Studentersamfundets generalforsamling 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentersamfundets generalforsamling 2007"

Transkript

1 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg

2 Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for grupper under Studentersamfundet (S et) 16 4 Studentersamfundets principprogram 23 II Beretninger 29 5 Bestyrelsens årsberetning 2006/ Den uddannelsespolitiske ordførers årsberetning 37 7 Studentersamfundets årsregnskab 42 8 Kritiske revisorers beretning 71 III Indkomne forslag 73 9 Forslag til kontingenter Forslag til Studentersamfundets arbejdsprogram 2007/ Læsevejledning til indkomne forslag Forslag om fjernelse af afsnit om projektmøder fra vedtægterne Forslag om udvidelse af formålsparagrafen, # Forslag om udvidelse af formålsparagrafen, # Forslag om regulering af den uddannelsespolitiske ordførers kompensation Forslag om ændring af bestyrelsens opgaver Forslag om oprettelse af driftsgrupper i Retningslinjer for grupper Forslag om ændring af Retningslinjer for grupper 91 2

3 Indholdfortegnelse 3 19 Forslag om ændring af status for Agenda 93 IV Kandidater Kandidater til posten som formand Kandidater til posten som næstformand Kandidater til posten som kasserer Kandidater til posten som uddannelsespolitisk ordfører Kandidater til posten som uddannelsespolitisk viceordfører 102

4 Indholdfortegnelse 4

5 Del I Formelt 5

6 1 Dagsorden 1. Åbning og konstituering 2. Studentersamfundets årsberetning Økonomi: 3. Årsregnskab for Studentersamfundet 4. Kritiske revisorers beretning 5. Godkendelse af årsregnskabet 6. Vedtagelse af kontingent og budget Ændrings- og øvrige indkomne forslag: 7. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 8. Ændringsforslag til vedtægter 9. Øvrige indkomne forslag Valg: (Afholdes efter spisning kl. 19:00) Hvis punkt 1-9 ikke er gennemført når spisning starter kl. 18:00, vil disse blive rykket til efter valget! 10. Spørgsmål til formandskandidater 11. Valg af formand for Studentersamfundet 12. Spørgsmål til næstformandskandidater 13. Valg til næstformand for Studentersamfundet 6

7 7 14. Spørgsmål til kassererkandidater 15. Valg til kasserer for Studentersamfundet 16. Spørgsmål til øvrige bestyrelseskandidater 17. Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse 18. Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk ordfører 19. Valg af uddannelsespolitisk ordfører 20. Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk viceordfører 21. Valg af uddannelsespolitisk viceordfører 22. Valg af to kritiske revisorer Afrunding 23. Afrunding af generalforsamlingen

8 2 Vedtægter Kap. 1 - Navn og formål 1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (S et). Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og Studenterrådet ved AUC d. 2 marts Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate Studenter ved AUC. 2: Studentersamfundet er en studenterorganisation for alle studerende ved Aalborg Universitet. Studentersamfundet har til formål at arbejde for at gøre Aalborg Universitet til et stadig bedre sted at studere. Dette formål forfølges ved aktiviteter internt i Studentersamfundet, politisk arbejde i relation til universitetet samt national og international uddannelsespolitik. Studentersamfundet er uafhængig af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig udelukkende om emner, der vedrører uddannelsespolitik og de studerendes sociale forhold. Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde være en paraplyorganisation for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere. Kap. 2 - Medlemmer 3: Alle, der er indskrevet som studerende ved AAU, kan optages som medlemmer. Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun studerer max. 2 semestre på AAU. Der skelnes prismæssigt mellem de to medlemskaber. Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat på generalforsamlingen. Stk. 4: Det er muligt for studerende på AAU gratis at få overflyttet deres medlemskab fra en anden Studenterorganisation, hvis der er indgået en aftale om dette mellem Studentersamfundet og denne. 4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende ved AAU, udmeldes. Medlemmer, der ytrer ønske herom, kan uden yderligere varsel udmelde sig af Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af 8

9 9 Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget navn. Kap. 3 - Samarbejdspartnere 6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med racistiske eller på anden måde diskriminerende organisationer og/eller grupper. Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med organisationer og/eller grupper, der anvender vold eller anser vold som et nødvendigt middel til opnåelse af deres mål. Stk. 2: Studentersamfundet samarbejder med Studenterhuset på bestyrelsesplan og gennem fælles arrangementer. Studentersamfundet er politisk uafhængigt af Studenterhuset. Kap. 4 - Generalforsamlingen 7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i Aalborg i marts/april måned. Vedtagelse af dato for afholdelse af generalforsamling koordineres med Studenterhusets bestyrelse således, at de to foreningers generalforsamlinger ikke er sammenfaldende. Såfremt generalforsamlingerne ønskes afholdt sammen, koordinerer de to bestyrelser dette. 8: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller brev/ tilsendt alle medlemmer af Studentersamfundet. Alle medlemmer og tidligere medlemmer, der har anmodet herom, indkaldes pr. brev. 9: Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende: Åbning og konstituering Studentersamfundets årsberetning Årsregnskab for Studentersamfundet Kritiske revisorers beretning Indkomne forslag Vedtagelse af arbejdsprogram Vedtagelse af kontingent Vedtagelse af budget Spørgsmål til formandskandidaterne Valg af formand for Studentersamfundet Valg til næstformand for Studentersamfundet Valg til kasserer for Studentersamfundet Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk ordfører Valg af uddannelsespolitisk ordfører Valg af uddannelsespolitisk viceordfører

10 10 Valg af to kritiske revisorer 10: Forslag til arbejdsprogram og budget samt forslag til ændringer af vedtægter og idégrundlag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, således at medlemmerne har mulighed for at afhente eksemplarer på Studentersamfundets sekretariat og i Studenterhuset senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Regnskabet, der af bestyrelsen indstilles til godkendelse, skal ligeledes ligge klar til afhentning senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer og tidligere medlemmer, universitetets studerende samt Studenterhusets aktivister møderet og taleret. Kun medlemmer af Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er dog alle valgbare. 12: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til : Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstfølgende generalforsamling. 14: Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af 100 medlemmer, medlemsmødet eller bestyrelsen med angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslutningstema. Kap. 5 - Medlemsmødet 15: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Medlemsmødet kan indsupplere til poster, der er på valg til generalforsamlingen. 16: Mødet indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse på begæring af bestyrelsen selv, UPF, den politiske koordinering, et fagråd, en øvrig gruppe eller 20 medlemmer af Studentersamfundet. Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel ved annoncering i relevante medier og/eller pr. mail til alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom. 17: Alle medlemmer og universitetets studerende i øvrigt har møderet, taleret og stemmeret. Det er dog kun Studentersamfundets medlemmer, der har stemmeret ved indsupplering efter ğ15 samt øvrige beslutninger, som generalforsamlingen har overladt til medlemsmødet. 18: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet. 19: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til Kap. 6 - Projektmøder 20: Projektmødet har til formål at danne ramme om nye og igangværende projekter i Studentersamfundet således at alle studerende på AAU kan deltage aktivt i udviklingen af studiemiljøet. 21: Projektmøder bør afholdes 6 gange årligt i månederne september, oktober, november og februar, marts og april. Disse møder skal fastsættes af bestyrelsen på faste datoer umiddelbart efter bestyrelsens konstituering. Projektmødet kan erstattes af et medlemsmøde hvis det skønnes nødvendigt. På projektmøderne deltager som minimum Studentersamfundets bestyrelse og om muligt minimum 1 repræsentant fra hver undergruppe i Studentersamfundet.

11 11 Kap. 7 - Daglig ledelse 22: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse bestående af formanden, næstformanden, kassereren, en repræsentant fra Studenterhusets bestyrelsen samt op til fire øvrige medlemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt dog uden stemmeret. Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost. 23: Bestyrelsen følger Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter. Bestyrelsen har til opgave, at Koordinere og udveksle information mellem Studentersamfundets organer og repræsentanter Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger) Sikre at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvis gennemgår regnskabet med bestyrelsen Varetage Studentersamfundets administration Holde kontakt til Studenterhusets bestyrelse Sikre afholdelsen af faste aktiviteter Sikre afholdelsen af medlemsmøder Bestyrelsen konstituerer sig selv. Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af bestyrelsen. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for bestyrelsen. 24: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling samt på ekstraordinær generalforsamling, såfremt denne udtrykker mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller Studentersamfundets bestyrelse trækker sig samlet. 25: I tilfælde af, at formands- næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse en fungerende formand, næstformand eller kasserer. Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny formand, næstformand eller kasserer vælges. Den fungerende formand, næstformand og kasserer er kun stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode formandsposten står ubesat tiltræder næstformanden som fungerende formand, indtil en anden er valgt. Kap. 8 - Uddannelsespolitisk Forum (UPF) 26: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling til uddannelses- og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk Forum er underlagt Studentersamfundets idégrundlag. 27: Alle universitets studerende har møderet, taleret og stemmeret. 28: UPF kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. UPF kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af UPF. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for UPF.

12 12 29: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til 46 og 47 stk. 1 og : Uddannelsespolitisk Forum vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden. Kap. 9 - Den politiske koordinering 31: Den politiske koordinerings opgaver er at rådgive den uddannelsespolitiske ordfører og indfører områder hvor Studentersamfundet ikke har defineret en politik og hvor en beslutning ikke kan udskydes til næste møde i Uddannelsespolitisk Forum. Desuden skal koordineringen koordinere de uddannelsespolitiske opgaver i Studentersamfundet. Den politiske koordinering skal holde sig orienteret om den uddannelsespolitiske udvikling der vedrører universitetsstuderende. 32: Den politiske koordinering består af: 1 uddannelsespolitisk ordfører (formand) 1 viceordfører valgt på generalforsamlingen 1 person valgt af og blandt Studentersamfundets bestyrelse 2 studerende i universitetsbestyrelsen 1 person valgt fra hvert fagråd 1 person valgt fra UPF Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse udpeger sin repræsentant på sit første møde efter generalforsamlingen. Repræsentanterne for fagrådene og Uddannelsespolitisk Forum udpeges mindst én gang årligt. Stk. 3: Den politiske koordinering mødes minimum 6 gange årligt til et koordineringsmøde. Kap Uddannelsespolitisk ordfører 33: Generalforsamlingen vælger en uddannelsespolitisk ordfører med kompetence til at udmelde på vegne af Studentersamfundet i studenter- og uddannelsespolitiske sager. 34: Den politiske ordfører arbejder sammen med fagrådene og universitetsstuderende med interesse i uddannelsespolitik i Uddannelsespolitisk Forum. 35: Den politiske ordfører har til opgave at: Sørge for at afholde møder i Uddannelsespolitisk Forum, samt koordinere og udveksle information mellem Studentersamfundets fagråd, uddannelsespolitiske grupper og repræsentanter i universitetets kollegiale organer samt til og fra landsorganisationerne. Melde ud på vegne af Studentersamfundet i uddannelses- og studenterpolitiske sager. 36: I tilfælde af at posten som uddannelsespolitisk ordfører står ubesat, overgår denne til Studentersamfundets viceordfører indtil en ny uddannelsespolitisk ordfører vælges. I tilfælde af at posten som viceordfører også står ubesat overgår posten til Studentersamfundets formand. Kap Fagråd 37: Den uddannelsespolitiske ordfører skal i sit arbejde agere i henhold til Studentersamfundets vedtægter. Uddannelsespolitisk Forum udformer senest 14 dage før den årlige generalforsamling et dokument med forventninger til ordføreren og viceordføreren samt ønsker til Uddannelsespolitisk forums kommende arbejdsområder og prioriteringer.

13 13 Stk. 2: Fagrådenes arbejde koordineres i den politiske koordinering. 38: Generalforsamlingen vælger en viceordfører der har funktion som stedfortræder for den uddannelsespolitiske ordfører. 39: Et fagråd kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Fagrådet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder. 40: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til 46 og 47 stk. 1 og : Fagrådet nedsætter et forretningsudvalg til at planlægge og koordinere fagrådets arbejde. Herunder er det forretningsudvalgets ansvar at indkalde til fagrådsmøder med mindst en uges varsel. Stk. 2: Fagrådet vælger ét af medlemmerne i forretningsudvalget til at være fagrådskoordinator. Stk. 3: Fagrådskoordinatoren har til ansvar at få forretningsudvalget og fagrådet til at fungere, og er fagrådets kontaktperson udadtil. 42: Fagrådet fastlægger selv en mødeplan over ordinære møder. Møderne indkaldes af et af fagrådet nedsat forretningsudvalg med mindst en uges varsel. 43: Fagrådene vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden. Kap 12 - Øvrige grupper 44: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af mere eller mindre selvstændige grupper med egne vedtægter. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Grupperne kan opkræve selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig selv, jvf. dog 53. Bestyrelsens godkendelse af grupper gælder frem til førstkommende generalforsamling eller medlemsmøde, hvor bestyrelsen stiller forslag om optagelse af gruppen. 45: Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en organisation som gruppe i Studentersamfundet. Generalforsamlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at gruppens akkumulerede overskud/underskud ikke tilfalder Studentersamfundet. Kap Repræsentation af foreningen 46: Bestyrelsen udpeger/indstiller efter opslag i relevante medier i så bredt et omfang, det skønnes nødvendigt, Studentersamfundets repræsentanter til eksterne udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om bestyrelsen eller en gruppe skal foretage udpegningen/indstillingen. 47: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i de faglige diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles stillingtagen til væsentlige sager. Kap Afstemninger og personvalg 48: For vedtagelse af forslag kræves almindelig stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. 49: Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan valget dog foretages ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed, foretages omvalg mellem de berørte kandidater. I tilfælde af stemmelighed mellem alle kandidater, der er på valg, foretages lodtrækning. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.

14 14 Stk. 2: Fremgår det af vedtægterne eller indkaldelsen til et møde, at posten som formand, næstformand, kasserer, uddannelsespolitisk ordfører og/eller viceordfører er på valg, skal kandidater til disse inden mødet åbnes have indleveret skriftligt opstillingsgrundlag. Disse omdeles til mødets deltagere. Stk. 3: Valg til øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages efter, Studentersamfundets formand, næstformand og kasserer er valgt. Stk. 4: Er alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse på valg, stemmes efter pointvalgsmetoden, således at hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 personer i prioriteret rækkefølge. Første prioritet får 4 point, anden prioritet får 3 point etc. De 4 personer, der får flest point vælges som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Til den ordinære generalforsamling er hele bestyrelsen på valg. Stk. 5: Ved øvrige personvalg har hver stemmeberettiget én stemme. Kandidater indvælges efter antallet af modtagne stemmer. Er kun én post på valg, foretages dog omvalg mellem de kandidater, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én kandidat har fået over halvdelen af de afgivne stemmer. Stk. 6: Overstiger antallet af opstillede ikke antallet af pladser, der er på valg, afholdes individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte kandidater. En kandidat skal have flere stemmer for end imod for at blive valgt. Stk. 7: Ved konflikt mellem bestemmelserne i nærværende paragraf, træder stk. 6 forud for stk. 4 og 5. Stk. 8: Er generalforsamlingen ikke i stand til at vælge en ny formand, næstformand og kasserer, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling efter gældende vedtægter. 50: Ingen personer valgt på generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan forblive på sin post, efter at generalforsamlingen eller et medlemsmøde har udtrykt sin mistillid til ham/hende. Formanden kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at bestyrelsen har udtrykt mistillid til ham/hende. Og den politiske ordfører kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at UPF har udtrykt mistillid til ham/hende. Kap Økonomi 51: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret. 52: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne økonomiske revisor og de to kritiske revisorer reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. 53: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen. 54: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse. 55: Studentersamfundets bestyrelse, Uddannelsespolitisk Forum, fagrådene og evt. andre grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over for Studentersamfundets bestyrelse. 56: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent. 57: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue. 58: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af formanden med bestyrelsens accept. Kap Vedtægtsændringer 59: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der

15 15 være 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 60: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum.

16 3 Retningslinjer for grupper under Studentersamfundet (S et) Kap. 1 Formål og retsgrundlag 1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af S ets generalforsamling d. 22. marts 2006 med henblik på at klarlægge retningslinjerne for de enkelte gruppers arbejde i relation til resten af Studentersamfundet samt fastlægge omfanget af gruppernes selvbestemmelse. 1.2 Disse retningslinjer er underlagt S ets vedtægter. Retningslinjerne kan ændres af S ets generalforsamling. 1.3 S ets bestyrelse skal mindst en gang årligt orientere grupperne om disse retningslinjer. 2 Omfattede grupper Følgende grupper er en del af Studentersamfundet og således underlagt nærværende retningslinjer: 2.1 Vedtægtsbestemte grupper Fagrådet for Det Humanistiske Fakultet (FagHum) Fagrådet for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (FagSamf) Fagrådet for Det TekniskNaturvidenskabelige Fakultet (FagTek) UddannelsesPolitik Forum (UPF) Den politiske koordinering 2.2 Decentrale fagråd De Studerendes Råd - Studentersamfundet Esbjerg (DSR-SE) Studentersamfundet København (SKBH) Historiefagrådet Psykologifagrådet SoFiA Basiskontoret 2.3 Serviceorganer EDBgruppen 16

17 Lyd og lysgruppen Festudvalget 2.4 Caféer o.l Café-du-ve BasisBaren O SohnBaren Havestuen Mærkbar DE-klubben Ølympiske lege 2.5 Øvrige grupper Agenda BioTex AAU-TV Studenterjagtklubben v/ Aalborg Universitet (SAU) Queer Sport og Fritid S et kan desuden efter nærmere aftale servicere øvrige grupper og foreninger, uden at disse dog er en del af Studentersamfundet. Som eksempler kan nævnes: Studierådet for de socialrådgiverstuderende Board of European Students of Technology (BEST) Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 3 Gruppernes generelle suverænitet 3.1 Grupperne fastlægger i størst muligt omfang selv procedurer og retningslinjer for deres drift. De enkelte grupper har bemyndigelse til - inden for rammerne af Studentersamfundets vedtægter, nærværende retningslinjer og egne vedtægter/forretningsorden - at gennemføre aktiviteter i henhold til gruppens formål. 3.2 Grupperne er underlagt beslutninger truffet af S ets generalforsamling. 3.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne kan i en forretningsorden fastsætte nærmere regler for gruppens aktiviteter. Gruppernes forretningsordenen er underlagt S ets vedtægter og nærværende retningslinjer. 3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i vedtægter eller kommissorium retningslinjerne for sit arbejde. Disse vedtægter / dette kommissorium er underlagt S ets vedtægter og nærværende retningslinjer. Vedtægterne/kommissoriet og ændringer heri skal godkendes af S ets bestyrelse. Vedtægter/kommissorium, der er vedtaget af gruppen, men endnu ikke godkendt af S ets bestyrelse, kan følges midlertidigt med forudsætning om godkendelse i S ets bestyrelse.

18 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3: I hvor høj grad grupperne skal servicere andre dele af Studentersamfundet fastsættes i kommissoriet. 3.6 Grupperne kan med henblik på varetagelsen af egen drift repræsentere sig selv (og dermed Studentersamfundet) udadtil under ansvar for S ets generalforsamling og bestyrelse. S ets bestyrelse holdes orienteret om henvendelser til eksterne parter for så vidt disse ikke er af sædvanlig karakter. S ets bestyrelse kan i særlige tilfælde af hensyn til S ets generelle virke og samarbejde med eksterne parter tilbagetrække henvendelser foretaget af en gruppe. 3.7 Én eller flere grupper kan ikke uden særlig bemyndigelse fra S ets generalforsamling eller bestyrelse udtale sig på vegne af Studentersamfundet (se dog pkt. 3.8). Aftaler indgået af Studentersamfundet på vegne af flere grupper - eller som på anden vis har indflydelse ud over på én konkret gruppes aktiviteter - forhandles og genforhandles af person(er) udpeget af S ets bestyrelse. 3.8 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Den enkelte gruppe er øverst besluttende myndighed i sager, der kun vedrører den enkelte gruppes område. Den enkelte gruppe kan frit i eget navn fremføre holdninger, uanset om disse eventuelt ikke måtte stemme overens med Studentersamfundets generelle overbevisning. Nærværende bestemmelse gælder uanset eventuelle indskrænkninger i afsnit Medlemskab 4.1 Det anbefales, men er ikke påkrævet aktive i grupperne at være medlem af Studentersamfundet. 4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne er demokratisk organiserede og åbne for alle interesserede inden for gruppens område. 4.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er som klart udgangspunkt demokratisk organiserede og åbne for alle interesserede En gruppe kan dog undtagelsesvist i vedtægter/kommissorium begrænse optagelsen af aktivister. Dette skal godkendes ved optagelsen af gruppen eller på anden vis godkendes af generalforsamling eller medlemsmøde. Bestyrelsen skal endvidere godkende den/de person(er), der afgør eventuel optagelse af nye aktivister. På tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument er sådan begrænsning af optagelse godkendt for EDBgruppen (afsnit 2.3.1) og Festudvalget (afsnit 2.3.3). 4.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2 og 2.5: Grupper kan have egne medlemmer og opkræve eget kontingent. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets størrelse og eventuelle ændringer heri. 4.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne definerer i vedtægter/kommissorium en nærmere afgrænset kreds af mennesker, der er valgbare og har stemmeret til vedtægter/kommissorium, sammensætning mv.. Denne kreds kan være en åben eller lukket kreds og være afhængig af området, der er til afstemning/på valg. 5 Kontakt mellem gruppen og S ets bestyrelse og administration. 5.1 Gruppen udpeger blandt sine aktivister følgende to kontaktpersoner. Der kan være personsammenfald mellem de to. Studentersamfundets bestyrelse orienteres ved udpegning af nye kontaktpersoner.

19 Én person, der fungerer som kontaktperson til S ets bestyrelse og sekretariat i sager af politisk og praktisk art Én person med ansvar for og overblik over gruppens økonomi iht. 53 i S ets vedtægter. 5.2 I henhold til vedtægternes 20 kan hver gruppe desuden sende en observatør til S ets bestyrelsesmøder. Skulle en sådan observatør ønske det, tilsendes han/hun pr. mail alle mødeindkaldelser, referater samt øvrige underetninger om mødedatoer og -steder så snart de forekommer. 5.3 S ets bestyrelse udpeger for hver gruppe et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget fast observatør, der fungerer som kontaktperson til gruppen. Gruppen orienteres ved udpegning af ny kontaktperson. 5.4 Studentersamfundets bestyrelse inviteres af gruppen til at deltage som gæst på gruppens generalforsamling eller anden tilsvarende øverst besluttende myndighed, såfremt en sådan haves. Bestyrelsens kontaktperson til gruppen jvf. afsnit 5.3 skal derfor i god tid orienteres om tid og sted for gruppens generalforsamling eller tilsvarende. 5.5 Såvel gruppen som S ets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at holde hinanden opdateret på aktiviteter og initiativer i og status for dels gruppen dels den øvrige del af S et. Ud over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en gang årligt i form af et møde mellem repræsentanter fra hhv. gruppen og S ets bestyrelse. Studentersamfundets bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens bestyrelse eller evt. tilsvarende daglig ledelse. 6 Aflønning 6.1 Aktive i Studentersamfundet er frivillige og ulønnede. Afvigelser herfra kan dog ske efter aftale med S ets bestyrelse. Aktivistpleje i rimeligt omfang opfattes ikke som aflønning, så længe ydelserne forbruges i social sammenhæng inden for gruppens rammer. Det betragtes som aflønning, hvis aktivister til personligt brug tildeles effekter af (potentiel) værdi for gruppen/studentersamfundet. 6.2 Studentersamfundets bestyrelse har på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument godkendt oprettelsen af følgende lønnede stillinger: Tre sekretærer Agenda Ansvarshavende redaktør på rushåndbogen Assisterende redaktør på rushåndbogen Annoncetegner på rushåndbogen EDBmedhjælp og desuden godkendt aflønning af Studentersamfundets formand Studentersamfundets politiske ordfører Studentersamfundets administrationschef

20 Ansættelser foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 6.4 Studentersamfundets formand er direkte eller gennem andre ansatte arbejdsgiver for de ansatte. 6.5 Ansatte i Studentersamfundet kan ikke sidde i Studentersamfundets bestyrelse. Dette gælder ikke for formanden. 7 Økonomi 7.1 Gruppernes økonomi er en del af Studentersamfundets økonomi. 7.2 Alle former for inventar, varelager, likvider eller andre aktiver tilhører Studentersamfundet, men er evt. stillet til rådighed for en eller flere konkrete grupper De enkelte grupper kan inden for egen budgetramme anskaffe aktiver, der stilles til gruppens rådighed Rådigheden over aktiver anskaffet for egen budgetramme eller tildelt gruppen som direkte gave fra ekstern part kan ikke indskrænkes uden gruppens accept En gruppe kan have aktiver stillet til rådighed af ekstern part (studienævn, institut, faglig organisation e.l.). Ejendomsretten over disse midler kan ikke uden accept fra pågældende eksterne part overdrages Studentersamfundet. Rådigheden over disse midler kan ikke indskrænkes uden gruppens accept. 7.3 Da Studentersamfundet er og udadtil betragtes som en samlet organisation, skal alle ansøgninger til eksterne fonde eller puljer godkendes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget person med henblik på en koordinering af ansøgningerne. 8 Økonomistyring 8.1 Gruppernes regnskab er en del af Studentersamfundets regnskab. 8.2 De enkelte grupper kan af generalforsamlingen i S ets budget tildeles en budgetramme. Ønsker en gruppe at afholde flere udgifter (netto) end angivet i budgetrammen, skal dette godkendes forudgående ved en budgetøndring. Ingen grupper har eller kan have et forudgående krav på en mindstebevilling eller en budgetramme i det hele taget Grupperne indstiller til S ets bestyrelse et uddybet forslag til budgetramme i forbindelse med bestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget for Studentersamfundet Det er op til den enkelte gruppe at sikre, at budgetrammen overholdes. Den i afsnit benævnte økonomiske kontaktperson skal holde gruppen orienteret om dens økonomiske situation S ets bestyrelse kan ved gentagen eller større overskridelse af gruppens budgetramme afvise refusion af bilag og betalinger af regninger, annullere indgåede aftaler samt ophæve den i afsnit 3.1 og 3.6 benævnte bemyndigelse. I særligt hastende tilfælde kan beslutning herom træffes af S ets formand. Beslutning herom truffet af S ets formand gælder frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutning herom sker for så vidt muligt efter kontakt til de i afsnit 5.1 benævnte kontaktpersoner, men kan ske uden yderligere varsel Afsnit finder tilsvarende anvendelse ved gentagen eller alvorlig overskridelse af bestemmelserne i afsnit 8.6, 8.7 eller Grupperne orienterer mindst en gang årligt Studentersamfundets bestyrelse om sin aktuelle økonomi samt planer og ønsker for sin fremtidige økonomi.

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere