Referat af Afrikaskolens 6. Generalforsamling, 26. marts 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Afrikaskolens 6. Generalforsamling, 26. marts 2012 kl. 19.00"

Transkript

1 Referat af Afrikaskolens 6. Generalforsamling, 26. marts 2012 kl Generalforsamlingen 2012 (GF) blev afholdt hos næstformanden, Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, Tune. GF fulgte den udsendte dagsorden, der er udformet i overensstemmelse med vedtægterne og kommunikeret via foreningens hjemmeside. 1. Valg af dirigent og referent Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Karsten Rabøl som dirigent og Hanne Schou-Rode som referent. Forslaget blev vedtaget. Dirigenten konstaterede herefter, at GF var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Formanden resumerede årets aktiviteter som følger: 2011 har været et godt og meget aktivt år for Afrikaskolen og Bushveld Mission med øget støtte og mange aktiviteter og udvidelser på skolerne og børnehjemmet. Indtægterne i 2011 udgør i alt ca kr., hvilket stammer fra medlemskontingenter & -gaver plus sponsorstøtte fra fonde og private virksomheder. Som følge af det øgede støttebidrag har vi i 2011 kunnet udvidet antallet af bevilliger fra tre til fire, fordelt nogenlunde kvartalsvist. Årets bevillinger på sammenlagt ca kr. er gået til flg. overordnede formål: Davidson Primary og Reahlahlwa Primary School: o Skoleredskaber og køkkenudstyr o En jungle Gym, der en et populært lege-/sportsredskab for børn og unge Bushveld Mission: o Driftsaktiviteter: løn til ét års ansættelse af en lokal madmor (Kukko), tre ugers mad, vaskemaskine, køkkenudstyr, tæpper, senge og sengetøj o Projekter: arbejdsløn og materialer til opførelse af klasse-/læseværelse samt et værelse og badeværelse til de store drenge 1

2 Antallet af sponsorpiger, hvilket administreres direkte via Bushveld Mission, er også øget i det forgangne år, hvor der har vist sig nødvendigt at stramme op på interne procedurer og kommunikation i forhold til pigernes danske sponsorer. Der har også været fremgang og udvikling på volontørsiden, hvor der er udviklet et nyt program med information og vejledning, ligesom der har været ydet støtte i forbindelse med konkrete volontørudsendelser én i slutningen af 2011 og de pt. tre danske volontører på Bushveld Mission. Der er konstateret nogle indkøringsvanskeligheder, der efterhånden løses gennem øget dialog, kommunikation, forventningsafstemning og evalueringer. Generelt finder vi, at volontørophold er givtige - dels i kraft af den konkrete hjælp over for BM og skolerne, dels pga. den gensidige dialog og kontaktudbygning mellem Sydafrika og Danmark, da ordningen er med til at fremme oplysning og mellemfolkelig forståelse, der også er et af foreningens formål. Det er vores håb, at vi via volontørordningen kan virke som katalysator og være med til at inspirere og dele viden. For information om yderligere aktiviteter henvises til formandens beretning nedenfor. Forventningerne til fundraising- og aktivitetsniveauet for 2012 er nogenlunde som for Det er bestyrelsens opfattelse, at det forgangne år har rummet mange projekter og et højt aktivitetsniveau for BM, hvilket vi vil tage højde i forhold til nye bevillinger. Vi har sammenholdt foreningens formål, strategi og aktiviteter med FN s Millenniums otte udviklingsmål, End poverty 2015 for at vurdere og sikre, at vi er i trit med de overordnede globale udviklingsmål, og at vi som forening gør det rette i et større perspektiv. Som det fremgår af den specifikke evaluering i formandsberetningen, arbejder Afrikaskolen i tråd med de overordnede internationale mål og bidrager herved til opfyldelse af FN s 2015 mål. Formanden afsluttede sin beretning med at konstatere, at 2011 havde været et fantastisk år markant i kraft af det øgede indtægts- og aktivitetsniveau med tilsvarende nye udfordringer. For yderligere informationer henvises til formandens beretning 2012, der som bilag afslutter dette referat. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlagde regnskabet for 2011 (kan ses på hjemmesiden). Hovedpunkterne er, at der i 2011 som ovenfor nævnt er tilgået foreningen ca kr., og at der igennem BM er fordelt i alt ca kr. Pr. 7. marts 2012 var der herefter ca kr. til rådighed (inkl. reserveringen til Afrikaskolens sponsorbarn). Foreningen havde i 2011 i alt 96 betalende medlemmer. GF godkendte herefter regnskabet. 2

3 4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent På baggrund af beretning og regnskab indstillede bestyrelsen at kontingentet også i 2012 sættes til 100 kr. Samtidig mindes der om, at man fortsat har gode muligheder for derudover at give gavebidrag. Kontingentforslaget blev godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse Formanden, Danna Borg og kassereren Erik Nørby var på valg, og begge blev genvalgt med applaus. 7. Valg af suppleant Albert Sabroe Welinder blev genvalgt til suppleant. 8. Valg af revisor Revisor Bent Jensen, Vejle, der fortsat vederlagsfrit bistår foreningen med regnskabet, var på valg og blev genvalgt. 9. Eventuelt Der var tak til bestyrelsen for godt arbejde i 2011 og til næstformanden for et fint arrangement. Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte mødet. Referent: Hanne Schou-Rode / 3. april

4 Formandens beretning for 2011 Bilag til Generalforsamlingsreferat nr. 6., d. 26. marts har været et godt og meget aktivt år for Afrikaskolen med øget støtte og mange aktiviteter og udvidelser på skolerne og børnehjemmet. Bevillinger 2011 I 2011 bevilgedes kr. Bidraget stammer fra både medlemskontingenter/gaver og private virksomheder og fonde. Bevilling marts 2011 inkl. særbevilling fra VM Tarm A/S Davidson Primary Pots, plates, glasses, burner, gas bottle, washing machine, stationary, iron pots etc. Bushveld Mission 20 blankets, stationary, pots, washing machine 5000 bricks, 20 bags cement 3 weeks mission food Særbevilling juni 2011 Bushveld Mission 58m 2 klasse-læseværelse v. hovedbygning, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Værelse- og badeværelse for store drenge, Lauritzen Fonden R / DKK R / DKK Bevilling August 2011 Davidson og Reahlahlwa Primary Stationary Davidson og Reahlahlwa Jungle gym Reahlahlwa R /DKK Bushveld Mission Salary for worker Kukko 1 år Bevilling November 2011 Davidson og Reahlahlwa Primary Stationary Davidson og Reahlahlwa R / DKK Bushveld Mission Beds + bedlinnen 4

5 Fundraising 2011 Medlemskontingenter Gavebidrag Rejsegrupper: 4 gruppebesøg m. tøj/sko, vildtkød, legetøj, kontante beløb, oplevelser med store refleksioner hos alle deltagere Ansøgninger til virksomheder og fonde, der har været meget succesfuldt. Bl.a. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Lauritzen Fonden og VM Tarm A/S har støttet Lego Fonden/Lego Charity: har bevilget 16 kasser med Lego klodser, som via Lajla Hyldgaard er blevet fragtet til Johannesburg af Maersk Endelave gruppe har fundraiset via loppemarked i efterårsferien på Endelave Foredrag for Lions, Rotary, boligforeninger mm. Andre aktiviteter 2011 Volontører 2011 Volontørordning startet op og volontørnotat lagt på hjemmesiden Ophold på Bushveld Mission ved 1 dansk volontør i okt-dec 2011 Aftalt volontørophold med 3 andre feb-april 2012 Lære af erfaringerne fra volontører Sikre, at de har indhold i opholdet og for så vidt muligt bruger deres kompetencer Undersøger muligheder for praktikophold for pædagogstuderende og lærerstuderende Sponsorpiger 2 nye sponsorpigeaftaler med danske sponsorer i 2011 Tjekkisk sponsor på besøg hos Bushveld Mission Rektor på Meetsetshehla secondary school oplyser, at ud af skolens 400 piger forlader blot ca. 15 skolen årligt pga. graviditet, dvs. små 4 %. Det er noget mindre end vi forventede og er meget positivt. Vi frygtede tallet var større Stramme op på Bushveld Missions kommunikation vedr. sponsorpiger Brochurer Ny flot brochure er udarbejdet af Hanne Schou-Rode og foreløbig printet i ca. 500 eksemplarer. Brochuren kan downloades fra hjemmesiden. Trykkerier er blevet kontaktet mhp. at sponsorere tryk, og vi er i dialog herom. Rejsegrupper 4 rejsegrupper var med Danna på gæstebesøg hos Bushveld Mission. Deltagerne havde tøj, sko, legetøj med og gav kontantbeløb på stedet. 5

6 Gæstebesøg Bushveld Mission Thunette Naude fra Bushveld Mission besøgte Danmark og USA i maj I København var Thunette på sightseeing, besøgte dansk plejehjem og var til fundraising hos Rotary i Gladsaxe. Endvidere i Lemvig med besøg på skole mm. Forventede aktiviteter 2012 Fundraising: Ansøgningsniveau til fonde og virksomheder som i 2011 Afrikaskolen: Bestyrelse og andre medlemmer og frivillige forventes at støtte med tid mm. som i 2011 Volontører: Der satses på at etablere en volontørordning med uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, hvor tidligere volontør Jane Damgaard har kontakter Gør Afrikaskolen det rigtige set i større perspektiv? Stiftet i 2007, 5 år Holder foreningens formål, strategi og aktiviteter op mod de internationale strategier for udviklingsarbejde. Vi skulle jo gerne gøre det rigtige, se tingene i et større perspektiv og helst ikke forfalde til måske uvæsentlige danske betragtninger og detaljer i vores bistand. Vi har derfor sammenholdt vores aktiviteter med FNs 2015-mål, der er alle landes og bistandsorganisationers udviklingsmæssige rettesnor. Her er lidt om 2015-målene (www.2015.dk): Ved FNs generalforsamling i 2000 vedtog verdens ledere millenniumdeklarationen: forpligtelse til at halvere fattigdom på kloden inden Der er 8 udviklingsmål, som i dag danner grundlaget for al internationalt udviklingsarbejde. Dette skulle Afrikaskolens formål, strategi og aktiviteter via børnehjemmet og skolerne i al beskedenhed gerne målrettet bidrage til. Herunder er Afrikaskolens formål og aktiviteter sammenholdt med FNs 2015 mål. Afrikaskolens formålsparagraf: 1. Vi støtter børns grundskoleuddannelse 2. Vi støtter videregående uddannelse af egnede skolebørn med særlig fokus på pigers og kvinders skolegang, uddannelse og selvforsørgelse 3. Vi opmuntrer til konkret kontaktudbygning mellem danske og sydafrikanske skoler og skoleelever for at fremme oplysning og mellemfolkelig forståelse 6

7 FNs 2015-mål: 1. Halvere fattigdom og sult i verden Vi støtter madprogrammer, skolefrokoster og grøntsagshaver i skoler, townships og på børnehjem Via undervisning og uddannelse muliggør vi at eleverne kan løfte sig og sin fremtidige familie ud af fattigdom 2. Opnå grundskoleuddannelse til alle 80 % af voksne i Waterberg er analfabeter og 32 % af børnene kommer aldrig i skole. Mange har slet ikke fødselsattester. Vi understøtter 350 elever på primary schools, herunder faciliteter og materialer Bushveld Mission sikrer børn uden fødselsattester papirer, så de kan komme i skole. Vi understøtter også, at ca. 40 fattige unge får en secondary school uddannelse, heraf 10 privatstøttede fra Danmark 3. Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd Vi støtter specifikt pigers videreuddannelse Vi støtter med gratis skolefrokost, hvilket lokker forældre til også at sende pigerne i skole i stedet for at hjælpe hjemme Bushveld Mission skaber primært lønarbejde til fattige, arbejdsløse mødre på børnehjemmet 4. Mindske børnedødeligheden med to tredjedele Bushveld Missions arbejde på børnehjem, skoler og i township reducerer børnedødeligheden konkret. Børn ankommer ofte meget syge til børnehjemmet Vi vil støtte Bushveld Mission i deres planer om at tage et antal HIV-smittede mødre med børn ind på børnehjemmet, så de kan få regelmæssig medicin og dermed kan forblive mødre for deres børn, der ellers ofte går til, hvis moderen dør. Faciliteterne skal dog først etableres Børnehjemmets sanitære- & drikkevandsforhold er på vesteuropæisk niveau og hygiejnen nærmest over. Bushveld Missions hygiejneniveau indlæres konsistent hos børnene fra små, som de så vil tage med videre i voksenlivet 5. Mindske dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele Ikke relevant for os 6. Bekæmpe HIV/Aids, malaria og andre sygdomme Vi støtter via Bushveld Mission at bl.a. børnene på børnehjemmet via uddannelse, motivation, opsyn og disciplin har sene seksuelle debut er og er fuldt oplyste om HIV/Aids Vi støtter via Bushveld Missions hjælp og rådgivning Aids/HIV smittede mødre og deres børn i Vaalwater township, samt ovenfor nævnte HIV/Aids initiativ 7

8 7. Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø Her har vi en udfordring, da Bushveld Mission som resten af Sydafrika (og det meste af verden...) ikke kender meget til fx. energi- og vandbesparelser, herunder hvordan det positivt kan påvirke både egen økonomi og miljø. Det vil komme hen af vejen, men skal helst komme indefra via holdningspåvirkning, vidensoverførsel og motivation, især via volontører 8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse ikke relevant for os Konklusion: Samlet kan vi konkludere, at lille Afrikaskolen arbejder på rette internationale spor og at vi indenfor de givne rammer, bidrager helt konkret til opfyldelse af FNs internationale 2015 mål. Vel er der ting på børnehjem og skoler som vi med vores strømlinede og effektive danske baggrund helst så anderledes, men det er vigtigt, at vi hele tiden fokuserer på om vi/bushveld Mission forfølger det det overordnede mål: reducering af fattigdom. Der gør vi. Vi har bidraget til, at liv er blevet reddet eller blevet ændret til det bedre. Danna Borg, marts

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Stor donation til LisaCare Jonna Kildebogaard fortæller at hun har modtaget en stor donation

Læs mere

STAIRWAY NEWS I MÅL OM TRE ÅR? Skolemad gør skoleglad. SIDE 2. Indkaldelse til generalforsamling 15. april. SIDE 3

STAIRWAY NEWS I MÅL OM TRE ÅR? Skolemad gør skoleglad. SIDE 2. Indkaldelse til generalforsamling 15. april. SIDE 3 Marts 2012 STAIRWAY NEWS NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK VI STØTTER ARBEJDET MED GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN Skolemad gør skoleglad. SIDE 2 Indkaldelse til

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2011-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2011 SvaleNyt 2 2011 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Intro...........3

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere