AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts"

Transkript

1 Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek Hansen, Peter Bakker, Sven Halse, Julie Lindhardt Sørensen (stud. rep. MedJour), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. KÆM), Anders Birk Christiansen (stud.rep. Litt, Ret. Og Børnelit.), Anna Klein (stud.rep. Engelsk), Camilla Lodberg Holck Madsen (stud.rep. Tysk og Romanske sprog), Stine Hjorth Rasmussen (suppleant. NOR og Viking Studies), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. SEMLING), Emma Mathilde Krog, Anna Emilie Groth (stud.rep. DRAMUS), Mirlo Vigh (suppleant, INF/DD) Chalotte Theresa Christensen (VEST), Nathalie Graakjær (Observatør SEMLING) Fraværende: Mads Rosendahl Thomsen kommer kl Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Sprogvidenskabeligt emneområde 3. Ændrede delegationsregler på AU 4. Bachelorens 5. semester Bilag semester balance mellem tilvalg og BA projekt. 5. Nedsættelse af underudvalg til fordiskussion af information til og fra Studielederen 6. Politik for Feedback 7. PC ved forberedelse til mundtlige eksaminer 8. Godkendelse af undervisningsplaner for E2014, herunder også undervisningsplaner for EVU 9. Studieordninger 10. Studieordningsændring fra SEMLING 11. Alternativ prøveform til Phonetics and Phonology 12. Orientering 12.1 Information til og fra Studieleder 12.2 Revideret afstemningsprocedure 12.3 Revideret vejledning til lægeerklæringer Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 24. marts 2014 Ref: KL Side 1/12 Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 12.4 Hurtig indføring i den nye eksamensbekendtgørelse Side 2/ Evt Alt.udvalg 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes. Nævnet godkender referatet fra med følgende kommentarer: s. 1: Sven var til stede på halvdelen af mødet. s. 5: Præcisering af formuleringen Tilvalgene kan tænkes på samme måde som Kandidaturens 3. semester. s. 6: Nævnet spørger til muligheden for ophævelse af kravet om tofaglighed i forbindelse med ITT - er der politisk stemning for det hos dekanatet? Dekanatet er blevet spurgt om holdningen til monofaglige ITT ere. Aske Dahl Sløk har d. 19. marts svaret Denne må nok lige vente lidt på andre udviklinger der er på vej. Dekanatet ønsker derfor på nuværende tidspunkt ikke monofaglige ITT ere. s. 6: Brug ordet supplerer fremfor udfordrer i forbindelse med hvad man som studerende får ud af tilvalget. s. 7: Det er flere og ikke kun en enkelt UFU der er kritisk i forhold til bekendtgørelsens krav om, at det koster et brugt eksamensforsøg hvis man ikke lever op til deltagelseskravet i forbindelse med undervisning. 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Sprogvidenskabeligt emneområde Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Sprogvidenskabeligt emneområde på Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det ses ikke, at usædvanlige forhold gør sig gældende, og der indstilles til afslag. Sagen overgår til afgørelse i studienævnet. Uddannelseslederen fra Nordisk giver en forklaring på den forsinkede rettelse i forbindelse med den studerendes første eksamensforsøg og ønsker at det kommer den studerende til gode. Sagen overgår til afstemning: Ønsker Nævnet at tiltræde Forretningsudvalgets indstilling til Nævnet, dvs. at der ikke dispenseres, da det ikke ses at usædvanlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med afviklingen af de tre eksamensforsøg?

3 Stemmeberettigede: 17 Side 3/12 Ja: 8/Nej: 0 Nævnet imødekommer ikke ansøgningen om et 4. eksamensforsøg da det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. 3. Ændrede delegationsregler på AU 3.1 Ændrede delegationsregler Nævnet har modtaget et papir fra Mette Thunø og Uddannelsesbåndet vedrørende ændring af delegationsregler for Studienævnene på AU. Ønsket om ændrede delegationsregler på AU har til sigte at muliggør delegation af afgørelseskompetence til administrationen. Denne mulighed for delegation sker, ifølge forslaget, for at imødekomme det formodede øgede antal dispensationsansøgninger der kan forventes som følge af Fremdriftsreformen. De fire Studienævn på Arts har udformet et fælles svar på papiret der klargør at Nævnet som kollegialt organ har kompetencer der ikke kan afgives til administrationen. Dette gælder blandt andet retten til at behandle bestemte typer dispensationsansøgninger m.m. Administrationen kan kun behandle rutinemæssige sager på vegne af Nævnet når der er tale om sager hvor Nævnet har fastlagt en klar praksis. Ønsker Nævnet at tilslutte sig kommentaren fra Studienævnene på Arts: Stemmeberettigede: 17 Ja:17/Nej 0 Nævnet tiltræder enstemmigt den fælles kommentar. 3.2 Overdragelse af sagsområder fra Studienævn til Studieleder Forslaget Ændrede delegationsregler på AU indeholder ligeledes et ønske om afklaring af arbejdsfordelingen mellem Studienævn og Studieleder vedrørende dispensationssager. Dette ønske er blevet aktualiseret af en henvendelse fra Uddannelsesjuridisk Service der i forbindelse med en klagesag om eftertilmelding til reeksamen. UJS påpeger at sagens afgørelse er truffet af det forkerte organ. Studienævnet traf afgørelsen, men afgørelseskompetencen i sager vedrørende eftertilmelding til eksamen ligger retmæssigt hos Studielederen. Universitetslovens 18 stk. 4 og stk. 5 (jf. beskriver Studienævnets og Studieleders opgaver således:

4 Stk. 4. Studienævnet har foruden de i vedtægten fastsatte opgaver til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder 1. at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer, 2. at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri, 3. at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, 4. at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og 5. at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger. Stk. 5. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. Side 4/12 Overordnet set kan Studienævnets og Studieleders kompetenceområder beskrives således: Studienævn Dispensation fra regler fastsat i bekendtgørelser og studieordninger, der har med studerendes gennemførelse af uddannelse og undervisning at gøre (Uni.lov 18 stk. 4) Studieleder Tilladelse til afvigelse fra beslutninger, der angår den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver (Uni-lov 18 stk. 5) Tilladelse til afvigelser fra planlægning, som involverer ressourcespørgsmål (VIPtid, penge, lokaler mv.) Dispensation fra regler vedr. specialet, der jf. Uni.lov 18 stk. 5 specifikt er tillagt studieleder (på Arts uddelegeret til uddannelsesledere) Dispensation fra ordensregler, som er besluttet i AU s ledelsesstreng og gældende på universitets- eller fakultetsplan, fx vedr. tilmelding til eksamen og undervisning Studieleder forklarer sin holdning til overdragelsen af arbejdsområderne fra Studienævnet. Overdragelsen sker ikke med Studieleders gode vilje, men på baggrund af en ny juridisk klargørelse af bekendtgørelse.

5 Studieleder ønsker derfor, at videreføre den praksis som er fastlagt af Forretningsudvalget/Studienævnet. I de tilfælde hvor der kommer nye, ikke-afprøvede sager vil Studieleder fremligge sagerne i Forretningsudvalget til høring, men Studielederen understreger at det er ham der i sidste ende træffer afgørelse i sagerne. Side 5/12 Studenterrepræsentanterne tilkendegiver tilfredshed med opdelingen af arbejdsopgaver mellem Studienævn og Studieleder, men efterspørger tal på hvor mange rutinemæssige sager der på nuværende tidspunkt behandles af administrationen på baggrund af en fast praksis udviklet af Studienævnet? Studienævnssekretæren har undersøgt mængden af administrativt behandlede rutinesager. En rundspørge blandt sagsbehandlerne i SNUK viser at mellem % af alle ansøgninger behandles administrativt på baggrund af en fast praksis udviklet af Studienævnet. Kun sager der imødekommes behandles som rutinesager. Alle dispensationsansøgninger der af sagsbehandlerne anses til at kunne give et nej behandles af Forretningsudvalget, som laver indstillinger til studienævn. 4. Bachelorens 5. semester Efter indstilling fra studenterrepræsentanterne diskuterer Nævnet forholdet mellem bachelorprojekt og tilvalgsundervisning. Nævnets næstformand giver et oplæg forud for Nævnets diskussion: Det er svært at få bachelorens 5. semester til at gå op, dvs. at få tilvalgsundervisningen, tilvalgseksaminer og Bachelorprojektet til at gå op. Problemets omfang variere fra Tilvalg til Tilvalg. De studerende fornemmer en manglende opmærksomhed på problemet i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning og eksaminer. Samtidigt er der Tilvalgsundervisere der ikke er klar over, at de studerende også skal skrive Bachelorprojekt samtidig med deres Tilvalgsundervisning. Næstformanden henstiller til at Tilvalgsunderviserne bliver informeret om, at de studerende også skal skrive Bachelorprojekt samtidigt med Tilvalget. Mange studerende løser denne problematik ved at udsætte Bachelorprojektet til reeksamen eller udskyde det et semester. Det formodes at være op mod 50 % af de studerende på enkelte uddannelser. Nævnets diskussion: Der ønskes tal på problemet, hvor mange studerende udskyder deres Bachelorprojekt til reeksamen samt en kortlægning af omstændighederne omkring Bachelorprojekterne på de forskellige fagligheder. Er der eksempelvis forskellige typer Bachelorprojekter? Hvilke formater bruges, hvad virker bedst, hvor er der succes? Problemet er udbredt blandt de gymnasierettede uddannelser hvor flere studerende vælger Tilvalg på tværs af Hovedområderne. Det betyder et fraværd af koordination mellem Tilvalg og Bachelorprojekt.

6 En større overensstemmelse mellem arbejdsbelastning og ECTS vil betyde at problemet mindskes. Dvs. 15 ECTS-semester på Tilvalget vil give 15 ECTS arbejdsbelastning - og ikke en ren tilvalgskolonisering af hele 5. semesteret. Der skal bruges 405 timer til BA-projektet og det tilsvarende på Tilvalget. Der skal være undervisning op til uge 50 for at få 14 uger presset ind. Man bør derfor lave en forventningsafstemning om hvad 5. semester indeholder. På Nordisk er der eksperimenteret med BA-projekterne. Man har forsøgt med både undervisning og vejledning. I år er mange studerende blevet stresset og man undersøger gennem et spørgeskema hvad der er gået galt. Disse studerende har kun haft et fag på Tilvalget i 5. semester - dvs. der burde være plads til at skrive et BA-projekt. En løsning på problemet kan være at studerende påbegynder deres bachelorprojekt tidligere på semesteret. Problemet kan også være mere psykologisk end praktisk - man bliver forvirret ved at være begyndt på noget nyt samtidig med at man hænger i det gamle. Det kan også være et problem at de studerende har meget tid til at skrive Bachelorprojektet, meget tid, men lidt undervisning der kan holde de studerende til ilden. Man kan derfor også eksperimentere med en tidligere afleveringsdato for Bachelorprojekterne, eksempelvis 1. november. Man skal sikre, at underviserne på Tilvalgene ved at de studerende også har et Bachelorprojekt. Underviserne skal genhuskes på at de studerende har andet at lave i semesteret. Da der er meget samlæsning af undervisningen på Tilvalgene vil det være godt, at Bachelorprojekternes aflevering rykkes så tæt på jul som muligt. Enkelte fagligheder har et ønske om at flytte afleveringen til januar - så har de studerende mulighed for at disponere tiden selv. Der kan differentieres mellem afleveringstidspunkterne for BA og Tilvalgsstuderende på samlæste kurser således alle Tilvalgseksaminer ligger i januar. Det praktiseres allerede på Musik og Nordisk. Al Bachelorprojektundervisning ligger fredag mens Tilvalgsundervisning ligger mandag til torsdag. Bachelorprojektet afleveres ca. 15. december og alle Tilvalgseksaminer ligger i jan. Side 6/12 Nævnet ønsker at få belyst følgende: tal på hvor mange studerende der udskyder Bachelorprojektet til reeksamen vidensdeling om fagenes forskellige tilgange til Bachelorprojekterne hvilke undervisningsformer er tilknyttet Bachelorprojekterne hvilke kombinationer mellem BA og Tilvalg er problematiske problemet for de studerende der i forbindelse med tilvalg krydser hovedområder Ovenstående afdækkes af Studienævnssekretæren. 5. Nedsættelse af underudvalg til fordiskussion af information til og fra Studielederen

7 Nævnet diskuterer muligheden for at nedsætte underudvalg til fordiskussion af informationer og høringer fra Studieleder. Dette underudvalg skal klargøre diskussionerne således Nævnet som helhed efterfølgende kan tage en oplyst og kvalificeret diskussion. Formanden forklarer, at underudvalget skal virke som det underudvalg der blev nedsat for at udvikle en overgangsordning i forbindelse med normaliseringen af Nævnets behandling af dispensationssager vedr. ekstra eksamensforsøg. Et sådant underudvalg skal på forhånd sikre, at det materiale Nævnet skal tage stilling til er fuldt belyst hvilket eventuelt kan kræve opklarende spørgsmål til Studieleden og administrationen. Side 7/12 Nævnet ønsker ad hoc-udvalg, dvs. ikke et stående udvalg. Ved dagsordensformøderne mellem Formanden, Næstformanden og studienævnssekretæren udpeges de sager som eventuelt skal fordiskuteres. Studienævnssekretæren udsender dem til Nævnets medlemmer og sikre at der nedsættes et ad hoc-udvalg der tager sig af fordiskussionen. 6. Politik for Feedback Nævnet har på februarmødet ønsket en diskussion af feedback på IÆK med henblik på eventuel udfærdigelse af en politik på området. Forud for martsmødet har UFU erne under Nævnet besvaret en række spørgsmål vedrørende deres feedbackkultur: Hvad er de studerendes/vip s tanker om feedback og anvendelsen feedback? Hvad er det uddannelsesmæssige formål med feedback? Hvordan sikres en høj kvalitet i feedbacken? Skal der være minimumkrav til feedback på IÆK? Hvor meget individuel og hvor meget gruppefeedback er der praksis for? Er der praksis for obligatorisk feedback? (hvorledes er den obligatorisk, eks. Er der feedback til alle studerende der får under 7?) Er der sammenhæng mellem feedback-form og eksamenstype? Uddannelseslederne giver en mundtlig opsamling på de enkelte fagligheders feedbackkultur: UFU Medier og Journalistik Informationsvidenskab Feedback er overdraget til instruktorer når det kan lade sig gøre. Beslutningen om, at kun studerende med karakterer under 7 tilbydes feedback skyldes at man har opprioriteret vejledningen. Der kan frigives ressourcer til feedback hvis der udvikles mindre tidskrævende eksaminer, multiple choice og flytte rettetiden over til feedback. På Journalistik er der meget feedback og det er de studerende meget glade for. Generel regel at alle der får under 7 har ret til efterkritik, men det er

8 og Digital design Musikvidenskab og Dramaturgi et fåtal der tager imod tilbuddet. Der er også brug af feedback i undervisningen og den har mange former. Evalueringer viser at de studerende er meget glade for feedback en. Det er en stor opgave for underviserne og det er vanskeligt at se hvorledes vil gøre det muligt fremover. Det henstilles til, at der ikke laves for håndfast politik på området.. På Musikvidenskab og Dramaturgi får alle der beder om det feedback og det gives systematisk til BA projekter samt til de fleste skriftlige opgaver (i nogle tilfælde gruppefeedback på bundne opgaver). Feedback er indskrevet i arbejdstidsregnskabet på næsten alle skriftlige opgaver, med 15. min pr studerende. Frie skriftlige opgaver giver ret til feedback, men mange undervisere på bundne opgaver tilbyder også efterkritik på egen hånd. De studerende finder denne adskillelse mellem fri og bunden opgave er mærkelig. Side 8/12 Feedback er integreret i alle undervisningsforløb, især på de praktiske fag. Gruppefeedback - det kan give mere generel information, men mange studerende er bange for at være den der kommer i ilden. Dumpede opgaver skal have feedback inden klagefristen. Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Engelsk Forslag: Man har meget brug for feedback på første år og feedbacken skal tage udgangspunkt i de faglige mål. Det er et problem at der aldrig kommer evaluering af eksamen. Kan man forestille sig en gruppefeedback fra studerende til underviserne mht. eksamen? Der skal sondre mellem feedback og efterkritik. Feedback er en del af undervisningen og efterkritik er efter eksamen, dvs. når det hele er afsluttet. Der er gode erfaringer med at bruge feedback som en integreret del af undervisningen, også mellem studerende. Der er ingen formalisering om efterkritik, men man får det hvis man beder om det. Det er ikke altid de studerende der har mest behov for det der kommer til efterkritik. Feedback er inkorporeret i forbindelse med skriveøvelser eller workshops. Feedback kommer i nogle tilfælde fra instruktorer. Alle studerende har ret til feedback efter eksaminer. Der er ikke et ønske om at gøre det obligatorisk. Det skal være en integreret del af undervisningen, eks. feedback på små skriftlige opgaver. Man skal kunne få feedback hvis man ønsker det.

9 Tysk og Romanske Sprog Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Semiotik og Lingvistik Ingen systematisk viden om UFU ens feedback-kultur, men der er et ønske om at få diskussionen i gang. På Nordisk gives efterkritik hvis den enkelte studerende ønsker det. Feedback er integreret i undervisningen i Oplevelsesøkonomi. En del undervisere famler i blinde mht. feedback og efterkritik. Der efterspørges et katalog over gode feedbackformer til underviserne. Ønsker ikke en generel politik, men studerende har altid ret til feedback og efterkritik om eksaminer I flere fag gives der også feedback på opgaver, synopser og udkast. For flere fag er individuel feedback også skrevet ind i timeregnskab. Side 9/12 Enkelte af studenterrepræsentanterne ønsker at feedback integreres i al undervisning samt at i det mindste alle studerende der dumper bliver tilbudt efterkritik. De studerende foreslår ligeledes at feedbacken og efterkritikken koncentreres i de første år af uddannelsen og at al feedback tager udgangspunkt i hvorledes man opfylder studieordningens krav. Nævnet indstiller at der udarbejdes et katalog over hensigtsmæssige feedback- og efterkritikformer. Dette katalog skal være tilgængeligt på undervisermetro således man kan opsøge gode forslag til feedback. Nævnet henstiller ligeledes til at der kommer en afklaring af hvordan feedback og efterkritik skal indgå i timeregnskabet i fremtiden. 7. PC ved forberedelse til mundtlige eksaminer Studienævnet diskuterer brug af PC i forbindelse med forberedelse til mundtlige eksaminer. Mange studerende har deres notater på computere og ikke i printet form. De ønsker derfor ikke at skulle printe notaterne i forbindelse med eksaminer. Da PC ere ikke er tilladt i forbindelse med forberedelsen (hvis det ikke klart er angivet i studieordningen) er print på nuværende tidspunkt eneste mulighed for at kunne medbringe notater i forbindelse med forberedelsen. Hos Teologi har studerende mulighed til at tage computer med til forberedelse. Nævnet diskuterer brugen af PC ved forberedelse til mundtlige eksaminer: Nordisk har praktiseret at studerende kan medbringe computere til mundtlige eksaminer og har samme erfaringer som Teologi. Man kan ikke hente meget hjælp ved at tage kontakt til omverdenen under forberedelsen. Man kan ikke tage et helt semesters læring ind på en halv times forberedelse. Der er et ønske om at man skal følge med tiden. Studerende har i dag også elektroniske bøger hvilket betyder at de også skal printe dem hvis det nuværende system fortsættes. Det skal være tilladt at bruge PC er til forberedelsen, men det skal gøre klart at kontakt med omverden er eksamenssnyd.

10 Skal det være tilladt at bruge PC/mac/tablets i forbindelse med mundtlig eksamen og ønsker Nævnet at der udarbejdes en generel regel der gælder fra S2014 og omfatter alle med mindre studieordningerne eksplicit forbyder hjælpemidler og notater samt at de studerende selv har ansvar for funktionaliteten af deres computere? Side 10/12 Stemmeberettiget: 18 Ja: 18/Nej: 0 Nævnet ønsker en generel regel og Studienævnssekretæren udfærdiger forslag der kan vedtages på det kommende studienævnsmøde. 8. Godkendelse af undervisningsplaner for E2014, herunder også undervisningsplaner for EVU Nævnet godkender de midlertidige undervisningsplaner for E2014. Det sikres dermed at det forelagte kursusudbud gør de studerende i stand til at leve op til studieordningernes krav. Nævnet tager forbehold på at den endelige oprettelse af hold og kurser er afhængig af antal tilmeldte. Nævnet godkender de foreløbige planer. 9. Studieordninger Dekanatet er i færd med at udfærdige et Hyrdebrev 2 med ekstra krav til nyeste studieordninger for Det forventes at Hyrdebrev 2 vil indeholde: krav til beskrivelse af hvorledes ældre studieordninger lukkes efter et givent tidsrum krav til skærpelse af førsteårsprøven således den omfatter alle 60 ECTS på første år Nævnet forholder sig kritisk til kravet om at førsteårsprøven skal indeholde alle 60 ECTS på første år og mener også at Fremdriftsreformen vil overflødiggøre denne regel. Studielederen tager kritikken om Førsteårsprøven med videre og dekanatet har efterfølgende udskudt eventuelle tiltag vedr. Førsteårsprøven til senere studieordningsrevisioner. 10. Studieordningsændring fra SEMLING SEMLING ønsker Nævnets godkendelse af en henstilling til Dekanatet om at genoverveje en afvist studieordningsændring. SEMLING finder at studienævnssekretærens note til Dekanatet ikke er i overensstemmelse med Nævnets holdning og at noten har haft betydning for dekanatets afgørelse. Den tidligere fremsendte note lyder således: Dette ønske er i modstrid med Dekanatets ønske om profilfag. På Studienævnsmødet d. 18. december 2013 indstillede Nævnet denne ændring til vedtagelse hos

11 dekanatet på trods af at enkelte medlemmer indvendte at ændringen vil være en afskaffelse af profilfag for Lingvistikstuderende. Side 11/12 Diskussion: SEMLING finder at noten kan have indflydelse på Dekanatets holdning. Enkelte medlemmer fastholder at kommentaren er i overensstemmelse med diskussionen i Nævnet. Ønsker nævnet at fremsende forslaget endnu engang, dvs. de forslag som tidligere har været godkendt af Nævnet, men denne gang uden noten. Stemmeberettigede: 18 Ja: 7/Nej: 2 Nævnet ønsker at genfremsende SEMLINGs ønsker om ændringer til Dekanatet. 11. Alternativ prøveform til Phonetics and Phonology SEMLING s UFU ønsker, at tilbyde en alternative prøveform til kurset Phonetics and Phonology på Linguistics BA og BA-Tilvalg. En række studerende (observatører) fra SEMLING deltager i diskussionen bl.a. for at sikre at de fortsat kan afvikle eksamen i Phonetics and Phonology i henhold til deres studieordning. Dvs. de studerende ønsker ikke den alternative prøveform. Ønsker Nævnet at tilbyde en alternativ prøveform til eksamen i Phonetics and Phonology således at de studerende kan vælge mellem den prøveform der fremgår af deres studieordning og den alternative eksamensform? Stemmeberettigede: 18 Ja: 15/Nej: 0 Nævnet tilbyder en alternativ prøveform til Phonetics and Phonology. Underviseren skal indhente de studerendes underskrifter der ønsker at afvikle den alternative prøveform. 12. Studieordningsændringer fra Dramaturgi På grund af uheldige omstændigheder har Dramaturgi ikke fået fremsendt alle Studieordningsforslag i forbindelse med Nævnets tidligere behandling af Studieordningsrevisioner. Nævnets kommentarer til de fremsendte forslag er overdraget til Dramaturgi og Nævnet tiltræder de forelagte studieordningsændringer. 13. Orientering

12 13.1 Information til og fra Studieleder Side 12/12 Der kommer ny politik for undervisningsevaluering. Politikken fremsendes i forbindelse med næste måneds studienævnsdagsorden. Den gældende politik på IÆK skal revideres og det bliver drøftet på et kommende møde Revideret afstemningsprocedure 13.3 Revideret vejledning til lægeerklæringer 14. Evt Alt.udvalg Tidligere Nævnsmedlem Claus Bossen har henledt Nævnets opmærksomhed på Lone Koefoed Hansen og Peter Lauritsens alternative udvalg til Morten Østergaards relevans -udvalg. Nævnet ønsker at inviterer Lone Kofoed Hansen til et kvarters oplæg.

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.09.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 Der indkaldes til møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2007 Referat fra sidste møde godkendt

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Overgangsordninger for kurser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Overgangsordninger for kurser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Overgangsordninger for kurser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Der laves overgangsordning for et kursus, hvis kurset nedlægges eller der foretages væsentlige ændringer i eksamensformen mv. For alle

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag.

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag. Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: majuhl@hist.sdu.dk 17. september 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie torsdag den 20. august

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent)

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent) Møde den: 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen og Mikkel Lund.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 10. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag d. 6. november, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Tidspunkt: torsdag d. 6. november 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration,

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 5. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 20. maj 2015 Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard (fra pkt. 4), Lisbeth Haastrup, Sven-Erik Holgersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4:

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4: Studienævnsmøde den: 12.12.2012 kl. 09.00-11.30 Sted: Kasernen - Forskerhuset Deltagere: Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 02-2008 Dato: 11. januar 2008 Sted: Kolding, lokale 2.51 Mødet påbegyndt kl.: 9.20 Mødet afsluttet kl.: 11.00

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 24. oktober 2007 kl. 18.30 21.00 (Morten klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Marina Lund - afbud Liselotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen.

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen. STUDIENÆVNET Referat af 1.møde i studienævnet ved institut for uddannelse og pædagogik tirsdag den 7. februar 2012 kl. 12-14.30 I mødet deltog VIP-repræsentanter: Søs Bayer (pædagogisk antropologi), studienævnsformand,

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 014-0014/14-4761 Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 Deltagere: Signe Hørby Aller, Leo Catana, Gerd Christensen, Maja Brandenhoff Hansen, Klaus Bruhn

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere