Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006"

Transkript

1 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal drøftes på lokalforeningernes generalforsamlinger 2006 og behandles den 4. november 2006 på landsforeningens generalforsamling. Detaljerede forslagstekster findes i resten af dokumentet. Da forslaget bl.a. indeholder forslag til vedtægtsændringer, der efter de gældende vedtægter skal være fremsendt til formanden senest 1. august, er denne tidsfrist valgt for hele forslaget. Proceduren indebærer, at forslaget inden 15. august skal udsendes til lokalforeningerne. Endelig har hovedbestyrelsen (HB) besluttet at publicere et uddybende baggrundsmateriale på inden 1. september Forslag til beslutning på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006: 1. Med fuld virkning pr. 1. januar 2007 etableres et nyt led i landsforeningens struktur: Regionsudvalgene. De overordnede retningslinjer for regionsudvalgenes arbejdsopgaver, bemanding samt geografisk afgrænsning fastsættes i landsforeningens vedtægter. 2. Med virkning pr. 1. januar 2008 erstattes de nuværende 15 lokalforeninger (LF er) af 13 nye. Hver af de nye LF er skal bestå af medlemmerne i et navngivet antal kommuner inden for én statslig region. 3. Med virkning pr. 1. januar 2007 etableres et antal midlertidige samarbejdsudvalg, hver bestående af repræsentanter for de nuværende LF er, der helt eller delvist skal indgå i de enkelte nye LF er. Samarbejdsudvalgene opløses pr. 31. december Generalforsamlingerne i 2007 i de nuværende LF er holdes i muligt omfang samme dag og sted som de stiftende generalforsamlinger i de nye LF er med henblik på gennemførelse på færrest mulige mødedage. Den ekstraordinære koordinering og forberedelse af de stiftende generalforsamlinger forestås af samarbejdsudvalgene. 5. Med henblik på formuefordeling pr. 31. december 2007 udfærdiger alle nuværende LF er, der i den nye struktur ikke indgår i en ny LF med enten uændret dækningsområde, eller med hele det nuværende + et yderligere dækningsområde, et afslutningsregnskab for perioden frem til og med 31. december Det bemærkes at forslagene skal ses som en helhed. Ingen af forslagene vil kunne fungere godt uden vedtagelse af de øvrige.

2 Forslagene i detaljer Ad pkt. 1: Regionsudvalg. Med virkning pr. 1. januar 2007 etableres et nyt led i landsforeningens struktur: Regionsudvalgene. De overordnede retningslinjer for regionsudvalgenes arbejdsopgaver, bemanding samt geografisk afgrænsning fastsættes i landsforeningens vedtægter. I 2007 er det de nuværende LF er der udpeger medlemmer. Nogle af dem vil skulle udpege medlemmer til mere end ét regionsudvalg. Forslag til vedtægtsændringer: Der foreslås indsat en ny 7 i landsforeningens vedtægter. Nuværende 7 bliver til ny 8, nuværende 8 bliver til ny 9 etc. Krydsreferencer ændres i overensstemmelse hermed. Herudover foreslås en mindre ændring i lokalforeningernes vedtægter. a. Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter: Regionsudvalg 7. Hovedbestyrelsen nedsætter pr. 1. januar 2007 et regionsudvalg i hver af de 5 statslige regioner med følgende opgaver: At opsamle synspunkter og problemstillinger fra hver af regionens lokalforeninger. At samarbejde med de godkendende myndigheder i regionen. At være baggrundsgruppe for hovedbestyrelsens arbejde i forhold til regionen. At give input til hovedbestyrelsens overordnede koordinering af arbejdet. At deltage i udførelsen af hovedbestyrelsens overordnede beslutninger med betydning for samarbejdet i de enkelte regioner. Stk. 2. Regionsudvalget består af ét medlem udpeget af hovedbestyrelsen samt ét medlem udpeget af hver lokalforeningsbestyrelse i regionen. Det af hovedbestyrelsen udpegede medlem skal være medlem af hovedbestyrelsen eller suppleant til denne. De af lokalforeningsbestyrelserne udpegede medlemmer skal være medlem af lokalforeningsbestyrelsen i sit eget område. Stk. 3. Medlemmerne af regionsudvalget udpeges for 1 år ad gangen. I tilfælde af et udvalgsmedlems forfald ved et enkelt møde eller permanent er den udpegende forening berettiget til at udpege en suppleant, som opfylder samme kriterier. Stk. 4. Hovedbestyrelsens repræsentant er formand i regionsudvalget. Hvis formanden melder forfald, og hovedbestyrelsen ikke kan lade sig repræsentere ved en suppleant, vælger de tilstedeværende lokalforeningsrepræsentanter en midlertidig udvalgsformand. Stk. 5. Alle beslutninger i regionsudvalget træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 6. Udgifter ved regionsudvalgets arbejde dækkes af de deltagende foreninger. Generalforsamlingen kan beslutte at afsætte særlige midler til arbejdet. De særlige midler fordeles af hovedbestyrelsen. 2

3 b. Forslag til ændring af vedtægter for lokalforeninger i Adoption & Samfund Nuværende 1 stk. 5 ændres fra: Stk. 5. Delinger og sammenslutninger skal behandles som en vedtægtsændring på landsforeningen Adoption & Samfunds generalforsamling. En deling skal indeholde beslutning om deling af lokalforeningens midler. Stk. 5. Delinger og sammenslutninger skal behandles som en vedtægtsændring på landsforeningen Adoption & Samfunds generalforsamling. Delinger kan kun gennemføres i det omfang, de ikke medfører delinger af kommuner på flere lokalforeninger. Sammenslutninger kan kun gennemføres i det omfang, at de nye lokalforeninger forsat holdes inden for én statslig region. En deling skal indeholde beslutning om deling af lokalforeningens midler. Ændring af krydsreferencer i landsforeningens vedtægter: a) I 4 ændres stk. 1 fra: 4. Landsforeningen Adoption & Samfunds daglige virksomhed varetages af den til enhver tid generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelse jf. 9 stk Landsforeningen Adoption & Samfunds daglige virksomhed varetages af den til enhver tid generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelse jf. 10 stk. 5. b) I 4 stk. 3 ændres 2. punktum fra Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. 9 stk. 5) for 2 år med mulighed for genvalg. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. 10 stk. 5) for 2 år med mulighed for genvalg. c) I 6 ændres stk. 3 fra Stk. 3. Ændring af vedtægterne for lokalforeningerne kan vedtages af landsforeningen Adoption & Samfunds generalforsamling på samme vilkår som ændring af landsforeningens vedtægter, jf. 9. Stk.3. Ændring af vedtægterne for lokalforeningerne kan vedtages af landsforeningen Adoption & Samfunds generalforsamling på samme vilkår som ændring af landsforeningens vedtægter, jf. 10. d) I den nye 8 (nuværende 7), ændres stk. 4 fra: Stk. 4. Interessegrupper fastlægger selv deres eventuelle vedtægter, med respekt for landsforeningen Adoption & Samfunds formål og vedtægter, jf. især 5, 7 og 9. 3

4 Stk. 4. Interessegrupper fastlægger selv deres eventuelle vedtægter, med respekt for landsforeningen Adoption & Samfunds formål og vedtægter, jf. især 5, 8 og 10. e) I den nye 10 (nuværende 9) ændres 1. punktum i stk. 3: De valgte delegerede, jf. 7 stk. 8 og 9 samt vedtægterne for lokalforeninger i Adoption & Samfund 6, har stemmeret på generalforsamlingen. De valgte delegerede, jf. 8 stk. 8 og 9 samt vedtægterne for lokalforeninger i Adoption & Samfund 6, har stemmeret på generalforsamlingen. Ændring af krydsreferencer i lokalforeningernes vedtægter: a) 5 stk. 6, 1. punktum ændres fra: Stk. 6. Medlemmer, der betaler reduceret kontingentsats jf. 12 stk. 2 i vedtægterne for landsforeningen, samt foreninger og virksomheder har én stemme pr. tegnet medlemskab Stk. 6. Medlemmer, der betaler reduceret kontingentsats jf. 13 stk. 2 i vedtægterne for landsforeningen, samt foreninger og virksomheder har én stemme pr. tegnet medlemskab b) 7 stk. 2, 1. pkt. ændres fra: Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer jf. 9 stk. 8 i vedtægterne for landsforeningen Adoption & Samfund behandles under indkomne forslag. Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer jf. 10 stk. 8 i vedtægterne for landsforeningen Adoption & Samfund behandles under indkomne forslag. 4

5 Ad punkt 2: Nye lokalforeninger Med virkning pr. 1. januar 2008 erstattes de nuværende 15 lokalforeninger af 13 nye. Hver af de nye lokalforeninger skal bestå af medlemmerne i et navngivet antal kommuner inden for én statslig region. HB har besluttet at udskrive en konkurrence om forslag til navne for hver enkelt af de ny lokalforeninger. Detaljerede retningslinjer for konkurrencen bringes i september 2006 i bladet Adoption & Samfund. De nedenfor viste navne på lokalforeningerne betragtes af HB derfor som foreløbige arbejdsnavne. Navnene vil alene blive gældende hvis der ikke inden fristudløb i ovennævnte konkurrence fremkommer andre forslag, der jf. konkurrencens retningslinjer kan anerkendes. Det foreliggende forslag til opdeling fremsættes på baggrund af gentagne høringer af alle lokalforeninger. De fleste ændringsforslag er medtaget. Se kommunefordeling på næste side. 5

6 Lokalforeninger i Region Nordjylland Nordjylland Samme afgrænsning som Region Nordjylland, dvs kommunerne: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. I alt ca. 310 medlemmer. Lokalforeninger i Region Midtjylland Kronjylland Favrskov, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner. I alt ca. 255 medlemmer. Vestjylland Næsten det nuværende Ringkøbing amt: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommune. I alt ca. 200 medlemmer. Østjylland Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Århus kommune. I alt ca. 385 medlemmer. Lokalforeninger i Region Syddanmark Sydvestjylland Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Vejle kommune. I alt ca. 215 medlemmer Sydøstjylland Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, og Aabenraa kommune. I alt ca. 245 medlemmer. Fyn Svarer til nuværende Fyns Amt: Assens, Bogense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommune. I alt ca. 265 medlemmer. Lokalforeninger i Region Sjælland Sydsjælland Faxe, Greve, Guldborgsund, Køge, Lolland, Næstved, Solrød, Stevns og Vordingborg kommune. I alt ca.230 medlemmer Midt- og Vestsjælland Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø kommune. I alt ca. 240 medlemmer Lokalforeninger i Region Hovedstaden Bornholm bliver Bornholm, helt som nu. I alt ca. 35 medlemmer. København Dragør, Frederiksberg, Københavns og Tårnby Kommune. I alt ca. 420 medlemmer. 6

7 Østsjælland Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune. I alt ca. 360 medlemmer. Nordsjælland Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune. I alt ca. 285 medlemmer. Ad pkt. 3: Midlertidige samarbejdsudvalg Med virkning pr. 1. januar 2007 etableres et antal midlertidige samarbejdsudvalg, hver bestående af repræsentanter for de lokalforeninger, der helt eller delvist skal indgå i de enkelte nye lokalforeninger. Samarbejdsudvalgene opløses pr. 31.december Hovedbestyrelsen fastsætter inden 1. januar 2007 de nærmere retningslinjer for samarbejdsudvalgene sammensætning og opgaver. Udvalgene skal i løbet af 2007 bl.a. drøfte arrangementer, økonomi samt planlægge og gennemføre stiftende generalforsamlinger i de nye lokalforeninger. Ad pkt. 4: Generalforsamlinger 2007 Der holdes i 2007 afsluttende generalforsamlinger for de nuværende, og stiftende generalforsamlinger for de nye lokalforeninger, samme dag og sted for hver ny lokalforening. Generalforsamlingen for de nuværende lokalforeninger holdes samme dag og sted som generalforsamlingen i dén nye lokalforening, som modtager flest af den gamle lokalforenings medlemmer. Eksempler og anbefalinger Nuværende LF Viborg Amt deles med ca. 1/3 til Ny LF Nordjylland og 2/3 til Ny LF Kronjylland. Generalforsamlingen for Viborg Amt holdes derfor samme dag og sted som generalforsamlingen for den nye LF Kronjylland. Generalforsamlingerne i Ny LF Nordjylland og Ny LF Kronjylland må ikke holdes samme dag. Derved sikres at alle medlemmer i nuværende LF Viborg Amt får mulighed for at deltage både i generalforsamlingen i den gamle LF Viborg Amt og i deres nye LF.Færrest mulige får behov for at deltage 2 steder. Andre steder kan det i visse tilfælde være nødvendigt samme dag og sted at holde afsluttende generalforsamlinger i flere nuværende LF + generalforsamling for en ny LF. Hovedbestyrelsen anbefaler at der i disse tilfælde holdes en passende pause mellem hver generalforsamling så der kan ske den nødvendige udskiftning af deltagere. Alternativt kan der vælges mødested der muliggør afholdelse af flere sideløbende generalforsamlinger i de nuværende LF i samme bygning. Der bør i alle tilfælde sikres den størst mulige deltagelse ved at lave et adoptionsfagligt arrangement sammen med generalforsamlingerne. Til sådanne generalforsamlinger i de nuværende LF forberedes stemmesedler i forskellige farver så man kun kan stemme i egen nuværende LF. Dagsordenen fastsættes i overensstemmelse med vedtægterne med følgende præcisering: 7

8 Afsluttende generalforsamlinger for de nuværende LF a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning c. Forelæggelse og godkendelse af regnskab d. Indkomne forslag, der alene har betydning for resten af 2007, herunder eventuelle forslag til landsforeningens generalforsamling e. Valg af bestyrelse for resten af 2007, herunder fastlæggelse af antal medlemmer af bestyrelsen, jf. 3 stk. 1 f. Valg af delegerende til landsforeningens generalforsamling jf. 6 g. Valg af revisor og suppleant for denne h. Eventuelt For de stiftende generalforsamlinger i de nye LF a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning UDGÅR c. Forelæggelse og godkendelse af regnskab UDGÅR d. Indkomne forslag, der alene har betydning for 2008, e. Valg af bestyrelse for 2008, herunder fastlæggelse af antal medlemmer af bestyrelsen, jf. 3 stk. 1 f. Valg af delegerende til landsforeningens generalforsamling jf. 6 UDGÅR da de er valgt af de nuværende LF g. Valg af revisor og suppleant for denne h. Eventuelt Ad pkt. 5: Formuefordeling A. Med henblik på formuefordeling pr. 31. december 2007 udfærdiger alle nuværende LF er, der i den nye struktur ikke indgår i en ny LF med enten uændret dækningsområde, eller med hele det nuværende + et yderligere dækningsområde, et afslutningsregnskab for perioden frem til og med 31. december Forudsat vedtagelse af forslaget under pkt. 2 skal et sådant afslutningsregnskab udfærdiges af de nuværende LF er Viborg, Århus, Vejle, Sønderjylland, Roskilde og Københavns Amt. Landsforeningens kasserer og revisor fastlægger inden udgangen af 2006 i fornødent omfang de særlige principper for disse regnskaber. På baggrund af disse slutregnskaber og medlemstallene pr beregner landsforeningens kasserer hvorledes disse lokalforeningers formue omfordeles til de nye lokalforeninger, hvortil medlemmerne fordeles. Omfordeling skal ske i forhold til det antal medlemmer, der pr er bosat i de områder, der fremover indgår i de nye lokalforeninger. B. Nuværende LF er, hvorfra samtlige medlemmer overføres til samme nye LF, overfører pr. 31. december 2007 hele lokalforeningens formue til den nye lokalforening. Forudsat vedtagelse af forslaget under pkt. 2 skal et sådan overførsel foretages af de nuværende LF er i Nordjylland, Ringkøbing, Ribe Fyn, Vestsjælland, Storstrøm, Hovedstaden, Bornholm og Frederiksborg amter Landsforeningens kasserer fastlægger i samråd med landsforeningens revisor de nærmere retningslinjer for, hvorledes afregningerne jf. ovennævnte pkt. 1 og 2 skal ske. 8

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

De unge vælger "danmark" til

De unge vælger danmark til d - n y t n r. 1 M a r t s 2 0 1 4 De unge vælger "danmark" til n Side 2 Indkaldelse til medlemsmøder n Side 3-5 Ny elektronisk version n Side 2 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Rejseforsikring

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere