BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG"

Transkript

1 BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010

2 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 1. december 2009 til den 26. januar Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller via til: Fristen for indsigelser m.m. udløber tirsdag den 26. januar 2010 kl. 14. Lokalplanforslaget kan ses hos Borgerservice på rådhusene i Brønderslev og Dronninglund. Åbningstider: Mandag - onsdag kl Torsdage kl Fredage kl Lokalplanforslaget kan desuden ses på kommunens biblioteker i de normale åbningstider og på kommunens hjemmeside: Når lokalplanen er endeligt godkendt kan den downloades fra kommunens hjemmeside. Planen kan også fås hos Borgerservice. Spørgsmål til planen kan rettes til: Tine Astrup Jakobsen Tlf.: Kortmateriale: ORTO-DK 2008 Scankort A/S

3 Lokalplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplanredegørelse 7 Lokalplanens baggrund og formål 7 Lokalplanens område 9 Lokalplanens omgivelser og beliggenhed 9 Lokalplanens indhold 9 Servitutter 12 Lokalplanens forhold til anden lovgivning 12 Lokalplanens forhold til anden planlægning 14 Miljøvurdering 17 Planbestemmelser 21 1 Lokalplanens formål 21 2 Lokalplanens område 21 3 Områdets anvendelse 21 4 Udstykninger 21 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Tekniske anlæg 22 7 Bebyggelsens omfang og placering 23 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 23 9 Ubebyggede arealer Miljø Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 25 Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1 Matrikelkort 28 Kortbilag 2 Administrationsplan 29 Bilag 3 - Vejledning om miljøklasser 30 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) 37 Vedtagelsespåtegning 39 Miljørapport 43 Brønderslev Kommune 3

4 Vejledning Lokalplan Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre afgrænset område i kommunen. Lovgrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner fremgår af Lov om Planlægning (Planloven). Hvad indeholder en lokalplan? En lokalplan fastsætter forskellige juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af lokalplanområdet. En lokalplan kan bl.a. indeholder bestemmelser om, at et område overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, arealanvendelse, bebyggelsens placering, omfang og udseende samt vej-, sti- og parkeringsforhold. Desuden kan en lokalplan indeholde bestemmelser om, at der skal oprettes en grundejerforening og ophævning af tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen. Medfører en lokalplan handlepligt? Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. Den bindende virkning betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod som hovedregel ikke nogen virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der dermed kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. En lokalplan medfører dermed ikke handlepligt. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Derudover har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Desuden har Byrådet ret til at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en bestemt udvikling. Hvordan inddrages borgerne? En lokalplan er et politisk vedtaget dokument og er dermed en del af den demokratiske procedure. For at sikre borgernes indsigt i og mulighed for indflydelse på kommunens planlægning skal alle lokalplaner være fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger inden lokalplanen kan vedtages endeligt af Byrådet. I den periode har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen. Kan der dispenseres fra en lokalplan? Byrådet har mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Planens principper omfatter bl.a. lokalplanens formål og planens anvendelsesbestemmelser. Desuden betegnes fordeling mellem bebyggelse og friarealer som en del af lokalplanens princip. Udgave: Brønderslev Kommune

5 Lokalplan Vejledning Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består af tre dele: - en redegørelse, - en række bestemmelser og - et sæt kortbilag. Lokalplanens redegørelse findes forrest i lokalplanen og indeholder en beskrivelse af lokalplanens hovedindhold. Desuden beskriver redegørelsen lokalplanens forhold til anden planlægning, eksempelvis kommuneplanen, som er gældende indenfor lokalplanens område og som har indflydelse på udformningen af lokalplanbestemmelserne. På samme måde beskriver redegørelsen lokalplanens forhold til anden lovgivning som eksempelvis Naturbeskyttelsesloven. Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet på det tidspunkt lokalplanen er udarbejdet og er ikke juridisk bindende. Lokalplanens bestemmelser er den juridisk bindende del af lokalplanen. Bestemmelserne omfatter bl.a. lokalplanens formål, hvilke ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Lokalplanens kortbilag findes bagerst i lokalplanen. Kortbilagene består oftest af: - et matrikelkort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - en administrationsplan, der viser hvordan området er planlagt. Administrationsplanen understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser. Kommuneplantillæg En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Hvis en lokalplan strider mod kommuneplanen og Byrådet ønsker lokalplanen gennemført skal Byrådet vedtage et kommuneplantillæg. Hvorvidt der er udarbejdet et kommuneplantillæg til en lokalplan fremgår af lokalplanens forside. Derudover vedlægges kommuneplantillægget bagerst i lokalplanen. Klageregler Der kan klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, om kommunen følger planlovens regler og om der er hjemmel til en afgørelse. Retlige spørgsmål er bl.a. om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler, om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens regler om borgerinddragelse, om der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan, om lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med planloven m.m. Man kan derimod ikke klage over planens politiske indhold. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Naturklagenævnet opkræver et Brønderslev Kommune 5

6 Vejledning Lokalplan gebyr på 500 kr. som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Indgivet klage har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Miljøscreening og miljøvurdering Med indførelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - lov nr. 316 af 5. maj skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer, mens planerne er under udarbejdelse og politisk behandling. Loven indebærer, at offentlige myndigheder har pligt til at foretage en vurdering af lokalplaner, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Miljøscreeningen viser, at gennemførelse af nærværende lokalplan kan medføre en væsentlig indvirkning af miljøet i forhold til natur og utryghed for naboerne. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens bestemmelser. Miljøvurderingen er vedlagt som et bilag til lokalplanen. I planens offentlighedsperiode har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til miljøvurderingen. Afgørelsen om, at der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen kan påklages til Naturklagenævnet inden for en klagefrist på 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Udgave: Brønderslev Kommune

7 Lokalplan Redegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund og formål Velfærdsministeriet har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 afsat 16 mio. kr. til etablering af en ny sikret ungdomsinstitution. Den nye institution skal etableres i Region Nordjylland. Region Nordjylland har udvalgt Brønderslev Kommune som hjemsted for den nye sikrede institution, der etableres i tilknytning til psykiatrisk sygehus nord for Brønderslev by. Formålet med lokalplanen er derfor at skabe det planmæssige grundlag for etablering af institutionen. Den sikrede institution forventes at indeholde pladser. Institutionens målgruppe er kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge under 18 år. Der forventes ca. 40 ansatte på institutionen. MEE M RRKK UU RRVV EEJJ HJ HJØR ØRRI RING NGVE VEJJ Figur 1: Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed i forhold til Brønderslev by. Illustrationen er ikke målfast. Placering af en sikret ungdomsinstitution har været fremlagt i foroffentlighed fra den 18. september 2008 til den 16. oktober I løbet af offentlighedsperioden modtog Brønderslev Kommune 6 høringssvar, heraf ét fra Miljøcenter Århus, ét fra Skov- og Naturstyrelsen, ét fra Reservelægerådet ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus og 3 fra borgere. Bemærkningerne fra borgerne var underskrevet af i alt 24 omkringboende. Der blev desuden afholdt borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen. Lokalplan Fremtidig byudvikling Eksisterende byzone Brønderslev Kommune 7

8 Redegørelse Lokalplan Figur 2 og 3: viser eksisterende boligbebyggelse og institutionsbebyggelse ved psykiatrisk sygehus. Figur 4 og 5: viser udformning og udsmykning af områdets veje samt eksisterende institutionsbyggeri. Figur 6 og 7: viser den del af psykiatrisk sygehus, der grænser op til lokalplanområdet. Udgave: Brønderslev Kommune

9 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter et ca m 2 stort areal i tilknytning til psykiatrisk sygehus ved Hjørringvej i Brønderslev. Arealet er beliggende i landzone og overføres til byzone med lokalplanen. Arealet, hvor den sikrede ungdomsinstitution ønskes opført henligger i dag som et grønt område, der er delvist skovbevokset til brug for psykiatrisk sygehus. Lokalplanens omgivelser og beliggenhed Lokalplanen afgrænses mod nord, øst og vest af psykiatrisk sygehus arealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et beplantningsbælte mod en tilstødende landbrugsejendom. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord-øst for Brønderslev by og er beliggende ca. 500 m fra den nuværende byzoneafgrænsning af boligområdet Nordbyen. Nordbyen er den planlagte udviklingsretning for Brønderslev by. I masterplanen for Nordbyen er den nordlige bydel planlagt umiddelbart vest for psykiatrisk sygehus arealer på den anden side af Hjørringvej, se figur 1. Ved Nordbyens udbygning vil der være en afstand på ca. 200 m til den sikrede institution. Lokalplanområdet er vurderet som velegnet til placering af en sikret institution, da området er beliggende med gode infrastrukturelle forbindelser ud til Hjørringvej og kort afstand til motorvejen. Desuden ligger området uden for de områder, der er udlagt til fremtidig byudvikling af Brønderslev by, og den sikrede institution vil dermed ikke i fremtiden blive omkranset af byudvikling. Psykiatrisk sygehus område, som den sikrede institution etableres i tilknytning til, fremtræder harmonisk, se figur 2-7. Den eksisterende bebyggelse i området er opført med ensartet tagkonstruktion og tagmaterialer. Den eksisterende bebyggelse er primært opført i én etage. Bebyggelsen er opført enten i gule teglsten eller betonelementer. Psykiatrisk sygehus område fremtræder desuden åbent og grønt, og bebyggelsen virker ikke dominerende i forhold til landskabet. Områdets grønne karakter ønskes bevaret i nærværende lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 5000 m 2 institutionsbebyggelse. Bebyggelsen skal placeres inden for det byggefelt, der er vist på kortbilag 2. Figur 8 på næste side viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udnyttes. Der skal etableres i alt 4000 m 2 ny beplantning inden for lokalplanområdet. Beplantningen skal etableres som erstatning for den beplantning, der fældes i forbindelse med bebyggelsen og samtidigt bidrage til at sløre bebyggelsen og indhegningen. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om at bevare dele af den eksisterende beplantning. Lokalplanen har desuden til formål at overføre området til byzone. Brønderslev Kommune 9

10 Redegørelse Lokalplan Figur 8: Illustrationsplan, der viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udnyttes. Planen er ikke bindende. Illustrationen er ikke målfast. Udgave: Brønderslev Kommune

11 Lokalplan Redegørelse Indhegning Lokalplanen giver mulighed for at etablere indhegning af institutionens område samt indhegning af udearealer i forbindelse med den enkelte bebyggelse. Indhegningen kan etableres med en maksimal højde på 5 m. Indhegningen skal sløres med beplantning. Figur 9-11 viser et eksempel på, hvordan indhegningen kan udføres. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet har vejadgang fra stikvejen Hjørringvej som vist på kortbilag 2. Adgangsvejen til den sikrede ungdomsinstitution skal anlægges i en bredde på 5 m. Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes til én selvstændig ejendom. Udstykning af institutionen kan have en anden afgrænsning end lokalplanområdet. Teknisk forsyning Elforsyning til området skal ske via Nyfors. Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Vand A/S. Lokalplanområdet ligger uden for Brønderslev Kommunes spildevandsplan, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Spildevand kan enten afledes til renseanlæg ved psykiatrisk sygehus eller til offentlig kloakledning langs Hjørringvej. Der kan etableres regnvandsbassin inden for lokalplanområdet. Bebyggelse med en varmekapacitet under 0,25 MW skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas, da ejendommen er beliggende i et naturgasforsyningsområde. Ved bebyggelse med en varmekapacitet over 0,25 MW skal der udarbejdes et projektforslag iht. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvori institutionens varmeforsyning skal fastlægges. Brønderslev Psykiatrisk Sygehus er forsynet med naturgas. Figur 9-11: viser eksempler på, hvordan indhegning af institutionen kan udføres. Illustrationerne er ikke bindende. Brønderslev Kommune 11

12 Redegørelse Lokalplan Servitutter Der er udarbejdet servitutredegørelse vedrørende de på matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder tinglyste servitutter. Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen: Dokument om fredskov mv. Dokumentet findes ikke i akten, men omhandler formodentligt fredskovsareal i den nordlige del af ejendommen, der ikke berører lokalplanområdet Dokument om færdselsret mv. Omhandler ikke lokalplanområdet Dokument om adgangsbegrænsninger mv. Dokumentet omhandler adgangsbegrænsninger fra Hjørringvej Dokument om byggelinier mv. Dokumentet omhandler en byggelinie på 30 m fra vejmidten af Hjørringvej inden for hvilken, der ikke må opføres bebyggelse. Lokalplanområdet berøres ikke af byggelinien Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. Omhandler høj- og lavspændingskabler. Dokumentet kan omhandle lokalplanområdet. Kablernes placering bør derfor undersøges, inden anlægsarbejdet igangsættes Dokument om forsyningsledning mv. transformerstation Dokument om placering af transformerstation samt høj- og lavspændingsledninger, der ikke berører lokalplanområdet Dokument om kabler mv. Dokument om placering af transformerstation samt høj- og lavspændingsledninger, der ikke berører lokalplanområdet. De tinglyste servitutter er ikke i strid med lokalplanen. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at det er ejers eget ansvar at sikre sig, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at det ikke er alle rør, ledninger og kabler, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Miljøklasser Miljøklassificering indgår i kommuneplanen. I bilag 3 ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning, og et højt tal betyder stor miljøpåvirkning. Der må i lokalplanområdet alene etableres erhverv/aktiviteter, der henhører i miljøklasse 1-3, dvs. virksomheder/aktiviteter, der påvirker omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre omfang. Se mere om miljøklasser i bilag 3. Udgave: Brønderslev Kommune

13 ME R K UR VE J Lokalplan Redegørelse Bestemmelserne om miljøklasser bruges i forbindelse med etablering af erhverv/aktiviteter inden for lokalplanens område. Miljøklasserne angiver hvilke erhverv/aktiviteter, der erfaringsmæssigt kan indpasses i området uden genevirkninger. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinier i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Der må ikke etableres bebyggelse inden for en afstand på 300 m af skove. Da lokalplanens formål er at muligøre institutionsbebyggelse inden for lokalplanområdet, kræver virkeliggørelse af lokalplanen en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Dispensation behandles i forbindelse med byggeansøgningen. Lokalplanens forhold til skovbyggelinien er nærmere behandlet i miljørapporten. Fredskov Lokalplanområdet er beliggende i tilknytning til fredskov i henhold til skovloven. Lokalplanen strider ikke mod skovloven. De fredskovspligtige arealer ses på figur 12. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere vejadgang gennem fredskoven som vist på kortbilag 2 såfremt der opnås tilladelse hertil i forhold til skovloven. Figur 12: Kort over lokalplanområdets beliggenhed i forhold til fredskovsarealer. Illustrationen er ikke målfast. Jordforurening Matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder står som uafklaret på Region Nordjyllands liste over forurenede og muligt forurenede grunde. HJ ØR R ING VE J Lokalplan Fredskov Brønderslev Kommune 13

14 Redegørelse Lokalplan Brønderslev Kommune vil i samarbejde med Region Nordjylland vurdere om der skal igangsættes en kortlægning til V1 eller V2. Kortlægning til V1 eller V2 kan medføre krav om tilladelse i følge jordforureningslovens 8 da institutionsbebyggelse anses som følsom arealanvendelse. Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening, skal arbejdet standses, og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Jordforureningslovens V1 betyder vidensniveau 1, måske forurenet og benyttes hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. V2 betyder vidensniveau 2, konstateret forurening og forudsætter dokumentation for forureningen. V2 bygger derfor som hovedregel på tekniske undersøgelser af jorden. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til Jordforureningslovens 71. Lokalplanområdet kan være omfattet af regler for flytning af jord mellem forskellige ejendomme. Kontakt Teknik og Miljø for nærmere oplysninger. Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal bygherren iagttage museumslovens om arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Ved henvendelse udtaler museet sig gerne om muligheden for fund af arkæologisk betydning samt om konsekvenser for finansiering. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Tlf , Tilladelse efter anden lovgivning Virkeliggørelse af lokalplanen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til byggeri inden for skovbyggelinien. Dispensation fra skovbyggelinien behandles af Brønderslev Kommune i forbindelse med byggeansøgning. Den alternative vejadgang vist på kortbilag 2 kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen i henhold til skovloven. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanen er omfattet af regionplanens retningslinie om regional lokaliseringspolitik. Ifølge retningslinie skal placering af offentlige institutioner ske i overensstemmelse med den regionale lokaliseringspolitik i en samlet afvejning med de sektorhensyn, der skal tilgodeses ved etablering af institutionen. Ifølge den regionale lokaliseringspolitik skal regionale institutioner placeres i egnshovedbyer eller egnsbyer. Brønder- Udgave: Brønderslev Kommune

15 Lokalplan Redegørelse Regionplan 2005 er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplandirektiv, der administreres af staten. Indtil kommunerne har udarbejdet og vedtaget kommuneplan 2009, som omfatter regionplanens retningslinier, er bestemmelserne i Regionplan 2005 fortsat gældende. slev er i regionplanen udpeget til egnsby. Placering af den sikrede institution i Brønderslev er dermed i overensstemmelse med regionplanens lokaliseringspolitik. Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet både over for kendte og fremtidige forureningskilder. Ifølge regionplanen kan der ske byudvikling i områder med drikkevandsinteresser. Lokalplanen er omfattet af regionplanens retningslinie 5.1.6, der fastsætter, at byudvikling skal gennemføres på en sådan måde, at der tages hensyn til jordbrugs- og naturinteresserne. Udlæg af lokalplanens område til institutionsområde medfører ikke restriktioner for de omkringliggende landbrug, da de allerede er pålagt restriktioner i forhold til psykiatrisk sygehus. Lokalplanens forhold til naturinteresserne er beskrevet i miljøvurderingen. Regionplanens retningslinie om generelle naturhensyn fastsætter, at der ved ændret arealanvendelse skal tages hensyn til bevarelse og forbedring af landskabs- og naturværdier, herunder levesteder for planter og dyr samt kulturhistoriske interesser. Lokalplanen giver mulighed for fældning af et eksisterende stykke skov, men fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres ny beplantning til erstatning for den beplantning, der fældes. Lokalplanens forhold til regionplanens retningslinie er nærmere beskrevet i miljørapporten. Kommuneplanen Lokalplanen er placeret i kommuneplanens rammeområde 1972, se figur 13 på næste side. Kommuneplanramme 1972 udlægger området til offentlige formål såsom sygehus, plejehjem og lignende. Ny bebyggelse inden for området skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Området fastholdes i landzone. Da lokalplanområdet overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse er lokalplanen i strid med de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for at overføre området til byzone. De øvrige rammer fastholdes uændret i kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget er vedlagt lokalplanen. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres til byzone med lokalplanen. Det er Brønderslev Kommunes hensigt at overføre hele psykiatrisk sygehus område til byzone ved fremtidig lokalplanlægning. I kommuneplan 2009, der er under udarbejdelse, forudsættes hele arelaet overført til byzone. Brønderslev Kommune 15

16 Redegørelse Lokalplan Gælder indtil vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 (B) 1995 HJØRRINGVEJ 1972 MERKURVEJ Figur 13: Oversigtskort over gældende kommuneplanrammer. Udgave: Brønderslev Kommune

17 Lokalplan Redegørelse Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven) skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, der bl.a. fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planer, der giver mulighed for rydning af skov med henblik på anden arealudnyttelse. Brønderslev Kommune har derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening af hvilke forhold, der skal miljøvurderes i henhold til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2. Screeningen viste, at lokalplanforslaget vurderes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet på to områder natur/landskab og tryghed. Miljøvurderingen er derfor afgrænset til at omhandle lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser på de to områder. Miljørapporten er vedlagt som et bilag til lokalplanforslaget. Ikke-teknisk resumé Miljøvurderingsloven indeholder krav om, at en miljørapport skal indeholde et ikke-teknisk resumé af de oplysninger miljørapporten indeholder. Det ikke-tekniske resumé er placeret hér i lokalplanforslagets redegørelse, mens den resterende del af miljøvurderingen kan læses i miljørapporten. Natur/Landskab Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere institutionsbebyggelse inden for naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie og fælde en del af et eksisterende stykke skov. Brønderslev Kommune har vurderet, at etablering af institutionen på det pågældende areal vil medføre et naturmæssigt og landskabsmæssigt tab. Lokalplanområdet indeholder i dag landskabelige kvaliteter i form af flotte og markante overgange mellem åbne arealer og skovarealer. Disse overgange forsvinder eller reduceres kraftigt med lokalplanforslaget. Ved fældning af en del af det eksisterende skovstykke reduceres områdets naturindhold væsentligt. For at afbøde de negative konsekvenser i forhold til natur og landskab har Brønderslev Kommune indarbejdet en række afbødende foranstaltninger i lokalplanforslaget: - Etablering af minimum 4000 m 2 erstatningsbeplantning. - Krav om udarbejdelse af beplantningsplan. - Krav om bevaring af minimum 1400 m 2 eksisterende beplantning inden for byggefeltet. - Placering af byggefelt i forhold til eksisterende fredskov. Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at området efter en årrække vil opnå et naturindhold svarende til det nuværende. Tryghed I lokalplanens foroffentlighed kom det, i forbindelse med indsigelser og borgermøde, til udtryk, at naboer til den kommende sikrede institution føler sig utrygge ved institutionens påvirkning af nærområdet og særligt eventuelle flugtforsøg fra institutionen. Brønderslev Kommune 17

18 Region Nordjylland har redegjort for en række af borgernes spørgsmål og bekymringer. Region Nordjylland kan ikke give garanti for, at der ikke vil ske flugtforsøg fra institutionen. Statistik fra de eksisterende sikrede institutioner viser, at der sker et mindre antal flugtforsøg fra institutionerne årligt. Der er dog intet, der tyder på, at nærområder til tilsvarende institutioner er blevet yderligere belastet af kriminalitet. Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at fastsætte krav til Region Nordjylland om information og dialog med naboerne eksempelvis i forbindelse med flugt fra institutionen. Brønderslev Kommune vil dog opfordre Region Nordjylland til, i samarbejde med naboer, at fastsætte en procedure for orientering om flugtforsøg og institutionens generelle drift.

19 Lokalplan PLANBESTEMMELSER

20

21 Lokalplan Forslag til bestemmelser Planbestemmelser Tekst i bokse er vejledningstekst og har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Vejledningsteksten er ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende, medmindre de har hjemmel i anden gældende lovgivning. I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge, områdets anvendelse til institutionsformål, at der etableres ny beplantning, at overføre lokalplanområdet til byzone. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder samt alle matrikler, der efter den 23. juni 2009 udstykkes herfra. Området er vist på kortbilag Arealet overføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til institutionsformål. 3.2 I lokalplanområdet kan der opføres bygninger til områdets tekniske forsyning, såfremt de placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Eventuelle bygninger må gives et maksimalt areal på 12 m 2 og en maksimal højde på 3 m. 4 Udstykninger 4.1: Institutionen kan udstykkes med en anden afgrænsning end lokalplanen. 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes til én selvstændig ejendom. Der kan ikke foretages yderligere udstykninger inden for lokalplanområdet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes ad Hjørringvej som vist på kortbilag 2. Der kan alternativt etableres vejadgang længere mod vest i princippet som vist på kortbilag 2, såfremt der opnås tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at etablere adgangsvejen gennem fredskov. Brønderslev Kommune 21

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 LOKALPLAN 10-059 DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere