Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden Almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger"

Transkript

1 Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden Almene boliger

2 Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer, som det store antal ledige almene boliger i Tønder Kommune medfører, herunder ikke mindst at Tønder Kommune og boligselskaberne pga. den såkaldte 2 % regel har mistet handlefriheden i forhold til at iværksætte nye almene boligbebyggelser. I kommuner med en ledighedsprocent over 2 er det som udg. pkt. ikke muligt for boligorganisationer at bygge nye almenboliger. Tønder Kommune har en betydelig interesse i, at den almene boligsektor, gennem renoveringer, nedrenoveringer og nybyggeri fremadrettet kan bringes til at spille en strategisk rolle i kommunens byudviklings- og bosætningspolitik, erhvervspolitikken samt i forhold til at fremme bæredygtighed og energirigtighed i kommunen. Økonomiudvalget har derfor anbefalet, at der i samarbejde med boligorganisationerne i Tønder Kommunen udarbejdes en indsats- og handlingsplan for reduktion af antallet af almene boliger på mindst 63 1 boliger over de kommende 3-4 år. På længere sigt er målet en reduktion af antallet af almene boliger på 120 inden 2025, svarende til ca. 5 % af den nuværende boligmasse 2. Udover denne målsætning på både kort og længere sigt, skal indsats- og handlingsplanen tillige ses som et robust og dynamisk redskab til fremtidssikring af almene boligers konkurrenceevne i forhold til de efterspørgselsmæssige forhold på boligmarkedet. Den markedsmæssige situation er dynamisk og kan hurtigt ændre sig. Der er derfor behov for at overvåge/monitere situationen på det almene boligmarked, set i forhold til de initiativer/beslutninger som nærværende indsats- og handlingsplan anbefaler fremmet/truffet. Indsats- og handlingsplanen påregnes derfor revideret 1 gang årligt og vil blive overvåget i forhold til den indberetning af ledige almene boliger, som boligorganisationerne indberetter til Landsbyggefonden. Indsats- og handlingsplanen skal ses som en partnerskabsaftale, hvor der fastsættes gensidige forventninger til initiativer/beslutninger for de involverede partnere. Indsats- og handlingsplanen er dialogværktøjet til det fremtidige arbejde om almenboligområdet i Tønder Kommune. Således udspringer indsats- og handlingsplanen også af dialogen med boligorganisationerne på det årlige fælles dialogmøde, hvor der er tilkendegivet et ønske om at skabe en overordnet handleplan i kommunen. Initiativerne i indsats- og handlingsplanen skal ses i sammenhæng med Tønder Kommunes politik for pleje- og omsorgsområdet, da også strukturen og udbuddet af almene ældreboliger med kommunal anvisning spiller en væsentlig rolle for by- og boligstrategien. Antallet af tomme almene ældreboliger har stor betydning for Tønder Kommunes udgifter til tomgangsleje, da den kommunale anvisningsret samtidig medfører en pligt for kommunen til at betale husleje for de ældreboliger, der ikke kan lejes ud. Tønder Kommunes rolle og opgaver er nærmere defineret i Almenboliglovens 104, hvoraf det fremgår at: Kommunen årligt skal opgøre antallet af ledige boliger, som påfører almene bebyggelser tab. På den baggrund skal kommunen vurdere årsag til ledigheden og træffe foranstaltninger til at nedbringe denne. Fordeling af støtte til almene boliger skal ske ud fra en samlet vurdering af situationen på boligmarkedet og behovet for nybyggeri. 1 Det samlede antal almenboliger pr. 1/ er på I 2014 var der i gennemsnit 93 ledige boliger henover hele året. En reduktion med 63 boliger på begge sider vil give en gennemsnitligledighedsprocent på 1,25. En forudsætning herfor er, at reduktionen af boligmassen slår fuldt igennem i de ledige boliger. 2 Heri ikke medregnet en reduktion af almene ældreboliger med kommunal anvisningsret.

3 Indsats- og handlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med følgende: Tønder Andelsboligforening Skærbæk Boligforening Toftlund Andels Boligforening Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab Højer Andelsboligforening Løgumkloster Andelsboligforening, samt de 3 administrationsselskaber, der pt. har en administrationsaftale med en eller flere af ovenstående almenboligforeninger SALUS DOMEA DALBO

4 Status og tendenser i efterspørgslen efter almene boliger samt udviklingen i udlejningssituationen og i antallet af ledige almene boliger På nationalt niveau ser vi en stadig mere skæv udvikling på boligmarkedet. I og omkring de større byer er boligefterspørgslen høj, der er ventelister til almene boliger og priserne på ejerboliger er pænt højere end gennemsnittet nationalt. I landdistrikterne er situationen omvendt. Her er ventelisterne til almene boliger næsten forsvundet, og i ramte geografier ses tomme almene boliger. På orienteringsmødet i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2014 blev der givet en orientering om situationen. Pr. 1. januar 2015 er der i alt almene boliger i boligselskaberne i Tønder Kommune, fordelt på familieboliger, 23 ungdomsboliger og 282 ældreboliger januar 2013 var 57 af disse boliger var ledige, svarende til 2,3 %. En ledig bolig, er en bolig som påfører afdelingen økonomisk tab. Boliger under istandsættelse, renovering eller til rådighed for kommunen, anses ikke for ledige. Tomme ældreboliger med kommunal anvisningsret indgår derfor ikke i statistikken over ledige boliger, da de ikke påfører en afdeling af en almenboligforening et økonomisk tab. Belægningsprocenten på ældreboliger udgjorde i 2012 mellem %, hvilket svarer til, at kommunen betaler tomgangshuslejen for mellem 12 og 14 % af alle ældreboliger i kommunen januar 2014 var 71 af boligerne ledige, svarende til 2,9 %. Den stigende tendens fortsatte gennem 2014 og toppede 1. november 2014 med 116 ledige almene boliger svarende til 4,7 %. Gennemsnitligt var der 93 ledige boliger fordelt over hele året. Siden 1. maj 2014 er 8 boliger på 1. sal i Højer lagt kolde, og anses derfor ikke for ledige boliger januar 2015 var der 98 ledige almene boliger, svarende til 4,0 %. Siden 1. januar 2013 er antallet af ledige almene boliger i Tønder Kommune således næsten fordoblet. Med 4,0 % ledige almene boliger 1. januar 2015 har Tønder Kommune den næsthøjeste ledighedsprocent i hele landet, kun overgået af Struer Kommune med 5,3 %. Til sammenligning var der i 2014 i alt boliger 3 i Tønder Kommune, hvoraf de stod tomme, svarende til 15 % af den samlede boligmasse i kommunen. Ud fra en fremskrivning af befolkningsudviklingen i Tønder Kommune er det vurderet, at der overordnet set er behov for at reducere boligudbuddet med ca. 200 boliger om året. Kilde: Landsbyggefondens database. Danmarks Statistik. Generelt om almenboligmassen i Tønder Kommune De almene boliger i Tønder Kommune er fordelt på 7 boligorganisationer, og udgør ca. 12 % af det samlede boligudbud i kommunen. Til sammenligning udgør den almene boligsektor ca. 20 % af boligudbuddet i hele landet. Det generelle billede af den almene boligsektor i Tønder Kommune er, at koncentrationen af almene boliger er størst omkring de 6-7 hovedbyer i kommunen med små, spredte afdelinger i de mindre omegnsbyer. Dette er kendetegnet ved, at der i dag eksisterer mindst en hovedforening i hver af de 6 gamle kommuner, som blev sammenlagt til Tønder Kommune i 2007, dog undtaget Bredebro, som historisk er dækket ind af Tønder Andelsboligforening. 3 Heri ikke medregnet de 2092 ubeboede fritidshuse i kommunen

5 Hver boligforening består så igen af mange små afdelinger, som typisk udgøres af de boliger, som er opført samtidig. De mange små afdelinger medfører forholdsvis højere administrationsomkostninger, da der udover særskilte afdelingsbestyrelser også skal udarbejdes et særskilt regnskab for hver afdeling, som tillige skal revideres af en ekstern revisor. Flere boligforeninger har dog igangsat arbejdet med at sammenlægge afdelinger i større enheder. Bl.a. har Toftlund Andelsboligforening sammenlagt de tidligere 18 afdelinger til nu 5 afdelinger. Udover at almenboligerne i Tønder Kommune er kendetegnet ved at være spredt geografisk over hele kommunen, så udgøres boligmassen også vidt omfang af tæt/lav bebyggelse primært rækkehuse. Egentlige almenboliger i etagebebyggelser såkaldte boligblokke findes kun i mindre omfang, f.eks. i Tønder by og Toftlund. Størrelsen på boligerne varierer en del, men set over et udgør antallet af 2-3-værelses boliger under 100 m 2 størstedelen af boligudbuddet i Tønder Kommune.

6 Nationale og lokale årsager og tendenser bag den stigende andel af ledige almene boliger Der er 2 hovedfaktorer som påvirker udlejningssituationen og dermed tomgangen i almene boliger. Almene samfundsmæssige strukturforhold antal arbejdspladser, befolkningsudviklingen, samfundsøkonomien (eks. muligheden for at eje ctr. at leje). Alt sammen samfundsmæssige forhold, som den almene boligsektor vanskeligt kan gøre noget ved, men alene må respondere på. Almene boligers konkurrenceevne i boligmarkedet sammensætning af boligmassen herunder kvaliteten af bebyggelserne/boligerne i forhold til efterspørgslen (tilgængelighed/elevator, image, arkitektonisk kvalitet af bebyggelsen/friarealer, socioøkonomiske forhold). Alt sammen forhold som kan påvirkes af den almene boligsektor og som tillige kan medvirke til at fremtidssikre bebyggelserne/boligerne og dermed bidrage til at løse bypolitiske udfordringer og udfordringer hidrørende fra den samfundsmæssige udvikling. Befolkningsudviklingen På nationalt niveau er det konstateret, at der er en klar sammenhæng mellem den demografiske udvikling og antallet af ledige boliger. Antallet af ledige boliger (herunder almene) stiger i de kommuner hvor antallet af arbejdspladser og befolkningstallet falder. Tønder Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fra 2014 frem til Prognosen viser, at folketallet ventes at falde fra personer pr. 1. januar 2014 til ca personer pr. 1. januar Det svarer til en nedgang i folketallet på personer eller 9 % over de 11 år. Faldet i indbyggertallet medfører som en afledt konsekvens et mindre behov for boliger. Udviklingen i befolkningstallet er dog ikke ligefrem proportionelt med behovet for boliger, da også andre faktorer spiller ind på boligefterspørgslen. Ændringer i familiemønsteret og husstandsstørrelsen, herunder det voksende antal af enlige voksne, medfører f.eks. efterspørgsel efter nye boliger. Det samme gør sig gældende for ændringer i alderssammensætningen. Den almindelige aldersudvikling vil føre til ændringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper, og kombineret med en stigende levealder, vil disse aldersgrupper vokse kraftigt. Begrebet benævnes udtynding og vil genere et stigende boligbehov. I løbet af de seneste 10 år er antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik steget med svarende til 5,5 % i landet under et. I samme periode er befolkningen kun steget med 4,6 %. Tønder Kommune har i samme periode haft et minus i antallet af husstande på 413 svarende til -2,3 %. Tilsvarende er befolkningstallet i Tønder Kommune i perioden faldet med borgere svarende til -7,5 %. Antallet af hustande modificerer således den faldende efterspørgsel efter boliger hidrørende fra den vigende befolkningsudvikling. Forudsætningen for at den almene boligsektor kan tilbyde fremtidssikrede løsninger til de mindre hussstande (de unge og de gamle ) er at man i sektoren har de rigtige varer på hylderne. I Nordjylland som er langt fremme med renovering/nedrenovering af almene bebyggelser, har statistikken vist, at lejeledigheden er

7 størst i de bebyggelser hvor der er gennemført mindst. Bebyggelser som føres op til en tidssvarende bebyggelse/boligkvalitet inde og ude, som har den rigtige sammensætning af boligmassen og som har tilgængelighed (elevator) i etageejendomme har den mindste lejeledighed. Denne tendens i efterspørgslen genfindes også i Tønder Kommune, hvor aktørerne på almenboligområdet vurderer, at udviklingen i efterspørgslen på almenboliger går mod søgning efter store, centralt beliggende boliger i tæt/lav bebyggelse. 4 De afdelinger, hvor der kan konstateres størst lejeledighed, er således typisk kendetegnet ved små boliger, der enten er beliggende i etagebebyggelser uden elevator, eller er beliggende udenfor hovedbyerne. Den ovenfor beskrevne befolkningsprognose er således ikke jævnt fordelt over hele kommunen. Hvor faldet i befolkningstallet i de 6 hovedbyer kun forventes at udgøre 7,5 % i perioden , forventes den i omegnsbyerne at udgøre 11,4 %. Udviklingen svarer til en videreførelse af den historiske befolkningsudvikling for perioden i Tønder Kommune. I den pågældende periode er befolkningstallet i omegnsbyerne med almene boliger faldet med over 7 %, mens faldet i de 6 hovedbyerne er på mellem 3-4 %. Denne udvikling er samtidig en bekræftelse på den nationale tendens om flytning fra land til by. At faldet i befolkningstallet i de 6 hovedbyer ikke er helt så stort skyldes bl.a., at folk flytter fra landområderne og de små omegnsbyer ind til hovedbyerne. Antallet af almene boliger i omegnsbyerne er dog ikke reduceret i takt med befolkningsudviklingen, og dette kan også aflæses i statistikken over ledige boliger. Hvor antallet af ledige almenboliger i de 6 hovedbyer udgør 3,5 % pr. 1. januar 2015, er det tilsvarende tal for ledige boliger i omegnsbyerne 12,5 % af de almene boliger, der er beliggende udenfor de 6 hovedbyer. Konsekvens af befolkningsudviklingen i Tønder Kommune for antallet af almenboliger På baggrund af dataene i befolkningsprognosen sammenholdt med de øvrige tilgængelige undersøgelser vurderes det, at der er behov for at tilpasse boligudbuddet i Tønder Kommune herunder også antallet af almene boliger - til det faldende befolkningstal. Nedgangen i folketallet i Tønder Kommune på 9 % over en 10-årig periode skal sammenholdes med den nationale tendens til, at antallet af husstande de sidste 10 år er steget med 5,5 %. Stigningen i antallet af husstande vurderes dog kun at slå fuldt igennem i områder, hvor der også sker en stigning i befolkningstallet. Det vurderes derfor, at antallet af almene boliger generelt bør reduceres med minimum 5 % 5 inden 2025, svarende til ca. 120 boliger. Dette tal svarer samtidig til det højest konstaterede antal ledige almene boliger i Tønder Kommune, som i november 2014 udgjorde 116 boliger. Ved reduceringen af antallet af almene boliger bør der tages højde for de lokale udviklingstendenser, således at der reduceres med forholdsvis flere almene boliger i de mindre omegnsbyer, hvor befolkningstallet forventes at falde mere end i hovedbyerne. 4 Efterspørgslen efter større boliger er også beskrevet i DREAMs Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel fra april Denne udvikling skal sammenholdes med befolkningsprognosens forventning til en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne i den gamle del af boligmassen generelt ventes at falde. 5 En reduktion i antallet af almene ældreboliger med kommunal anvisningsret er ikke medregnet i de 5 %.

8 Reduktionen i antallet af almene boliger kan ikke stå alene, men skal kombineres med tiltag til modernisering af de tilbageværende almene boliger, så disse fremstår som et attraktivt tilbud på linje med det øvrige udbud af boliger i Tønder Kommune. Konkurrencen med det private boligmarked En anden faktor der spiller ind på søgningen efter almene boliger er den strukturelt betingede konkurrence med det private boligmarked, herunder både de private udlejere samt mulighederne for selv at eje sin bolig. Den økonomiske udvikling i Danmark siden krisen satte ind i 2007/08 har medført, at boligpriserne i især yderområderne er faldet betragteligt. Samtidig er det blevet historisk billigt at optage lån til finansiering af en bolig, herunder også boliger til erhvervsmæssig udlejning. Sammenholdt med, at huslejeniveauet for almene boliger er detailreguleret i lovgivningen, og derfor ikke kan sænkes i takt med markedsvilkårene, er det i mange områder blevet forholdsvist billigere at købe sin egen bolig end at leje. Og på det private udlejningsmarked er udlejerne ikke på samme måde begrænset af at skulle fastsætte huslejen efter detaljerede lovregler, og kan derfor tilbyde billige udlejningsboliger i konkurrence med de mere regulerede almene boliger. Udviklingen i søgningen mod ejerboligerne genspejles i den udarbejdede befolkningsprognose for i Tønder Kommune. Her forventes boligudbygningen i årene at udgøre i alt 188 boliger, hvilket svarer til 17 boliger pr. år. Af de nyopførte boliger ventes over to tredjedele at være parcelhuse (ejerboliger), en femtedel rækkehuse og resten etageboliger. Det er ikke muligt at udskille de to sidstnævnte boligtyper i henholdsvis private og almennyttige boliger % 9% 13% 16% 4% % 20% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Anden boligtype Den forventede udvikling i boligudbygningen skal dels sammenholdes med antallet af tilflyttere pr. ny bolig, og dels med den forventede splitfaktor på Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhus 2,76 Rækkehus 1,58 Etagebolig 1,71 6 Splitfaktoren er udtryk for forholdet mellem interne og eksterne flytninger, dvs. andelen af tilflytteres fra henholdsvis Tønder Kommune selv og andre kommuner. En splitfaktor på 10 vil sige, at 1/10 af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens de resterende tilflyttere til nye boliger kommer fra Tønder Kommune selv.

9 Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Prognosetallene bekræfter dermed udviklingen mod, - at byggeriet af ejerboliger (parcelhuse) forventes at dominere boligudbygningen i Tønder Kommune de næste 10 år, - at der kommer forholdsvis flere tilflyttere pr. nyt parcelhus, og - at disse tilflyttere for 9/10 dels vedkommende er interne flytninger. Ud fra prognosen er det dog ikke muligt at fastslå, hvilken boligform de interne flytninger flytter fra. Kuben Management har dog tidligere udarbejdet en analyse af bl.a. flyttemønstre på Lollands boligmarked. Data herfra viser, at beboere i almene boliger, der flytter internt i kommunen, typisk enten flytter til en anden almen bolig eller til en ejerbolig. Omvendt er omfanget af interne flytninger fra ejerbolig til almen bolig beskedent. Derudover er de stigende udfordringer med at få solgt ejerboliger i yderområderne medvirkende til at mindske mobiliteten på boligmarkedet. Dette vurderes især at have konsekvenser for de almene ældreboliger, hvor potentielle nye boliglejere ikke kan få solgt deres ejerbolig, og derfor ikke har råd til at flytte ind til en mere overkommelig lejebolig i byen. Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk. DREAM Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel, april COWI Befolkningsprognose for Tønder Kommune, april 2014

10 Indsatsområder Som led i arbejdet med at fremtidssikre det almene boligområde i Tønder Kommune, så de almene boliger også fremover udgør et attraktivt og tidssvarende boligtilbud, skal der både fra boligforeningernes side samt fra kommunens side sættes ind med prioriterede indsatser: Investeringer i renovering af de almene boliger skal prioriteres og målrettes i forhold til de identificerede tendenser indenfor den nationale og lokale udvikling og de lokale behov. Ud fra befolkningsprognosen skal der foretages en vurdering af, hvor i kommunen der er behov for og efterspørgsel til almene boliger. Udbuddet af almene boliger i Tønder Kommune skal tilpasses efterspørgslen, f.eks. i form af nedrenovering (nedlæggelse) af ikke attraktive boliger, frasalg af ejendomme, sammenlægning af boliger til større enheder eller øge tilgængeligheden til boligerne. Midlerne hertil skal målrettes i forhold til at optimere effekten. Ombygge og ommærke almene boliger til andre målgrupper, hvilket især er relevant fsva. almene ældreboliger med kommunal anvisningsret. Boligforeningerne bør konsolidere deres økonomi, således at der opnås økonomisk råderum til løbende at finansiere nødvendige vedligeholdelsesprojekter. Udover tiltag til nedbringelse af lejetab kan der arbejdes i sammenlægninger af afdelinger/foreninger, så omkostninger og risici kan fordeles over flere. Foretage markedsføringstiltag til at øge bevidstheden om og efterspørgslen efter almene boliger. Et af redskaberne hertil er bl.a. øget anvendelse af den fleksible udlejningsaftale. Kombinere med en helhedsorienteret boligsocial indsats, f.eks. i forhold til kondemnering af dårlige, usunde private boliger med samtidig anvisning af en almen bolig. Fremtidssikringen af de almene boliger i Tønder Kommune skal både koordineres på tværs af afdelinger og boligorganisationer, og med Tønder Kommune som bindeled. Dette er nødvendigt for at sikre, at der ikke investeres økonomiske midler og ressourcer i at renovere eller udbygge almene boliger, hvor der ikke er behov for boligerne. Formålet hermed er at sikre, at der også fremadrettet findes attraktive, sunde almene boliger for alle indkomstgrupper i Tønder Kommune at udbuddet af almene boliger er tilpasset efterspørgslen både i de enkelte byer og i kommunen som helhed at boligorganisationerne og kommunen sikres fleksibilitet og handlefrihed i forhold at bygge nye boliger, hvor der er behov herfor som led i den fremadrettede byudvikling

11 Registrering og oversigt over ledige almene boliger i Tønder Kommune Registrering af ledige lejligheder Boligorganisationerne indberetter ledige lejligheder på Landsbyggefondens hjemmeside under den respektive boligtype (familie, ældre, ungdom). Som ledige anses alene lejligheder, som påfører afdelingen økonomisk tab. Lejligheder, der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller fordi kommunen råder over lejlighederne (ældreboliger), anses således ikke for ledige. Det bemærkes, at midlertidigt tomme lejligheder samt lejligheder benyttet til genhusning pga. istandsættelse eller renovering, vil efter endt arbejde igen tælle med i opgørelsen. Fra det øjeblik, hvor der foreligger en politisk godkendelse ved skema A, er der ikke lejetab for afdelingen på de pågældende boliger og derfor udgår boligerne fra opgørelsen. Landsbyggefondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler. Indberetningen af ledige boliger sker omkring den 10. i måneden og medtages i opgørelsen pr. den 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i skrivelse af 15. juni 2012 utvetydigt meddelt, at kommunen er forpligtet til at nedbringe boligledigheden, til mindre end 2 %, forinden der kan gives tilsagn til nye almene boliger. Tønder Kommune har derfor i samarbejde med Boligorganisationerne i Tønder Kommune udarbejdet en foreløbig indsatsplan, for reduktion i antallet af almene boliger på minimum 63 boliger over de kommende 3-4 år. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fik i 2013 et ændret lovforslag igennem. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger, forslaget trådte i kraft den 1. april Ændringen af 2 pct.-reglen fremgår af 115, stk. 7»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis den meddeler tilsagn til nye almene familie- og ungdomsboliger på et tidspunkt, hvor det samlede antal ledige familie- og ungdomsboliger i kommunen, som medfører lejetab, overstiger 2 pct. Antallet af ledige boliger opgøres som det samlede antal ledige almene familie- og ungdomsboliger og ledige ungdomsboliger tilhørende en selvejende institution, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter denne lov eller tidligere love om boligbyggeri. Underretningen skal indeholde opgørelsen nævnt i 2. pkt., oplysning om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen har iværksat for at nedbringe boligledigheden, og oplysning om baggrunden for, at kommunalbestyrelsen har fundet det nødvendigt at give tilsagn til nyt alment boligbyggeri.«loven indebærer desuden, at kommunerne skal underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis de giver tilsagn til nye almene familie- eller ungdomsboliger på et tidspunkt, hvor boligledigheden for disse boligtyper overstiger mere end 2 pct. Underretningen skal dels indeholde opgørelsen over boligledigheden, oplysning om hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at nedbringe ledigheden og en begrundelse for, at der trods den konstaterede ledighed i kommunen skønnes behov for at give tilsagn til nye boliger.

12 Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen uanset boligledigheden i kommunen skal kunne give tilsagn til ældreboliger. I den forbindelse foreslås, at ældreboliger helt udgår af opgørelsen over ledige boliger og med den begrænsede boligledighed i disse boliger kan ændringen umiddelbart medføre en mindre stigning i den procentuelle boligledighed, når den alene opgøres for ungdoms- og familieboliger. Oversigt over ledige boliger pr. 1. januar 2015 hos almene boligorganisationer Boligorganisation Boliger i alt Ledige boliger 1. januar 2015 % Ledige boliger 1. januar 2015 Løgumkloster AB ,3% Højer AB 1) ,1% Skærbæk Boligforening 2) ,9% Toftlund AB ,9% Tønder AB ,7% Tønder Boligselskab ,2% Tønder Ældreboligselskab ,0% I alt ,0% Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret. Oversigt over ledige boliger opdelt på længde pr. 1. januar 2015 Boligorganisation <½md ½-1½ md 2-2½ md >3 md Ialt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening 2) Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret. Oversigt over ledige boliger opdelt på byggeri pr. 1. januar 2015 Boligorganisation Nyt Nyere Ældre Ialt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening 2) Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret.

13 Oversigt over ledige boliger opdelt på type pr. 1. januar 2015 Boligorganisation Ledige Boliger Fam Ungd Æld I alt Boliger i alt Fam Ungd Æld I alt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. Udvikling i indbyggertal 1. januar. Hovedbyer Løgumkloster ,5% Bredebro ,3% Højer ,5% Skærbæk ,3% Toftlund ,9% Tønder ,4% I alt hovedbyer ,5% Omegnsbyer Bedsted ,7% Øster Højst ,9% Nørre Løgum ,1% Visby ,9% Ballum ,0% Døstrup ,2% Rømø ,7% Vodder ,9% Agerskov ,5% Arrild ,6% Jejsing ,3% Abild ,3% Møgeltønder ,7% I alt omegnsbyer ,4% Note: Grundlaget er de gamle skoledistrikter. Alle byer er med opland.

14 Ledige boliger opdelt på hovedbyer og omegnsbyer 1. januar 2015 Hovedbyer Ledige boliger Familie Ungdom Ældre Boliger i alt Familie Ungdom Ældre Løgumkloster Bredebro Højer 1) Skærbæk 2) Toftlund Tønder I alt hovedbyer Omegnsbyer Ledige boliger Familie Ungdom Ældre Boliger i alt Familie Ungdom Ældre Bedsted Øster Højst Nørre Løgum Visby Ballum S. Sejerslev Døstrup Rømø Vodder Agerskov Arrild Jejsing Abild Møgeltønder Bevtoft, Haderslev I alt omegnsbyer Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret.

15 Indsats- og handlingsplanens aftalte projekter I det følgende gennemgås og belyses indsats- og handlingsplanens renovering/ nedrenoveringsprojekter. Indledningsvis beskrives de enkelte projekters/bebyggelsers udfordringer og de løsningsforslag der bringes i spil i forhold til at nedbringe tomgangen og forbedre bebyggelsernes konkurrenceevne fremadrettet. Den samlede anlægsøkonomi herunder evt. kommunale økonomiske konsekvenser belyses. Afslutningsvis angives den aftalte tidsplan som boligselskabet skal arbejde for at realisere og de skønnede effekter på konkurrenceevnen for bebyggelsen herunder tomgangen opgøres. Indsats- og handlingsplanen er udarbejdet under den forudsætning, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at igangsætte nye almennyttige boligprojekter, hvilket principielt forudsætter relevante begrundelser, som en del af en samlet indsats- og handlingsplan for at være overensstemmende med det lovforslag, som tidligere beskrevet, til ændring af bl.a. 2 % reglen jf. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Fremadrettet vil der altså være mulighed for, hvor det er velbegrundet, at give tilsagn til nye almene eks. familie- eller ungdomsboliger selvom boligledigheden for disse boligtyper overstiger 2 %. Meddelelse af nye tilsagn bør dog forudsætte at Kommunalbestyrelsen har truffet foranstaltninger til at nedbringe boligledigheden. Nærværende indsats- og handlingsplan udgør som nævnt rammen for Kommunalbestyrelsens initiativer/foranstaltninger mhp. at få genskabt en robust handlefrihed for brug af almene boliger som udviklingsinstrument i kommunens bosætningspolitik.

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt 7 Boliger Kapitlet beskriver kommunens planer for den forventede fremtidige boligudvikling i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og i det åbne land. På boligområdet står Lolland Kommune over for to udfordringer.

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere