Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 10 Balance pr. 31. december 11 Noter 12

3 Foreningsoplysninger Delegeret forsamling: Valgt i Region Hovedstaden Advokat Camilla Kisling Statsaut. ejd.mægler, cand. jur. Pernille Sams Koncerndirektør Malene Friis Salgschef Mogens Spange Hansen Direktør Hanne Elisabeth Rasmussen Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev Adm. direktør Christian Rubæk 1. viceborgmester Steen Colberg Jensen Valgt i Region Sjælland Gårdejer Jens Eghøj Nielsen Advokat Anne-Mette Hvidtsted Malermester Svend Poulsen Gårdejer Anders Frandsen Selvstændig Anne-Lise Becker Gårdejer Jens-Christian Bay Optiker Jesper Bydam Eghøje Fhv. pelsfarmer Per Borrlander Valgt i Region Syddanmark Gårdejer Niels Jensen Gårdejer Ulrik Bremholm Gårdejer Anders Sørensen Kundemedarbejder Lene Høsthaab Talentudvikler Karsten B. Dressø Læge Carl J. Brandt Rådmand Jane Jegind Bestyrelse: Gårdejer Erling Bech Poulsen (formand) Gårdejer Jens Eghøj Nielsen (næstformand) Konsulent Stephen Adler Petersen Læge Carl J. Brandt Advokat Camilla Kisling Koncerndirektør Malene Friis Direktion: Direktør Lars Suhr Olsen Revision: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Adresse: Østifterne Anker Heegaards Gade København V CVR-nr Telefon Telefax Mail Valgt i Region Midtjylland Gårdejer Erling Bech Poulsen Konsulent Stephen Adler Petersen Direktør Aage B. Andersen Gårdejer Hans Jørgen Bakkegaard Politikommissær Kjeld Nedergaard Hansen Direktør Bjarne Kongsgaard Sanger og entertainer Jette Torp Valgt i Region Nordjylland Gårdejer Morten Knudsgaard Advokat Jesper Møller Sekretær Inge Bjerre Henriksen 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Foreningen Østifterne f.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. april 2014 Direktion Lars Suhr Olsen Direktør Bestyrelse Erling Bech Poulsen Jens Eghøj Nielsen Camilla Kisling Formand Næstformand Carl J. Brandt Malene Friis Stephen Adler Petersen 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Foreningen Østifterne f.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Østifterne f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer, fortsat Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 9. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor 4

7 Ledelsesberetning for 2013 Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne Forsikring gs. og ændrede navnet på forsikringsselskabet til Nykredit Forsikring A/S. Betalingen for det gensidige forsikringsselskab blev givet til den nydannede forening Østifterne i form af aktier i Nykredit Holding A/S. I 2010 blev Nykredit Forsikring A/S købt af forsikringskoncernen Gjensidige, Norge i forbindelse med aftale mellem Gjensidige og Nykredit koncernen om et langsigtet strategisk samarbejde, hvor Nykredit henviser privatkunder til Nykredit Forsikring A/S og erhvervs- og landbrugskunder til Gjensidige, Danmark. Samarbejdsaftalen medførte samtidig, at Nykredit Forsikring A/S opretholdes som selvstændig juridisk enhed, der er 100% ejet datterselskab af Gjensidige, Norge. Østifterne opretholder den hidtidige bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S og Østifterne har også fået en plads i Repræsentantskabet i Gjensidige, Norge. Endelig er der mellem Østifterne og Gjensidige oprettet et Advisory Board for de danske aktiviteter på forsikringsområdet. Østifterne opretholder endvidere aktiebesiddelse og bestyrelsesrepræsentation i Nykredit koncernen. Det er Østifternes formål dels at medvirke til at opretholde og videreføre den i Nykredit Forsikring A/S drevne forsikringsvirksomhed og dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed samt yderligere medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtteog hjælpeaktiviteter og i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål. Medlemmer af foreningen Østifterne er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt enhver, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen. Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af delegerede, som vælges af og blandt foreningens medlemmer. Valg af delegerede finder sted hvert 5. år og foretages successivt i hver af de 5 valgkredse, der er sammenfaldende med landets regionsopdeling. Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en direktør. Støttede projekter og aktiviteter i 2013 Der er i 2013 udbetalt en samlet støtte på knap 7,4 mio. kr. til 100 forskellige projekter vedrørende skadeforebyggelse, sikkerhed, humanitære hjælpeaktiviteter og andre almennyttige formål. Hertil kommer, at der ved årets udgang var bevilget, men endnu ikke udbetalt, støtte på 3,8 mio. kr. Vi har i årets løb modtaget et stort antal henvendelser om støtte, og stadig flere har set mulighederne i et samarbejde med Østifterne, der er blevet mere synlige efter øget pressedækning i forbindelse med en række støttede projekter. Godt 90% af ansøgningerne kommer via Østifternes hjemmeside. Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som enesponsor, andre sammen med Nykredit eller Nykredit Forsikring og Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter sammen med andre bidragydere. Efterfølgende omtales nogle få af projekterne som eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2013: 5

8 Sammen med Hjerteforeningen har vi gennemført en stor fælleskampagne under temaet Gør noget for Hjertet. Der har bl.a. været indrykket en række tv-spots om vigtigheden i at gøre noget, når man ser en person, der rammes af hjertestop. Kampagnen har til formål at øge overlevelseschancerne for danskere, der rammes af hjertestop. 1,3 mio. danskere har set kampagnen i 2013 og danskere har hentet app en RED LIV, som er udviklet af Hjerteforeningen og Østifterne. Kampagnen videreføres i 2014 og TV-spottene vil også blive vist på DR 1 OBS-udsendelser og TV2- regionalstationer. Østifterne er også sponsor ved den årlige uddeling af pris til årets hjerteredder. Sammen med Cyklistforbundet har vi i 2013 gennemført et pilotforsøg i 25 børnehaver med Cykellege for de ældste børn under titlen: Vi kan cykle. Formålet med cykellegene er at gøre børnene cykelsikre, så de bedre kan balancere, starte, bremse, tilpasse fart og række hånden ud. Pilotforsøget blev en stor succes og der var stor begejstring både hos børnene, forældrene og pædagogerne. Vi har derfor aftalt med Cyklistforbundet at gennemføre projektet i større skala i 2014 og 2015 og målet er at indføre cykellege i de fleste børnehaver fra Det er et projekt, vi har store forventninger til. Vi har indgået en flerårig sponsoraftale med GirlTalk.dk, der er en online ung-til-ung rådgivning, der arbejder for at forbedre teenagepigers trivsel. Rådgivningen foregår primært gennem en chat, hvor piger mellem år taler anonymt med én af GirlTalk s ungerådgivere. Girltalk.dk er en organisation, der er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, hvor en række unge mennesker rådgiver andre unge via telefon eller chat om problemer, som de henvender sig med. Girltalk.dk har også etableret workshops og temasites for at sætte fokus på, hvordan fællesskab kan være med til at fremme et sundt selvværd. Vi har støttet Videncenter for Landbrug i Skejby med midler til 2 projekter: Kriserådgivning til landmænd, der oplevet en konkurs samt støtte til et større landsdækkende projekt om Sanering af ubenyttede landbrugsbygninger. Mary Fonden Råd til livet I samarbejde med Mary Fonden og Nykredit har Østifterne ydet betydelig økonomisk støtte til projekt Råd til livet, der er et samarbejdsprojekt mellem Mary Fonden, Nykredit, Østifterne, Mødrehjælpen og kvindekrisecentre rundt om i landet. Der er tale om et mentorbaseret program for kvinder, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold og indtil nu har mere end voldsramte fået hjælp til at få overblik over deres økonomi og genvinde overskud såvel personligt som økonomisk. Projektet bidrager samtidig til at bryde tabuet om vold i hjemmet. Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid for ulønnet at varetage rådgivningen, der foregår på Mødrehjælpens kontorer eller på krisecentre. Projekt Råd til Livet bevirker, at de pågældende kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor får bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv. Spørgeskemaundersøgelser blandt kvinder, der har fået økonomisk rådgivning vidner om, at der opnås væsentlige forbedringer på spørgsmål om at overskue økonomien og trivsel. Der er opnået særdeles flotte resultater af projektet, der videreføres i Førstehjælp på minuttet Dansk Folkehjælp har været en af Østifternes faste samarbejdspartnere gennem flere år, og samarbejdet er mundet ud i mange konkrete målbare resultater. 6

9 Gennem flere år har Østifterne sponseret gratis kurser til danskere i førstehjælp rundt om i landet. Ved udgangen af 2013 havde mere end personer efter at have set tv-reklamer om Førstehjælp på minuttet i DK4, sponseret af EkstraBladet, Dansk Folkehjælp og Østifterne deltaget i et førstehjælpskursus på ét af kursusstederne rundt om i landet. Julehjælp 2013 Dansk Folkehjælp indsamlede over 7 mio. kr. til Julehjælp 2013 for økonomisk trængte børnefamilier i Danmark. Østifterne støttede julehjælpen med kr. Landsindsamlinger 2013 Østifterne har støttet landsindsamling 2013 til fordel for Afrika med kr. og landsindsamling fra Kræftens Bekæmpelse Knæk cancer med kr. Børns Voksenvenner, København Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter. Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder. Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn. De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Ferie- og weekendophold til børnefamilier Østifterne har støttet med midler til et weekend ophold for børn og pårørende til indsatte. I Danmark er der hele tiden mellem børn, som har en forælder, der sidder i fængsel. Disse børn har det svært og organisationen SAVN arrangerer weekend-ophold for børn og pårørende til indsatte, hvor der sættes fokus på at støtte børnene gennem leg og fælles oplevelser. Endvidere er der ydet støtte til, at scleroseramte familier med børn kunne komme på efterårsferie i Dronningens Ferieby ved Grenaa. Ferieopholdet er arrangeret af Scleroseforeningen. Lokale uddelinger Rundt om i landet er der en række initiativrige mennesker, som yder en særlig indsats til gavn for lokalområdet. Østifternes delegerede er opmærksomme på det gode arbejde, der ydes lokalt og det har ført til, at Østifterne har støttet 44 lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes: Dusør til 3 snarrådige borgere, der reddede en ung mand fra druknedøden Dusør til tvillingedrengene Oliver og Gustav Tjørved Olsen, der slukkede en ildebrand i bryggerset til et stråtækt hus Dusør til Michael Hviid Kristensen for en bemærkelsesværdig redningsindsats Pannabane til Skærbæk Distriktsskole som anerkendelse for skolepatruljens arbejde Støtte til La Vida i Holstebro, der arrangerer ferieophold for familier med et barn, der er ramt af livstruende sygdom Udstyr til Tønder Ungdomsbrandværn 7

10 Støtte til undervisningsprogrammet HippHop i børnehaver på Langeland Nødhjælpsudstyr til Køge spejderne Røgdykkerbane til Østfyns Junior Brandkorps Regnskabsberetning Østifternes resultat før skat blev 33,4 mio. kr. mod 20 mio. kr. i Der er opnået særdeles tilfredsstillende resultater af investeringsvirksomheden i både 2013 og Vi har siden 2012 åbnet mere op for investeringer i aktier og erhvervsobligationer, idet renteniveauet på realkreditobligationer er meget lavt. Skat af årets resultat udgør 9,8 mio. kr., hvorefter årets resultat efter skat udgør 23,6 mio. kr. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2013 udgør mio. kr. Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2013 udgjorde resultat af investeringsvirksomheden 43,6 mio. kr. mod 29,8 mio. i Urealiserede gevinster er steget i 2013 til 21,6 mio. kr. mod 16,7 mio.kr. i Østifternes udlodninger i 2013 udgør 7,4 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste poster. Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 3,8 mio.kr. Østifternes væsentligste aktiv er beholdningen af aktier i Nykredit Holding A/S, hvor vi har en ejerandel på 3,25 %. Aktieposten er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv og værdiansættes til kostpris. Østifternes resultat er derfor ikke påvirket af udviklingen i den indre værdi af aktierne. Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december mio. kr., hvoraf Østifternes andel udgør mio. kr. Fremtidsudsigter Næsten 80% af Østifternes aktiver er placeret i Nykredit-aktier og på baggrund af ønsket om yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget i Nykredit Holding A/S, er det (trods et tilfredsstillende regnskabsresultat for Nykredit Holding A/S i 2013) besluttet, at der ikke udbetales udbytte på Nykredit-aktierne i Dét betyder, at Østifternes indtægter i 2014 skal baseres på finansindtægter på de godt 20% af Østifternes formue, der er placeret i andre aktier, stats-, realkredit- samt erhvervsobligationer. På denne værdipapirbeholdning forventes et moderat afkast i 2014, dels fordi den meget positive kursudvikling på aktier i 2013 næppe kan forventes at fortsætte i samme takt i 2014 og dels på grund af lavt renteniveau på obligationsbeholdningen. Ved en rentestigning i løbet af 2014, vil kursværdien på obligationsbeholdningen være faldende. Uanset forventningerne om et begrænset indtægtsgrundlag i 2014, vil Østifterne med baggrund i vores formueforhold og de hidtil opnåede investeringsresultater, især i 2012 og 2013, fortsat yde betydelig støtte til relevante aktiviteter. I 2014 fejrer Østifterne 125 års jubilæum, der fejres i selv samme lokale, som Østifterne Forsikring gs. blev stiftet i 1889 nemlig i Guldsalen på Hotel Prindsen i Roskilde. Torsdag den 22. maj 2014 markeres jubilæet i forbindelse med den årlige generalforsamling og fredag den 23. maj 2014 afholdes en særlig sammenkomst for tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Østifterne Forsikring gs. og Østifterne. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Skemaet for resultatopgørelsen er fraveget med henblik på at opnå et mere retvisende billede af resultatet af foreningens aktivitet. Alle tal i regnskabet præsenteres i hele t.kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrunding til hele t.kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i Nykredit Holding A/S er værdiansat til kostpris. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen. Aktier Børsnoterede aktier optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Samtlige realiserede eller urealiserede kursgevinster og tab føres over resultatopgørelsen. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen. Obligationer Børsnoterede obligationer optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Obligationer, der er udtrukket primo januar det følgende år, optages til pari. Samtlige realiserede eller urealiserede kursgevinster og tab føres over resultatopgørelsen. Formålsbestemte udlodninger Formålsbestemte udlodninger omkostningsføres på betalingstidspunktet. Skat Årets skat består af årets aktuelle skat, ændring af udskudt skat og regulering til tidligere år. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. 9

12 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note t.kr. t.kr. Renter og udbytter m.v Realiserede gevinster/tab på værdipapirer Finansindtægter Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer Resultat af investeringsvirksomhed Formålsbestemte udlodninger Løn og honorar m.v Øvrige administrationsomkostninger Resultat før skat Skat RESULTAT

13 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Balance pr. 31. december 2013 AKTIVER Note t.kr. t.kr. Kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Aktier Obligationer og investeringsforeninger Værdipapirer Likvider AKTIVER PASSIVER Note t.kr. t.kr. Grundkapital Overført resultat tidligere år Årets overførte resultat Egenkapital Anden gæld Skyldig skat Gæld PASSIVER Forpligtelser 11 11

14 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter t.kr. t.kr. 1. Renter og udbytter m.v. Renteindtægter, bank 0 1 Renteindtægter, obligationer og investeringsforeninger Aktieudbytte Handelsomkostninger, værdipapirer Depot- og bankomkostninger Øvrige renter Realiserede gevinster/tab på værdipapirer Obligationer og Investeringsforeninger Aktier Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer Obligationer og Investeringsforeninger Aktier Lønninger og vederlag Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift Antal ansatte

15 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter t.kr. t.kr. 5. Øvrige administrationsomkostninger Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling Honorar til Nykredit Realkredit A/S Honorar til Nykredit Portefølje A/S Revision Skattemæssig og anden assistance Annoncering Kontorartikler m.v. 1 1 Kørsel, taxi & fly Kontingenter 6 6 Repræsentation Møder/bespisning Forsikring 4 4 Diverse Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision i af årsregnskabet Skattemæssig assistance Deltagelse i generalforsamling 12 0 Erklæringer Skat Aktuel skat Udenlandsk udbytteskat 0-45 Regulering vedr. tidligere år

16 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter 2013 t.kr. Nr. 7. Formålsbestemte udlodninger Udlodning til organisationer/projekter: Hjerteforeningen - "Gør noget og red liv" "Råd til livet", Mary Fonden 900 Dansk Folkehjælp - "Førstehjælp på minuttet" 726 Cyklistforbundet - Cykelsikker i Børnehaven 300 Evakueringskarakteristik for blinde og svagsynede 237 GirlTalk.dk - Telefon- og chatrådgivning til unge piger 200 Syddjurs Ungdomsskole - DEMO-projekt 170 Dansk Folkehjælp - Julehjælp Statens Serum Institut "Børns risiko for at udvikle type 2 diabetes" 150 WWF Verdensnaturfonden - Undervisningsmateriale 150 Danmarks Indsamling Afrikanske børn 100 Danmarks Indsamling Afrikanske børn 100 Komiteen for Sundhedsoplysnig - "En af os" 100 Scleroseforeningen efterårsferieophold for scleroseramte børnefamilier 100 Videncenter for Landbrug - Sanering landbrugs Bygninger 100 Kræftens Bekæmpelse - Landsindsamlingen "Barndrømmen"- Forestilling i Det Kgl. Teater for 600 primært udsatte børn Teaterforeningen HiLS DiN MOR -"Hate crime - En kærlighedshistorie" Danske Døves Idrætsforbund - Deaflympics Børns vilkår - Informationskampagne Hjernesagen - Weekendkurser og netværksmøder 72 Børns Voksenvenner, Kbh. -flere venskaber 60 Medusa - Et liv uden vold - Adgangskontrolsystem og videoovervågningsanlæg 55 Bedre Psykiatri - Netværks- og samtalegrupper 50 Nordjysk Humanitærhjælp - Russiske feriebørn og Sommerlejr 50 Dansk Handicap Idrætsforbund - Handicapidræt 50 Dansk Handicap Idrætsforbund - "Ride4Rehab" 50 Ahl Fonden - Ferieophold 50 La Vida - Feriestøtte til familier med barn, der er ramt af livstruende sygdom 50 Sjældne Diagnoser - tilskud til organisationens arbejde 50 Familier med kræftramte børn - "kemo Kasper" 50 Nøragers Humanitære Hjælpeorg. For Russiske Børnehjem - Sommerlejr PTU - bærbar ultralydscanner 50 Home-Start - Kursus for flere frivillige 50 Røde Kors - Aktiviteter for frivillige 50 Østifterne Pris 2013 til Anna Bjerre 50 Kongenshus Hede - lynafleder til udsigtstårn 43 Kontaktcenter Klippen - værestedets arrangementer 40 Osteoporoseforeningen - Velgørenhedsarrangement Kulturhuset i Hadsten - Pannabane 27 Skærbæk Distriktsskole - Pannabane 27 Søndre skole - Pannabane 27 Nr. Aaby Idrætsklub - Pannabane 27 FC Broby - Pannabane 27 Tangsø Skole - Pannabane 27 Dokumentations- og rådgivningscenteret (DRC) om racediskrimination 25 Fruerlundparken - fra mose til aktiv sø 25 Kontaktcenter Klippen - team på gaden

17 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter 2013 t.kr. Nr. 7. Formålsbestemte udlodninger, fortsat Overført Køge spejderne - udstyr til nødhjælps tilkald for sejlere 25 Middelfart - Sundhedsfremme for kvoteflygtninge 25 Skælskør Amatør Sejlklub - redningsveste 25 Skarø Frivillige Brandmænd - vandvogn 25 Adventure efterskole - sikkerhedsudstyr 25 Jens Kock - Håndholdt førstehjælp 25 Grænseegnens Ungdomsbrandværn 25 Foreningen Danske Døvblinde - Døvblindesagen 25 Landsforeningen Lænken 25 Langelandske Børnehaver - HippHopp 25 Indvandrerradioen i Aarhus 25 Vanførefonden - Aktiviteter for handicappede 25 Aflastningstjenesten, Esbjerg 25 Bagsværd Roklub - Ny ledsage/redningsbåd 25 Hospice Forum Danmark 25 De Blå Baretter - Hyldestkoncert 25 Socialforeningen, Sakskøbing - hjælp til ferietur for udsatte 25 Nødhjælpsdepotet Næstved 25 Østfyns Junior Brandkorps - Røgdykkerbane 25 Vestbo - 2 personers 3-hjulet cykel 25 Den Skærmede Demens Enhed 25 Huset Zorning - "Stemmer på kanten" 25 Handicappede Børns Ferier - Ferie Støtte 25 Danmarks Bløderforening - Forældre/børn seminar 25 Aab - støtte til multibaneanlæg 25 Danmarks Psoriasis Forening - Weekendkursus unge 24 Sundhedsklinikken på Professionshøjskolen Metropol - VM i fodbold for hjemløse 23 fdf Vejle - elektronisk låsesystem 22 Odense Brandvæsen Juniorkorps - Hjertestarter 22 Kvinde til kvinde - integrationsprojekt 20 Tønder Ungdomsbrandværn - Udstyr 20 Seniorbofællesskabet Strandhusene - hjertestarter 19 Retshjælpen Paraplyen - rådgivning og retshjælp til udsatte 18 Young Star - Køge Boldklub - integrationsprojekt 17 Stig Svendsen - Grænser - Konsekvenser og Ansvarlighed 15 Søllested sogneforening og kulturhus 14 FDF Selsmose - Telte til friluftsoplevelser 13 Hørsholm musikskole - Tilskud til "oktavia"-stole 13 "Sejs-drengene" - Fodboldrejse for handicappede børn 10 Oliver og Gustav Tjørved Olsen - dusør for brandslukning Marian Jensen Cykelturfra Helsingør til Paris, indsamling til Scleroseforeningen Eventmager - Randersløb 10 Øvrige udlodninger under kr Formålsbestemte udlodninger i 2012 i alt

18 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter t.kr. t.kr. 8. Finansielle anlægsaktiver Anskaffelsessum ultimo året Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2013 i alt mio. kr. Østifternes andel heraf udgør 3,25%, svarende til mio. kr. 9. Egenkapital Grundkapital Reserver primo Årets overførte resultat Reserver ultimo Egenkapital ultimo Anden Gæld Honorar Nykredit Realkredit A/S Nykredit asset management A/S Revision og anden assistance Feriepengeforpligtelse Øvrige skyldige omkostninger Forpligtelser Foreningen har givet tilsagn om fremtidige forpligtelser

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Årsrapporten er godkendt på generalforsamling den 30. maj 2013. Dirigent

ÅRSRAPPORT 2012. Årsrapporten er godkendt på generalforsamling den 30. maj 2013. Dirigent ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er godkendt på generalforsamling den 30. maj 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2014 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere