Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Økonomiske forhold. 3. Lederreform. 4. PFA Plus. 5. Den fremtidige TR-uddannelse. 6. Etablering af Facebook-side. 7. Kongres Berammelse af hovedbestyrelsens fysiske møder kontra videomøder. 9. Myndighedsudøvelse - Hvem kan/skal sigte borgerne. 10. Arbejdstid - fremadrettede perspektiver. 11. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Finn Nielsen (Domstolenes Tjenestemandsforening), der mødte som suppleant for Pia Brostrøm, og Johan Kofod (Københavns Politiforening), der mødte som suppleant for Annette Nielsen. Der forelå afbud fra næstformand Claus Hartmann, der deltog i anden mødeaktivitet. 116.

2 Referat fra hovedbestyrelsesmøde i Tønder november 2013 til godkendelse. Ingen indsigelser modtaget. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d november 2013 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Økonomiske forhold. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om status vedrørende Politiforbundets økonomiske forhold, herunder særligt - Politiforbundets revisor påbegynder revision af årsregnskabet primo Hovedbestyrelsen vil få forelagt en gennemgang af årsregnskabet på hovedbestyrelsesmødet d. 21. maj Den nye 3-årige aftale om Politiforbundets helbredsforsikring er nu afsluttet. - Primo 2014 vil der blive udsendt en forsikringsopgørelse til alle medlemmer, hvori er afstemt det enkelte medlems aktuelle forsikringsforhold tegnet via Politiforbundet. Dermed vil medlemmerne have mulighed for, at justere sine aftaler efter egne ønsker og behov. - Fremover vil der en gang årligt blive udsendt oplysninger om aktuelle forsikringsforhold tegnet via Politiforbundet til det enkelte medlem. Der blev endvidere givet status på optimeringen af Politiforbundets feriehusprogram, herunder særligt - Sommerhuset på Bornholm, Boesvej 2b, Aakirkeby er solgt til overtagelse pr Lejligheden i Wagrain, Østrig, er overtaget og indgår i lodtrækningssystemet fra uge 7/2014. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse orienteringen til efterretning. Ad 3: Lederreform (j.nr ). Drøftelse af status vedrørende bemandingsprocessen. 117.

3 Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte drøftelserne med en orientering fra et følgegruppemøde afholdt d. 13. december 2014, herunder særligt - Afklaring af pk/vpk-niveauet. - Det skal være de bedst egnede. - Som udgangspunkt vil kollegaerne fortsat være tjenestegørende i egen kreds kredse har ikke det nødvendige antal kvalificerede ledere. - På landsplan vil ganske få ledere formentlig blive flyttet til andre kredse. - Alle kredse skal forinden d. 30. januar 2014 have indmeldt den samlede ledergruppe til Rigspolitiet, herunder også hvilke ledere der vurderes egnede til eventuelt senere at genindtræde i en lederrolle. - Hvis en leder afslår at overtage en anvist passende stilling, som pågældende har pligt til at overtage i en anden kreds, vil ledelsen acceptere dette. Lederen vil herefter ikke kunne kræve sig afskediget med rådighedsløn. - Der vil ske en opfølgning af de nuværende ledere, der efter lederreformen ikke skal være ledere. Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede endvidere i tilknytning til en EUdom, hvor EU-Domstolen har fastslået, at afskedigede tjenestemænd skal have fuld løn i tre år, selv om de har rundet folkepensionsalderen. Hidtil har det været forvaltet således, at rådighedslønnen stoppede, når den afskedigede tjenestemand rundede folkepensionsalderen. Moderniseringsstyrelsen (MS) følger EU-dommen og har udsendt retningslinjer til de statslige arbejdsgivere om, at der kan ydes rådighedsløn til tjenestemænd, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, selv om vedkommende har nået folkepensionsalderen. MS har samtidig bedt de statslige arbejdsgivere om at genoptage sager, hvor tjenestemanden ikke har fået rådighedsløn, fordi folkepensionsalderen er nået. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse, særligt i forhold til frivillig fratrædelse, manglende udfærdigelse af stillingsbeskrivelser i tilknytning til passende stillinger og den uhensigtsmæssige uens behandling i kredsene. Der var enighed om efter nytår at udsende et lederbrev. Ad 4: PFA Plus (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 3. december 2013: Møde med PFA om status på samarbejdet. I tilknytning til et møde afholdt d blev der givet en orientering om status på samarbejdet med PFA, herunder særligt i forhold til punktet omkring fripolicer og der administrative omkostninger herunder. Under mødet blev følgende gældende fakta verificeret 118.

4 - Politiet har i alt fripolicer i PFA - Politiet har i alt AKTIVE policer der indbetales på. - Depoterne i fripolicer varierer fra 110,00 kr ,00 kr. - Ældste dato for stop af indbetalinger er Nyeste dato for stop af indbetalinger er Der er 1100 depoter under 5.000,00 kr. - Der er 450 depoter over ,00 kr. - Gebyret udgør 56,00 kr. pr. måned (672 kr. årligt). - Ved overgang til PFA plus udgør gebyret 28,00 kr. pr. måned (336 kr. årligt) op til kr. + 0,13 % af depotet mellem ,00 kr ,00 kr. PFA har fremlagt følgende 2 forslag som løsning af udfordringen omkring fripolicegebyrerne - PFA tilbyder at tvangskonvertere alle medlemmer med depoter under kr. (4.100 personer) til PFA PLUS. Derved opnår det enkelte medlem en halvering af gebyret fra 672 kr. til 336 kr. årligt. - Politiforbundet opfordres til at drøfte en bagatelgrænse for størrelsen af pensionsgivende løntillæg med Rigspolitichefen, så små indbetalinger ikke forekommer fra næste overenskomstperiode.(2015). Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af løsningsmodellerne og der var enighed om, søge en bedre og mere varig løsning, hvorfor der igen tages kontakt til PFA. Notat vedrørende Politiforbundets CO10 konto i PFA-pension er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til det nye produkt PFAplus om, at PFA i uge 6 udsender et orienteringsbrev til medlemmerne om PFA-Plus, ligesom der vil søges arrangeret et øst/vest-orienteringsmøde med deltagelse af PFA og Politiforbundet. Orienteringsmødet vil være med tillidsrepræsentanter som målgruppe, idet formålet er, at sikre en godt kendskab til det nye produkt. I tilknytning til de administrative omkostninger i forbindelse med PFA-fripolicerne, er der fortsat ikke fundet en løsning. Der er dog øget opmærksomhed på problemstillingen fra CO-10 med hensyn til muligheden for at udfinde en varig løsning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 5: Den fremtidige TR-uddannelse (j.nr ). Indstillingsnotat fra TR-uddannelsesudvalget er vedhæftet. 119.

5 Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen gav en orientering om den fremtidige TR-uddannelse, idet der indstilles til gennemførelse af 1 TR-G 1 kursus i uge 13 eller 14, ligesom der i løbet i første halvår af 2014 foreslås gennemført et projektarbejde af TR-uddannelsen med henblik på en revidering af den fremtidige TR-uddannelse. Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Ad 6: Etablering af Facebook-side (j.nr ). Jf. indstilling fra Arbejdsgruppe 3, der følger op på kongresbeslutning om inddragelse og kommunikation. Indstillingsnotat vedrørende Politiforbundets oprettelse af en Facebook-side som platform for de sociale medier eftersendes. Bilag 1 til indstillingsnotat: Empirisk materiale, som danner baggrund for indstillingen eftersendes. Bilag 2 til indstillingsnotat: Opsummering af forbundets tidligere arbejde herom eftersendes. Seniorkonsulent Hans Bundesen henviste til de vedhæftede bilag og orienterede om, at arbejdsgruppen, som en delkonklusion, indstiller til at Politiforbundet snarest indleder arbejdet med oprettelsen af en Facebook-side, som platform for det videre arbejde på de sociale medier, ligesom der indstilles til nedsættelse af et hurtigarbejdende udvalg, der skal fremlægge udkast til retningslinjer for sociale medier. Forhandlingsudvalget har drøftet indstillingen, som anbefales tiltrådt med den bemærkning, at det er den i forvejen nedsatte arbejdergruppe, der udarbejder udkast til de anførte retningslinjer. Hovedbestyrelsen tiltrådte forhandlingsudvalget indstilling med de anførte bemærkninger om, at det er den i forvejen nedsatte arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til retningslinjer for sociale medier. Ad 7: Kongres 2017 (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 3. december 2013: Kongres

6 I tilknytning til forberedelse af Politiforbundets Kongres 2017 havde forhandlingsudvalget en drøftelse i forhold til de fremtidige rammer og indhold. Det indstilles til Hovedbestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til de fremtidige rammer, indhold i kongressen, social tilgang, kongresdeltagelse, økonomiske konsekvenser m.v. Arbejdsgruppen bør bestå af både administrativ og politisk deltagelse og følgende indstilles til at indgå i arbejdet - Næstformand Claus Hartman. - Mogens Heggelund, Midt- og Vestsjælland. - Peter Jørgensen, Østjylland. - Stig Bertelsen, sekretariatschef. - Hans Bundesen, seniorkonsulent. - Svend-Erik Jakobsen, forbundssekretær. Arbejdsgruppen skal fremkomme med oplæg til Hovedbestyrelsen på augustmødet Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede kort om intentionerne med forberedelserne til Politiforbundets Kongres Hovedbestyrelsen tiltrådte forhandlingsudvalgets indstilling om sammensætning af arbejdsgruppen samt det beskrevne opgavegrundlag. Ad 8: Berammelse af hovedbestyrelsens fysiske møder kontra videomøder (j.nr ). Møde- og aktivitetskalender er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede i tilknytning til Hovedbestyrelsens evaluering af forsøget med afvikling af hovedbestyrelsesmøder som videomøder, fremlægges følgende forslag som tidsplan for kommende møder - Torsdag d Videokonference - Onsdag d Forbundshuset - Onsdag d. 19. torsdag d dages HB - Vest - Torsdag d Videokonference - Onsdag d Forbundshuset - Tirsdag d. 10. onsdag d Tirsdag d onsdag d dages HB - Øst - Onsdag d Videokonference - Torsdag d Forbundshuset - Torsdag d Videokonference - Tirsdag d. 25. onsdag d Julemøde 121.

7 - Tirsdag d Videokonference Videomøderne afvikles fra kl , mens de fysiske møder fastholdes til opstart kl Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen om fastlæggelse af fremtidige hovedbestyrelsesmøder. Ad 9: Myndighedsudøvelse - Hvem kan/skal sigte borgerne (j.nr ). Carsten Weber Hansen, Sydøstjyllands Politiforening har fremsendt ønske om en drøftelse af emnet: I Sydøstjyllands Politikreds er man begyndt at uddanne administrative medarbejdere til at ringe til borgerne og sigte dem i mindre overtrædelser af særlove. Faktuelt hundeloven. Man bemyndiger således ikke-politiuddannede til at udføre en traditionel politiopgave på baggrund af et tilpasset kort uddannelsesforløb. Jeg frygter for, hvad det kan udvikle sig til. Jeg er desuden bekymret for borgernes retssikkerhed, når sigtelsen ikke kan erkendes, men man i stedet ønsker at afgive en forklaring på forholdet. Vi bør også se på potentialet. - Hvilke andre politimæssige opgaver kan man udføre med et tilpasset uddannelsesforløb? færdselskontroller, OBG mv. Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Weber indledte drøftelserne om myndighedsudøvelse med at orientere om de aktuelle tiltag i Sydøstjyllands Politi, hvor der gennemføres kortvarige kurser med arbejdstitlen opkvalificering af administrative medarbejdere, ligesom der blev orienteret om de medfølgende problemstillinger bl.a. i forbindelse med borgernes rettigheder. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af tiltaget og der var enighed om, at tage kontakt til Rigspolitiet om en vurdering af problemstillingen, ligesom emnet vil blive lagt til grund for en tema-drøftelse i Hovedbestyrelsen. 122.

8 Ad 10: Arbejdstid - fremadrettede perspektiver (j.nr ). Nærmere fremlæggelse vil fremgå under mødet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen gav en orientering som følge af det første møde i det nedsatte tekniske arbejdsudvalg om Arbejdstid i forhold til OK-15, idet det foreslås, at der skal etableres en strategi for det fremadrettede arbejde. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse om formålet med den tekniske arbejdsgruppes forslag om de strategiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag om en kraftig revidering af gældende lokal-arbejdstidsaftale. Ad 11: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: I tilknytning til møde i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) - herunder status vedrørende PET, blev der givet en orientering, herunder særligt i forhold til - Fremtidens styringsmodel. - Status på administrative opgavefællesskaber. - Virksomhedsplan 2014, med samme fokusområder som i Virkninger af den nye finanslov. - Status på arbejdet vedrørende chikanesager, trusler og vold mod politiets ansatte. - Status på dopingprojektet. - Udkast til mangfoldighedsstrategi. - Status vedrørende PET. I forbindelse med den strategiske drøftelse under mødet i Tønder er der indgået aftale om et fælles nytårsinterview med Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og Forbundsformanden som bringes i fagbladet DANSK POLITI. Forbundsformanden meddelte endvidere, at det i tilknytning til DR-udsendelse "Hvad du ikke vidste om Danmark - Politiklager" er besluttet, at fremsende en klage til DR s bestyrelse, ligesom det fortsat overvejes om muligheden for fremsendelse af klage til Pressenævnet. 123.

9 Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager havde følgende meddelelser: I tilknytning til Facility Management er der aftalt møde med Rigspolitiet og COOR i februar måned 2014, hvorfor der ønskes tilbagemeldinger fra hovedbestyrelsesmedlemmerne senest medio januar måned 2014 om positive og negative input vedrørende COOR s håndtering af opgaveporteføljen i forhold til den indgåede kontrakt på området. Politiforbundet har modtaget flere henvendelser vedrørende diverse problemer med den udleverede aktion 3 ammunition i forhold til ammunitionens alder og gentagne lade- og afladeprocedurer. Politiforbundet er i dialog med Rigspolitiet om problemerne og forventer en brugbar løsning umiddelbart efter nytår. Endvidere blev der orienteret om status på Polaris et nyt moderniseret IT-og sagsbehandlingssystem i politi og anklagemyndighed. Projektet er i den absolutte opstartsfase med opbygning af sekretariat og rekruttering af relevante medarbejdere til for-analyse af behov og indhold m.v. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til udarbejdelse af vejledning til tillidsrepræsentanter om juridisk bistand fra Politiforbundet mv. blev der orienteret om status, idet udkastet vil blive forelagt for Hovedbestyrelsen primo I forbindelse med drøftelser om oplæg til evaluering af politiaspiranterne moduluddannelse blev det præciseret, at der alene søges en afdækning af praktiske udfordringer i forbindelse med de studerendes tilgang ude i kredsene. Der vil blive skrevet ud til politiforeningerne mhp. nærmere behov for input. Hovedbestyrelsesmedlem Jens Jørgen Møller Nielsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til en tidligere omtalt sag fra Nordjylland, hvor 2 kollegaer har indklaget Nordjyllands Politi til Ligebehandlingsnævnet for aldersdiskrimination i forbindelse med besættelse af stillinger ved ATK, er der nu faldet afgørelse i forhold til den ene sag. Ligebehandlingsnævnet har fundet, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at kollegaen blev udpeget til at varetage vagter i ATK, hvorfor Nordjyllands Politi skal betale kollegaen en godtgørelse på kr ,- Hovedbestyrelsesmedlem John Dige havde følgende meddelelser: Der har i regi af De Forenede Europæiske Politiidrætsforbund (USPE) været afholdt konference i Ungarn d november 2013 med fokus på et tysk udviklet system med det formål, at kunne teste politifolks træningstilstand gennem hele karriereren. Systemet bygger på udholdenhed, Styrke, Hurtighed og Koordineringsevner, hvor krav og længde ved de enkelte øvelser er gradueret i forhold til alder. Der er 124.

10 udarbejdet og fremsendt notat fra konferencen som inspiration for Politiforbundet. Emnet taget op til drøftelse på et senere hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsessuppleant Johan Kofod havde følgende meddelelser: Der blev givet en orientering om, at der i Københavns Politi har været afholdt hovedsamarbejdsudvalgsmøde og PPU i uge 50, hvor der bl.a. havde været en drøftelse om oplevelsen af generelle stramninger på flere personalepolitiske områder, herunder særligt fastholdelse af aftale om 62-årsdagen. Meddelelser fra sekretariatet. Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede om fastsættelse af datoer i forbindelse med formandsskabets briefing af hovedbestyrelsen via videokonferencer. Den fremlagte plan for videobriefinger er fastsat således kl kl kl kl kl kl Briefingerne, der ikke må forveksles med hovedbestyrelsesmøder, afvikles i tidsrummet fra kl på de foreslåede dage (dog ikke d. 9. januar 2014 hvor det afholdes kl ) og gælder for hovedbestyrelsesmedlemmer eller deres suppleant. Afviklingen af videobriefingerne evaluereres på augustmødet Forbundssekretær Flemming Olsen gav en kort status om sagen om vold og chikane i politiet (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede, at der ikke var yderligere indlæg og afsluttede derefter mødet, idet han ønskede Hovedbestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d. 16. januar 2014 kl som videomøde. For referat Svend-Erik Jakobsen 125.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten

nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten Lederen Af Claus Oxfeldt, forbundsformand Vi skal udvikle vi skal have indflydelse Rigspolitiet 2013 er meget langt fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere