DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1."

Transkript

1 DFUNKsGeneralforsamling22.marts2015 Referat Ordliste: LB Landsbestyrelsen 1.Valgafdirigentogreferent,samtvalgafstemmetællere: Dirigent:NicholasFarr Referent:LærkeBlomMadsen Stemmetællere:EllaSofieSamberg,LouiseKolbeck,MaleneQuerlingOlesen 2.Godkendelseafdagsorden: VedtægtsændringsforslagfraLBtilnydagsorden: 1. Drøftelse af DFUNKs målsætninger for det næste år. Ændres til: Præsentation og drøftelse af landsbestyrelsens målsætninger for det næste år. Samtidig rykkes dette punkt op til punkt 6, hvor det gamle punkt 6 bliver punkt Omformuleringafpunkt7: Organisationsnuværendestilling bliverudeladt. Forslagsændringer:VEDTAGET. 3.Landsbestyrelsensberetningfradetforløbneår(2014): FremlagtafAjaLykkeHeinze 2014stodiudviklingenstegn øgetantalafmedlemmer,formåetatfornyorganisationen. Dettegælderbådeiftaktiviteter/projektersamtsekretariat. Ungeflygtningeviservejen fokuspå,atflygtningeskalblivefrivilligeiorganisationen. Sommercamp storsuccess.facingeuropewopfordringtilforsamlingenomatudbrede kendskabettiludstillingenudadtilogtænkedenindideresarbejde. Rollemodeller,opstarteti2014.2grupperiKøbenhavnog1gruppeiÅrhus Viharnu18UngWtilUnggrupperog4nyegrupperpåvej Dereksisterer6fritidforflygtningegrupperogennyerpåvej Outreach 50oplægi2014,historiefortællereogsåknyttetpå. Nyvisuelidentitetoglogoblevvedtagetpåsidstegeneralforsamlingbedreogtydeligere kommunikationudadtilikraftafsammenhængendevisueltudtryk.opfordringtilforsamling omattagedenibrug,ogsøgestøttetilatlæreatbrugeskabeloner. PolitiskUdvalgNytudvalgiAalborgi2014mednu8frivillige.Etnytervedatblive opstartetiodense. 1

2 Sekretariatet:LBbesluttedeatudvidesekretariatetforatøgevoreskapacitetsom organisationogværemeretilstedefordefrivillige. Udvidetmed2stillingeriKBH MatildeLykkeogBirteNyholm. Brugforfleremedlemmerogaktiviteter/projekter,ogdetkræverkræfterpåsekretariatet. 3studentermedhjælpereblevansatiÅrhusi2014 fokuspåarbejdetijylland.loamorell, MathiasBech,Krishna. LB:DennisNedergaardLarsenstoppedesomformandden1.januar2015,hvorAjaLykke Heinzeovertogpostensomformand.SaraEzbanGrützmeierstoppede1.januar2015som organisatorisknæstformand,hvormikkelmarienlundovertogposten.ellasofiesamberg,der harsiddetsompolitisknæstforkvinde,genopstilledeikketilgeneralforsamlingen. 4.Beretningfraregionerne RegionVestjylland,UlrikMadsen: Turbulentår svingede. Foråret2014 mangesocialeaktiviteter,2outreachoplæg.ialtblev39aktiviteterafholdti regionen. PostWgeneralforsamlingen:AllemedlemmeribestyrelsenblevudskiftetpånærUlrikogto kernefrivilligestoppede.arbejdetgikiståhenoversommeren. Efteråret LoastøttedeoghjalpmedatstarteennyUUgruppe,derfortsatkørerstabilt. Startedeenlektiecafe succes,menstadigunderudvikling. 65aktivitetersamleti2014. RegionØstjylland,LouiseKolbeckogKatrineSørensen: Fokuspåudvikling. Fritidforflygtninge flyttedefraetcentermedenligemænd,tiletfamiliecenter,hvordenu harderesaktiviteter. PolitiskUdvalg Antalletaffrivilligedalede,såfokuspårekrutteringiefteråret,hvilketendte succesfuldt,sådernuerenfingruppe. UngWtilWungstørrearrangementer,flerefrivilligeogflygtninge.Aarhuserikkelængereen nulwsumskommune,hvorvedderogsåerbehovforgruppen. Outreach megetefterspørgsel,kannæstenikkeefterkommes.detgårgenereltrigtiggodti gruppen. VolleyballholdetproduktafSommercamp.Evt.skaletfodboldoprettesi15. NyungWtilWungiSilkeborg,flereUUgrupperinærliggendekommunertilÅrhus. Horsens velfungeredegruppe. Genereltiregionen storefterspørgselogopmærksomhedomflygtningesagen. SekretariatetiÅrhusharværetmedstøtteogudvikleregionen.Næstenfordobletistørrelse påuuområdet. Fokusfrabestyrelsenpåatskabesammenhængfællesmånedligemøder,bådesocialtog fagligt,somharværetengodmådeatbriefehinandeninterntogpåtværsafprojekter,hvilket harskabtbedrekommunikationmellemgrupperneiregionen. 2

3 RestaurantAsyl,storsucces.Fyldtelokaler,oggodtilatskabesammenhænginternt. Fremtid:Generalforsamlingd.8April.Folketingsvalg,RestaurantAsyl. RegionNordjylland,PatrickIlunga(påvegneafRikkeRudkøbing): Året2014 positivudviklingmedflereaktiviteter. NyFritidforflygtningegruppeiregionen. NyungWtilWunggruppeiHobro. AalborgerikkelængereennulWkommune,såefterspørgselogbehovforflereognyegrupper. Outreach:Ikkesåmangeefterspørgslerfraskoleroggymnasier,mensuccesmedatholde alternativforsamlingwbl.a.dialogmødeijammerbugtkommune. NytPolitiskUdvalgiAalborg 8frivillige.FacingEuropekommertilNordkraft.To arrangementerbliverholdtiforbindelsemedudstillingen.fernisering 2Rollemodeller kommerogfortællerdereshistorie. IDFUNKNordjyllandsåsenrivendeudvikling,55medlemmer. RegionFyn,(AjaHeinze): OpstartafPolitiskUdvalg,informationsmøded.18.Marts,hvor6nyemødteop.Gode muligheder. OdensestårstærktmeddenenesteaktiveungWtilWunggruppeiregionen. Outreach stille,menstødtpåfyn. RegionHovedstaden(AndersUlderupogStineKjærsgaard): Rigtigmangemedlemmeriløbetaf ungWtilWunggrupper, 3FritidforFlygtninge Rollemodeller,Outreach,PolitiskUdvalg,DFUNKdebatogradioprojekt. Fokuspåfællesarrangementer: Sommerfest storsucces,folkkomheltfranordjylland. Samlendeaktiviteter juleaktivitetmedethøjtdeltagerantal,hvormangegruppervar repræsenteret. Fodboldturnering 20holdfraheleDanmarkertilmeldtd.29marts2015. OutreachoplæginternttilDFUNKmedlemmertilapril2015samtetarrangementd.24om hvordanmanarbejdermedtraumatiseredeflygtningvedmetteblauenfeldt. 5.Regnskab2014Y2015: 3

4 FremlagtafMikkelMarienlund Indtægteri2014:Kontingenter,DUFWstøtte,bevillingerfrafondeogDanskFlygtningehjælp. Budgetterendeindtægter2014: Bogførteindtægter: Udgifter:Sekretariatsudgifter(heriblandtløn,husleje,inventar),administration(bl.a. kontorhold,forsikringer,gebyrer,medlemsadministration),projekterogaktiviteter Budgetteredeudgifter: Bogførteudgifter: SamletkommerDFUNKudaf2014medetunderskudpå60.514kroner.Dettebliverdækket afdenopsparingsomdfunkharpåomkring1millionkroner.dfunkkommerderforsamlet rigtiggodtudaf2014medensundøkonomi. Budgetteredeindtægterfor2015: kroner Budgetteredeudgifterfor2015: kroner 6.Drøftelseoggodkendelseafdeaflagteberetningerogregnskab Derblevstilletspørgsmåltil: WUnderskud forklaringafbuffer/opsparingift.investering. WHvorforerbevillingerstegetsåmarkantøgetfokuspåflygtninge,ogudviklingafstærke projekter. WKanAarhussekretariatetforsætte?Ihvertfaldietvistomfang,Landdistriktspuljen2 medarbejderevilfortsatværeansatiaarhuseftersommerferien. 7.PræsentationogdrøftelseafDFUNKsmålsætningerdetkommendeår: FremlagtafAjaLykkeHeinze FokuspåfællesskabiDFUNK vivokser,ogderforerdetvigtigtafcementerefælleskabet,så gruppernekanstøttehinandenogbrugehinandentilerfaringsudveksling. FlereelementerWvisuelidentitet,menogsåaktivitetersombinderorganisationensammenpå landsplan. Strategien godtfokuspåstrategieniregionerne,menogsåvigtigt,atviharenfælles identitetbådeudadtiloginternt. Forsatfokuspådeinvesteringer,dererlagtisekretariatet. Opfordringtilforsamlingenomatopfordrenyefrivilligetilattagemedtilstorenationale arrangementer,dadetoftegiverfornyetenergiideresfrivilligearbejde. 4

5 5 Folketingsvalgkampagnen fællesorganisatoriskprojekt,somkaninvolvereralle nogetvi gørsammen. ØgetfokuspåOutreachfrasekretariatssidei2015 fleremidlerogfokuspåmere uddannelse. 8.Indkomneforslag Vedtægtsændringer FremlagtafCasperChristiansen 1. Nytnavn( 1,1): Landsbestyrelsenfremlagdeetforslagtiletnavneskifteaforganisationen,såvi fremoverhedderdfunk.danskflygtningehjælpungdom. Baggrundenforforslaget:Diskussionmedfrivilligeomuklarhedomkringhvadet Ændringsforslag:VEDTAGET. 2. Afskaffelsesaftitlenlandskassérilandsbestyrelsen( 5,12, 5,14 6,1 7,5, 8,2) Ændringsforslag:VEDTAGET 3.Mereaktivindskrivningafsekretariatet( 6,5samt8,2): Ændringsforslag:VEDTAGET 4.Tegningsret( 6,5og6,6) Ændringsforslag:VEDTAGET 5.Internogeksternrevision( 8,4) Ændringsforslag:VEDTAGET 9.Fastsættelseafkontingentfordetkommendeår. LBforslog,atDFUNKbeholdernuværendekontingentpå100kr. Ændringsforslag:VEDTAGET

6 10.Valgaf4bestyrelsesmedlemmer Følgendekandidaterstilledeoptilbestyrelsen: MalaikaBueno,28år: LaithAlWMaliki,19år: KajsaMessell,24år. BerfinGurini,22år. AnneCammileDybdahl,24år. Resultatafvalg(irækkefølgeWfleststemmerførst) 1.Malaika(2år) 2.Laith(2år) 3.Berfin(2år) 4.Kajsa(1år) 11.Valgaf3suppleanter AnneWCammileDybdahlstilleropsomsuppleant VALGT:AnneWCammileDybdahl. Bestyrelsenkaniløbetafåretudpegesuppleanter,hvisbehovetopstår. 12.Valginternrevisor EllaSofieSambergstilleropsominternrevisor. VALGT:EllaSofieSamberg. 13.Valgafinternrevisorsuppleant KatrineBrædderAndersenstilleropsomrevisorsuppleant. VALGT:KatrineBrædderAndersen. 14.Eventuelt Farveltildengamlelandsbestyrelse.Ella,Dennis,LineogSara. 6

7

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte!

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte! HilsenfraDANIO Detlavervi og opfordringtilatsøgeom støtte! DANIOAwardsog reportagefra verdenspræsidentens besøg Reportagefra7zone mødeiberlin Odensesjulefrokostog hørtpåvandrørene Internationaltudsyn!

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Godkendt februar 2015

Godkendt februar 2015 Godkendt februar 2015 Visionspapir hvorfor behøver vi det? Historien bag Furesø Ungeråd strækker sig næsten helt tilbage til 2008, hvor de første tanker om et ungeråd blev præsenteret på en konference

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere