Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden Almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger"

Transkript

1 Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden Almene boliger

2 Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer, som det store antal ledige almene boliger i Tønder Kommune medfører, herunder ikke mindst at Tønder Kommune og boligselskaberne pga. den såkaldte 2 % regel har mistet handlefriheden i forhold til at iværksætte nye almene boligbebyggelser. I kommuner med en ledighedsprocent over 2 er det som udg. pkt. ikke muligt for boligorganisationer at bygge nye almenboliger. Tønder Kommune har en betydelig interesse i, at den almene boligsektor, gennem renoveringer, nedrenoveringer og nybyggeri fremadrettet kan bringes til at spille en strategisk rolle i kommunens byudviklings- og bosætningspolitik, erhvervspolitikken samt i forhold til at fremme bæredygtighed og energirigtighed i kommunen. Økonomiudvalget har derfor anbefalet, at der i samarbejde med boligorganisationerne i Tønder Kommunen udarbejdes en indsats- og handlingsplan for reduktion af antallet af almene boliger på mindst 63 1 boliger over de kommende 3-4 år. På længere sigt er målet en reduktion af antallet af almene boliger på 120 inden 2025, svarende til ca. 5 % af den nuværende boligmasse 2. Udover denne målsætning på både kort og længere sigt, skal indsats- og handlingsplanen tillige ses som et robust og dynamisk redskab til fremtidssikring af almene boligers konkurrenceevne i forhold til de efterspørgselsmæssige forhold på boligmarkedet. Den markedsmæssige situation er dynamisk og kan hurtigt ændre sig. Der er derfor behov for at overvåge/monitere situationen på det almene boligmarked, set i forhold til de initiativer/beslutninger som nærværende indsats- og handlingsplan anbefaler fremmet/truffet. Indsats- og handlingsplanen påregnes derfor revideret 1 gang årligt og vil blive overvåget i forhold til den indberetning af ledige almene boliger, som boligorganisationerne indberetter til Landsbyggefonden. Indsats- og handlingsplanen skal ses som en partnerskabsaftale, hvor der fastsættes gensidige forventninger til initiativer/beslutninger for de involverede partnere. Indsats- og handlingsplanen er dialogværktøjet til det fremtidige arbejde om almenboligområdet i Tønder Kommune. Således udspringer indsats- og handlingsplanen også af dialogen med boligorganisationerne på det årlige fælles dialogmøde, hvor der er tilkendegivet et ønske om at skabe en overordnet handleplan i kommunen. Initiativerne i indsats- og handlingsplanen skal ses i sammenhæng med Tønder Kommunes politik for pleje- og omsorgsområdet, da også strukturen og udbuddet af almene ældreboliger med kommunal anvisning spiller en væsentlig rolle for by- og boligstrategien. Antallet af tomme almene ældreboliger har stor betydning for Tønder Kommunes udgifter til tomgangsleje, da den kommunale anvisningsret samtidig medfører en pligt for kommunen til at betale husleje for de ældreboliger, der ikke kan lejes ud. Tønder Kommunes rolle og opgaver er nærmere defineret i Almenboliglovens 104, hvoraf det fremgår at: Kommunen årligt skal opgøre antallet af ledige boliger, som påfører almene bebyggelser tab. På den baggrund skal kommunen vurdere årsag til ledigheden og træffe foranstaltninger til at nedbringe denne. Fordeling af støtte til almene boliger skal ske ud fra en samlet vurdering af situationen på boligmarkedet og behovet for nybyggeri. 1 Det samlede antal almenboliger pr. 1/ er på I 2014 var der i gennemsnit 93 ledige boliger henover hele året. En reduktion med 63 boliger på begge sider vil give en gennemsnitligledighedsprocent på 1,25. En forudsætning herfor er, at reduktionen af boligmassen slår fuldt igennem i de ledige boliger. 2 Heri ikke medregnet en reduktion af almene ældreboliger med kommunal anvisningsret.

3 Indsats- og handlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med følgende: Tønder Andelsboligforening Skærbæk Boligforening Toftlund Andels Boligforening Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab Højer Andelsboligforening Løgumkloster Andelsboligforening, samt de 3 administrationsselskaber, der pt. har en administrationsaftale med en eller flere af ovenstående almenboligforeninger SALUS DOMEA DALBO

4 Status og tendenser i efterspørgslen efter almene boliger samt udviklingen i udlejningssituationen og i antallet af ledige almene boliger På nationalt niveau ser vi en stadig mere skæv udvikling på boligmarkedet. I og omkring de større byer er boligefterspørgslen høj, der er ventelister til almene boliger og priserne på ejerboliger er pænt højere end gennemsnittet nationalt. I landdistrikterne er situationen omvendt. Her er ventelisterne til almene boliger næsten forsvundet, og i ramte geografier ses tomme almene boliger. På orienteringsmødet i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2014 blev der givet en orientering om situationen. Pr. 1. januar 2015 er der i alt almene boliger i boligselskaberne i Tønder Kommune, fordelt på familieboliger, 23 ungdomsboliger og 282 ældreboliger januar 2013 var 57 af disse boliger var ledige, svarende til 2,3 %. En ledig bolig, er en bolig som påfører afdelingen økonomisk tab. Boliger under istandsættelse, renovering eller til rådighed for kommunen, anses ikke for ledige. Tomme ældreboliger med kommunal anvisningsret indgår derfor ikke i statistikken over ledige boliger, da de ikke påfører en afdeling af en almenboligforening et økonomisk tab. Belægningsprocenten på ældreboliger udgjorde i 2012 mellem %, hvilket svarer til, at kommunen betaler tomgangshuslejen for mellem 12 og 14 % af alle ældreboliger i kommunen januar 2014 var 71 af boligerne ledige, svarende til 2,9 %. Den stigende tendens fortsatte gennem 2014 og toppede 1. november 2014 med 116 ledige almene boliger svarende til 4,7 %. Gennemsnitligt var der 93 ledige boliger fordelt over hele året. Siden 1. maj 2014 er 8 boliger på 1. sal i Højer lagt kolde, og anses derfor ikke for ledige boliger januar 2015 var der 98 ledige almene boliger, svarende til 4,0 %. Siden 1. januar 2013 er antallet af ledige almene boliger i Tønder Kommune således næsten fordoblet. Med 4,0 % ledige almene boliger 1. januar 2015 har Tønder Kommune den næsthøjeste ledighedsprocent i hele landet, kun overgået af Struer Kommune med 5,3 %. Til sammenligning var der i 2014 i alt boliger 3 i Tønder Kommune, hvoraf de stod tomme, svarende til 15 % af den samlede boligmasse i kommunen. Ud fra en fremskrivning af befolkningsudviklingen i Tønder Kommune er det vurderet, at der overordnet set er behov for at reducere boligudbuddet med ca. 200 boliger om året. Kilde: Landsbyggefondens database. Danmarks Statistik. Generelt om almenboligmassen i Tønder Kommune De almene boliger i Tønder Kommune er fordelt på 7 boligorganisationer, og udgør ca. 12 % af det samlede boligudbud i kommunen. Til sammenligning udgør den almene boligsektor ca. 20 % af boligudbuddet i hele landet. Det generelle billede af den almene boligsektor i Tønder Kommune er, at koncentrationen af almene boliger er størst omkring de 6-7 hovedbyer i kommunen med små, spredte afdelinger i de mindre omegnsbyer. Dette er kendetegnet ved, at der i dag eksisterer mindst en hovedforening i hver af de 6 gamle kommuner, som blev sammenlagt til Tønder Kommune i 2007, dog undtaget Bredebro, som historisk er dækket ind af Tønder Andelsboligforening. 3 Heri ikke medregnet de 2092 ubeboede fritidshuse i kommunen

5 Hver boligforening består så igen af mange små afdelinger, som typisk udgøres af de boliger, som er opført samtidig. De mange små afdelinger medfører forholdsvis højere administrationsomkostninger, da der udover særskilte afdelingsbestyrelser også skal udarbejdes et særskilt regnskab for hver afdeling, som tillige skal revideres af en ekstern revisor. Flere boligforeninger har dog igangsat arbejdet med at sammenlægge afdelinger i større enheder. Bl.a. har Toftlund Andelsboligforening sammenlagt de tidligere 18 afdelinger til nu 5 afdelinger. Udover at almenboligerne i Tønder Kommune er kendetegnet ved at være spredt geografisk over hele kommunen, så udgøres boligmassen også vidt omfang af tæt/lav bebyggelse primært rækkehuse. Egentlige almenboliger i etagebebyggelser såkaldte boligblokke findes kun i mindre omfang, f.eks. i Tønder by og Toftlund. Størrelsen på boligerne varierer en del, men set over et udgør antallet af 2-3-værelses boliger under 100 m 2 størstedelen af boligudbuddet i Tønder Kommune.

6 Nationale og lokale årsager og tendenser bag den stigende andel af ledige almene boliger Der er 2 hovedfaktorer som påvirker udlejningssituationen og dermed tomgangen i almene boliger. Almene samfundsmæssige strukturforhold antal arbejdspladser, befolkningsudviklingen, samfundsøkonomien (eks. muligheden for at eje ctr. at leje). Alt sammen samfundsmæssige forhold, som den almene boligsektor vanskeligt kan gøre noget ved, men alene må respondere på. Almene boligers konkurrenceevne i boligmarkedet sammensætning af boligmassen herunder kvaliteten af bebyggelserne/boligerne i forhold til efterspørgslen (tilgængelighed/elevator, image, arkitektonisk kvalitet af bebyggelsen/friarealer, socioøkonomiske forhold). Alt sammen forhold som kan påvirkes af den almene boligsektor og som tillige kan medvirke til at fremtidssikre bebyggelserne/boligerne og dermed bidrage til at løse bypolitiske udfordringer og udfordringer hidrørende fra den samfundsmæssige udvikling. Befolkningsudviklingen På nationalt niveau er det konstateret, at der er en klar sammenhæng mellem den demografiske udvikling og antallet af ledige boliger. Antallet af ledige boliger (herunder almene) stiger i de kommuner hvor antallet af arbejdspladser og befolkningstallet falder. Tønder Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fra 2014 frem til Prognosen viser, at folketallet ventes at falde fra personer pr. 1. januar 2014 til ca personer pr. 1. januar Det svarer til en nedgang i folketallet på personer eller 9 % over de 11 år. Faldet i indbyggertallet medfører som en afledt konsekvens et mindre behov for boliger. Udviklingen i befolkningstallet er dog ikke ligefrem proportionelt med behovet for boliger, da også andre faktorer spiller ind på boligefterspørgslen. Ændringer i familiemønsteret og husstandsstørrelsen, herunder det voksende antal af enlige voksne, medfører f.eks. efterspørgsel efter nye boliger. Det samme gør sig gældende for ændringer i alderssammensætningen. Den almindelige aldersudvikling vil føre til ændringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper, og kombineret med en stigende levealder, vil disse aldersgrupper vokse kraftigt. Begrebet benævnes udtynding og vil genere et stigende boligbehov. I løbet af de seneste 10 år er antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik steget med svarende til 5,5 % i landet under et. I samme periode er befolkningen kun steget med 4,6 %. Tønder Kommune har i samme periode haft et minus i antallet af husstande på 413 svarende til -2,3 %. Tilsvarende er befolkningstallet i Tønder Kommune i perioden faldet med borgere svarende til -7,5 %. Antallet af hustande modificerer således den faldende efterspørgsel efter boliger hidrørende fra den vigende befolkningsudvikling. Forudsætningen for at den almene boligsektor kan tilbyde fremtidssikrede løsninger til de mindre hussstande (de unge og de gamle ) er at man i sektoren har de rigtige varer på hylderne. I Nordjylland som er langt fremme med renovering/nedrenovering af almene bebyggelser, har statistikken vist, at lejeledigheden er

7 størst i de bebyggelser hvor der er gennemført mindst. Bebyggelser som føres op til en tidssvarende bebyggelse/boligkvalitet inde og ude, som har den rigtige sammensætning af boligmassen og som har tilgængelighed (elevator) i etageejendomme har den mindste lejeledighed. Denne tendens i efterspørgslen genfindes også i Tønder Kommune, hvor aktørerne på almenboligområdet vurderer, at udviklingen i efterspørgslen på almenboliger går mod søgning efter store, centralt beliggende boliger i tæt/lav bebyggelse. 4 De afdelinger, hvor der kan konstateres størst lejeledighed, er således typisk kendetegnet ved små boliger, der enten er beliggende i etagebebyggelser uden elevator, eller er beliggende udenfor hovedbyerne. Den ovenfor beskrevne befolkningsprognose er således ikke jævnt fordelt over hele kommunen. Hvor faldet i befolkningstallet i de 6 hovedbyer kun forventes at udgøre 7,5 % i perioden , forventes den i omegnsbyerne at udgøre 11,4 %. Udviklingen svarer til en videreførelse af den historiske befolkningsudvikling for perioden i Tønder Kommune. I den pågældende periode er befolkningstallet i omegnsbyerne med almene boliger faldet med over 7 %, mens faldet i de 6 hovedbyerne er på mellem 3-4 %. Denne udvikling er samtidig en bekræftelse på den nationale tendens om flytning fra land til by. At faldet i befolkningstallet i de 6 hovedbyer ikke er helt så stort skyldes bl.a., at folk flytter fra landområderne og de små omegnsbyer ind til hovedbyerne. Antallet af almene boliger i omegnsbyerne er dog ikke reduceret i takt med befolkningsudviklingen, og dette kan også aflæses i statistikken over ledige boliger. Hvor antallet af ledige almenboliger i de 6 hovedbyer udgør 3,5 % pr. 1. januar 2015, er det tilsvarende tal for ledige boliger i omegnsbyerne 12,5 % af de almene boliger, der er beliggende udenfor de 6 hovedbyer. Konsekvens af befolkningsudviklingen i Tønder Kommune for antallet af almenboliger På baggrund af dataene i befolkningsprognosen sammenholdt med de øvrige tilgængelige undersøgelser vurderes det, at der er behov for at tilpasse boligudbuddet i Tønder Kommune herunder også antallet af almene boliger - til det faldende befolkningstal. Nedgangen i folketallet i Tønder Kommune på 9 % over en 10-årig periode skal sammenholdes med den nationale tendens til, at antallet af husstande de sidste 10 år er steget med 5,5 %. Stigningen i antallet af husstande vurderes dog kun at slå fuldt igennem i områder, hvor der også sker en stigning i befolkningstallet. Det vurderes derfor, at antallet af almene boliger generelt bør reduceres med minimum 5 % 5 inden 2025, svarende til ca. 120 boliger. Dette tal svarer samtidig til det højest konstaterede antal ledige almene boliger i Tønder Kommune, som i november 2014 udgjorde 116 boliger. Ved reduceringen af antallet af almene boliger bør der tages højde for de lokale udviklingstendenser, således at der reduceres med forholdsvis flere almene boliger i de mindre omegnsbyer, hvor befolkningstallet forventes at falde mere end i hovedbyerne. 4 Efterspørgslen efter større boliger er også beskrevet i DREAMs Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel fra april Denne udvikling skal sammenholdes med befolkningsprognosens forventning til en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne i den gamle del af boligmassen generelt ventes at falde. 5 En reduktion i antallet af almene ældreboliger med kommunal anvisningsret er ikke medregnet i de 5 %.

8 Reduktionen i antallet af almene boliger kan ikke stå alene, men skal kombineres med tiltag til modernisering af de tilbageværende almene boliger, så disse fremstår som et attraktivt tilbud på linje med det øvrige udbud af boliger i Tønder Kommune. Konkurrencen med det private boligmarked En anden faktor der spiller ind på søgningen efter almene boliger er den strukturelt betingede konkurrence med det private boligmarked, herunder både de private udlejere samt mulighederne for selv at eje sin bolig. Den økonomiske udvikling i Danmark siden krisen satte ind i 2007/08 har medført, at boligpriserne i især yderområderne er faldet betragteligt. Samtidig er det blevet historisk billigt at optage lån til finansiering af en bolig, herunder også boliger til erhvervsmæssig udlejning. Sammenholdt med, at huslejeniveauet for almene boliger er detailreguleret i lovgivningen, og derfor ikke kan sænkes i takt med markedsvilkårene, er det i mange områder blevet forholdsvist billigere at købe sin egen bolig end at leje. Og på det private udlejningsmarked er udlejerne ikke på samme måde begrænset af at skulle fastsætte huslejen efter detaljerede lovregler, og kan derfor tilbyde billige udlejningsboliger i konkurrence med de mere regulerede almene boliger. Udviklingen i søgningen mod ejerboligerne genspejles i den udarbejdede befolkningsprognose for i Tønder Kommune. Her forventes boligudbygningen i årene at udgøre i alt 188 boliger, hvilket svarer til 17 boliger pr. år. Af de nyopførte boliger ventes over to tredjedele at være parcelhuse (ejerboliger), en femtedel rækkehuse og resten etageboliger. Det er ikke muligt at udskille de to sidstnævnte boligtyper i henholdsvis private og almennyttige boliger % 9% 13% 16% 4% % 20% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Anden boligtype Den forventede udvikling i boligudbygningen skal dels sammenholdes med antallet af tilflyttere pr. ny bolig, og dels med den forventede splitfaktor på Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhus 2,76 Rækkehus 1,58 Etagebolig 1,71 6 Splitfaktoren er udtryk for forholdet mellem interne og eksterne flytninger, dvs. andelen af tilflytteres fra henholdsvis Tønder Kommune selv og andre kommuner. En splitfaktor på 10 vil sige, at 1/10 af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens de resterende tilflyttere til nye boliger kommer fra Tønder Kommune selv.

9 Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Prognosetallene bekræfter dermed udviklingen mod, - at byggeriet af ejerboliger (parcelhuse) forventes at dominere boligudbygningen i Tønder Kommune de næste 10 år, - at der kommer forholdsvis flere tilflyttere pr. nyt parcelhus, og - at disse tilflyttere for 9/10 dels vedkommende er interne flytninger. Ud fra prognosen er det dog ikke muligt at fastslå, hvilken boligform de interne flytninger flytter fra. Kuben Management har dog tidligere udarbejdet en analyse af bl.a. flyttemønstre på Lollands boligmarked. Data herfra viser, at beboere i almene boliger, der flytter internt i kommunen, typisk enten flytter til en anden almen bolig eller til en ejerbolig. Omvendt er omfanget af interne flytninger fra ejerbolig til almen bolig beskedent. Derudover er de stigende udfordringer med at få solgt ejerboliger i yderområderne medvirkende til at mindske mobiliteten på boligmarkedet. Dette vurderes især at have konsekvenser for de almene ældreboliger, hvor potentielle nye boliglejere ikke kan få solgt deres ejerbolig, og derfor ikke har råd til at flytte ind til en mere overkommelig lejebolig i byen. Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk. DREAM Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel, april COWI Befolkningsprognose for Tønder Kommune, april 2014

10 Indsatsområder Som led i arbejdet med at fremtidssikre det almene boligområde i Tønder Kommune, så de almene boliger også fremover udgør et attraktivt og tidssvarende boligtilbud, skal der både fra boligforeningernes side samt fra kommunens side sættes ind med prioriterede indsatser: Investeringer i renovering af de almene boliger skal prioriteres og målrettes i forhold til de identificerede tendenser indenfor den nationale og lokale udvikling og de lokale behov. Ud fra befolkningsprognosen skal der foretages en vurdering af, hvor i kommunen der er behov for og efterspørgsel til almene boliger. Udbuddet af almene boliger i Tønder Kommune skal tilpasses efterspørgslen, f.eks. i form af nedrenovering (nedlæggelse) af ikke attraktive boliger, frasalg af ejendomme, sammenlægning af boliger til større enheder eller øge tilgængeligheden til boligerne. Midlerne hertil skal målrettes i forhold til at optimere effekten. Ombygge og ommærke almene boliger til andre målgrupper, hvilket især er relevant fsva. almene ældreboliger med kommunal anvisningsret. Boligforeningerne bør konsolidere deres økonomi, således at der opnås økonomisk råderum til løbende at finansiere nødvendige vedligeholdelsesprojekter. Udover tiltag til nedbringelse af lejetab kan der arbejdes i sammenlægninger af afdelinger/foreninger, så omkostninger og risici kan fordeles over flere. Foretage markedsføringstiltag til at øge bevidstheden om og efterspørgslen efter almene boliger. Et af redskaberne hertil er bl.a. øget anvendelse af den fleksible udlejningsaftale. Kombinere med en helhedsorienteret boligsocial indsats, f.eks. i forhold til kondemnering af dårlige, usunde private boliger med samtidig anvisning af en almen bolig. Fremtidssikringen af de almene boliger i Tønder Kommune skal både koordineres på tværs af afdelinger og boligorganisationer, og med Tønder Kommune som bindeled. Dette er nødvendigt for at sikre, at der ikke investeres økonomiske midler og ressourcer i at renovere eller udbygge almene boliger, hvor der ikke er behov for boligerne. Formålet hermed er at sikre, at der også fremadrettet findes attraktive, sunde almene boliger for alle indkomstgrupper i Tønder Kommune at udbuddet af almene boliger er tilpasset efterspørgslen både i de enkelte byer og i kommunen som helhed at boligorganisationerne og kommunen sikres fleksibilitet og handlefrihed i forhold at bygge nye boliger, hvor der er behov herfor som led i den fremadrettede byudvikling

11 Registrering og oversigt over ledige almene boliger i Tønder Kommune Registrering af ledige lejligheder Boligorganisationerne indberetter ledige lejligheder på Landsbyggefondens hjemmeside under den respektive boligtype (familie, ældre, ungdom). Som ledige anses alene lejligheder, som påfører afdelingen økonomisk tab. Lejligheder, der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller fordi kommunen råder over lejlighederne (ældreboliger), anses således ikke for ledige. Det bemærkes, at midlertidigt tomme lejligheder samt lejligheder benyttet til genhusning pga. istandsættelse eller renovering, vil efter endt arbejde igen tælle med i opgørelsen. Fra det øjeblik, hvor der foreligger en politisk godkendelse ved skema A, er der ikke lejetab for afdelingen på de pågældende boliger og derfor udgår boligerne fra opgørelsen. Landsbyggefondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler. Indberetningen af ledige boliger sker omkring den 10. i måneden og medtages i opgørelsen pr. den 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i skrivelse af 15. juni 2012 utvetydigt meddelt, at kommunen er forpligtet til at nedbringe boligledigheden, til mindre end 2 %, forinden der kan gives tilsagn til nye almene boliger. Tønder Kommune har derfor i samarbejde med Boligorganisationerne i Tønder Kommune udarbejdet en foreløbig indsatsplan, for reduktion i antallet af almene boliger på minimum 63 boliger over de kommende 3-4 år. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fik i 2013 et ændret lovforslag igennem. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger, forslaget trådte i kraft den 1. april Ændringen af 2 pct.-reglen fremgår af 115, stk. 7»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis den meddeler tilsagn til nye almene familie- og ungdomsboliger på et tidspunkt, hvor det samlede antal ledige familie- og ungdomsboliger i kommunen, som medfører lejetab, overstiger 2 pct. Antallet af ledige boliger opgøres som det samlede antal ledige almene familie- og ungdomsboliger og ledige ungdomsboliger tilhørende en selvejende institution, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter denne lov eller tidligere love om boligbyggeri. Underretningen skal indeholde opgørelsen nævnt i 2. pkt., oplysning om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen har iværksat for at nedbringe boligledigheden, og oplysning om baggrunden for, at kommunalbestyrelsen har fundet det nødvendigt at give tilsagn til nyt alment boligbyggeri.«loven indebærer desuden, at kommunerne skal underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis de giver tilsagn til nye almene familie- eller ungdomsboliger på et tidspunkt, hvor boligledigheden for disse boligtyper overstiger mere end 2 pct. Underretningen skal dels indeholde opgørelsen over boligledigheden, oplysning om hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at nedbringe ledigheden og en begrundelse for, at der trods den konstaterede ledighed i kommunen skønnes behov for at give tilsagn til nye boliger.

12 Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen uanset boligledigheden i kommunen skal kunne give tilsagn til ældreboliger. I den forbindelse foreslås, at ældreboliger helt udgår af opgørelsen over ledige boliger og med den begrænsede boligledighed i disse boliger kan ændringen umiddelbart medføre en mindre stigning i den procentuelle boligledighed, når den alene opgøres for ungdoms- og familieboliger. Oversigt over ledige boliger pr. 1. januar 2015 hos almene boligorganisationer Boligorganisation Boliger i alt Ledige boliger 1. januar 2015 % Ledige boliger 1. januar 2015 Løgumkloster AB ,3% Højer AB 1) ,1% Skærbæk Boligforening 2) ,9% Toftlund AB ,9% Tønder AB ,7% Tønder Boligselskab ,2% Tønder Ældreboligselskab ,0% I alt ,0% Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret. Oversigt over ledige boliger opdelt på længde pr. 1. januar 2015 Boligorganisation <½md ½-1½ md 2-2½ md >3 md Ialt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening 2) Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret. Oversigt over ledige boliger opdelt på byggeri pr. 1. januar 2015 Boligorganisation Nyt Nyere Ældre Ialt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening 2) Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret.

13 Oversigt over ledige boliger opdelt på type pr. 1. januar 2015 Boligorganisation Ledige Boliger Fam Ungd Æld I alt Boliger i alt Fam Ungd Æld I alt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. Udvikling i indbyggertal 1. januar. Hovedbyer Løgumkloster ,5% Bredebro ,3% Højer ,5% Skærbæk ,3% Toftlund ,9% Tønder ,4% I alt hovedbyer ,5% Omegnsbyer Bedsted ,7% Øster Højst ,9% Nørre Løgum ,1% Visby ,9% Ballum ,0% Døstrup ,2% Rømø ,7% Vodder ,9% Agerskov ,5% Arrild ,6% Jejsing ,3% Abild ,3% Møgeltønder ,7% I alt omegnsbyer ,4% Note: Grundlaget er de gamle skoledistrikter. Alle byer er med opland.

14 Ledige boliger opdelt på hovedbyer og omegnsbyer 1. januar 2015 Hovedbyer Ledige boliger Familie Ungdom Ældre Boliger i alt Familie Ungdom Ældre Løgumkloster Bredebro Højer 1) Skærbæk 2) Toftlund Tønder I alt hovedbyer Omegnsbyer Ledige boliger Familie Ungdom Ældre Boliger i alt Familie Ungdom Ældre Bedsted Øster Højst Nørre Løgum Visby Ballum S. Sejerslev Døstrup Rømø Vodder Agerskov Arrild Jejsing Abild Møgeltønder Bevtoft, Haderslev I alt omegnsbyer Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret.

15 Indsats- og handlingsplanens aftalte projekter I det følgende gennemgås og belyses indsats- og handlingsplanens renovering/ nedrenoveringsprojekter. Indledningsvis beskrives de enkelte projekters/bebyggelsers udfordringer og de løsningsforslag der bringes i spil i forhold til at nedbringe tomgangen og forbedre bebyggelsernes konkurrenceevne fremadrettet. Den samlede anlægsøkonomi herunder evt. kommunale økonomiske konsekvenser belyses. Afslutningsvis angives den aftalte tidsplan som boligselskabet skal arbejde for at realisere og de skønnede effekter på konkurrenceevnen for bebyggelsen herunder tomgangen opgøres. Indsats- og handlingsplanen er udarbejdet under den forudsætning, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at igangsætte nye almennyttige boligprojekter, hvilket principielt forudsætter relevante begrundelser, som en del af en samlet indsats- og handlingsplan for at være overensstemmende med det lovforslag, som tidligere beskrevet, til ændring af bl.a. 2 % reglen jf. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Fremadrettet vil der altså være mulighed for, hvor det er velbegrundet, at give tilsagn til nye almene eks. familie- eller ungdomsboliger selvom boligledigheden for disse boligtyper overstiger 2 %. Meddelelse af nye tilsagn bør dog forudsætte at Kommunalbestyrelsen har truffet foranstaltninger til at nedbringe boligledigheden. Nærværende indsats- og handlingsplan udgør som nævnt rammen for Kommunalbestyrelsens initiativer/foranstaltninger mhp. at få genskabt en robust handlefrihed for brug af almene boliger som udviklingsinstrument i kommunens bosætningspolitik.

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Fremtidens lokale boligmarked

Fremtidens lokale boligmarked Fremtidens lokale boligmarked Almennet-kursus 12. juni 2012 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter 4. Eksempler

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere