Vedtægter for Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Juni 2014"

Transkript

1 Vedtægter for Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF) Formål Opgaver Beredskabsforbundets organisation: Lederfunktioner og uniformering Mobiliseringspligt Inhabilitet Beredskabskommissionen Kredsforbund... 5 A. Kredsledelse... 5 B. Kredsårsmøde... 6 C. Økonomi Regionsforbund... 7 A. Regionsledelse... 7 B. Regionsårsmøde... 8 C. Økonomi Landsforbundet A. Landsledelse B. Præsidium C. Landssekretariatet D. Landsråd Beredskabsforbundets opløsning Ændring af vedtægter Ikrafttræden

3 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har indgået aftale med Beredskabsforbundet. Endvidere optages personlige medlemmer, herunder organisationer, virksomheder og institutioner. 2. Beredskabsforbundets midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, bidrag og gebyrer samt gennem tilskud fra det offentlige, private personer, organisationer og selskaber. Beredskabsforbundet kan endvidere eje selskaber med det formål at generere overskud til anvendelse i overensstemmelse med Beredskabsforbundets formål. Sådan selskabsdrift må ikke medføre risici for Beredskabsforbundet ud over selskabernes egen kapital. 3. Medlemskontingent betales af personlige medlemmer, herunder organisationer, virksomheder og institutioner. Kontingentet fastsættes af landsledelsen. 4. Præsidenten er Beredskabsforbundets politiske leder. Landschefen er Beredskabsforbundets organisatoriske leder. 5. Beredskabsforbundets offentligt finansierede virksomhed udøves inden for rammerne af gældende aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet samt lokale aftaler med andre myndigheder. 6. Beredskabsforbundets øvrige virksomhed udøves i overensstemmelse med Beredskabsforbundets formål og opgaver. Beredskabsforbundets øvrige virksomhed skal være regnskabsmæssigt adskilt fra Beredskabsforbundets offentligt finansierede virksomhed. 2. Formål. Beredskabsforbundets formål er: Organisation: at være foreningsmæssigt ståsted for de frivillige i det kommunale og statslige redningsberedskab samt andre, som ønsker at være medlemmer af forbundet. Information: at medvirke til at udbrede kendskabet i befolkningen til beredskab og forebyggelse. 3

4 Uddannelse: at uddanne befolkningen med henblik på at øge dens selvhjulpethed og robusthed, og at uddanne frivillige til at varetage opgaver i redningsberedskabet. Desuden medvirker Beredskabsforbundet ved løsning af humanitære opgaver. Beredskabsforbundets vision er at skabe øget tryghed i samfundet. 3. Opgaver. 1. Beredskabsforbundet opfylder sit formål bl.a. ved at løse de opgaver, der er indgået aftale med Forsvarsministeriet om i henhold til beredskabslovens 6. der er indgået aftaler med kommunalbestyrelser om i henhold til beredskabslovens Beredskabsforbundet kan indgå aftaler med Beredskabsstyrelsen og andre. 4. Beredskabsforbundets organisation. Beredskabsforbundet organiseres i: 1. Kredsforbund, hvis område normalt dækker den pågældende kommunes område. Hvor flere kommuner enes om at samordne de pågældende kommuners redningsberedskab, kan de pågældende kredse ligeledes samordne deres virksomhed efter anmodning/indstilling til Landsledelsen, som endeligt godkender samordningen, jf. 11 stk Regionsforbund, hvis grænser følger de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regionsgrænser. 3. Landsforbundet. 5. Lederfunktioner og uniformering. 1. Alle chefer, ledere og viceledere kan kun beklæde én lederpost i Beredskabsforbundet. 2. Beredskabsforbundets personel herunder chefer, ledere og viceledere skal gennemgå den for funktionen fastsatte uddannelse. 3. Chefer, ledere og viceledere kan normalt ikke genudpeges, såfremt uddannelsen ikke er påbegyndt. Landsledelsen kan, efter ansøgning, give dispensation for uddannelseskravet gældende for maksimalt 1 år. 4

5 4. Beredskabsforbundets personel uniformeres efter bestemmelser, fastsat af landsledelsen, og distinktioneres efter bestemmelser, fastsat af Beredskabsstyrelsen. 6. Mobiliseringspligt. Medlemmer af Beredskabsforbundet kan forpligte sig til at stå til rådighed i tilfælde af forøget beredskab. Påtager medlemmerne sig en sådan forpligtelse, skal de erklære at de ikke i tilfælde af forøget beredskab har mødepligt ved forsvaret eller ved det statslige eller kommunale redningsberedskab eller i øvrigt har opgaver, der vil være uforenelige med en rådighedspligt i Beredskabsforbundet. 7. Inhabilitet. Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke udpeges eller vælges til kredsleder/vicekredsleder og kasserer, regionsleder/viceregionsleder og regionskasserer, eller til kasserer og revisor. 8. Beredskabskommissionen. I kommuner, hvor Beredskabsforbundet bliver repræsenteret i beredskabskommissionen, indtræder kredslederen, såfremt Beredskabsforbundet repræsenteres med 1 medlem, og både kredsleder og vicekredsleder, såfremt Beredskabsforbundet repræsenteres med 2 medlemmer. Kredsledelsen kan udpege andre end kredslederen/vicekredslederen som medlemmer af beredskabskommisionen. 9. Kredsforbund. A. Kredsledelse. 1. Det enkelte kredsforbund, som skal arbejde i overensstemmelse med de retningslinier landsledelsen har fastsat, ledes af en kredsleder i samråd med en kredsledelse, der har følgende sammensætning: a. Kredsleder. b. En eller flere vicekredsledere. c. Kasserer. d. Indtil 3 valgte kredsledelsesmedlemmer. e. Indtil 3 udpegede kredsledelsesmedlemmer. 5

6 2. Når der i kredsen findes flere enheder, der har hver sin geografiske placering, kan landsledelsen beslutte, at der udpeges en vicekredsleder fra hver af enhederne. Er der flere vicekredsledere i en forbundskreds, udpeges blandt vicekredslederne en stedfortræder for kredslederen. 3. Kredslederen udpeger for 2 år indtil 3 kredsledelsesmedlemmer efter samråd med kredsens medlemmer. 4. Kredsledelsen holder møde, når kredslederen ønsker det, eller mindst halvdelen af kredsledelsens medlemmer fremsætter ønske herom over for kredslederen. 5. Kredsledelsen kan supplere sig med personer, hvis medlemskab kan være af betydning for kredsforbundets arbejde. B. Kredsårsmøde. 1. Kredsens årsmøde består af kredsledelsen herunder eventuelt indsupplerede medlemmer frivillige og personlige medlemmer. 2. Årsmødet indstiller, i samråd med de i punkt 1 nævnte, kredsleder og vicekredsleder(e). 3. Regionslederen udpeger på årsmødet eller senest 7 dage efter årsmødet kredsleder/vicekredsleder(e) for 2 år ad gangen, således at kredslederen afgår i ulige år og vicekredslederne i lige år. For kredse med mere end 2 vicekredsledere udpeges kredsleder og 2. vicekredsleder i ulige år og 1. og 3. vicekredsleder i lige år. 4. Årsmødet vælger kasserer, indtil 3 kredsledelsesmedlemmer, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, dog således at de 2 revisorer ikke afgår samtidig. Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 måneders medlemskab. 5. Kredsårsmødet vedrørende foregående kalenderår holdes hvert år inden 1. marts. Indkaldelsen foretages af kredslederen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være kredslederen i hænde senest 6 dage før årsmødet. Forslag til indstillinger og valg omfattes ikke af denne bestemmelse. 6 Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Indkomne forslag. e. Indstilling af kredsleder eller vicekredsleder(e). Regionslederen eller en af denne udpeget person leder indstillingen.

7 f. Valg af kasserer. g. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer. h. Valg af revisor. i. Valg af revisorsuppleanter. j. Eventuelt. 6. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde af landschefen, regionslederen eller kredslederen. Når mindst 1/4 af kredsforbundets medlemmer med angivelse af forhandlingsemne fremsætter begæring herom, skal kredslederen senest 1 måned efter, at begæring er modtaget, indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 8 og højst 14 dages varsel. Regionsforbundet skal underrettes om dagsorden m.v. C. Økonomi. 1. Kredsforbundets midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, bidrag fra private, gennem tilskud fra de lokale myndigheder, egenindtjente midler samt ved et årligt tilskud fra landsforbundet. 2. Tilskuddet fra landsforbundet tildeles til kredsforbundet på grundlag af kredsforbundets aktiviteter, og er betinget af, at kredsforbundets regnskab viser sammenhæng mellem ressourceforbrug og resultater. 3. Kredslederen har ansvaret for, at de midler kredsforbundet har til rådighed, anvendes til Beredskabsforbundets formål og opgaver i overensstemmelse med gældende retningslinier. 4. Hvis kredsforbundet nedlægges, overgår kredsens midler til regionsforbundet. Ved oprettelse af kredsforbund stiller regionsforbundet midler til rådighed for kredsen. 10. Regionsforbund. A. Regionsledelse. 1. Det enkelte regionsforbund, som skal arbejde i overensstemmelse med de retningslinier landsledelsen har fastsat, ledes af en regionsleder i samråd med en regionsledelse, der har følgende sammensætning: a. Regionsleder. b. Viceregionsleder(e) jf. stk. 2. c. Kasserer. 7

8 d. Et medlem udpeget af tilsluttede organisationer jf. stk. 3. e. Indtil 3 valgte regionsledelsesmedlemmer. f. Indtil 3 udpegede regionsledelsesmedlemmer. 2. a. I hver af regionerne Nordjylland, Midtjylland og Sjælland udpeges 2 viceregionsledere. Den ene er medlem af landsledelsen, mens den anden er stedfortræder. b. I region Syddanmark udpeges 3 viceregionsledere: viceregionsleder, som er medlem af landsledelsen, udpeges fra det område (Fyn eller Jylland), hvorfra regionslederen ikke er udpeget. De to øvrige viceregionsledere udpeges med hovedvægt på varetagelse af uddannelses- og informationsopgaverne i hele regionen. c. I region Hovedstaden udpeges nedennævnte 4 viceregionsledere, hvoraf de 2 er medlemmer af landsledelsen. Der udpeges 3 viceregionsledere til at varetage opgaverne i henholdsvis det Storkøbenhavnske område, Nordsjælland og på Bornholm. I de af de tre områder, hvor regionslederen ikke har bopæl, er viceregionslederne medlem af landsledelsen. Der udpeges en viceregionsleder som stedfortræder i landsledelsen for Bornholms viceregionsleder eller for regionslederen, hvis denne er fra Bornholm. d. Landsledelsen kan, efter ansøgning, give tilladelse til ændring af antallet af viceregionsledere. 3. I region Syddanmark indgår i regionsledelsen et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 4. Regionslederen udpeger for 2 år indtil 3 regionsledelsesmedlemmer efter samråd med regionens medlemmer. 5. Regionsledelsen holder møde, når regionslederen ønsker det, eller mindst halvdelen af regionsledelsens medlemmer fremsætter ønske herom over for regionslederen. 6. Regionsledelsen kan supplere sig med personer, hvis medlemskab kan være af betydning for regionsforbundets arbejde. B. Regionsårsmøde. 1. Regionens årsmøde består af regionsledelsen herunder eventuelt indsupplerede medlemmer kredsledere og vicekredsledere i regionens område, samt i region Syddanmark hovedbestyrelsen i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. Personlige medlemmer, herunder 1 repræsentant for hver af de organisationer, virksomheder og institutioner, der er personlige medlemmer, samt frivillige med kontrakt med regionen kan deltage i regionsårsmødet, men har ikke stemmeret. 8

9 2. Såfremt enten kredslederen eller en af vicekredslederne er forhindret i at deltage ved regionsårsmødet, kan kredslederen udpege et andet medlem af kredsledelsen til at møde i stedet, sådan at kredsen på årsmødet repræsenteres af et antal, svarende til kredsleder og vicekredsleder(e). 3. Årsmødet indstiller, i samråd med de i punkt 1 nævnte medlemmer, som har stemmeret, regionsleder og viceregionsleder(e). 4. Landschefen udpeger på årsmødet eller senest 7 dage efter årsmødet regionsleder/viceregionsleder(e) for 2 år ad gangen, således at regionsleder afgår i ulige år og viceregionslederne afgår i lige år. 5. Årsmødet vælger kasserer, indtil 3 regionsledelsesmedlemmer, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, dog således at de 2 revisorer ikke afgår samtidig. 6. Årsmødet vedrørende foregående kalenderår holdes hvert år inden 1. april. Indkaldelse foretages af regionslederen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være regionslederen i hænde senest 6 dage før årsmødet. Forslag til indstillinger og valg omfattes ikke af denne bestemmelse. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Indkomne forslag. e. Indstilling af regionsleder eller viceregionsleder(e). Landschefen eller dennes stedfortræder leder indstillingen. f. Valg af kasserer. g. Valg af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer. h. Valg af revisorer. i. Valg af revisorsuppleanter. j. Eventuelt. 7. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde af landschefen eller regionslederen. Når mindst 1/4 af regionsforbundets stemmeberettigede medlemmer jf. stk. 1 med angivelse af forhandlingsemne fremsætter begæring herom, skal regionslederen senest 1 måned efter, at begæring er modtaget indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 8 og højst 14 dages varsel. Landsforbundet skal underrettes om dagsorden m.v. 9

10 C. Økonomi. 1. Regionsforbundets midler tilvejebringes ved medlemskontingenter og bidrag fra private, gennem tilskud fra myndigheder samt ved et årligt tilskud fra landsforbundet. 2. Tilskuddet fra landsforbundet tildeles til regionsforbundet på grundlag af regionsforbundets aktiviteter, og er betinget af, at regionsforbundets regnskab viser sammenhæng mellem ressourceforbrug og resultater. 3. Regionslederen har ansvaret for, at de midler regionsforbundet har til rådighed, anvendes til Beredskabsforbundets formål og opgaver i overensstemmelse med gældende retningslinier. 4. Hvis regionsforbundet nedlægges, overgår regionens midler til landsforbundet. Ved oprettelse af regionsforbund stiller landsforbundet midler til rådighed for regionen. 11. Landsforbundet. A. Landsledelse. 1. Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver, har følgende sammensætning: a. Præsidiet. b. Regionslederen og 2 viceregionsledere fra region Hovedstaden. c. Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver af regionerne Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. d. Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og godkendt af landsledelsen. 2. Såfremt et regionalt medlem af landsledelsen er forhindret i at deltage ved et landsledelsesmøde, møder en viceregionsleder i regionen, der ikke er medlem af landsledelsen, som stedfortræder. 3. Præsidenten leder landsledelsens møder. 4. Landsledelsen fastlægger retningslinier for Beredskabsforbundets virksomhed. Landsledelsen kan pålægge en kreds eller en region at efterkomme landsledelsens beslutning i en konkret sag. 10

11 5. Landsledelsen opretter kredsforbund og bestemmer disses antal og område under fornøden hensyntagen til de af myndighederne fastsatte tekniske afgrænsninger. Landsledelsen ophæver, sammenlægger eller deler bestående kredsforbund eller ændrer områderne for disse. 6. Landsledelsen kan afvise eller ekskludere medlemmer herunder organisationer, virksomheder og institutioner som medlemmer af forbundet. Den afviste eller ekskluderede har ret til at indanke afgørelsen for landsrådet, hvis afgørelse er endelig. 7. Landsledelsen indstiller valg af præsident til landsrådet. 8. Landsledelsen indstiller landschef og 2 vicelandschefer. Præsidenten udpeger disse for 2 år ad gangen således, at landschefen afgår i ulige år og vicelandscheferne afgår i lige år. Forsvarsministeriet orienteres om udpegning af landschef og vicelandschefer. 9. Landsledelsen holder normalt møde en gang i kvartalet. I øvrigt holder landsledelsen møde efter præsidentens bestemmelse, eller når mindst 1/4 af landsledelsens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal præsidenten senest 1 uge efter, at begæring er modtaget, indkalde til det ekstraordinære landsledelsesmøde. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 8 og højst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. B. Præsidium. 1. Præsidiet, der arbejder under ansvar over for landsledelsen, har følgende sammensætning: a. Præsidenten b. Landschefen c. 2 vicelandschefer Landsforbundets sekretariatschef er sekretær for præsidiet. 2. Præsidiet ledes af præsidenten. 3. Præsidiet holder møde efter behov. 4. Præsidiet træffer beslutninger under ansvar over for landsledelsen. 11

12 C. Landssekretariat. 1. Landssekretariatet ledes af sekretariatschefen for Beredskabsforbundet. 2. Sekretariatschefen ansættes af præsidiet i samråd med landsledelsen. D. Landsråd. 1. Landsrådet, der er Beredskabsforbundets øverste myndighed, har følgende sammensætning: a. Præsidiet. b. Regionslederne og viceregionslederne. c. Kredslederne og vicekredslederne. d. Hovedbestyrelsen for, samt op til 20 medlemmer af, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. e. 1 repræsentant for hver af de tilsluttede lokale foreninger, som landsledelsen har godkendt, udpeget af foreningen. f. 1 repræsentant for hver af de tilsluttede landsorganisationer, virksomheder og institutioner af landsomfattende karakter udpeget af disse. 2. Såfremt regionsleder eller viceregionsledere er forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan regionsledelsen udpege andre medlemmer af regionsledelsen til i stedet at repræsentere regionen. Såfremt kredsleder eller vicekredsledere er forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan kredsledelsen udpege andre medlemmer af kredsledelsen til i stedet at repræsentere kredsen. 3. Landsrådet ledes af præsidenten. 4. Landsrådet vælger præsident for en 2-årig periode. Valget, der skal godkendes af Forsvarsministeriet, sker efter indstilling fra landsledelsen. Såfremt præsidenten i en valgperiode ikke er i stand til fortsat at beklæde posten, kan landsledelsen konstituere andre personer frem til næste ordinære landsrådsmøde. 5. Landsrådets møde kan overværes af repræsentanter fra ministerierne, de i Folketinget repræsenterede politiske partier, Beredskabsstyrelsen, samt øvrige efter landsledelsens beslutning. 6. Landsrådsmøde vedrørende foregående kalenderår holdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelse hertil foretages af Beredskabsforbundets præsident. Indkaldelse med dagsorden skal ske med skriftlig meddelelse til medlem- 12

13 merne med mindst 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes drøftet på det ordinære landsrådsmøde, skal være præsidenten i hænde senest 20 dage før dette. Indkomne forslag skal tilstilles medlemmerne 10 dage før mødet. Forslag til valg omfattes ikke af denne bestemmelse. Dagsorden for det ordinære landsrådsmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d. Indkomne forslag. e. Valg af præsident. f. Eventuelt. Præsidenten kan vælges blandt personer, der ikke forinden valget er medlem af Beredskabsforbundet. 7. Landsforbundets regnskaber revideres af Rigsrevisionen. 8. Der kan indkaldes til ekstraordinært landsrådsmøde af præsidenten. Når landsledelsens flertal eller mindst 1/10 af landsrådets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af emner til drøftelse, skal præsidenten senest 1 måned efter, at begæring er modtaget, indkalde til ekstraordinært landsrådsmøde. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 og højst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 9. Alle landsrådets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 12 (Beredskabsforbundets opløsning), og 13 (Ændring af vedtægter). 12. Beredskabsforbundets opløsning. 1. Beslutning om opløsning af Beredskabsforbundet kan kun træffes på et ordinært landsrådsmøde. Mindst 1 måned før mødets afholdelse skal præsidenten sende landsrådets medlemmer det motiverede forslag om opløsning. Til vedtagelse heraf kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 2. Såfremt forbundets opløsning vedtages, træffer præsidiet beslutning om den eventuelle formues anvendelse til formål, der er i overensstemmelse med Beredskabsforbundets formål. 13

14 13. Ændring af vedtægter. Beslutning om ændringer i disse vedtægter kan tages på et landsrådsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ændringer har først gyldighed, når de er godkendt af Beredskabsstyrelsen. 14. Ikrafttræden. Ovenstående vedtægter er vedtaget på Beredskabsforbundets landsmøde den 22. juni Tom Behnke Præsident Solveig Andersen Sekretariatschef Foranstående vedtægter for Beredskabsforbundet godkendes herved. Beredskabsstyrelsen den: 22. juni 2014 Henning Thiesen Direktør 14

15 15

16 imprint grafisk

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro.

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. 02: FORMÅL Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere