Valg af dirigent. Hans Kristensen blev valgt. Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Referat fra ordinær generalforsamling den22.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af dirigent. Hans Kristensen blev valgt. Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Referat fra ordinær generalforsamling den22."

Transkript

1 Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Referat fra ordinær generalforsamling den22. maj2014 Valg af dirigent. Hans Kristensen blev valgt Bestyrelsens beretning. Formand Per Overgaard Rasmussen aflagde beretningen, der blev godkendt uden bemærkninger. I årets første udgave af Omslaget, som er medlemsblad for mange af landets lokalarkiver inklusive Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, er der en beretning fra et lokalarkiv i Nordjylland (Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn). Her beretter de med stolthed om deres arkiv og aktiviteter. Det første afsnit i artiklen er: "Et lokalhistorisk arkiv har som hovedformål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale på bedst mulig måde. Derudover sørge for at gøre materialet tilgængelig for så stor en interesseskare som muligt for på denne måde at virke for at udbrede kendskabet til lokalområdets historie og kultur og på bedste mulig måde at servicere de personer, som ønsker at forske i deres slægts og egnes historie." Sådan har Rudkøbing Byhistoriske arkiv allerede fungeret i nu mere end 70 år og det bliver bedre år for år. Udstillingsområdet i forhallen eller den tidligere ventesal er blevet istandsat og der har allerede været flere flotte og succesfulde udstillinger i området, så det er en yderligere udvidelse af formidlingsarbej det. Vi er i støtteforeningen stolte af vort arkiv og de resultater som opnås havde vi på Arkivemes åben hus dag planlagt at fortælle om forretningslivet i Rudkøbing omkring broens åbning og samtidig kigge tilbage på nogle af forretningemes historie. Vi fik salnmen med vort nu tidligere bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen udarbejdet nogle præsentationer i samarbejde med følgende forretninger og personer: Heides Bageri & Conditori ved Anni Heide C. Kaalund Isenkram ved Knud Kaalund Barchager - Ved Ib Petersen Autocentret ved Kirsten Christensen Dahlslund Ure og Optik ved Inga og Vagn Dahlslund Vi havde planlagt at vise præsentationerne 2 gange på dagen og lade forretningsfolkene kommentere deres egne præsentationer. Det blev en meget stor succes og mange måtte gå fbrgæves, så det blev besluttet at gentage præsentationerne i borgerhuset den 27. november, hvor yderligere mellem deltagere fik mulighed for at mindes noget af den nære fortid fra dengang Langeland stadig var et lille velfungerende samfund med mange forretninger, sygehus, skoler og næsten alle myndigheder repræsenteret.

2 I ar har vi på Arkivernes Dag lørdag den 8. november planlagt at emnet skal være: Færgerne til og fra Langeland. Vi håber at det kan kombineres med en udstilling i det flotte udstillingsområde i den tidligere ventesal. 70 ars jubilæet markerede vi fra Støtteforeningen med en gave til arkivet. Pengegaven er omsat til et ringeapparat, som kan fortælle på første sal, når der går nogen ind og ud af forhallen. Else vil fortælle meget mere om dagen; men jeg vil geme nævne 2 ting: Borgmester Bjarne Nielsen nævnte i sin tale fblgende: "70 er er lang tid; men arkivet er langtfra pensionsmodent! Det trives og udvider sine aktiviteter til gavn for både Langelændere og andre, der interesserer sig for den lokale kulturarv." Repræsentanten for Statens arkiver - den nye direktør for brugerservice og formidling: Steen Ousager. Han kunne berette at der var sat turbo på at fålagt mere materiale på internettet. Allerede i år vil der komme mere end dobbelt så mange sider på nettet end der oprindeligt var planlagt. Det var også en god jubilæumsgave til os alle. Vor årbog: "Øboer" begyndte oprindeligt som et samarbejde mellem alle lokalarkiveme og Langelands Museum. Over årene er det dog mere og mere blevet Else Wolsgaard, som trak hovedlæsset med redaktion og udgivelse. Det har resulteret i nogle udgaver, som er blevet næsten udsolgt hvert år og er blevet læst med stor glæde. Dette arbejde er nu lagt over i en ny forening: Foreningen til udgivelse af "Historisk årbog for Langeland og Strynø" Foreningen består af alle arkiverne på Langeland og Strynø. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv er kommunalt ejet og kan derfor ikke umiddelbart deltage i en forening. Det blev derfor besluttet at Støtteforeningen skulle varetage hvervet på byarkivets vegne. Fra bestyrelse er sekretær Mogens Christensen udpeget som vor repræsentant i foreningen med Inga Mortensen som suppleant. Der har været holdt adskillige møder. Vedtægter er blevet udarbejdet og godkendt. Tessa Clausen fra Nordlangelands Arkiv er valgt som formand og indsamlingen af stof til årets udgave ser ud tii at være i god gænge; men gode artikler er altid velkomne. Hvis de ikke kan nå at komme med i denne udgave, så måske i den næste, så informer Mogens om hvis i har emner på vej. Hvis der er mere specifikke spørgsmål til den nye forening, så står Mogens Christensen klar til at besvare dem. Vi har i 2013 haft. 4 bestyrelsesmøder med flot fremmøde af både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Herudover har der været generalforsamling og Arkivernes dag. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Bestyrelsen er efter sidste generalforsamling blevet konstitueret med Mogens Christensen som sekretær og øvrige poster uændret. På Byarkivet har der været stor aktivitet" Dette vil Else Wolsgård berette om. Igen i år skal der lyde en stor tak fra støtteforeningen til alle på arkivet for deres store og engagerede indsats i det daglige arbejde. En særlig tak skal lyde til Else Wolsgaard, som året igennem sørger for at sende stof til nyhedsmedierne, så arkivet bliver og forbliver kendt af alle. Dette afslutter bestyrelsens beretning. Orientering om byarkivets arbejde. Arkivleder Else Wolsgard orienterede om hvad der var sket på arkivet i det forløbne år. Det har været et spændende år! Alt gik op i en højere enhed, da det kort før jul viste sig muligt at få den skæmmende gipsvæg tværs gennem ventesalen brudt ned - uden at det kostede arkivet en krone!

3 Vi betalte gladelig for polering af marmorgulvet og ophængning af de gamle lysekroner. De fem montrer, vi sidste år fik finansieret af en gave fra Fyn Langeland Fond, kom i brug til jubilæumsudstillingen, hvor Øhavsmuseets grafiker - mod betaling naturligvis - var behjælpelig med at få fremstillet nogle store såkaldte bannere, der kunne pynte på væggen. Selve jubilæumsdagen den 31. januar gik over al forventning. Ca. 65 indbudte gæster deltog i receptionen kl. 1 1, og en mindre gruppe, der kom langvejs fra" forlsatte til frokost ovenpå. Arkivet fik mange, fine gaver. Hans Kristensen fra Fyn Langeland Fond var atter gavmild med en check på kr. Efter grundige overvejelser er vi på arkivet blevet enige om at bruge disse penge på nyindbinding af de mest trængende årgange af aviser. Netop avissamlingen, der starter i 1850, hvor den første lokalavis udkom, og er kontinuerlig op til i dag, er vores guldgrube, idet kun meget få - om nogen - lokaiarkiver har en lignende, komplet samling. Et stykke kulturarv, der må og skal bevares. Det har vist sig. at vores udstillinger og det inviterende skilt udenfbr virkelig giver både lokale og turister lyst til at kigge indenfor. En del af dem kommer også ovenpå og ffir en rundvisning på arkivet. Arkivet er også kommet på Facelrook. Redaktionen og distributionen af årbogen Øboer er - som formanden nævnte - ikke længere placeret på Byarkivet. Det er en stor lettelse både for mig og for de medarbejdere, der har knoklet med regnskaber og forsendelse. Vi ønsker den nye forening til udgivelse af årbogen Øboer rigtig god vind! For nylig havde arkivet besøg af "BUSKE" udvalget, det står for børne, unge, skole/kultur og erhverv. Udvalget var ph rundtur til alle institutionerne under deres hat, vi var heldige atvære sidste stop, så medlemmerne gav sig god tid til athøte om, hvad vi kan byde på samt selv stille opklarende spørgsmåi. Arkivets seneste vedtægter er fra T99l. Der et løbet meget vand i stranden siden. Blandt andet har vi jo bevæget os ind i den digitale tidsalder, ligesom mængden af arkivalier er vokset betydeligt. Jeg besluttede derfor at bringe vedtægterne up to date og forelagde mit udkast for SLA, som siilnmen med kommunalbestyrelsen endelig skal godkende vedtægterne. Så blev vedtægten sendt til BUSKE udvalget, der anbefalede en godkendelse, hvilket kommunalbestyrelsen vedtog den 12. mai. Af vedtægterne fremgår det, at kommunalbestyrelsen i tilfælde af, at Byarkivet skulle blive nedlagt, forpligter sig til at sørge for, at alle arkivalier fortsat bevares og stilles til offentlighedens disposition. Hvordan man vil bære sig ad med det, hvis arkivet er nedlagt og uden personale, får vi forhåbentlig aldrig at vide. Heldigvis er ovennævnte scenario langt fra på tale p.t. Arkivet er i god fremdrift. Ikke blot har vi mange interesserede besøgende og brugere, vi sætter også selv ting i værk, fx en folder om, hvorfor gader og veje i Rudkøbing City hedder, som de gør. Under forberedelse er en brochure om kunstværker i det offentlige rum i Rudkøbing.Ikke så sjældent får arkivet forespørgsler om kunstværker. Nu kommer der så en samlet oversigt, så man kan gå sig en kunsttur i byen. Der er naturligvis alle informationer om kunstnerne, finansieringen af kunstværket og dets øvrige historie. Vi har også ideer til flere udstillinger, men dem vil jeg ikke afsløre nu.

4 På arkivets vegne vil jeg takke Støtteforeningens bestyrelse for aktiv opbakning. Personlig vil jeg sige en dybfølt tak til både frivillige og medarbejdere for deres usvækkede entusiasme for at fremme arkivets ve os vel. Tak. Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Walter Dalland fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger. Årsregnskab Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Indtægter: Bankbeholdning pr. 3,fi"-2013 {Bilag 1i Kontingent {Bilae 2} Rente af indestående i Svb. Sparekasse pr. 33"l].2ZA13 {Bilag 3) Overførsel af kontantkasse (Bilag ) I alt: ,68 kr ,00 kr. 16,84 kr. 9,50 kr. 17 "914,A2kr. Udeifter: Gave - 25/ ibilag 5) Annonce i Langelænderen - 02/ Sekretariatet vljørgen Jensen Annonce iøboen 6/5-2A8 Gaver (generalforsamlingl - zus 2013 Generalforsamling kaffe * 29/5-2CI13 Porto - d.4/1,1*?013 Fynske Medier 5/L Arkivernes dae 1L/11"-2013 FFA-annonce 20/11 2Ot3 Fynske Medier d.10/12 20L3 I alt: Sankbeholdning pr. L.. anuar 2014 ibilae 6) {bilag 7) {bilag 8} {bilag s} {bilag 10} (bilae 11") {bilag 12) {bilae i.3} (bilag 1a) {bilag 15} (bilag 16 se bilag 2) 207,00 kr. 300,00 kr. 598,20 kr. 71"6,00 kr. 399,00 kr. 366,80 kr. 224,00 kr. 377,33 kr. 1.L28,47 kr. 939,13 kr. 621,00 kr ,93 kr ,09 kr. Den 8"maj 2014 Walter Dalland \\ )--e*z'j;c.'". *.( Kasserer Jens.Qtrristensen I \ {",, L r'\... Revisor

5 Vedtagelse af kontingent for det kommende år. Uændret kontingent på 50,00 kr. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen Yalgaf 2 medlemmer til bestyrelsen. Ann Jeppesen og Inga Mortensen, begge genvalgt med applaus Valg af l. og2. suppleant til bestyrelsen. Lise Killerup Petersen og Ulla Dahlslund, begge genvalgt med appalus Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Jens Christensen og suppleant Tage Andersen, begge genvalg Eventuelt. Under eventuelt blev der drøftet omkring temaet til Arkivernes Dag "Færgerne til og fra Langeland" hvor der op til Arkivernes Dag skal sættes en udstilling op i den gamle ventesal om færgerne. Der kom flere forslag frem omkring, hvor der muligvis kunne findes modeller og materiale frem om de gamle færger. Og at der skulle sættes et stykke i Øboen, hvor der efterlyses modeller af de gamle færger, der har besejlet Langeland Andre kommende udstillinger bliver. Gamle opskrifter fra Langeland, med smagsprøver på kager. Langelands Frimærkeklub vil sammen med arkivet sætte en udstilling op om julekort og julemærker, op mod jul. Forslag til udstilling: Keramik fra Lindelse Keramikfabrik. Hans Kristensen Dirigent Per Overgaard Rasmussen Formand./ fi /' /il:*, 61*--;/, Mogens Christensen Sekretær os referent

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Stor aktivitet i Huul Møllelaug. Succesfuldt visionsseminar

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Stor aktivitet i Huul Møllelaug. Succesfuldt visionsseminar VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 41 JUNI 2015 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Stor aktivitet i Huul Møllelaug Succesfuldt

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere