Europaudvalget 2012 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2012 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: / Dok.: Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i Det Blandede Udvalg den december 2012 Side: 5-11 Dagsordenspunkt 1 Det fælles europæiske asylsystem -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 2 Udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet -Orienterende debat KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 3 Terrorbekæmpelse -Årlig rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi -Rapport om gennemførelsen af EU s reviderede strategi vedrørende terrorfinansiering -Rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme -Politisk drøftelse og vedtagelse KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 4 Midtvejsevaluering af Stockholm-programmet -Politisk drøftelse * Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 5 Forslag til direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union* -generel indstilling KOM(2012) Dagsordenspunkt 6 Forslag til direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation* -generel indstilling KOM(2011) 654 og KOM(2012) Dagsordenspunkt 7 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser -statusorientering KOM(2012) 193 endelig Dagsordenspunkt 8 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål* -vedtagelse KOM(2011) 276 endelig Dagsordenspunkt 9 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område* -orienterende debat KOM(2011) 445 endelig Dagsordenspunkt 10 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling om personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) 2

3 Dagsordenspunkt 11 -Politisk drøftelse KOM(2012) 11 endelig Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger* -statusorientering KOM(2012) 0010 endelig Dagsordenspunkt 12 EU s Narkotikastrategi vedtagelse KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 13 Dagsordenspunkt 14 Dagsordenspunkt 15 Dagsordenspunkt 16 Dagsordenspunkt 17 Formandskabets orientering om status for forhandlingerne om EU s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke E-justice -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke SIS II -statusorientering KOM-dokument foreligger ikke Schengen Governance situationen i Schengen-området -orienterende drøftelse KOM-dokument foreligger ikke Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Omarbejdning) (Bruxelles I)* -vedtagelse 3

4 KOM(2010) 748 endelig 4

5 Dagsordenspunkt 1: Det fælles europæiske asylsystem* Revideret notat. Ændringerne er markeret med kursiv. Kommissionens forslag vedrørende det fælles europæiske asylsystem er omfattet af retsforbeholdet. KOM (2008) 820, KOM (2012) 254, KOM (2011) 320 og KOM (2011) 319 Resumé De enkelte forslag, der har til formål at gennemføre anden fase af det fælles europæiske asylsystem (CEAS), er omfattet af retsforbeholdet. Dog har Danmark en parallelaftale i forhold til Dublin-forordningen og Eurodacforordningen. Formandskabet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 at redegøre for status for forhandlingerne om CEAS. Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser, og nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. Regeringen kan overordnet støtte arbejdet med at gennemføre anden fase af CEAS inden udgangen af Baggrund Det fremgår af Haag-programmet fra november 2004, at formålet med anden fase af det fælles europæiske asylsystem (CEAS) er at få indført en fælles asylprocedure og en ensartet status for personer, der bevilges asyl eller subsidiær beskyttelse (dvs. anden beskyttelse end den, der følger af Flygtningekonventionen). Fristen for gennemførelsen af anden fase af CEAS blev af Det Europæiske Råd den oktober 2008 udskudt til udgangen af 2012 (fristen var oprindeligt udgangen af 2010). I Stockholm-programmet fra 2010 understregede Det Europæiske Råd, at CEAS skulle gennemføres inden udgangen af Gennemførelsen af anden fase af CEAS kræver ændringer af Dublinforordningen, Eurodac-forordningen, modtagelsesdirektivet, flygtningedefinitionsdirektivet og asylproceduredirektivet. Kommissionen fremsatte den 3. december 2008 ændringsforslag til modtagelsesdirektivet, Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen. Kommissionen fremsatte videre den 21. oktober 2009 ændringsforslag til flygt- 5

6 ningedefinitionsdirektivet og asylproceduredirektivet. Der er efterfølgende fremsat reviderede ændringsforslag til modtagelsesdirektivet, Eurodacforordningen og asylproceduredirektivet. Hertil kommer, at Kommissionen i 2009 fremsatte forslag til henholdsvis en forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EASO) og til et fælles EU-genbosætningsprogram. Forslagene betragtes som delelementer af CEAS. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) afsnit V, og ifølge protokollens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark ( retsforbeholdet ). De enkelte forslag, der har til formål at gennemføre anden fase af CEAS, er omfattet af retsforbeholdet. Danmark har imidlertid en parallelaftale i forhold til Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen, der giver Danmark ret til fortsat at være tilsluttet disse retsakter med ændringer på mellemfolkeligt grundlag, såfremt Danmark giver meddelelse til Kommissionen inden 30 dage efter vedtagelsen, om at man vil gennemføre indholdet af ændringerne i sin lovgivning. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes formandskabet at redegøre for status for forhandlingerne om CEAS. 2. Indhold Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen Dublin-forordningen fastsætter kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne. Med Eurodac-forordningen oprettedes Eurodac-systemet med henblik på sammenligning af fingeraftryk for at sikre en effektiv anvendelse af Dublin-forordningen. Formålet med ændringsforslagene til Dublin-forordningen og Eurodacforordningen (henholdsvis KOM(2008) 820 og KOM(2012) 254) har 6

7 navnlig været at øge Dublin-systemets effektivitet og beskyttelsesniveauet for ansøgere om international beskyttelse. Ændringsforslaget til Dublin-forordningen indeholder bl.a. bestemmelser om styrkelse af princippet om familiens enhed, bestemmelser til styrkelse af retsgarantierne for ansøgerne, forslag til præcisering af bestemmelserne om humanitære sager og indførelse af bestemmelser om effektive retsmidler og muligheden for opsættende virkning. Det oprindelige ændringsforslag til Dublin-forordningen indeholdt en suspensionsmekanisme, hvorefter man kunne suspendere Dublin-overførsler til lande, der er under særligt pres på deres asylsystem. Der lægges imidlertid nu i stedet op til en tidlig varslings- og beredskabsmekanisme, som hurtigt kan tages i brug for at yde støtte til lande, der oplever et stort pres på deres asylsystemer. Støtten vil afhængig af konkrete behov kunne bestå af konsultationer med Kommissionen og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og gennem støtte til at udarbejde forebyggende handlingsplaner eller støtte fra EASO s asylstøtteteams, EU s grænseagentur (FRONTEX) mv. Der er nu opnået enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet om ændringsforslaget til Dublin-forordningen. Der er således enighed om en varslings- og beredskabsmekanisme, som i højere grad inddrager Europa- Parlamentet. Ligeledes er der enighed om reglerne om effektiv klageadgang, herunder adgang til juridisk bistand, samt ret til at blive på medlemsstatens område under klagesagsbehandlingen, indtil der træffes afgørelse om det modsatte. Endvidere skal der tages større hensyn til uledsagede mindreåriges tilknytning til nære slægtninge i en medlemsstat, gives mere information til asylansøgere, samt indføres klarere tidsfrister og en forpligtelse til at afholde personlige samtaler, inden det afgøres, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for asylsagsbehandlingen. Kommissionen fremlagde den 30. maj 2012 et revideret ændringsforslag til Eurodac-forordningen, der forhandles i rådsregi. Det væsentligste element er et forslag om at give retshåndhævende myndigheder adgang til oplysningerne i Eurodac under overholdelse af strenge databeskyttelsesregler, ligesom det foreslås at afkorte opbevaringsperioden for fingeraftryk på ulovligt indrejste tredjelandsstatsborgere fra to år til et år. Endvidere lægges der op til mere information om asylansøgere og deres status i medlemsstaterne ved søgning i databasen og en yderligere sikring af, at oplys- 7

8 ninger i databasen ikke videregives til asylansøgeres hjemlande. Forslaget indeholder derudover en række tekniske forbedringer og tager højde for IT-agenturets kommende beføjelser i forhold til forvaltning af systemet. Modtagelsesdirektivet Modtagelsesdirektivet fastlægger standarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne. Formålet med ændringsforslaget til modtagelsesdirektivet (KOM(2011) 320) er sammen med ændringsforslaget til asylproceduredirektivet at forbedre effektiviteten og kvaliteten af de nationale asylsystemer bl.a. med henblik på at mindske medlemsstaternes udgifter til asylsystemer. Forslaget har særligt til formål at skabe fælles standarder for et forenklet og mere sammenhængende indkvarteringssystem for asylansøgere i medlemsstaterne, at forhindre misbrug af de forskellige modtagelsessystemer i medlemsstaterne og at skabe ensartede høje standarder for behandlingen af asylansøgere i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder. Der er opnået enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet om ændringen af modtagelsesdirektivet. Forslaget blev endeligt vedtaget i Rådet den 25. oktober Den endelige tekst omfatter bl.a. en udtømmende liste over grunde til frihedsberøvelse, en klageadgang over inddragelse af ydelser i henhold til direktivet og en adgang til arbejdsmarkedet senest 9 måneder efter datoen for indgivelse af ansøgning om asyl, hvis der ikke er truffet afgørelse i asylsagen i første instans. Derudover er der indført særlige hensyn til sårbare personer og en løbende forpligtelse for medlemsstaterne til at vurdere disses særlige modtagelsesbehov samt en forpligtelse til at udpege en kvalificeret repræsentant til de uledsagede mindreårige asylansøgere. Asylproceduredirektivet Asylproceduredirektivet fastlægger standarder for procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international beskyttelse. Formålet med ændringsforslaget til asylproceduredirektivet (KOM(2011) 319) er navnlig at skabe fælles procedurer, som er effektive og retfærdige, 8

9 at bidrage til at håndtere potentielt grundløse asylansøgninger og at sikre ensartet behandling i medlemsstaterne. Forslaget omfatter bl.a. bestemmelser om særlig hensyntagen til asylansøgere, der vurderes at have særlige procedurebehov, ligesom der med forslaget lægges op til at fastsætte en frist, så der skal træffes afgørelse i 1. instans inden for seks måneder. Ved komplicerede sager kan fristen udvides til i alt 12 måneder. Derudover foreslås en frist på 72 timer for registrering af asylansøgere, højere grad af informationsforpligtelse over for asylansøgere og pligt til at tilbyde medicinske undersøgelser, hvis der er mistanke om tortur eller overgreb. Den 6. juni 2012 blev der i rådsregi opnået enighed om et forhandlingsmandat til det danske formandskab, på hvilken baggrund der for tiden pågår trilogforhandlinger med Europa-Parlamentet. Flygtningedefinitionsdirektivet Flygtningedefinitionsdirektivet fastsætter minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller personer, der af anden grund har behov for international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse. Med det ændrede flygtningedefinitionsdirektiv, som trådte i kraft den 9. januar 2012, blev der bl.a. i vid udstrækning indført samme rettigheder for personer, der opfylder betingelserne for at være flygtning, og personer, der har ret til subsidiær beskyttelse af andre grunde end dem, der fremgår af Flygtningekonventionen. Det fælles EU-genbosætningsprogram Kommissionens forslag til et fælles EU-genbosætningsprogram består af to meddelelser, hvoraf den ene indeholder en politisk ramme, mens den anden indeholder et ændringsforslag til den europæiske flygtningefond, der fastsætter kriterierne for medlemsstaternes modtagelse af økonomisk støtte til genbosætning for Ændringsforslaget til flygtningefonden trådte i kraft den 30. marts

10 Asylstøttekontoret (EASO) Rådet vedtog på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 30. november 2009 forslaget om oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor til fremme af praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) blev formelt etableret den 19. juni Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har i sig selv hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke ud over den skriftlige høring af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet, jf. pkt. 10 nedenfor foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Regeringen kan overordnet støtte arbejdet med at gennemføre anden fase af CEAS inden udgangen af Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 10

11 10. Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet Sagen har været sendt i skriftlig høring i Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet med frist den 19. november Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den oktober De enkelte forslag, der har til formål at gennemføre anden fase af CEAS, er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg forud for de rådsmøder, hvor de er blevet behandlet. 11

12 Dagsordenspunkt 2: Udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM-dokument foreligger ikke Resumé Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes en orienterende drøftelse af spørgsmål i relation til udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. Drøftelserne forventes at tage udgangspunkt i det cypriotiske formandskabs udkast til rapport om status for medlemsstaternes implementering af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (det såkaldte svenske initiativ ). Drøftelserne vil tillige omfatte status for medlemsstaternes gennemførelse af Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (den såkaldte Prüm-afgørelse ). Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Nærhedsprincippet har ikke betydning for sagen. Danmark kan generelt støtte arbejdet for at sikre en smidig og effektiv udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. Fra dansk side forventer man at kunne tage en eventuel orientering om status for medlemsstaternes gennemførelse af de nævnte retsakter til efterretning. 1. Baggrund Den 18. december 2006 vedtog Rådet rammeafgørelse 2006/960/RIA om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (det såkaldte svenske initiativ ). Rammeafgørelsen indebærer navnlig en pligt for medlemsstaterne til at sikre, at der i national lovgivning ikke opstilles strengere betingelser for videregivelse af oplysninger og efterretninger til andre medlemsstaters retshåndhævende myndigheder, end hvad der nationalt gælder for en sådan videregivelse. Danmark gennemførte ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om Det Centrale DNA-profil-register de lovændringer, der var nødvendige for at opfylde rammeafgørelsens bestemmelser. 12

13 Den 23. juni 2008 vedtog Rådet afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (den såkaldte Prümafgørelse ). Prüm-afgørelsen indebærer navnlig, at der gives hver medlemsstat en begrænset adgang til de andre medlemsstaters DNA- og fingeraftryksregistre med henblik på at få oplyst, om en DNA-profil eller et fingeraftryk er kendt i en anden medlemsstat (et såkaldt "hit"). For så vidt angår motorkøretøjer indebærer Prüm-afgørelsen, at der gives medlemsstaterne online-adgang til oplysningerne i de øvrige medlemsstaters køretøjsregistre. Medlemsstaterne skulle senest den 26. august 2011 træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme de omtalte bestemmelser om onlineadgang mv., jf. nærmere Prüm-afgørelsens art. 36, stk. 1. Danmark gennemførte ved lov nr. 479 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Det Centrale DNA-profil-register, retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer mv. de lovændringer, der var nødvendige for at opfylde Prümafgørelsens bestemmelser. Danmark har dog ligesom flere andre medlemsstater endnu ikke afsluttet den tekniske gennemførelse af Prümafgørelsen. Den 30. november 2009 vedtog Rådet en informationsstyringsstrategi for EU's indre sikkerhed (EU-informationsstyringsstrategi). Strategien vedrører alene metodologien i forbindelse med udvikling, gennemførelse og evaluering af initiativer vedrørende udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne mv. Strategien indeholder således ikke konkrete forslag til nye retsakter om udveksling af oplysninger mv. I forlængelse heraf forventes Kommissionen inden længe som led i gennemførelsen af Stockholm-programmet at fremlægge en meddelelse om en ny europæisk model for informationsudveksling (EIXM). 2. Indhold På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes en orienterende drøftelse af spørgsmål i relation til udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. Drøftelserne forventes at tage udgangspunkt i det cypriotiske formandskabs udkast til rapport om status for medlemsstaternes implementering af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA (det såkaldte svenske initiativ ), 13

14 herunder i hvilket omfang rammeafgørelsens formål om forenkling af udveksling af oplysninger mv. er opfyldt, og om der er behov for yderligere initiativer mv. Der forventes desuden en drøftelse om Rådets afgørelse 2008/615/RIA (den såkaldte Prüm-afgørelse ), herunder om status for medlemsstaternes gennemførelse af Prüm-afgørelsen og behovet for på længere sigt at kunne udveksle andre kategorier af oplysninger end dem, der er omfattet af Prüm-afgørelsen. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen vurderes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Danmark kan generelt støtte arbejdet for at sikre en smidig og effektiv udveksling af oplysninger som led i politisamarbejdet. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været forelagt for Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 19. november

15 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 15

16 Dagsordenspunkt 3: Vedrørende: Terrorbekæmpelse: - Årlig rapport om gennemførelsen af EU's terrorbekæmpelsesstrategi - Rapport om gennemførelsen af EU's reviderede strategi vedrørende terrorfinansiering - Rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM-dokument foreligger ikke Resumé Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes tre emner om terrorbekæmpelse behandlet. De to første emner vedrører EU's antiterrorkoordinators præsentation af rapporter om henholdsvis gennemførelsen af EU's terrorbekæmpelsesstrategi og gennemførelsen af EU s reviderede strategi mod terrorfinansiering. Det nærmere indhold af rapporterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det tredje emne vedrører rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme, som formandskabet forventes at forelægge Rådet med henblik på vedtagelse. Rådskonklusionerne er endnu ikke fremlagt, og det nærmere indhold heraf er derfor ukendt. Sagen forventes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. Sagen forventes ikke i sig selv at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Fra dansk side forventes det, at man vil kunne tage EU's anti-terrorkoordinators præsentationer til efterretning. Den danske holdning til rådskonklusionerne må afvente, at der fremlægges udkast hertil. 1. Baggrund 1.1. Årlig rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi I december 2005 vedtog Det Europæiske Råd EU s terrorbekæmpelsesstrategi, der fastlægger rammerne for EU s aktiviteter på terrorområdet. Terrorbekæmpelsesstrategien, hvis overordnede formål er at styrke det internationale samarbejde på området, har fire indsatsområder: forebyggelse, beskyttelse, forfølgelse af terrorister og forbedring af evnen til at håndtere et terrorangreb. 16

17 Det forventes, at EU s anti-terrorkoordinator, Gilles de Kerchove, på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 vil præsentere sin årlige rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi Rapport om gennemførelsen af EU s reviderede strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering I december 2004 vedtog Det Europæiske Råd EU s strategi mod terrorfinansiering. Strategien, der er senest revideret i juli 2008, indeholder en række tiltag, som skal bidrage til at bekæmpe finansiering af terrorisme. Blandt tiltagene kan nævnes trusselsvurderinger, samarbejde med den private sektor, finansiel efterretning og efterforskning samt internationalt samarbejde. Det forventes, at EU s anti-terrorkoordinator, Gilles de Kerchove, på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 vil præsentere en rapport om gennemførelsen af EU's reviderede strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering 1.3. Rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme Formandskabet afholdt den 31. oktober 2012 en konference i Nicosia, Cypern, om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme. Danmark deltog ikke i konferencen. Hovedformålet med konferencen var at øge opmærksomheden på betydningen af luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme. Konferencen havde herudover til formål at skabe forbindelse mellem de relevante aktører på området med henblik på at udvikle en samlet tilgang til luftfartssikkerhed og terrorisme, at fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører samt at udveksle bedste praksis. På baggrund af drøftelserne på konferencen forventes formandskabet at udarbejde rådskonklusioner om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme. Det forventes, at formandskabet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 vil forelægge rådskonklusionerne om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme til vedtagelse. 17

18 2. Indhold Det nærmere indhold af rapporterne om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi og EU s reviderede strategi mod terrorfinansiering kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der er endnu ikke fremlagt udkast til rådskonklusioner, hvis nærmere indhold derfor er ukendt. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen forventes ikke i sig selv at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen forventes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side har man generelt været positiv over for EU s terrorbekæmpelsesindsats og EU s antiterrorkoordinators tidligere afrapporteringer og anbefalinger. På den baggrund forventes det, at man vil kunne tage EU s antiterrorkoordinators præsentation til efterretning. Den danske holdning til rådskonklusionerne om luftfartssikkerhed i forhold til terrorisme må afvente, at der fremlægges udkast hertil. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet. 18

19 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 19. november Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg EU s antiterrorkoordinators aflagde også sidste år rapport om gennemførelsen af EU s terrorbekæmpelsesstrategi og om gennemførelsen af EU s reviderede strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering. Sagen herom blev forelagt Folketingets Europaudvalg forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december Rådskonklusionerne har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 19

20 Dagsordenspunkt 4: Midtvejsevaluering af Stockholm-programmet Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM-dokument foreligger ikke Resumé Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes formandskabet at præsentere en rapport, som redegør for den hidtidige gennemførelse af Stockholm-programmet. Det er hensigten, at Rådet på den baggrund skal diskutere den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet, og den har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Fra dansk side tager man formandskabets rapport til efterretning, og man vil i det omfang retsforbeholdet tillader det bidrage konstruktivt til den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. 1. Baggrund I 2009 vedtog det Europæiske Råd Stockholm-programmet, som udgør EU s arbejdsprogram på området for retlige og indre anliggender for perioden Det Europæiske Råd opfordrede i den forbindelse Kommissionen til at foretage en midtvejsevaluering af gennemførelsen af Stockholm-programmet i løbet af Med henblik på at bidrage til denne midtvejsevaluering har formandskabet udarbejdet en rapport, som redegør for den hidtidige gennemførelse af Stockholm-programmet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den december 2012 forventes formandskabet at præsentere sin rapport. Det er hensigten, at Rådet på den baggrund skal diskutere den videre gennemførelse af Stockholmprogrammet. 2. Indhold Formandskabets beskriver i rapporten de initiativer, der er blevet iværksat på de forskellige områder, som Stockholm-programmet omfatter. Det gæl- 20

21 der bl.a. udlændingeområdet, det civilretlige område og det politi- og strafferetlige område. Formandskabet konkluderer, at der på mange områder er gjort betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af Stockholm-programmet. På visse områder halter man dog bagefter, enten fordi Kommissionen ikke har fremsat de nødvendige forslag, eller fordi vedtagelsen eller implementeringen af forslagene er blevet forsinket. Formandskabet opfordrer på den baggrund Rådet til at fastsætte prioriteter med hensyn til den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har i sig selv hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig dansk holdning Fra dansk side tager man formandskabets rapport til efterretning, og man vil i det omfang retsforbeholdet tillader det bidrage konstruktivt til den videre gennemførelse af Stockholm-programmet. 21

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2010-3061/1-0062 Dok.: SJE43283 Samlenotat vedrørende de sager inden for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3185 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3185 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3185 - RIA Bilag 1 Offentligt Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 25. maj 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Randi Graabek Sagsnr.: 2016-3051/01-0039 Dok.: 1960900 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2011-3061/1-0071 Dok.: SJE44773 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3051 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3051 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3051 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 12. november 2010 Kontor: Internationalt Samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 2. 3. december 2010

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Dato: 19. februar 2014 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0111 Dok.: 1043454 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. juli 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2008-3061/1-0045 Dok.: CDH44558 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0490 Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0238 Dok.: VDK40135 G R U N D N O T A T Vedrørende

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2011-3061/1-0069 Dok.: SJE44536 Samlenotat vedrørende

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte forslag til EU-retsakter Dato: 1. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. november 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2015-3051/01-0034 Dok.: 1794148 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 18. december 2008 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2008/4050-1129 INM 287 Grundnotat vedrørende Kommissionens meddelelse om en strategisk

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2010-3061/1-0064 Dok.: SJE43836 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 6. februar 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-767 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 5. oktober 2002 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2002-619/21-0261 Dok.: CTN20389 TALE ved offentlig høring den 16. september 2002 om Kommissionens grønbog om beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. marts 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Katrine Ledam Rasmussen Sagsnr.: 2011-305-1080 Dok.: KLR40182

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere