Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 10 Balance pr. 31. december 11 Noter 12

3 Foreningsoplysninger Delegeret forsamling: Valgt i Region Hovedstaden Advokat Camilla Kisling Statsaut. ejd.mægler, cand. jur. Pernille Sams Koncerndirektør Malene Friis Salgschef Mogens Spange Hansen Direktør Hanne Elisabeth Rasmussen Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev Adm. direktør Christian Rubæk 1. viceborgmester Steen Colberg Jensen Valgt i Region Sjælland Gårdejer Jens Eghøj Nielsen Advokat Anne-Mette Hvidtsted Malermester Svend Poulsen Gårdejer Anders Frandsen Selvstændig Anne-Lise Becker Gårdejer Jens-Christian Bay Optiker Jesper Bydam Eghøje Fhv. pelsfarmer Per Borrlander Valgt i Region Syddanmark Gårdejer Niels Jensen Gårdejer Ulrik Bremholm Gårdejer Anders Sørensen Kundemedarbejder Lene Høsthaab Talentudvikler Karsten B. Dressø Læge Carl J. Brandt Rådmand Jane Jegind Bestyrelse: Gårdejer Erling Bech Poulsen (formand) Gårdejer Jens Eghøj Nielsen (næstformand) Konsulent Stephen Adler Petersen Læge Carl J. Brandt Advokat Camilla Kisling Koncerndirektør Malene Friis Direktion: Direktør Lars Suhr Olsen Revision: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Adresse: Østifterne Anker Heegaards Gade København V CVR-nr Telefon Telefax Mail Valgt i Region Midtjylland Gårdejer Erling Bech Poulsen Konsulent Stephen Adler Petersen Direktør Aage B. Andersen Gårdejer Hans Jørgen Bakkegaard Politikommissær Kjeld Nedergaard Hansen Direktør Bjarne Kongsgaard Sanger og entertainer Jette Torp Valgt i Region Nordjylland Gårdejer Morten Knudsgaard Advokat Jesper Møller Sekretær Inge Bjerre Henriksen 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Foreningen Østifterne f.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. april 2014 Direktion Lars Suhr Olsen Direktør Bestyrelse Erling Bech Poulsen Jens Eghøj Nielsen Camilla Kisling Formand Næstformand Carl J. Brandt Malene Friis Stephen Adler Petersen 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Foreningen Østifterne f.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Østifterne f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer, fortsat Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 9. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor 4

7 Ledelsesberetning for 2013 Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne Forsikring gs. og ændrede navnet på forsikringsselskabet til Nykredit Forsikring A/S. Betalingen for det gensidige forsikringsselskab blev givet til den nydannede forening Østifterne i form af aktier i Nykredit Holding A/S. I 2010 blev Nykredit Forsikring A/S købt af forsikringskoncernen Gjensidige, Norge i forbindelse med aftale mellem Gjensidige og Nykredit koncernen om et langsigtet strategisk samarbejde, hvor Nykredit henviser privatkunder til Nykredit Forsikring A/S og erhvervs- og landbrugskunder til Gjensidige, Danmark. Samarbejdsaftalen medførte samtidig, at Nykredit Forsikring A/S opretholdes som selvstændig juridisk enhed, der er 100% ejet datterselskab af Gjensidige, Norge. Østifterne opretholder den hidtidige bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S og Østifterne har også fået en plads i Repræsentantskabet i Gjensidige, Norge. Endelig er der mellem Østifterne og Gjensidige oprettet et Advisory Board for de danske aktiviteter på forsikringsområdet. Østifterne opretholder endvidere aktiebesiddelse og bestyrelsesrepræsentation i Nykredit koncernen. Det er Østifternes formål dels at medvirke til at opretholde og videreføre den i Nykredit Forsikring A/S drevne forsikringsvirksomhed og dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed samt yderligere medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtteog hjælpeaktiviteter og i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål. Medlemmer af foreningen Østifterne er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt enhver, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen. Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af delegerede, som vælges af og blandt foreningens medlemmer. Valg af delegerede finder sted hvert 5. år og foretages successivt i hver af de 5 valgkredse, der er sammenfaldende med landets regionsopdeling. Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en direktør. Støttede projekter og aktiviteter i 2013 Der er i 2013 udbetalt en samlet støtte på knap 7,4 mio. kr. til 100 forskellige projekter vedrørende skadeforebyggelse, sikkerhed, humanitære hjælpeaktiviteter og andre almennyttige formål. Hertil kommer, at der ved årets udgang var bevilget, men endnu ikke udbetalt, støtte på 3,8 mio. kr. Vi har i årets løb modtaget et stort antal henvendelser om støtte, og stadig flere har set mulighederne i et samarbejde med Østifterne, der er blevet mere synlige efter øget pressedækning i forbindelse med en række støttede projekter. Godt 90% af ansøgningerne kommer via Østifternes hjemmeside. Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som enesponsor, andre sammen med Nykredit eller Nykredit Forsikring og Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter sammen med andre bidragydere. Efterfølgende omtales nogle få af projekterne som eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2013: 5

8 Sammen med Hjerteforeningen har vi gennemført en stor fælleskampagne under temaet Gør noget for Hjertet. Der har bl.a. været indrykket en række tv-spots om vigtigheden i at gøre noget, når man ser en person, der rammes af hjertestop. Kampagnen har til formål at øge overlevelseschancerne for danskere, der rammes af hjertestop. 1,3 mio. danskere har set kampagnen i 2013 og danskere har hentet app en RED LIV, som er udviklet af Hjerteforeningen og Østifterne. Kampagnen videreføres i 2014 og TV-spottene vil også blive vist på DR 1 OBS-udsendelser og TV2- regionalstationer. Østifterne er også sponsor ved den årlige uddeling af pris til årets hjerteredder. Sammen med Cyklistforbundet har vi i 2013 gennemført et pilotforsøg i 25 børnehaver med Cykellege for de ældste børn under titlen: Vi kan cykle. Formålet med cykellegene er at gøre børnene cykelsikre, så de bedre kan balancere, starte, bremse, tilpasse fart og række hånden ud. Pilotforsøget blev en stor succes og der var stor begejstring både hos børnene, forældrene og pædagogerne. Vi har derfor aftalt med Cyklistforbundet at gennemføre projektet i større skala i 2014 og 2015 og målet er at indføre cykellege i de fleste børnehaver fra Det er et projekt, vi har store forventninger til. Vi har indgået en flerårig sponsoraftale med GirlTalk.dk, der er en online ung-til-ung rådgivning, der arbejder for at forbedre teenagepigers trivsel. Rådgivningen foregår primært gennem en chat, hvor piger mellem år taler anonymt med én af GirlTalk s ungerådgivere. Girltalk.dk er en organisation, der er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, hvor en række unge mennesker rådgiver andre unge via telefon eller chat om problemer, som de henvender sig med. Girltalk.dk har også etableret workshops og temasites for at sætte fokus på, hvordan fællesskab kan være med til at fremme et sundt selvværd. Vi har støttet Videncenter for Landbrug i Skejby med midler til 2 projekter: Kriserådgivning til landmænd, der oplevet en konkurs samt støtte til et større landsdækkende projekt om Sanering af ubenyttede landbrugsbygninger. Mary Fonden Råd til livet I samarbejde med Mary Fonden og Nykredit har Østifterne ydet betydelig økonomisk støtte til projekt Råd til livet, der er et samarbejdsprojekt mellem Mary Fonden, Nykredit, Østifterne, Mødrehjælpen og kvindekrisecentre rundt om i landet. Der er tale om et mentorbaseret program for kvinder, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold og indtil nu har mere end voldsramte fået hjælp til at få overblik over deres økonomi og genvinde overskud såvel personligt som økonomisk. Projektet bidrager samtidig til at bryde tabuet om vold i hjemmet. Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid for ulønnet at varetage rådgivningen, der foregår på Mødrehjælpens kontorer eller på krisecentre. Projekt Råd til Livet bevirker, at de pågældende kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor får bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv. Spørgeskemaundersøgelser blandt kvinder, der har fået økonomisk rådgivning vidner om, at der opnås væsentlige forbedringer på spørgsmål om at overskue økonomien og trivsel. Der er opnået særdeles flotte resultater af projektet, der videreføres i Førstehjælp på minuttet Dansk Folkehjælp har været en af Østifternes faste samarbejdspartnere gennem flere år, og samarbejdet er mundet ud i mange konkrete målbare resultater. 6

9 Gennem flere år har Østifterne sponseret gratis kurser til danskere i førstehjælp rundt om i landet. Ved udgangen af 2013 havde mere end personer efter at have set tv-reklamer om Førstehjælp på minuttet i DK4, sponseret af EkstraBladet, Dansk Folkehjælp og Østifterne deltaget i et førstehjælpskursus på ét af kursusstederne rundt om i landet. Julehjælp 2013 Dansk Folkehjælp indsamlede over 7 mio. kr. til Julehjælp 2013 for økonomisk trængte børnefamilier i Danmark. Østifterne støttede julehjælpen med kr. Landsindsamlinger 2013 Østifterne har støttet landsindsamling 2013 til fordel for Afrika med kr. og landsindsamling fra Kræftens Bekæmpelse Knæk cancer med kr. Børns Voksenvenner, København Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter. Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder. Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn. De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Ferie- og weekendophold til børnefamilier Østifterne har støttet med midler til et weekend ophold for børn og pårørende til indsatte. I Danmark er der hele tiden mellem børn, som har en forælder, der sidder i fængsel. Disse børn har det svært og organisationen SAVN arrangerer weekend-ophold for børn og pårørende til indsatte, hvor der sættes fokus på at støtte børnene gennem leg og fælles oplevelser. Endvidere er der ydet støtte til, at scleroseramte familier med børn kunne komme på efterårsferie i Dronningens Ferieby ved Grenaa. Ferieopholdet er arrangeret af Scleroseforeningen. Lokale uddelinger Rundt om i landet er der en række initiativrige mennesker, som yder en særlig indsats til gavn for lokalområdet. Østifternes delegerede er opmærksomme på det gode arbejde, der ydes lokalt og det har ført til, at Østifterne har støttet 44 lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes: Dusør til 3 snarrådige borgere, der reddede en ung mand fra druknedøden Dusør til tvillingedrengene Oliver og Gustav Tjørved Olsen, der slukkede en ildebrand i bryggerset til et stråtækt hus Dusør til Michael Hviid Kristensen for en bemærkelsesværdig redningsindsats Pannabane til Skærbæk Distriktsskole som anerkendelse for skolepatruljens arbejde Støtte til La Vida i Holstebro, der arrangerer ferieophold for familier med et barn, der er ramt af livstruende sygdom Udstyr til Tønder Ungdomsbrandværn 7

10 Støtte til undervisningsprogrammet HippHop i børnehaver på Langeland Nødhjælpsudstyr til Køge spejderne Røgdykkerbane til Østfyns Junior Brandkorps Regnskabsberetning Østifternes resultat før skat blev 33,4 mio. kr. mod 20 mio. kr. i Der er opnået særdeles tilfredsstillende resultater af investeringsvirksomheden i både 2013 og Vi har siden 2012 åbnet mere op for investeringer i aktier og erhvervsobligationer, idet renteniveauet på realkreditobligationer er meget lavt. Skat af årets resultat udgør 9,8 mio. kr., hvorefter årets resultat efter skat udgør 23,6 mio. kr. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2013 udgør mio. kr. Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2013 udgjorde resultat af investeringsvirksomheden 43,6 mio. kr. mod 29,8 mio. i Urealiserede gevinster er steget i 2013 til 21,6 mio. kr. mod 16,7 mio.kr. i Østifternes udlodninger i 2013 udgør 7,4 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste poster. Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 3,8 mio.kr. Østifternes væsentligste aktiv er beholdningen af aktier i Nykredit Holding A/S, hvor vi har en ejerandel på 3,25 %. Aktieposten er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv og værdiansættes til kostpris. Østifternes resultat er derfor ikke påvirket af udviklingen i den indre værdi af aktierne. Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december mio. kr., hvoraf Østifternes andel udgør mio. kr. Fremtidsudsigter Næsten 80% af Østifternes aktiver er placeret i Nykredit-aktier og på baggrund af ønsket om yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget i Nykredit Holding A/S, er det (trods et tilfredsstillende regnskabsresultat for Nykredit Holding A/S i 2013) besluttet, at der ikke udbetales udbytte på Nykredit-aktierne i Dét betyder, at Østifternes indtægter i 2014 skal baseres på finansindtægter på de godt 20% af Østifternes formue, der er placeret i andre aktier, stats-, realkredit- samt erhvervsobligationer. På denne værdipapirbeholdning forventes et moderat afkast i 2014, dels fordi den meget positive kursudvikling på aktier i 2013 næppe kan forventes at fortsætte i samme takt i 2014 og dels på grund af lavt renteniveau på obligationsbeholdningen. Ved en rentestigning i løbet af 2014, vil kursværdien på obligationsbeholdningen være faldende. Uanset forventningerne om et begrænset indtægtsgrundlag i 2014, vil Østifterne med baggrund i vores formueforhold og de hidtil opnåede investeringsresultater, især i 2012 og 2013, fortsat yde betydelig støtte til relevante aktiviteter. I 2014 fejrer Østifterne 125 års jubilæum, der fejres i selv samme lokale, som Østifterne Forsikring gs. blev stiftet i 1889 nemlig i Guldsalen på Hotel Prindsen i Roskilde. Torsdag den 22. maj 2014 markeres jubilæet i forbindelse med den årlige generalforsamling og fredag den 23. maj 2014 afholdes en særlig sammenkomst for tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Østifterne Forsikring gs. og Østifterne. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Skemaet for resultatopgørelsen er fraveget med henblik på at opnå et mere retvisende billede af resultatet af foreningens aktivitet. Alle tal i regnskabet præsenteres i hele t.kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrunding til hele t.kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i Nykredit Holding A/S er værdiansat til kostpris. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen. Aktier Børsnoterede aktier optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Samtlige realiserede eller urealiserede kursgevinster og tab føres over resultatopgørelsen. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen. Obligationer Børsnoterede obligationer optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Obligationer, der er udtrukket primo januar det følgende år, optages til pari. Samtlige realiserede eller urealiserede kursgevinster og tab føres over resultatopgørelsen. Formålsbestemte udlodninger Formålsbestemte udlodninger omkostningsføres på betalingstidspunktet. Skat Årets skat består af årets aktuelle skat, ændring af udskudt skat og regulering til tidligere år. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. 9

12 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note t.kr. t.kr. Renter og udbytter m.v Realiserede gevinster/tab på værdipapirer Finansindtægter Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer Resultat af investeringsvirksomhed Formålsbestemte udlodninger Løn og honorar m.v Øvrige administrationsomkostninger Resultat før skat Skat RESULTAT

13 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Balance pr. 31. december 2013 AKTIVER Note t.kr. t.kr. Kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Aktier Obligationer og investeringsforeninger Værdipapirer Likvider AKTIVER PASSIVER Note t.kr. t.kr. Grundkapital Overført resultat tidligere år Årets overførte resultat Egenkapital Anden gæld Skyldig skat Gæld PASSIVER Forpligtelser 11 11

14 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter t.kr. t.kr. 1. Renter og udbytter m.v. Renteindtægter, bank 0 1 Renteindtægter, obligationer og investeringsforeninger Aktieudbytte Handelsomkostninger, værdipapirer Depot- og bankomkostninger Øvrige renter Realiserede gevinster/tab på værdipapirer Obligationer og Investeringsforeninger Aktier Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer Obligationer og Investeringsforeninger Aktier Lønninger og vederlag Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift Antal ansatte

15 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter t.kr. t.kr. 5. Øvrige administrationsomkostninger Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling Honorar til Nykredit Realkredit A/S Honorar til Nykredit Portefølje A/S Revision Skattemæssig og anden assistance Annoncering Kontorartikler m.v. 1 1 Kørsel, taxi & fly Kontingenter 6 6 Repræsentation Møder/bespisning Forsikring 4 4 Diverse Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision i af årsregnskabet Skattemæssig assistance Deltagelse i generalforsamling 12 0 Erklæringer Skat Aktuel skat Udenlandsk udbytteskat 0-45 Regulering vedr. tidligere år

16 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter 2013 t.kr. Nr. 7. Formålsbestemte udlodninger Udlodning til organisationer/projekter: Hjerteforeningen - "Gør noget og red liv" "Råd til livet", Mary Fonden 900 Dansk Folkehjælp - "Førstehjælp på minuttet" 726 Cyklistforbundet - Cykelsikker i Børnehaven 300 Evakueringskarakteristik for blinde og svagsynede 237 GirlTalk.dk - Telefon- og chatrådgivning til unge piger 200 Syddjurs Ungdomsskole - DEMO-projekt 170 Dansk Folkehjælp - Julehjælp Statens Serum Institut "Børns risiko for at udvikle type 2 diabetes" 150 WWF Verdensnaturfonden - Undervisningsmateriale 150 Danmarks Indsamling Afrikanske børn 100 Danmarks Indsamling Afrikanske børn 100 Komiteen for Sundhedsoplysnig - "En af os" 100 Scleroseforeningen efterårsferieophold for scleroseramte børnefamilier 100 Videncenter for Landbrug - Sanering landbrugs Bygninger 100 Kræftens Bekæmpelse - Landsindsamlingen "Barndrømmen"- Forestilling i Det Kgl. Teater for 600 primært udsatte børn Teaterforeningen HiLS DiN MOR -"Hate crime - En kærlighedshistorie" Danske Døves Idrætsforbund - Deaflympics Børns vilkår - Informationskampagne Hjernesagen - Weekendkurser og netværksmøder 72 Børns Voksenvenner, Kbh. -flere venskaber 60 Medusa - Et liv uden vold - Adgangskontrolsystem og videoovervågningsanlæg 55 Bedre Psykiatri - Netværks- og samtalegrupper 50 Nordjysk Humanitærhjælp - Russiske feriebørn og Sommerlejr 50 Dansk Handicap Idrætsforbund - Handicapidræt 50 Dansk Handicap Idrætsforbund - "Ride4Rehab" 50 Ahl Fonden - Ferieophold 50 La Vida - Feriestøtte til familier med barn, der er ramt af livstruende sygdom 50 Sjældne Diagnoser - tilskud til organisationens arbejde 50 Familier med kræftramte børn - "kemo Kasper" 50 Nøragers Humanitære Hjælpeorg. For Russiske Børnehjem - Sommerlejr PTU - bærbar ultralydscanner 50 Home-Start - Kursus for flere frivillige 50 Røde Kors - Aktiviteter for frivillige 50 Østifterne Pris 2013 til Anna Bjerre 50 Kongenshus Hede - lynafleder til udsigtstårn 43 Kontaktcenter Klippen - værestedets arrangementer 40 Osteoporoseforeningen - Velgørenhedsarrangement Kulturhuset i Hadsten - Pannabane 27 Skærbæk Distriktsskole - Pannabane 27 Søndre skole - Pannabane 27 Nr. Aaby Idrætsklub - Pannabane 27 FC Broby - Pannabane 27 Tangsø Skole - Pannabane 27 Dokumentations- og rådgivningscenteret (DRC) om racediskrimination 25 Fruerlundparken - fra mose til aktiv sø 25 Kontaktcenter Klippen - team på gaden

17 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter 2013 t.kr. Nr. 7. Formålsbestemte udlodninger, fortsat Overført Køge spejderne - udstyr til nødhjælps tilkald for sejlere 25 Middelfart - Sundhedsfremme for kvoteflygtninge 25 Skælskør Amatør Sejlklub - redningsveste 25 Skarø Frivillige Brandmænd - vandvogn 25 Adventure efterskole - sikkerhedsudstyr 25 Jens Kock - Håndholdt førstehjælp 25 Grænseegnens Ungdomsbrandværn 25 Foreningen Danske Døvblinde - Døvblindesagen 25 Landsforeningen Lænken 25 Langelandske Børnehaver - HippHopp 25 Indvandrerradioen i Aarhus 25 Vanførefonden - Aktiviteter for handicappede 25 Aflastningstjenesten, Esbjerg 25 Bagsværd Roklub - Ny ledsage/redningsbåd 25 Hospice Forum Danmark 25 De Blå Baretter - Hyldestkoncert 25 Socialforeningen, Sakskøbing - hjælp til ferietur for udsatte 25 Nødhjælpsdepotet Næstved 25 Østfyns Junior Brandkorps - Røgdykkerbane 25 Vestbo - 2 personers 3-hjulet cykel 25 Den Skærmede Demens Enhed 25 Huset Zorning - "Stemmer på kanten" 25 Handicappede Børns Ferier - Ferie Støtte 25 Danmarks Bløderforening - Forældre/børn seminar 25 Aab - støtte til multibaneanlæg 25 Danmarks Psoriasis Forening - Weekendkursus unge 24 Sundhedsklinikken på Professionshøjskolen Metropol - VM i fodbold for hjemløse 23 fdf Vejle - elektronisk låsesystem 22 Odense Brandvæsen Juniorkorps - Hjertestarter 22 Kvinde til kvinde - integrationsprojekt 20 Tønder Ungdomsbrandværn - Udstyr 20 Seniorbofællesskabet Strandhusene - hjertestarter 19 Retshjælpen Paraplyen - rådgivning og retshjælp til udsatte 18 Young Star - Køge Boldklub - integrationsprojekt 17 Stig Svendsen - Grænser - Konsekvenser og Ansvarlighed 15 Søllested sogneforening og kulturhus 14 FDF Selsmose - Telte til friluftsoplevelser 13 Hørsholm musikskole - Tilskud til "oktavia"-stole 13 "Sejs-drengene" - Fodboldrejse for handicappede børn 10 Oliver og Gustav Tjørved Olsen - dusør for brandslukning Marian Jensen Cykelturfra Helsingør til Paris, indsamling til Scleroseforeningen Eventmager - Randersløb 10 Øvrige udlodninger under kr Formålsbestemte udlodninger i 2012 i alt

18 Årsrapport Østifterne støtter omtanke Noter t.kr. t.kr. 8. Finansielle anlægsaktiver Anskaffelsessum ultimo året Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2013 i alt mio. kr. Østifternes andel heraf udgør 3,25%, svarende til mio. kr. 9. Egenkapital Grundkapital Reserver primo Årets overførte resultat Reserver ultimo Egenkapital ultimo Anden Gæld Honorar Nykredit Realkredit A/S Nykredit asset management A/S Revision og anden assistance Feriepengeforpligtelse Øvrige skyldige omkostninger Forpligtelser Foreningen har givet tilsagn om fremtidige forpligtelser

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere