KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. Det Obelske Familiefond.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Fondsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 7 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderfondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderfondets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderfondets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og moderfondets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Aalborg, den 25. april 2013 Direktion: Søren Bojer Nielsen direktør Årsrapporten godkendes: København, den 25. april 2013 Bestyrelse: Christen W. Obel Cristina Lage Walther V. Paulsen formand Christian Th. Kjølbye 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som moderfondet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for moderfondets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af moderfondets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderfondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderfondets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 25. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hans B. Vistisen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger Kastetvej Aalborg Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 27. juni 1956 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Christen W. Obel (formand) Cristina Lage Walther V. Paulsen Christian Th. Kjølbye Direktion Søren Bojer Nielsen (direktør) Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9000 Aalborg 4

6 Ledelsesberetning Koncernoversigt (moder) *C.W. Obel A/S *C.W. Obel Ejendomme A/S *C.W. Obel Projekt A/S *Ejendomsselskabet Stigsborgvej A/S *Aktieselskabet Amaliegade 10 *Obel-LFI Ejendomme A/S (ejerandel 50 %) *Semco Maritime A/S *Semco Maritime Inc. *Semcon Institute A/S *Protobase Ltd. *Semco Maritime AS *Semco Maritime Middle East Ltd. *Seguco SA *Semco Maritime El Salvador *Semco Maritime Singapore *Semco Maritime Vietnam JSC *Semco Martime Energy Infrastructure *Danish Rope Access ApS *Capelrig Ltd. *SGD-Bera A/S *Semco Verwaltungs GmbH *Skandinavisk Holding A/S (ejerandel 35 %) *Scandinavian Tobacco Group A/S (ejerandel 51 %) *Fritz Hansen A/S *Dagrofa A/S (ejerandel 55 %) *Tivoli (ejerandel 32 %) *Danfoss-Semco A/S (ejerandel 40 %) *DMP Partners A/S (ejerandel 42 %) *Dansk Mink Papir A/S (ejerandel 67 %) *Obelhus A/S Aalborg København København København København København København Esbjerg Florida, USA Esbjerg Norwich, England Stavanger, Norge Dubai, UAE Guatemala El Salvador Singapore Vietnam Tanzania Stokholm, Sverige Aberdeen, Storbritannien København Køln, Tyskland Søborg Søborg Allerød Brøndby København Odense Borbjerg Borbjerg København 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal for Resultat af ordinær primær drift -10,8-9,0-7,6-6,2-6,0 Resultat af finansielle poster, netto 279,2 275,5 178, ,5 32,9 Årets resultat 268,5 266,6 171, ,1 35,0 Årets legatydelser 379,4 295, ,9 50,4 374,2 Aktiver i alt 2.529, , , ,9 613,4 Fondskapital 2.210, , , ,9 571,2 Hovedtal for -koncernen Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 2.437, , , , ,4 Resultat af ordinær primær drift 309,8 296,6 117,7 149,9 116,1 Resultat af finansielle poster, netto 27,0-111,1 52, ,8 Årets resultat 288,8 270,7 490,0 481, ,8 Aktiver i alt 8.670, , , , ,9 Koncernens egenkapital 4.231, , , , ,6 Nøgletal for -koncernen Egenkapitalandel (soliditet) 48,8 % 55,6 % 61,5 % 75,6 % 73,2 % Egenkapitalforrentning 6,7 % 6,0 % 9,7 % 9,2 % 73,7 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i note 1. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Moderfondet er et erhvervsdrivende fond, etableret i 1956, som ifølge sin fundats har tre formål: at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og derved medvirke til, at dette selskab stedse tilsikres den bedst mulige udvikling i økonomisk og kommerciel ledelse, og derved tillige sikre, at selskabet til enhver tid har den bedst mulige ledelse at at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Fondet forventer at kunne uddele mellem 125 og 175 mio. kr. om året til alment velgørende formål. er i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde moderfond for C.W. Obel A/S og ejendomsselskabet Obelhus A/S. Via sine dattervirksomheder havde Det Obelske Familiefond-koncernen i alt fuldtidsbeskæftigede i 2012 og opnåede en omsætning på mio. kr. Koncernens hovedaktiviteter C.W. Obel A/S er et investeringsselskab, som har interesser i Skandinavisk Holding A/S og andre industriselskaber samt i erhvervsejendomme. Skandinavisk Holding A/S består af de tre underkoncerner Scandinavian Tobacco Group A/S, Dagrofa A/S og Fritz Hansen A/S samt Tivoli (32 %). C.W. Obel A/S ejer 35 % af Skandinavisk Holding A/S. C.W. Obel A/S' ejendomsinvesteringer ligger i den 100 %-ejede dattervirksomhed C.W. Obel Ejendomme A/S. Det er C.W. Obel Ejendomme A/S' strategi at eje og udleje kvalitetsejendomme. Dvs. ejendomme i en høj arkitektonisk, bygnings- og indretningsmæssig standard med en attraktiv beliggenhed i forhold til den forventede byudvikling. Fokus for investeringerne er København, Aalborg og Aarhus. Ejendommene er fortrinsvis udlejet til kontor-, butiks- og uddannelsesformål. Inden for investeringsområdet kapitalinteresser i danske industriselskaber ligger selskaberne Semco Maritime A/S, Danfoss-Semco A/S, Dansk Mink Papir A/S og CMC Biologics Sarl. Semco Maritime A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren, både offshore og onshore. De væsentligste kundegrupper er operatør- og rigselskaber inden for den nationale og internationale offshore-industri. Koncernen er også leverandør af nøglefærdige løsninger inden for diesel-, hydro- og vindenergianlæg samt elektriske transmissionssystemer og transformerstationer. Danfoss-Semco A/S' kerneforretning ligger inden for udvikling, produktion og salg af brandbekæmpelsesudstyr. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Dansk Mink Papir A/S' hovedaktiviteter er fremstilling og handel med papirvarer til industrielt brug og til brug ved pelsdyrproduktion samt fremstilling og salg af produktionsudstyr til industri- og pelsdyrbranchen. CMC Biologics A/S' kerneforretning er kontraktproduktion af biologisk medicin for biotekog farmavirksomheder. udvalgte begivenheder i 2012 Visionen udfoldes Det er s vision, at uddelingerne og fondets øvrige arbejde med de alment velgørende projekter skal bidrage til, at fondet yder "en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden". Bag visionen ligger et ønske om og en vilje til at arbejde langsigtet. I 2012 blev visionen foldet ud i form af en række pejlemærker for fondets uddelinger og samarbejdsrelationer. Pejlemærkerne fastslår eksempelvis, at den kvalificerede indsats altid må rumme såvel den solide faglighed som det stærke engagement, og at man har fokus på kapacitetsopbygning. At den helhjertede tilgang handler om en aktiv deltagelse i projekternes udvikling, formidling og dokumentation. Og at det fremtidsorienterede perspektiv rummer et ønske om at støtte og løse nutidens og fremtidens opgaver. Målet er, at visionen kan fungere som en relevant retningsgiver i det daglige arbejde. Fokus på omverden Den danske fondsverden er i udvikling, og i takt med den økonomiske krise er der et stigende og overvejende positivt fokus på fondene. Samtidig er der i disse år en debat om civilsamfundets rolle i løsningen af fremtidens udfordringer og generelt om samskabelse på tværs af sektorer. Det kræver, at fondene er tydeligt til stede i relevante miljøer ikke blot med information om muligheden for at søge støtte, men med klare visioner og holdninger inden for de fagområder, hvor støtten tildeles. Derfor øgede i 2012 sit fokus på kommunikation til og med omverdenen. Fondet som deltager og driver bevæger sig i stigende grad fra at være donor til også at deltage mere aktivt i projekter. Dels i form af eget udviklingsarbejde på fagområder og dels ved at øge den løbende sparring og dialog med udvalgte projekter. Ud over de regelmæssige statusmøder i forbindelse med længerevarende partnerskaber går fondet ind i såvel forberedende udvikling af projekter som formidlings- og dokumentationsarbejde med igangværende projekter. Fondet er i berøring med en række forskellige aktører inden for de strategiske uddelingsområder og opbygger således en viden og et netværk, som det oftest giver god mening at bruge i projektsamarbejderne som brobygger, facilitator eller rådgiver. Vurderingen er, at fondet i mange tilfælde kan bidrage til projekternes succes ved være til stede som andet og mere end økonomisk ressource. 8

10 Ledelsesberetning Beretning Fondsdagen 2012 I oktober 2012 afholdt den årlige fondsdag, hvor venner og samarbejdspartnere var inviteret til at høre om fondets arbejde og blive præsenteret for konkrete projekter. Arrangementet blev afholdt på Louisiana og bød på oplæg om Teateroplevelseshuset i Hjørring, Obelprofessorater på Aalborg Universitet, Den Jyske Sangskole, Familieiværksætterne og Unicef alle støttet af. Dagen gav et godt og varieret blik på fondets indsats. Den efterfølgende evaluering pegede på muligheden for at fokusere mere tematisk og på at inddrage deltagerne mere. Desuden er det besluttet, at fondsdagen fremover skal ligge på samme tidspunkt hvert år, men skifte geografisk mellem Sjælland og Nordjylland. Fondsdagen 2013 afholdes således i Nordjylland. Almennyttige uddelinger i 2012 uddelte i ,8 mio. kr. til alment velgørende formål, og fondet har en national uddelingsstrategi, som hviler på tre faglige ben: Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur. Desuden støtter fondet aktiviteter bredt i Nordjylland, herunder særligt forskning og uddannelse ved Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland. modtog i ansøgninger om alment velgørende støtte. Der blev givet 517 støttetilsagn, hvilket svarer til en tilsagnsprocent på 30,5 %. Fondet uddelte i alt 243,8 mio. kr. i 2012 mod 156,8 mio. kr. i I hovedtal var s uddelinger i 2012 fordelt således: mio. kr Fordeling på fagområder Forskning og uddannelse 72,0 31,7 74,2 Sociale formål og sundhed 39,9 56,2 48,0 Kunst og kultur 128,7 61,7 81,2 Andet 7,5 9,6 39,0 Tilbageførte bevillinger -4,3-2,4-15,8 243,8 156,8 226,6 9

11 Ledelsesberetning Beretning Fordeling på fagområde 2012 Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur Fordeling på fagområde 2011 Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur Andet Andet mio. kr Geografisk fordeling Nordjylland 170,0 46,5 114,4 Øvrige Danmark 72,0 94,4 116,5 Internationalt 6,2 18,3 11,5 Tilbageførte bevillinger -4,4-2,4-15,8 243,8 156,8 226,6 Fordeling geografisk 2012 Fordeling geografisk 2011 Nordjylland Øvrige Danmark Internationalt Nordjylland Øvrige Danmark Internationalt 10

12 Ledelsesberetning Beretning Eksempler på almennyttige uddelinger i 2012 på over 1 mio. kr. og derover: Støtte til anlægsaktiviteter KUNSTEN, Aalborg Kunstmuseum, 50,0 mio. kr. Støtte til om- og tilbygning af Kunsten. Hjørring Kommune, 25,0 mio. kr. Støtte til bygning af Teateroplevelseshus. Skagens Museum, 15,0 mio. kr. Støtte til om- og tilbygning til Skagens Museum. Thisted Kommune, 3,5 mio. kr. Støtte til etablering af havbad i Vorupøre. True North, 2,5 mio. kr. Støtte til erhvervelse og etablering af efterskole. Aalborg Freja, 1,1 mio. kr. Støtte til indkøb af kunstgræsbane. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1,0 mio. kr. Støtte til nybygning af Vadehavspavillon. Støtte til projektaktiviteter Forskning og uddannelse Aalborg Sygehus, Lars Hvilsted Rasmussen, 13,3 mio. kr. Støtte til etablering af trombosecenter. Roskilde Universitet, Hanne Warming, 4,9 mio. kr. Støtte til projektet "Det afvigende som potentiel ressource". 11

13 Ledelsesberetning Beretning Aalborg Universitet, Jesper de Claville Christiansen, 3,8 mio. kr. Støtte til anskaffelse af udstyr til materialeforskning. Aalborg Universitet, Lasse Rosendahl, 3,5 mio. kr. Støtte til opbygning af biofuel-anlæg. Aalborg Ungdomsskole, 2,4 mio. kr. Støtte til Projekt "Uddannelsesløft Tech College". Aalborg Universitet, Gert Frølund Pedersen, 2,3 mio. kr. Støtte til forskningsudstyr i forbindelse med antennemåling. Aalborg Sygehus, 1,9 mio. kr. Støtte til forskning i kræftbehandlingens bivirkninger. Københavns Universitetshospital, Glostrup, 1,9 mio. kr. Støtte til forskningsprojekt om screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår. Aalborg Universitet, Morten Lassen, 1,5 mio. kr. Støtte til forskning i konkurrenceevne. Aalborg Universitet, Kim Dremstrup, 1,5 mio. kr. Støtte til indkøb af cellesorter. Aalborg Universitet, Josep Guerrero, 1,3 mio. kr. Støtte til MicroGrid forskningslaboratorium. Aarhus Universitet, Institut for læring, 1,2 mio. kr. Støtte til etablering af forskningscenter i anvendt etik. Aalborg Universitet, Institut for kemiteknologi, 1,2 mio. kr. Støtte til indkøb af Raman mikroskop. 12

14 Ledelsesberetning Beretning Aalborg Universitet, Lisbeth Knudsen, 1,0 mio. kr. Støtte til forskning i udkantsdanmark. Mermaid Project, 1,0 mio. kr. Støtte til gynækologisk kræftforskning. Sociale formål og sundhed Region Nordjylland, 11,5 mio. kr. Støtte til udvikling og udrulning af TeleCare i Nordjylland. Det Sociale Netværk, 9,0 mio. kr. Støtte til etablering af Headspace. Home Start Danmark, 6,0 mio. kr. Støtte til udvidelse af Home Starts-aktiviteter i Danmark. Det Sociale Netværk, 2,9 mio. kr. Støtte til projektet "Unge på vej". ADHD foreningen, 3,9 mio. kr. Støtte til foreningens arbejde. Dansk Selskab for patientsikkerhed, 1,5 mio. kr. Støtte til projektet "Sikker psykiatri". Fonden til socialt ansvar, 1,4 mio. kr. Støtte til projektet "Familie med hjerte". Kunst og Kultur Det Kongelige Teater, 9,0 mio. kr. Støtte til arbejdet med publikumsudvikling. 13

15 Ledelsesberetning Beretning Ordrupgård Kunstmuseum, 4,5 mio. kr. Støtte til etablering af skulpturpark. Statens Museum for Kunst, 3,0 mio. kr. Støtte til samtidskunst i X-rummet. HEART, Herning Kunstmuseum, 3,0 mio. kr. Støtte til udstillingsprogram for samtidskunst. Nationalmuseet, 3,0 mio. kr. Støtte til indretning af Det Klingende Museum. De Internationale Carl Nielsen Musikkonkurrencer, 1,7 mio. kr. Støtte til musikkonkurrencerne J.F. Willumsens Museum, 1,3 mio. kr. Støtte til særudstilling i forbindelse med jubilæum. Sjællands Symfoniorkester, 1,0 mio. kr. Støtte til koncertserien "60 minutes". Det Fynske Kunstakademi, 1,0 mio. kr. Støtte til rejselegater. International Folkekirkens Nødhjælp, 3,2 mio. kr. Støtte til projekt i Etiopien. SOS Børnebyerne, 1,5 mio. kr. Støtte til vandmiljøanlæg i Nairobi, Kenya. 14

16 Ledelsesberetning Beretning Nøgletal Fondets væsentligste hoved- og nøgletal for de alment velgørende uddelinger de seneste tre år kan specificeres således: tkr Indtægt Fondskapital Adm. omkostninger Medarbejdere, stk Antal ansøgninger, stk Antal tilsagn, stk Antal afslag, stk Tilsagnsprocent 30,5 35,0 45,9 Afslagsprocent 69,5 65,0 54,1 Almennyttige uddelinger Strategi og samfundsansvar har en forventning om at uddele 125 til 175 mio. kr. pr. år til alment velgørende formål. Fondets vedtægter åbner mulighed for en bred uddelingsprofil, som bestyrelsen har valgt at følge, dog med fast fokus inden for specifikke faglige områder. Fondets faglige uddelingsstrategi er således lagt fast for de kommende tre til fire år, men fondets bestyrelse vurderer løbende strategien og ændrer løbende uddelingsfokus, bl.a. afhængig af den øvrige samfundsudvikling. Strategi Som for visionen gælder det for strategien, at den skal være relevant i det daglige arbejde og fungere som retningsgivende redskab, såvel internt som eksternt. Med den nye strategi vil det være endnu tydeligere for ansøgere og samarbejdspartnere, hvor fondet ønsker at placere sin indsats og sine midler. Her følger en forkortet udgave af den samlede strategi. Forskning og uddannelse. På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som kommer ud i samfundet og skaber værdi. Fondet ønsker samtidig at fokusere på den tværgående og nyskabende forskning, hvor flere institutioner arbejder samme om at løse udfordringer for fremtidens pressede velfærdssamfund. Inden for uddannelse ønsker fondet at bidrage til, at flere unge gennemfører en uddannelse. Gerne gennem udvikling af nye metoder og gerne rettet mod miljøer, hvor der ikke er tradition for uddannelse. Sociale formål og sundhed. Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn og på at gøre en indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende. På sundhedsområdet støttes projekter, der bidrager til en mere helhedsorienteret behandling og eksempelvis kobler psykosocial støtte til livstruende og/eller kroniske somatiske 15

17 Ledelsesberetning Beretning forløb. Strategien understreger fondets ønske om at fremme den frivillige indsats, at afhjælpe stigmatisering og at understøtte nye samarbejdsformer. Kunst og kultur. På dette område retter strategien sig især mod den klassiske musik, samtidskunst og film. Inden for musikken ønsker at bidrage til kvalitet og udbredelse til børn og unge og i det hele taget målgrupper, som ellers ikke ville opleve kvalitetsmusik. Samtidskunsten støttes, fordi det nyskabende og uprøvede er en hjertesag for fondet, og fordi netop denne kunstform kan have svære økonomiske kår. På filmområdet retter indsatsen sig mod talentudvikling og på generelt at støtte uddannelse og udvikling af unge talenter og græsrodsniveauet i dansk film. Nordjylland. har sine rødder i Aalborg, og fondet ønsker fortsat at yde en særlig indsats i det nordjyske område gennem et tæt regionalt samarbejde. Støtten kan være såvel store donationer til de betydende kulturinstitutioner og -byggerier som mindre støttebeløb til lokale foreninger, der giver oplevelser og livskvalitet i det nære. Udgangspunktet er, at projektet er professionelt grebet an og har et klart sigte. Fondet har særlig fokus på regionens udfordringer med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til at løfte den fortsatte erhvervsudvikling i området. Strategien øger muligheden for at skærpe fondets profil udadtil og for at kvalificere det faglige uddelingsarbejde indadtil. Det er samtidig vigtigt, at strategien ikke bliver til dogmer. Strategien skal give et fælles sprog for fondets indsats, således at det både bliver tydeligt, når strategien følges, og når der i enkelte tilfælde foretages afvigelser. Samfundsansvar har p.t. ikke formuleret specifikke politikker og strategier inden for CSR, hvorfor der ikke gives en redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. har i sit værdigrundlag defineret overordnede rammer for, hvorledes fondet ønsker at agere i forhold til omverdenen. betragter samfundsansvar som en helt naturlig del af en alment velgørende fonds arbejde, og som moderfond er fondet optaget af, at der er fokus på CSR i fondets enkelte dattervirksomheder. Men for moderselskabet isoleret har en egentlig CSRpolitik ikke samme relevans samfundsansvaret er en uadskillelig del af visionen, strategien og det daglige virke. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen Årets resultat -koncernen opnåede i 2012 en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Ordrebeholdningen ved udgangen af 2012 udgjorde mio. kr. mod 914 mio. kr. ved udgangen af

18 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat efter skat udgør et overskud pa 289 mio. kr. mod 271 mio. kr. i Resultatet for 2012 er positivt påvirket af, at de finansielle markeder stabiliserede sig noget i 1øbet af Koncernens likvide placeringer har således genereret et positivt afkast mod et negativt afkast i Resultatet for 2012 er herudover væsentligt påvirket af den indgåede aftale mellem NorgesGruppen og Skandinavisk Holding A/S vedrørende NorgesGruppens planlagte overtagelse af Skandinavisk Holding A/S' aktiepost i Dagrofa A/S, idet værdien af aktieposten er nedskrevet med 328 mio. kr. til forventet salgspris. Heraf udgør C. W. Obel A/S' andel 115 mio. kr. Skandinavisk Holding A/S har realiseret et koncernresultat før minoritetsaktionærernes andel på 212 mio. kr. for Minoritetsaktionærernes andel udgør 220 mio. kr., hvorefter Skandinavisk Holding A/S' andel af resultatet efter skat udgør et underskud på 8 mio. kr. mod et overskud for 2011 på 273 mio. kr. For C.W. Obel Ejendomme A/S er driftsresultatet før værdireguleringer og finansielle poster for året på 166 mio. kr. på niveau med tidligere fremsatte forventninger. Udlejningsmarkedet for kontorer har i 2012 fortsat været præget af finanskrisen. Efterspørgslen efter nye lejemål har været faldende fra sommeren 2011 til ultimo 2012, hvor der synes at være en begyndende øget interesse. Nye lejere i markedet har herudover udvist en ikke ubetydelig træghed i deres beslutningsproces. På denne baggrund findes en stigning i driftsresultatet på 20 mio. kr., svarende til 13,8 % for tilfredsstillende. Årets værdiregulering af investeringsejendommene udgør 62,8 mio. kr. Værdireguleringen skyldes hovedsagelig den almindelige pristalsregulering af lejen. I Semco Maritime A/S udgør årets omsætning mio. kr. mod mio. kr. i Resultat efter skat udgør 71 mio. kr. mod 16 mio. kr. i Udviklingen i koncernen har været meget positiv. Det øgede aktivitetsniveau har medført en væsentlig stigning i indtjeningen, og EBIT-marginen er således øget fra 2,1 % i 2011 til 4,3 % i Årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Med et samlet resultat efter skat for C.W. Obel A/S og koncernen på 289 mio. kr. er der opnået en forrentning af egenkapitalen på 6,7 % mod 6,0 % i Koncernens samlede aktiver er pr. 31. december 2012 steget med 681 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december Investeringer C.W. Obel Ejendomme A/S overtog pr. 1. november 2012 Visionshuset, Visionsvej 49-53, Aalborg. Ejendommen er en nyopført flerbrugerejendom på den gamle Eternitgrund. Ejendommen, som er på m 2 kontor og m 2 parkeringshus, var ved overtagelsen fuldt udlejet. Gennem den associerede virksomhed Obel-LFI Ejendomme A/S, som ejes sammen med Lundbeckfond Invest A/S, blev et større ejendomskompleks på Nørrebrogade 66-68/Guldbergsgade 29 erhvervet pr. 1. april Det samlede ejendomskompleks er på ca m 2, hvoraf ca m 2 udvikles til Københavns Erhvervs Akademi, der i henhold til planerne flytter ind i det nye lejemål i sommeren

19 Ledelsesberetning Beretning Ejendomsporteføljen omfatter ved udgangen af 2012 i alt m 2 fordelt med m 2 i København, m 2 i Aalborg og m 2 i Aarhus. Semco Maritime A/S har i 2012 erhvervet 100 % af aktierne i Capelrig Ltd. i Aberdeen, Storbritannien. Capelrig Ltd. har bl.a. kompetencer inden for rigopgraderinger, og akkvisitionen styrker dermed koncernens muligheder for at tilbyde dette i Storbritannien, ligesom koncernens aktiviteter inden for olie og gas derved får en base i Aberdeen. Koncernens selskaber har herudover foretaget investeringer i den eksisterende ejendomsportefølje for i alt 26,6 mio. kr. og i forbedringer af egne domicilejendomme og øvrigt driftsmateriel for i alt 19,6 mio. kr. Kapitalberedskab Koncernen har pr. 31. december 2012 en egenkapital på mio. kr. og en soliditetsgrad på 48,8 % sammenholdt med en egenkapital pr. 31. december 2011 på mio. kr. og en soliditetsgrad på 55,6 %. Koncernens egenkapital er i 2012 væsentligt påvirket af urealiserede tab på 98,1 mio. kr. efter skat på indgåede renteswaps til sikring af den fremtidige rente på prioritetsgælden i C.W. Obel Ejendomme A/S. Forventninger til 2013 Skandinavisk Holding-koncernens aktivitetsniveau og indtjening forventes i 2013 at være på niveau med 2012, hvis bortses fra effekten af ovennævnte aftale om NorgesGruppens planlagte overtagelse af Skandinavisk Holding A/S' aktiepost i Dagrofa A/S. Det globale energimarked er fortsat i vækst, både hvad angår vedvarende energi og den traditionelle olie- og gassektor. Semco Maritime A/S forventer en fortsat stigende ordreindgang og en deraf følgende vækst i både omsætning og indtjening. Der forventes dog mindre vækstrater end de foregående to år. En væsentlig forudsætning for fortsat vækst er yderligere tilgang af ingeniører og teknikere. På grund af en god gennemsnitlig uopsigelighed i den eksisterende portefølje vil C.W. Obel Ejendomme A/S på kort sigt kun i begrænset omfang blive påvirket af væsentlig tomgang. C.W. Obel Ejendomme A/S har efter regnskabsårets afslutning købt den tidligere Daniscoejendom, Langebrogade 1-3, København, med overtagelse ultimo marts Købet af denne ejendom og købet af Visionsvej 49-53, Aalborg, vil påvirke driftsresultatet for 2013 positivt. Alt i alt forventes derfor et driftsresultat for 2013, der er noget bedre end det realiserede driftsresultat for udmærkede sig med positive afkast i alle betydelige aktivklasser på de finansielle markeder, hvilket ikke sker så tit. På denne baggrund forventes et lavere afkastet af koncernens likvide placeringer for C. W. Obel-koncernen forventer på denne baggrund en stigende omsætning og et noget højere resultat af ordinær drift for

20 Ledelsesberetning Beretning Særlige risici Finansielle risici Koncernens samlede rentebærende gæld udgøres hovedesagelig af fastforrentede lån hos realkreditinstitutter. Den øvrige del er forrentet med korte variable renter. Valutarisici Koncernen er i mindre omfang eksponeret for valutarisici, for så vidt angår den løbende drift. Koncernens selskaber fakturerer en del i udenlandsk valuta, mens en væsentlig del af varekøbet sker i lokal valuta. Det er koncernens politik at afdække risici på indregnede finansielle aktiver og forpligtelser i valuta. Afdækningen sker hovedsagelig ved valutaterminsforretninger. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver, som er indregnet i balancen. Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Samfundsansvar C.W. Obel A/S opfordrer til en samfundsansvarlig tilgang hos de virksomheder, der er investeret i. Idet C.W. Obel A/S' aktiviteter primært består i investering i andre virksomheder, er der ikke en samlet politik for samfundsansvar for koncernen. I det følgende beskrives tilgangen for de væsentligste aktiviteter i koncernen, Semco Maritime A/S og C.W. Obel Ejendomme A/S. For konkrete beskrivelser af tilgangen til samfundsansvar henvises til de enkelte virksomheder. CR, også kaldet for virksomhedens samfundsansvar, dækker over det, Semco Maritime A/S gør for at skåne miljøet, sikre gode arbejdsforhold, tage vare på samfundet og andre frivillige initiativer, som gavner samfundet. Semco Maritime A/S vil være en vækstorienteret og profitabel virksomhed, og dette opnås ved at drive en forretning, der som minimum opfylder sine kunders behov og forventninger, og som vil sikre et langsigtet, bæredygtigt grundlag for ejere og medarbejdere. På Semco Maritime A/S' hjemmeside er offentliggjort en rapport om fremdriften på de forskellige områder. C.W. Obel Ejendomme A/S er bevidst om sit ansvar over for såvel selskabets nære interessenter, såsom aktionærer, lejere, leverandører og medarbejdere, som over for samfundet som helhed inden for områder som miljø og etik. C.W. Obel Ejendomme A/S' overvejelser og indsats vedrørende ansvarlighed tager udgangspunkt i selskabets vision: "Baseret på kvalitet og tillid at være den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med udvikling og udlejning af kvalitetsejendomme". Dette udmøntes i bevidste valg omkring kvalitet og energibesparende tiltag i forbindelse med udvikling af ejendomme og indretninger til lejerne samt fokus på medarbejdernes forhold og udvikling. 19

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere