Sammenhæng i opgaveløsningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng i opgaveløsningen"

Transkript

1 Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin

2 Processen trin for trin

3 Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget A/S Forsidefoto: Peter Clausen, Master Media Sats: Kommuneforlaget A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Prod.nr pdf ISBN pdf Udgivet af: KL Weidekampsgade København S Tlf

4 Indhold 5 Indledning 7 1. Før projektstart 9 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag Arbejdsgangsbeskrivelse redesign Handlingsplan Afprøvningsfasen Afslutning og almindelig drift 20 Bilag 21 Projektets produkter

5

6 Indledning Sammenhæng i opgaveløsningen - Styrket indsats for borgere i vanskelige situationer er et del-projekt under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. I del-projektet er fokus rettet mod at styrke en sammenhængende opgaveløsning over for udsatte grupper når borgeren fx i en tilbagevenden til arbejdsmarkedet har brug for hjælp og ydelser fra flere enheder, forvaltninger og centre i den kommunale organisation. To af kommunerne har herudover også fokus på en sammenhængende opgaveløsning mellem kommunale institutioner og enheder og organisationer uden for den kommunale organisation. Del-projektet tager udgangspunkt i en erkendelse af, at der i kommunerne er stor fokus på at optimere arbejdsgange og workflows internt i de enkelte forvaltninger og enheder. Dog er der brug for erfaringer og metoder til at optimere arbejdsgange og sammenhæng i opgaveløsningen mellem forskellige enheder og forvaltninger. Dette papir bygger på erfaringerne fra de seks kommuner, der deltog i delprojektet. Flere af anbefalingerne i papiret kan umiddelbart synes banale og selvfølgelige. Det er dog en klar erfaring, at netop forbedring af arbejdsgange mellem enheder kræver et særskilt fokus: Et af resultaterne i processen kan fx være at flytte ressourcer mellem enheder eller at en enhed skal omorganiseres for bedre at matche en anden enheds arbejdsgange. Sådanne konklusioner, der kræver opbakning af indtil flere ledere og medarbejdere på tværs af organisationen, står og falder med ledelsens opbakning til projektet, klare formål og succeskriterier for projektet etc. Vægten i papiret er lagt på to ting. For det første beskrives processen trin for trin. Der gives anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som erfaringsmæssigt er vigtige for at skabe sammenhæng på tværs af flere enheder og afdelinger. 5

7 For det andet videregiver papiret konkrete redskaber og metoder til lignende projekter. Disse redskaber og metoder vil være en nyttig hjælp til lignende projekter, og vil bidrage til hurtigere at få en fælles forståelse og enighed om projektets retning og indhold blandt medarbejder og ledere i projektet. Papiret er opdelt i afsnit svarende til hver fase i projektet: 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Du kan læse mere om Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt på kl.dk, hvor der er link til del-projektet Sammenhæng i opgaveløsningen. 6

8 1. Før projektstart 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Erfaringerne viser, at en indsats for at skabe sammenhæng i opgaveløsningen mellem flere enheder og afdelinger bør etableres som et projekt. Brug af projekt-termen indikerer, at der i forhold til formålet med indsatsen er brug for særskilt opmærksomhed. Erfaringsmæssigt kan projektet følge de almindelige retningslinjer for projekter i kommunen, dvs. de almindelige retningslinjer for etablering af styregruppe, projektgruppe, information til interessenter etc. Der er dog flere punkter, hvor dét at skabe sammenhæng mellem enheder og forvaltninger adskiller sig fra andre projekter. Opmærksomhedspunkter Opbakning fra ledelsen i de berørte enheder samt den øverste ledelse. Det er erfaringen, at der ledelsesmæssig skal ske en klar prioritering af projekter på tværs af enheder. En sådan prioritering kan fx komme til udtryk ved, at ledelsen sikrer, at medarbejderen deltager i de planlagte møder og at der ved medarbejderudskiftning udpeges en ny deltager i projektet fra den pågældende enhed. Netop projekter på tværs af enheder er skrøbelige overfor manglende deltagelse, da blot én repræsentant, der udebliver, kan kortslutte processen for hele projektet, da denne person kan ligge inde med viden, der er nødvendig i arbejdet med en sammenhængende opgaveløsning. 7

9 Enighed om projektets relevans tag udgangspunkt i et velkendt borgerforløb. At skabe sammenhæng på tværs af enheder og afdelinger stiller krav om opbakning og enighed om projektets relevans. Ingen kæde er stærke end det svageste led og selv mindre projekter på tværs af enheder er afhængige af at alle omkring bordet er enige om relevansen af projektet. Tag udgangspunkt i et velkendt borgerforløb, hvor bedre sammenhæng på tværs vil gøre en mærkbar forskel for den enkelte borger. Og hold fast i historien om disse borgerforløb hele vejen igennem projektet, hvis der fra tid til anden opstår tvivl om, hvorfor projektet er sat i søen. Etabler en styregruppe. Alle projekter har en styregruppe. Men med projektets fokus på sammenhæng på tværs af enheder er etableringen af en styregruppe essentiel. Dels er det ikke sikkert, at de involverede ledere, der skal indgå i styregruppen, tidligere har arbejdet sammen i et fælles projekt, ej heller har de involverede ledere i projektet måske andre arbejdsmæssige berøringsflader. Og dels kan der i processen være brug for at tage store og svære beslutninger på tværs af de involverede enheder. Det er erfaringen, at styregruppen som minimum skal bestå af alle de direkte og besluttende ledere i de involverede enheder samt projektlederen. Brug tid på formål, succeskriterier og resultatmål En af de første opgaver for styregruppen er at beskrive formål, succeskriterier og resultatmål. Det er erfaringen, at der i projekter på tværs af flere enheder og forvaltninger er brug for god tid til disse drøftelser. Dels fordi der ofte ikke er gensidig forståelse af hinandens arbejdsområder, organisering og ressourcer. Og dels tager det tid at blive enige om projektets fokus, da dette ofte er en prioritering mellem flere mulige og oplagte fokusområder. Det kan anbefales, at der bruges minimum to møder i styregruppen til drøftelse og beskrivelse af formål, succeskriterier og resultatmål for projektet. Redskaber Notatet Sammenhæng i opgaveløsningen styrket indsats for borgere i vanskelige situationer handler om de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer ved at samarbejde på tværs. Notatet bygger også på erfaringerne fra delprojektet og kan anbefales til læsning inden projektet iværksættes. Du kan finde pjecen på kl.dk 8 Bilag 1: Udkast til projektkommissorium. Udkastet til projektkommissoriet er udviklet af KL i samarbejde med de involverede kommuner i delprojektet.

10 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Den første store opgave i projektet er at kortlægge arbejdsgangene, som de er i dag. Kortlægningen er en vigtig, tidskrævende og for nogle medarbejdere en følsom proces. Vigtig, da arbejdsgangsbeskrivelsen danner udgangspunktet for det efterfølgende redesign af arbejdsgangen. Tidskrævende, da kortlægningen af arbejdsgangene er en udtømmende proces af de helt konkrete arbejdsgange i hverdagen. Følsom, da arbejdsgangen går tæt på de enkelte medarbejdere samt snitflader mellem medarbejdere og enheder, hvor det fx pludselig er tydeligt for alle, at der er uenigheder om hvordan de daglige rutiner fungerer. Opmærksomhedspunkter! Kortlæg arbejdsgangene, som de er i dag. Der er god erfaring med at indlede projektet med en kortlægning af arbejdsgangene. Netop beskrivelsen af arbejdsgangene, som de er i dag, involverer og engagerer medarbejderne i projektet, da arbejdsgangsbeskrivelsen går helt tæt på den daglige rutine. Da projekterne går på tværs af enheder og afdelinger er det vigtigt, at der er en fælles forståelse af udgangspunktet for projektet samt forløbet i sagsbehandlingen, som den forløber i dag. Det er samtidig erfaringen, at medarbejdere og ledere i de involverede enheder og afdelinger sjældent har den fulde forståelse for hinandens arbejdsopgaver, organisering og kompetencer, hvilket kortlægningen vil bidrage med en gensidig forståelse af. 9

11 Giv beskrivelsen af arbejdsgangen tid. Det er afgørende, at der tages tid til arbejdsgangsbeskrivelsen. Kortlægningen af arbejdsgangene kan være en ømtålelig og følelsesmæssig proces, da kortlægningen kan dokumentere forskelligheder mellem medarbejderne, de enkelte medarbejderes brug af IT-redskaber, brug af personlige huskelister, fysiske indbakker etc. Tiden, det tager at beskrive arbejdsgangen, afhænger i høj grad af, hvor stort og omfangsrigt projektet er, og i hvor høj grad, der allerede er enighed og fælles forståelse for projektet blandt repræsentanterne fra de deltagende enheder. Det kan anbefales, at der afsættes tilstrækkelig tid til at beskrive arbejdsgangene. Kommunerne, der deltog i del-projektet under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, havde alle afsat 4-6 timer til arbejdsgangsbeskrivelsen. Tænk over metoden til beskrivelse af arbejdsgangen. Der er flere måder at lave arbejdsgangsbeskrivelser på. Det kan anbefales, at brown-paper-metoden tages i brug en metode, hvor en proceskonsulent stille og roligt noterer arbejdsgangene, som de er i dag, på brunt papir hængt op på en stor væg alle kan se. Brown-paper-metoden synliggør hele arbejdsgangen på en overskuelig måde. Det kan samtidig anbefales, at den procesansvarlige i kortlægningen kommer fra en anden afdeling end de afdelinger, der er involveret i projektet. Derved har den procesansvarlige ikke selv aktier i arbejdsgangen og er tilpas uvidende til at stille de dumme spørgsmål. Brown-paper-metoden er enkel og kræver ikke megen forberedelse. Dog skal den procesansvarlige være stringent i brugen af forskellige symboler, der illustrerer opgaver, ITanvendelse, inddragelse af borgeren m.m. Det er derfor en god idé, at den procesansvarlige har sat sig grundigt ind i metoden på forhånd. Endeligt er det vigtigt, at der i kortlægningen samles op på gode ideer, interessante tanker og skøre forslag til, hvordan arbejdsgangen kan forbedres. Disse input kan rumme brugbare forslag til ændringer i arbejdsgangen, når redesignet beskrives (se afsnit 3). Redskaber Arbejdsgangsbanken (kl.dk søg på arbejdsgangsbanken) Her finder du vejledninger, redskaber og diagrammer til selve arbejdsgangsbeskrivelsen. Der er også flere andre steder på internettet, hvor du kan læse om brown-papermetoden. 10

12 Bilag 2: Eksempel på arbejdsgangsbeskrivelse. Bilaget viser et eksempel på arbejdsgangsbeskrivelsen fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen blot til illustration af metoden. Det efterfølgende bilag, bilag 3, viser redesignet af selvsamme eksempel. 11

13 3. Arbejdsgangsbeskrivelse redesign 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Den anden store opgave er redesign af arbejdsgangene. Formålet med redesignet er at udvikle en arbejdsgangsbeskrivelse, der lever op til de succeskriterier og resultatmål, der gælder for projektet. Opmærksomhedspunkter! Brug samme metode til beskrivelse af redesignet, som den der blev brugt til kortlægningen af arbejdsgangen, som den ser i dag. Det anbefales, at metoden, der blev brugt til arbejdsgangsbeskrivelsen, som den er i dag, genanvendes. Dette giver den enkelte medarbejder tryghed ved processen. Giv tid mellem kortlægningen og redesign. Det er erfaringen, at workshoppen om redesign tidligst skal ligge 1 uge efter kortlægningen af arbejdsgangene, som de er i dag. Det er erfaringen, at tiden mellem beskrivelsen af arbejdsgangsbeskrivelsen og redesignet, fx skal bruges på afklaring af juridiske spørgsmål samt at der træffes delbeslutninger som er nødvendige for at lave redesignet. Redesign skal dog ikke ligge for lang tid efter arbejdsgangsbeskrivelsen, da det er vigtigt at energien og iderigdommen fra arbejdsgangsbeskrivelsen fastholdes. Noter arbejdsopgaver og ændringer, der skal laves før end implementering af de redesignede arbejdsgange. I workshoppen, hvor redesignet udarbejdes, vil der i processen blive aftalt store og små opgaver og ændringer, som er nød- 12

14 vendige at løse før end de redesignede arbejdsgange kan fungere i praksis. Disse opgaver og ændringer skal noteres, således at de efterfølgende kan indføres i handlingsplanen, se efterfølgende afsnit. Ledelsen skal være til stede i redesign af arbejdsgangene. Det er en klar erfaring i redesign af arbejdsgangene, at de involverede ledere selv bør være til stede. Lederne kan netop gennem deres ledelsesansvar med det samme blå-stemple, at ideer til forbedrede arbejdsgange udvikles og konkretiseres. Samtidig kan ledelsen også mane ideer til jorden, der ikke er opbakning til i ledelseskredsen. Ledelsens aktive deltagelse i redesignworkshoppen sikrer, at redesignet kan laves hurtigst mulig, samt at der ikke efterfølgende kommer ledelsesmæssige blokering af ideer, medarbejderne besluttede på workshoppen. Udpeg key-performance-indicators (KPI er). Det kan anbefales, at der i redesignet udpeges key-performance-indicators (KPI er). KPI er markerer de afgørende opgaver og tiltag i redesignet, som styregruppen og medarbejderne løbende skal følge op på, så projektets resultatmål og succeskriterier indfris. Opfølgning på KPI'er er ikke en engangsforeteelse, men en løbende proces, som giver tidlige indikationer på, om man er på rette vej og dermed hjælper projektleder og medarbejdere med at sætte ind der hvor der er allermest behov for at projektet og samarbejdet på tværs skal lykkes. Redskaber Arbejdsgangsbanken (kl.dk søg på arbejdsgangsbanken). Her finder du vejledninger, redskaber og diagrammer til selve arbejdet med redesignet. Bilag 3: Eksempel på redesign. Bilaget viser et eksempel på redesign af en arbejdsgang fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen blot til illustration af metoden. Eksemplet illustrerer redesignet af eksemplet i bilag 2. Bilag 4: Eksempler på key-performance-indicators (KPI er). Bilaget viser nogle key-performance-indicators (KPI er), som i konkrete kommuneprojekter viste sig at være afgørende for at følge op på, om projektet medførte større sammenhæng i opgaveløsningen. På internettet er der en række sites, hvor du kan læse mere om brug og valg af key-performance-indicators (KPI er). 13

15 4. Handlingsplan 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Med udarbejdelsen af redesignet vil der være en større eller mindre liste over opgaver og ændringer, der skal indføres, førend de redesignede arbejdsgange kan fungere i hverdagen. For at få overblik over, hvem der står for at løse disse opgaver, og hvornår de forventes at være færdige m.m., udarbejdes der en handlingsplan. Handlingsplanen har til formål at sikre, at de nye arbejdsgange fra dag 1 opleves så gnidningsløse og effektive som mulige. Handlingsplanen kan løbende tilføres nye opgaver og tiltag, som er nødvendige for at få hverdagen til at forløbe bedst mulig i takt med at der indhøstes erfaring med at arbejde på baggrund af de redesignede arbejdsgange. 14

16 Handlingsplanen indeholder følgende felter: Ændring/opgave Ansvarlig Effekt Hvordan Deadline Her skrives kort om den ændring eller den opgave, der skal laves før end de redesignede arbejdsgange kan fungere i praksis Her skrives den ansvarlige medarbejder, der skal udføre opgaven Her skrives hvad der forventes af ændringen samt om der løbende følges op på den (KPI) Her skrives hvad opgaven går ud, dvs. hvad den ansvarlige medarbejder skal lave Her skrives hvornår ændringen/ opgaven skal være løst Opmærksomhedspunkter Giv tid til handlingsplan. Det er afgørende, at alle relevante opgaver og ændringer små som store skrives ind i handlingsplanen. Samtidig er det vigtigt, at hver opgave og ændring drøftes nøje, så ikke mindst den ansvarlige medarbejder er sikker på, hvad der ligger i den enkelte opgave. Det er en klar erfaring, at handlingsplanen er et vigtigt dokument i indførelsen af redesignet, og dermed styrke sammenhængen i opgaveløsningen. Redskaber Bilag 4: Eksempel på udfyldt handlingsplan. I bilaget ses en udfyldt handlingsplan fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen blot til illustration af skemaet. 15

17 5. Afprøvningsfasen 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Afprøvningsfasen dækker over den fase, hvor den redesignede arbejdsgang tages i anvendelse. Afprøvningsfasen kræver stor bevågenhed fra medarbejdere og ledere, da specielt opstarten i at arbejde med nye arbejdsgange kan være en svær og frustrerende periode for nogle medarbejdere. Samtidig er det erfaringen, at det netop er i afprøvningsfasen og måske specielt i opstarten af denne at projektet kan smuldre og miste opbakning blandt deltagerne. Opmærksomhedspunkter! Skab opmærksomhed i organisationen. Det kan anbefales, at opstarten af arbejdet med de redesignede arbejdsgange markeres for resten af organisationen samt kommunen bredt set. Netop projekter, hvis formål er at optimere arbejdsgange på tværs af kommunale enheder, kan inspirere andre enheder og afdelinger til lignende tiltag. Samtidig vil en markering af projektet til resten af organisationen give energi til selve projektet. Mål på key-performance-indicators (KPI er). Afprøvningsfasen markerer også startskuddet på måling af de valgte KPI er. Det kan anbefales, at måling på KPI er sker hver uge eller hver anden uge, således at resultatet af målingen kan hænges op og bruges på kaizen-møderne (se nedenfor). 16

18 Hold Kaizen-møder. Kaizen stammer fra Japan og betyder forandring til det bedre "Kai" (forandring) "Zen" (til det bedre eller godt). På dansk er kaizen blevet til "løbende forbedringer". Kaizen handler om at skabe en organisationskultur, hvor løbende forbedringer er en naturlig del af hverdagen. Det er erfaringen, at brug af kaizen-møder er med til at fastholde fokus på, hvorfor de nye arbejdsgange skal efterleves. Redesignet bør derfor hænges op i Kaizen-lokalet/på Kaizen-tavlen sammen med den løbende måling af KPI erne. Samtidig fastholder kaizen-møderne den energi og initiativrigdom der opstår, når nye arbejdsgange og rutiner tages i anvendelse. Det kan anbefales, et kaizen-møder holdes hver 14. dag af maksimum en times varighed. Projektlederen kan styre de første kaizen-møder, hvorefter medarbejderne selv kan overtages processen. Ledelsen kan inviteres med efter behov. Træf beslutning om nye arbejdsgange. Afprøvningsfasen markerer overgangen til at medarbejderne i hverdagen arbejde efter redesignet, men samtidig også, at der er tale om en afprøvning af de nye arbejdsgange. Det er erfaringen, at flere af de nye arbejdsgange hurtigt tages til sig i enhederne, og hurtigt bliver den rigtige måde at arbejde på. Andre rutiner kan tage længere tid om fuldt ud at blive indarbejdet. Det er vigtigt, at ledelsen over for de arbejdsgange, der hurtigt optages i enhederne, træffer beslutning om, at disse nye arbejdsgange nu ikke længere afprøves, men er den måde, vi arbejder på her i organisationen. Fejr succeserne. At arbejde med nye arbejdsgange og endda på tværs af flere enheder er en omvæltning for nogle medarbejdere. Målingerne af KPI erne kan dog bevidne formentlig allerede efter kort tid at de nye arbejdsgange gør en forskel. Disse succeser skal fejres, da dette vil forstærke lysten til de nye arbejdsgange og samarbejdet på tværs af enheder. Redskaber Bilag 6: Eksempel på et kaizen-skema. Bilaget viser et eksempel på et Kaizenskema fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen blot til illustration af metoden. På internettet er det også muligt at finde artikler om kaizen-møder m.m. 17

19 6. Afslutning og almindelig drift 1. Før projektstart 2. Arbejdsgangsbeskrivelse som de er i dag 3. Arbejdsgangsbeskrivelse - redesign 4. Handlingsplan 5. Afprøvningsfase 6. Afslutning og almindelig drift Det er erfaringen, at udarbejdelsen og afprøvningen af nye arbejdsgange er en tidskrævende proces og for nogle medarbejdere kan opleves at gå meget tæt på. Samtidig kan afprøvningsfasen opleves som fyldt med ny energi og projektånd, som er blevet understøttet af organisationens opmærksomhed på projektet samt indførelsen af kaizen-møder. Ved afslutningen af projektet er det vigtigt, at ledelsen tager stilling til, hvilke dele af projektet, der skal føres videre i den efterfølgende drift. Opmærksomhedspunkter! Markér afslutningen af projektet i organisationen. Netop dét at arbejde på tværs af enheder og de resultater, der er opnået i projektet, kan tjene til inspiration for andre enheder og afdelinger i kommunen. Det skal derfor anbefales, at der ved afslutningen af projektet informeres om projektet og dets resultater til resten af organisationen. Fasthold styregruppen. Netop projektets fokus på arbejdsgange på tværs af enheder giver også i driftsfasen behov for, at de involverede ledere har et forum, hvor eventuelle udfordringer og tiltag kan drøftes. Det skal derfor anbefales, at styregruppen fastholdes i den efterfølgende driftsfase. Fasthold måling af KPI er. Også i driftsfasen er der brug for fortsat måling af de valgte KPI er 18

20 Projektet skal forankres. Ved afslutningen af projektet skal der tages beslutning om, hvilke dele af de redisignede arbejdsgange, der kører videre. Hvilke dele af redesignet er nu blevet den måde vi arbejder på her, og hvilke dele af redesignet skal forsat udvikles eller annulleres. Der skal blandt andet også træffes beslutning om, hvorvidt brugen af kaizen-møder skal fortsætte, samt at der skal udarbejdes nogle regler for, hvordan arbejdsgangen fortsat udvikles og tilpasses. Det skal med andre ord sikres, at de nye arbejdsgange for alvor institutionaliseres i de daglige rutiner, således at de nye arbejdsgangen bliver det dynamisk og velkendt redskab for ledere og medarbejdere. 19

21 Bilag Bilag 1: Udkast til projektkommissorium Bilag 2: Eksempel på arbejdsgangsbeskrivelse fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen. Bilag 3: Bilag 3 viser et eksempel på redesign af en arbejdsgang fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen. Eksemplet illustrerer redesignet af eksemplet i bilag 2. Bilag 4: I bilag 4 ses en udfyldt handlingsplan fra en kommune, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen blot til illustration af metoden. Bilag 5. Bilaget rummer eksempler på KPI fra kommunerne, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen. Eksemplet illustrerer redesignet af eksemplet i bilag 2. Bilag 6: Bilaget viser et eksempler på et kaizen-skema fra kommunerne, der deltog i delprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen. 20

22 Projektets produkter Foruden denne drejebog, som trin for trin giver gode råd til, hvordan man griber udformningen og implementeringen af en ny arbejdsgang på tværs an, er der udviklet yderligere to produkter i projektet. Eksempler på god praksis i form af seks konkrete arbejdsgange et fra hver af de deltagende kommuner til sammenhængende borgerforløb på tværs, som øger kvaliteten og effektiviteten af indsatsen og skaber en mere enkel og overskuelig offentlig sektor for borgeren En pjece, der samler op på og formidler de væsentligste erfaringer og anbefalinger, som kommunerne har gjort sig undervejs, i forhold til at skabe en effektiv sammenhæng på tværs. Produkterne kan downloades på kl.dk/kvalitetsprojektet. 21

23 KL Weidekampsgade København S Tlf Prod.nr pdf ISBN pdf

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Lean til eksamen gør Lean arbejdet bedre?

Lean til eksamen gør Lean arbejdet bedre? Lean til eksamen gør Lean arbejdet bedre? Sygedagpengeafdelingen i Pilotjobcenter Helsingør. Vores formål med at bruge Lean Med projektet ønskede vi at: Afprøve hvordan Lean kan anvendes i en kommunal

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. 9 skarpe til Borgerservice

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. 9 skarpe til Borgerservice Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt 9 skarpe til Borgerservice Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 2. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Model til forandringer i almen praksis

Model til forandringer i almen praksis Model til forandringer i almen praksis Kom godt i gang Det afklarende møde Målsætnings- og planlægningsmøde Udviklingsarbejdet Tydelige tovholdere med klare beføjelser Brug af projektets værktøjer og konsulenter

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS)

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) Arbejdet med borgerens individuelle plan i Bosted Version 1.0 16. august 2015 1 1.0 Indledning FKO er et dokumentationsredskab til

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Når strategi og Lean går hånd i hånd. - et kig ind i koncernens Shared Service Center

Når strategi og Lean går hånd i hånd. - et kig ind i koncernens Shared Service Center Når strategi og Lean går hånd i hånd - et kig ind i koncernens Shared Service Center Teamleder, FRS: For vores kunder har benyttelsen af Lean betydet en hel anden og fokuseret service. Regnskabsstyrelsens

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Hans Jacobsen Fællestillidsrepræsentant 8 år hos Dantherm Air Handling A/S Heraf 6 år som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant

Hans Jacobsen Fællestillidsrepræsentant 8 år hos Dantherm Air Handling A/S Heraf 6 år som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant Poler og modpoler Processen mod en ny aftale om resultatløn Hvem er vi Hans Jacobsen Fællestillidsrepræsentant 8 år hos Dantherm Air Handling A/S Heraf 6 år som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år...

Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år... Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år... ARBEJDSMILJØPRISEN 2008 På ArbejdsmiljøDagen den 18. november 2008 er alle danske virksomheder med i kapløbet om at vinde Danmarks mest prestigefulde

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi REWARA Et projekt om cirkulær økonomi I Aarhus Kommune arbejder man med et projekt, som bygger på tankesættet bag cirkulær økonomi og som skal være med til at begrænse affald i kommunen og fokusere på

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Gode råd. på vej mod dit næste job

Gode råd. på vej mod dit næste job Gode råd på vej mod dit næste job Husk, du får dine breve fra HK s a-kasse på Mit HK 02 Arbejdslivet De fleste mennesker oplever skift i deres arbejdsliv, enten efter eget valg eller fordi deres arbejdsplads

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

SERVICEPARTNERSKAB. Syddjurs Kommune og ISU/Varda. Et servicepartnerskab mellem Syddjurs kommune og ISU/Varda

SERVICEPARTNERSKAB. Syddjurs Kommune og ISU/Varda. Et servicepartnerskab mellem Syddjurs kommune og ISU/Varda Syddjurs Kommune og ISU/Varda Baggrund for Servicepartnerskabet Optimering af indsatsen på sygedagpengeområdet. Arbejde med medarbejdernes faglighed. At tænke nyt, iværksætte forskellige initiativer og

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål:

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål: Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: 4. december 2012 Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Innovationskraft... et praksisforløb for konsulenter - evalueringsnotat Notat sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Baggrund Gennem Pro-erhverv har man på Fyn gennem de sidste år udviklet et godt samarbejde

Læs mere

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere