Dronninglund Sparekasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronninglund Sparekasse"

Transkript

1 Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR:

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse vedr. årsrapporten Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Kapitalforhold og solvens 12 Noter, herunder anvendt regnskabspraksis og risikostyring 13

3 Ledelsespåtegning Finanstilsynet har i 2. kvartal 2014 gennemført en ordinær undersøgelse af Dronninglund Sparekasse. Undersøgelsen har medført, at Finanstilsynet dels har krævet mernedskrivninger på udlån og dels har krævet nedskrivninger på visse af sparekassens egne ejendomme. Vedrørende nedskrivninger Finanstilsynet har gennemgået alle engagementer over 2 % af kapitalgrundlaget, i alt 53 stk. svarende til ca. 40 % af sparekassens engagementsmasse og herudover har Finanstilsynet gennemgået 172 stikprøver svarende til ca. 13% af engagementsmassen. Gennemgangen af engagementerne har medført yderligere nedskrivninger på kr. 86 mio. Nedskrivningerne kan i det væsentlige henføres til sparekassens store ejendomsengagementer og landbrugsengagementer, idet stikprøvegennemgangen ikke har medført mere end ca. kr. 1,2 mio. i mernedskrivning. Mernedskrivninger på ejendomsengagementerne skyldes, at Finanstilsynet vurderer markedet for salg af udlejede ejendomme vanskeligere end i 2010, hvor sparekassen senest havde besøg af Finanstilsynet, og hvor ejendommene ligeledes blev vurderet. Det er Finanstilsynets vurdering, at markedet kræver højere afkast ved investering i ejendomme i Nordjylland, og dermed er værdierne reduceret siden Sparekassen har i forvejen konstateret OIV på de fleste af engagementerne, hvor der kræves mernedskrivninger. Ca. 87 % af mernedskrivningerne vedrører engagementerne, som sparekassen allerede havde nedskrevet på. De resterende mernedskrivninger skyldes primært, at de ændrede afkastkrav har medført, at nogle ejendomsengagementer grundet de lavere værdiansættelser får negativ egenkapital, og at Finanstilsynet herefter vurderer, at der er indtruffet OIV, selv om engagementerne ikke er nødlidende eller misligholdte. Sparekassen tager dette til efterretning, og vi retter ind efter Finanstilsynets vurderinger. Vedrørende egne ejendomme Finanstilsynet har foretaget vurderinger af visse af sparekassens egne ejendomme, og i forhold til de af sparekassen foretagne værdiansættelser medfører det nedskrivninger på ca. kr. 8,1 mio. Sparekassen tager ligeledes dette til efterretning, og vi retter ind efter Finanstilsynets vurderinger. Årsrapporten for 2013 korrigeres Sparekassen har vurderet at, mernedskrivningerne på ca. kr. 86 mio. og reguleringerne af sparekassens egne ejendomme vedrører tidligere år og har derfor besluttet at indregne nedskrivningerne i årsregnskabet for 2013 og at udsende nærværende supplerende/korrigerende information til årsrapporten Finanstilsynet har ingen bemærkninger hertil. 2

4 Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets udkast til påbud. Vi har dags dato behandlet og godkendt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 2013 for at give et retvisende billede af sparekassens aktiviteter. Dronninglund, den 2. juli 2014 Direktion Villy Sørensen Adm. direktør Bestyrelse Højer Yde Skaksen Formand Inge Møller Ernst Næstformand Erik Frederiksen Asbjørn Hansen Jens M. Kaasgaard Niels Jørgen Pedersen Dorte Berg Larsen Bente Nielsen Tove Schjønning Christensen 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Dronninglund Sparekasse Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2013 for Dronninglund Sparekasse. Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet efter at Finanstilsynet har gennemført en ordinær undersøgelse af sparekassen, og i denne forbindelse har sparekassen, vurderet hvor stor en andel af de pålagte ny- og mernedskrivninger på i alt tkr. samt regulering af sparekassens egne ejendomme på i alt t.kr., der i lyset af de gældende regnskabsregler allerede burde være udgiftsført i sparekassens regnskab for På baggrund af efterfølgende drøftelser med Finanstilsynet har sparekassen indregnet nedskrivninger på i alt tkr. samt regulering af sparekassens ejendomme på i alt t.kr. i Sparekassens ledelse har ansvaret for den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Vores ansvar er at udtrykke en konklusion på grundlag af vores revision. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2013 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2013, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af de yderligere nedskrivninger samt regulering af sparekassens ejendomme for 2013, som er opgjort på baggrund af Finanstilsynets udkast til påbud, i de supplerende/korrigerende informationer samt den afledte effekt af de yderligere nedskrivninger samt regulering af sparekassens ejendomme på skat af årets resultat. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 2013, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning den 19. februar Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter 19. februar Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 4

6 Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2013 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets udkast til påbud omhandlende sparekassens måling af udlån samt regulering af sparekassens egne ejendomme i årsrapporten for Droninglund, den 2. juli 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Pedersen Statsaut. revisor 5

7 Redegørelse vedr. årsrapporten 2013 Finanstilsynet har i 2. kvartal 2014 gennemført en ordinær undersøgelse af Dronninglund Sparekasse. For beskrivelse af processen omkring Finanstilsynets undersøgelse, henvises til ledelsespåtegningen. Undersøgelsen har medført, at Finanstilsynet dels har krævet mernedskrivninger på udlån og dels har krævet nedskrivninger på visse af sparekassens egne ejendomme og da disse værdiforringelser vurderes at vedrøre tidligere år, er det besluttet at korrigere årsrapporten for De regnskabsmæssige konsekvenser af Finanstilsynets udkast til påbud fremgår af de følgende afsnit. Nedskrivninger på udlån Finanstilsynet har vurderet at Sparekassen skal nedskrive yderligere t.kr. Dette er fordelt som nedskrivninger på udlån på t.kr og hensættelser på garantier på t.kr. Da renten af disse yderligere nedskrivninger, som udgør t.kr., skal fratrækkes Sparekassens renteindtægter og reducere nedskrivningerne udgør den samlede mernedskrivning i t.kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. stiger dermed fra t.kr. til t.kr. Nedskrivninger på ejendomme Finanstilsynet har pålagt Sparekassen følgende nedskrivninger på Sparekassens egne ejendomme: Fire ejerlejligheder bogført som investeringsejendomme nedskrives med i alt t.kr hvilket reducerer årets kursreguleringer fra t.kr til t.kr. Domicilejendommen i Brønderslev nedskrives med t.kr. Dette betyder at af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver stiger fra til Domicilejendommen i Dronninglund nedskrives med t.kr. Da denne ejendom tidligere er opskrevet over egenkapitalen reduceres opskrivningshenlæggelser fra t.kr. til t.kr. På aktivsiden falder den samlede værdi af grunde og bygninger med i alt t.kr. Skat Årets skat er beregnet til t.kr. og den udskudte skat er forøget med t.kr. Da man lovmæssigt kun kan aktivere udskudt skat, på baggrund af det skattemæssige underskud, i det omfang det er sandsynligt, at underskuddet kan anvendes indenfor en rimelig periode, har Sparekassen valgt ikke at aktivere det totale skattemæssige underskud. Der er beregnet yderligere renter af tilgodehavende skat på 12 t.kr., hvilket forøger sparekassens renteindtægter. Resultat På baggrund af ovenstående korrektioner falder årets resultat fra t.kr. til t.kr. Et fald på i alt t.kr. Udlån Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris falder fra t.kr til t.kr., hvilket alene skyldes yderligere nedskrivninger på t.kr. 6

8 Egenkapital Sparekassens egenkapital reduceres med t.kr. fra t.kr. til t.kr. Af det samlede fald i egenkapitalen vedrører t.kr nedskrivning på tidligere opskrevet domicilejendom og t.kr. vedrører fald i overført overskud. Solvens Sparekassens solvens falder som følge af den lavere egenkapital fra 18,2 % til 14,4 %. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Årets resultat Balance Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent Kernekapitalprocent Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Indtjening pr. omkostningskrone Renterisiko Valutaposition Valutarisiko Udlån i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Årets nedskrivningsprocent Forskel oprindelig korrigeret t.kr. t.kr. t.kr ,2 18,1 4,2 2,9 1,1 0,2 2,5 0,0 101,4 5,0-1,0 110,9 29,1 1, ,4 14,6-22,7-18,9 0,6 0,3 3,1 0,0 101,4 6,0-5,4 110,9 98,0 5, ,8-3,5-26,9-21,8-0,5 0,1 0,6 0,0 0 1,0-4,4 0 68,9 3,3 7

9 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2013 Note Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået garantrente Heraf skat Overført til næste år Disponeret i alt Totalindkomst Årets resultat Nettoopskrivning på ejendomme Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst

10 Balance pr Aktiver Note Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

11 Balance pr Passiver Note Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel Gæld Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver i alt Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Foreslået garantrente efter skat Egenkapital i alt Passiver i alt

12 Egenkapitalopgørelse pr Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud og underkud Garantrente I alt Beløb i DKK Reserver Oprindelig Egenkapital Resultat for perioden Værdiregulering af ejendomme til dagsværdi Foreslået Garantrente efter skat Udbetalt Garantrente efter skat Samlet indkomst, der kan henregnes til 0 egenkapitalen Tilgang - garantkapital Afgang - garantkapital Kapitaltilførsel i alt Egenkapital Korrigeret Egenkapital Resultat for perioden Værdiregulering af ejendomme til dagsværdi Foreslået Garantrente efter skat Udbetalt Garantrente efter skat Samlet indkomst, der kan henregnes til 0 egenkapitalen Tilgang - garantkapital Afgang - garantkapital Kapitaltilførsel i alt Egenkapital Forskel Egenkapital Resultat for perioden Indtægter eller omkostninger for perioden, som indregnet direkte på egenkapitalen Skat af egenkapitalposteringer Værdiregulering af ejendomme til dagsværdi Foreslået Garantrente efter skat Udbetalt Garantrente efter skat Samlet indkomst, der kan henregnes til 0 egenkapitalen Tilgang - garantkapital Afgang - garantkapital Kapitaltilførsel i alt Egenkapital

13 Kapitalforhold og solvens Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel Solvensprocent 18,2% 14,4% -3,8% Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster 18,1% 14,6% -3,5% Kapitalsammensætning Garantkapital Øvrige reserver Overført overskud Kernekapital i alt ex. hybrid kernekapital Hybrid kernekapital Fradrag: Aktiverede skatteaktiver Halvdelen af kapitalandele mv. > 10% jf. 28, stk. 1, nr. 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kernekapital efter fradrag Efterstillede kapitalindskud Reduktion med 25% pr. år de sidste 3 år inden forfald jf. 25 stk. 2 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Opskrivningshenlæggelser Halvdelen af kapitalandele mv. > 10% jf. 28, stk. 1, nr. 13 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Basiskapital i alt efter fradrag Risikovægtede poster Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikovægtede poster i alt

14 Noter til årsregnskabet Note 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt I alt kursreguleringer Nedskrivninger/ hensættelser på udlån og tilgodehavender Individuelle nedskrivninger/ hensættelser Nedskrivninger/ hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/ hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt ikke tidligere nedskrevet/ hensat Indgået tidligere nedskrevet Rente på nedskrivningsengagementer Værdi regulering af overtagne aktiver Individuelle nedskrivninger/ hensættelser i alt Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger i alt Nedskrivninger i alt Skat Beregnet skat af årets resultat Ændring i udskudt skat I alt Effektiv skatteprocent Forskel mellem effektiv skatteprocent og selskabsskattesats på 25% ,8% 16,7% Specifikation af denne forskel: Ikke skattepligtige indtægter Ikke skattemæssige afskrivninger Andre ikke fradragsberettigede poster Skat af underskud ej balanceført Reg. udskudt skat pga ændring i selskabsskatteprocent

15 Noter til årsregnskabet Note 5 Udlån og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender til dagsværdi Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel Udlån og andre tilgodehavender fordelt på følgende restløbetider På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån og andre tilgodehavender samt garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher i pct. ultimo året 1. Offentlige myndigheder 2. Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv 3. Erhverv i alt 4. Private 1-4 I alt Udlån og andre tilgodehavender, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger Nedskrivning Udlån og tilgodehavender efter nedskrivning Sparekassen har ingen nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter. Standardvilkår Erhvervskunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra Sparekassens side på 0-3 måneder. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra Sparekassens og kundens side i hele udlånsperioden. Ved misligholdelse er det dog muligt for Sparekassen at tilsidesætte dette. Ved ikke-blanco-lån stilles der krav om, at kunden løbende afleverer økonomiske oplysninger til Sparekassen. Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra Sparekassens side på 3 måneder. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra Sparekassens side i hele udlånsperioden. Ved misligholdelse er det dog muligt for Sparekassen at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om økonomiske oplysninger ved nyudlån samt ændringer af eksisterende lån. Gruppevis vurderet udlån Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger Nedskrivning Udlån og tilgodehavender efter nedskrivning

16 Noter til årsregnskabet Note 6 Grunde og ejendomme Investeringsejendomme Dagsværdi primo - Tilgang i årets løb, herunder forbedringer - Afgang i årets løb - Årets værdiregulering til dagsværdi Dagsværdi ultimo Beløb i DKK Oprindelig Korrigeret Forskel Domicilejendomme Omvurderet værdi primo - Tilgang i årets løb, herunder forbedringer - Afskrivninger - Værdiændringer indregnet i anden totalindkomst - Værdiændringer indregnet i resultatopgørelsen Omvurderet værdi ultimo Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser Udskudt skat primo Ændring i udskudt skat I alt Materielle anlægsaktiver Udlån Medarbejderforpligtelser Skattemæssigt underskud I alt

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere