, 11,5 mio. kr. Støtte til udvikling og udrulning af TeleCare i Nordjylland. Det Sociale Netværk, 9,0 mio. kr. Støtte til etablering af Headspace. Home Start Danmark, 6,0 mio. kr. Støtte til udvidelse af Home Starts-aktiviteter i Danmark. Det Sociale Netværk, 2,9 mio. kr. Støtte til projektet "Unge på vej". ADHD foreningen, 3,9 mio. kr. Støtte til foreningens arbejde. Dansk Selskab for patientsikkerhed, 1,5 mio. kr. Støtte til projektet "Sikker psykiatri". Fonden til socialt ansvar, 1,4 mio. kr. Støtte til projektet "Familie med hjerte". Kunst og Kultur Det Kongelige Teater, 9,0 mio. kr. Støtte til arbejdet med publikumsudvikling. 13

15 Ledelsesberetning Beretning Ordrupgård Kunstmuseum, 4,5 mio. kr. Støtte til etablering af skulpturpark. Statens Museum for Kunst, 3,0 mio. kr. Støtte til samtidskunst i X-rummet. HEART, Herning Kunstmuseum, 3,0 mio. kr. Støtte til udstillingsprogram for samtidskunst. Nationalmuseet, 3,0 mio. kr. Støtte til indretning af Det Klingende Museum. De Internationale Carl Nielsen Musikkonkurrencer, 1,7 mio. kr. Støtte til musikkonkurrencerne J.F. Willumsens Museum, 1,3 mio. kr. Støtte til særudstilling i forbindelse med jubilæum. Sjællands Symfoniorkester, 1,0 mio. kr. Støtte til koncertserien "60 minutes". Det Fynske Kunstakademi, 1,0 mio. kr. Støtte til rejselegater. International Folkekirkens Nødhjælp, 3,2 mio. kr. Støtte til projekt i Etiopien. SOS Børnebyerne, 1,5 mio. kr. Støtte til vandmiljøanlæg i Nairobi, Kenya. 14

16 Ledelsesberetning Beretning Nøgletal Fondets væsentligste hoved- og nøgletal for de alment velgørende uddelinger de seneste tre år kan specificeres således: tkr Indtægt Fondskapital Adm. omkostninger Medarbejdere, stk Antal ansøgninger, stk Antal tilsagn, stk Antal afslag, stk Tilsagnsprocent 30,5 35,0 45,9 Afslagsprocent 69,5 65,0 54,1 Almennyttige uddelinger Strategi og samfundsansvar har en forventning om at uddele 125 til 175 mio. kr. pr. år til alment velgørende formål. Fondets vedtægter åbner mulighed for en bred uddelingsprofil, som bestyrelsen har valgt at følge, dog med fast fokus inden for specifikke faglige områder. Fondets faglige uddelingsstrategi er således lagt fast for de kommende tre til fire år, men fondets bestyrelse vurderer løbende strategien og ændrer løbende uddelingsfokus, bl.a. afhængig af den øvrige samfundsudvikling. Strategi Som for visionen gælder det for strategien, at den skal være relevant i det daglige arbejde og fungere som retningsgivende redskab, såvel internt som eksternt. Med den nye strategi vil det være endnu tydeligere for ansøgere og samarbejdspartnere, hvor fondet ønsker at placere sin indsats og sine midler. Her følger en forkortet udgave af den samlede strategi. Forskning og uddannelse. På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som kommer ud i samfundet og skaber værdi. Fondet ønsker samtidig at fokusere på den tværgående og nyskabende forskning, hvor flere institutioner arbejder samme om at løse udfordringer for fremtidens pressede velfærdssamfund. Inden for uddannelse ønsker fondet at bidrage til, at flere unge gennemfører en uddannelse. Gerne gennem udvikling af nye metoder og gerne rettet mod miljøer, hvor der ikke er tradition for uddannelse. Sociale formål og sundhed. Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn og på at gøre en indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende. På sundhedsområdet støttes projekter, der bidrager til en mere helhedsorienteret behandling og eksempelvis kobler psykosocial støtte til livstruende og/eller kroniske somatiske 15

17 Ledelsesberetning Beretning forløb. Strategien understreger fondets ønske om at fremme den frivillige indsats, at afhjælpe stigmatisering og at understøtte nye samarbejdsformer. Kunst og kultur. På dette område retter strategien sig især mod den klassiske musik, samtidskunst og film. Inden for musikken ønsker at bidrage til kvalitet og udbredelse til børn og unge og i det hele taget målgrupper, som ellers ikke ville opleve kvalitetsmusik. Samtidskunsten støttes, fordi det nyskabende og uprøvede er en hjertesag for fondet, og fordi netop denne kunstform kan have svære økonomiske kår. På filmområdet retter indsatsen sig mod talentudvikling og på generelt at støtte uddannelse og udvikling af unge talenter og græsrodsniveauet i dansk film. Nordjylland. har sine rødder i Aalborg, og fondet ønsker fortsat at yde en særlig indsats i det nordjyske område gennem et tæt regionalt samarbejde. Støtten kan være såvel store donationer til de betydende kulturinstitutioner og -byggerier som mindre støttebeløb til lokale foreninger, der giver oplevelser og livskvalitet i det nære. Udgangspunktet er, at projektet er professionelt grebet an og har et klart sigte. Fondet har særlig fokus på regionens udfordringer med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til at løfte den fortsatte erhvervsudvikling i området. Strategien øger muligheden for at skærpe fondets profil udadtil og for at kvalificere det faglige uddelingsarbejde indadtil. Det er samtidig vigtigt, at strategien ikke bliver til dogmer. Strategien skal give et fælles sprog for fondets indsats, således at det både bliver tydeligt, når strategien følges, og når der i enkelte tilfælde foretages afvigelser. Samfundsansvar har p.t. ikke formuleret specifikke politikker og strategier inden for CSR, hvorfor der ikke gives en redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. har i sit værdigrundlag defineret overordnede rammer for, hvorledes fondet ønsker at agere i forhold til omverdenen. betragter samfundsansvar som en helt naturlig del af en alment velgørende fonds arbejde, og som moderfond er fondet optaget af, at der er fokus på CSR i fondets enkelte dattervirksomheder. Men for moderselskabet isoleret har en egentlig CSRpolitik ikke samme relevans samfundsansvaret er en uadskillelig del af visionen, strategien og det daglige virke. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen Årets resultat -koncernen opnåede i 2012 en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Ordrebeholdningen ved udgangen af 2012 udgjorde mio. kr. mod 914 mio. kr. ved udgangen af

18 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat efter skat udgør et overskud pa 289 mio. kr. mod 271 mio. kr. i Resultatet for 2012 er positivt påvirket af, at de finansielle markeder stabiliserede sig noget i 1øbet af Koncernens likvide placeringer har således genereret et positivt afkast mod et negativt afkast i Resultatet for 2012 er herudover væsentligt påvirket af den indgåede aftale mellem NorgesGruppen og Skandinavisk Holding A/S vedrørende NorgesGruppens planlagte overtagelse af Skandinavisk Holding A/S' aktiepost i Dagrofa A/S, idet værdien af aktieposten er nedskrevet med 328 mio. kr. til forventet salgspris. Heraf udgør C. W. Obel A/S' andel 115 mio. kr. Skandinavisk Holding A/S har realiseret et koncernresultat før minoritetsaktionærernes andel på 212 mio. kr. for Minoritetsaktionærernes andel udgør 220 mio. kr., hvorefter Skandinavisk Holding A/S' andel af resultatet efter skat udgør et underskud på 8 mio. kr. mod et overskud for 2011 på 273 mio. kr. For C.W. Obel Ejendomme A/S er driftsresultatet før værdireguleringer og finansielle poster for året på 166 mio. kr. på niveau med tidligere fremsatte forventninger. Udlejningsmarkedet for kontorer har i 2012 fortsat været præget af finanskrisen. Efterspørgslen efter nye lejemål har været faldende fra sommeren 2011 til ultimo 2012, hvor der synes at være en begyndende øget interesse. Nye lejere i markedet har herudover udvist en ikke ubetydelig træghed i deres beslutningsproces. På denne baggrund findes en stigning i driftsresultatet på 20 mio. kr., svarende til 13,8 % for tilfredsstillende. Årets værdiregulering af investeringsejendommene udgør 62,8 mio. kr. Værdireguleringen skyldes hovedsagelig den almindelige pristalsregulering af lejen. I Semco Maritime A/S udgør årets omsætning mio. kr. mod mio. kr. i Resultat efter skat udgør 71 mio. kr. mod 16 mio. kr. i Udviklingen i koncernen har været meget positiv. Det øgede aktivitetsniveau har medført en væsentlig stigning i indtjeningen, og EBIT-marginen er således øget fra 2,1 % i 2011 til 4,3 % i Årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Med et samlet resultat efter skat for C.W. Obel A/S og koncernen på 289 mio. kr. er der opnået en forrentning af egenkapitalen på 6,7 % mod 6,0 % i Koncernens samlede aktiver er pr. 31. december 2012 steget med 681 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december Investeringer C.W. Obel Ejendomme A/S overtog pr. 1. november 2012 Visionshuset, Visionsvej 49-53, Aalborg. Ejendommen er en nyopført flerbrugerejendom på den gamle Eternitgrund. Ejendommen, som er på m 2 kontor og m 2 parkeringshus, var ved overtagelsen fuldt udlejet. Gennem den associerede virksomhed Obel-LFI Ejendomme A/S, som ejes sammen med Lundbeckfond Invest A/S, blev et større ejendomskompleks på Nørrebrogade 66-68/Guldbergsgade 29 erhvervet pr. 1. april Det samlede ejendomskompleks er på ca m 2, hvoraf ca m 2 udvikles til Københavns Erhvervs Akademi, der i henhold til planerne flytter ind i det nye lejemål i sommeren

19 Ledelsesberetning Beretning Ejendomsporteføljen omfatter ved udgangen af 2012 i alt m 2 fordelt med m 2 i København, m 2 i Aalborg og m 2 i Aarhus. Semco Maritime A/S har i 2012 erhvervet 100 % af aktierne i Capelrig Ltd. i Aberdeen, Storbritannien. Capelrig Ltd. har bl.a. kompetencer inden for rigopgraderinger, og akkvisitionen styrker dermed koncernens muligheder for at tilbyde dette i Storbritannien, ligesom koncernens aktiviteter inden for olie og gas derved får en base i Aberdeen. Koncernens selskaber har herudover foretaget investeringer i den eksisterende ejendomsportefølje for i alt 26,6 mio. kr. og i forbedringer af egne domicilejendomme og øvrigt driftsmateriel for i alt 19,6 mio. kr. Kapitalberedskab Koncernen har pr. 31. december 2012 en egenkapital på mio. kr. og en soliditetsgrad på 48,8 % sammenholdt med en egenkapital pr. 31. december 2011 på mio. kr. og en soliditetsgrad på 55,6 %. Koncernens egenkapital er i 2012 væsentligt påvirket af urealiserede tab på 98,1 mio. kr. efter skat på indgåede renteswaps til sikring af den fremtidige rente på prioritetsgælden i C.W. Obel Ejendomme A/S. Forventninger til 2013 Skandinavisk Holding-koncernens aktivitetsniveau og indtjening forventes i 2013 at være på niveau med 2012, hvis bortses fra effekten af ovennævnte aftale om NorgesGruppens planlagte overtagelse af Skandinavisk Holding A/S' aktiepost i Dagrofa A/S. Det globale energimarked er fortsat i vækst, både hvad angår vedvarende energi og den traditionelle olie- og gassektor. Semco Maritime A/S forventer en fortsat stigende ordreindgang og en deraf følgende vækst i både omsætning og indtjening. Der forventes dog mindre vækstrater end de foregående to år. En væsentlig forudsætning for fortsat vækst er yderligere tilgang af ingeniører og teknikere. På grund af en god gennemsnitlig uopsigelighed i den eksisterende portefølje vil C.W. Obel Ejendomme A/S på kort sigt kun i begrænset omfang blive påvirket af væsentlig tomgang. C.W. Obel Ejendomme A/S har efter regnskabsårets afslutning købt den tidligere Daniscoejendom, Langebrogade 1-3, København, med overtagelse ultimo marts Købet af denne ejendom og købet af Visionsvej 49-53, Aalborg, vil påvirke driftsresultatet for 2013 positivt. Alt i alt forventes derfor et driftsresultat for 2013, der er noget bedre end det realiserede driftsresultat for udmærkede sig med positive afkast i alle betydelige aktivklasser på de finansielle markeder, hvilket ikke sker så tit. På denne baggrund forventes et lavere afkastet af koncernens likvide placeringer for C. W. Obel-koncernen forventer på denne baggrund en stigende omsætning og et noget højere resultat af ordinær drift for

20 Ledelsesberetning Beretning Særlige risici Finansielle risici Koncernens samlede rentebærende gæld udgøres hovedesagelig af fastforrentede lån hos realkreditinstitutter. Den øvrige del er forrentet med korte variable renter. Valutarisici Koncernen er i mindre omfang eksponeret for valutarisici, for så vidt angår den løbende drift. Koncernens selskaber fakturerer en del i udenlandsk valuta, mens en væsentlig del af varekøbet sker i lokal valuta. Det er koncernens politik at afdække risici på indregnede finansielle aktiver og forpligtelser i valuta. Afdækningen sker hovedsagelig ved valutaterminsforretninger. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver, som er indregnet i balancen. Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Samfundsansvar C.W. Obel A/S opfordrer til en samfundsansvarlig tilgang hos de virksomheder, der er investeret i. Idet C.W. Obel A/S' aktiviteter primært består i investering i andre virksomheder, er der ikke en samlet politik for samfundsansvar for koncernen. I det følgende beskrives tilgangen for de væsentligste aktiviteter i koncernen, Semco Maritime A/S og C.W. Obel Ejendomme A/S. For konkrete beskrivelser af tilgangen til samfundsansvar henvises til de enkelte virksomheder. CR, også kaldet for virksomhedens samfundsansvar, dækker over det, Semco Maritime A/S gør for at skåne miljøet, sikre gode arbejdsforhold, tage vare på samfundet og andre frivillige initiativer, som gavner samfundet. Semco Maritime A/S vil være en vækstorienteret og profitabel virksomhed, og dette opnås ved at drive en forretning, der som minimum opfylder sine kunders behov og forventninger, og som vil sikre et langsigtet, bæredygtigt grundlag for ejere og medarbejdere. På Semco Maritime A/S' hjemmeside er offentliggjort en rapport om fremdriften på de forskellige områder. C.W. Obel Ejendomme A/S er bevidst om sit ansvar over for såvel selskabets nære interessenter, såsom aktionærer, lejere, leverandører og medarbejdere, som over for samfundet som helhed inden for områder som miljø og etik. C.W. Obel Ejendomme A/S' overvejelser og indsats vedrørende ansvarlighed tager udgangspunkt i selskabets vision: "Baseret på kvalitet og tillid at være den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med udvikling og udlejning af kvalitetsejendomme". Dette udmøntes i bevidste valg omkring kvalitet og energibesparende tiltag i forbindelse med udvikling af ejendomme og indretninger til lejerne samt fokus på medarbejdernes forhold og udvikling. 19

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012)

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) Årsrapporten

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 34 89 59 37 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016 Højmarken 8, 1. 8600 Silkeborg CVR-nr: 34 88 46 92 ÅRSRAPPORT 1. juli 2015-30. juni 2016 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2016 Dirigent Morten Juul Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198 Postboks 209 5700 Svendborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS 141330

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere