KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. Det Obelske Familiefond.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Fondsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 7 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderfondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderfondets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderfondets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og moderfondets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Aalborg, den 25. april 2013 Direktion: Søren Bojer Nielsen direktør Årsrapporten godkendes: København, den 25. april 2013 Bestyrelse: Christen W. Obel Cristina Lage Walther V. Paulsen formand Christian Th. Kjølbye 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som moderfondet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for moderfondets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af moderfondets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderfondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderfondets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 25. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hans B. Vistisen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger Kastetvej Aalborg Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 27. juni 1956 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Christen W. Obel (formand) Cristina Lage Walther V. Paulsen Christian Th. Kjølbye Direktion Søren Bojer Nielsen (direktør) Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A 9000 Aalborg 4

6 Ledelsesberetning Koncernoversigt (moder) *C.W. Obel A/S *C.W. Obel Ejendomme A/S *C.W. Obel Projekt A/S *Ejendomsselskabet Stigsborgvej A/S *Aktieselskabet Amaliegade 10 *Obel-LFI Ejendomme A/S (ejerandel 50 %) *Semco Maritime A/S *Semco Maritime Inc. *Semcon Institute A/S *Protobase Ltd. *Semco Maritime AS *Semco Maritime Middle East Ltd. *Seguco SA *Semco Maritime El Salvador *Semco Maritime Singapore *Semco Maritime Vietnam JSC *Semco Martime Energy Infrastructure *Danish Rope Access ApS *Capelrig Ltd. *SGD-Bera A/S *Semco Verwaltungs GmbH *Skandinavisk Holding A/S (ejerandel 35 %) *Scandinavian Tobacco Group A/S (ejerandel 51 %) *Fritz Hansen A/S *Dagrofa A/S (ejerandel 55 %) *Tivoli (ejerandel 32 %) *Danfoss-Semco A/S (ejerandel 40 %) *DMP Partners A/S (ejerandel 42 %) *Dansk Mink Papir A/S (ejerandel 67 %) *Obelhus A/S Aalborg København København København København København København Esbjerg Florida, USA Esbjerg Norwich, England Stavanger, Norge Dubai, UAE Guatemala El Salvador Singapore Vietnam Tanzania Stokholm, Sverige Aberdeen, Storbritannien København Køln, Tyskland Søborg Søborg Allerød Brøndby København Odense Borbjerg Borbjerg København 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal for Resultat af ordinær primær drift -10,8-9,0-7,6-6,2-6,0 Resultat af finansielle poster, netto 279,2 275,5 178, ,5 32,9 Årets resultat 268,5 266,6 171, ,1 35,0 Årets legatydelser 379,4 295, ,9 50,4 374,2 Aktiver i alt 2.529, , , ,9 613,4 Fondskapital 2.210, , , ,9 571,2 Hovedtal for -koncernen Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 2.437, , , , ,4 Resultat af ordinær primær drift 309,8 296,6 117,7 149,9 116,1 Resultat af finansielle poster, netto 27,0-111,1 52, ,8 Årets resultat 288,8 270,7 490,0 481, ,8 Aktiver i alt 8.670, , , , ,9 Koncernens egenkapital 4.231, , , , ,6 Nøgletal for -koncernen Egenkapitalandel (soliditet) 48,8 % 55,6 % 61,5 % 75,6 % 73,2 % Egenkapitalforrentning 6,7 % 6,0 % 9,7 % 9,2 % 73,7 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i note 1. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Moderfondet er et erhvervsdrivende fond, etableret i 1956, som ifølge sin fundats har tre formål: at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og derved medvirke til, at dette selskab stedse tilsikres den bedst mulige udvikling i økonomisk og kommerciel ledelse, og derved tillige sikre, at selskabet til enhver tid har den bedst mulige ledelse at at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Fondet forventer at kunne uddele mellem 125 og 175 mio. kr. om året til alment velgørende formål. er i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde moderfond for C.W. Obel A/S og ejendomsselskabet Obelhus A/S. Via sine dattervirksomheder havde Det Obelske Familiefond-koncernen i alt fuldtidsbeskæftigede i 2012 og opnåede en omsætning på mio. kr. Koncernens hovedaktiviteter C.W. Obel A/S er et investeringsselskab, som har interesser i Skandinavisk Holding A/S og andre industriselskaber samt i erhvervsejendomme. Skandinavisk Holding A/S består af de tre underkoncerner Scandinavian Tobacco Group A/S, Dagrofa A/S og Fritz Hansen A/S samt Tivoli (32 %). C.W. Obel A/S ejer 35 % af Skandinavisk Holding A/S. C.W. Obel A/S' ejendomsinvesteringer ligger i den 100 %-ejede dattervirksomhed C.W. Obel Ejendomme A/S. Det er C.W. Obel Ejendomme A/S' strategi at eje og udleje kvalitetsejendomme. Dvs. ejendomme i en høj arkitektonisk, bygnings- og indretningsmæssig standard med en attraktiv beliggenhed i forhold til den forventede byudvikling. Fokus for investeringerne er København, Aalborg og Aarhus. Ejendommene er fortrinsvis udlejet til kontor-, butiks- og uddannelsesformål. Inden for investeringsområdet kapitalinteresser i danske industriselskaber ligger selskaberne Semco Maritime A/S, Danfoss-Semco A/S, Dansk Mink Papir A/S og CMC Biologics Sarl. Semco Maritime A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren, både offshore og onshore. De væsentligste kundegrupper er operatør- og rigselskaber inden for den nationale og internationale offshore-industri. Koncernen er også leverandør af nøglefærdige løsninger inden for diesel-, hydro- og vindenergianlæg samt elektriske transmissionssystemer og transformerstationer. Danfoss-Semco A/S' kerneforretning ligger inden for udvikling, produktion og salg af brandbekæmpelsesudstyr. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Dansk Mink Papir A/S' hovedaktiviteter er fremstilling og handel med papirvarer til industrielt brug og til brug ved pelsdyrproduktion samt fremstilling og salg af produktionsudstyr til industri- og pelsdyrbranchen. CMC Biologics A/S' kerneforretning er kontraktproduktion af biologisk medicin for biotekog farmavirksomheder. udvalgte begivenheder i 2012 Visionen udfoldes Det er s vision, at uddelingerne og fondets øvrige arbejde med de alment velgørende projekter skal bidrage til, at fondet yder "en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden". Bag visionen ligger et ønske om og en vilje til at arbejde langsigtet. I 2012 blev visionen foldet ud i form af en række pejlemærker for fondets uddelinger og samarbejdsrelationer. Pejlemærkerne fastslår eksempelvis, at den kvalificerede indsats altid må rumme såvel den solide faglighed som det stærke engagement, og at man har fokus på kapacitetsopbygning. At den helhjertede tilgang handler om en aktiv deltagelse i projekternes udvikling, formidling og dokumentation. Og at det fremtidsorienterede perspektiv rummer et ønske om at støtte og løse nutidens og fremtidens opgaver. Målet er, at visionen kan fungere som en relevant retningsgiver i det daglige arbejde. Fokus på omverden Den danske fondsverden er i udvikling, og i takt med den økonomiske krise er der et stigende og overvejende positivt fokus på fondene. Samtidig er der i disse år en debat om civilsamfundets rolle i løsningen af fremtidens udfordringer og generelt om samskabelse på tværs af sektorer. Det kræver, at fondene er tydeligt til stede i relevante miljøer ikke blot med information om muligheden for at søge støtte, men med klare visioner og holdninger inden for de fagområder, hvor støtten tildeles. Derfor øgede i 2012 sit fokus på kommunikation til og med omverdenen. Fondet som deltager og driver bevæger sig i stigende grad fra at være donor til også at deltage mere aktivt i projekter. Dels i form af eget udviklingsarbejde på fagområder og dels ved at øge den løbende sparring og dialog med udvalgte projekter. Ud over de regelmæssige statusmøder i forbindelse med længerevarende partnerskaber går fondet ind i såvel forberedende udvikling af projekter som formidlings- og dokumentationsarbejde med igangværende projekter. Fondet er i berøring med en række forskellige aktører inden for de strategiske uddelingsområder og opbygger således en viden og et netværk, som det oftest giver god mening at bruge i projektsamarbejderne som brobygger, facilitator eller rådgiver. Vurderingen er, at fondet i mange tilfælde kan bidrage til projekternes succes ved være til stede som andet og mere end økonomisk ressource. 8

10 Ledelsesberetning Beretning Fondsdagen 2012 I oktober 2012 afholdt den årlige fondsdag, hvor venner og samarbejdspartnere var inviteret til at høre om fondets arbejde og blive præsenteret for konkrete projekter. Arrangementet blev afholdt på Louisiana og bød på oplæg om Teateroplevelseshuset i Hjørring, Obelprofessorater på Aalborg Universitet, Den Jyske Sangskole, Familieiværksætterne og Unicef alle støttet af. Dagen gav et godt og varieret blik på fondets indsats. Den efterfølgende evaluering pegede på muligheden for at fokusere mere tematisk og på at inddrage deltagerne mere. Desuden er det besluttet, at fondsdagen fremover skal ligge på samme tidspunkt hvert år, men skifte geografisk mellem Sjælland og Nordjylland. Fondsdagen 2013 afholdes således i Nordjylland. Almennyttige uddelinger i 2012 uddelte i ,8 mio. kr. til alment velgørende formål, og fondet har en national uddelingsstrategi, som hviler på tre faglige ben: Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur. Desuden støtter fondet aktiviteter bredt i Nordjylland, herunder særligt forskning og uddannelse ved Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland. modtog i ansøgninger om alment velgørende støtte. Der blev givet 517 støttetilsagn, hvilket svarer til en tilsagnsprocent på 30,5 %. Fondet uddelte i alt 243,8 mio. kr. i 2012 mod 156,8 mio. kr. i I hovedtal var s uddelinger i 2012 fordelt således: mio. kr Fordeling på fagområder Forskning og uddannelse 72,0 31,7 74,2 Sociale formål og sundhed 39,9 56,2 48,0 Kunst og kultur 128,7 61,7 81,2 Andet 7,5 9,6 39,0 Tilbageførte bevillinger -4,3-2,4-15,8 243,8 156,8 226,6 9

11 Ledelsesberetning Beretning Fordeling på fagområde 2012 Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur Fordeling på fagområde 2011 Forskning og uddannelse Sociale formål og sundhed Kunst og kultur Andet Andet mio. kr Geografisk fordeling Nordjylland 170,0 46,5 114,4 Øvrige Danmark 72,0 94,4 116,5 Internationalt 6,2 18,3 11,5 Tilbageførte bevillinger -4,4-2,4-15,8 243,8 156,8 226,6 Fordeling geografisk 2012 Fordeling geografisk 2011 Nordjylland Øvrige Danmark Internationalt Nordjylland Øvrige Danmark Internationalt 10

12 Ledelsesberetning Beretning Eksempler på almennyttige uddelinger i 2012 på over 1 mio. kr. og derover: Støtte til anlægsaktiviteter KUNSTEN, Aalborg Kunstmuseum, 50,0 mio. kr. Støtte til om- og tilbygning af Kunsten. Hjørring Kommune, 25,0 mio. kr. Støtte til bygning af Teateroplevelseshus. Skagens Museum, 15,0 mio. kr. Støtte til om- og tilbygning til Skagens Museum. Thisted Kommune, 3,5 mio. kr. Støtte til etablering af havbad i Vorupøre. True North, 2,5 mio. kr. Støtte til erhvervelse og etablering af efterskole. Aalborg Freja, 1,1 mio. kr. Støtte til indkøb af kunstgræsbane. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1,0 mio. kr. Støtte til nybygning af Vadehavspavillon. Støtte til projektaktiviteter Forskning og uddannelse Aalborg Sygehus, Lars Hvilsted Rasmussen, 13,3 mio. kr. Støtte til etablering af trombosecenter. Roskilde Universitet, Hanne Warming, 4,9 mio. kr. Støtte til projektet "Det afvigende som potentiel ressource". 11

13 Ledelsesberetning Beretning Aalborg Universitet, Jesper de Claville Christiansen, 3,8 mio. kr. Støtte til anskaffelse af udstyr til materialeforskning. Aalborg Universitet, Lasse Rosendahl, 3,5 mio. kr. Støtte til opbygning af biofuel-anlæg. Aalborg Ungdomsskole, 2,4 mio. kr. Støtte til Projekt "Uddannelsesløft Tech College". Aalborg Universitet, Gert Frølund Pedersen, 2,3 mio. kr. Støtte til forskningsudstyr i forbindelse med antennemåling. Aalborg Sygehus, 1,9 mio. kr. Støtte til forskning i kræftbehandlingens bivirkninger. Københavns Universitetshospital, Glostrup, 1,9 mio. kr. Støtte til forskningsprojekt om screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår. Aalborg Universitet, Morten Lassen, 1,5 mio. kr. Støtte til forskning i konkurrenceevne. Aalborg Universitet, Kim Dremstrup, 1,5 mio. kr. Støtte til indkøb af cellesorter. Aalborg Universitet, Josep Guerrero, 1,3 mio. kr. Støtte til MicroGrid forskningslaboratorium. Aarhus Universitet, Institut for læring, 1,2 mio. kr. Støtte til etablering af forskningscenter i anvendt etik. Aalborg Universitet, Institut for kemiteknologi, 1,2 mio. kr. Støtte til indkøb af Raman mikroskop. 12

14 Ledelsesberetning Beretning Aalborg Universitet, Lisbeth Knudsen, 1,0 mio. kr. Støtte til forskning i udkantsdanmark. Mermaid Project, 1,0 mio. kr. Støtte til gynækologisk kræftforskning. Sociale formål og sundhed Region Nordjylland, 11,5 mio. kr. Støtte til udvikling og udrulning af TeleCare i Nordjylland. Det Sociale Netværk, 9,0 mio. kr. Støtte til etablering af Headspace. Home Start Danmark, 6,0 mio. kr. Støtte til udvidelse af Home Starts-aktiviteter i Danmark. Det Sociale Netværk, 2,9 mio. kr. Støtte til projektet "Unge på vej". ADHD foreningen, 3,9 mio. kr. Støtte til foreningens arbejde. Dansk Selskab for patientsikkerhed, 1,5 mio. kr. Støtte til projektet "Sikker psykiatri". Fonden til socialt ansvar, 1,4 mio. kr. Støtte til projektet "Familie med hjerte". Kunst og Kultur Det Kongelige Teater, 9,0 mio. kr. Støtte til arbejdet med publikumsudvikling. 13

15 Ledelsesberetning Beretning Ordrupgård Kunstmuseum, 4,5 mio. kr. Støtte til etablering af skulpturpark. Statens Museum for Kunst, 3,0 mio. kr. Støtte til samtidskunst i X-rummet. HEART, Herning Kunstmuseum, 3,0 mio. kr. Støtte til udstillingsprogram for samtidskunst. Nationalmuseet, 3,0 mio. kr. Støtte til indretning af Det Klingende Museum. De Internationale Carl Nielsen Musikkonkurrencer, 1,7 mio. kr. Støtte til musikkonkurrencerne J.F. Willumsens Museum, 1,3 mio. kr. Støtte til særudstilling i forbindelse med jubilæum. Sjællands Symfoniorkester, 1,0 mio. kr. Støtte til koncertserien "60 minutes". Det Fynske Kunstakademi, 1,0 mio. kr. Støtte til rejselegater. International Folkekirkens Nødhjælp, 3,2 mio. kr. Støtte til projekt i Etiopien. SOS Børnebyerne, 1,5 mio. kr. Støtte til vandmiljøanlæg i Nairobi, Kenya. 14

16 Ledelsesberetning Beretning Nøgletal Fondets væsentligste hoved- og nøgletal for de alment velgørende uddelinger de seneste tre år kan specificeres således: tkr Indtægt Fondskapital Adm. omkostninger Medarbejdere, stk Antal ansøgninger, stk Antal tilsagn, stk Antal afslag, stk Tilsagnsprocent 30,5 35,0 45,9 Afslagsprocent 69,5 65,0 54,1 Almennyttige uddelinger Strategi og samfundsansvar har en forventning om at uddele 125 til 175 mio. kr. pr. år til alment velgørende formål. Fondets vedtægter åbner mulighed for en bred uddelingsprofil, som bestyrelsen har valgt at følge, dog med fast fokus inden for specifikke faglige områder. Fondets faglige uddelingsstrategi er således lagt fast for de kommende tre til fire år, men fondets bestyrelse vurderer løbende strategien og ændrer løbende uddelingsfokus, bl.a. afhængig af den øvrige samfundsudvikling. Strategi Som for visionen gælder det for strategien, at den skal være relevant i det daglige arbejde og fungere som retningsgivende redskab, såvel internt som eksternt. Med den nye strategi vil det være endnu tydeligere for ansøgere og samarbejdspartnere, hvor fondet ønsker at placere sin indsats og sine midler. Her følger en forkortet udgave af den samlede strategi. Forskning og uddannelse. På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som kommer ud i samfundet og skaber værdi. Fondet ønsker samtidig at fokusere på den tværgående og nyskabende forskning, hvor flere institutioner arbejder samme om at løse udfordringer for fremtidens pressede velfærdssamfund. Inden for uddannelse ønsker fondet at bidrage til, at flere unge gennemfører en uddannelse. Gerne gennem udvikling af nye metoder og gerne rettet mod miljøer, hvor der ikke er tradition for uddannelse. Sociale formål og sundhed. Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn og på at gøre en indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende. På sundhedsområdet støttes projekter, der bidrager til en mere helhedsorienteret behandling og eksempelvis kobler psykosocial støtte til livstruende og/eller kroniske somatiske 15

17 Ledelsesberetning Beretning forløb. Strategien understreger fondets ønske om at fremme den frivillige indsats, at afhjælpe stigmatisering og at understøtte nye samarbejdsformer. Kunst og kultur. På dette område retter strategien sig især mod den klassiske musik, samtidskunst og film. Inden for musikken ønsker at bidrage til kvalitet og udbredelse til børn og unge og i det hele taget målgrupper, som ellers ikke ville opleve kvalitetsmusik. Samtidskunsten støttes, fordi det nyskabende og uprøvede er en hjertesag for fondet, og fordi netop denne kunstform kan have svære økonomiske kår. På filmområdet retter indsatsen sig mod talentudvikling og på generelt at støtte uddannelse og udvikling af unge talenter og græsrodsniveauet i dansk film. Nordjylland. har sine rødder i Aalborg, og fondet ønsker fortsat at yde en særlig indsats i det nordjyske område gennem et tæt regionalt samarbejde. Støtten kan være såvel store donationer til de betydende kulturinstitutioner og -byggerier som mindre støttebeløb til lokale foreninger, der giver oplevelser og livskvalitet i det nære. Udgangspunktet er, at projektet er professionelt grebet an og har et klart sigte. Fondet har særlig fokus på regionens udfordringer med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til at løfte den fortsatte erhvervsudvikling i området. Strategien øger muligheden for at skærpe fondets profil udadtil og for at kvalificere det faglige uddelingsarbejde indadtil. Det er samtidig vigtigt, at strategien ikke bliver til dogmer. Strategien skal give et fælles sprog for fondets indsats, således at det både bliver tydeligt, når strategien følges, og når der i enkelte tilfælde foretages afvigelser. Samfundsansvar har p.t. ikke formuleret specifikke politikker og strategier inden for CSR, hvorfor der ikke gives en redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. har i sit værdigrundlag defineret overordnede rammer for, hvorledes fondet ønsker at agere i forhold til omverdenen. betragter samfundsansvar som en helt naturlig del af en alment velgørende fonds arbejde, og som moderfond er fondet optaget af, at der er fokus på CSR i fondets enkelte dattervirksomheder. Men for moderselskabet isoleret har en egentlig CSRpolitik ikke samme relevans samfundsansvaret er en uadskillelig del af visionen, strategien og det daglige virke. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen Årets resultat -koncernen opnåede i 2012 en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Ordrebeholdningen ved udgangen af 2012 udgjorde mio. kr. mod 914 mio. kr. ved udgangen af

18 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat efter skat udgør et overskud pa 289 mio. kr. mod 271 mio. kr. i Resultatet for 2012 er positivt påvirket af, at de finansielle markeder stabiliserede sig noget i 1øbet af Koncernens likvide placeringer har således genereret et positivt afkast mod et negativt afkast i Resultatet for 2012 er herudover væsentligt påvirket af den indgåede aftale mellem NorgesGruppen og Skandinavisk Holding A/S vedrørende NorgesGruppens planlagte overtagelse af Skandinavisk Holding A/S' aktiepost i Dagrofa A/S, idet værdien af aktieposten er nedskrevet med 328 mio. kr. til forventet salgspris. Heraf udgør C. W. Obel A/S' andel 115 mio. kr. Skandinavisk Holding A/S har realiseret et koncernresultat før minoritetsaktionærernes andel på 212 mio. kr. for Minoritetsaktionærernes andel udgør 220 mio. kr., hvorefter Skandinavisk Holding A/S' andel af resultatet efter skat udgør et underskud på 8 mio. kr. mod et overskud for 2011 på 273 mio. kr. For C.W. Obel Ejendomme A/S er driftsresultatet før værdireguleringer og finansielle poster for året på 166 mio. kr. på niveau med tidligere fremsatte forventninger. Udlejningsmarkedet for kontorer har i 2012 fortsat været præget af finanskrisen. Efterspørgslen efter nye lejemål har været faldende fra sommeren 2011 til ultimo 2012, hvor der synes at være en begyndende øget interesse. Nye lejere i markedet har herudover udvist en ikke ubetydelig træghed i deres beslutningsproces. På denne baggrund findes en stigning i driftsresultatet på 20 mio. kr., svarende til 13,8 % for tilfredsstillende. Årets værdiregulering af investeringsejendommene udgør 62,8 mio. kr. Værdireguleringen skyldes hovedsagelig den almindelige pristalsregulering af lejen. I Semco Maritime A/S udgør årets omsætning mio. kr. mod mio. kr. i Resultat efter skat udgør 71 mio. kr. mod 16 mio. kr. i Udviklingen i koncernen har været meget positiv. Det øgede aktivitetsniveau har medført en væsentlig stigning i indtjeningen, og EBIT-marginen er således øget fra 2,1 % i 2011 til 4,3 % i Årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Med et samlet resultat efter skat for C.W. Obel A/S og koncernen på 289 mio. kr. er der opnået en forrentning af egenkapitalen på 6,7 % mod 6,0 % i Koncernens samlede aktiver er pr. 31. december 2012 steget med 681 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december Investeringer C.W. Obel Ejendomme A/S overtog pr. 1. november 2012 Visionshuset, Visionsvej 49-53, Aalborg. Ejendommen er en nyopført flerbrugerejendom på den gamle Eternitgrund. Ejendommen, som er på m 2 kontor og m 2 parkeringshus, var ved overtagelsen fuldt udlejet. Gennem den associerede virksomhed Obel-LFI Ejendomme A/S, som ejes sammen med Lundbeckfond Invest A/S, blev et større ejendomskompleks på Nørrebrogade 66-68/Guldbergsgade 29 erhvervet pr. 1. april Det samlede ejendomskompleks er på ca m 2, hvoraf ca m 2 udvikles til Københavns Erhvervs Akademi, der i henhold til planerne flytter ind i det nye lejemål i sommeren

19 Ledelsesberetning Beretning Ejendomsporteføljen omfatter ved udgangen af 2012 i alt m 2 fordelt med m 2 i København, m 2 i Aalborg og m 2 i Aarhus. Semco Maritime A/S har i 2012 erhvervet 100 % af aktierne i Capelrig Ltd. i Aberdeen, Storbritannien. Capelrig Ltd. har bl.a. kompetencer inden for rigopgraderinger, og akkvisitionen styrker dermed koncernens muligheder for at tilbyde dette i Storbritannien, ligesom koncernens aktiviteter inden for olie og gas derved får en base i Aberdeen. Koncernens selskaber har herudover foretaget investeringer i den eksisterende ejendomsportefølje for i alt 26,6 mio. kr. og i forbedringer af egne domicilejendomme og øvrigt driftsmateriel for i alt 19,6 mio. kr. Kapitalberedskab Koncernen har pr. 31. december 2012 en egenkapital på mio. kr. og en soliditetsgrad på 48,8 % sammenholdt med en egenkapital pr. 31. december 2011 på mio. kr. og en soliditetsgrad på 55,6 %. Koncernens egenkapital er i 2012 væsentligt påvirket af urealiserede tab på 98,1 mio. kr. efter skat på indgåede renteswaps til sikring af den fremtidige rente på prioritetsgælden i C.W. Obel Ejendomme A/S. Forventninger til 2013 Skandinavisk Holding-koncernens aktivitetsniveau og indtjening forventes i 2013 at være på niveau med 2012, hvis bortses fra effekten af ovennævnte aftale om NorgesGruppens planlagte overtagelse af Skandinavisk Holding A/S' aktiepost i Dagrofa A/S. Det globale energimarked er fortsat i vækst, både hvad angår vedvarende energi og den traditionelle olie- og gassektor. Semco Maritime A/S forventer en fortsat stigende ordreindgang og en deraf følgende vækst i både omsætning og indtjening. Der forventes dog mindre vækstrater end de foregående to år. En væsentlig forudsætning for fortsat vækst er yderligere tilgang af ingeniører og teknikere. På grund af en god gennemsnitlig uopsigelighed i den eksisterende portefølje vil C.W. Obel Ejendomme A/S på kort sigt kun i begrænset omfang blive påvirket af væsentlig tomgang. C.W. Obel Ejendomme A/S har efter regnskabsårets afslutning købt den tidligere Daniscoejendom, Langebrogade 1-3, København, med overtagelse ultimo marts Købet af denne ejendom og købet af Visionsvej 49-53, Aalborg, vil påvirke driftsresultatet for 2013 positivt. Alt i alt forventes derfor et driftsresultat for 2013, der er noget bedre end det realiserede driftsresultat for udmærkede sig med positive afkast i alle betydelige aktivklasser på de finansielle markeder, hvilket ikke sker så tit. På denne baggrund forventes et lavere afkastet af koncernens likvide placeringer for C. W. Obel-koncernen forventer på denne baggrund en stigende omsætning og et noget højere resultat af ordinær drift for

20 Ledelsesberetning Beretning Særlige risici Finansielle risici Koncernens samlede rentebærende gæld udgøres hovedesagelig af fastforrentede lån hos realkreditinstitutter. Den øvrige del er forrentet med korte variable renter. Valutarisici Koncernen er i mindre omfang eksponeret for valutarisici, for så vidt angår den løbende drift. Koncernens selskaber fakturerer en del i udenlandsk valuta, mens en væsentlig del af varekøbet sker i lokal valuta. Det er koncernens politik at afdække risici på indregnede finansielle aktiver og forpligtelser i valuta. Afdækningen sker hovedsagelig ved valutaterminsforretninger. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver, som er indregnet i balancen. Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Samfundsansvar C.W. Obel A/S opfordrer til en samfundsansvarlig tilgang hos de virksomheder, der er investeret i. Idet C.W. Obel A/S' aktiviteter primært består i investering i andre virksomheder, er der ikke en samlet politik for samfundsansvar for koncernen. I det følgende beskrives tilgangen for de væsentligste aktiviteter i koncernen, Semco Maritime A/S og C.W. Obel Ejendomme A/S. For konkrete beskrivelser af tilgangen til samfundsansvar henvises til de enkelte virksomheder. CR, også kaldet for virksomhedens samfundsansvar, dækker over det, Semco Maritime A/S gør for at skåne miljøet, sikre gode arbejdsforhold, tage vare på samfundet og andre frivillige initiativer, som gavner samfundet. Semco Maritime A/S vil være en vækstorienteret og profitabel virksomhed, og dette opnås ved at drive en forretning, der som minimum opfylder sine kunders behov og forventninger, og som vil sikre et langsigtet, bæredygtigt grundlag for ejere og medarbejdere. På Semco Maritime A/S' hjemmeside er offentliggjort en rapport om fremdriften på de forskellige områder. C.W. Obel Ejendomme A/S er bevidst om sit ansvar over for såvel selskabets nære interessenter, såsom aktionærer, lejere, leverandører og medarbejdere, som over for samfundet som helhed inden for områder som miljø og etik. C.W. Obel Ejendomme A/S' overvejelser og indsats vedrørende ansvarlighed tager udgangspunkt i selskabets vision: "Baseret på kvalitet og tillid at være den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med udvikling og udlejning af kvalitetsejendomme". Dette udmøntes i bevidste valg omkring kvalitet og energibesparende tiltag i forbindelse med udvikling af ejendomme og indretninger til lejerne samt fokus på medarbejdernes forhold og udvikling. 19

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

El-firmaet ELCON Thisted A/S

El-firmaet ELCON Thisted A/S El-firmaet ELCON Thisted A/S Årsrapport 1. april 2011-31. marts 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2012 Finn Østergaard Jeppesen Dirigent Side

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Peter Hocke Dirigent Havnegade 2 Postbox

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 20 27 37) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013

Læs mere

RD-Support ApS. Årsrapport for 2012/13

RD-Support ApS. Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB RD-Support ApS Måløv Værkstedsby 69 2760 Måløv {CVR-nr. 30 83 06 44) Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12 2013 John

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere