Studentersamfundets generalforsamling 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentersamfundets generalforsamling 2007"

Transkript

1 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg

2 Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for grupper under Studentersamfundet (S et) 16 4 Studentersamfundets principprogram 23 II Beretninger 29 5 Bestyrelsens årsberetning 2006/ Den uddannelsespolitiske ordførers årsberetning 37 7 Studentersamfundets årsregnskab 42 8 Kritiske revisorers beretning 71 III Indkomne forslag 73 9 Forslag til kontingenter Forslag til Studentersamfundets arbejdsprogram 2007/ Læsevejledning til indkomne forslag Forslag om fjernelse af afsnit om projektmøder fra vedtægterne Forslag om udvidelse af formålsparagrafen, # Forslag om udvidelse af formålsparagrafen, # Forslag om regulering af den uddannelsespolitiske ordførers kompensation Forslag om ændring af bestyrelsens opgaver Forslag om oprettelse af driftsgrupper i Retningslinjer for grupper Forslag om ændring af Retningslinjer for grupper 91 2

3 Indholdfortegnelse 3 19 Forslag om ændring af status for Agenda 93 IV Kandidater Kandidater til posten som formand Kandidater til posten som næstformand Kandidater til posten som kasserer Kandidater til posten som uddannelsespolitisk ordfører Kandidater til posten som uddannelsespolitisk viceordfører 102

4 Indholdfortegnelse 4

5 Del I Formelt 5

6 1 Dagsorden 1. Åbning og konstituering 2. Studentersamfundets årsberetning Økonomi: 3. Årsregnskab for Studentersamfundet 4. Kritiske revisorers beretning 5. Godkendelse af årsregnskabet 6. Vedtagelse af kontingent og budget Ændrings- og øvrige indkomne forslag: 7. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 8. Ændringsforslag til vedtægter 9. Øvrige indkomne forslag Valg: (Afholdes efter spisning kl. 19:00) Hvis punkt 1-9 ikke er gennemført når spisning starter kl. 18:00, vil disse blive rykket til efter valget! 10. Spørgsmål til formandskandidater 11. Valg af formand for Studentersamfundet 12. Spørgsmål til næstformandskandidater 13. Valg til næstformand for Studentersamfundet 6

7 7 14. Spørgsmål til kassererkandidater 15. Valg til kasserer for Studentersamfundet 16. Spørgsmål til øvrige bestyrelseskandidater 17. Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse 18. Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk ordfører 19. Valg af uddannelsespolitisk ordfører 20. Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk viceordfører 21. Valg af uddannelsespolitisk viceordfører 22. Valg af to kritiske revisorer Afrunding 23. Afrunding af generalforsamlingen

8 2 Vedtægter Kap. 1 - Navn og formål 1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (S et). Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og Studenterrådet ved AUC d. 2 marts Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate Studenter ved AUC. 2: Studentersamfundet er en studenterorganisation for alle studerende ved Aalborg Universitet. Studentersamfundet har til formål at arbejde for at gøre Aalborg Universitet til et stadig bedre sted at studere. Dette formål forfølges ved aktiviteter internt i Studentersamfundet, politisk arbejde i relation til universitetet samt national og international uddannelsespolitik. Studentersamfundet er uafhængig af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig udelukkende om emner, der vedrører uddannelsespolitik og de studerendes sociale forhold. Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde være en paraplyorganisation for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere. Kap. 2 - Medlemmer 3: Alle, der er indskrevet som studerende ved AAU, kan optages som medlemmer. Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun studerer max. 2 semestre på AAU. Der skelnes prismæssigt mellem de to medlemskaber. Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat på generalforsamlingen. Stk. 4: Det er muligt for studerende på AAU gratis at få overflyttet deres medlemskab fra en anden Studenterorganisation, hvis der er indgået en aftale om dette mellem Studentersamfundet og denne. 4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende ved AAU, udmeldes. Medlemmer, der ytrer ønske herom, kan uden yderligere varsel udmelde sig af Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af 8

9 9 Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget navn. Kap. 3 - Samarbejdspartnere 6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med racistiske eller på anden måde diskriminerende organisationer og/eller grupper. Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med organisationer og/eller grupper, der anvender vold eller anser vold som et nødvendigt middel til opnåelse af deres mål. Stk. 2: Studentersamfundet samarbejder med Studenterhuset på bestyrelsesplan og gennem fælles arrangementer. Studentersamfundet er politisk uafhængigt af Studenterhuset. Kap. 4 - Generalforsamlingen 7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i Aalborg i marts/april måned. Vedtagelse af dato for afholdelse af generalforsamling koordineres med Studenterhusets bestyrelse således, at de to foreningers generalforsamlinger ikke er sammenfaldende. Såfremt generalforsamlingerne ønskes afholdt sammen, koordinerer de to bestyrelser dette. 8: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller brev/ tilsendt alle medlemmer af Studentersamfundet. Alle medlemmer og tidligere medlemmer, der har anmodet herom, indkaldes pr. brev. 9: Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende: Åbning og konstituering Studentersamfundets årsberetning Årsregnskab for Studentersamfundet Kritiske revisorers beretning Indkomne forslag Vedtagelse af arbejdsprogram Vedtagelse af kontingent Vedtagelse af budget Spørgsmål til formandskandidaterne Valg af formand for Studentersamfundet Valg til næstformand for Studentersamfundet Valg til kasserer for Studentersamfundet Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk ordfører Valg af uddannelsespolitisk ordfører Valg af uddannelsespolitisk viceordfører

10 10 Valg af to kritiske revisorer 10: Forslag til arbejdsprogram og budget samt forslag til ændringer af vedtægter og idégrundlag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, således at medlemmerne har mulighed for at afhente eksemplarer på Studentersamfundets sekretariat og i Studenterhuset senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Regnskabet, der af bestyrelsen indstilles til godkendelse, skal ligeledes ligge klar til afhentning senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer og tidligere medlemmer, universitetets studerende samt Studenterhusets aktivister møderet og taleret. Kun medlemmer af Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er dog alle valgbare. 12: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til : Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstfølgende generalforsamling. 14: Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af 100 medlemmer, medlemsmødet eller bestyrelsen med angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslutningstema. Kap. 5 - Medlemsmødet 15: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Medlemsmødet kan indsupplere til poster, der er på valg til generalforsamlingen. 16: Mødet indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse på begæring af bestyrelsen selv, UPF, den politiske koordinering, et fagråd, en øvrig gruppe eller 20 medlemmer af Studentersamfundet. Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel ved annoncering i relevante medier og/eller pr. mail til alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom. 17: Alle medlemmer og universitetets studerende i øvrigt har møderet, taleret og stemmeret. Det er dog kun Studentersamfundets medlemmer, der har stemmeret ved indsupplering efter ğ15 samt øvrige beslutninger, som generalforsamlingen har overladt til medlemsmødet. 18: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet. 19: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til Kap. 6 - Projektmøder 20: Projektmødet har til formål at danne ramme om nye og igangværende projekter i Studentersamfundet således at alle studerende på AAU kan deltage aktivt i udviklingen af studiemiljøet. 21: Projektmøder bør afholdes 6 gange årligt i månederne september, oktober, november og februar, marts og april. Disse møder skal fastsættes af bestyrelsen på faste datoer umiddelbart efter bestyrelsens konstituering. Projektmødet kan erstattes af et medlemsmøde hvis det skønnes nødvendigt. På projektmøderne deltager som minimum Studentersamfundets bestyrelse og om muligt minimum 1 repræsentant fra hver undergruppe i Studentersamfundet.

11 11 Kap. 7 - Daglig ledelse 22: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse bestående af formanden, næstformanden, kassereren, en repræsentant fra Studenterhusets bestyrelsen samt op til fire øvrige medlemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt dog uden stemmeret. Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost. 23: Bestyrelsen følger Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter. Bestyrelsen har til opgave, at Koordinere og udveksle information mellem Studentersamfundets organer og repræsentanter Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger) Sikre at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvis gennemgår regnskabet med bestyrelsen Varetage Studentersamfundets administration Holde kontakt til Studenterhusets bestyrelse Sikre afholdelsen af faste aktiviteter Sikre afholdelsen af medlemsmøder Bestyrelsen konstituerer sig selv. Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af bestyrelsen. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for bestyrelsen. 24: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling samt på ekstraordinær generalforsamling, såfremt denne udtrykker mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller Studentersamfundets bestyrelse trækker sig samlet. 25: I tilfælde af, at formands- næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse en fungerende formand, næstformand eller kasserer. Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny formand, næstformand eller kasserer vælges. Den fungerende formand, næstformand og kasserer er kun stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode formandsposten står ubesat tiltræder næstformanden som fungerende formand, indtil en anden er valgt. Kap. 8 - Uddannelsespolitisk Forum (UPF) 26: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling til uddannelses- og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk Forum er underlagt Studentersamfundets idégrundlag. 27: Alle universitets studerende har møderet, taleret og stemmeret. 28: UPF kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. UPF kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af UPF. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for UPF.

12 12 29: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til 46 og 47 stk. 1 og : Uddannelsespolitisk Forum vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden. Kap. 9 - Den politiske koordinering 31: Den politiske koordinerings opgaver er at rådgive den uddannelsespolitiske ordfører og indfører områder hvor Studentersamfundet ikke har defineret en politik og hvor en beslutning ikke kan udskydes til næste møde i Uddannelsespolitisk Forum. Desuden skal koordineringen koordinere de uddannelsespolitiske opgaver i Studentersamfundet. Den politiske koordinering skal holde sig orienteret om den uddannelsespolitiske udvikling der vedrører universitetsstuderende. 32: Den politiske koordinering består af: 1 uddannelsespolitisk ordfører (formand) 1 viceordfører valgt på generalforsamlingen 1 person valgt af og blandt Studentersamfundets bestyrelse 2 studerende i universitetsbestyrelsen 1 person valgt fra hvert fagråd 1 person valgt fra UPF Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse udpeger sin repræsentant på sit første møde efter generalforsamlingen. Repræsentanterne for fagrådene og Uddannelsespolitisk Forum udpeges mindst én gang årligt. Stk. 3: Den politiske koordinering mødes minimum 6 gange årligt til et koordineringsmøde. Kap Uddannelsespolitisk ordfører 33: Generalforsamlingen vælger en uddannelsespolitisk ordfører med kompetence til at udmelde på vegne af Studentersamfundet i studenter- og uddannelsespolitiske sager. 34: Den politiske ordfører arbejder sammen med fagrådene og universitetsstuderende med interesse i uddannelsespolitik i Uddannelsespolitisk Forum. 35: Den politiske ordfører har til opgave at: Sørge for at afholde møder i Uddannelsespolitisk Forum, samt koordinere og udveksle information mellem Studentersamfundets fagråd, uddannelsespolitiske grupper og repræsentanter i universitetets kollegiale organer samt til og fra landsorganisationerne. Melde ud på vegne af Studentersamfundet i uddannelses- og studenterpolitiske sager. 36: I tilfælde af at posten som uddannelsespolitisk ordfører står ubesat, overgår denne til Studentersamfundets viceordfører indtil en ny uddannelsespolitisk ordfører vælges. I tilfælde af at posten som viceordfører også står ubesat overgår posten til Studentersamfundets formand. Kap Fagråd 37: Den uddannelsespolitiske ordfører skal i sit arbejde agere i henhold til Studentersamfundets vedtægter. Uddannelsespolitisk Forum udformer senest 14 dage før den årlige generalforsamling et dokument med forventninger til ordføreren og viceordføreren samt ønsker til Uddannelsespolitisk forums kommende arbejdsområder og prioriteringer.

13 13 Stk. 2: Fagrådenes arbejde koordineres i den politiske koordinering. 38: Generalforsamlingen vælger en viceordfører der har funktion som stedfortræder for den uddannelsespolitiske ordfører. 39: Et fagråd kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Fagrådet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder. 40: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til 46 og 47 stk. 1 og : Fagrådet nedsætter et forretningsudvalg til at planlægge og koordinere fagrådets arbejde. Herunder er det forretningsudvalgets ansvar at indkalde til fagrådsmøder med mindst en uges varsel. Stk. 2: Fagrådet vælger ét af medlemmerne i forretningsudvalget til at være fagrådskoordinator. Stk. 3: Fagrådskoordinatoren har til ansvar at få forretningsudvalget og fagrådet til at fungere, og er fagrådets kontaktperson udadtil. 42: Fagrådet fastlægger selv en mødeplan over ordinære møder. Møderne indkaldes af et af fagrådet nedsat forretningsudvalg med mindst en uges varsel. 43: Fagrådene vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden. Kap 12 - Øvrige grupper 44: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af mere eller mindre selvstændige grupper med egne vedtægter. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Grupperne kan opkræve selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig selv, jvf. dog 53. Bestyrelsens godkendelse af grupper gælder frem til førstkommende generalforsamling eller medlemsmøde, hvor bestyrelsen stiller forslag om optagelse af gruppen. 45: Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en organisation som gruppe i Studentersamfundet. Generalforsamlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at gruppens akkumulerede overskud/underskud ikke tilfalder Studentersamfundet. Kap Repræsentation af foreningen 46: Bestyrelsen udpeger/indstiller efter opslag i relevante medier i så bredt et omfang, det skønnes nødvendigt, Studentersamfundets repræsentanter til eksterne udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om bestyrelsen eller en gruppe skal foretage udpegningen/indstillingen. 47: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i de faglige diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles stillingtagen til væsentlige sager. Kap Afstemninger og personvalg 48: For vedtagelse af forslag kræves almindelig stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. 49: Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan valget dog foretages ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed, foretages omvalg mellem de berørte kandidater. I tilfælde af stemmelighed mellem alle kandidater, der er på valg, foretages lodtrækning. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.

14 14 Stk. 2: Fremgår det af vedtægterne eller indkaldelsen til et møde, at posten som formand, næstformand, kasserer, uddannelsespolitisk ordfører og/eller viceordfører er på valg, skal kandidater til disse inden mødet åbnes have indleveret skriftligt opstillingsgrundlag. Disse omdeles til mødets deltagere. Stk. 3: Valg til øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages efter, Studentersamfundets formand, næstformand og kasserer er valgt. Stk. 4: Er alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse på valg, stemmes efter pointvalgsmetoden, således at hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 personer i prioriteret rækkefølge. Første prioritet får 4 point, anden prioritet får 3 point etc. De 4 personer, der får flest point vælges som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Til den ordinære generalforsamling er hele bestyrelsen på valg. Stk. 5: Ved øvrige personvalg har hver stemmeberettiget én stemme. Kandidater indvælges efter antallet af modtagne stemmer. Er kun én post på valg, foretages dog omvalg mellem de kandidater, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én kandidat har fået over halvdelen af de afgivne stemmer. Stk. 6: Overstiger antallet af opstillede ikke antallet af pladser, der er på valg, afholdes individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte kandidater. En kandidat skal have flere stemmer for end imod for at blive valgt. Stk. 7: Ved konflikt mellem bestemmelserne i nærværende paragraf, træder stk. 6 forud for stk. 4 og 5. Stk. 8: Er generalforsamlingen ikke i stand til at vælge en ny formand, næstformand og kasserer, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling efter gældende vedtægter. 50: Ingen personer valgt på generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan forblive på sin post, efter at generalforsamlingen eller et medlemsmøde har udtrykt sin mistillid til ham/hende. Formanden kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at bestyrelsen har udtrykt mistillid til ham/hende. Og den politiske ordfører kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at UPF har udtrykt mistillid til ham/hende. Kap Økonomi 51: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret. 52: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne økonomiske revisor og de to kritiske revisorer reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. 53: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen. 54: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse. 55: Studentersamfundets bestyrelse, Uddannelsespolitisk Forum, fagrådene og evt. andre grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over for Studentersamfundets bestyrelse. 56: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent. 57: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue. 58: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af formanden med bestyrelsens accept. Kap Vedtægtsændringer 59: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der

15 15 være 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 60: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum.

16 3 Retningslinjer for grupper under Studentersamfundet (S et) Kap. 1 Formål og retsgrundlag 1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af S ets generalforsamling d. 22. marts 2006 med henblik på at klarlægge retningslinjerne for de enkelte gruppers arbejde i relation til resten af Studentersamfundet samt fastlægge omfanget af gruppernes selvbestemmelse. 1.2 Disse retningslinjer er underlagt S ets vedtægter. Retningslinjerne kan ændres af S ets generalforsamling. 1.3 S ets bestyrelse skal mindst en gang årligt orientere grupperne om disse retningslinjer. 2 Omfattede grupper Følgende grupper er en del af Studentersamfundet og således underlagt nærværende retningslinjer: 2.1 Vedtægtsbestemte grupper Fagrådet for Det Humanistiske Fakultet (FagHum) Fagrådet for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (FagSamf) Fagrådet for Det TekniskNaturvidenskabelige Fakultet (FagTek) UddannelsesPolitik Forum (UPF) Den politiske koordinering 2.2 Decentrale fagråd De Studerendes Råd - Studentersamfundet Esbjerg (DSR-SE) Studentersamfundet København (SKBH) Historiefagrådet Psykologifagrådet SoFiA Basiskontoret 2.3 Serviceorganer EDBgruppen 16

17 Lyd og lysgruppen Festudvalget 2.4 Caféer o.l Café-du-ve BasisBaren O SohnBaren Havestuen Mærkbar DE-klubben Ølympiske lege 2.5 Øvrige grupper Agenda BioTex AAU-TV Studenterjagtklubben v/ Aalborg Universitet (SAU) Queer Sport og Fritid S et kan desuden efter nærmere aftale servicere øvrige grupper og foreninger, uden at disse dog er en del af Studentersamfundet. Som eksempler kan nævnes: Studierådet for de socialrådgiverstuderende Board of European Students of Technology (BEST) Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 3 Gruppernes generelle suverænitet 3.1 Grupperne fastlægger i størst muligt omfang selv procedurer og retningslinjer for deres drift. De enkelte grupper har bemyndigelse til - inden for rammerne af Studentersamfundets vedtægter, nærværende retningslinjer og egne vedtægter/forretningsorden - at gennemføre aktiviteter i henhold til gruppens formål. 3.2 Grupperne er underlagt beslutninger truffet af S ets generalforsamling. 3.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne kan i en forretningsorden fastsætte nærmere regler for gruppens aktiviteter. Gruppernes forretningsordenen er underlagt S ets vedtægter og nærværende retningslinjer. 3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i vedtægter eller kommissorium retningslinjerne for sit arbejde. Disse vedtægter / dette kommissorium er underlagt S ets vedtægter og nærværende retningslinjer. Vedtægterne/kommissoriet og ændringer heri skal godkendes af S ets bestyrelse. Vedtægter/kommissorium, der er vedtaget af gruppen, men endnu ikke godkendt af S ets bestyrelse, kan følges midlertidigt med forudsætning om godkendelse i S ets bestyrelse.

18 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3: I hvor høj grad grupperne skal servicere andre dele af Studentersamfundet fastsættes i kommissoriet. 3.6 Grupperne kan med henblik på varetagelsen af egen drift repræsentere sig selv (og dermed Studentersamfundet) udadtil under ansvar for S ets generalforsamling og bestyrelse. S ets bestyrelse holdes orienteret om henvendelser til eksterne parter for så vidt disse ikke er af sædvanlig karakter. S ets bestyrelse kan i særlige tilfælde af hensyn til S ets generelle virke og samarbejde med eksterne parter tilbagetrække henvendelser foretaget af en gruppe. 3.7 Én eller flere grupper kan ikke uden særlig bemyndigelse fra S ets generalforsamling eller bestyrelse udtale sig på vegne af Studentersamfundet (se dog pkt. 3.8). Aftaler indgået af Studentersamfundet på vegne af flere grupper - eller som på anden vis har indflydelse ud over på én konkret gruppes aktiviteter - forhandles og genforhandles af person(er) udpeget af S ets bestyrelse. 3.8 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Den enkelte gruppe er øverst besluttende myndighed i sager, der kun vedrører den enkelte gruppes område. Den enkelte gruppe kan frit i eget navn fremføre holdninger, uanset om disse eventuelt ikke måtte stemme overens med Studentersamfundets generelle overbevisning. Nærværende bestemmelse gælder uanset eventuelle indskrænkninger i afsnit Medlemskab 4.1 Det anbefales, men er ikke påkrævet aktive i grupperne at være medlem af Studentersamfundet. 4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne er demokratisk organiserede og åbne for alle interesserede inden for gruppens område. 4.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er som klart udgangspunkt demokratisk organiserede og åbne for alle interesserede En gruppe kan dog undtagelsesvist i vedtægter/kommissorium begrænse optagelsen af aktivister. Dette skal godkendes ved optagelsen af gruppen eller på anden vis godkendes af generalforsamling eller medlemsmøde. Bestyrelsen skal endvidere godkende den/de person(er), der afgør eventuel optagelse af nye aktivister. På tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument er sådan begrænsning af optagelse godkendt for EDBgruppen (afsnit 2.3.1) og Festudvalget (afsnit 2.3.3). 4.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2 og 2.5: Grupper kan have egne medlemmer og opkræve eget kontingent. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets størrelse og eventuelle ændringer heri. 4.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne definerer i vedtægter/kommissorium en nærmere afgrænset kreds af mennesker, der er valgbare og har stemmeret til vedtægter/kommissorium, sammensætning mv.. Denne kreds kan være en åben eller lukket kreds og være afhængig af området, der er til afstemning/på valg. 5 Kontakt mellem gruppen og S ets bestyrelse og administration. 5.1 Gruppen udpeger blandt sine aktivister følgende to kontaktpersoner. Der kan være personsammenfald mellem de to. Studentersamfundets bestyrelse orienteres ved udpegning af nye kontaktpersoner.

19 Én person, der fungerer som kontaktperson til S ets bestyrelse og sekretariat i sager af politisk og praktisk art Én person med ansvar for og overblik over gruppens økonomi iht. 53 i S ets vedtægter. 5.2 I henhold til vedtægternes 20 kan hver gruppe desuden sende en observatør til S ets bestyrelsesmøder. Skulle en sådan observatør ønske det, tilsendes han/hun pr. mail alle mødeindkaldelser, referater samt øvrige underetninger om mødedatoer og -steder så snart de forekommer. 5.3 S ets bestyrelse udpeger for hver gruppe et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget fast observatør, der fungerer som kontaktperson til gruppen. Gruppen orienteres ved udpegning af ny kontaktperson. 5.4 Studentersamfundets bestyrelse inviteres af gruppen til at deltage som gæst på gruppens generalforsamling eller anden tilsvarende øverst besluttende myndighed, såfremt en sådan haves. Bestyrelsens kontaktperson til gruppen jvf. afsnit 5.3 skal derfor i god tid orienteres om tid og sted for gruppens generalforsamling eller tilsvarende. 5.5 Såvel gruppen som S ets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at holde hinanden opdateret på aktiviteter og initiativer i og status for dels gruppen dels den øvrige del af S et. Ud over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en gang årligt i form af et møde mellem repræsentanter fra hhv. gruppen og S ets bestyrelse. Studentersamfundets bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens bestyrelse eller evt. tilsvarende daglig ledelse. 6 Aflønning 6.1 Aktive i Studentersamfundet er frivillige og ulønnede. Afvigelser herfra kan dog ske efter aftale med S ets bestyrelse. Aktivistpleje i rimeligt omfang opfattes ikke som aflønning, så længe ydelserne forbruges i social sammenhæng inden for gruppens rammer. Det betragtes som aflønning, hvis aktivister til personligt brug tildeles effekter af (potentiel) værdi for gruppen/studentersamfundet. 6.2 Studentersamfundets bestyrelse har på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument godkendt oprettelsen af følgende lønnede stillinger: Tre sekretærer Agenda Ansvarshavende redaktør på rushåndbogen Assisterende redaktør på rushåndbogen Annoncetegner på rushåndbogen EDBmedhjælp og desuden godkendt aflønning af Studentersamfundets formand Studentersamfundets politiske ordfører Studentersamfundets administrationschef

20 Ansættelser foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 6.4 Studentersamfundets formand er direkte eller gennem andre ansatte arbejdsgiver for de ansatte. 6.5 Ansatte i Studentersamfundet kan ikke sidde i Studentersamfundets bestyrelse. Dette gælder ikke for formanden. 7 Økonomi 7.1 Gruppernes økonomi er en del af Studentersamfundets økonomi. 7.2 Alle former for inventar, varelager, likvider eller andre aktiver tilhører Studentersamfundet, men er evt. stillet til rådighed for en eller flere konkrete grupper De enkelte grupper kan inden for egen budgetramme anskaffe aktiver, der stilles til gruppens rådighed Rådigheden over aktiver anskaffet for egen budgetramme eller tildelt gruppen som direkte gave fra ekstern part kan ikke indskrænkes uden gruppens accept En gruppe kan have aktiver stillet til rådighed af ekstern part (studienævn, institut, faglig organisation e.l.). Ejendomsretten over disse midler kan ikke uden accept fra pågældende eksterne part overdrages Studentersamfundet. Rådigheden over disse midler kan ikke indskrænkes uden gruppens accept. 7.3 Da Studentersamfundet er og udadtil betragtes som en samlet organisation, skal alle ansøgninger til eksterne fonde eller puljer godkendes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget person med henblik på en koordinering af ansøgningerne. 8 Økonomistyring 8.1 Gruppernes regnskab er en del af Studentersamfundets regnskab. 8.2 De enkelte grupper kan af generalforsamlingen i S ets budget tildeles en budgetramme. Ønsker en gruppe at afholde flere udgifter (netto) end angivet i budgetrammen, skal dette godkendes forudgående ved en budgetøndring. Ingen grupper har eller kan have et forudgående krav på en mindstebevilling eller en budgetramme i det hele taget Grupperne indstiller til S ets bestyrelse et uddybet forslag til budgetramme i forbindelse med bestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget for Studentersamfundet Det er op til den enkelte gruppe at sikre, at budgetrammen overholdes. Den i afsnit benævnte økonomiske kontaktperson skal holde gruppen orienteret om dens økonomiske situation S ets bestyrelse kan ved gentagen eller større overskridelse af gruppens budgetramme afvise refusion af bilag og betalinger af regninger, annullere indgåede aftaler samt ophæve den i afsnit 3.1 og 3.6 benævnte bemyndigelse. I særligt hastende tilfælde kan beslutning herom træffes af S ets formand. Beslutning herom truffet af S ets formand gælder frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutning herom sker for så vidt muligt efter kontakt til de i afsnit 5.1 benævnte kontaktpersoner, men kan ske uden yderligere varsel Afsnit finder tilsvarende anvendelse ved gentagen eller alvorlig overskridelse af bestemmelserne i afsnit 8.6, 8.7 eller Grupperne orienterer mindst en gang årligt Studentersamfundets bestyrelse om sin aktuelle økonomi samt planer og ønsker for sin fremtidige økonomi.

Studentersamfundets vedtægter

Studentersamfundets vedtægter Studentersamfundets vedtægter Som vedtaget på generalforsamlingen 2013 Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan organisationen er sat sammen og hvem, der

Læs mere

Retningslinjer for grupper

Retningslinjer for grupper Retningslinjer for grupper 1 - Formål og retsgrundlag 1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af Studentersamfundets generalforsamling marts 2015 med henblik på at klarlægge retningslinjerne

Læs mere

Retningslinjer for grupper

Retningslinjer for grupper Retningslinjer for grupper 1 - Formål og retsgrundlag 1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af Studentersamfundets generalforsamling marts 2015 med henblik på at klarlægge retningslinjerne

Læs mere

Studentersamfundets vedtægter

Studentersamfundets vedtægter Studentersamfundets vedtægter Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 12/05 2016 Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan organisationen

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. marts 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for grupper

Læs mere

Indhold. Side 5. 1. Dagsorden. 2. Studentersamfundets vedtægter. Side 6. Side 16. 3. Retningslinjer for grupper i Studentersamfundet

Indhold. Side 5. 1. Dagsorden. 2. Studentersamfundets vedtægter. Side 6. Side 16. 3. Retningslinjer for grupper i Studentersamfundet Indhold 1. Dagsorden 2. Studentersamfundets vedtægter 3. Retningslinjer for grupper i Studentersamfundet 4. Den uddannelsespolitisk ordføres årsberetning 5. Kritiske revisorers årsberetning 6. Støtteoversigt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Studentersamfundet. Generalforsamling 2010 Aalborg, d. 15. marts 2010

Studentersamfundet. Generalforsamling 2010 Aalborg, d. 15. marts 2010 Aalborg, d. 15. marts 2010 Indhold 1. Dagsorden... 2 2. Studentersamfundets vedtægter... 3 3. Retningslinier for grupper i Studentersamfundet... 12 4. Den uddannelsespolitiske ordførers årsberetning for

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er: Statskundskabsstuderende i Odense (i det følgende benævnt SIO). 1.2 Foreningens adresse er: SIO,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere