Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007"

Transkript

1 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning Jf. vedtægternes 9 udarbejder bestyrelsen en skriftlig beretning, som fremlægges på generalforsamlingen. Formanden vil på vegne af bestyrelsen fremlægge bestyrelsens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse Jf. vedtægternes 6 følger regnskabet kalenderåret. Formanden vil gerne orientere om de væsentligste økonomiske poster i Valg af formand Jf. vedtægterne 9 vælges formanden for 2 år ad gangen er på valg i ulige år. Jf. vedtægternes 11 skal forslag til formand for foreningen være foreningen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. Bestyrelsen har pligt til at stille med forslag til formand. Bestyrelsen er enige om at indstille nuværende formand Nete Dietrich til genvalg. 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Jf. vedtægternes 7 vælges der på generalforsamlingen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af: Rune Jönsson, Glostrup Kommune (revisor) Kjeld Bentsen, Thisted Kommune (revisor) John Burchardt, Kolding Kommune (revisorsuppleant) 6. Fastsættelse af kontingent Jf. vedtægternes 5 fastsættes der på generalforsamlingen et kontingent med gyldighed for de påfølgende 2 regnskabsår Bestyrelsen stiller forslag om at kontingentet fastholdes på kr. 7. Indkomne forslag Jf. vedtægternes 11 skal forslag være foreningens formand i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det kan konstateres, at eneste forslag er bestyrelsens forslag om en revidering af vedtægterne. Vedtægtsændringer? bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter.

2 1. Hjemsted og navn Foreningens navn er Foreningen af Kommunale Økonomidirektører/-chefer i Danmark - i dagligt tale Økonomidirektørforeningen (ØDF). Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Foreningens formål er: At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring og øve indflydelse på spørgsmål og problemstillinger inden for økonomiområdet. At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor. At dele viden og styrke den faglige udvikling og netværksdannelse for chefer og ledere af økonomiområdet i den offentlige sektor. At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere. Foreningen virker i et nært samarbejde med KL, Kommunaldirektørforeningen (KDF) og øvrige chefforeninger på det kommunale område. 3. Medlemmer Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion. Der kan maksimalt optages 3 medlemmer fra hver kommune. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen dispensere efter indstilling fra den øverste leder af kommunens økonomifunktion. 4. Medlemskab Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Opfylder et medlem ikke længere kravene for medlemskab af foreningen, betragtes dette som en udmeldelse. Undlader et medlem trods påkrav at betale kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen. 5. Kontingent Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed for det følgende regnskabsår og opkræves 1 gang årligt i 1. kvartal. 6. Regnskab Regnskabsåret løber fra 1/7 til 30/6. Revideret regnskab forelægges hovedbestyrelsen inden generalforsamlingen. 7. Revision På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 8. Hæftelse Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler. Det enkelte medlem hæfter kun med sit indskud.

3 9. Hovedbestyrelsen Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 6 personer, en formand og 5 kredsformænd. Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i kredsene, jf. 10. Efter den årlige generalforsamlingen vælger hovedbestyrelsen af og blandt sine medlemmer en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning, som fremlægges på generalforsamlingen og efterføl gende er tilgængelig på hjemmesiden. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 10. Kredse Medlemmerne er grupperet i følgende kredse: Kreds 1. Kreds 2. Kreds 3. Kreds 4. Kreds 5. Kommunerne i Region Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne i Region Syddanmark Kommunerne i Region Midtjylland Kommunerne i Region Nordjylland Kredsgeneralforsamling skal være afholdt inden 1. oktober. Kreds 1, 3 og 5 afholder kredsgeneralforsamling i lige år og kreds 2 og 4 i ulige år. Indkaldelse til kredsgeneralforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. 10. Kredse (2) For hver kreds vælges på kredsens generalforsamling en bestyrelse med 3 medlemmer, og 1 suppleant for disse. Valgene gælder for 2 år. Kredsformanden, der samtidig er medlem af hovedbestyrelsen vælges særskilt. De to kredsbestyrelsesmedlemmer vælges under et. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. Hvis to eller flere kandidater opnår samme antal stemmer, foretages lodtrækning. Derefter vælges suppleant til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand. Næstformanden er samtidig suppleant for formanden i hovedbestyrelsen. 10. Kredse (3) Afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 5 fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på kredsbestyrelsens foranledning eller på skriftlig anmodning til denne fra mindst 1/3 af medlemmerne og med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling skal være afholdt indenfor 30 dage efter anmodningen. Kredsbestyrelsen gennemfører arrangementer som netværk og foredrag lokalt i regionen. Møderne kan åbnes for andre end medlemmerne. Kredsaktiviteterne finansieres primært ved træk på hovedforeningens midler. I særlige tilfælde kan aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling. 10. Kredse (4) Kredsbestyrelsen er bindeled mellem de lokale medlemmer og hovedbestyrelsen og kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg på relevante områder. Kredsene fastsætter selv sin forretningsorden.

4 11. Årsmøde og generalforsamling I 4. kvartal afholdes årsmøde. Generalforsamling afholdes i forbindelse med årsmøde. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Formanden indkalder til årsmøde og generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen ledsages af en foreløbig dagsorden. Dagsorden til generalforsamlingen skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af formand (i ulige år). 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt. 11. Årsmøde og generalforsamling (2) Forslag til dagsordenens pkt. 4? valg af formand, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at opstille en formandskandidat. Forslag til dagsordenens pkt. 7 - indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Senest 3 uger før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden bilagt indkomne forslag til punkt 4 og 7, jf. ovenfor. Alle medlemmer, jf. 3 har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 11. Årsmøde og generalforsamling (3) Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels tilslutning af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på hovedbestyrelsens foranledning eller på skriftlig anmodning til denne fra mindst 1/3 af medlemmerne og med angivelse af dagsorden. Den estraordinære generalforsamling skal være afholdt indenfor 30 dage efter anmodningen. Afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 10 fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning. 12. Opløsning Generalforsamlingen kan, hvis der skriftligt er indkommet forslag til generalforsamlingen herom, med 2/3-dels flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer beslutte at opløse foreningen. Generalforsamlingen beslutter, hvordan den opløste forenings midler skal anvendes. Godkendelse Vedtaget på generalforsamlingen i Rebild dags dato Økonomidirektørforeningen ØDF Ordinærgeneralforsamling 25. oktober 2007

5 Samarbejdsaftale KL og ØDF Under udarbejdelse God dialog med KL Økonomisk sekretariat Center for styring og økonom Formål med aftalen: Understøtte kontakten mellem økonomiansvarlige i kommunerne og KL Sikre et højt fagligt indhold på medlemsmøderne Understøtte vidensdeling omkring kommunaløkonomiske metoder, redskaber og udvikling kommunerne og KL imellem. Understøtte lederrollen som økonomiansvarlig leder. Muligt indhold i aftalen: Op til 3-4 regionale møder, hvor KL bidrager med faglige input. Studieture Ad hoc arrangementer Web-konference (lukket/åben) Mailhøringer omkring aktuelle tema?er som KL måtte have interesse i. Forudsætninger: ØDF er en selvstændig organisation, der? uanset samarbejdsaftalen? kan benytte konsulenter efter eget valg (fravalg) Økonomien aftales særskilt for planlagte arrangementer? og ikke via abonnementslignende aftaler Spørgsmål: Hvad mener I om tankerne for samarbejdsaftalen? Har vi overset noget vitalt? Skal vi have andre samarbejdsaftaler? KMD eller anden IT-leverandør? KR eller anden revisor? KDF eller andre chefforeninger? KREVI??? Tak til KMD for at bidrage med lokaler og forplejning I ønskes alle et rigtigt godt økonomichefseminar!

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere