Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden Almene boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger"

Transkript

1 Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden Almene boliger

2 Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer, som det store antal ledige almene boliger i Tønder Kommune medfører, herunder ikke mindst at Tønder Kommune og boligselskaberne pga. den såkaldte 2 % regel har mistet handlefriheden i forhold til at iværksætte nye almene boligbebyggelser. I kommuner med en ledighedsprocent over 2 er det som udg. pkt. ikke muligt for boligorganisationer at bygge nye almenboliger. Tønder Kommune har en betydelig interesse i, at den almene boligsektor, gennem renoveringer, nedrenoveringer og nybyggeri fremadrettet kan bringes til at spille en strategisk rolle i kommunens byudviklings- og bosætningspolitik, erhvervspolitikken samt i forhold til at fremme bæredygtighed og energirigtighed i kommunen. Økonomiudvalget har derfor anbefalet, at der i samarbejde med boligorganisationerne i Tønder Kommunen udarbejdes en indsats- og handlingsplan for reduktion af antallet af almene boliger på mindst 63 1 boliger over de kommende 3-4 år. På længere sigt er målet en reduktion af antallet af almene boliger på 120 inden 2025, svarende til ca. 5 % af den nuværende boligmasse 2. Udover denne målsætning på både kort og længere sigt, skal indsats- og handlingsplanen tillige ses som et robust og dynamisk redskab til fremtidssikring af almene boligers konkurrenceevne i forhold til de efterspørgselsmæssige forhold på boligmarkedet. Den markedsmæssige situation er dynamisk og kan hurtigt ændre sig. Der er derfor behov for at overvåge/monitere situationen på det almene boligmarked, set i forhold til de initiativer/beslutninger som nærværende indsats- og handlingsplan anbefaler fremmet/truffet. Indsats- og handlingsplanen påregnes derfor revideret 1 gang årligt og vil blive overvåget i forhold til den indberetning af ledige almene boliger, som boligorganisationerne indberetter til Landsbyggefonden. Indsats- og handlingsplanen skal ses som en partnerskabsaftale, hvor der fastsættes gensidige forventninger til initiativer/beslutninger for de involverede partnere. Indsats- og handlingsplanen er dialogværktøjet til det fremtidige arbejde om almenboligområdet i Tønder Kommune. Således udspringer indsats- og handlingsplanen også af dialogen med boligorganisationerne på det årlige fælles dialogmøde, hvor der er tilkendegivet et ønske om at skabe en overordnet handleplan i kommunen. Initiativerne i indsats- og handlingsplanen skal ses i sammenhæng med Tønder Kommunes politik for pleje- og omsorgsområdet, da også strukturen og udbuddet af almene ældreboliger med kommunal anvisning spiller en væsentlig rolle for by- og boligstrategien. Antallet af tomme almene ældreboliger har stor betydning for Tønder Kommunes udgifter til tomgangsleje, da den kommunale anvisningsret samtidig medfører en pligt for kommunen til at betale husleje for de ældreboliger, der ikke kan lejes ud. Tønder Kommunes rolle og opgaver er nærmere defineret i Almenboliglovens 104, hvoraf det fremgår at: Kommunen årligt skal opgøre antallet af ledige boliger, som påfører almene bebyggelser tab. På den baggrund skal kommunen vurdere årsag til ledigheden og træffe foranstaltninger til at nedbringe denne. Fordeling af støtte til almene boliger skal ske ud fra en samlet vurdering af situationen på boligmarkedet og behovet for nybyggeri. 1 Det samlede antal almenboliger pr. 1/ er på I 2014 var der i gennemsnit 93 ledige boliger henover hele året. En reduktion med 63 boliger på begge sider vil give en gennemsnitligledighedsprocent på 1,25. En forudsætning herfor er, at reduktionen af boligmassen slår fuldt igennem i de ledige boliger. 2 Heri ikke medregnet en reduktion af almene ældreboliger med kommunal anvisningsret.

3 Indsats- og handlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med følgende: Tønder Andelsboligforening Skærbæk Boligforening Toftlund Andels Boligforening Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab Højer Andelsboligforening Løgumkloster Andelsboligforening, samt de 3 administrationsselskaber, der pt. har en administrationsaftale med en eller flere af ovenstående almenboligforeninger SALUS DOMEA DALBO

4 Status og tendenser i efterspørgslen efter almene boliger samt udviklingen i udlejningssituationen og i antallet af ledige almene boliger På nationalt niveau ser vi en stadig mere skæv udvikling på boligmarkedet. I og omkring de større byer er boligefterspørgslen høj, der er ventelister til almene boliger og priserne på ejerboliger er pænt højere end gennemsnittet nationalt. I landdistrikterne er situationen omvendt. Her er ventelisterne til almene boliger næsten forsvundet, og i ramte geografier ses tomme almene boliger. På orienteringsmødet i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2014 blev der givet en orientering om situationen. Pr. 1. januar 2015 er der i alt almene boliger i boligselskaberne i Tønder Kommune, fordelt på familieboliger, 23 ungdomsboliger og 282 ældreboliger januar 2013 var 57 af disse boliger var ledige, svarende til 2,3 %. En ledig bolig, er en bolig som påfører afdelingen økonomisk tab. Boliger under istandsættelse, renovering eller til rådighed for kommunen, anses ikke for ledige. Tomme ældreboliger med kommunal anvisningsret indgår derfor ikke i statistikken over ledige boliger, da de ikke påfører en afdeling af en almenboligforening et økonomisk tab. Belægningsprocenten på ældreboliger udgjorde i 2012 mellem %, hvilket svarer til, at kommunen betaler tomgangshuslejen for mellem 12 og 14 % af alle ældreboliger i kommunen januar 2014 var 71 af boligerne ledige, svarende til 2,9 %. Den stigende tendens fortsatte gennem 2014 og toppede 1. november 2014 med 116 ledige almene boliger svarende til 4,7 %. Gennemsnitligt var der 93 ledige boliger fordelt over hele året. Siden 1. maj 2014 er 8 boliger på 1. sal i Højer lagt kolde, og anses derfor ikke for ledige boliger januar 2015 var der 98 ledige almene boliger, svarende til 4,0 %. Siden 1. januar 2013 er antallet af ledige almene boliger i Tønder Kommune således næsten fordoblet. Med 4,0 % ledige almene boliger 1. januar 2015 har Tønder Kommune den næsthøjeste ledighedsprocent i hele landet, kun overgået af Struer Kommune med 5,3 %. Til sammenligning var der i 2014 i alt boliger 3 i Tønder Kommune, hvoraf de stod tomme, svarende til 15 % af den samlede boligmasse i kommunen. Ud fra en fremskrivning af befolkningsudviklingen i Tønder Kommune er det vurderet, at der overordnet set er behov for at reducere boligudbuddet med ca. 200 boliger om året. Kilde: Landsbyggefondens database. Danmarks Statistik. Generelt om almenboligmassen i Tønder Kommune De almene boliger i Tønder Kommune er fordelt på 7 boligorganisationer, og udgør ca. 12 % af det samlede boligudbud i kommunen. Til sammenligning udgør den almene boligsektor ca. 20 % af boligudbuddet i hele landet. Det generelle billede af den almene boligsektor i Tønder Kommune er, at koncentrationen af almene boliger er størst omkring de 6-7 hovedbyer i kommunen med små, spredte afdelinger i de mindre omegnsbyer. Dette er kendetegnet ved, at der i dag eksisterer mindst en hovedforening i hver af de 6 gamle kommuner, som blev sammenlagt til Tønder Kommune i 2007, dog undtaget Bredebro, som historisk er dækket ind af Tønder Andelsboligforening. 3 Heri ikke medregnet de 2092 ubeboede fritidshuse i kommunen

5 Hver boligforening består så igen af mange små afdelinger, som typisk udgøres af de boliger, som er opført samtidig. De mange små afdelinger medfører forholdsvis højere administrationsomkostninger, da der udover særskilte afdelingsbestyrelser også skal udarbejdes et særskilt regnskab for hver afdeling, som tillige skal revideres af en ekstern revisor. Flere boligforeninger har dog igangsat arbejdet med at sammenlægge afdelinger i større enheder. Bl.a. har Toftlund Andelsboligforening sammenlagt de tidligere 18 afdelinger til nu 5 afdelinger. Udover at almenboligerne i Tønder Kommune er kendetegnet ved at være spredt geografisk over hele kommunen, så udgøres boligmassen også vidt omfang af tæt/lav bebyggelse primært rækkehuse. Egentlige almenboliger i etagebebyggelser såkaldte boligblokke findes kun i mindre omfang, f.eks. i Tønder by og Toftlund. Størrelsen på boligerne varierer en del, men set over et udgør antallet af 2-3-værelses boliger under 100 m 2 størstedelen af boligudbuddet i Tønder Kommune.

6 Nationale og lokale årsager og tendenser bag den stigende andel af ledige almene boliger Der er 2 hovedfaktorer som påvirker udlejningssituationen og dermed tomgangen i almene boliger. Almene samfundsmæssige strukturforhold antal arbejdspladser, befolkningsudviklingen, samfundsøkonomien (eks. muligheden for at eje ctr. at leje). Alt sammen samfundsmæssige forhold, som den almene boligsektor vanskeligt kan gøre noget ved, men alene må respondere på. Almene boligers konkurrenceevne i boligmarkedet sammensætning af boligmassen herunder kvaliteten af bebyggelserne/boligerne i forhold til efterspørgslen (tilgængelighed/elevator, image, arkitektonisk kvalitet af bebyggelsen/friarealer, socioøkonomiske forhold). Alt sammen forhold som kan påvirkes af den almene boligsektor og som tillige kan medvirke til at fremtidssikre bebyggelserne/boligerne og dermed bidrage til at løse bypolitiske udfordringer og udfordringer hidrørende fra den samfundsmæssige udvikling. Befolkningsudviklingen På nationalt niveau er det konstateret, at der er en klar sammenhæng mellem den demografiske udvikling og antallet af ledige boliger. Antallet af ledige boliger (herunder almene) stiger i de kommuner hvor antallet af arbejdspladser og befolkningstallet falder. Tønder Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fra 2014 frem til Prognosen viser, at folketallet ventes at falde fra personer pr. 1. januar 2014 til ca personer pr. 1. januar Det svarer til en nedgang i folketallet på personer eller 9 % over de 11 år. Faldet i indbyggertallet medfører som en afledt konsekvens et mindre behov for boliger. Udviklingen i befolkningstallet er dog ikke ligefrem proportionelt med behovet for boliger, da også andre faktorer spiller ind på boligefterspørgslen. Ændringer i familiemønsteret og husstandsstørrelsen, herunder det voksende antal af enlige voksne, medfører f.eks. efterspørgsel efter nye boliger. Det samme gør sig gældende for ændringer i alderssammensætningen. Den almindelige aldersudvikling vil føre til ændringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper, og kombineret med en stigende levealder, vil disse aldersgrupper vokse kraftigt. Begrebet benævnes udtynding og vil genere et stigende boligbehov. I løbet af de seneste 10 år er antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik steget med svarende til 5,5 % i landet under et. I samme periode er befolkningen kun steget med 4,6 %. Tønder Kommune har i samme periode haft et minus i antallet af husstande på 413 svarende til -2,3 %. Tilsvarende er befolkningstallet i Tønder Kommune i perioden faldet med borgere svarende til -7,5 %. Antallet af hustande modificerer således den faldende efterspørgsel efter boliger hidrørende fra den vigende befolkningsudvikling. Forudsætningen for at den almene boligsektor kan tilbyde fremtidssikrede løsninger til de mindre hussstande (de unge og de gamle ) er at man i sektoren har de rigtige varer på hylderne. I Nordjylland som er langt fremme med renovering/nedrenovering af almene bebyggelser, har statistikken vist, at lejeledigheden er

7 størst i de bebyggelser hvor der er gennemført mindst. Bebyggelser som føres op til en tidssvarende bebyggelse/boligkvalitet inde og ude, som har den rigtige sammensætning af boligmassen og som har tilgængelighed (elevator) i etageejendomme har den mindste lejeledighed. Denne tendens i efterspørgslen genfindes også i Tønder Kommune, hvor aktørerne på almenboligområdet vurderer, at udviklingen i efterspørgslen på almenboliger går mod søgning efter store, centralt beliggende boliger i tæt/lav bebyggelse. 4 De afdelinger, hvor der kan konstateres størst lejeledighed, er således typisk kendetegnet ved små boliger, der enten er beliggende i etagebebyggelser uden elevator, eller er beliggende udenfor hovedbyerne. Den ovenfor beskrevne befolkningsprognose er således ikke jævnt fordelt over hele kommunen. Hvor faldet i befolkningstallet i de 6 hovedbyer kun forventes at udgøre 7,5 % i perioden , forventes den i omegnsbyerne at udgøre 11,4 %. Udviklingen svarer til en videreførelse af den historiske befolkningsudvikling for perioden i Tønder Kommune. I den pågældende periode er befolkningstallet i omegnsbyerne med almene boliger faldet med over 7 %, mens faldet i de 6 hovedbyerne er på mellem 3-4 %. Denne udvikling er samtidig en bekræftelse på den nationale tendens om flytning fra land til by. At faldet i befolkningstallet i de 6 hovedbyer ikke er helt så stort skyldes bl.a., at folk flytter fra landområderne og de små omegnsbyer ind til hovedbyerne. Antallet af almene boliger i omegnsbyerne er dog ikke reduceret i takt med befolkningsudviklingen, og dette kan også aflæses i statistikken over ledige boliger. Hvor antallet af ledige almenboliger i de 6 hovedbyer udgør 3,5 % pr. 1. januar 2015, er det tilsvarende tal for ledige boliger i omegnsbyerne 12,5 % af de almene boliger, der er beliggende udenfor de 6 hovedbyer. Konsekvens af befolkningsudviklingen i Tønder Kommune for antallet af almenboliger På baggrund af dataene i befolkningsprognosen sammenholdt med de øvrige tilgængelige undersøgelser vurderes det, at der er behov for at tilpasse boligudbuddet i Tønder Kommune herunder også antallet af almene boliger - til det faldende befolkningstal. Nedgangen i folketallet i Tønder Kommune på 9 % over en 10-årig periode skal sammenholdes med den nationale tendens til, at antallet af husstande de sidste 10 år er steget med 5,5 %. Stigningen i antallet af husstande vurderes dog kun at slå fuldt igennem i områder, hvor der også sker en stigning i befolkningstallet. Det vurderes derfor, at antallet af almene boliger generelt bør reduceres med minimum 5 % 5 inden 2025, svarende til ca. 120 boliger. Dette tal svarer samtidig til det højest konstaterede antal ledige almene boliger i Tønder Kommune, som i november 2014 udgjorde 116 boliger. Ved reduceringen af antallet af almene boliger bør der tages højde for de lokale udviklingstendenser, således at der reduceres med forholdsvis flere almene boliger i de mindre omegnsbyer, hvor befolkningstallet forventes at falde mere end i hovedbyerne. 4 Efterspørgslen efter større boliger er også beskrevet i DREAMs Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel fra april Denne udvikling skal sammenholdes med befolkningsprognosens forventning til en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne i den gamle del af boligmassen generelt ventes at falde. 5 En reduktion i antallet af almene ældreboliger med kommunal anvisningsret er ikke medregnet i de 5 %.

8 Reduktionen i antallet af almene boliger kan ikke stå alene, men skal kombineres med tiltag til modernisering af de tilbageværende almene boliger, så disse fremstår som et attraktivt tilbud på linje med det øvrige udbud af boliger i Tønder Kommune. Konkurrencen med det private boligmarked En anden faktor der spiller ind på søgningen efter almene boliger er den strukturelt betingede konkurrence med det private boligmarked, herunder både de private udlejere samt mulighederne for selv at eje sin bolig. Den økonomiske udvikling i Danmark siden krisen satte ind i 2007/08 har medført, at boligpriserne i især yderområderne er faldet betragteligt. Samtidig er det blevet historisk billigt at optage lån til finansiering af en bolig, herunder også boliger til erhvervsmæssig udlejning. Sammenholdt med, at huslejeniveauet for almene boliger er detailreguleret i lovgivningen, og derfor ikke kan sænkes i takt med markedsvilkårene, er det i mange områder blevet forholdsvist billigere at købe sin egen bolig end at leje. Og på det private udlejningsmarked er udlejerne ikke på samme måde begrænset af at skulle fastsætte huslejen efter detaljerede lovregler, og kan derfor tilbyde billige udlejningsboliger i konkurrence med de mere regulerede almene boliger. Udviklingen i søgningen mod ejerboligerne genspejles i den udarbejdede befolkningsprognose for i Tønder Kommune. Her forventes boligudbygningen i årene at udgøre i alt 188 boliger, hvilket svarer til 17 boliger pr. år. Af de nyopførte boliger ventes over to tredjedele at være parcelhuse (ejerboliger), en femtedel rækkehuse og resten etageboliger. Det er ikke muligt at udskille de to sidstnævnte boligtyper i henholdsvis private og almennyttige boliger % 9% 13% 16% 4% % 20% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Anden boligtype Den forventede udvikling i boligudbygningen skal dels sammenholdes med antallet af tilflyttere pr. ny bolig, og dels med den forventede splitfaktor på Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhus 2,76 Rækkehus 1,58 Etagebolig 1,71 6 Splitfaktoren er udtryk for forholdet mellem interne og eksterne flytninger, dvs. andelen af tilflytteres fra henholdsvis Tønder Kommune selv og andre kommuner. En splitfaktor på 10 vil sige, at 1/10 af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens de resterende tilflyttere til nye boliger kommer fra Tønder Kommune selv.

9 Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Prognosetallene bekræfter dermed udviklingen mod, - at byggeriet af ejerboliger (parcelhuse) forventes at dominere boligudbygningen i Tønder Kommune de næste 10 år, - at der kommer forholdsvis flere tilflyttere pr. nyt parcelhus, og - at disse tilflyttere for 9/10 dels vedkommende er interne flytninger. Ud fra prognosen er det dog ikke muligt at fastslå, hvilken boligform de interne flytninger flytter fra. Kuben Management har dog tidligere udarbejdet en analyse af bl.a. flyttemønstre på Lollands boligmarked. Data herfra viser, at beboere i almene boliger, der flytter internt i kommunen, typisk enten flytter til en anden almen bolig eller til en ejerbolig. Omvendt er omfanget af interne flytninger fra ejerbolig til almen bolig beskedent. Derudover er de stigende udfordringer med at få solgt ejerboliger i yderområderne medvirkende til at mindske mobiliteten på boligmarkedet. Dette vurderes især at have konsekvenser for de almene ældreboliger, hvor potentielle nye boliglejere ikke kan få solgt deres ejerbolig, og derfor ikke har råd til at flytte ind til en mere overkommelig lejebolig i byen. Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk. DREAM Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel, april COWI Befolkningsprognose for Tønder Kommune, april 2014

10 Indsatsområder Som led i arbejdet med at fremtidssikre det almene boligområde i Tønder Kommune, så de almene boliger også fremover udgør et attraktivt og tidssvarende boligtilbud, skal der både fra boligforeningernes side samt fra kommunens side sættes ind med prioriterede indsatser: Investeringer i renovering af de almene boliger skal prioriteres og målrettes i forhold til de identificerede tendenser indenfor den nationale og lokale udvikling og de lokale behov. Ud fra befolkningsprognosen skal der foretages en vurdering af, hvor i kommunen der er behov for og efterspørgsel til almene boliger. Udbuddet af almene boliger i Tønder Kommune skal tilpasses efterspørgslen, f.eks. i form af nedrenovering (nedlæggelse) af ikke attraktive boliger, frasalg af ejendomme, sammenlægning af boliger til større enheder eller øge tilgængeligheden til boligerne. Midlerne hertil skal målrettes i forhold til at optimere effekten. Ombygge og ommærke almene boliger til andre målgrupper, hvilket især er relevant fsva. almene ældreboliger med kommunal anvisningsret. Boligforeningerne bør konsolidere deres økonomi, således at der opnås økonomisk råderum til løbende at finansiere nødvendige vedligeholdelsesprojekter. Udover tiltag til nedbringelse af lejetab kan der arbejdes i sammenlægninger af afdelinger/foreninger, så omkostninger og risici kan fordeles over flere. Foretage markedsføringstiltag til at øge bevidstheden om og efterspørgslen efter almene boliger. Et af redskaberne hertil er bl.a. øget anvendelse af den fleksible udlejningsaftale. Kombinere med en helhedsorienteret boligsocial indsats, f.eks. i forhold til kondemnering af dårlige, usunde private boliger med samtidig anvisning af en almen bolig. Fremtidssikringen af de almene boliger i Tønder Kommune skal både koordineres på tværs af afdelinger og boligorganisationer, og med Tønder Kommune som bindeled. Dette er nødvendigt for at sikre, at der ikke investeres økonomiske midler og ressourcer i at renovere eller udbygge almene boliger, hvor der ikke er behov for boligerne. Formålet hermed er at sikre, at der også fremadrettet findes attraktive, sunde almene boliger for alle indkomstgrupper i Tønder Kommune at udbuddet af almene boliger er tilpasset efterspørgslen både i de enkelte byer og i kommunen som helhed at boligorganisationerne og kommunen sikres fleksibilitet og handlefrihed i forhold at bygge nye boliger, hvor der er behov herfor som led i den fremadrettede byudvikling

11 Registrering og oversigt over ledige almene boliger i Tønder Kommune Registrering af ledige lejligheder Boligorganisationerne indberetter ledige lejligheder på Landsbyggefondens hjemmeside under den respektive boligtype (familie, ældre, ungdom). Som ledige anses alene lejligheder, som påfører afdelingen økonomisk tab. Lejligheder, der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller fordi kommunen råder over lejlighederne (ældreboliger), anses således ikke for ledige. Det bemærkes, at midlertidigt tomme lejligheder samt lejligheder benyttet til genhusning pga. istandsættelse eller renovering, vil efter endt arbejde igen tælle med i opgørelsen. Fra det øjeblik, hvor der foreligger en politisk godkendelse ved skema A, er der ikke lejetab for afdelingen på de pågældende boliger og derfor udgår boligerne fra opgørelsen. Landsbyggefondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler. Indberetningen af ledige boliger sker omkring den 10. i måneden og medtages i opgørelsen pr. den 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i skrivelse af 15. juni 2012 utvetydigt meddelt, at kommunen er forpligtet til at nedbringe boligledigheden, til mindre end 2 %, forinden der kan gives tilsagn til nye almene boliger. Tønder Kommune har derfor i samarbejde med Boligorganisationerne i Tønder Kommune udarbejdet en foreløbig indsatsplan, for reduktion i antallet af almene boliger på minimum 63 boliger over de kommende 3-4 år. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fik i 2013 et ændret lovforslag igennem. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger, forslaget trådte i kraft den 1. april Ændringen af 2 pct.-reglen fremgår af 115, stk. 7»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis den meddeler tilsagn til nye almene familie- og ungdomsboliger på et tidspunkt, hvor det samlede antal ledige familie- og ungdomsboliger i kommunen, som medfører lejetab, overstiger 2 pct. Antallet af ledige boliger opgøres som det samlede antal ledige almene familie- og ungdomsboliger og ledige ungdomsboliger tilhørende en selvejende institution, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter denne lov eller tidligere love om boligbyggeri. Underretningen skal indeholde opgørelsen nævnt i 2. pkt., oplysning om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen har iværksat for at nedbringe boligledigheden, og oplysning om baggrunden for, at kommunalbestyrelsen har fundet det nødvendigt at give tilsagn til nyt alment boligbyggeri.«loven indebærer desuden, at kommunerne skal underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis de giver tilsagn til nye almene familie- eller ungdomsboliger på et tidspunkt, hvor boligledigheden for disse boligtyper overstiger mere end 2 pct. Underretningen skal dels indeholde opgørelsen over boligledigheden, oplysning om hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at nedbringe ledigheden og en begrundelse for, at der trods den konstaterede ledighed i kommunen skønnes behov for at give tilsagn til nye boliger.

12 Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen uanset boligledigheden i kommunen skal kunne give tilsagn til ældreboliger. I den forbindelse foreslås, at ældreboliger helt udgår af opgørelsen over ledige boliger og med den begrænsede boligledighed i disse boliger kan ændringen umiddelbart medføre en mindre stigning i den procentuelle boligledighed, når den alene opgøres for ungdoms- og familieboliger. Oversigt over ledige boliger pr. 1. januar 2015 hos almene boligorganisationer Boligorganisation Boliger i alt Ledige boliger 1. januar 2015 % Ledige boliger 1. januar 2015 Løgumkloster AB ,3% Højer AB 1) ,1% Skærbæk Boligforening 2) ,9% Toftlund AB ,9% Tønder AB ,7% Tønder Boligselskab ,2% Tønder Ældreboligselskab ,0% I alt ,0% Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret. Oversigt over ledige boliger opdelt på længde pr. 1. januar 2015 Boligorganisation <½md ½-1½ md 2-2½ md >3 md Ialt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening 2) Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret. Oversigt over ledige boliger opdelt på byggeri pr. 1. januar 2015 Boligorganisation Nyt Nyere Ældre Ialt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening 2) Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret.

13 Oversigt over ledige boliger opdelt på type pr. 1. januar 2015 Boligorganisation Ledige Boliger Fam Ungd Æld I alt Boliger i alt Fam Ungd Æld I alt Løgumkloster AB Højer AB 1) Skærbæk Boligforening Toftlund AB Tønder AB Tønder Boligselskab Tønder Ældreboligselskab I alt Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. Udvikling i indbyggertal 1. januar. Hovedbyer Løgumkloster ,5% Bredebro ,3% Højer ,5% Skærbæk ,3% Toftlund ,9% Tønder ,4% I alt hovedbyer ,5% Omegnsbyer Bedsted ,7% Øster Højst ,9% Nørre Løgum ,1% Visby ,9% Ballum ,0% Døstrup ,2% Rømø ,7% Vodder ,9% Agerskov ,5% Arrild ,6% Jejsing ,3% Abild ,3% Møgeltønder ,7% I alt omegnsbyer ,4% Note: Grundlaget er de gamle skoledistrikter. Alle byer er med opland.

14 Ledige boliger opdelt på hovedbyer og omegnsbyer 1. januar 2015 Hovedbyer Ledige boliger Familie Ungdom Ældre Boliger i alt Familie Ungdom Ældre Løgumkloster Bredebro Højer 1) Skærbæk 2) Toftlund Tønder I alt hovedbyer Omegnsbyer Ledige boliger Familie Ungdom Ældre Boliger i alt Familie Ungdom Ældre Bedsted Øster Højst Nørre Løgum Visby Ballum S. Sejerslev Døstrup Rømø Vodder Agerskov Arrild Jejsing Abild Møgeltønder Bevtoft, Haderslev I alt omegnsbyer Noter: 1) 8 boliger i Højer AB taget ud af drift (lagt kolde) og indgår ikke i oversigten. 2) Heraf 4 boliger i 2 plan som ikke kan udlejes pga. ustabilitet. Ønskes nedrenoveret.

15 Indsats- og handlingsplanens aftalte projekter I det følgende gennemgås og belyses indsats- og handlingsplanens renovering/ nedrenoveringsprojekter. Indledningsvis beskrives de enkelte projekters/bebyggelsers udfordringer og de løsningsforslag der bringes i spil i forhold til at nedbringe tomgangen og forbedre bebyggelsernes konkurrenceevne fremadrettet. Den samlede anlægsøkonomi herunder evt. kommunale økonomiske konsekvenser belyses. Afslutningsvis angives den aftalte tidsplan som boligselskabet skal arbejde for at realisere og de skønnede effekter på konkurrenceevnen for bebyggelsen herunder tomgangen opgøres. Indsats- og handlingsplanen er udarbejdet under den forudsætning, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at igangsætte nye almennyttige boligprojekter, hvilket principielt forudsætter relevante begrundelser, som en del af en samlet indsats- og handlingsplan for at være overensstemmende med det lovforslag, som tidligere beskrevet, til ændring af bl.a. 2 % reglen jf. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Fremadrettet vil der altså være mulighed for, hvor det er velbegrundet, at give tilsagn til nye almene eks. familie- eller ungdomsboliger selvom boligledigheden for disse boligtyper overstiger 2 %. Meddelelse af nye tilsagn bør dog forudsætte at Kommunalbestyrelsen har truffet foranstaltninger til at nedbringe boligledigheden. Nærværende indsats- og handlingsplan udgør som nævnt rammen for Kommunalbestyrelsens initiativer/foranstaltninger mhp. at få genskabt en robust handlefrihed for brug af almene boliger som udviklingsinstrument i kommunens bosætningspolitik.

Handlingsplan for perioden 2013-2016 for fremtidssikring af Almene Boligers konkurrenceevne i Haderslev Kommune

Handlingsplan for perioden 2013-2016 for fremtidssikring af Almene Boligers konkurrenceevne i Haderslev Kommune Handlingsplan for perioden 213-216 for fremtidssikring af Almene Boligers konkurrenceevne i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status og tendenser i efterspørgslen efter almene boliger

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017 TEMASTATISTIK 217:2 Ledige boliger i den almene boligsektor januar 216 januar 217 I januar 217 er der 1.637 boliger i den almene boligsektor. Siden januar 216 er antallet af boliger steget med 69 boliger,

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere