VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. 1 Organisationens navn, hjemsted og status Organisationens navn er Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Stk. 2. Organisationens hjemsted er 3900 Nuuk i Grønland. Stk. 3. Organisationen er partipolitisk uafhængig. 2 Organisationens formål og virksomhed Organisationens formål er: - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige, pædagogiske og arbejdsmiljømæssige interesser - at styrke sammenholdet mellem medlemmerne - at virke til forbedring af den grønlandske folkeskole, det grønlandske uddannelsessystem, andre skole- og undervisningsformer, samt efter - og videreuddannelse for organisationens medlemmer - aktivt at medvirke til, der skabes sammenhæng i uddannelsessystemet og skabes fora for varetagelse af alle underviseres interesser Stk. 2. Organisationens formål søges fremmet bl.a. - ved at virke som centralorganisation i relation til landstingsloven om tjenestemænd for at udøve forhandlings- og aftaleret for tjenestemandsansatte medlemmer m.fl. - ved at indgå overenskomst og dertil knyttet hovedaftale om løn og andre ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medlemmer m.fl. - ved at udøve og sikre forhandlings- og aftaleret for øvrige undervisergrupper og andre sammenlignelige grupper - ved at udøve og sikre forhandlings- og aftaleret for grupper og personer i erhverv tilknyttet undervisning, uddannelse og rådgivning i bred forstand i offentlig, halvoffentlig eller privat ansættelse - ved medlemskab af Danmarks Lærerforening, Nordiske Lærerorganisationers Samråd og evt. andre organisationer, - ved at samarbejde med andre organisationer i og udenfor Grønland til varetagelse af fælles interesser, - ved at øve indflydelse på udviklingen i folkeskolen og det øvrige uddannelsessystem - ved at varetage medlemmernes fælles interesser på økonomiske, sociale og andre områder af væsentlig betydning for medlemmernes forhold, - ved afholdelse af møder og konferencer af pædagogisk, organisatorisk og faglig karakter, - ved stillingtagen til samfundsmæssige forhold og deltagelse i den offentlige debat, - ved at yde rådgivning og vejledning til medlemmerne, - ved at yde juridisk bistand til medlemmer efter konkret beslutning i bestyrelsen, og - ved at udgive et medlemsblad, have hjemmeside og udgive andet informationsmateriale 3 Medlemsskab Organisationen omfatter almindelige medlemmer og særlige medlemmer. Stk. 2. Ret til almindeligt medlemskab har - enhver, som er ansat efter aftale eller overenskomst inden for organisationens forhandlingsret, - enhver, der er beskæftiget med undervisning, - personer og grupper, der i øvrigt kan henføres til vedtægternes 2 stk. 2 - medlemmer henhørende under 3 stk. 2 som er overgået til pension. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 1

2 Stk. 3. Almindelige medlemmer ansat i folkeskolen, efterskole, friskoler, Selvstyrets administration, Inerisaavik og andre underliggende institutioner samt kommunernes forvaltninger opdeles i fraktioner således: a. fraktion 1 omfatter lærere, afdelingsledere og konsulenter uden ledelsesfunktioner, b. fraktion 2 omfatter forskolelærere, faglærere i folkeskolen og timelærere, c. fraktion 3 omfatter medlemmer ansat i klassificerede lederstillinger, d. fraktion 4 omfatter almindelige medlemmer, der fratræder med pension. Stk 3a. Andre medlemmer opdeles i fraktioner i henhold til bilag 2 til disse vedtægter. Stk. 4. Særlige medlemmer er lærerstuderende og personer, der ikke er omfattet af stk. 2, og som kan optages efter bestyrelsens beslutning. Stk. 5. Særlige medlemmer opdeles i fraktioner således: a. fraktion 5 omfatter lærerstuderende, b. fraktion 6 omfatter personer, som optages efter bestyrelsens beslutning. Stk. 6. Bestyrelsen afgør, om betingelserne for ret til medlemskab er opfyldt og kan i øvrigt optage medlemmer ved dispensation derfra, fx i tilfælde, hvor bestyrelsen mener at kunne opnå forhandlingsret. Stk. 7. Det enkelte medlem hæfter over for organisationen alene med sit betalte og sit forfaldne kontingent, jf. dog 6, stk. 6. Stk. 8. Almindelige medlemmer har stemmeret til organisationens afstemninger. Ved urafstemning om et overenskomstresultat har alene de medlemmer, der er omfattet af resultatet, stemmeret. 4 Ind- og udmeldelse Ind- og udmeldelse sker skriftligt på organisationens formularer og kan afleveres til tillidsrepræsentanten, organisationen eller ved fremsendelse på e- mail. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af bestyrelsens godkendelse jf 3 stk. 4 Stk. 2. Indmeldelse gælder fra modtagelsen. Stk. 3. Lærerstuderende har ret til optagelse. Stk. 4. Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder efter at vedkommende har opnået ret til almindeligt medlemskab, jf. 2 stk. 2, indtræder muligheden for at opnå juridisk bistand fra organisationen normalt først efter 2 års ubrudt medlemskab. Bestyrelsen kan, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, dispensere herfra. Stk. 5. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til en 31.december, 31. marts, 31. juli eller 30. september. Udmeldelse kan ikke finde sted fra det tidspunkt, hvor der i en kompetent forsamling er truffet beslutning om iværksættelse af lovlig konflikt for organisationens medlemmer eller en gruppe af dem, og indtil konflikten er afsluttet. Udmeldelse skal ske skriftligt på organisationens ændringsblanket til organisationens sekretariat. Stk. 6. Medlemmer, der trods af påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af organisationen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne mv. er betalt, eller der er truffet en bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i stk. 4 Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at dispensere fra ovenstående bestemmelser, såfremt der foreligger konkrete tungtvejende grunde herfor. Stk. 8. Ethvert medlem er forpligtet til at oplyse organisationen om ansættelsesmæssige eller andre ændringer, herunder adresseændringer, der har betydning for medlemskabet Vedtægter, april 2015 IMAK Side 2

3 5 Eksklusion Skønner bestyrelsen, at et medlem modarbejder organisationens interesser, kan den ekskludere medlemmet, hvis 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Beslutningen kan af pågældende kræves forelagt ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor pågældende har ret til at udtale sig, inden endelig beslutning træffes. Til repræsentantskabets beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for. Kravet om forelæggelse for repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. 6 Kontingent Kontingent betales hver den 1. i måneden efter indmeldelse. Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet efter bestemmelsen i 15 stk. 6. Repræsentantskabet kan med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer udskrive ekstraordinært kontingent. Stk. 3. På det ordinære repræsentantskabsmøde kan repræsentantskabet beslutte, at dele af det årlige kontingent fra medlemmerne henlægges til den særlige konto jf. 7. Stk. 4. Nyuddannede er kontingentfri 3 måneder efter uddannelsens afslutning. Medlemmer over 75 år er kontingentfri. I øvrigt kan bestyrelsen godkende, at et medlem bliver kontingentfri, fx i en periode med tjenestefrihed uden løn Stk. 5. Bestyrelsen kan opkræve administrationsgebyr og renter ved ikke rettidig betaling af kontingent Stk. 6. Decentralt lærerstuderende, der virker som timelærere under uddannelsen samt undervisere med et årligt løntimetal på under 1078 timer, betaler ½ kontingent. Stk. 7. Bestyrelsen kan opkræve administrationsgebyr ved ikke rettidig betaling af kontingent, og fastsætter regler for medlemskabs bortfald ved kontingentrestance. Ved genindmeldelse betales evt. restancer og påløbne gebyrer. 7. Særlig konto Særlig konto har til formål at forøge organisationens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til organisationens almindelige medlemmer herunder i forbindelse med konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Stk. 2. Særlig konto indgår i IMAKs regnskab som en selvstændig post Stk. 3. Midlerne på Særlig Konto tilhører IMAK, og bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse til størst mulig gavn for organisationens medlemmer Stk. 4. I konfliktsituationer anvendes Særlig Kontos midler efter bestyrelsens eller repræsentantskabets beslutning. Bestyrelsen kan desuden anvende Særlig Kontos midler til juridisk bistand, bl.a. i retssager og tjenstlige sager. Stk. 5. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra Særlig Konto, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra Særlig Konto og lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 3

4 Stk. 6. Indestående på Særlig Konto herunder kapitaltilvækst kan ikke overføres til organisationens drift, formue, henlæggelser eller lignende med mindre Repræsentantskabet har truffet beslutning herom. Stk. 7. Formuen på Særlig Konto skal som minimum bevare sin realværdi. Som udgangspunkt for denne beregning vælges værdien pr. 1. januar i det år, hvor Repræsentantskabet beslutter, at der skal ske overførsel jf. 7 stk. 6. Fravigelse fra denne regel kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende i Repræsentantskabet stemmer herfor. 8 Tillidsrepræsentant og kontaktperson Ved hver institution under organisationens organisationsområde vælges i ulige år en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på institutionen efter de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftaler. Valgbare er kun medlemmer, der ikke har ledelsesfunktioner. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentantaftalen. Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på sin institution og bestyrelsen. Stk. 3. Såfremt en institution ikke er berettiget til tillidsrepræsentant vælges i stedet en kontaktperson til at varetage kontakten til tillidsrepræsentanten, til fællestillidsrepræsentanten og til organisationen. Stk. 4. Et forslag til mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et skriftligt indkaldt medlemsmøde. Forslaget skal være begrundet og underskrevet af mindst 1/3 af medlemmerne. Vedtager medlemmerne forslaget foretages nyvalg til såvel tillidsrepræsentant som suppleant efter reglerne herfor. 9 Særlige kontaktpersoner Centerlederne på Piareersarfiit udpeger blandt medlemmerne en særlig kontaktperson. Stk. 2. På andre uddannelsesinstitutioner, udpeges blandt medlemmerne en særlig kontakt person, Stk. 3. Den særlige kontaktperson fungerer som kontaktled til organisationen. 10 Faglige klubber Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne kan kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder danne en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af bestyrelsen. Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til bestyrelsen. Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen varetager forbindelsen til bestyrelsen. Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter aftale/overenskomst indgået af IMAK, kan udgøre en særlig klub under IMAK. 11 Fællestillidsrepræsentant Valg af fællestillidsrepræsentanter. - I kommunerne vælges fællestillidsrepræsentanten og dennes suppleant af og blandt tillidsrepræsentanterne i kommunen efter nyvalg af disse. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 4

5 - I Grønlands Selvstyre vælges fællestillidsrepræsentanten og dennes suppleant af og blandt tillidsrepræsentanterne i selvstyrets administration, Inerisaavik samt andre underliggende institutioner. - På de private grundskoler og efterskoler vælges fællestillidsrepræsentanten og dennes suppleant af og blandt tillidsrepræsentanterne på de private grundskoler og efterskoler, som organisationen har indgået overenskomst med. Fællestillidsrepræsentanten er samtidig valgt til organisationens repræsentantskab. Stk. 2. Bestyrelsen udskriver valget og meddeler samtidig regler herfor. Valgbare er alene tillidsrepræsentanter. Stk. 3. Fællestillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne, tillidsrepræsentanterne, kontaktpersonerne og bestyrelsen, og varetager i øvrigt opgaver i henhold til tillidsrepræsentantaftalen. Stk. 4. Afgår en fællestillidsrepræsentant som tillidsrepræsentant, afgår vedkommende samtidig som fællestillidsrepræsentant. 12 Valg af bestyrelse Ved valg til bestyrelsen inddeles Grønland i 4 distrikter. Distrikterne er fastlagt i henhold til bilag 1 til vedtægterne. I hvert distrikt vælges et medlem til bestyrelsen ved brevafstemning. Alle almindelige medlemmer i distriktet har stemmeret. Formanden vælges af repræsentantskabet. Stk. 2. Bestyrelsen udskriver valget umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde og fastsætter nærmere regler herfor Stk. 3 I år 2017, 2021, 2025 osv. foretages valg. Bestyrelsen valgperiode begynder 1. januar efterfølgende år og er fire år. Stk. 4. Overgangsbestemmelse: nuværende bestyrelses funktionsperiode forlænges fra 31. juli 2017 til 31.dec Stk. 5. Et kandidatforslag til valg til organisationens bestyrelse skal angive navn og hjemsted på én kandidat og på mindst én personlig suppleant, som skriftligt bekræftes af disse. Med kandidatforslaget skal følge en stillerliste med personlige underskrifter fra mindst 10, højst 20 stemmeberettigede medlemmer. Ingen, der er foreslået som kandidat/suppleant, kan ved samme valg være stiller. Ingen kan være stiller for mere end en kandidat. Stk. 6. Hvis der i et distrikt kun indkommer et kandidatforslag, er den foreslåede valgt uden afstemning. Stk. 7. Hvis et medlem af bestyrelsen i valgperiodens løb ophører med at være almindeligt medlem af organisationen, udtræder pågældende, og suppleanten indtræder. Kan suppleanten ikke indtræde, kan bestyrelsen supplere sig selv op for resten af valgperioden. 13 Valg af kongresdelegeret IMAK har 2 delegerede i Danmarks Lærerforenings kongres. Den ene kongresdelegerede vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Den anden kongresdelegerede er formanden for IMAK. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 5

6 14 Stemmeberettigede Stemmeberettigede ved valg og afstemninger er almindelige medlemmer, som er opført på den ajourførte medlemsfortegnelse, som organisationen før hvert valg skal sende til alle tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner. Ved urafstemning om et overenskomstresultat henvises til 3 stk Repræsentantskabet Repræsentantskabet er organisationens højeste myndighed, hvor der ikke i disse vedtægter angives andet. Stk. 2. Repræsentantskabet består af - Bestyrelsen, - Fællestillidsrepræsentanterne fra samtlige kommuner - I hver kommune vælges desuden af og blandt tillidsrepræsentanterne yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 75 ansatte i kommunen. - Fællestillidsrepræsentanten fra Selvstyrets administration, Inerisaavik og andre underliggende institutioner - 2 repræsentanter valgt af og blandt ledere ansat i klassificerede lederstillinger jf. 3 stk. 3-1 repræsentant for bygdeskolelederne valgt af og blandt bygdeskolelederne, der er ansat i ikke klassificerede lederstillinger. - Fællestillidsrepræsentanten for de private grundskoler og efterskoler. - En repræsentant valgt af og blandt de særlige kontaktpersoner fra andre uddannelsesinstitutioner og centerlederne - En repræsentant valg af og blandt medlemmer, der er pensionister. Bestyrelsen udskriver valgene og meddeler samtidig reglerne for valgene. Stk. 3. Formanden for organisationen er repræsentantskabets formand. Stk. 4. Repræsentantskabet indkaldes til ordinært møde i ulige år normalt i oktober kvartal., dog ikke i Indkaldelsen foretages med mindst 14 ugers varsel. Punkter, som repræsentantskabets medlemmer ønsker på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 uger før mødet. Desuden afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde året forud for ordinære overenskomstforhandlinger, hvis der ikke afholdes ordinært møde i det pågældende år. Stk. 5. Senest 4 uger før repræsentantskabsmødet udsendes til repræsentanterne mødedagsorden, reviderede regnskaber, budgetter og forslag til kontingent for de kommende 2 regnskabsår samt de øvrige forslag, der skal behandles på mødet. Stk. 6. På det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal følgende punkter optages: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent for de flg. 2 kalenderår. 6. Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse. 8. Eventuelt. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 6

7 På det ordinære repræsentantskabsmøde årene 2009, 2013, 2017 osv. optages punktet Valg af formand. Stk. 7. Kandidat til formandsvalget opstilles af bestyrelsen. Kandidater kan desuden opstilles af repræsentantskabet. De nærmere regler for valg af formand fastsættes af bestyrelsen. Stk. 8. På det ordinære repræsentantskabsmøde år vælges to kritiske revisorer og 2 suppleanter for disse, alle for to år. De kritiske revisorer skal, i forbindelse med repræsentantskabsmødet, på baggrund af det reviderede regnskab, alene konstatere, hvorvidt organisationens midler anvendes efter deres formål. Stk. 9. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. Stk. 10. Repræsentantskabet kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, hvor ikke andet er angivet i disse vedtægter. En afstemning sker skriftligt, når fem repræsentanter begærer det. Blanke eller ugyldige stemmesedler regnes som ikke afgivne. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev. Stk. 11. Repræsentantskabet afstikker de retningslinier, som bestyrelsen skal arbejde efter, herunder også for de kompetencer, der er tillagt bestyrelsen efter denne vedtægt. Stk. 12. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en autoriseret revisor, udpeget af bestyrelsen. Stk. 13. Formandens beretning, det godkendte regnskab og referatet af repræsentantskabsmødet udsendes til alle medlemmer af organisationen, eventuelt optrykt i medlemsbladet. 16 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Når bestyrelsen eller et flertal af repræsentantskabets medlemmer skriftligt ønsker det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet, indkaldes til ekstraordinær repræsentantskabsmøde. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder jf. 14 stk. 4 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. OK-Krav 3. Evt. Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 1 måned (skoleferier fraregnet) efter at begæringen er fremsat. Stk. 3. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som telefonmøder. Bestyrelsen kan udsende sager til skriftlig votering i repræsentantskabet. Stk. 4. Beslutninger træffes på samme måde som for ordinære repræsentantskabsmøder, dog kan skriftlig afstemning ikke begæres ved telefonmøder. 17 Bestyrelsen Bestyrelsen består af formanden, valgt af det ordinære repræsentantskabsmøde, og af fire bestyrelsesmedlemmer, valgt ved skriftlig urafstemning. Den udpeger af sin midte en næstformand. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 7

8 Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for organisationens daglige ledelse. Den er bundet af organisationens vedtægter og repræsentantskabets beslutninger, men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på organisationens vegne. Mellem møderne varetager formanden bestyrelsens virksomhed indenfor de herfor fastsatte rammer. Formanden er politisk leder af den sekretariatsvirksomhed, som organisationen måtte oprette, og ansvarshavende for organisationens blad Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, vælger selv sine repræsentationer m.v. og kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed, herunder kan den fastsætte regler om afgørelse ved skriftlig votering og/eller afholdelse af telefonmøder. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter for hvert år et budget på grundlag af det vedtagne kontingent. Den er ansvarlig for organisationens midler og deres anvendelse efter de hjemlede formål. Køb og salg af fast ejendom kan dog kun foretages efter beslutning i repræsentantskabet. Formanden er bemyndiget til at effektuere beslutningen. Stk. 5. Disposition over organisationens midler herunder over indeståender på bankkonti mv. kræver underskrift af to personer, som bemyndiges hertil af bestyrelsen. Stk. 6. Et forslag til mistillidsvotum til organisationens formand kan behandles på et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager repræsentantskabet forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse inden 1 måned skoleferier fraregnet med nyvalg af organisationens formand. Den således nyvalgte formand tiltræder straks med den fratrådte formands valgperiode som sin funktionsperiode. 18 Urafstemning Organisationens stillingtagen til et generelt forhandlingsresultat/en overenskomstfornyelse afgøres ved urafstemning blandt de medlemmer, som er omfattet af det resultat, der stemmes om. Et resultat er forkastet, såfremt et flertal af de i afstemningen deltagende medlemmer, dog mindst 35 % af den omfattede medlemsgruppe, har stemt nej til godkendelse. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for afstemningen, herunder for tillidsrepræsentanternes medvirken. 19 Vedtægter Disse vedtægter kan ændres, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen for et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. Opnår forslaget ikke dette stemmetal, men dog almindeligt flertal, kan bestyrelsen udsende forlaget til urafstemning blandt organisationens almindelige medlemmer. Forslaget er vedtaget, hvis mere end halvdelen af de deltagende medlemmer stemmer for forslaget. 20 Ophørsbestemmelse Organisationen kan nedlægges, hvis forslag herom er optaget på dagsordenen for et ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægter, april 2015 IMAK Side 8

9 Samtidig skal repræsentantskabet træffe beslutning om anvendelsen af organisationens midler. Stk. 2. Vedtager repræsentantskabet at nedlægge organisationen, sendes denne beslutning sammen med beslutning om anvendelse af organisationens midler umiddelbart derefter til urafstemning blandt organisationens almindelige medlemmer. Beslutningen træder endeligt i kraft, hvis mere end halvdelen af de i urafstemningen deltagende medlemmer stemmer for. Ved organisationens ophør tilfalder de til enhver tid værende midler i organisationen, herunder fast ejendom, inventar etc., til almennyttige formål, der bestemmes af IMAK s repræsentantskab. 21 Ikrafttrædelse Disse vedtægter er vedtaget på IMAKs repræsentantskabsmøde den april 2015 og træder i kraft umiddelbart herefter. Ilulissat 21. april 2015 Sivso Dorph Formand Vedtægter, april 2015 IMAK Side 9

10 Bilag 1 til vedtægter for Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK: Valgdistrikter for bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes 12: Distrikt 1: Distrikt 2: Distrikt 3: Distrikt 4: Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Ivittuut, Paamiut, Maniitsoq Nuuk Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq Bilag 2 til vedtægterne jævnfør vedtægternes 3 stk. 3a.: Medlemmer, der ikke er ansat i folkeskolen, efterskole, friskoler, Selvstyrets administration, Inerisaavik og andre underliggende institutioner samt kommunernes forvaltninger opdeles i fraktioner således: Fraktion 7 omfatter efterlevende ægtefæller Fraktion 8 omfatter medlemmer, der betaler halvt kontingent Fraktion 9 omfatter medlemmer ansat på Piareersarfiit samt erhvervsskole. Fraktion 10 omfatter medlemmer ansat på gymnasier Fraktion 11 omfatter medlemmer ansat på Ilinniarfissuaq samt øvrige videregående uddannelser Fraktion 12 omfatter øvrige medlemmer, der ikke henføres til andre fraktioner. IMAK Postboks Nuuk Tlf Fax / Vedtægter, april 2015 IMAK Side 10

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING KØBENHAVN SEPTEMBER 2004 0/4 Foreningens navn, hjemsted, formål og virksomhed 1. Foreningens navn er Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Københavns Kommune. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere