H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S"

Transkript

1 ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl man kke hlvde l' 4er kke muue boldu B,e"duer tunnet fl ffllt p.a.nd,e. JyLt.ml. dll min 1')':'ldll. d. "nd" bltve an"udl Splone"enl Tlene,te, De' Amtlt... ldm_ot;o... tykkedel en Del lydre A,,'ere t f.. Til Thlled Aml,kontor oøu n dt,n kollbe,e Dy, Plejl p.. t"rldl,k K,n4ldlt med K,lkler lom Hvorl.d_ b"..., V",... l' ~:::t~ ~e;n~~k;a:~~e::~,~;1.~re!':;; ~ 1 :~~F~:'l;'~~~=; lir 4200 Kr. plll' Og her er Sold,leflle og nu Trods Meleorolo,llk nu' meddele, oguf d en d fil'" c B' rrga d e og f',ruffet Porlnsllltnlnger til t l.. dere fl Ud'/zlllllrllk VlndmelllmNo,dyut hed.ltæmperne _ velkomne i Lo. Dyr hle,n 1111,", men det OplYltl denno ae Syd"el/ med ri"lll Temperl,"nrn hierne, hvor mn hn K,lfe Porblndelle, at de. lldll er Porbud drille, 0fC 0"erv./en41 tf V~r., B,., ",d,,,. T,d., mod.. lve Brevdller Jylllnd, Oll: "'ærdll!l,~l'urml r_"d" 22.J4, Ol g g olllkke. J,la medlor'ltel"re Spil og være i/,ndlu der kommer lærllil' Bekendt fril oy lorn_jeligl Sml'Er me~,orelle, mlll Brevduerne bliv. pl V'gsø Røveren J Retten. Kmmeraier. Her indbydel Oerne. Affl!,"underho/dninger af( holde. p d M d ' d Hu ba,. betau sia Skaf Puler. og her /orltyndes Dud, Ord u aa S8 O. et Aer forød. ved And'gter Oll der oprelle. Arbeld,mand Niels M ø J e l, Bibelli:red.e,.om m.n kln være Thlsted,kom,OurlberuselTilstand ArbeJd'mlnd Joh. Rudol! Lif' med i. Der gøres nlenne.keugt nd hos en af Byens Hndende..en, Hiller./ev, der,id.1 Apnl og kristeligt el godlog pllllutn. bvor ban optraadle 'u generende blokkede Vognmnd Jokumlen, nelselværdlgl Arbejde.. over for den handlende og de Vig... lor 3000 Kr. il.frihed.be. Gsmle Saldler ~lmdel med øvrige Kunder, a' Pol1f1el millie,ægellen Vir i o. plln 'rem. OE.de og Tatnemmellghed Sold. llraides. Meller blev indsat ". ~ y lerhjemmene. som 'or mange Arresten.,/dlel Rellen Thl.ted. Brtvel, blev en Hjælp iii., tomme igen. lom h.n,trev iii Jokumsen, nr nem en v'n.telig Tid med fri. tommen iii Veje og del.ullede :.el.er og Besværligheder, og Jor.Hvi, du ikke bela'er Pengene. ~dakil.lige. blev ~el,\ildlet hl al bliver du,rd kud'" linde md hl e! liv med Gud lom L t d ' e! re/.' Menneske. OilSe iamle arien er e~ te.al ha~e ~trevel Soldaler og mange med dem ud Breve'. men vdde lue nillg gu over Lande' laar i en Sammen. ved Slulrringen. H'n kunde i hverl /ullling, der hedder.solda'ernel P,ld itte 10rl', al hsn hlvde Venner Oll.føller dcrigennea1.kretle',.. d.n. de! lør./e Rell. Arbejdet. Tre Norresskibe fra Lemvir. l Our alglk ra Lemvig o Pskekulere øtuvende fyldl med Kar'olh:r, Pleske,ldcr og Smør beslemt lor Befolkningen Krl.lanlSand. Da min har flere Varer, bliver endnu en Kuller /asle' Norge. Atten, mild d d h Ogallll her i Thy linde. Alde e er are e an, a' Cl ln~erherunder. KredsenforSned. K, Ul; Donøk Kvjndu8mfunde Oelle. Kr. Vir?rutkel op, men delle h.r lied og Omegn holder luledel rl!for.mung. Thbted Afholdlholel, V' lg lue være rig/igl. Del pu Mangag d.. Juni en leslilg Kj, 19 ø. B. General'orllmllnl, er oply.', a' h'n hu lorudbel," Alten og indbyder alle interelse. Grand Holel, 1m Ska' lor hele del nye Sklleaar rede hl al vere med. KL 19: Thisted Hlandværkerforenlngl med J300K Tæ n k p aa S o d ol le r n e Polkødanlere. e B ca. r., og han hl~ lalnl bed for og eløl det ArbeJde. de: Kl. 19,115 : Palæteotref : _Dr, ZOdlsc, n roder 160 Kr. Pengllmgen g.tea iblandt dem, for af hjælpe amertkanbk Kriminalfilm blev lorlænget 15. Juni, dem pratliak i Tienestehder ar KJ, 19,Hi : Royalteatrel :.Dedsbok.e lot al vile dem Vej iii el Liv j ren, Py og Bi Pl/m, Sko'etorboldeoe i Soeds'ed skal Oud. Snedsled Bio Kl. 1Y,3O:.Vreden, dr.tles. Dl/ll!t.! Chri8/~nsl!n, Dag, dln.k Pihll frll Hekøebrændlngena._d~_'dholdliA' Td. lel Møde, Yat.ranHn for Postp_kk_r.E n D epu a 'an ta dlætllor. h.v_t. enmgen m.dle og forespurgte POllt o, Telegntfvftenel meddeler. htlem de,.ilulde lde oplæll~ l' deo mlleriidke Væglgrænse af 10 MU'plfle pu den nye d,ællplad. kg for POllpakker er ophævel. Der ~. d.el var Meningen, at den.tuld~ beatau herefter kun faj,ende Be J. /wli, ligeøom de gertie græn.nlnier: J~dV:1 Vilde hive lavel Løbebine ru dl ' Sogne,.. del,hl lade o plælj~. Pakker med levende Dyr modllgel om hele Plad.en. Del belleml~1 kke lu POllbe.ør/fel.e. Pakker med da,gamle Kyllinger og Ællinger mod Død J Amerika. Poralkrlngsinspeklør Cbr. Cbrlsiensen, Margrelevel. Thisled, her mod111gel Meddelelse om, al hana Daller. BUubetb, der var glfl med cn Søn af afdøde Snedker O. p, Chr/alenaen, Thisled, el død Scheneclady Slalen New York, Hun blev 43 Allr R, og eller lader alg Mand og tre Bern. Mulp.'e, og Løbebuen ah' 'leet doj lor Allenderen' Rlllko, nllr drætlloleningen lde lave, nur de ndlevere, T,lulnlng efllaaende røn.væren bliver ".r/l: nok PO.tl i og de kkl kal belordre, over EJeodomsbandel.,tlle, S.. vil SORnerUdel beiie lor lnge Af"'nde. llvdelen.1 Udgiften. 2, Pikker med letfordærvelig! ndhold Pormanden meddelte, l' del.modl.gel kun til Po.lbellilrlt;el,. for lln/øgle Skolemøde vude blive Af.enderen, Rhlko. holdl i Løbel al,. Dage med m''',l:o/ekon'ulent Mejlgur4 og Erikaen,.S.vang,.om nd. dere. Skolekommillionen, Sall' rude' og Lærerne vilde blive budl. ~ SoRne,udel h.vde be.et hølekp,l, der /an"'u i lin Ordll,. 8/enl"lrd hudr lore. luet e, ""Rf.!: ulvll.ndig Be: ol.fl, o den kom iii.1 be.,.. HDlltboJØleO røde Piner noder hjem. Ds Hanlied By karl eller Nyl..r J 943 blev evkuerel, blev de re.de ArbejderJancr, de,'andlet BYlm A,befd.mamdl'nu, T.mterlle. Oll Socialdemokrati.k Po r. enlnlll' lø,t iii Thi.led, hvor SnCllldelllok'ltiela Kred,ol Rani lod dem opbevare Aa cl u Meikehandler Arnold Møller Neløen, KOldby, har aol~1 sin Vilia med tilh. Porrelnlng Ul Jenl Anderlen, Koldby, fo r 29,000 Kr. Qvcrlagelle J. Juni. Tinglyate Skøder. Skllleud.krHl lom Adko,nøl lor P.nke 1{lraUne Nelain, Vorupur, Vurderinl/:' lum 1&00 Kr, Pra aamme Pru Mary Jenaen, Købelum 900 k, Vurderlng.. u", UKf) {r, Pr. TrB!hllndler AaCe Chrl.lenlen, Sen'lell, Rollerl Christensen, Sennel.. Vlldsuod Slr_ad geouboes. Holellel ved Vest Vildsund er nu standsal eller Ty.kernel Brug Thisted.1 del. og ved Orundlov.medet Altn Sko den 5, Juni genl.bnes Loklierne,,. h d ell 'l e Bagerl.Jubll... m. LaJrere, ehr_ Odgaard. eagerl Hlerm Sil'.. mledes loneby kln Grundlovadlgen lelre 40 Elter A... Jubllæum. POfre'nlngen blev grund' Bjerge i' l 100.'> f Chr. Odlta1rd. der v.r der, Vc Søn 8øgenn. N P. Odj;aard. Hurup, e n, Be Ol/: han Qrbllldede dlln op til en meg Ri", al S an.ellg Størreilt. Efter hana Død Aug. og: t9jo lorea POrTeiningen vlderll f Son anilnet nen N. P. 04g.. rd. løgene Nye T ys k ersager. Mu"'"' ",g.'" Eodou et P.r Pæoa:slioger slulninll i Thisttd. Ar op 1 Retlen i Thisled lremslledel "unuil i F'3rmiddags lele al de inlerne Arbe rede Perloner. Henry P. Vesler Forms gaard, Sned"ed, var lig le! lor, større al han ved el Møde, hvor Gym Uro o der i""~ naatikloreningen ved log at ude gjort lu"~e nogle Piger, der gik med ~edko ~ Tystere, kulde hive truel med at hghedl anmelde delle lil den tyske Rit gumm meater. Han ævdede. al delle tallet ikke var riglgt. Han havde kun været sagt:.hvad fror l, Ritmesteren Ek'l~ vil lige. hvis det bliver indberellet der til ham?, Han kal aenere ovel eller lor Oymnaltikloreningen5 Pormand or C have gi, at der var 250 tyske leret ~ Soldaler i Snedlied, og de kunde Enge\ neml ordne den forening. Veøter skriv gurd hævdede, al han ikke havde med lagl saaledu i hvert fald lore havde han ikke Rævnl nogel Tal Vem paa Soldatf'rne Hin blev længslet Spro. Juli. kke Del oplyate. lorøvrigt, at han E~ havde værel Tolk ved Opmulingen gen ni Arbejder lor Entrepren.r Hlrbo, SlenbJl'fR. og her hk han Sin halve tøn a' Tyskt:rne, Arbejd.mand Niela T h o r u p, Sundby, var.irlet lor al have vill et lnmelde Kammeraternf' tl Mekaniker Hana Peter Jen.en, Sundby, der blev dræbt ved en Bombeek.plo,ion Sned.ted, Mu rerlll. Nørgurd, Sundby, havde lotehllfl Thorup e l FOrlydendl! herom, og da NørRl\rd kke vilde' oplylc, hvor han havde Rygtet rø, havde Thorup erklert:l,.t der raudln Midler og Veje hl.t la. det frem, l Rf'l!ell lorkh_rede Thornp, al han hlvde tænkt p.. del danøkl' Politi og all't kke pu del y,kf'. lia" hl!)v længlltl ii 16, Jun. Arbrldlll1f11nd Ctn. J t n ' n, NYKade, Thilied, var 11K.' lor al

2 ORGAN FOR DeT 5DCALDr:",eKR~ 37. Aargang Nr. 124 F ~ 111 E D LlOHED 13 Det vil koste 1020 Mill. Kr. om Aaret a t holde Forræderne i Fængsel (... ""r lur<\agarn"d... bejder.) K a b e n b a V ti, Tir..da/l'_ V ED BEGYNDELSEN af Folketingets Mode i Gaar Eftennlddag forelagde FOl"Tllanden Anmodning' Ul Sa.mtykke af Fængsling ar de internerede nazistske R iggdngsrnænd F r t :z; Clause n, Helge Bangsted og Einar Jørge n sen. Sagen hen\"lstes efter Reglerne til Udvalget for Forretningsordenen, og derefter begyndles 2_ Be'lnndling af Forræderlloven. idet Udvalgets Ordfører, Fr_ D a l g /. a l' d, fik Ordet for at redegore for Betænkningen. Det fremaur t! Betænkningen. "t der.kal yde. Folk, Wm uden Skyld er anholdt etter Bet'rle[..ell, fuld Op... jn>lng. JWltlUlmlol5terea hftr lovet 8t oveneje Fønnerne for en øaada., noovendlg Opr~j8nlng. den gældende StraHelo"" PlU'llgraf 164 er der 101' rigt fuldt Værn for Folll. der har vm.. m GenrtaDd (or fa8ke Aog:lyel~r tot.. t bave virket lor tylke 1ltl!n!5 ~, JU.tltømlnlllteren udtalte, at l1et er hlulll He""J8t.. tont muug. Om!Ulg at b~"klkke ordl"... e Dommue Ul BehadJlllg af Blgeme, og Ml.!lneren har løvrigt givet Tllsllgn om, at Ber;!dkKellP.n af Landfdornmere og B;'7ct.sdommete vil «! efter f'orhøndlld; med Retsprll!øldenterne. Dnl _,lp Stralo"daættel$e (g, d8ll.."" 8tl1UbQrpre, der har Ulhorl det tj'lkf!' MtndretaJ!!ltmderjylland, forerl&u al'!tte'l Stedet er der for dem, der har hvo!rvel,.. ler 1a.det alg hverve W lyak Krl,lt'stJMle&te aabn~t en sj mlod~lg Ad/rllll' Slrane4laHelae, nur... rug~ H~lly.o gor alg,ældende, J/r~...m TlltaJll fm dlue Forhold und~r gan.oke ømrj/gp OrJUltøm>1lgMdet bil,mdl.dea, UtlYAl,l!'d t/jf",er,.. t Tll4l~ klin beor tlcll.tdeø, lllur dpt drp}.. r alk om Per JO~r, ~1Jm Var under 113 Ar, da dp tr."tr"".:!t", l tyøk KrlglltJenr.tA OK NJm pal arvd a1 Umod~nh.. <J kk~ kan 1tl, u,... ø øt høv, haft Forataa,l.. " at H~"J/mr"lU' 8r.tvlP.rdlgh~rl, piler P.. rl'jfl"t, f'.t hylll Hlln'lng on"økylrl,,"1e M',mfflhr køn find.., J tll"f"~" '''T'''' 7mo:nytnlng lu det ty.k~ Folk, Olu! Pederacn: Formnnden mlatonrlnnr mig.j~g sagde'.j ~g alger kke. at Mn~tcrM lyver, Men Rlga. dapudl!llde "ger det. Det cr utul_ Jta!ndJgt og usandfærdigt, at Dnrurk SamHng>r J:llld ~Morgenb!adctc "kr! \'er, at jeg har lrcrjula u""ndlærdjge Citater De fanntlake Tilhorcre Rande", opfnttede l>lnj" t ~ren. T"Ju som Rell'rentcmc, nemug "om en Opfor_ dring n 1111vende V"nbcn. Nogle af de Menneaker,.om vll blive raml af det A>vforølng, '" vedtage. Dng, er løvrigt palvrket dl...,kte af M~d_ lemmer af den h"je negering. 01", Pod cr ~~ n ølullode,.t Ang re b n...! lt atllle Yo"""g t.n cn n nj' " rdl'n. pacn<k> ud pna. nt Yolke. tinget ikke har Tillid 11/ :"ottnlater Juul Cht l.!lten8co 5113 bcho",~r MJnl. teten kke lt ror elækgc Spørga. m.ø.nlet ror den l1ltllcdc negering, Udtalte Oluf Pedersen, Formanden afbroo deren e r For_ h,nd](n~n og aløatle nyt Møde til KJ. 14,30. Oluf P edersens Mi s til ~ lid5votum forkastet Da dtt ny Made begyndte, fik Sf~t' min"ttr Tluhl Ordel og fn::multe fojgende Ud.altke: Dr! bar for JÅ"del~ ~)'Jr værd til byd",dt 'Nod"lnrl,ghtd ni damr,t tn "n/io'",/ fælltr }l.tljrri"9 Jor al nlllnt ujj~n Slrjd øl} S,.J,Jfcl~r. "Cl er nø,l "c"d;!! farl<1l1 O,rel!Jo/år tjen llrt_ Jo/il""~t.';111< , den>rd tr.knb/. og }l.c4mlll/t1t ""n rlufør /ll 'art allt llll'nt/iljt mo", ni "cll"e 1,(lan,ll"iml" j 1~rt.!Jtl/or Hllln fe!! PM p''.(jcrrn't'" 1'rdne nj!rifc ld :ili/. lerlt Jorllllll 1/1 1)lJfOrdf/l, Straf til den naz.i~ t i~ he Soc:i"ldtmoknotltll n,t/lnrer, 1r. VJ Preueø Bagmænd. /dard. 'irr~dp Judltr ("lgtn,le n)' Fonlag til /)~lfl',rdtn. T~.Jf ny~ B'.t~mm"'ø~ uro tf!)1 nll./dtt 111~!linøtl '1111\1" dt Jtf Slal!"';J "1~'Jo"" PrpolOf! RltKm"'1l1 yrl.. r,,'ul tft(t fr~m'lt1t Udtaltlfu U,trrtllllHK,. gurl,"gel tlvpr til l.tlyff)~h~~11 yld~rt.~h f'."k...,1,,,11,,,, "'11, "" R... HlrllinJl:. _tl_, "",.fif"" """., "... nju. ",k""mrll.k 1111,,1 OJ/1 r'/trlnl ~ /li "rp.,.,".."..,.. u.., lrl{"nl 'i1~ll1hri4!fre"l P"",,1""rll. M".. ",f" ttt~" hverh" f......!:~~ ~J.. r Nh,tlt".d "."nll"'< i,]e bn v"""m til Moniler J"ul Chri".n n bord31 det, og J, B.h.ndling af lmr / onl~r.t b. ~rnd!." Den kommun...,h Ordfo, ud."lte her. und.., at Oluf P.d...,. Akt,vi.". ma:l5h ".yld..., ar h3n h3"d... ml.t K... or r und.r B znd n) m.ns andre a,b.jdtd" :Hjormind rx hi/.,. med Gloed. B..,.m mtl me ang~mnd. Na:dbbd..,es Bagm.,,,d A:td 1>lpllcr (K) udtalte, a' do' l1<ke 11<~ k"nn" ny... Van)emall.'" j ",o,"" Sr.lHnger nogtt, " de hm R;v.t PcmR" tl Modst~nil. b~g.js.n. Han 3ngnb denne Forbind.lst Direktør Boldlen i Kobtnh~yn! alm. lolig.d.kjb."m l si" Tid Jli'y ct n,d",!! dl dcn nazi~ti~h 0ll!"rn&ation.Natlonal SUde"te",k'ion J ho. h~.m han "ar th MAd! Direkte. Bokll.n, bvi. S..bb b)'~t". p,u offenlli!!! P.nR", mn Jli'i, Videre angn::b Tal.",n Srdr HDUlberg Justitsmi nister ll":lcb JeuscH takkede, 1(>1' den hurtig. Ekspedition, de t han,lf.. i~., al alk,tndonnger er Forbedringer, Det hr ""'", et ufl"3vlg.ugt Prindp, ;0.' Mod'l~nd5b.v"l.h.n ikke mod.og P.n~. (r:a. Pontllle., m~n Uck. tmndt vært! hrkendt al modtnle okonom;lk Slotte fra ud ilh. Mln!,t.",n. Du bn vær k.t Fejl Arthur i

3 . ', to... ~... Pal D~ BNl.rmm.,t.e om den na.. ~ P a.~ lyder... ;>Med Frtlpl' "tran.". de>ol., der bat",.ck'f' 'D.l..t ekoa",",l~k s,., ~ til J'no<_r~"r.,u.., o~.. tfqp,.:', d... puo utllf:,.rllc Uaad!'> har.. marbf'jdej tem'4 ell.., ~t.ttel ]}o '" L(Ul.C Da Arbt~ua og SJkk~rhfOdr.on._ r..z:., kl:.. ki77d ldø:l'lms dtn Fanta.. pot, U7M,. L'Oral""" Mt for l'l! Stiv. tgi~ al. Orl'rl'1~1.D.1Dg!l St:W/el?..mø Parapaf 37 tj1 ATbt',.ubua el..., r<>tyal';.,~t h.,l"," He"" ki77n tn &> 5!e'd. 0:01 Pl'd.. rz'~d rrrli77f1 har ~!,,~ Æn"rtrlpfOB!ag; Før'~ no!:el! o.dsdlnn ki77.d l1..1d_ 1:)."1'...., 1"1 n.. r.i77j af F"oUr.e_ U:!pi*l~ re...:r1utlt F"orb!n~" 1M ~ f"tfljr"!t.mencr FolkeUJlgll ~,. bl... ort.. mt fo' D.1Mt,a1i77 F r(klu St... mtr 11'1 F1.. rt..l,b'rfj.._:oo;l_ ØT""U'" W~ Elrtrat t1 Fom~1 lor Uynld, (ljd PW",>n m...u... rø.lt Ært c!11.rjrr""y'jr med..1 han lkk.. 'T.lk MOO:' pu.,.,:>k tj Y.. naj m.. ner det k,mrr... ~ulul JOrn R,nzaa8"'n m.. r.t"r. H., fllllo n" "HJ,n, ijpofol. Jo:t"l:!! Ba,t" burd.. ramm... and.r. l...:'lelf' p,. p, '((~f''jl{(tn. bl. a. lordl det "u ko:«l~ '. lo ZO M. Kr <:om Allret., MJ"'~ F ry"'.. m~ Yornr.... Nyt,harpl Angreb paa Juul Chri.tenøen f)' 11 J' i~, '" }""jtl.t,m~ 7o'Jm......, Ur r" l,. tor' Min "'.. r c' r.. ',~ (JTr.. 'K dl. Hr F.m r.tntaln 1.1l1lot SrM" l Bl. ~, '4,,1111 ~rl11,dldl med t,f1, ".la, o.: ~ M"P."l>"9tum to d"mm M ' mr.~, "R'~ kp Mln... "1,"" mm Po 1t".1.,audf..rft "l,~r clt '.. r Pt!dPf." Hr,yn~t ''"O al ""'p d,~.r.. rz Til" F f) r 1'1 '!!'~"'1u1l.. ham Po p1ft~....,., rlo:kd _ ~...,_ <ek<"m.. Ddli77J~ o.tuf P.du..... ~fto &J"brcoo<l drn:ttrr For_ ~ eg _h" <lyt )f~ n Xl. H..30, Oluf Pedersens Mistillidn'otum forkastet h dr. ",.~izod< Mf!:',,,ltr. hk!;uu. =z'~'n..... "N Or<it'! te fr~'''''&!lt ",l"te i. Ub!'M Drt t {<>t'.r.4rt. "hid VTrt tb frr;!~t :\'..J, ~,f,n.f...u.,".,.., ";':,=, f.rl1ø ;?~rn~",<'<.. :s.... c,,.,... = S,nJ ~ S:.~'rl<r. ~ h".. ~... rfi"f fm.w ;t.. r<nb.. ldr d1'!7 jtld,c,;;u S,"'"',... K'''' dtft'rd tf ;.bo", ~ ~..;rn~q... ""'" 4~", A). <""t ::U, "",r",l4,...r,,,' d... ". 7,1.a.J r.:.. ;", 7;u, Dnf.".... 'tll ;.u Rt9Mrlf!"" l'r9v ","", del jfi1. lcl. ~ hl v..9_41"!1. Soci ld""'oknti", Ordfzuw. :Fr. &. ~.f 'ridcoit d~rer rl'jl'"md. ly Fomag til [br døl F:zlkrtia;.1 t.li''t dt.r St311minj. ~de: Jtr:t= f=ns;zt;.. Ud~lebt, iii Eft=nin~, p.u Tinge'T (f'~ n Lcn..fonla~ \~dtl'~ fth odling._ P~,fasr:crl udu!tc, 1)(,1 fruigur af Su mjnis'en:ni UdtaluOf"f, al nun ; Rf.3!(. 111m h"rrken fr.! Rrgerinrr'n clj~, Folk fi,,~ Sid~ b.n \";,.~ Tillid til "1inlslenn 'llers,,"de dh" Rhfil!"l~Jit '"i!~ blntl ~til: le: en D'p'.. drn, dor adlaer Tllid til Ml_ n;st=. N~pr ntlfmjind. f... har en cb.mk... h ri... mn n Q3d.!.n Trllidnotum! S.=bMi"'5am Oluf Ped~ lan ikb ~r wdr. "i "'tre ind j denne D~ dm e7"d dl'! tkr mgur af den. Ol"f Jledm", Dr: rrml~r 3f St;lu. min!~~ Udultbn. 31 =11 ikke ((f'. "en!!'r, Fo\eti~ ri! udtalt" Tllid til Mi. nmn:n wlen POntlt"tti11.' Su ndtogn Sox:i".ldemokntim D~8" ~..,<t~ lmd 111 S=mtt. ~ ~bll' "'eml. ikh: VaJdrnrar S. rontfl, P_ D. Jm5ro Olu~~"!'r. '''Yllurd ~ Jen'ffl Gerdl"g. Penge redder ikke de store V æmemagere Donnul "lir Olar Pultn.n, Mi~!;J]idl_ Danske \1_dll.l{ \... dl4" li" ",r~v. 4l1l1P'" ~""ri ~"" V,""n)n,t.. hjem Danmark. Hpr _ "",.... al (.. hml, "er O.,"n. fat!.!1k<>m lu K.,booo,,}UP "". U"., ~"h.".. ~d..,., j,... jo..._' i "" 0r:... han,'f_d", ~, alllt.~.ndr;~ eo F,."d""lf"l" J).. "'"" t... ni""nll;rtr,. P,Joodl',.. M,.,!...! ho,.g~!klor rooood.of P=n f POh.=, _ ~ ~...:... "...a, al'"'''''... _~...". S... fra..d. uoht.,~;."ottr't"n, o... lun ~ om Mil. i København ".3 'Orr,". n >. A ~ CftirJ.7tfoU,"iU $ir Artbur ~tdd~, 7'icc Oe'lTrlkD,"",ø,.d~Mldt >1tf dm øl1ol. UJl ['"''rdlll"""11r)::(, ø.. h", ~('<'" ",er. dril 11"",bo1 t,bøqrt <t Wr :lejdrr, lil ':111,11'1""""_ Or /"tl.'""'l1'dr li11rjr "'f ~fa,. 'h,,/ln! rr t"qn udorf('f P<l<(t.]lcdrl, J Rm p u b:rdej F ndb' Enj!:1 m"" ""', y ED, =v 1m,,,,, m~... m~. K=., tll at,. "'~... tuttel.ok" "ro, ortzo:n et A ny... 1, te~

4 uevuu,..,,.,., "O~ otl' rer.lt,~wnn,,'..._... slen.en, MllrllreleveJ, UUH, ler mødle 0ll lorupurgle, l' cleo ",r~rlrll,jj(1t Vwe't.,n.e af O modllqel Meddelelu! om, et henl er ulde.de 0plllelle Jqc for poou.llkhr u oøh"v!! Der Dlle" BU.belh, der var glll med pil den nye duel'plldl, be,llr bere"'" klin.t,ende U.. en Søn aldøde Snedker 0_ P. Meningen, l' den ulde gr.~nt"... r, Chrlllen.en. Thilled. er døj lidi, liguom de geme l, Plkhr ",.. d '... nd.oyrmodl.:; Scheneclldy Stalen New York e lnel Løbebane rundt kke Poolb<t"'fJlel.'. P,kke, '" Hun blev 43 All al OR ellerleder lidien Det bnlemlu. d... mle KymM r Olt ÆJMller.. od.r Mind OK re Børn. ldel k., 'de 0plelle &'U doa lo, Afluderen' Htllko. ø r og Løbeb.nen k.1 de ndt,,,er" TUllul"inll llfa:llllende in«en.de.ve, nllf Po,lo&, Oft de kke.kllt betordr" o.,er bliver.rrt not., for len.e Ahllnde. vil SOllnerlldet bee 2. Pikker mld Jetfordter""Uit ndhold Udg,"en. modjles kun lu POltbelura:e1ee for nden meddelte, al der 'Afnødereni Rl.lko. tolemøde vilde blive øbet 14 Dige med Haostbohneos r.de PaDer n.ulent tljlgurd Oll noder bjem. Søun«, lom Jnd d 8 kort elter Nyl 'etommlljlonen, Sog D Hlnsle y bl de Lærerne vilde blrve lt t943 blev ev ucrel, ev re røde Arbejderliner, der t.ndtu rlldel havde buel i Byen Arbeld.mændene., T.mer lndlu i fin Orden. rerotl og Socsal~emokfllllk forrd h.vde lorula.et, ening. førl hl ThSted, h_vor en lelv.frndig Be Socllldemokrallels Kredaorga",.. en kom lil a' beat.. lian lod dem opbevlre paa el Houe og Chr. Chri aikkerl Sted. Nu vender Panerne ognerudet og Paafor tilbage, og de V auer bhve loldel Chr. Boysen uden ud ved en felllighed pa,a Mandag et. Allen, ved hvilken Landaflngamand e J4. Juni, Henry HlnaenJller is S.mrund. Thylandsskibet i Havn. Vonrpor d. 15. Juni. Som Taler. kommer n. Kll'rup, Ol Mlulourp.. Nyt Skib aiseodes Tor~d.g. Poreningen.Nord.n, Thisled, modtog Oaar et Telegrm lyden oen. de. MS. Chrlstlan ankommet. wrdlllevchrl'len' '.;' Par perton"~e ktøren d.t KJ. EJeodomsblødel. MRtkehandler Arnold Møller Nlel.en, Koldby, h., 101~1 sin Vis med th, Porretnlng 1/1 Jena Andeuen. Koldby, for 29,000 Kr Overlageise l. Juni. Tinglyste Skøder. Skllleud,krU lom ",dkomel lor Enke Klullne Nlelltn, Vorupør, Vurderlu,ltl.um MlO Kr. Pr. mme Pru Mery Jenten, Kobelum 900 Kr" Vurderlø,num Kr. Fri Træhandler... le Chrl,tenlen, Sennel.. Robert Chrlslen,en, Sennel.. Kobe' lrn SOOO Kr., Vurderln,ltltum 8000 Kroner. Skllleudlkrlft. om Adkom.t for Enke Ane K. Klrk. Arvlnl(er, Andr. <.lrk, Hehborg. m.., VurderlnR18um 1.,000 Kroner. Fra.amme ArvlnJ'l!!r Andr. Klrk, Heltborl/;, Kebuum 17,000 Kr plul Leløre COO Kr., Vurdering.sum 14,000 Kroner. Fra Mad. L. Poulien, Hvldblerg, til Magnu. Oda:lard, Grallglard, Købe.um ti900 Kr., kke lærlk vurd, All vel med Ladningen, Porenln Sandethaa, tlllllller 80ddumVdby SORDeraad Ue lndlll'r: gen "Norden", Skien. a/holdl, Our Møde. S ler Oanmarkl Ved Porhandllng med Norges ' _ Ministeriet for Landbrug og og V atal igen h/rlpen i Københlvn er del b/evel Pskeri meddelte OOdkeAdelse af gllge Sold.lel. Og beslulfel al sende endnu el Skib en Udstykning fra.svejgurd ed lukker oglla ne i llirni.ionl' fra Tblsted. Afsendelaesdagen er Ydby 1110dr. S. T. Pedersen, Refs, iii Trods for, al Boddum Ydby re op, Der gørel endnu kke besteml, men del bil Sognerld havde neglet t nbefllle Udstykningen,. M. Soldaterhjem ver aniagelg Torsd.g. dejde bl.ndl vore Laur. M. Jensen, Plarup, e. Her modtager Plere Løsladelser. klagede over sin Skilleanneltelse, er deru civile Tøj, A de i Thisled nternerede Personer, der kke hit været frem telsen. men Sognerldet fastholdt Ansæt og hjælper dem ge praklllke Ting. stillet Retlen, er yderligere les Odr. Peder Riis, Lyngs, har ~~ ladt Husm.nd Jens Th. B/erregaard, Torp, Pabrlklnl N. C. fra J. April 1945 givet Boddummod et Vederlag af 150 Kr, urlig ~~ Nielsen, Sundby, og Børge Dims Ydby Kommune Rel al tage lolraleo gllrd Jensen, Snedsted, Grus og Sten et Jordstykke.ah Arh"erp.r pu Dragel. LeJemaalel gælder 'nden ekatra S,... aukker. _ for el Air ad O.ngen. Thlate4. Efter hvad der meddelel, v der kke blive livet ekatta Sylfe.ukker Aar,., ElupedltJ"a 2M ru.gaar4 print.) d Jaco"H.) 28'J. rlall/jo, M... e4 St.diooOverskrldelser i Nykbiog. VeJmaodssageo i VaofTvorup. VlngTvorup Sognerud holdt Alles Møde for al behandle den Henvendelse, der er fremkommen Nykebing Sldion, der nogen om al afskedige Velmand Gerhard Tid har verel under Arbejde, v Krlslensen, Sognerudefudlormede blive ed Del dyrere end beregnet. en længere Svarskrivelse, i hvilken Delle oplysle. ved en Oenenlfor del hedder, al Kristensen kke er ter pr. mm 17 Øre mllng i Nyk.blne drej.'oren/ng _ r ø,. for Onsdag.. Overlagel lød pu lere 11'rykøhlaer. 27,300 Kr., men bl. a. lordl der epe. O,ct. er udlørl en Del Jordarbejder l',r. P..., ngen Nytte, er der en Overlkrl "e Old, mln4at delse med 15,000 Kr. Der cr foreløbig privat ndumlel 600Ø Kr., ~1.l!t.. tilt: og der er rellel Henvcndelse Aa" Aftal. Byrlldat om Slelle. S.~, 1\1. JUli E.. rr Del oply.lt lo,avrigl, al han O lende : havde Vlttc! Tolk ved pmllhnllcn, Arbejder lor Entreprenar Hlbo, SlenbJenl:, og her ht han lin hllve Løn.1 TYltvne. Arbeldlm.nd Niela T h l' o r u p, Sundby, Vlt lirlel lor hlvt ville! anmelde Kammerete,"c Meklniker Hana Peler Jenlelll Sundby der blev dræbt ved en Bombe~"lptoaion Sned lied. Mu,elll. Nerllurd, Sundby, hlvde lor elegl Thorup el forlydendt! herom Oll dl Nørgaard kke Vildt oply.e; hllor han h.vde Rygtet ", havde Thorup erlllen,l, at der laodles Midler og Vele hl a'.. del hem. Retten lorklarede V_an ng_' un b Bil Otto K. ~ Peter Thornp at hin hlvde tænkt pli det da~ake Poltti og slel ikke paa Jeøl 0011 det yake. Hin blev læng.lel 111 Olle 16. Juni. Jena ArbeJdsmand Chr. J e l 5 e n, Kir. Nyglde. Thisted, vir sigtet lor at H have holdt Pesler lot Tyskere. R c: e~, Han forklarede, al Marinevægter Prlls Hansen kom Hlemmel, l.eo men hin blev smidt ud, lordl Rutl Jensen kke vilde høre pli h.nl Heil Pral. Bn enkell lysk Soldat var Kar kommen der paa Beng, men der var kke holdt Pester. Selv havde fo han arbeldet længere Tid hol Elev. TYlkerne. Hin blev feogslet til og u 16. Jun. var endvidere fremstilledes tg tid nels\ gere fængslede Personer, O. T, Albr Brandmanden Jacob Arne J e n dukl s e n, og Prk. Helga H a t t e n s, en ~ 10f hvem Pængsllngen blev for.ta~ 1 længet iii hhv. 16. Juni og. Juli. Akll H.. Læplaotoiolteo i Ydby. ~t ~ Ydby Lepllnlnings Tegnlngs ~=r udvalg havde 10ur en ~orhand oj!, ng med Sognerlldel, det man f nu er lær dig med Tegningen.!:ilgurd Yde oplysle, al man ndenlor und Udvllgel regner med, nieressen lelll for., fu begyndt P.nlnlngen er Ha~ til Siede. Chr. Serensen, Slndrup, oplysle, SOe at 90 Lodselere har tegnet sig, og M 9 kan kke komme ind under Læ e pllntnlngslauget, hvilket dog skil Af Kommunen som Oaranl for Teg gel Thv. Poulaen, Slndrup, Johs, Han del undersøges nærmere., Sognerudel vedtog t slle Nu: nlngøbeløbet, Bndvldere valgtes ( følgende Læplanlnlngsllugels Bu Butyrelse: P. H.nnerup, Dover, 1 sen, Ydby, Meller Krogsgllrd, Pr! Plrup, og Henning Chrslensen, Ydby. Del er Sil Meningen at H,_ tilstille Hede.elskabet Tegnlngs nu mlterlalel. MØBLER. f!kelræ, Drekkeløleakabe fra 21. {r, Spl.eborde liere S mrelaer oø; Modeller fra 110 Kr, tllordllole, ternede, rø 26 (r. FrUal.. ende Skrivebord. ly. P.a, 27~ Kr. Pr.kJ_r Knudeene Mabelh.ndel, Ae,u_de 8, Thl.lad Teleion UfT. All p,.,..k l, Sk RO

5 JØRGENSEN & HALD 'rd, fon 712 o Ga",mell Guld Dg S.lv t_lu. "'~'oau orygnus' o 01 og Mine. Dødsstraffen Overlæge!knd,. u,,,,,,, <. tlrk. er nindførti Mordene_ i Veile P, ( 1.0" '" ' D. u d'e rt t e n d a n a k Grul Justitsministeren erklærer at R" d t, ok T,.,.,. ' gs age n Ve le. Det er ykkedn kke har saboteret Udrensningen., o,k", M",oo,,.. " '" K e b e n h v n. J Llndsllngetl Aftenmøde udlalle Ryner (V) uno der 3. Behandling al Straffe og RelSpJele1oven, al Rgadagen havde skynd sig mesl muligt med Porslllgene. Det er derlor urelfærdigt, naar man hllr givet Rlgada gen Skyld for al ville Loven. Jeg mener, al diase Rygter stammer fra et Blad, der stllsr JuslUamlnisteren meget nier, ~Morgenbladet... Bladel har bl. a. skrevet: ~ V Rigsdagen sabolere Udrensningen, Det er ansvarsløs Gerning at komme med sudanne Rygter en bevæget Tid. Jeg skal ikke bruge stærkere Udtryk her fra L.ndstlngets Talerstol, men Jeg milli bede Minl&teren om en Udtalelse herom, og saa lydeligt, at hele Landets Befolkning kan lorsllll den, ~ Juslllsmlnlsler Busch Jensen svarede: Jeg hllr bude her og Polkelinget takket for den hurtige Behandling, og leg er glad ved denne Anledning H at gentage, at den Tale, al der fra Rigsdagen eller nogen al dena Partier eller Grupper skulde være handlet pu en saadan Maade, al man kan sige, at Behandlingen er blevet forhale, endsge saboteret, er fuldstændig ansvarøhn. Lllndslinget vedtog Porræderlloven ved tredie l3ehandllng ved Navneoprub med 61 St. Den radikale Pelersen RøJfe undlod at slemme, og olle Medlemmer var fraværende, Ved Afstemningen ved snden Behandling om de enkelte Paragraffer stemte 61 lor Dødsslraflen og 3 mod. Det var Pelersen Røjll.', Nielsen Man (V) og ngebulg Hllnsen (S) paa Overlæger Vejle, Poul Hot indviu og Johanne. Buchhollz. Den a. Juni Nfle81kommanderende lor en M.,' 19,4S.. og Terrorgruppe, en ao.aatlg lolt, R Dansker, der nu sidder længstet l en jydsk By, har ndrømme! l Meddelagtighed MOrlene, blev udført al Orup\lenø TYSkeren Poul Len.lng. nen 11m me Oruppe har udført alle Schalburgtagerne Velle. _._ ~ i e Ed " L, l.! t ;R Kul og Salt fra Tyskland En Tran.port ankommer de n.rm t. Dage S ø n d e, b o r R. (Prlvst.) Pra TYlklønd ankommer de nærmeste Dage 10,000 Toni Kul og ca, WC) Ton. S.. Det er den allierede Kommlulon, der lur for denne Tranlporl, hvilken der,kai bruges 1800 Jernbanev lene. De 10,000 Toni Kul kommer ra Uuhr, og dem k.n B,b.nerne bruge paa c., O D.ge. og al Mod standsb væreløen kke kan optræde her uden Politiets Bisl!lnd. En lof Del al ModatandlbevægeJsen. Sty,ker kan ikke hjemsende., lør hele Beaæltelae,riden er afviklet. Selv nur der nu bliver indlealdt ca, 7500 vzlneplilllil1e, vil der stadig vere en Del 0P.l1YtT, løse lor Mod,tand,beveRtl.ens Slyrker, lom i Øjeblikket 1.lu en Mængde BevolllninRloPiuer med Henblik pø. Flygtninge, Vuben OV" og en Del" Mod,tsnd,be o vægeisen. Polk liør Jo t,dia: Tjenule Porbindelae med Politiel. Som bekendl ef ModSllndlbe.1 CboO Kli Sh.k er rlldl tub'ae r. P~Ul 'OØ!.'\iat terpr 1dent Ol,flønl.1 T V Soolll OenlHlt Cbsnlt Kal Stick,.1\.1....øerk. Mind', hlr tndea.n.t All 'tetet Lederen.t K,lpn Jlpen, Norges

6 7 d.",2 "77, ", t ne.., s tjdl'.... "zr,.. 2 H...,..:. Da. Menø. o. ~ne"'te".',.dl!..:!n fller>!' "'.. fo "enle.al ~ ~ lev.l"ljrlleoeø v.111(9'21 '., L JUl\. Jul :..&Tila _ K ~_ "Q, i:l o ør &N. 7atP l tjn1o, undt.roe ''M, "T? ;..." ~_ ""~,,, ". Samt1m r otoo:"1lrør,., o... 1 V.d....tT n~onl 'Ql:~ e nnm,.,'""ftl: 11\ 41'11 Ol l'1ft.v1n6r a;:'ma.nre """Clf'ebl '''"'' Sl1:llt.. "U"'''' ~ P dl!' lu: msda nft! "'... _ 1+1 k'r"","erlld,.,.... Ma ui,.1 $.'U,' " li i... bll...""

7 ..... ~,.. ~."... _.. ''"'.. ~c Som bekendt er Modstandsbe vægelsens Styrker iø\lfigt under General Gørlz Overkommando stillet til Rsadighed lor General Dewing og General Eisenhower. Frihedskæmpere, der optræder paa egen Hund, kan idømmes bruge paa ca. 10 Dage. Frihedskæmperne har ikke Politimyndighed Arrestationer mab ikke foretages uden om Politiet disciplinære Sira!!, og der kan blive Tale om Hjemsendelse af den. Daarlige Nor: Den o s Cl kom t ~ Bord p "ndes' Nygaar( dent Hl geringej K 0 D e n h l V. (Privat). Frihedskæmpere Ministeriet drøftede i Gasr den den 'ot Silualion, der er opataael ved fri Stalsl hed8kæmperneii Arrestation af D kede p e optraadte ogsae for MOl Thune J acobsen, G eneraldireklør aom Røvere t "nulzen og Fængsel.inspeklør Kaj a e mf Jensen. Justitsministeren gaven. K 0 ben ha v n. (Privat.) \ Udtryk Redegørelse for del passerede, og En Btl fra Burmelsler a: Wain, Reger!n der vor p.o Vej med 200,000 Kr t t 1 Minister Prode Jacobsen under som skulde anvendes til Lønud':! ægge siregede de givne Direktiver. betalinger, blev en mørk Vlnler Kong Endnu i Gaar var Forholdet det, morgen i Strandjl8de. standset. Andre al Knulzen og Kaj Jensen havde Under Trusler paa Livet tvang skede B o f Oh d k ol revolver bevæbnede Mænd Mandol,t udt evog mng a 1\ e s æmpere 1 skabet til al udlevere Pengene deres Hjem. Det fremhæves, at hvorefter de skyndsomst tog Flug: det er Politiet, der maa foranstalte ten. Be saadanbeskyttelsesbevogtning, hvis Kriminalpolitiet har nu opklaret li Politiet linder den fornøden. Sagen, jdet man bar an boldt ft E Række P e Odd t do o,oclole Medlemmer bland Pr!o. n erøon.r 81 er s a g hedskæmperne, der har ndrøm. mterneret under fnhedaraadet og met at have forøvet Røveriet. Det er endnu ikke under Politiet. Der forlyder, al hver af Deltagerne Jens ( har Landet over været forelaget ca. har modtaget 1112,000 Kr., 20,000 Arrestationer, og 14,000 er mens Resten af Beløbet er guel And. t d' t D t t til andre Pormaal, Hvilke disse graves l s a g arres tre. e er 88t8 aae, er, undersøges nu af Politiet. al Arrestationerne skal ske under Ledelse af Politiet i første Række, lordaj Damlfrll det

8 BrygfiC;u~s"''.'" '.d'',o,,, Øl og Mineralvande N NielsE"n, Aagade, del blai,,. sis gei Vejle en dønøkar"p.. kkeou p'""", e p.. de Poul j hhonz. Den e tor en Moroen SOUrli! dder ROgslel odrømmet sin or dene, ppens og. Den ul aue rundlovsm Mandø O,hlle, medvl,ke" olla Konl/fSlngbogeo med. er velkomne_ p.. Soldatu\)~nn~$tæ\)n~ tholdu S.nd_. dan. J".. d. A. 15,30 : Pntligt 5amvR' pn K,P.U.M. meo Tale., Mllllon..,e"" Johannesen, N ~ kø bln tl:, oa Ax elsen, Thl'ed. 1\1,30: Allen\tuds!lenelle ved PUO' J uul 5.,eoleo. N" bll".r d.r '... r"g for ao'... r.rbeld.",.,.., ø'"he OP Om døtl WEEKEND. Maanederne Juni, Juli og Augusl lukker vore lørdag Klo 12. Samtlige FolDgrafer i Thisled. God bugt Saml0" eventuel! bytlu med L"~~';i" m.. ra Henry H. B e n d. 4. d a. Kr.!lJ,30 ". Meddelelse Vederleg,trl,!undlak Vejlednng o, Kvnder og M.. dle. Sod",ndllvt, " den l hver Munld Kl. '''_... Privat pli STADON Send_g d. 3. Juni. Holstebro Mesterrække ""w. ctr,t. K 115,.8 Hold Clr... ' er Oll Sel1et! k.b M. MOURTZEN. Nyl<m

9 ..,... 8 og 17. Jun. mart 40 Aar boet ha\'je de «hlle solgte. San kobi Nr, Skjold 3 Aar, mell Mnds nøjes med den nlf>.lle kunde blkoble han aig en Vest Skjoldborg, Nu har de 8llB købt deres gamle 1«011, 4 Børn, E li og cn i Thi ''''~. i Snedst.. d, Sl1nnl'll bor i Ønsker for om dh flittige X. alt.san ophørt, og KUlo\"!rvælikk.' været Grund, hvert m('n!h ('r do&, derea nd Gad f) 1( 1'".\ll /1'.~ k" J', ii Hoj \111 l.yrjxbr, 1['}\r,J, K ;\ JJ Kr 'l' illrlk"mll(' p hlll" '1ntll" r J\"..,\ l. Hvad der fandies hos F lygtnlngfllle. 200 tyake Fly&1nlnøe l Struer afleverede Onsdag Allen Fulge Struer Dgbl. ca 5000 Kr, og en Del VArer, hvomf nd.k!l1lgt vor kobt efler For_ budet mod Snig til dem, en enkelt Forretning havde endo, 19 Maj solit for over 200 Kr. til Tyskernc, Der be_ slagla,des 78 RadiOAPparater, 3 elektrisk Kakkelovn (store Stram_ slugen'), t1cro elektr. StrygcJern, cl PBt Hundrede ou!kir Lnmpcr, 4060 Watt, at dansk }<'abrlkal, en Bog med O{nC'rnhlabskort over Nordjylland, en Del Børnesko, en Daa ~e Skinke og meget mere. En Optælling hor vlsi, al der var 300 Lagner til en Værdi af en, 19,000 Kr, hfvrlgt tundtes Lejren ikke &:la Cna Slykker Flæsk, _..... ~w. ",,"',. en Mængde Stoppegarn, Hoandsæbe og forskellige Vaskemldl!'r, Katte og Teerstalnlng m m, men den Slags Smantlng fik Tyskerne Lov til at beholde. Alligevel var der Gruad og Klynken hos de tyske Kvindcr, da man kørte bort med Sagerne, Oij de::t hjalp kun lidt, at det blev be ldet dem, at der vilde Jlvll s~rilel lor deltl med nit nødvendigt En ældre Kvinde, der VD7 særlig ugresslv og forsøgte at ligge Tingene llbnlc, erklærede, ni Danskerne jo hnvde Varer nok, og al Tyskerne dog havde fo~ynl't os mc'd Kul! Dn hun tik al vide, nt Ty!kel'ne tværlltnod havde udplyndret os og tilmed tilsidst havde bc!ilnglogt vore smnn Kulbeholdnnger, hnvde hun!';lraks dl'n Undskyldning, ot dc:t t;kyldtcs "dl'n Krig", m!'n nu vnr eler Jo Fredi 6 nternerede for Retten i Thisted. De rjl'sle fik... a'n{hllng~ Dt n nye Sognep Vørslev. V l'(t krl. l'\('.,'" JlJl.. lpl'prll';:t l \ 'n~llr l an~ K kl" h l So,Wl'pr V sll'v Ml'' La ndbos pa reka holdt bill ru: Onn., Jla. Konh lj'sl}l't' Kril~1i ii Onhlyr('lr l,'orm, Od r gijd(tlllhc, 1iall nillg mro at u ll'mlighed OH"!\ kommer il F"(> pn \' 11 fol!jp!'('{lt pun K J g. marl\llp b fol' mnng(\, og 1.andhrngt ' ''' ~ JO hh,,,,,! ' 1111 b('lnll',~ ml' h.orn om Au.,n ndbosparl'k 1\1 illl{l OV'l'sk lnn sknpl llh'l Kr ldlnl!. lh' { Form ndlnansjldh t'l" fo\''ln~wt ~ ikt. Spa l''ku!'.m opln'sh' R'R n.. glll'knbt'l r Modk,'udt Prl!'!1 Hom \h'dlt "tll\\nlftl!'~ 1\., :41\ ~lr V()~wmll' l, N \'n.1kn Hl','[::: Nordttty Lan sko le.,

10 r L}'n~bt,,.. l., 1\1".,, \. O \.imlkomnp r modt" 1". ". J r.. li..1. det tjd lagleril.'r Bornt: Gal'l 10 K'., ids,tell~ r Odde Kr., p, 10 K'., 10 K,. dkomne ~r. Køte færdiget tater til køretøjer forsynes n Ruteære for~ kat. blive ud der har Politi el too. For Vognene edes at WTd øamdleverinvære til ira hvil ajt~ Mu et m~d N '''''/;,.. l Lil.L ")UL li,(1(')1 Kl'lg", men nu vat der Jo Fred! 6 nternerede for Retten i Thisted. De fleste fik Fæng!ollingHfriJ<ten (orlæng~t. Ved Retten i Thisted trcmstil1ed~b i Dag t!n ltækkc af de nternerede. for nogles Vedkm. Cor at fna FlEngslingafrislen forlænget, undre for Afhørhlg. Arne Jacob J c 11.s e n blev fængslet til 1. Juli. Niels Josefsen Kristensen var anklaget for i et Selskab i Skjoldborg at have truet med at melde nogle Per ;oner. der havde &agt, al Tyskerne var noget Røverpak. lian havde været ivrig L.S.Mand og Nazist. Han havde arbejdet {<r Tyskerne, men havde ellers ikke haft med dem at gøre. Fængsledes til 15. Jun. Helga H a t t e n li fremstilledes j at: nyt Forhør og var slgtel for ut have vist en levende nteresse for 'rynkerne. Hun havde arbejdet hos Tyskerne som Kontordame. Ha vde været Oversætter af Breve og enkelte Gange virket ~m Tolk. Fængsledes til 1..Juli. Rudolf Johs. L e. r s e n skulde have skrevet et Truselsbrev til Vognm. Jokumsen; Brevet sluttede mec1: ". ef terkalliler du ikke Ordren vil du blive skudt straks". Det v'ar unde! underskrevet Dommer N. C. Han er~ kendte, at han havde skrevet Brevet, men mente ik.ke, at. han kundl! have tilføjet det sidste, Alt tydede dog paa, at det var ham. Nogle af de Penge, han havde tjent ved Tyskern~, havde han brugt til at betale Skat forud med, i Stedet for, som han havde hæv~ det ved et tidligere Retsmøde, at. han havde drukket dem op. Blev fængslet til 16. Juni. Den 20 aange Henry Poulsen Ve s t e r g a a r cl havde arbejdet for Tyøkerne og virket som Tolk og iøvrigt gaaet til Hunde med at. skafte dem Biler og Kartofh! r. lan havde mod~ taget et Truselsbrev, da Sabotøren i SnOOsted val" dncbt, og hævdede ikke at have haft nogen Omgang med 'l'y~ skerne siden. Til Anklagen om, at han var ret paa Fl'ederikslorv sammen med Tolken ved Gedu.po ljybdahl An dprlwn, forklarp.de han, at det var hans Moden Fæt~,., og hun f.k først l;ener(! at vide, hvad han for(!lo" øig. Snø.døt.ed Gymnatotikforpning ha.vde lj(.:øt"ptnt, at de kke vilde hav'" Piger, del' h,1vq<! Omgang mpd 'J'Yl!kernc i Foreningen, og hc rtil havde Sigtede nævnt, ul hall vild.' lndhl'rejt~ det.te Ul dim lyeke lullfll',';/(>r l SJwdslC'd, Han var gaant ml.. 1 Nazihilø/ n. Hall nu,v,tpde. at drt val' guar,t. lae.dan til, Qg m~ntm kun, ul han hav.]" 1i3Rt. om d(' lænkl" over, hvad dl'r ltundc bke,.p~ 189 hvl, Hlhntlilll.ren fil< dl t. ut. vldl>. JB.n r ES var for d.t m~øtr' j 11';1,,,, 11)1'" :~( ty~, en.. ~k.' Holdah't jllj3 Glld"/ Snl'dtll~d, Ol{ er o. 11ø hkuldl' huve gaflel au,ijort Nar,~t ll'oll>',/ ohj,ae.l... bvud hlvl Ulci"tedc. J'lk 'JJt~. Jerkild..,,"UVU LP,' 1\ ~almon Sil ' VOg 1 '.hll,l, N valgt('k Hp\'j: Nordthy Lan skole Hl' modlll fra Sjl1nlug ikke logt,t 1 StagM/'l1p, l godt. en hal SPt!slecJ O ikke meldt,!' sl!ui('l R8 Uln" egn iggf'l' ~ ningel', idet Nors tll' dp &U8 )~ijaa til strup PL' hu Kbldby Va holdt" (!h Kold by Al Bagel'ml'Bt fol'elagde!igere Ud\' har 110 F slore Gaal Boring lil SUfJPlm'iu V8.ndfSpum ligt Filtl'('1 m{t.lj havd Dagl', og vate Plm i Thisted delll)'c A de tilmed klal'e "ig elektrisk mnll fol' c EflBl' det Rlll>lr foj'f'slaae Hvidbj stfll ndu bjerg K' satte U holm~, m M"dlt'/1n Jflt1f't hor... øen, Hur n. sua lrækk(lli tak'11l1! Kor}1r1,, ptlf',l/lll 1"g. Sa øl løkllijpt. l,lunlwglr

11 at ar. Vogllm. at man lod Plnn Vandva'rkl.'l og hvilket Sidor anla'des henyttede Mar n.. til Oplagspostalt, opstillet Flygt i Struer aflevei Følge Struer en Del Varer, købt efter For en enkelt Maj solgt Der be 2,. Strygejern, et Lamper, 4060 en Bog med Nordjylland, en,. Skinke og mehar vist, at en Værdi al cu. lren ikke sas laa Mængde Slappeforskellige Vaskeerslatnlng m. m.. Ung fik Tyskerne Alligevel var der os de tyske Kvlnort med Sagerne,, at det blev bevilde blive, r:j't'b~~~~uirm ForøVl!.ror og fll:ngs Chr. J " Ul l n, Dl1!"rom ha.vde lr :~~dk/~ J d,"'» tylkl' Gn'uleitRr p~ f....l.', lullted og po.a Faar. to" tv!.'j, hvor han lejede Gulve. At der ~.~ ~a::gl! 8ku~dl' have Vll!ret tysk e s a lt" ham hnna Hos pall Kast('t, nll'l1ede hnn. Der var kun kommet en 'l'yøker, de.r vnr.lmmen med hnns tjal,er i Køkkenet BanBtec\ en Marinevægter. Lejligheden ~v~~ over havde boet en Cha.off'r hob G stapo. e Niela T o r u P, Sundby havde VæTet?t~ed1em af Na!.lpartiet siden 1936 Dg Siden 1942 Afdclinglcdcr tor Herdumafdehngcn, det ogsaa omfattede Sundby og Snedstcd. Han havde ingen nye Medlemmet tegnet. Ban havde ia.a.et Vaaben udleverct ar Sysaelleder L0 thar J eppescn, fordi det aaa ud til at. k~nne ko~o til Uroligheder. Han Vilde dog kke bruge Vaaht!n hverken over fo~ ~nn#ke eller Englænderne. men mulgvs overior Russerne. Ban havde over for Murer Nprganrd. Sned rt~, erklæret, at han kunde fremtvmge Meddelelser om Sabotøren der blev dræbt, da Nprgaard var gaa~ tit bam og havde sagt, at han skulde holde Mund. Han havde bnaret Ragekorsemblem. Hnn var fro. et Kontor i Hamborg anmodet om at give Udtryk for Stemn.ingen Danmark, efter at Tys~erne l 1941 var gaaet ind i JugoslaVien. Dette havde han ikke gjort noget ved, men havde ranet en Julehilsen fm. samme Sted. Han blev fængslet til 10. Juni. Den nye Sognepræst til Hass ing Vierslev. Ved kg!. Resolution af 31. :llaj er Rjælpepræst i Vcjgaard ved Aalliorg, Pastor Hans Krrg~r Ol s e n, beskikket tll Sognepræst for Hassing og Villerslev Mellighed&r i Thy. Landbosparekassen for Thy boldt Sin narlige Generalfors. i Gan.l paa Kontoret i Thisted. Mej~rlb(>styrel" Kriftliansen, Hurup, valgtes til Ordstyrer. Form., Ddr p, Pedersen, Røgildgaard, Malle, indledede s in BeretfllUg med al udtrykke Glæde og Tak: DC'mlighed l \'el' Danmarks Befriehl.'. ~1 kommer d(>l san flll paa, hyad F'erntid(>n "il btlll~(,. Vi maa Y(fJl'i' forhflj"todt paa. sto'(> Vanskellghf'dH K'igsaarene bragte> JO okoll. B~lring fol' mang~, og U!orhandlps der om.llflflbl'lgpl~ Ekftport. Udgltft'rne er jo blt'vel fttorp, f Ek.'l. maa ('l Karl nu betales lllf'c 1'11 Vil'ni! af 1t'lO Tllr. \orn om \o.l''t iii }(l",t og LOl. Lu l cl bospa r' kll'<;'\t'l." Rt,!:, l ~ ka b y bl' r r illf.l OVl'l'skHl PM f.f)jlo Kr. 11\\1 laall:'lkapitnll't OVN"ligt'1' H 11 ~lilt K', UdlnEl'H' vi"j'r kun Hl!> Slig.1:.'......,. 1"1,,,ln,..,,,,,1 n r. ' Thisted Amll Tdende lutr ~ihet lilg PriVl1llelegrammør fra. dut 6tON~ a1l1eri!l:aoe;};e TM(.ira.rn~ blueau "Asøoeia.lod l'reaa", der hetjf'nes a1 9{(>rlige Korr~ood... u\er i.. Uo Klodens Egne. Ål;/tOclaled Prc.~ er VP.r'de:ru fllør.te NVhllili;.bureau. ndlil Krlgen bptjg.n~ le Bureauet kun. amerikanske nta.dfj. Over London er Bureauet nu luet vldore til alle VesleurolJaø Lande. Navnet forkotlos orte til AP. Norgesskibet fra Thi sted naaet frem. Et nyt Skib afgaar anlage4ig næste Uge, Dir. Ricb. B ovemodlog i Gaar Telegram om, at Motorsejleren.. ChrisiLan" l'1' ankomme! ti} SkiEn..'\1t 1'r>1 me.'d Lasten, bl'd del Det (>1' forøvrigt bestl'ml, at rlt>r skal el nyt Skib ar StPd fra 'fhistpd med Leynedsmidler Ul Norge. Der MJg.. s et Skib, som ska\ kudne tagl> Ton!,. MuligviS skal SkilKl af Sted To~ag, og Komit~n mod~k"r del ror sladig\'æk gerne GalPr. D.. t undpr91rege;::. at Karloflf>rne af HMsyn til Trausporten maa være FOrt>reL Spir{Jde Kartofler holmr Elig ikke god l, Der vil forøvrigt (remliomnc' nærmere BekendtgøN'l:'iZo om, hvg' JM' ntllegnlngen a[ Naluralil'r nfslutte!" Pengt>gaver kan rorl">al modtagf's; blin>r dl' ikke' am'pudl lit Y>dl'varl'lran~portl'!l, kan de gore goo N)'lte ud BQJ'neb.. spignin~n ) Xor~ g. Befrielsesfest l Hvidbju&,. Hvidbjerg Borger og Haandværkerforening havde i Aftes en Festaften i Anledning af Danmarks Bdrlebe den smukke Sommeraften samlecles mange Mennesker i Hvidbjerg Lystanlæg. Et~ en Sans bed Fnrenin Cens Forrt., 5medem. B r u s l a a r d, Velkommen. Derpaa talte Pastor H o l m, Thisted. der i et udmærket Oi tankl.!\ ækkende Faredrac behandlede vor ndstilling øver fiu' ~.s):"\a[)(;l. Endvidere ia}te Landin9pektør B o e., r paa la. A. P!'d~ K>nnal, n Thlstoo, om si.ne Opleveber i t~"k Fanacnskab. D~ var mro ForsamhngNl!l fulde Tilslutning. at f"orm takkede for d~tt gode A.rten. h;1' 12 f), Oll: RO hl! dm norma k_, d~ har Fw,"", Nord (Ol' at de ind tit Van.l akatte M gældcndf frisk V '"Ht, r,

12 r: Vor hjerteligste Tak Ul,,1/,. "' "l1hvrr fol' Deilageisen ved flalph's Død og Begravelse. Tal< fnl' d{1 rjlllls(p Blomster' og Kranse. Tak til Kammeraterne for defl 8 nlukj(l~ (;rhvklcn. Familien Grønkjær, Thisted. Hoh Gudstjenester Søndag dm! 3. Juni: "., ~md~ r hn <l 8,dO. l1øn;tcd 10, Altergang JuJ'ril1g' O, S lil g'stj'up 8,J5 llvidb.lul'g' v, An 10, A lt('rgung. øl'um: n14l' l1. L odbjrl'f{ U,30 V CH tl'l'vjg H. A.gg <.')' 10. Snedsted Foredrag af Lærer Aabenhus, Skjoldborg, Lørdag den 2. Juni Kl. 19,30, BagefLer fælles Kaffebord. Ungdomsforeningen, Gymnastikforeningen og D,N.U. l

13 .. "... S)JlLr~ummt' ( U 11)1" id..t d",, Dag'" t,lf"r," 1.1<11 Kul. d't kumn,,'" i t,nkl' J"rnhlll' dfotl ~J''"d~ :, fejrer... L.." ~ ""V., "lu,"",,,..,."", t ) " V"gnlndnhlf("r, k d"r ("rhlll"l, m",,, f rl~k~ <> ""~~ 1U," <Hil yd,'r1ijl",' \ultilf.. oh J',, "K ld., Jp... ft. < n, O.{~" '. ' ntll'ru", W,t r," m n h' '" 1",;>:11.Julli. ".,, " l "nll, ", l. Tyskerne Cl. 50. Kr. til, af d,'n!lær, dl'1" \'l'ndl l' 6 An t's "'01" Dl'll '"lwkkik};' li Alm, Forll/h til Prag. os! dl' d'. l,~jk i d!'!! By, mindede mt lil' ndtog i!'aris. 1)'mandedl' dl:1 unchll'ngigt' serbrigad,' kurll' i Tallk~ Prags Gad<.>l, 'JK ags l )!ill. ndhn.: nene. flan Tagt rlt'. ndue og langs r.a Qvprfyldt af )11'11 gsa der i Thy. An\a>gt' t af fol... to, t Ba tteri i h "h)t< l"u, d,, a lrl lllc hl,, JlJ'" ' r.. t d igt, nwn h \or d~'r lk... h d,... manc:, ', nl:" Uo: (ld J urd,,;,.]. f'n paa Somnwn'n l'jl1. da ;,a /lud Yllkni,,>!" kljlldl' 1) h, r )!ari!h.'bllttt,l"il't ma AU!""r Tan hh:wj11n~1 l fia rl'll 1f!ldH' id, $("" \';u' fa:l'di$thyp:p:d, 1>1)(11j(",j" d, til Thyh,,!",," halla!. ty!(ke )!!"ill""k~)l'l't"r, at dd )'!~" "'bllllr"k rw'\"1 1/: f'j(l ntlig val l't danrli!(t!'it«!. niall.., ak i Cnn" n.'d ~l. lloejd. ha\de faah BaU, nel anllljtt. d;, Pl;U!O! fil j', l X: Ha'.rlOt d.. t,. om det nu 111'1, nlt'c't d "!' Ol r "T kunde.af"k;!'rl",~ wlclc"..:,uol l. f p.<l n r11 "{ al H ltn sid"r, det skum.' J Vu kl ligfwd"n K, ~l" A let d u (~ hll\" \a'p.. t anlagt. KolJlærø,, Tf' ftrnlar., med hj(t! du at dh!lund,' f~ rd i g l

14 . De sidste nternerede for Retten Thisted. (ForlSlll fra Side S). jkn",,l1t'r fll h'... C' hafl Sllmk,' ('m med Tyskerne, jt''''cl Stemoinlrf' beretninger el ler truet noll'('rt. Som Hid!!t.' Jolrulu frem~tilt'dell Bill\ ler Nit'11 T h o r li p, Sundby. Rom 08"11/111 sifjtcdm for lllndllbkll de lig Virksomhed Hlln oplyste, at lull! hm'de vroret Medlen' af D.N.S.A.J>, rliden 193(i, Olf Aidcn 19<12 hllvde Uln været Afdcllng ll1e der H/m indrømmede, lt hun [ngen :Ued lelumc' hu de f Anet hvc" l'et, men der vnr dll blevet Uldet Cl K"indc.!TUP'C i Sundby, Rom lkulde ily Tuj til Burnehjem mene under Partlet "Vi hnr ogallr K,';nder med", som Thorup ~mærkede,.,men det,ed Donmli!ren muske ",.. ~,. ~" D ommerel}: Nej, jeg er ikke san godt. kendt med Forholdene indenfor delle Pnrti Videre oplystc Thorup. at han l:vde fane! en pj~tol med Ammunitfon nf SysleJleder Lothar Jeppesen. Han vilde have Pistolen, dn lian frygtede Uroligheder Hnn cr klærede i samme Forbindelse, at ]an ikke ha,de Forst.nnd paa Storpolitik, men det 'ar rart nt have noget nt skyde med, h\'is der kom en nvmlon, i den Forbindelse tænkte han nærmest pna en russisk l nvllsion_ Ligeledes syntes h811 det vilde,ære rart at Jl,'e en Revol vel' i Huset, Vis Konen skulde blive fo r ul empet, Han hu\'de søgt. det dajske Politi om Vanbcntilllldelse, men det \'111' bleve! nll~gtet. Han bavde du fanet tysk Vnnbentillndelse gennem Partiet. Pistolen havde Jeppesen faaet R en Tysker, Stra:ks efter at Snboloren Han~ P eter Jensen, Sundby, vnr ble\'et dræbt, \'nr :\[urernleslel' t' ' Norgnal'd, Sundb,, komn le op l Th orup for at Sikre sig, at denne ikke angav Navnene paa Gruppens o"rige Medlemmer til Tyskerne, Thorup skulde senere i sine Bestræbelser for at faa at \'ide. hvem der hinde sagt til Norgaard, at hun (Thorup) vidste delte, hayc snjl't hl Fru Nørganrd'. " V l k un d e mnaske rere NlTgaard til at sige, \'em det er", Thorup benægtede, at han skulde ha\'c sligt dette: "Vi hllr nitid her i DHllmark kunne! fl'emlvlllr'e en Tilatanel.se" sagde han, Del hn\'de ikke \'æ ret llmls Mening lit gan hl Tyskerne, tværtimod erklæl'ed(' lan,.'\1 han intet Rom helst Slm~ k"em llllvcle huft D('d Ty~kel'ne. Han var heller ikke klar O\'el', al Folk pall. Eg,, ' dl var b ange fo l' ham, men mente, at del' na perllonlirt Had bllrvcd, linn fors lod ikke. at Folk kke havde T Jllid til hnm som dansk Mand, Do mm~ ren bemærkede til Tho rup. at hans F O'klarinJ!' hverken var god eller o\'erhc"irende_ Thorup RVRl'edc h ertil, a t han under B e~ll" tt e l " t' n hnvde været en lige saa.", d n sk Mand som de øvrire lula E"n... en, h Videre ind r~mml'd Thorup, a t. an en Aft(." ( L L U f lværnsmllde ~~r mødt. (rem med HOllekorRem cm, o, at han. da man vild ham til at. to " d e have at dt't vilde hf[ 'l af, havde enrl. (o d an Rnn', hvil! de Rndr~ t ('rph Kt)nltt'mfl'rkl~r af! t Oommt'tt' n : KUl\dl,\ Dr ikk(' JUlW.~~~~ ftlnltcmwl'kct l/ul Bom alle E:~:::t~ Nej, vi aik Jo altid med Dommeren: Det ar' h.j Grad Tre L4H.1ad" loter, De trt' :lflud, rler \.te" løøltlrlt frn Jntl'rnerln~ldr(' n, "ør J~ n. T,~l) r.vøld :Nid~u Bjerregll ørd, Nld ~ Chr_ Niel il<' r Oll' B"rK'" Dllml lf llllrn Jensen. Et halvt hundrede FrikorpsfOlk tagei ved Grænsen. Fo~ t e a t udgive sig for h jem yejldejlde Tysklandsnrbejdere. T o n d e r, Fredl1g', GMr F...ftC '\1liddngs ankom en Rest af Frikorps Drulmark beataaende l~f er, et halvt Hundrede )fø,nd til Grænsen ved Krusaa sammen med nogle hjemvendende Tys k lundsarbejdere. Uniformen havde dc ombyttet med civilt Toj. De ble\' dog opdaget af G"'Ænse kontrollen og t:l.get i Forvaring, og de vil formodentlig blive af leveret hl de allierede som Krigsfanger, idet de JO var en Del af den tyske værnemagt. Hjallerup Livlig Forprang og stor Købelyst. A a l b o 1" g. Fredag. Hjallerup }{arked fejrede i Dag 200 Aars J ubilæum. Der havde i Gnar været et overordentligt h1ligt Forprang med stor Købelyst. Der var tilført Markedet 4_5000 Heste. hvilket el" knap Sall mange som i Fjor, og Hestene er heller ikke i saa god Stand, Markedet er besøgt af Hestehandlere fra hele Landet og der blev monstret flittigt hele Dagen. Paa Forpranget var Handelen ogsaa gaaet særdeles livligt. Den kende Hestehandler Knud Hansen. Kobenhavn, havde allerede i Forprangets første Timer købt 2.6 Heste til P1iser paa Kr, Formiddagens Lob fandt Priserne et ret fast LeJc, og 2 aars Heste kostede Kr,. 3aars Kr. og laars og fuldtandede Kr. Nyt Samarbejdsudvalg. Andel m" dtl.,1.l nrl 4.,Juni dret. tu ~ e : Mi AfdrA" " '", r o' ØlAA fra Bliver Xl.'l 11 Medlemmer..K, o b e n h l " n. Fredag. Stats 1l1lUlster Buh! har forhandl 't ed R....,...! c m 11S... agsgrupper nes Formænd om Nedsættelse af et politisk Snmarbejdsudvrug i Lighed me>d det. Udvalg, der f ungerede under ~sættelse ll. Ud\' a1 ~t e r nn\'u g' beregnet til. at Frihedsbevægelscns Ministre kan dro!t ~ d l'es. Samo. e y1 ' m ed d et. Allt~'lgeli"t c bh"er der 2 Soci al d emokmter 9 \ ' ('natte t),... K onser\'ativc l d' " kal 1 K...,n 1 ~ ~ ommuni6t, 1 R" t.,oqfol'bund og l fra Dansk Samling, til Ui.kop Kølx>nh Ej"ind B ' t'j"flltft\' l((~ mt'll t" t nn hl t" Æ~.doktor P nl\erl!l(elt t d... "'motion par M" 9 til den En HjE d. ~ til YS En og og M. tl'l h" ne

15 s Plaller. Et Firllumge,.O,ert.:'l garbejdet, men aet begyndt, lt St Materiel e nu' andre, ter a t tage Opejdet stille, til Randers. der et tysk Fjrat graye ud rue. FirDla llaaede e.\.nstrengelet Stykke af ord. Der yar megen Anti ge og fore, og det vaen det kneb Folk til Ar Yilde ikke de fremme e'~ indført, e sig Op frugtbar Jord, der er roael ruul i, Løoegl'avene et' foret med T~sinder af GranpæJe, og der \'11 ga& lange Tider, inden mange Marker igen har ovel'vundet Ødelæggelserne, Attentat paa AShøje, der ikke bl... til noget. Naturligvis havde Tyske111e og,saa deres Opmærksomhed.henvendt PM Ashoje, det højeste Punkt paa hele Vestkysten. Man fr.vgtede med Rette fo~', at der her skulde blive gjort Attentat paa Pladsen med de store Oldtidsho.ie, som ikke \~de falde godt i Pagt med større Cementbunkers_ Det blev dog ikke til noget; flere Gange var der anbragt Vagtposter i Udsigtstaamet ilen SM byggede man en Pejlestation Nord for Plantagen, der blev opført Barakker med Trans fonnator og elektriske Anlæg, og M lavet et. Telefonledninger blev anlagt, og arkerne, og en høj Mast fik de da ogsaa rejst store Dyn efter store Besværligheder. En til Pladsen, kort Tid laa der et Hold Soldater begyndt at her, men en skøn Dag fik man Kanonstil Brug formasten andetsteds, hvor omtrent man fandt det mere vigtigt, og ndergrun da der ikke kunde skaffes en sten var anden Mast af tilsvarende Die Fir mensioner, tog man Masten fra digt til at Ashøjestationen, og da der ingen og de }fast var længere, havde man,r var op. heller ingen Brug for den øvrige ". n til det.. Del af Pejlestationen, og saa forsvandt Soldaterne, og en Dag forsvandt ogsa<! Bygningerne, der endda var opført af Mursten, og nu staar tilbage kun Tranøformatortaarnet BOm et Jl'!'lJndm uret Vidne om Tyskernes fantastiske PlanJøshcd. D af Har Vej le kedes Pol: paa de to Fjeldbor a Den næs Mord og aarig Dan let l en D" sin Med, som blev i der, Tysk~ samme G Schalburd En lang 1 Aarh der har til to Overlæ Aar gl. ning Bodil Han har Gruppen, har forøv Sprængnin rundt i L a. myrde SChmidt, " Journalist "Aarhus mester B manden f ening, Albe retningsfør kooperativ Andersen i

16 Bllkede de en l'kkelig er, 8el\'om 1 M fattig ~ kkert laa ld for, men ForpligteJ_ M fun. ejl ende 'rid. lkrnled fulgte ogam 'l"j:tter ')[ft;:;:;;;;~ H JO havde mnn 1'101., al der ind~l dc!'prui Aftenen. ~ ~. _. _. Handels. mie som (ruj&lt re), Odn Jolganrd), Spare t, Peter Nielsen).llS p~ mand Di Jels Pxæ (Revisor Chri~ ~ :Mane ) :\anu td (sen "Dansk g nger Christenmie. Desmlie for lold Jent. (Thi i er af Hande næ\'le nede Re lmen li g ens Be Tak til ævnede d i Lanrot var e blive 1M aikel dan e "ære ar ogaaske orhold n dan kspol' sistfil' elingser det lle de e,, de og Danattigt g en ]jg. ø D k til Unrt, at ikke ed. ] D njl' var der alter et lænrere Ref.alTWde J Thlete<l, idet der.1.,111 fl"emlltilledlls enkeltll', hvis F'æng~ ingilfri" t VlT udløbet., og ddll frcllliitilledcl enkelte nf de jntenl! rede, <lom endnu ikke hllvde "oor(:t for en Dommer. Andre internerede var blevet losladt. Denned hllr nile. der nu lidder!l.uholdt i Thisted, "æret for Dommeren. Ftcngslin~frl6t forlænget uden Dh,kussion. Arne Jacob Cbr, J e ) B e l, hvil! Fæng!llin gsfris t. udløb i Dag, blev yderllgere frenj{sjet Lil l.,juli uden Dis kubsion, Sigtet [pr at have truet rnt!d Angivelse. Niels Joeefsen Christensen, Sko legade, fængsledes foreløbig indtil 16. Juni, Han nægtede, at hun i Skjoldbarg ved en bestemt Lejlghed skulde have sugt, at han kunde fna een knaldet, der havde sagt, at Tyskerne var noget Røverpak. Han indrommede ilt have været ivrlg LSMand, men ikke ivrig Nnzist Han var ganske vist Medlem fr.'! 1940, men havde meldt sig ud igen, Senere havde hnn meldt sig ind, og ntter kort før Kapitulationen ud. Han hævdede, at han intet havde haft med Tyskerne at gote uaover at hnve arbejdet for dem llaa deres Lager, Kun en enkelt Gang ''æret Tolk. Helga Haltens, hvis Fængslingsfrist udlob, frell18hlledes pallny. Dommeren gjorde opmærksom pal!, at hun lige irn Besættelsens farste Dnge havde vist en levende nteresse for Tyskerne og overhovedet ikke ba\'de inleresst:ret sig for andre. Helga H.: Det er nu meget sligt! Jeg hnr arbejdet ffr dem med almindeligt Kont.orarbejde. oversat Breve osv og enkelte Gange fungeret som Tolk, bl. <l, hos Amt.manden. Dommeren~ Synes De ikk~ De har opført Dem forkert, R e l gn H.: Det kan Jeg ikkt;l indsel Hun f;l.!ugsledefl ii l. Juli. V!ret Tolk og kubt op og hah SJUnkvem med GeslapoSUkkeren Dybdahl Andersen. Cemcntlltober Henry Poulsen V c s t e r g li a r d, Snedsted, sigtedes for landsskadelig Virksomhed. Han oplyste, at han j 4. Mdr. havde nrbejdet for Saeger & Woerner og senere lor Harbo i Slenbjerg, bos hvem han fik Halvdelen af sin Løn hoa Harbo, den anden Halvdel af V ærnemag1.en. Han hævdede, at han, der ogllba oplraadte som Tolk, kun havde gavnet danne nlereaøer og mente ikkt". at han hnde li \"et UdtJ')'k for, at han var ivrig lor at ravne 17akwne, Han ndø l'mmede J to Tilfælde at have ahfø flt Bler Ol... at hive bb' Kartofier op til Der blev nfsagt FlengslingElkendelse. dem. Han h.,de arbejdet l V ude. men 'V" taftt 4eafr.. d, der VU' lavt...,... Pl... ier op_ HAD h de... fltu to fru. "bl '".. * ter nt lm"e modtaget dlllec havde han ikke haft med TYllkerne at C8 re.. H:m hilvde i de halvandet Aar, hnn hnvde urblddet f(lr TYllkerne, Jngt 5000 Kr. til Side foruden bvad han havde brugt.. Videre i Forhoret '1ndrerrunede Velltergn:trd, nt han en Dag p8.8. Fl'ederikøtorv i Thiøted havde talt med Peter Dybdahi Andersen, der.,.. n1' Tolk hos (kbtapo, og denne havde og~an værfot i Hjemmet i Snedllted, dn det var Familie. Ve lterganrd Jlwgtede dog at have kendt ham som Tolk og havde jd~ gen OpJYllningec givel. En tor Del af Forhøret drejede llg om Ves\.ergltards Optræden overfor Snc.dsted GymmUiti.k!O:_ ening. Dennes Bestyrelse havde vedtaget at udelukke nogle Piger, der kom meget. sammen med Tyskerne. Det meddeltes en Aften Pigerne, hvortil Vestergaard h8v~ de bemærket, at "Best)TelEen skulde blive indberettet til den tyske Ritmester". Han næglede at have fremsat denne Udtalelse, idet han dog vilde indrljmme, at han havde givet Udtryk for, at det var en underlig Mande at behandlepigebørnene paa. Han nægtede ligeledes at have truet med Værnemagten og ligeledes at han altid skulde have været Sil'nlmen med 3 4 Tyskere, nnnr hnn gik paa Gaden. Han fængsledes sluttelig ul L Jn1i ag fik beskikket Landsretssagforer Therkldsen sam Forsvarer. Holdt allbent Hus for Marine "ægtert' og Tyskere. Arbejdsmand Chr J e n s e n, Nygade Thisted, sigtedes ogl>aa for landsskadelig Virksomhed. Han Opl~'lite, at han hnde arbejdet for Tyskerne siden 1942, forst pa.n Bauleitung paa HUlldborgvej, Sden hos Houganrd & Theui og allersidst pau Fanrloftvej, hvor han for nt feje Gulv havde ;fanet op til 2,01 Kr, i Timen. Han~l~t.ede~ ogsaa fol', at del' i l{jemmet kom mnnge )farineya~gtere øg Tyskere, og at der ble" holdt Gild.. r til langt ud pall Natten, Hertil ~\'nredt.' han, al Marille"ægten.'ll }~rit1: Hunl:'en havde haft Sin Gang i Huset, men han ha\'de bedt ham fotsvuuie. da han ikke vilde here paa HaDlteoa Pral og..,skidl", Han pralede altid med, at nu havde han taget deo og den, Udo\el' denne Marinevægt.er var der kun kommet en enk~lt Ty. sker hoa ham, Det 8kJ'ldtea, al bans Datter arbejdede i Hanated. Boa ham havde boet en Marioevrgt.er Willy Andersen. der havde Vrret ehauff_r for det tyake Sikkerheda~ politi. JenSE!'D indrømmedt!l. at han kendte Manden, me'n del var fent paa et sent Tidøpunkt, al han videte. hvad Manden nt'de. Han nægtede at hue "t Op1reninger til saavel Frits HaDteD øom Andel' sen, Jeneen frn,..)._ til le. hat: t;k beokillket ~. aen.op' Fonvarer

17 mit lers Eg tel Ynrier des og od og d u, d, r f Englænderbesøg i VO mpør Hyldet med Flag og BloDster. Formiddags ankom to Biler med engelske Officerer til Vorupør for at besigtige de tyske Militæranlæg. Saasnal't Ankomsten rygtedes gik 'alle Flag i BYen paa et Øjeblik til Tops og de engel ske Officerer var Genstand for stærk HYldest og blev overdænget med Blomster. Efter BeSigtigelse af de tyske Anlæg Var Englænderne inde hos Strandfoged Julius Poulsen til et Glas Vin, og efter at hele Besøget havde varet en halv Times Tid, kørte de bort igen med et stærkt ndtryk af at have været mellem Venner. Boddum. Ydby Havekreds, der er en Underafdeling af Jydsk '''''''s"lskab Onsrl,ag vedeksatnen, nie A (Uden efter Linie Samen). Alle følgende Linie 7,43, sen gx, stiansen strøm gaard mg 6,95, 7,10, b gaard Pedersen Prehn gaard mg: Linie stensen

18 ndø! ~:U" i!.'r p"8\" M 3d,j kun" r dd iuu' r"ddtr l,.j t'r. nd o.. Oll Fri" FrelHh., ar ikkl' hum B'nnd 11\flnereldt V lngsll n' H u... fol'. nt Jdf'1l Mkulde bl'c' 'lnlll::;" UR" (;ana"d. :olll '" N."",",'.",«, ~ r~ 1l S'll"'ll' lllll i 1l.R"l! kolli 1111\11<10 ("n. \ {) J1()".t" 111\ dt, i GU" \ " ~' h.t i ' KSll{) f (ll" lt " J"t'!lJ{<l Jlogl(\ (,nullltl' r" ".t" cln ll' n hig }JOH. Kln fil'uot'nll\ lit d l' l l llk Khtte>n1l' WCl" ~ Jl lw llglljnr"t'll hn\"dl' fldl' ; S tt>d. "lili fa'.'lnc'de>.'lig dor" ikke \'1. dc l'l' hl' "\ N, mcn kort e>fwr hm'mll t> dn lyltir"t, og nlllll tiknldtl' Fnlck frn ThisU>d. Da dl' t "nr indl' ('l ~1U\('fl'lt dl't b rn:ondtt:', nmntte Fnlck loje~ 1T1('<! defl"n nt.'p'øjl(' \"U1d ind (\"('r ld{'n, og fnn d('1 helt slukkl'! \"lr ikke llulikt, Jl('1l der bh!\,!;n! Yllgt \"('() Rrnndstt'd('l i Nnt idl't N)'l l.p 111J18(!lS Plllntn~ og Gnrud 1M ikke nngt dcl"fm. og del" kunde \"l't (' Ji'mxo fol', nt lden vilde brede $'g hel"tij. Kun fra Dorske Born til Thisted, Der 11'1' midlen/d i(o" lul"",_e (Ol' Sagen, fi Pt r/lllmna!t'l om ut anbnt' J('m. ml nl' her Pl E,"Cl for 10rllkc l~eru' btlrn U Sommt>rfl'rien har medf.'rt l :"11l'1/ldl' Hl'n\ 'ndl'l"er!') ndl r Forcmn/lt.'1 "Nordl'n~, hvla Kn!!!.,n n f'f rti.ll"ht'd".,t tak n/lhcd, "l m!'<l Ruman fra lem, Det u er ted, Po t J<1'T\'r, Dir. Rlt h 110' l', Dug Sl"or opmærk/l(lm lilia, lit dt'l" hl hele 1.nd( 1 klin \"1111('11 en Born, lian. dtt l'r bt'~ra.'llll( t, hvor mlulgl", dt.'r kan kommt hl'l"til, mnmk~ kun 10 Jrll' (nn Stykkl r. Dl'l" hul' ntret en :"l" n~d,' ll'n\"! ndd"l'r, o~ nlll' blln r hutur/i/l\!" hotl'l"t't op, men man /lur o)lml, rkllom P/Ul, nt li lle Jlen\"tJld~ ~ lr "kul "kl' "krlftl!v, da man ~. r! lkkl kan huh' Ordl'l i Sagl'ml! :\'un,,"ur "ud\"idl'r... op" mol rk om palt, at lldolknj/l"1 k. Ju'.Xlll l iy" Ntj til dun.. kt' Ft'ril' l;(trn, da dl,t kun kommt l" til H drt'j flllt om t't ml'lltt Otollra'nl'l.t Antal nor... k, &rn. JR kkl' nll r alle Ht'nvl nd,.l"cr k.11 kommtl i Bt,. traktlld/l, nd tllling til Slr8nd(o/r::ed"t11l1nJt" 1Jard n' N,ot"ra ri hllr (Orf' t""nk n 1,..Jlp J "!linn" J ~ \lnf/.. "" nd F ".", 1111"l llt Kit (r""rlll jflrd. ma.rd j,nf.lckl lull. flllrllo ~ l.!' hild,," " Ork,' h'r funltlhnlm i flrlldajt" lj 1 /1,. r t (oll" hal ( Jo nln g n r 'n t l J\,.p n'lf Ol {J rlff l' r, nnstcd rremd e les ØH\)rrC. for Desøg. llt'1" ni Jl!1l1 fld~kllllg Tid (Ol" Ut" t'lltlll ll, ot'hu! kllll n" l d~ t i ll ~ )ll\.'!ldt l "'Rt'. 'folknll\'p..' l'l l'!' 1t('<l. 11,,_.., U lt kullnl',. lill{ (' lj{,1l ilrell, OK tll ful"jllt lne~ t!lill at flla '<l!l :'flt,;k 11\'ll" <lnll dt'l h{'l('.'<er ud ),;' hvol. 'Egn. D{'t vil _ Ul dt'h'l...gl:'!logcl T 1 l'nduu, og D('foJkltin~1 '" l" T 11\ " H~ nlmo<hghed RlU 1(('1!l(' D gl' "e.'l i denn!' Tid ikke Adkl\.;lg ~~ no~1 ~om hclst Om nt k"". '"' ml{' md gennem VnKhn le udo\, h\""ad der er s ll'l'llgt llj)d\"clldl:~' 8a..'lSom Ele k l~'icllct8f e ' 'l.)'nlnr"e ll ~ Folk nl, v, 1> OJ'tt, linr ],tillen,c er tngel Oll, og dc' Cl' tluffet B t' slutning" om, \\'nd del' sknl «ke med S(!lve Fn~s tllingcll ll nll!l led og <lells ndhold, knn del' \'ære 'J'ule om nt flytte tllbng"q. Der er dog s ket et hlle l"'cnl_ ~krid t }">rul. J 101me n" Rutebilen hlll' faaet Tilludelsc til t.o Gango dng_ lig at mnnhc kol"o hellhold!lvis fra Jo"')''et og til Fyret. glet lor HU"C " l''e1 t ymt Tjeneste. PoliUet i llul"up unholdt i Gam en ung ::\nnd, Ejnm' Ped~rs~n, Hurup, del" er s lsnet fol' lt ha\'e været ty~k TJenl'st~, bl,.. l T.V$klruld ost".f'"/mkl;g. lnn frcms tilll'dcs i Grundlo\'l:_ forhor j Fonniddag og erkl:urcd(> her, at han V" L...'lgerfol'hundt(>1" osr OgS/Ul havde llr~j dot. flom Portit'l"" Jlln Un'de vwr,' L S.n~ tllgf'vngt~ ha\'d~' bn.nt"et. Uniform Olf "æret bt'\"ll.'lllwt. "fl'ret bn.:wlc' i Tr ~ k l llnd rig og ogm.'l andre Stt'der til den 12,,Tun Jan fa'nsr~ll>d{' ~ linn hll.vd(> OjfFl'nnk_ Opta~inJ::('n af L::uldminer p<1.\ Han... tholm('n. PM ::\fruldng lx'so"nth"'r Opt.'\gningen af Lnndmlnl'l" JM Jtl\m~tholmE'n. t GWl' ndkom 1M ty RkE'.\linm,\' r, osr dt' ('1' nu i Fa't'C1 m{'d H! J.!'(JT' nit klnr til Arbt'jdd.!illmtidjg (')" l1komnwl 9 dltllfookf' J'loJl"!"E'r fra Af"llUR for nt o\'l'rnulw', ni MhwoJltngniJllC1'1 ak1')" luldtud" 2..., Altr Hd 'rtthn! (omlllllllt" /1,1(.1. l.,u,,1 fl'jl"' 1" OW" 0 111,,1..,,,,1 "n.',) F1"01 lho"n, Thi" "!f', 2(, Ali"",'lhllll'll J \omml\ 'Ul Tj.'Wllh' Fro"lholm bl. \' ud rl'rl "nm KnlonlnlklllllllllK, 1t n hl, v i H20 lllnvd "11m l"" ",'d hj~11' plln KOllullllllrlw lllhtl Pl2(, hit hnn (Ali nnll llf lm \ 11 nt Ofl ll!r \111, '),K 0\11.'''1 " t li nn hill om. re,! k" nli.ll" l" fol k"mm' /t t,i "mallf! " hil)" m " J ~ V! hl"lldt,. nrr... tl1ll1~(l1 1 hu '''ill "ff "'"Hh 1 c>v hnt! dhj lp ('11 )(hl~1 11 "' nt'1 fll!"klt' j,\'111 hevlh;l.'t "'" liunhlrt'1 (or Hæ rllll:ll Ann/:. /le l1dt'r" l{onlort>l {Ol" ""'1"111:[(1 AnUK!ll'' thlr ('" lm lu~'v nt t'n Kcnd"~'r. iling 'l'hjllh'd Ok ('f" nu fuld Gnng UN A")t.'jdl:'t" KonlOrt'l klll, lom lt'k('ndt, )"d~ "kollomlllk Slutte Ul dt,.jo'1"1l('dltkæmj)t.'r~, dl.'1" ikk., knll kinn'.. ig med tic O Kr", 110m uhll{'n lin er, "~" Ul Folk. d!.'r Jtrundet 1»111 Frygt. for B!.'!a'l. l... llk'snul/lten hrr llu\ltol flygte hj..,n1ln"'(l"n og i den mcu... mllp;_ Rl!ndo 'rid hnr puudrnget. s ig "ko lomlllke Tul> LlgeledeK kun del" :\'dl'8 H jælp til Pm"soner, der mr "'el"1.lt i '1)'Rkhutd eller {ollcenlrn_ tiollsll.'jlo hef i Lnlldet, og som n u er kommol hjem og allu\r me ReL dllll.l"lgl det. Do kun mnng c 'r llj, V.!"i! bge rter m(!d Kontlngelll(>r oav. Der imed yder der ~\.( ingen M/UUle l ljæh) Lil de Personel", der hnr \'æl"et anholdl uf Tyskenle for Tyverier m, v. KonLcret hnr til nu medtaget f1el'(l Ansogninger om H jælp og hnr i Gunr bevilget Hjælp i fire TiUælde, snrwel rel\ Pengehjælp som Hjælp til Tøj, Kentingenter OS\' " TU Bornholmsindsamhngeu har, modtaget: C, G" 10 Kr. C. 10 Kr", Kr", inlt /j 117 Kr, Norgesndsamlingen har givet" C" G. 10 Kr., :\1. Y. 60 Kr., Kr" inlt 1118 Kl'. ''yvcrler hos UiM lcrc isydt h). Til Polltil't i HU"up "'1' alln\d~h, der "id" t i April nl're Stt'del' i 8ydthy er bellnnl't Tywrier hol' Bi uvll"l"e. J10 ~ Cdr Diehmnlln i ~'olum "nr TY\"l"lle lakt't Vokllrnmml'r 0'" li Bidrollninll('r, Oll ho!! Bør/le Hait. nl'l.. inp, Oll i "Korfllll\tl.rd" i "Rl'f~ ~ ",lt'r pn.n lormme Tid tltir,~lt:l R,lmrnl"r med Bin. 'J'\'nrl nf Hpn~b11~"'('C'~ ark)"l. Unger. Politi'" i H urup har {UM't An" ml'ldt'l~1' nnl, al th'r hos Al'hddl'l" ll/tllll ~llrillul'l ::\lnrtinul Jt'ntll:" l' hlt'vd ttljnnlcl ('n :;lll1rt ' ~lt'l.. 1.' ljhh hnlllt'ndt' ~'. to 1\1'., (ljl h(l~ (idr,/tul" l.m'' l, Hl'ogllllrd, l'r dtl ~ ljll Jl t 2:\ l\vllilll{i'r Oll 'l'.\","~ l H tu{'1 tit' wd...,, \ uf Flokkt'l,.. l.hllfj41rdlldn,l(" 'l"h~'('(. i Jli~ ". Ef,"" rl'"l'.\n"a ~1,hlt ((11 11l'n'~'," imrjnnlt'lll hnpfll'jl\'n he nll (lllt\ lt tckultlt llhh'a til "'1111,1(1 ' "1'{'lH l 1'111 l l' l, ", '" '., Hnnlt th r mlln i di" P' OnJj'l' (.nll~ m!'11 al! UlJl"t n' lmr,lll"th'l11.. t.. l t K p"dlnft", th l rlnrhvo lilli lmfl'".,{ '. l fll'l V\e",1+'" hl"\llt: 11\011 vi tlfnlll" ld hltl 1111", 11 ti 111 fllll,.nllllt 1\ 1'1l11.'t h hili", 1U1llt' lthllfol 1 hi ti Jllcluh. h l num l. h,t 1,\ jll ltl \llj". O(Rl'1 1'\11,t...1

19 ::opræe/sen vi,jde '..<ml ~. icm",,<,!. Pro ~ort... go cl",. 'o ll' n n!r"'l er,,",cr hllr op K'd<,r, 10"d... OK f"wo tot """o r<,r, aabcntlllr."los Ul bcl810rtcr ll ~ 11l ".O C, '''lill ng, ~,,". d"nrllg>lt nm,k"rr.. d nu.o. ljnt el. res m<l_ nntrnlle n rt&ruuo&. nd pan n,e.nnl loeml. r ~de ok umen Prl<lt nld, cjderbee Mate. hl 1& paa,.,.,ttc!øc blot lor lger en ~ c Muk kg, du 7,11 pel. Produk.1g Be ca, M "dcl " "l. Jtl1m K r. "or,oh '1<'1' J)"" løe t ~ tcduk _ ~.a,orul. elllr ~ ndb hold. r'al ~. E " K ln", d ~Tne ''' J.~un n. H, hu,l ~. ho r. ' J a ~ l c l lo,,_ n".<, 11.,...01,le Rrv'"'b"... Ud af Danmark i Lob Enøt..,,,dcrneo lehandlng af Ty_ kerne er helt løen,,"'" neut.al,..ld~n_. knb","" "bet kko af rned dem, men Our kom en."fl... Gruppe S.5.er fra "O.hU, og dem havde ':nlj"", _ dem. Ol\lodl Øle. De.\dot" 1'/. km Ul Gt",.. """ mmlte 5.5 '"TRO lobe De blev r"r.t o,le t op pan en lang J\",k_ kc, og en Po.. ""rbjl ka.te derpaa næjem pon dem og.k)'tld<"de pu. L_n u n.. t ~n atod tnu l. lte Soldaler. der... " ed" for, a l n, en U.er ve, ud 'n n.,ltkern", De, de, pnlvo!do herp". Udo blive =::::::::~~:,~::::::::~~~,~,:"~,~"":,,~,~,,~,~,~,~,~,,,~,~"~,~,~,~,~,!, S T forledte tre at al deres Var vred paa den Myrdede og fortalte derfor, at han var Stikker ( P nv~t) XøVcnUnu n. SDR. BRKS RET bragtes Oaar uhyggellge Aslnrlnger rern t Forbindelse mcd Mordet paa HvidovreLæreren Blrkfoff. Det "~c t 91g, at Læreren er blevet myrdet ni ungc Frihcd~kæll1perc, dcr vm lored af Pastor S~end Ange Sliigl'nd, 50ln var vred pnn den Myrllcdc, tu nt tro, at llet drcjede sig orll C Slikker, skont Læreren lakn~k lhhslrle dcn aktive Mollstnltdshevægclse. '"",t." n"'h'.' 1111,kyldlS StMtdltn tlllel til Mord, mo",lil. de lor.,r have ~" unhe Mænd. f'orkl~rlnmcr H,'ar hnn> 1",,,,1 H." har ",,,lcl imlmmme,h skyldig Undu"\æb med Hensyn,il 20,000 Kr _, cl" V.r ind ml.t,l m ny!\irk. i Hytdo"" TidliG". h.r h.n ~"'rt"t lhah "cd.n pro\'"$t... t for SO'dcl ighcd.fo,bryjell. mod cn "". n~ Pige Oll A.. u..." s' ig. Oe ~, du er s1gtet for at ha,'.,,",~e', elve O..,bo" er en 19,1.;)n8 Kl';n""cde herlln g Al1d 1:aj'l'nu a, d.n lo ' ''''';R~ Arb'ld,m,nd 1'rcbrn (inrjc1 og. n,... 1,. ung M.nJ From Po,orson, der.idtn U bo\., h O"l'Ono'.1 Ty. keme. AJ.l R.\nlonett erk"""'jo Rt l1en, 31 dt, vor Pnr«ltn, d.. h.vd. oplonlrn d.m,l >t hhid... u.... r SØ"' Hi, klofl. Sli i!l'.d h,, J. "'a', 31 h ~ n Var,kk. b.d...,.,rd cnd.t bhve ud ryddet. Aul Ra,mussen blev l",ng.., lor 4 U~." O!t den.>mmt Skæbne o\"clll,k P ~, lo r StliNv,d D.n W "ns. P... bcn Garnt blov 11~.Jts 1."'811.t for 4 Usor. F,,,. onøøloko 801 d., vl n 'G~. b ok. l'loko oll do 10'h'<\ ro, rn d dorn mod n'lon"l o., hvlo dot kk. lilk h"'' Mk. 00,y.k" 801~",,,r _ ud.n lo. 81:\, _ du. o"o'''",.od. Opl,lnol, mo,.d".1, kongeligt, llegale Gudstjenester i Koncentrationslejrene B ibelen horte til den forbudte LiUeTafur. _ allulde ikke bede., men arbejde HvUke M u ll~r var o.or kor " ~ e' Liv o.om K,illlen en ')_ Kone",,_ trntlom~lr? le,om or"'uof Kommu_,,~æ'tr JOh', Pormark on Kro>nt\r..NnllO... ~ltkkn<k. M'!1051 1'n:C61iv Vat lotbu<il, Oll Bibelen høne hl ""n larbudl~ Utk..._ lur Dn F_"1rk 3"kOOl lil OnorOoeo_ hurl: m""lun~ han"" Bobel. BOm l'lob blev ' nl~get hom, og,\4 h~n hettvwdlt eig 1,1 SS _ ChotL~' tor " lan tl<>n udle. ver~l, Uk hltn Ul Svar: Vi er ihe B_ bclf()'~kcrt l,erl Til.tlel bltv hdn ~ml,11 ud R KO'''lC med Onlt"",. V 11M ikke Br"s: 10r U.;b~)(>"" lndi~t 'lllo. >t rnl;"k_loopit~li~'llltt Propngandu, Dcr hn~dc hdll~ert være! '.peodtl 'llw Uddeling n~ "'ætt Slr.l. t;! Faa_ ler, h05 hvem m~n havlle lunde, en Bi. bel At en undnn ~pda~el' Uihoel bl"" tonfiskettt, er Yd O\'ertl~diK al ti_!oll!. O'trlm Sl\Orgtrmulet hvot"dlln T ~. 'ærck;en \ Kontenlfllt',n.\tj,tnt,'i"'., l rcll~ Hcn~ndc pa~ de O"kelhg 1<1)mmer Fllmark til det Rmu113l. al mange bl... rlut, elltr rurrllt'!. nd~ b~ v ~ig!~. DlJdal'yglen Rj(trde 6'& G",ldende hue mangt, 011 JaM. fa.. mark lo rticller ()m l' Kommunitol. kf hal'd. \'æf<'1 ""':\" ag""" i rolig;.:.... l i ~n d l \\ g lktnolljz, ltlt1\ d. han Stuldr. d,', had han T!O ~lt oor'kt Karnmer.ler s)'nge S~nge!l ' ~n,"g dal mu'of H.,., dtr og hn mill' frrot, indtil jllj... hg DAMASKUS al Nyt voldsomt Angreb!'!~'~~~Mh'i't"id'tnæn fra Oluf Pedersen paa DANSK SAMLNG»Er der nogen, d er har væ ret med til at skabe Nazi. m e i Danmarl, er det Kirheminiate 'enø ndaatø i.. in Tid«Of' tcn intl'l \ ('nher. (R R) l.nn,)"'1 Torsda,..RtlNSKM'l NO~.Ng bonlhrd~t't"ce 1)1\."'l8kl11 N.tt~n 111 t G U f, 8 omtuu ",1 ~ "'l'nttt 1'11h... t ~ e fl r. nttrv1"nlloll.r titn b rr l\. k ~ Mln l. ltr 1 dl'l næ ", O, '~... ",rn );k~" l nl n ~t n ro rbrlll'r..' re " "rn n ama ",1'111.. øm "old <)", m ~ Uuh eonhr tlrr. h\'f>rondn.. n.knl... nmnf' f_'" " M.nl... ~ fl "r~", e ' lff Rn \ tn,l ~ llr,..rn... " "". K_nonU, Tlnlu OR ~" ' f OH tf OHf t OG,1Ml'blf' OR (1"1'1' too... _., ~..'... n~ hlr "... h...! atn ",... le Der En ~ K.n.'''''..., 11ft Jrj,d " f.ptne1<aniter. b!e\' cm De benlrn iii drej<: ~ Re.~YU Hou: na!."l'k lk!t imidlertid tæd <kil M<>t,"t""l! t but. af,i\iti,,,,,, Gt<tnde '\te kllme ma ~111! Skydt"luhm. Halt bløo.;ob' l? lig ~ralm Ymt ~ mid oø til 'eltferemt. ckr ot<ilbt:,... ' ~ S""''"es\ai pu. Bagm "'~ U'i."'. "," 1w hel.. sog ftwtt,,.., p FlyveBiler snart klar i U. S. A. (Auoe~ttd P_l Wub let tcl 1l. Ea o.j $f!n.lrt~ Tndl'... _ ''".Y N, at ""'... r...,..~... ~ ""'" ",ftfll' n.) ~o l n,... kmt _... j\] fik"" snu. ø.nlaft't"llll ~l Nft "; ollu..t rt' hutflj;t ~ "Tb". ".. bl nlllj:. Atbejll.n"" ter1<>t 1>"'1' NM!\~ 1'"t n l~m~.. d' k_l.",,..."te ~ \..."... h~r 6K,"o«"" ""'''' kilo""""", \'ml"'"... """an... r"'\ _\ a.,..,.. ' ~ ' e Ri\tot,,.,...,.,..._.T..

20 revet Valg Løbet at Folkeblad til nden!nsen her, at nden truffet no g lil Kom ioden, og ikke lore ne Valg. ted. rslesten i er Rektor dralskole, fhorlaeius!r Kapitu Ledelsen ' en Stil. ang ham n af Ele ill Klub", g vil ved aj Munk SRa her en Fy og Blfilm.Raske De~ _ U!;;C", n"jcetlc l O;::UV'Clatul, ~.o:, '. tektiver", Kuske og Cbauffører. En Del Kuske og Chauffører i Thisted havde Torsdag Aflen ind varslet til Møda paa Grand Hotel lor al drøfte Oprettelsen al en Af deling lor Thisted. Til Stede var et halvl Hundrede Mennesker, der iblandt Beslyrelsen lor Arbejds mændenes Faglorening. Der blev ikke truffel nogen Beslulning, men Arbejdsmændenes Fagforening vil senere indkalde til et Møde om Sagen. Del vil dog nok være tvivlsoml, om den paalæ:;kte Af. deling kan stilles, idel der under normale forhold ikke er et til strækkeligt Antal Kuske og Chaul fører i Byen. Bogbolder Henehel løsladt. Bogholder Hpnehel, Thisted, forhen Jensen & Madsens Kørsels kontor, blev d. 18. Maj anholdt, men ved Grundlovsforhøret d. 19. Maj afsagde Dommeren Løsladel Varme. maaltes i Gear, og den sseate, 6,5 Gr., Natten til Søndag..00e Sømand" er Thybo. Vi bragie forleden en Artikel om den brave og ulorlærdede Grenaa skipper Ole Pedersen, kaldel.ole Sømand", der under Krigen har sejlet mange Danskere iii Sverrig, hvorfra han log Kurerer og Am munition med hjem. Først nu er vi bleven opmærksomme pas, at Ole Sømand er en god Thybo. Han er født i Stenbjerg og er opvokset i Thisted, hvor han er kendt af :nange. ( de senere Aar er han Nu Sol og mmer, Anskaf derfor i Tide SOLPERSENNER Porlan!/, Brochure m, Prsliste og løvrigt alle Oplysninger hos M T elo'on 482 O, midd opsls hedd mest slan faa! reg Man saad til~ i et lor T gaard ~:: l a t l

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00-08.20 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 08.20-09.00 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 09.00-09.40 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 10.00-10.40 KK BHK KK

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere