Vedtægter for Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Juni 2014"

Transkript

1 Vedtægter for Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF) Formål Opgaver Beredskabsforbundets organisation: Lederfunktioner og uniformering Mobiliseringspligt Inhabilitet Beredskabskommissionen Kredsforbund... 5 A. Kredsledelse... 5 B. Kredsårsmøde... 6 C. Økonomi Regionsforbund... 7 A. Regionsledelse... 7 B. Regionsårsmøde... 8 C. Økonomi Landsforbundet A. Landsledelse B. Præsidium C. Landssekretariatet D. Landsråd Beredskabsforbundets opløsning Ændring af vedtægter Ikrafttræden

3 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har indgået aftale med Beredskabsforbundet. Endvidere optages personlige medlemmer, herunder organisationer, virksomheder og institutioner. 2. Beredskabsforbundets midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, bidrag og gebyrer samt gennem tilskud fra det offentlige, private personer, organisationer og selskaber. Beredskabsforbundet kan endvidere eje selskaber med det formål at generere overskud til anvendelse i overensstemmelse med Beredskabsforbundets formål. Sådan selskabsdrift må ikke medføre risici for Beredskabsforbundet ud over selskabernes egen kapital. 3. Medlemskontingent betales af personlige medlemmer, herunder organisationer, virksomheder og institutioner. Kontingentet fastsættes af landsledelsen. 4. Præsidenten er Beredskabsforbundets politiske leder. Landschefen er Beredskabsforbundets organisatoriske leder. 5. Beredskabsforbundets offentligt finansierede virksomhed udøves inden for rammerne af gældende aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet samt lokale aftaler med andre myndigheder. 6. Beredskabsforbundets øvrige virksomhed udøves i overensstemmelse med Beredskabsforbundets formål og opgaver. Beredskabsforbundets øvrige virksomhed skal være regnskabsmæssigt adskilt fra Beredskabsforbundets offentligt finansierede virksomhed. 2. Formål. Beredskabsforbundets formål er: Organisation: at være foreningsmæssigt ståsted for de frivillige i det kommunale og statslige redningsberedskab samt andre, som ønsker at være medlemmer af forbundet. Information: at medvirke til at udbrede kendskabet i befolkningen til beredskab og forebyggelse. 3

4 Uddannelse: at uddanne befolkningen med henblik på at øge dens selvhjulpethed og robusthed, og at uddanne frivillige til at varetage opgaver i redningsberedskabet. Desuden medvirker Beredskabsforbundet ved løsning af humanitære opgaver. Beredskabsforbundets vision er at skabe øget tryghed i samfundet. 3. Opgaver. 1. Beredskabsforbundet opfylder sit formål bl.a. ved at løse de opgaver, der er indgået aftale med Forsvarsministeriet om i henhold til beredskabslovens 6. der er indgået aftaler med kommunalbestyrelser om i henhold til beredskabslovens Beredskabsforbundet kan indgå aftaler med Beredskabsstyrelsen og andre. 4. Beredskabsforbundets organisation. Beredskabsforbundet organiseres i: 1. Kredsforbund, hvis område normalt dækker den pågældende kommunes område. Hvor flere kommuner enes om at samordne de pågældende kommuners redningsberedskab, kan de pågældende kredse ligeledes samordne deres virksomhed efter anmodning/indstilling til Landsledelsen, som endeligt godkender samordningen, jf. 11 stk Regionsforbund, hvis grænser følger de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regionsgrænser. 3. Landsforbundet. 5. Lederfunktioner og uniformering. 1. Alle chefer, ledere og viceledere kan kun beklæde én lederpost i Beredskabsforbundet. 2. Beredskabsforbundets personel herunder chefer, ledere og viceledere skal gennemgå den for funktionen fastsatte uddannelse. 3. Chefer, ledere og viceledere kan normalt ikke genudpeges, såfremt uddannelsen ikke er påbegyndt. Landsledelsen kan, efter ansøgning, give dispensation for uddannelseskravet gældende for maksimalt 1 år. 4

5 4. Beredskabsforbundets personel uniformeres efter bestemmelser, fastsat af landsledelsen, og distinktioneres efter bestemmelser, fastsat af Beredskabsstyrelsen. 6. Mobiliseringspligt. Medlemmer af Beredskabsforbundet kan forpligte sig til at stå til rådighed i tilfælde af forøget beredskab. Påtager medlemmerne sig en sådan forpligtelse, skal de erklære at de ikke i tilfælde af forøget beredskab har mødepligt ved forsvaret eller ved det statslige eller kommunale redningsberedskab eller i øvrigt har opgaver, der vil være uforenelige med en rådighedspligt i Beredskabsforbundet. 7. Inhabilitet. Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke udpeges eller vælges til kredsleder/vicekredsleder og kasserer, regionsleder/viceregionsleder og regionskasserer, eller til kasserer og revisor. 8. Beredskabskommissionen. I kommuner, hvor Beredskabsforbundet bliver repræsenteret i beredskabskommissionen, indtræder kredslederen, såfremt Beredskabsforbundet repræsenteres med 1 medlem, og både kredsleder og vicekredsleder, såfremt Beredskabsforbundet repræsenteres med 2 medlemmer. Kredsledelsen kan udpege andre end kredslederen/vicekredslederen som medlemmer af beredskabskommisionen. 9. Kredsforbund. A. Kredsledelse. 1. Det enkelte kredsforbund, som skal arbejde i overensstemmelse med de retningslinier landsledelsen har fastsat, ledes af en kredsleder i samråd med en kredsledelse, der har følgende sammensætning: a. Kredsleder. b. En eller flere vicekredsledere. c. Kasserer. d. Indtil 3 valgte kredsledelsesmedlemmer. e. Indtil 3 udpegede kredsledelsesmedlemmer. 5

6 2. Når der i kredsen findes flere enheder, der har hver sin geografiske placering, kan landsledelsen beslutte, at der udpeges en vicekredsleder fra hver af enhederne. Er der flere vicekredsledere i en forbundskreds, udpeges blandt vicekredslederne en stedfortræder for kredslederen. 3. Kredslederen udpeger for 2 år indtil 3 kredsledelsesmedlemmer efter samråd med kredsens medlemmer. 4. Kredsledelsen holder møde, når kredslederen ønsker det, eller mindst halvdelen af kredsledelsens medlemmer fremsætter ønske herom over for kredslederen. 5. Kredsledelsen kan supplere sig med personer, hvis medlemskab kan være af betydning for kredsforbundets arbejde. B. Kredsårsmøde. 1. Kredsens årsmøde består af kredsledelsen herunder eventuelt indsupplerede medlemmer frivillige og personlige medlemmer. 2. Årsmødet indstiller, i samråd med de i punkt 1 nævnte, kredsleder og vicekredsleder(e). 3. Regionslederen udpeger på årsmødet eller senest 7 dage efter årsmødet kredsleder/vicekredsleder(e) for 2 år ad gangen, således at kredslederen afgår i ulige år og vicekredslederne i lige år. For kredse med mere end 2 vicekredsledere udpeges kredsleder og 2. vicekredsleder i ulige år og 1. og 3. vicekredsleder i lige år. 4. Årsmødet vælger kasserer, indtil 3 kredsledelsesmedlemmer, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, dog således at de 2 revisorer ikke afgår samtidig. Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 måneders medlemskab. 5. Kredsårsmødet vedrørende foregående kalenderår holdes hvert år inden 1. marts. Indkaldelsen foretages af kredslederen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være kredslederen i hænde senest 6 dage før årsmødet. Forslag til indstillinger og valg omfattes ikke af denne bestemmelse. 6 Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Indkomne forslag. e. Indstilling af kredsleder eller vicekredsleder(e). Regionslederen eller en af denne udpeget person leder indstillingen.

7 f. Valg af kasserer. g. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer. h. Valg af revisor. i. Valg af revisorsuppleanter. j. Eventuelt. 6. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde af landschefen, regionslederen eller kredslederen. Når mindst 1/4 af kredsforbundets medlemmer med angivelse af forhandlingsemne fremsætter begæring herom, skal kredslederen senest 1 måned efter, at begæring er modtaget, indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 8 og højst 14 dages varsel. Regionsforbundet skal underrettes om dagsorden m.v. C. Økonomi. 1. Kredsforbundets midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, bidrag fra private, gennem tilskud fra de lokale myndigheder, egenindtjente midler samt ved et årligt tilskud fra landsforbundet. 2. Tilskuddet fra landsforbundet tildeles til kredsforbundet på grundlag af kredsforbundets aktiviteter, og er betinget af, at kredsforbundets regnskab viser sammenhæng mellem ressourceforbrug og resultater. 3. Kredslederen har ansvaret for, at de midler kredsforbundet har til rådighed, anvendes til Beredskabsforbundets formål og opgaver i overensstemmelse med gældende retningslinier. 4. Hvis kredsforbundet nedlægges, overgår kredsens midler til regionsforbundet. Ved oprettelse af kredsforbund stiller regionsforbundet midler til rådighed for kredsen. 10. Regionsforbund. A. Regionsledelse. 1. Det enkelte regionsforbund, som skal arbejde i overensstemmelse med de retningslinier landsledelsen har fastsat, ledes af en regionsleder i samråd med en regionsledelse, der har følgende sammensætning: a. Regionsleder. b. Viceregionsleder(e) jf. stk. 2. c. Kasserer. 7

8 d. Et medlem udpeget af tilsluttede organisationer jf. stk. 3. e. Indtil 3 valgte regionsledelsesmedlemmer. f. Indtil 3 udpegede regionsledelsesmedlemmer. 2. a. I hver af regionerne Nordjylland, Midtjylland og Sjælland udpeges 2 viceregionsledere. Den ene er medlem af landsledelsen, mens den anden er stedfortræder. b. I region Syddanmark udpeges 3 viceregionsledere: viceregionsleder, som er medlem af landsledelsen, udpeges fra det område (Fyn eller Jylland), hvorfra regionslederen ikke er udpeget. De to øvrige viceregionsledere udpeges med hovedvægt på varetagelse af uddannelses- og informationsopgaverne i hele regionen. c. I region Hovedstaden udpeges nedennævnte 4 viceregionsledere, hvoraf de 2 er medlemmer af landsledelsen. Der udpeges 3 viceregionsledere til at varetage opgaverne i henholdsvis det Storkøbenhavnske område, Nordsjælland og på Bornholm. I de af de tre områder, hvor regionslederen ikke har bopæl, er viceregionslederne medlem af landsledelsen. Der udpeges en viceregionsleder som stedfortræder i landsledelsen for Bornholms viceregionsleder eller for regionslederen, hvis denne er fra Bornholm. d. Landsledelsen kan, efter ansøgning, give tilladelse til ændring af antallet af viceregionsledere. 3. I region Syddanmark indgår i regionsledelsen et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 4. Regionslederen udpeger for 2 år indtil 3 regionsledelsesmedlemmer efter samråd med regionens medlemmer. 5. Regionsledelsen holder møde, når regionslederen ønsker det, eller mindst halvdelen af regionsledelsens medlemmer fremsætter ønske herom over for regionslederen. 6. Regionsledelsen kan supplere sig med personer, hvis medlemskab kan være af betydning for regionsforbundets arbejde. B. Regionsårsmøde. 1. Regionens årsmøde består af regionsledelsen herunder eventuelt indsupplerede medlemmer kredsledere og vicekredsledere i regionens område, samt i region Syddanmark hovedbestyrelsen i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. Personlige medlemmer, herunder 1 repræsentant for hver af de organisationer, virksomheder og institutioner, der er personlige medlemmer, samt frivillige med kontrakt med regionen kan deltage i regionsårsmødet, men har ikke stemmeret. 8

9 2. Såfremt enten kredslederen eller en af vicekredslederne er forhindret i at deltage ved regionsårsmødet, kan kredslederen udpege et andet medlem af kredsledelsen til at møde i stedet, sådan at kredsen på årsmødet repræsenteres af et antal, svarende til kredsleder og vicekredsleder(e). 3. Årsmødet indstiller, i samråd med de i punkt 1 nævnte medlemmer, som har stemmeret, regionsleder og viceregionsleder(e). 4. Landschefen udpeger på årsmødet eller senest 7 dage efter årsmødet regionsleder/viceregionsleder(e) for 2 år ad gangen, således at regionsleder afgår i ulige år og viceregionslederne afgår i lige år. 5. Årsmødet vælger kasserer, indtil 3 regionsledelsesmedlemmer, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, dog således at de 2 revisorer ikke afgår samtidig. 6. Årsmødet vedrørende foregående kalenderår holdes hvert år inden 1. april. Indkaldelse foretages af regionslederen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være regionslederen i hænde senest 6 dage før årsmødet. Forslag til indstillinger og valg omfattes ikke af denne bestemmelse. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Indkomne forslag. e. Indstilling af regionsleder eller viceregionsleder(e). Landschefen eller dennes stedfortræder leder indstillingen. f. Valg af kasserer. g. Valg af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer. h. Valg af revisorer. i. Valg af revisorsuppleanter. j. Eventuelt. 7. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde af landschefen eller regionslederen. Når mindst 1/4 af regionsforbundets stemmeberettigede medlemmer jf. stk. 1 med angivelse af forhandlingsemne fremsætter begæring herom, skal regionslederen senest 1 måned efter, at begæring er modtaget indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 8 og højst 14 dages varsel. Landsforbundet skal underrettes om dagsorden m.v. 9

10 C. Økonomi. 1. Regionsforbundets midler tilvejebringes ved medlemskontingenter og bidrag fra private, gennem tilskud fra myndigheder samt ved et årligt tilskud fra landsforbundet. 2. Tilskuddet fra landsforbundet tildeles til regionsforbundet på grundlag af regionsforbundets aktiviteter, og er betinget af, at regionsforbundets regnskab viser sammenhæng mellem ressourceforbrug og resultater. 3. Regionslederen har ansvaret for, at de midler regionsforbundet har til rådighed, anvendes til Beredskabsforbundets formål og opgaver i overensstemmelse med gældende retningslinier. 4. Hvis regionsforbundet nedlægges, overgår regionens midler til landsforbundet. Ved oprettelse af regionsforbund stiller landsforbundet midler til rådighed for regionen. 11. Landsforbundet. A. Landsledelse. 1. Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver, har følgende sammensætning: a. Præsidiet. b. Regionslederen og 2 viceregionsledere fra region Hovedstaden. c. Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver af regionerne Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. d. Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og godkendt af landsledelsen. 2. Såfremt et regionalt medlem af landsledelsen er forhindret i at deltage ved et landsledelsesmøde, møder en viceregionsleder i regionen, der ikke er medlem af landsledelsen, som stedfortræder. 3. Præsidenten leder landsledelsens møder. 4. Landsledelsen fastlægger retningslinier for Beredskabsforbundets virksomhed. Landsledelsen kan pålægge en kreds eller en region at efterkomme landsledelsens beslutning i en konkret sag. 10

11 5. Landsledelsen opretter kredsforbund og bestemmer disses antal og område under fornøden hensyntagen til de af myndighederne fastsatte tekniske afgrænsninger. Landsledelsen ophæver, sammenlægger eller deler bestående kredsforbund eller ændrer områderne for disse. 6. Landsledelsen kan afvise eller ekskludere medlemmer herunder organisationer, virksomheder og institutioner som medlemmer af forbundet. Den afviste eller ekskluderede har ret til at indanke afgørelsen for landsrådet, hvis afgørelse er endelig. 7. Landsledelsen indstiller valg af præsident til landsrådet. 8. Landsledelsen indstiller landschef og 2 vicelandschefer. Præsidenten udpeger disse for 2 år ad gangen således, at landschefen afgår i ulige år og vicelandscheferne afgår i lige år. Forsvarsministeriet orienteres om udpegning af landschef og vicelandschefer. 9. Landsledelsen holder normalt møde en gang i kvartalet. I øvrigt holder landsledelsen møde efter præsidentens bestemmelse, eller når mindst 1/4 af landsledelsens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal præsidenten senest 1 uge efter, at begæring er modtaget, indkalde til det ekstraordinære landsledelsesmøde. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 8 og højst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. B. Præsidium. 1. Præsidiet, der arbejder under ansvar over for landsledelsen, har følgende sammensætning: a. Præsidenten b. Landschefen c. 2 vicelandschefer Landsforbundets sekretariatschef er sekretær for præsidiet. 2. Præsidiet ledes af præsidenten. 3. Præsidiet holder møde efter behov. 4. Præsidiet træffer beslutninger under ansvar over for landsledelsen. 11

12 C. Landssekretariat. 1. Landssekretariatet ledes af sekretariatschefen for Beredskabsforbundet. 2. Sekretariatschefen ansættes af præsidiet i samråd med landsledelsen. D. Landsråd. 1. Landsrådet, der er Beredskabsforbundets øverste myndighed, har følgende sammensætning: a. Præsidiet. b. Regionslederne og viceregionslederne. c. Kredslederne og vicekredslederne. d. Hovedbestyrelsen for, samt op til 20 medlemmer af, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. e. 1 repræsentant for hver af de tilsluttede lokale foreninger, som landsledelsen har godkendt, udpeget af foreningen. f. 1 repræsentant for hver af de tilsluttede landsorganisationer, virksomheder og institutioner af landsomfattende karakter udpeget af disse. 2. Såfremt regionsleder eller viceregionsledere er forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan regionsledelsen udpege andre medlemmer af regionsledelsen til i stedet at repræsentere regionen. Såfremt kredsleder eller vicekredsledere er forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan kredsledelsen udpege andre medlemmer af kredsledelsen til i stedet at repræsentere kredsen. 3. Landsrådet ledes af præsidenten. 4. Landsrådet vælger præsident for en 2-årig periode. Valget, der skal godkendes af Forsvarsministeriet, sker efter indstilling fra landsledelsen. Såfremt præsidenten i en valgperiode ikke er i stand til fortsat at beklæde posten, kan landsledelsen konstituere andre personer frem til næste ordinære landsrådsmøde. 5. Landsrådets møde kan overværes af repræsentanter fra ministerierne, de i Folketinget repræsenterede politiske partier, Beredskabsstyrelsen, samt øvrige efter landsledelsens beslutning. 6. Landsrådsmøde vedrørende foregående kalenderår holdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelse hertil foretages af Beredskabsforbundets præsident. Indkaldelse med dagsorden skal ske med skriftlig meddelelse til medlem- 12

13 merne med mindst 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes drøftet på det ordinære landsrådsmøde, skal være præsidenten i hænde senest 20 dage før dette. Indkomne forslag skal tilstilles medlemmerne 10 dage før mødet. Forslag til valg omfattes ikke af denne bestemmelse. Dagsorden for det ordinære landsrådsmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Indkomne forslag. e. Valg af præsident. f. Eventuelt. Præsidenten kan vælges blandt personer, der ikke forinden valget er medlem af Beredskabsforbundet. 7. Landsforbundets regnskaber revideres af Rigsrevisionen. 8. Der kan indkaldes til ekstraordinært landsrådsmøde af præsidenten. Når landsledelsens flertal eller mindst 1/10 af landsrådets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af emner til drøftelse, skal præsidenten senest 1 måned efter, at begæring er modtaget, indkalde til ekstraordinært landsrådsmøde. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 og højst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 9. Alle landsrådets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 12 (Beredskabsforbundets opløsning), og 13 (Ændring af vedtægter). 12. Beredskabsforbundets opløsning. 1. Beslutning om opløsning af Beredskabsforbundet kan kun træffes på et ordinært landsrådsmøde. Mindst 1 måned før mødets afholdelse skal præsidenten sende landsrådets medlemmer det motiverede forslag om opløsning. Til vedtagelse heraf kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 2. Såfremt forbundets opløsning vedtages, træffer præsidiet beslutning om den eventuelle formues anvendelse til formål, der er i overensstemmelse med Beredskabsforbundets formål. 13

14 13. Ændring af vedtægter. Beslutning om ændringer i disse vedtægter kan tages på et landsrådsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ændringer har først gyldighed, når de er godkendt af Beredskabsstyrelsen. 14. Ikrafttræden. Ovenstående vedtægter er vedtaget på Beredskabsforbundets landsmøde den 22. juni Tom Behnke Præsident Solveig Andersen Sekretariatschef Foranstående vedtægter for Beredskabsforbundet godkendes herved. Beredskabsstyrelsen den: 22. juni 2014 Henning Thiesen Direktør 14

15 15

16 imprint grafisk

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere