BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG"

Transkript

1 BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010

2 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 1. december 2009 til den 26. januar Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller via til: Fristen for indsigelser m.m. udløber tirsdag den 26. januar 2010 kl. 14. Lokalplanforslaget kan ses hos Borgerservice på rådhusene i Brønderslev og Dronninglund. Åbningstider: Mandag - onsdag kl Torsdage kl Fredage kl Lokalplanforslaget kan desuden ses på kommunens biblioteker i de normale åbningstider og på kommunens hjemmeside: Når lokalplanen er endeligt godkendt kan den downloades fra kommunens hjemmeside. Planen kan også fås hos Borgerservice. Spørgsmål til planen kan rettes til: Tine Astrup Jakobsen Tlf.: Kortmateriale: ORTO-DK 2008 Scankort A/S

3 Lokalplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplanredegørelse 7 Lokalplanens baggrund og formål 7 Lokalplanens område 9 Lokalplanens omgivelser og beliggenhed 9 Lokalplanens indhold 9 Servitutter 12 Lokalplanens forhold til anden lovgivning 12 Lokalplanens forhold til anden planlægning 14 Miljøvurdering 17 Planbestemmelser 21 1 Lokalplanens formål 21 2 Lokalplanens område 21 3 Områdets anvendelse 21 4 Udstykninger 21 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Tekniske anlæg 22 7 Bebyggelsens omfang og placering 23 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 23 9 Ubebyggede arealer Miljø Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 25 Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1 Matrikelkort 28 Kortbilag 2 Administrationsplan 29 Bilag 3 - Vejledning om miljøklasser 30 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) 37 Vedtagelsespåtegning 39 Miljørapport 43 Brønderslev Kommune 3

4 Vejledning Lokalplan Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre afgrænset område i kommunen. Lovgrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner fremgår af Lov om Planlægning (Planloven). Hvad indeholder en lokalplan? En lokalplan fastsætter forskellige juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af lokalplanområdet. En lokalplan kan bl.a. indeholder bestemmelser om, at et område overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, arealanvendelse, bebyggelsens placering, omfang og udseende samt vej-, sti- og parkeringsforhold. Desuden kan en lokalplan indeholde bestemmelser om, at der skal oprettes en grundejerforening og ophævning af tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen. Medfører en lokalplan handlepligt? Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. Den bindende virkning betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod som hovedregel ikke nogen virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der dermed kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. En lokalplan medfører dermed ikke handlepligt. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Derudover har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Desuden har Byrådet ret til at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en bestemt udvikling. Hvordan inddrages borgerne? En lokalplan er et politisk vedtaget dokument og er dermed en del af den demokratiske procedure. For at sikre borgernes indsigt i og mulighed for indflydelse på kommunens planlægning skal alle lokalplaner være fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger inden lokalplanen kan vedtages endeligt af Byrådet. I den periode har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen. Kan der dispenseres fra en lokalplan? Byrådet har mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Planens principper omfatter bl.a. lokalplanens formål og planens anvendelsesbestemmelser. Desuden betegnes fordeling mellem bebyggelse og friarealer som en del af lokalplanens princip. Udgave: Brønderslev Kommune

5 Lokalplan Vejledning Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består af tre dele: - en redegørelse, - en række bestemmelser og - et sæt kortbilag. Lokalplanens redegørelse findes forrest i lokalplanen og indeholder en beskrivelse af lokalplanens hovedindhold. Desuden beskriver redegørelsen lokalplanens forhold til anden planlægning, eksempelvis kommuneplanen, som er gældende indenfor lokalplanens område og som har indflydelse på udformningen af lokalplanbestemmelserne. På samme måde beskriver redegørelsen lokalplanens forhold til anden lovgivning som eksempelvis Naturbeskyttelsesloven. Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet på det tidspunkt lokalplanen er udarbejdet og er ikke juridisk bindende. Lokalplanens bestemmelser er den juridisk bindende del af lokalplanen. Bestemmelserne omfatter bl.a. lokalplanens formål, hvilke ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Lokalplanens kortbilag findes bagerst i lokalplanen. Kortbilagene består oftest af: - et matrikelkort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - en administrationsplan, der viser hvordan området er planlagt. Administrationsplanen understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser. Kommuneplantillæg En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Hvis en lokalplan strider mod kommuneplanen og Byrådet ønsker lokalplanen gennemført skal Byrådet vedtage et kommuneplantillæg. Hvorvidt der er udarbejdet et kommuneplantillæg til en lokalplan fremgår af lokalplanens forside. Derudover vedlægges kommuneplantillægget bagerst i lokalplanen. Klageregler Der kan klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, om kommunen følger planlovens regler og om der er hjemmel til en afgørelse. Retlige spørgsmål er bl.a. om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler, om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens regler om borgerinddragelse, om der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan, om lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med planloven m.m. Man kan derimod ikke klage over planens politiske indhold. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Naturklagenævnet opkræver et Brønderslev Kommune 5

6 Vejledning Lokalplan gebyr på 500 kr. som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Indgivet klage har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Miljøscreening og miljøvurdering Med indførelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - lov nr. 316 af 5. maj skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer, mens planerne er under udarbejdelse og politisk behandling. Loven indebærer, at offentlige myndigheder har pligt til at foretage en vurdering af lokalplaner, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Miljøscreeningen viser, at gennemførelse af nærværende lokalplan kan medføre en væsentlig indvirkning af miljøet i forhold til natur og utryghed for naboerne. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens bestemmelser. Miljøvurderingen er vedlagt som et bilag til lokalplanen. I planens offentlighedsperiode har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til miljøvurderingen. Afgørelsen om, at der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen kan påklages til Naturklagenævnet inden for en klagefrist på 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Udgave: Brønderslev Kommune

7 Lokalplan Redegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund og formål Velfærdsministeriet har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 afsat 16 mio. kr. til etablering af en ny sikret ungdomsinstitution. Den nye institution skal etableres i Region Nordjylland. Region Nordjylland har udvalgt Brønderslev Kommune som hjemsted for den nye sikrede institution, der etableres i tilknytning til psykiatrisk sygehus nord for Brønderslev by. Formålet med lokalplanen er derfor at skabe det planmæssige grundlag for etablering af institutionen. Den sikrede institution forventes at indeholde pladser. Institutionens målgruppe er kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge under 18 år. Der forventes ca. 40 ansatte på institutionen. MEE M RRKK UU RRVV EEJJ HJ HJØR ØRRI RING NGVE VEJJ Figur 1: Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed i forhold til Brønderslev by. Illustrationen er ikke målfast. Placering af en sikret ungdomsinstitution har været fremlagt i foroffentlighed fra den 18. september 2008 til den 16. oktober I løbet af offentlighedsperioden modtog Brønderslev Kommune 6 høringssvar, heraf ét fra Miljøcenter Århus, ét fra Skov- og Naturstyrelsen, ét fra Reservelægerådet ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus og 3 fra borgere. Bemærkningerne fra borgerne var underskrevet af i alt 24 omkringboende. Der blev desuden afholdt borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen. Lokalplan Fremtidig byudvikling Eksisterende byzone Brønderslev Kommune 7

8 Redegørelse Lokalplan Figur 2 og 3: viser eksisterende boligbebyggelse og institutionsbebyggelse ved psykiatrisk sygehus. Figur 4 og 5: viser udformning og udsmykning af områdets veje samt eksisterende institutionsbyggeri. Figur 6 og 7: viser den del af psykiatrisk sygehus, der grænser op til lokalplanområdet. Udgave: Brønderslev Kommune

9 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter et ca m 2 stort areal i tilknytning til psykiatrisk sygehus ved Hjørringvej i Brønderslev. Arealet er beliggende i landzone og overføres til byzone med lokalplanen. Arealet, hvor den sikrede ungdomsinstitution ønskes opført henligger i dag som et grønt område, der er delvist skovbevokset til brug for psykiatrisk sygehus. Lokalplanens omgivelser og beliggenhed Lokalplanen afgrænses mod nord, øst og vest af psykiatrisk sygehus arealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et beplantningsbælte mod en tilstødende landbrugsejendom. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord-øst for Brønderslev by og er beliggende ca. 500 m fra den nuværende byzoneafgrænsning af boligområdet Nordbyen. Nordbyen er den planlagte udviklingsretning for Brønderslev by. I masterplanen for Nordbyen er den nordlige bydel planlagt umiddelbart vest for psykiatrisk sygehus arealer på den anden side af Hjørringvej, se figur 1. Ved Nordbyens udbygning vil der være en afstand på ca. 200 m til den sikrede institution. Lokalplanområdet er vurderet som velegnet til placering af en sikret institution, da området er beliggende med gode infrastrukturelle forbindelser ud til Hjørringvej og kort afstand til motorvejen. Desuden ligger området uden for de områder, der er udlagt til fremtidig byudvikling af Brønderslev by, og den sikrede institution vil dermed ikke i fremtiden blive omkranset af byudvikling. Psykiatrisk sygehus område, som den sikrede institution etableres i tilknytning til, fremtræder harmonisk, se figur 2-7. Den eksisterende bebyggelse i området er opført med ensartet tagkonstruktion og tagmaterialer. Den eksisterende bebyggelse er primært opført i én etage. Bebyggelsen er opført enten i gule teglsten eller betonelementer. Psykiatrisk sygehus område fremtræder desuden åbent og grønt, og bebyggelsen virker ikke dominerende i forhold til landskabet. Områdets grønne karakter ønskes bevaret i nærværende lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 5000 m 2 institutionsbebyggelse. Bebyggelsen skal placeres inden for det byggefelt, der er vist på kortbilag 2. Figur 8 på næste side viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udnyttes. Der skal etableres i alt 4000 m 2 ny beplantning inden for lokalplanområdet. Beplantningen skal etableres som erstatning for den beplantning, der fældes i forbindelse med bebyggelsen og samtidigt bidrage til at sløre bebyggelsen og indhegningen. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om at bevare dele af den eksisterende beplantning. Lokalplanen har desuden til formål at overføre området til byzone. Brønderslev Kommune 9

10 Redegørelse Lokalplan Figur 8: Illustrationsplan, der viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udnyttes. Planen er ikke bindende. Illustrationen er ikke målfast. Udgave: Brønderslev Kommune

11 Lokalplan Redegørelse Indhegning Lokalplanen giver mulighed for at etablere indhegning af institutionens område samt indhegning af udearealer i forbindelse med den enkelte bebyggelse. Indhegningen kan etableres med en maksimal højde på 5 m. Indhegningen skal sløres med beplantning. Figur 9-11 viser et eksempel på, hvordan indhegningen kan udføres. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet har vejadgang fra stikvejen Hjørringvej som vist på kortbilag 2. Adgangsvejen til den sikrede ungdomsinstitution skal anlægges i en bredde på 5 m. Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes til én selvstændig ejendom. Udstykning af institutionen kan have en anden afgrænsning end lokalplanområdet. Teknisk forsyning Elforsyning til området skal ske via Nyfors. Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Vand A/S. Lokalplanområdet ligger uden for Brønderslev Kommunes spildevandsplan, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Spildevand kan enten afledes til renseanlæg ved psykiatrisk sygehus eller til offentlig kloakledning langs Hjørringvej. Der kan etableres regnvandsbassin inden for lokalplanområdet. Bebyggelse med en varmekapacitet under 0,25 MW skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas, da ejendommen er beliggende i et naturgasforsyningsområde. Ved bebyggelse med en varmekapacitet over 0,25 MW skal der udarbejdes et projektforslag iht. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvori institutionens varmeforsyning skal fastlægges. Brønderslev Psykiatrisk Sygehus er forsynet med naturgas. Figur 9-11: viser eksempler på, hvordan indhegning af institutionen kan udføres. Illustrationerne er ikke bindende. Brønderslev Kommune 11

12 Redegørelse Lokalplan Servitutter Der er udarbejdet servitutredegørelse vedrørende de på matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder tinglyste servitutter. Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen: Dokument om fredskov mv. Dokumentet findes ikke i akten, men omhandler formodentligt fredskovsareal i den nordlige del af ejendommen, der ikke berører lokalplanområdet Dokument om færdselsret mv. Omhandler ikke lokalplanområdet Dokument om adgangsbegrænsninger mv. Dokumentet omhandler adgangsbegrænsninger fra Hjørringvej Dokument om byggelinier mv. Dokumentet omhandler en byggelinie på 30 m fra vejmidten af Hjørringvej inden for hvilken, der ikke må opføres bebyggelse. Lokalplanområdet berøres ikke af byggelinien Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. Omhandler høj- og lavspændingskabler. Dokumentet kan omhandle lokalplanområdet. Kablernes placering bør derfor undersøges, inden anlægsarbejdet igangsættes Dokument om forsyningsledning mv. transformerstation Dokument om placering af transformerstation samt høj- og lavspændingsledninger, der ikke berører lokalplanområdet Dokument om kabler mv. Dokument om placering af transformerstation samt høj- og lavspændingsledninger, der ikke berører lokalplanområdet. De tinglyste servitutter er ikke i strid med lokalplanen. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at det er ejers eget ansvar at sikre sig, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at det ikke er alle rør, ledninger og kabler, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Miljøklasser Miljøklassificering indgår i kommuneplanen. I bilag 3 ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning, og et højt tal betyder stor miljøpåvirkning. Der må i lokalplanområdet alene etableres erhverv/aktiviteter, der henhører i miljøklasse 1-3, dvs. virksomheder/aktiviteter, der påvirker omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre omfang. Se mere om miljøklasser i bilag 3. Udgave: Brønderslev Kommune

13 ME R K UR VE J Lokalplan Redegørelse Bestemmelserne om miljøklasser bruges i forbindelse med etablering af erhverv/aktiviteter inden for lokalplanens område. Miljøklasserne angiver hvilke erhverv/aktiviteter, der erfaringsmæssigt kan indpasses i området uden genevirkninger. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinier i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Der må ikke etableres bebyggelse inden for en afstand på 300 m af skove. Da lokalplanens formål er at muligøre institutionsbebyggelse inden for lokalplanområdet, kræver virkeliggørelse af lokalplanen en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Dispensation behandles i forbindelse med byggeansøgningen. Lokalplanens forhold til skovbyggelinien er nærmere behandlet i miljørapporten. Fredskov Lokalplanområdet er beliggende i tilknytning til fredskov i henhold til skovloven. Lokalplanen strider ikke mod skovloven. De fredskovspligtige arealer ses på figur 12. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere vejadgang gennem fredskoven som vist på kortbilag 2 såfremt der opnås tilladelse hertil i forhold til skovloven. Figur 12: Kort over lokalplanområdets beliggenhed i forhold til fredskovsarealer. Illustrationen er ikke målfast. Jordforurening Matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder står som uafklaret på Region Nordjyllands liste over forurenede og muligt forurenede grunde. HJ ØR R ING VE J Lokalplan Fredskov Brønderslev Kommune 13

14 Redegørelse Lokalplan Brønderslev Kommune vil i samarbejde med Region Nordjylland vurdere om der skal igangsættes en kortlægning til V1 eller V2. Kortlægning til V1 eller V2 kan medføre krav om tilladelse i følge jordforureningslovens 8 da institutionsbebyggelse anses som følsom arealanvendelse. Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening, skal arbejdet standses, og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Jordforureningslovens V1 betyder vidensniveau 1, måske forurenet og benyttes hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. V2 betyder vidensniveau 2, konstateret forurening og forudsætter dokumentation for forureningen. V2 bygger derfor som hovedregel på tekniske undersøgelser af jorden. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til Jordforureningslovens 71. Lokalplanområdet kan være omfattet af regler for flytning af jord mellem forskellige ejendomme. Kontakt Teknik og Miljø for nærmere oplysninger. Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal bygherren iagttage museumslovens om arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Ved henvendelse udtaler museet sig gerne om muligheden for fund af arkæologisk betydning samt om konsekvenser for finansiering. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Tlf , Tilladelse efter anden lovgivning Virkeliggørelse af lokalplanen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til byggeri inden for skovbyggelinien. Dispensation fra skovbyggelinien behandles af Brønderslev Kommune i forbindelse med byggeansøgning. Den alternative vejadgang vist på kortbilag 2 kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen i henhold til skovloven. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanen er omfattet af regionplanens retningslinie om regional lokaliseringspolitik. Ifølge retningslinie skal placering af offentlige institutioner ske i overensstemmelse med den regionale lokaliseringspolitik i en samlet afvejning med de sektorhensyn, der skal tilgodeses ved etablering af institutionen. Ifølge den regionale lokaliseringspolitik skal regionale institutioner placeres i egnshovedbyer eller egnsbyer. Brønder- Udgave: Brønderslev Kommune

15 Lokalplan Redegørelse Regionplan 2005 er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplandirektiv, der administreres af staten. Indtil kommunerne har udarbejdet og vedtaget kommuneplan 2009, som omfatter regionplanens retningslinier, er bestemmelserne i Regionplan 2005 fortsat gældende. slev er i regionplanen udpeget til egnsby. Placering af den sikrede institution i Brønderslev er dermed i overensstemmelse med regionplanens lokaliseringspolitik. Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet både over for kendte og fremtidige forureningskilder. Ifølge regionplanen kan der ske byudvikling i områder med drikkevandsinteresser. Lokalplanen er omfattet af regionplanens retningslinie 5.1.6, der fastsætter, at byudvikling skal gennemføres på en sådan måde, at der tages hensyn til jordbrugs- og naturinteresserne. Udlæg af lokalplanens område til institutionsområde medfører ikke restriktioner for de omkringliggende landbrug, da de allerede er pålagt restriktioner i forhold til psykiatrisk sygehus. Lokalplanens forhold til naturinteresserne er beskrevet i miljøvurderingen. Regionplanens retningslinie om generelle naturhensyn fastsætter, at der ved ændret arealanvendelse skal tages hensyn til bevarelse og forbedring af landskabs- og naturværdier, herunder levesteder for planter og dyr samt kulturhistoriske interesser. Lokalplanen giver mulighed for fældning af et eksisterende stykke skov, men fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres ny beplantning til erstatning for den beplantning, der fældes. Lokalplanens forhold til regionplanens retningslinie er nærmere beskrevet i miljørapporten. Kommuneplanen Lokalplanen er placeret i kommuneplanens rammeområde 1972, se figur 13 på næste side. Kommuneplanramme 1972 udlægger området til offentlige formål såsom sygehus, plejehjem og lignende. Ny bebyggelse inden for området skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Området fastholdes i landzone. Da lokalplanområdet overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse er lokalplanen i strid med de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for at overføre området til byzone. De øvrige rammer fastholdes uændret i kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget er vedlagt lokalplanen. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres til byzone med lokalplanen. Det er Brønderslev Kommunes hensigt at overføre hele psykiatrisk sygehus område til byzone ved fremtidig lokalplanlægning. I kommuneplan 2009, der er under udarbejdelse, forudsættes hele arelaet overført til byzone. Brønderslev Kommune 15

16 Redegørelse Lokalplan Gælder indtil vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 (B) 1995 HJØRRINGVEJ 1972 MERKURVEJ Figur 13: Oversigtskort over gældende kommuneplanrammer. Udgave: Brønderslev Kommune

17 Lokalplan Redegørelse Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven) skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, der bl.a. fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planer, der giver mulighed for rydning af skov med henblik på anden arealudnyttelse. Brønderslev Kommune har derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening af hvilke forhold, der skal miljøvurderes i henhold til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2. Screeningen viste, at lokalplanforslaget vurderes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet på to områder natur/landskab og tryghed. Miljøvurderingen er derfor afgrænset til at omhandle lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser på de to områder. Miljørapporten er vedlagt som et bilag til lokalplanforslaget. Ikke-teknisk resumé Miljøvurderingsloven indeholder krav om, at en miljørapport skal indeholde et ikke-teknisk resumé af de oplysninger miljørapporten indeholder. Det ikke-tekniske resumé er placeret hér i lokalplanforslagets redegørelse, mens den resterende del af miljøvurderingen kan læses i miljørapporten. Natur/Landskab Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere institutionsbebyggelse inden for naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie og fælde en del af et eksisterende stykke skov. Brønderslev Kommune har vurderet, at etablering af institutionen på det pågældende areal vil medføre et naturmæssigt og landskabsmæssigt tab. Lokalplanområdet indeholder i dag landskabelige kvaliteter i form af flotte og markante overgange mellem åbne arealer og skovarealer. Disse overgange forsvinder eller reduceres kraftigt med lokalplanforslaget. Ved fældning af en del af det eksisterende skovstykke reduceres områdets naturindhold væsentligt. For at afbøde de negative konsekvenser i forhold til natur og landskab har Brønderslev Kommune indarbejdet en række afbødende foranstaltninger i lokalplanforslaget: - Etablering af minimum 4000 m 2 erstatningsbeplantning. - Krav om udarbejdelse af beplantningsplan. - Krav om bevaring af minimum 1400 m 2 eksisterende beplantning inden for byggefeltet. - Placering af byggefelt i forhold til eksisterende fredskov. Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at området efter en årrække vil opnå et naturindhold svarende til det nuværende. Tryghed I lokalplanens foroffentlighed kom det, i forbindelse med indsigelser og borgermøde, til udtryk, at naboer til den kommende sikrede institution føler sig utrygge ved institutionens påvirkning af nærområdet og særligt eventuelle flugtforsøg fra institutionen. Brønderslev Kommune 17

18 Region Nordjylland har redegjort for en række af borgernes spørgsmål og bekymringer. Region Nordjylland kan ikke give garanti for, at der ikke vil ske flugtforsøg fra institutionen. Statistik fra de eksisterende sikrede institutioner viser, at der sker et mindre antal flugtforsøg fra institutionerne årligt. Der er dog intet, der tyder på, at nærområder til tilsvarende institutioner er blevet yderligere belastet af kriminalitet. Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at fastsætte krav til Region Nordjylland om information og dialog med naboerne eksempelvis i forbindelse med flugt fra institutionen. Brønderslev Kommune vil dog opfordre Region Nordjylland til, i samarbejde med naboer, at fastsætte en procedure for orientering om flugtforsøg og institutionens generelle drift.

19 Lokalplan PLANBESTEMMELSER

20

21 Lokalplan Forslag til bestemmelser Planbestemmelser Tekst i bokse er vejledningstekst og har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Vejledningsteksten er ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende, medmindre de har hjemmel i anden gældende lovgivning. I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge, områdets anvendelse til institutionsformål, at der etableres ny beplantning, at overføre lokalplanområdet til byzone. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder samt alle matrikler, der efter den 23. juni 2009 udstykkes herfra. Området er vist på kortbilag Arealet overføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til institutionsformål. 3.2 I lokalplanområdet kan der opføres bygninger til områdets tekniske forsyning, såfremt de placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Eventuelle bygninger må gives et maksimalt areal på 12 m 2 og en maksimal højde på 3 m. 4 Udstykninger 4.1: Institutionen kan udstykkes med en anden afgrænsning end lokalplanen. 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes til én selvstændig ejendom. Der kan ikke foretages yderligere udstykninger inden for lokalplanområdet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes ad Hjørringvej som vist på kortbilag 2. Der kan alternativt etableres vejadgang længere mod vest i princippet som vist på kortbilag 2, såfremt der opnås tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at etablere adgangsvejen gennem fredskov. Brønderslev Kommune 21

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5

Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5 Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02 Kommuneplantillæg nr. 5 ergade Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr SdrOmfartsvejOmfartsvejOmfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere