Europaudvalget 2012 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2012 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: / Dok.: Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i Det Blandede Udvalg den december 2012 Side: 5-11 Dagsordenspunkt 1 Det fælles europæiske asylsystem -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 2 Udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet -Orienterende debat KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 3 Terrorbekæmpelse -Årlig rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi -Rapport om gennemførelsen af EU s reviderede strategi vedrørende terrorfinansiering -Rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme -Politisk drøftelse og vedtagelse KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 4 Midtvejsevaluering af Stockholm-programmet -Politisk drøftelse * Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 5 Forslag til direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union* -generel indstilling KOM(2012) Dagsordenspunkt 6 Forslag til direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation* -generel indstilling KOM(2011) 654 og KOM(2012) Dagsordenspunkt 7 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser -statusorientering KOM(2012) 193 endelig Dagsordenspunkt 8 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål* -vedtagelse KOM(2011) 276 endelig Dagsordenspunkt 9 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område* -orienterende debat KOM(2011) 445 endelig Dagsordenspunkt 10 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling om personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) 2

3 Dagsordenspunkt 11 -Politisk drøftelse KOM(2012) 11 endelig Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger* -statusorientering KOM(2012) 0010 endelig Dagsordenspunkt 12 EU s Narkotikastrategi vedtagelse KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 13 Dagsordenspunkt 14 Dagsordenspunkt 15 Dagsordenspunkt 16 Dagsordenspunkt 17 Formandskabets orientering om status for forhandlingerne om EU s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke E-justice -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke SIS II -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke Schengen Governance situationen i Schengen-området -orienterende drøftelse KOM-dokument foreligger ikke Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Omarbejdning) (Bruxelles I)* -vedtagelse 3

4 KOM(2010) 748 endelig 4

5 Dagsordenspunkt 1: Det fælles europæiske asylsystem* Revideret notat. Ændringerne er markeret med kursiv. Kommissionens forslag vedrørende det fælles europæiske asylsystem er omfattet af retsforbeholdet. KOM (2008) 820, KOM (2012) 254, KOM (2011) 320 og KOM (2011) 319 Resumé De enkelte forslag, der har til formål at gennemføre anden fase af det fælles europæiske asylsystem (CEAS), er omfattet af retsforbeholdet. Dog har Danmark en parallelaftale i forhold til Dublin-forordningen og Eurodacforordningen. Formandskabet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 at redegøre for status for forhandlingerne om CEAS. Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser, og nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. Regeringen kan overordnet støtte arbejdet med at gennemføre anden fase af CEAS inden udgangen af Baggrund Det fremgår af Haag-programmet fra november 2004, at formålet med anden fase af det fælles europæiske asylsystem (CEAS) er at få indført en fælles asylprocedure og en ensartet status for personer, der bevilges asyl eller subsidiær beskyttelse (dvs. anden beskyttelse end den, der følger af Flygtningekonventionen). Fristen for gennemførelsen af anden fase af CEAS blev af Det Europæiske Råd den oktober 2008 udskudt til udgangen af 2012 (fristen var oprindeligt udgangen af 2010). I Stockholm-programmet fra 2010 understregede Det Europæiske Råd, at CEAS skulle gennemføres inden udgangen af Gennemførelsen af anden fase af CEAS kræver ændringer af Dublinforordningen, Eurodac-forordningen, modtagelsesdirektivet, flygtningedefinitionsdirektivet og asylproceduredirektivet. Kommissionen fremsatte den 3. december 2008 ændringsforslag til modtagelsesdirektivet, Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen. Kommissionen fremsatte videre den 21. oktober 2009 ændringsforslag til flygt- 5

6 ningedefinitionsdirektivet og asylproceduredirektivet. Der er efterfølgende fremsat reviderede ændringsforslag til modtagelsesdirektivet, Eurodacforordningen og asylproceduredirektivet. Hertil kommer, at Kommissionen i 2009 fremsatte forslag til henholdsvis en forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EASO) og til et fælles EU-genbosætningsprogram. Forslagene betragtes som delelementer af CEAS. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) afsnit V, og ifølge protokollens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark ( retsforbeholdet ). De enkelte forslag, der har til formål at gennemføre anden fase af CEAS, er omfattet af retsforbeholdet. Danmark har imidlertid en parallelaftale i forhold til Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen, der giver Danmark ret til fortsat at være tilsluttet disse retsakter med ændringer på mellemfolkeligt grundlag, såfremt Danmark giver meddelelse til Kommissionen inden 30 dage efter vedtagelsen, om at man vil gennemføre indholdet af ændringerne i sin lovgivning. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes formandskabet at redegøre for status for forhandlingerne om CEAS. 2. Indhold Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen Dublin-forordningen fastsætter kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne. Med Eurodac-forordningen oprettedes Eurodac-systemet med henblik på sammenligning af fingeraftryk for at sikre en effektiv anvendelse af Dublin-forordningen. Formålet med ændringsforslagene til Dublin-forordningen og Eurodacforordningen (henholdsvis KOM(2008) 820 og KOM(2012) 254) har 6

7 navnlig været at øge Dublin-systemets effektivitet og beskyttelsesniveauet for ansøgere om international beskyttelse. Ændringsforslaget til Dublin-forordningen indeholder bl.a. bestemmelser om styrkelse af princippet om familiens enhed, bestemmelser til styrkelse af retsgarantierne for ansøgerne, forslag til præcisering af bestemmelserne om humanitære sager og indførelse af bestemmelser om effektive retsmidler og muligheden for opsættende virkning. Det oprindelige ændringsforslag til Dublin-forordningen indeholdt en suspensionsmekanisme, hvorefter man kunne suspendere Dublin-overførsler til lande, der er under særligt pres på deres asylsystem. Der lægges imidlertid nu i stedet op til en tidlig varslings- og beredskabsmekanisme, som hurtigt kan tages i brug for at yde støtte til lande, der oplever et stort pres på deres asylsystemer. Støtten vil afhængig af konkrete behov kunne bestå af konsultationer med Kommissionen og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og gennem støtte til at udarbejde forebyggende handlingsplaner eller støtte fra EASO s asylstøtteteams, EU s grænseagentur (FRONTEX) mv. Der er nu opnået enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet om ændringsforslaget til Dublin-forordningen. Der er således enighed om en varslings- og beredskabsmekanisme, som i højere grad inddrager Europa- Parlamentet. Ligeledes er der enighed om reglerne om effektiv klageadgang, herunder adgang til juridisk bistand, samt ret til at blive på medlemsstatens område under klagesagsbehandlingen, indtil der træffes afgørelse om det modsatte. Endvidere skal der tages større hensyn til uledsagede mindreåriges tilknytning til nære slægtninge i en medlemsstat, gives mere information til asylansøgere, samt indføres klarere tidsfrister og en forpligtelse til at afholde personlige samtaler, inden det afgøres, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for asylsagsbehandlingen. Kommissionen fremlagde den 30. maj 2012 et revideret ændringsforslag til Eurodac-forordningen, der forhandles i rådsregi. Det væsentligste element er et forslag om at give retshåndhævende myndigheder adgang til oplysningerne i Eurodac under overholdelse af strenge databeskyttelsesregler, ligesom det foreslås at afkorte opbevaringsperioden for fingeraftryk på ulovligt indrejste tredjelandsstatsborgere fra to år til et år. Endvidere lægges der op til mere information om asylansøgere og deres status i medlemsstaterne ved søgning i databasen og en yderligere sikring af, at oplys- 7

8 ninger i databasen ikke videregives til asylansøgeres hjemlande. Forslaget indeholder derudover en række tekniske forbedringer og tager højde for IT-agenturets kommende beføjelser i forhold til forvaltning af systemet. Modtagelsesdirektivet Modtagelsesdirektivet fastlægger standarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne. Formålet med ændringsforslaget til modtagelsesdirektivet (KOM(2011) 320) er sammen med ændringsforslaget til asylproceduredirektivet at forbedre effektiviteten og kvaliteten af de nationale asylsystemer bl.a. med henblik på at mindske medlemsstaternes udgifter til asylsystemer. Forslaget har særligt til formål at skabe fælles standarder for et forenklet og mere sammenhængende indkvarteringssystem for asylansøgere i medlemsstaterne, at forhindre misbrug af de forskellige modtagelsessystemer i medlemsstaterne og at skabe ensartede høje standarder for behandlingen af asylansøgere i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder. Der er opnået enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet om ændringen af modtagelsesdirektivet. Forslaget blev endeligt vedtaget i Rådet den 25. oktober Den endelige tekst omfatter bl.a. en udtømmende liste over grunde til frihedsberøvelse, en klageadgang over inddragelse af ydelser i henhold til direktivet og en adgang til arbejdsmarkedet senest 9 måneder efter datoen for indgivelse af ansøgning om asyl, hvis der ikke er truffet afgørelse i asylsagen i første instans. Derudover er der indført særlige hensyn til sårbare personer og en løbende forpligtelse for medlemsstaterne til at vurdere disses særlige modtagelsesbehov samt en forpligtelse til at udpege en kvalificeret repræsentant til de uledsagede mindreårige asylansøgere. Asylproceduredirektivet Asylproceduredirektivet fastlægger standarder for procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international beskyttelse. Formålet med ændringsforslaget til asylproceduredirektivet (KOM(2011) 319) er navnlig at skabe fælles procedurer, som er effektive og retfærdige, 8

9 at bidrage til at håndtere potentielt grundløse asylansøgninger og at sikre ensartet behandling i medlemsstaterne. Forslaget omfatter bl.a. bestemmelser om særlig hensyntagen til asylansøgere, der vurderes at have særlige procedurebehov, ligesom der med forslaget lægges op til at fastsætte en frist, så der skal træffes afgørelse i 1. instans inden for seks måneder. Ved komplicerede sager kan fristen udvides til i alt 12 måneder. Derudover foreslås en frist på 72 timer for registrering af asylansøgere, højere grad af informationsforpligtelse over for asylansøgere og pligt til at tilbyde medicinske undersøgelser, hvis der er mistanke om tortur eller overgreb. Den 6. juni 2012 blev der i rådsregi opnået enighed om et forhandlingsmandat til det danske formandskab, på hvilken baggrund der for tiden pågår trilogforhandlinger med Europa-Parlamentet. Flygtningedefinitionsdirektivet Flygtningedefinitionsdirektivet fastsætter minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller personer, der af anden grund har behov for international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse. Med det ændrede flygtningedefinitionsdirektiv, som trådte i kraft den 9. januar 2012, blev der bl.a. i vid udstrækning indført samme rettigheder for personer, der opfylder betingelserne for at være flygtning, og personer, der har ret til subsidiær beskyttelse af andre grunde end dem, der fremgår af Flygtningekonventionen. Det fælles EU-genbosætningsprogram Kommissionens forslag til et fælles EU-genbosætningsprogram består af to meddelelser, hvoraf den ene indeholder en politisk ramme, mens den anden indeholder et ændringsforslag til den europæiske flygtningefond, der fastsætter kriterierne for medlemsstaternes modtagelse af økonomisk støtte til genbosætning for Ændringsforslaget til flygtningefonden trådte i kraft den 30. marts

10 Asylstøttekontoret (EASO) Rådet vedtog på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 30. november 2009 forslaget om oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor til fremme af praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) blev formelt etableret den 19. juni Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har i sig selv hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke ud over den skriftlige høring af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet, jf. pkt. 10 nedenfor foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Regeringen kan overordnet støtte arbejdet med at gennemføre anden fase af CEAS inden udgangen af Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 10

11 10. Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet Sagen har været sendt i skriftlig høring i Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet med frist den 19. november Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den oktober De enkelte forslag, der har til formål at gennemføre anden fase af CEAS, er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg forud for de rådsmøder, hvor de er blevet behandlet. 11

12 Dagsordenspunkt 2: Udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM-dokument foreligger ikke Resumé Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes en orienterende drøftelse af spørgsmål i relation til udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. Drøftelserne forventes at tage udgangspunkt i det cypriotiske formandskabs udkast til rapport om status for medlemsstaternes implementering af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (det såkaldte svenske initiativ ). Drøftelserne vil tillige omfatte status for medlemsstaternes gennemførelse af Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (den såkaldte Prüm-afgørelse ). Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. Danmark kan generelt støtte arbejdet for at sikre en smidig og effektiv udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. Fra dansk side forventer man at kunne tage en eventuel orientering om status for medlemsstaternes gennemførelse af de nævnte retsakter til efterretning. 1. Baggrund Den 18. december 2006 vedtog Rådet rammeafgørelse 2006/960/RIA om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (det såkaldte svenske initiativ ). Rammeafgørelsen indebærer navnlig en pligt for medlemsstaterne til at sikre, at der i national lovgivning ikke opstilles strengere betingelser for videregivelse af oplysninger og efterretninger til andre medlemsstaters retshåndhævende myndigheder, end hvad der nationalt gælder for en sådan videregivelse. Danmark gennemførte ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om Det Centrale DNA-profil-register de lovændringer, der var nødvendige for at opfylde rammeafgørelsens bestemmelser. 12

13 Den 23. juni 2008 vedtog Rådet afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (den såkaldte Prümafgørelse ). Prüm-afgørelsen indebærer navnlig, at der gives hver medlemsstat en begrænset adgang til de andre medlemsstaters DNA- og fingeraftryksregistre med henblik på at få oplyst, om en DNA-profil eller et fingeraftryk er kendt i en anden medlemsstat (et såkaldt "hit"). For så vidt angår motorkøretøjer indebærer Prüm-afgørelsen, at der gives medlemsstaterne online-adgang til oplysningerne i de øvrige medlemsstaters køretøjsregistre. Medlemsstaterne skulle senest den 26. august 2011 træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme de omtalte bestemmelser om onlineadgang mv., jf. nærmere Prüm-afgørelsens art. 36, stk. 1. Danmark gennemførte ved lov nr. 479 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Det Centrale DNA-profil-register, retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer mv. de lovændringer, der var nødvendige for at opfylde Prümafgørelsens bestemmelser. Danmark har dog ligesom flere andre medlemsstater endnu ikke afsluttet den tekniske gennemførelse af Prümafgørelsen. Den 30. november 2009 vedtog Rådet en informationsstyringsstrategi for EU's indre sikkerhed (EU-informationsstyringsstrategi). Strategien vedrører alene metodologien i forbindelse med udvikling, gennemførelse og evaluering af initiativer vedrørende udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne mv. Strategien indeholder således ikke konkrete forslag til nye retsakter om udveksling af oplysninger mv. I forlængelse heraf forventes Kommissionen inden længe som led i gennemførelsen af Stockholm-programmet at fremlægge en meddelelse om en ny europæisk model for informationsudveksling (EIXM). 2. Indhold På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes en orienterende drøftelse af spørgsmål i relation til udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. Drøftelserne forventes at tage udgangspunkt i det cypriotiske formandskabs udkast til rapport om status for medlemsstaternes implementering af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA (det såkaldte svenske initiativ ), 13

14 herunder i hvilket omfang rammeafgørelsens formål om forenkling af udveksling af oplysninger mv. er opfyldt, og om der er behov for yderligere initiativer mv. Der forventes desuden en drøftelse om Rådets afgørelse 2008/615/RIA (den såkaldte Prüm-afgørelse ), herunder om status for medlemsstaternes gennemførelse af Prüm-afgørelsen og behovet for på længere sigt at kunne udveksle andre kategorier af oplysninger end dem, der er omfattet af Prüm-afgørelsen. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen vurderes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Danmark kan generelt støtte arbejdet for at sikre en smidig og effektiv udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været forelagt for Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 19. november

15 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 15

16 Dagsordenspunkt 3: Vedrørende: Terrorbekæmpelse: - Årlig rapport om gennemførelsen af EU's terrorbekæmpelsesstrategi - Rapport om gennemførelsen af EU's reviderede strategi vedrørende terrorfinansiering - Rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM-dokument foreligger ikke Resumé Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes tre emner om terrorbekæmpelse behandlet. De to første emner vedrører EU's antiterrorkoordinators præsentation af rapporter om henholdsvis gennemførelsen af EU's terrorbekæmpelsesstrategi og gennemførelsen af EU s reviderede strategi mod terrorfinansiering. Det nærmere indhold af rapporterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det tredje emne vedrører rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme, som formandskabet forventes at forelægge Rådet med henblik på vedtagelse. Rådskonklusionerne er endnu ikke fremlagt, og det nærmere indhold heraf er derfor ukendt. Sagen forventes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. Sagen forventes ikke i sig selv at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Fra dansk side forventes det, at man vil kunne tage EU's anti-terrorkoordinators præsentationer til efterretning. Den danske holdning til rådskonklusionerne må afvente, at der fremlægges udkast hertil. 1. Baggrund 1.1. Årlig rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi I december 2005 vedtog Det Europæiske Råd EU s terrorbekæmpelsesstrategi, der fastlægger rammerne for EU s aktiviteter på terrorområdet. Terrorbekæmpelsesstrategien, hvis overordnede formål er at styrke det internationale samarbejde på området, har fire indsatsområder: forebyggelse, beskyttelse, forfølgelse af terrorister og forbedring af evnen til at håndtere et terrorangreb. 16

17 Det forventes, at EU s anti-terrorkoordinator, Gilles de Kerchove, på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 vil præsentere sin årlige rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi Rapport om gennemførelsen af EU s reviderede strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering I december 2004 vedtog Det Europæiske Råd EU s strategi mod terrorfinansiering. Strategien, der er senest revideret i juli 2008, indeholder en række tiltag, som skal bidrage til at bekæmpe finansiering af terrorisme. Blandt tiltagene kan nævnes trusselsvurderinger, samarbejde med den private sektor, finansiel efterretning og efterforskning samt internationalt samarbejde. Det forventes, at EU s anti-terrorkoordinator, Gilles de Kerchove, på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 vil præsentere en rapport om gennemførelsen af EU's reviderede strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering 1.3. Rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme Formandskabet afholdt den 31. oktober 2012 en konference i Nicosia, Cypern, om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme. Danmark deltog ikke i konferencen. Hovedformålet med konferencen var at øge opmærksomheden på betydningen af luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme. Konferencen havde herudover til formål at skabe forbindelse mellem de relevante aktører på området med henblik på at udvikle en samlet tilgang til luftfartssikkerhed og terrorisme, at fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører samt at udveksle bedste praksis. På baggrund af drøftelserne på konferencen forventes formandskabet at udarbejde rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme. Det forventes, at formandskabet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 vil forelægge rådskonklusionerne om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme til vedtagelse. 17

18 2. Indhold Det nærmere indhold af rapporterne om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi og EU s reviderede strategi mod terrorfinansiering kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der er endnu ikke fremlagt udkast til rådskonklusioner, hvis nærmere indhold derfor er ukendt. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen forventes ikke i sig selv at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen forventes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side har man generelt været positiv over for EU s terrorbekæmpelsesindsats og EU s antiterrorkoordinators tidligere afrapporteringer og anbefalinger. På den baggrund forventes det, at man vil kunne tage EU s antiterrorkoordinators præsentation til efterretning. Den danske holdning til rådskonklusionerne om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme må afvente, at der fremlægges udkast hertil. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet. 18

19 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 19. november Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg EU s antiterrorkoordinators aflagde også sidste år rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi og om gennemførelsen af EU s reviderede strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering. Sagen herom blev forelagt Folketingets Europaudvalg forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december Rådskonklusionerne har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 19

20 Dagsordenspunkt 4: Midtvejsevaluering af Stockholm-programmet Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM-dokument foreligger ikke Resumé Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes formandskabet at præsentere en rapport, som redegør for den hidtidige gennemførelse af Stockholm-programmet. Det er hensigten, at Rådet på den baggrund skal diskutere den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet, og den har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Fra dansk side tager man formandskabets rapport til efterretning, og man vil i det omfang retsforbeholdet tillader det bidrage konstruktivt til den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. 1. Baggrund I 2009 vedtog det Europæiske Råd Stockholm-programmet, som udgør EU s arbejdsprogram på området for retlige og indre anliggender for perioden Det Europæiske Råd opfordrede i den forbindelse Kommissionen til at foretage en midtvejsevaluering af gennemførelsen af Stockholm-programmet i løbet af Med henblik på at bidrage til denne midtvejsevaluering har formandskabet udarbejdet en rapport, som redegør for den hidtidige gennemførelse af Stockholm-programmet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes formandskabet at præsentere sin rapport. Det er hensigten, at Rådet på den baggrund skal diskutere den videre gennemførelse af Stockholmprogrammet. 2. Indhold Formandskabets beskriver i rapporten de initiativer, der er blevet iværksat på de forskellige områder, som Stockholm-programmet omfatter. Det gæl- 20

21 der bl.a. udlændingeområdet, det civilretlige område og det politi- og strafferetlige område. Formandskabet konkluderer, at der på mange områder er gjort betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af Stockholm-programmet. På visse områder halter man dog bagefter, enten fordi Kommissionen ikke har fremsat de nødvendige forslag, eller fordi vedtagelsen eller implementeringen af forslagene er blevet forsinket. Formandskabet opfordrer på den baggrund Rådet til at fastsætte prioriteter med hensyn til den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har i sig selv hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig dansk holdning Fra dansk side tager man formandskabets rapport til efterretning, og man vil i det omfang retsforbeholdet tillader det bidrage konstruktivt til den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. 21

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2011-3061/1-0071 Dok.: SJE44773 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2010-3061/1-0064 Dok.: SJE43836 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. marts 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Katrine Ledam Rasmussen Sagsnr.: 2011-305-1080 Dok.: KLR40182

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Et fælles europæisk asylsystem

Et fælles europæisk asylsystem Et fælles europæisk asylsystem Indre anliggender Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. januar 2011 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2010-748/21-0493 Dok.: KBU40709 GRUNDNOTAT Kommissionens grønbog om færre

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3279 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3279 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3279 - RIA Bilag 1 Offentligt Dato: 19. november 2013 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2013-3051/01-0018 Dok.: 967284 Den samlede

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3408 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER BRIEF EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Kontakt: Ph.d., cand.jur. et scient.pol, Trine Thygesen Vendius +45 20 92 63 23 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Med vedtagelsen af den europæiske

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere