BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG"

Transkript

1 BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010

2 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 1. december 2009 til den 26. januar Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev eller via til: Fristen for indsigelser m.m. udløber tirsdag den 26. januar 2010 kl. 14. Lokalplanforslaget kan ses hos Borgerservice på rådhusene i Brønderslev og Dronninglund. Åbningstider: Mandag - onsdag kl Torsdage kl Fredage kl Lokalplanforslaget kan desuden ses på kommunens biblioteker i de normale åbningstider og på kommunens hjemmeside: Når lokalplanen er endeligt godkendt kan den downloades fra kommunens hjemmeside. Planen kan også fås hos Borgerservice. Spørgsmål til planen kan rettes til: Tine Astrup Jakobsen Tlf.: Kortmateriale: ORTO-DK 2008 Scankort A/S

3 Lokalplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplanredegørelse 7 Lokalplanens baggrund og formål 7 Lokalplanens område 9 Lokalplanens omgivelser og beliggenhed 9 Lokalplanens indhold 9 Servitutter 12 Lokalplanens forhold til anden lovgivning 12 Lokalplanens forhold til anden planlægning 14 Miljøvurdering 17 Planbestemmelser 21 1 Lokalplanens formål 21 2 Lokalplanens område 21 3 Områdets anvendelse 21 4 Udstykninger 21 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Tekniske anlæg 22 7 Bebyggelsens omfang og placering 23 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 23 9 Ubebyggede arealer Miljø Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 25 Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1 Matrikelkort 28 Kortbilag 2 Administrationsplan 29 Bilag 3 - Vejledning om miljøklasser 30 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) 37 Vedtagelsespåtegning 39 Miljørapport 43 Brønderslev Kommune 3

4 Vejledning Lokalplan Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre afgrænset område i kommunen. Lovgrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner fremgår af Lov om Planlægning (Planloven). Hvad indeholder en lokalplan? En lokalplan fastsætter forskellige juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af lokalplanområdet. En lokalplan kan bl.a. indeholder bestemmelser om, at et område overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, arealanvendelse, bebyggelsens placering, omfang og udseende samt vej-, sti- og parkeringsforhold. Desuden kan en lokalplan indeholde bestemmelser om, at der skal oprettes en grundejerforening og ophævning af tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen. Medfører en lokalplan handlepligt? Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. Den bindende virkning betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod som hovedregel ikke nogen virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der dermed kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. En lokalplan medfører dermed ikke handlepligt. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Derudover har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Desuden har Byrådet ret til at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en bestemt udvikling. Hvordan inddrages borgerne? En lokalplan er et politisk vedtaget dokument og er dermed en del af den demokratiske procedure. For at sikre borgernes indsigt i og mulighed for indflydelse på kommunens planlægning skal alle lokalplaner være fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger inden lokalplanen kan vedtages endeligt af Byrådet. I den periode har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen. Kan der dispenseres fra en lokalplan? Byrådet har mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Planens principper omfatter bl.a. lokalplanens formål og planens anvendelsesbestemmelser. Desuden betegnes fordeling mellem bebyggelse og friarealer som en del af lokalplanens princip. Udgave: Brønderslev Kommune

5 Lokalplan Vejledning Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består af tre dele: - en redegørelse, - en række bestemmelser og - et sæt kortbilag. Lokalplanens redegørelse findes forrest i lokalplanen og indeholder en beskrivelse af lokalplanens hovedindhold. Desuden beskriver redegørelsen lokalplanens forhold til anden planlægning, eksempelvis kommuneplanen, som er gældende indenfor lokalplanens område og som har indflydelse på udformningen af lokalplanbestemmelserne. På samme måde beskriver redegørelsen lokalplanens forhold til anden lovgivning som eksempelvis Naturbeskyttelsesloven. Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet på det tidspunkt lokalplanen er udarbejdet og er ikke juridisk bindende. Lokalplanens bestemmelser er den juridisk bindende del af lokalplanen. Bestemmelserne omfatter bl.a. lokalplanens formål, hvilke ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Lokalplanens kortbilag findes bagerst i lokalplanen. Kortbilagene består oftest af: - et matrikelkort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - en administrationsplan, der viser hvordan området er planlagt. Administrationsplanen understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser. Kommuneplantillæg En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Hvis en lokalplan strider mod kommuneplanen og Byrådet ønsker lokalplanen gennemført skal Byrådet vedtage et kommuneplantillæg. Hvorvidt der er udarbejdet et kommuneplantillæg til en lokalplan fremgår af lokalplanens forside. Derudover vedlægges kommuneplantillægget bagerst i lokalplanen. Klageregler Der kan klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, om kommunen følger planlovens regler og om der er hjemmel til en afgørelse. Retlige spørgsmål er bl.a. om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler, om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens regler om borgerinddragelse, om der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan, om lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med planloven m.m. Man kan derimod ikke klage over planens politiske indhold. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Naturklagenævnet opkræver et Brønderslev Kommune 5

6 Vejledning Lokalplan gebyr på 500 kr. som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Indgivet klage har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Miljøscreening og miljøvurdering Med indførelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - lov nr. 316 af 5. maj skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer, mens planerne er under udarbejdelse og politisk behandling. Loven indebærer, at offentlige myndigheder har pligt til at foretage en vurdering af lokalplaner, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Miljøscreeningen viser, at gennemførelse af nærværende lokalplan kan medføre en væsentlig indvirkning af miljøet i forhold til natur og utryghed for naboerne. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens bestemmelser. Miljøvurderingen er vedlagt som et bilag til lokalplanen. I planens offentlighedsperiode har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til miljøvurderingen. Afgørelsen om, at der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen kan påklages til Naturklagenævnet inden for en klagefrist på 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Udgave: Brønderslev Kommune

7 Lokalplan Redegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund og formål Velfærdsministeriet har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 afsat 16 mio. kr. til etablering af en ny sikret ungdomsinstitution. Den nye institution skal etableres i Region Nordjylland. Region Nordjylland har udvalgt Brønderslev Kommune som hjemsted for den nye sikrede institution, der etableres i tilknytning til psykiatrisk sygehus nord for Brønderslev by. Formålet med lokalplanen er derfor at skabe det planmæssige grundlag for etablering af institutionen. Den sikrede institution forventes at indeholde pladser. Institutionens målgruppe er kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge under 18 år. Der forventes ca. 40 ansatte på institutionen. MEE M RRKK UU RRVV EEJJ HJ HJØR ØRRI RING NGVE VEJJ Figur 1: Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed i forhold til Brønderslev by. Illustrationen er ikke målfast. Placering af en sikret ungdomsinstitution har været fremlagt i foroffentlighed fra den 18. september 2008 til den 16. oktober I løbet af offentlighedsperioden modtog Brønderslev Kommune 6 høringssvar, heraf ét fra Miljøcenter Århus, ét fra Skov- og Naturstyrelsen, ét fra Reservelægerådet ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus og 3 fra borgere. Bemærkningerne fra borgerne var underskrevet af i alt 24 omkringboende. Der blev desuden afholdt borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen. Lokalplan Fremtidig byudvikling Eksisterende byzone Brønderslev Kommune 7

8 Redegørelse Lokalplan Figur 2 og 3: viser eksisterende boligbebyggelse og institutionsbebyggelse ved psykiatrisk sygehus. Figur 4 og 5: viser udformning og udsmykning af områdets veje samt eksisterende institutionsbyggeri. Figur 6 og 7: viser den del af psykiatrisk sygehus, der grænser op til lokalplanområdet. Udgave: Brønderslev Kommune

9 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter et ca m 2 stort areal i tilknytning til psykiatrisk sygehus ved Hjørringvej i Brønderslev. Arealet er beliggende i landzone og overføres til byzone med lokalplanen. Arealet, hvor den sikrede ungdomsinstitution ønskes opført henligger i dag som et grønt område, der er delvist skovbevokset til brug for psykiatrisk sygehus. Lokalplanens omgivelser og beliggenhed Lokalplanen afgrænses mod nord, øst og vest af psykiatrisk sygehus arealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et beplantningsbælte mod en tilstødende landbrugsejendom. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord-øst for Brønderslev by og er beliggende ca. 500 m fra den nuværende byzoneafgrænsning af boligområdet Nordbyen. Nordbyen er den planlagte udviklingsretning for Brønderslev by. I masterplanen for Nordbyen er den nordlige bydel planlagt umiddelbart vest for psykiatrisk sygehus arealer på den anden side af Hjørringvej, se figur 1. Ved Nordbyens udbygning vil der være en afstand på ca. 200 m til den sikrede institution. Lokalplanområdet er vurderet som velegnet til placering af en sikret institution, da området er beliggende med gode infrastrukturelle forbindelser ud til Hjørringvej og kort afstand til motorvejen. Desuden ligger området uden for de områder, der er udlagt til fremtidig byudvikling af Brønderslev by, og den sikrede institution vil dermed ikke i fremtiden blive omkranset af byudvikling. Psykiatrisk sygehus område, som den sikrede institution etableres i tilknytning til, fremtræder harmonisk, se figur 2-7. Den eksisterende bebyggelse i området er opført med ensartet tagkonstruktion og tagmaterialer. Den eksisterende bebyggelse er primært opført i én etage. Bebyggelsen er opført enten i gule teglsten eller betonelementer. Psykiatrisk sygehus område fremtræder desuden åbent og grønt, og bebyggelsen virker ikke dominerende i forhold til landskabet. Områdets grønne karakter ønskes bevaret i nærværende lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 5000 m 2 institutionsbebyggelse. Bebyggelsen skal placeres inden for det byggefelt, der er vist på kortbilag 2. Figur 8 på næste side viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udnyttes. Der skal etableres i alt 4000 m 2 ny beplantning inden for lokalplanområdet. Beplantningen skal etableres som erstatning for den beplantning, der fældes i forbindelse med bebyggelsen og samtidigt bidrage til at sløre bebyggelsen og indhegningen. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om at bevare dele af den eksisterende beplantning. Lokalplanen har desuden til formål at overføre området til byzone. Brønderslev Kommune 9

10 Redegørelse Lokalplan Figur 8: Illustrationsplan, der viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udnyttes. Planen er ikke bindende. Illustrationen er ikke målfast. Udgave: Brønderslev Kommune

11 Lokalplan Redegørelse Indhegning Lokalplanen giver mulighed for at etablere indhegning af institutionens område samt indhegning af udearealer i forbindelse med den enkelte bebyggelse. Indhegningen kan etableres med en maksimal højde på 5 m. Indhegningen skal sløres med beplantning. Figur 9-11 viser et eksempel på, hvordan indhegningen kan udføres. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet har vejadgang fra stikvejen Hjørringvej som vist på kortbilag 2. Adgangsvejen til den sikrede ungdomsinstitution skal anlægges i en bredde på 5 m. Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes til én selvstændig ejendom. Udstykning af institutionen kan have en anden afgrænsning end lokalplanområdet. Teknisk forsyning Elforsyning til området skal ske via Nyfors. Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Vand A/S. Lokalplanområdet ligger uden for Brønderslev Kommunes spildevandsplan, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Spildevand kan enten afledes til renseanlæg ved psykiatrisk sygehus eller til offentlig kloakledning langs Hjørringvej. Der kan etableres regnvandsbassin inden for lokalplanområdet. Bebyggelse med en varmekapacitet under 0,25 MW skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas, da ejendommen er beliggende i et naturgasforsyningsområde. Ved bebyggelse med en varmekapacitet over 0,25 MW skal der udarbejdes et projektforslag iht. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvori institutionens varmeforsyning skal fastlægges. Brønderslev Psykiatrisk Sygehus er forsynet med naturgas. Figur 9-11: viser eksempler på, hvordan indhegning af institutionen kan udføres. Illustrationerne er ikke bindende. Brønderslev Kommune 11

12 Redegørelse Lokalplan Servitutter Der er udarbejdet servitutredegørelse vedrørende de på matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder tinglyste servitutter. Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen: Dokument om fredskov mv. Dokumentet findes ikke i akten, men omhandler formodentligt fredskovsareal i den nordlige del af ejendommen, der ikke berører lokalplanområdet Dokument om færdselsret mv. Omhandler ikke lokalplanområdet Dokument om adgangsbegrænsninger mv. Dokumentet omhandler adgangsbegrænsninger fra Hjørringvej Dokument om byggelinier mv. Dokumentet omhandler en byggelinie på 30 m fra vejmidten af Hjørringvej inden for hvilken, der ikke må opføres bebyggelse. Lokalplanområdet berøres ikke af byggelinien Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. Omhandler høj- og lavspændingskabler. Dokumentet kan omhandle lokalplanområdet. Kablernes placering bør derfor undersøges, inden anlægsarbejdet igangsættes Dokument om forsyningsledning mv. transformerstation Dokument om placering af transformerstation samt høj- og lavspændingsledninger, der ikke berører lokalplanområdet Dokument om kabler mv. Dokument om placering af transformerstation samt høj- og lavspændingsledninger, der ikke berører lokalplanområdet. De tinglyste servitutter er ikke i strid med lokalplanen. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at det er ejers eget ansvar at sikre sig, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at det ikke er alle rør, ledninger og kabler, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Miljøklasser Miljøklassificering indgår i kommuneplanen. I bilag 3 ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning, og et højt tal betyder stor miljøpåvirkning. Der må i lokalplanområdet alene etableres erhverv/aktiviteter, der henhører i miljøklasse 1-3, dvs. virksomheder/aktiviteter, der påvirker omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre omfang. Se mere om miljøklasser i bilag 3. Udgave: Brønderslev Kommune

13 ME R K UR VE J Lokalplan Redegørelse Bestemmelserne om miljøklasser bruges i forbindelse med etablering af erhverv/aktiviteter inden for lokalplanens område. Miljøklasserne angiver hvilke erhverv/aktiviteter, der erfaringsmæssigt kan indpasses i området uden genevirkninger. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinier i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Der må ikke etableres bebyggelse inden for en afstand på 300 m af skove. Da lokalplanens formål er at muligøre institutionsbebyggelse inden for lokalplanområdet, kræver virkeliggørelse af lokalplanen en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Dispensation behandles i forbindelse med byggeansøgningen. Lokalplanens forhold til skovbyggelinien er nærmere behandlet i miljørapporten. Fredskov Lokalplanområdet er beliggende i tilknytning til fredskov i henhold til skovloven. Lokalplanen strider ikke mod skovloven. De fredskovspligtige arealer ses på figur 12. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere vejadgang gennem fredskoven som vist på kortbilag 2 såfremt der opnås tilladelse hertil i forhold til skovloven. Figur 12: Kort over lokalplanområdets beliggenhed i forhold til fredskovsarealer. Illustrationen er ikke målfast. Jordforurening Matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder står som uafklaret på Region Nordjyllands liste over forurenede og muligt forurenede grunde. HJ ØR R ING VE J Lokalplan Fredskov Brønderslev Kommune 13

14 Redegørelse Lokalplan Brønderslev Kommune vil i samarbejde med Region Nordjylland vurdere om der skal igangsættes en kortlægning til V1 eller V2. Kortlægning til V1 eller V2 kan medføre krav om tilladelse i følge jordforureningslovens 8 da institutionsbebyggelse anses som følsom arealanvendelse. Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening, skal arbejdet standses, og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Jordforureningslovens V1 betyder vidensniveau 1, måske forurenet og benyttes hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. V2 betyder vidensniveau 2, konstateret forurening og forudsætter dokumentation for forureningen. V2 bygger derfor som hovedregel på tekniske undersøgelser af jorden. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til Jordforureningslovens 71. Lokalplanområdet kan være omfattet af regler for flytning af jord mellem forskellige ejendomme. Kontakt Teknik og Miljø for nærmere oplysninger. Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal bygherren iagttage museumslovens om arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Ved henvendelse udtaler museet sig gerne om muligheden for fund af arkæologisk betydning samt om konsekvenser for finansiering. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Tlf , Tilladelse efter anden lovgivning Virkeliggørelse af lokalplanen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til byggeri inden for skovbyggelinien. Dispensation fra skovbyggelinien behandles af Brønderslev Kommune i forbindelse med byggeansøgning. Den alternative vejadgang vist på kortbilag 2 kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen i henhold til skovloven. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanen er omfattet af regionplanens retningslinie om regional lokaliseringspolitik. Ifølge retningslinie skal placering af offentlige institutioner ske i overensstemmelse med den regionale lokaliseringspolitik i en samlet afvejning med de sektorhensyn, der skal tilgodeses ved etablering af institutionen. Ifølge den regionale lokaliseringspolitik skal regionale institutioner placeres i egnshovedbyer eller egnsbyer. Brønder- Udgave: Brønderslev Kommune

15 Lokalplan Redegørelse Regionplan 2005 er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplandirektiv, der administreres af staten. Indtil kommunerne har udarbejdet og vedtaget kommuneplan 2009, som omfatter regionplanens retningslinier, er bestemmelserne i Regionplan 2005 fortsat gældende. slev er i regionplanen udpeget til egnsby. Placering af den sikrede institution i Brønderslev er dermed i overensstemmelse med regionplanens lokaliseringspolitik. Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet både over for kendte og fremtidige forureningskilder. Ifølge regionplanen kan der ske byudvikling i områder med drikkevandsinteresser. Lokalplanen er omfattet af regionplanens retningslinie 5.1.6, der fastsætter, at byudvikling skal gennemføres på en sådan måde, at der tages hensyn til jordbrugs- og naturinteresserne. Udlæg af lokalplanens område til institutionsområde medfører ikke restriktioner for de omkringliggende landbrug, da de allerede er pålagt restriktioner i forhold til psykiatrisk sygehus. Lokalplanens forhold til naturinteresserne er beskrevet i miljøvurderingen. Regionplanens retningslinie om generelle naturhensyn fastsætter, at der ved ændret arealanvendelse skal tages hensyn til bevarelse og forbedring af landskabs- og naturværdier, herunder levesteder for planter og dyr samt kulturhistoriske interesser. Lokalplanen giver mulighed for fældning af et eksisterende stykke skov, men fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres ny beplantning til erstatning for den beplantning, der fældes. Lokalplanens forhold til regionplanens retningslinie er nærmere beskrevet i miljørapporten. Kommuneplanen Lokalplanen er placeret i kommuneplanens rammeområde 1972, se figur 13 på næste side. Kommuneplanramme 1972 udlægger området til offentlige formål såsom sygehus, plejehjem og lignende. Ny bebyggelse inden for området skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Området fastholdes i landzone. Da lokalplanområdet overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse er lokalplanen i strid med de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for at overføre området til byzone. De øvrige rammer fastholdes uændret i kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget er vedlagt lokalplanen. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres til byzone med lokalplanen. Det er Brønderslev Kommunes hensigt at overføre hele psykiatrisk sygehus område til byzone ved fremtidig lokalplanlægning. I kommuneplan 2009, der er under udarbejdelse, forudsættes hele arelaet overført til byzone. Brønderslev Kommune 15

16 Redegørelse Lokalplan Gælder indtil vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 (B) 1995 HJØRRINGVEJ 1972 MERKURVEJ Figur 13: Oversigtskort over gældende kommuneplanrammer. Udgave: Brønderslev Kommune

17 Lokalplan Redegørelse Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven) skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, der bl.a. fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planer, der giver mulighed for rydning af skov med henblik på anden arealudnyttelse. Brønderslev Kommune har derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening af hvilke forhold, der skal miljøvurderes i henhold til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2. Screeningen viste, at lokalplanforslaget vurderes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet på to områder natur/landskab og tryghed. Miljøvurderingen er derfor afgrænset til at omhandle lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser på de to områder. Miljørapporten er vedlagt som et bilag til lokalplanforslaget. Ikke-teknisk resumé Miljøvurderingsloven indeholder krav om, at en miljørapport skal indeholde et ikke-teknisk resumé af de oplysninger miljørapporten indeholder. Det ikke-tekniske resumé er placeret hér i lokalplanforslagets redegørelse, mens den resterende del af miljøvurderingen kan læses i miljørapporten. Natur/Landskab Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere institutionsbebyggelse inden for naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinie og fælde en del af et eksisterende stykke skov. Brønderslev Kommune har vurderet, at etablering af institutionen på det pågældende areal vil medføre et naturmæssigt og landskabsmæssigt tab. Lokalplanområdet indeholder i dag landskabelige kvaliteter i form af flotte og markante overgange mellem åbne arealer og skovarealer. Disse overgange forsvinder eller reduceres kraftigt med lokalplanforslaget. Ved fældning af en del af det eksisterende skovstykke reduceres områdets naturindhold væsentligt. For at afbøde de negative konsekvenser i forhold til natur og landskab har Brønderslev Kommune indarbejdet en række afbødende foranstaltninger i lokalplanforslaget: - Etablering af minimum 4000 m 2 erstatningsbeplantning. - Krav om udarbejdelse af beplantningsplan. - Krav om bevaring af minimum 1400 m 2 eksisterende beplantning inden for byggefeltet. - Placering af byggefelt i forhold til eksisterende fredskov. Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at området efter en årrække vil opnå et naturindhold svarende til det nuværende. Tryghed I lokalplanens foroffentlighed kom det, i forbindelse med indsigelser og borgermøde, til udtryk, at naboer til den kommende sikrede institution føler sig utrygge ved institutionens påvirkning af nærområdet og særligt eventuelle flugtforsøg fra institutionen. Brønderslev Kommune 17

18 Region Nordjylland har redegjort for en række af borgernes spørgsmål og bekymringer. Region Nordjylland kan ikke give garanti for, at der ikke vil ske flugtforsøg fra institutionen. Statistik fra de eksisterende sikrede institutioner viser, at der sker et mindre antal flugtforsøg fra institutionerne årligt. Der er dog intet, der tyder på, at nærområder til tilsvarende institutioner er blevet yderligere belastet af kriminalitet. Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at fastsætte krav til Region Nordjylland om information og dialog med naboerne eksempelvis i forbindelse med flugt fra institutionen. Brønderslev Kommune vil dog opfordre Region Nordjylland til, i samarbejde med naboer, at fastsætte en procedure for orientering om flugtforsøg og institutionens generelle drift.

19 Lokalplan PLANBESTEMMELSER

20

21 Lokalplan Forslag til bestemmelser Planbestemmelser Tekst i bokse er vejledningstekst og har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Vejledningsteksten er ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende, medmindre de har hjemmel i anden gældende lovgivning. I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge, områdets anvendelse til institutionsformål, at der etableres ny beplantning, at overføre lokalplanområdet til byzone. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder samt alle matrikler, der efter den 23. juni 2009 udstykkes herfra. Området er vist på kortbilag Arealet overføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til institutionsformål. 3.2 I lokalplanområdet kan der opføres bygninger til områdets tekniske forsyning, såfremt de placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Eventuelle bygninger må gives et maksimalt areal på 12 m 2 og en maksimal højde på 3 m. 4 Udstykninger 4.1: Institutionen kan udstykkes med en anden afgrænsning end lokalplanen. 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes til én selvstændig ejendom. Der kan ikke foretages yderligere udstykninger inden for lokalplanområdet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes ad Hjørringvej som vist på kortbilag 2. Der kan alternativt etableres vejadgang længere mod vest i princippet som vist på kortbilag 2, såfremt der opnås tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at etablere adgangsvejen gennem fredskov. Brønderslev Kommune 21

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup Præstevænget Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Præstevænget FORSLAG Forslaget er i offentlig

Læs mere

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01 Handicapboliger, Nordens Allé Lokalplan 1571-01 Brønderslev Kommune Endelig godkendt Maj 2006 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev Information og kontakt Lokalplanen kan ses hos Borgerservice på rådhusene i Brønderslev og Dronninglund.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C-12.01 Blandet område ved Gravensgade/Dannebrogsgade, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C-12.01 Blandet område ved Gravensgade/Dannebrogsgade, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-12.01 Blandet område ved Gravensgade/, Brønderslev Vestergårdsgade G ravensgade FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 7. december 2010 til 1. februar 2011 Offentlighedsperiode

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev Lokalplan 3346-02 Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Forslag Januar 2009 Indsigelsesfrist udløber xx marts 2009 KOMMUNE BRØNDERSLEV Vejledning En lokalplan fastlægger,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere