Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport 2. semester, BP2:"

Transkript

1 Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 19.1 Projekttitel: Motivation til frivillighed Projektvejleder: Lars Petersen Gruppenr.: 9 Fulde navn Studienr. Amalie Helmbo Hansen Pernille Dyrholm Sheila Rasmussen Sofie Withøft Hansen Sonja Theresa Udengaard Christensen Stine Lynge Mathisen Anslag i alt (eksklusiv bilag): Sideomfanget af projektrapporten, afhænger af gruppestørrelsen og skal være: sider hvis der er 2-3 medlemmer i gruppen, sider hvis der 4-5 medlemmer i gruppen, sider hvis der er 6-7medlemmer i gruppen og sider hvis der er 8 medlemmer i gruppen. Fraviger projektrapporten overstående sideomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven. Bilag indgår ikke i sideomfanget. Siderne er normalsider, med 2400 anslag pr. side. 1 af 80

2 Fastholdelse af frivillige 2 af 80

3 Indholdsfortegnelse 1. Emne Problemfelt Afgrænsninger Problemformulering Arbejdsspørgsmål Projektdesign Klarlægning af Folkekirkens Nødhjælp og Nutid Folkekirkens Nødhjælp En af underafdelingerne i Nødhjælpens Ungdom, Nutid Metode Tværvidenskabelig tilgang Metodologi Vidensproduktion Brug af case Metodisk tilgang og kvalitetsvurdering af empiri Spørgeskemaundersøgelser Observationsstudier Interviews Hvorfor har vi brugt den narrative analytiske tilgang? Opsummering af metode Begrebsafklaring Frivillighed Frivilligt arbejde Motivation Flyvskhed Teori Velfærdsstaten, der blev til konkurrencestaten Motivation og engagement (de frivillige selv og organisationerne) Den tredje idealtype Frivillig koordinering, strukturering, ledelse Frivillig koordinering og struktur Strukturel fastholdelse af de frivillige Magtstrukturer - Peter Bachrach, Morton Baratz og Steven Lukes Opsummering af teori Kritik af teori Konkurrencestaten Idealtyper for frivillighed og Ulla Habermann Frivillig strategi, fastholdelse og struktur Magtteori af 80

4 8. Analyse Analyse af interviewpersonernes motivationsfaktorer Flygtighed Fleksibilitet Socialt sammenhold Engagement Selvrealisering og udvikling Individualisme og egoisme Altruistiske motiver Opsummering Analyse af strukturen i Nutid med udgangspunkt i lydhørhed over for den frivillige Opsummering af analyserne Diskussion Fordele og ulemper ved de ansættelsesændringerne i Nutid De tre løsningsforslag, der fremmer de frivilliges motivation Første løsningsforslag: Udvikling af en frivilligpolitik- og strategi Andet løsningsforslag: Tilføjelser til indhold i teammøderne Tredje løsningsforslag: Oprettelse af et nyt team, Idéteamet Opsummering af diskussionen Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Tidsskrifter Webadresser af 80

5 1. Emne Frivillighed og den frivillige sektor har en markant betydning, og får generelt meget opmærksomhed i det danske samfund. Der er stor fokus på at hjælpe omverdenen, og skabe et solidarisk samfund, hvor man hjælper de svage, hvilket ikke kun gælder inden for vores eget lands grænser, men i lige så høj grad i tredjeverdenslande (Boje, 2013:661). Men spørgsmålet er, om de nuværende udviklinger i samfundet, stemmer overens med, hvad den frivillige sektor kræver af deres frivillige? Og om udviklingen af frivilligheden afhænger af de frivillige organisationers handlinger, eller om det er de frivillige selv, der skaber den form for frivillighed, de ønsker at agere indenfor? 2. Problemfelt Vi har valgt at fokusere på frivillighed, da det er en vigtig del af det danske samfund. Dette kan fx ses, da begrebet den frivillige sektor, er blevet udviklet, og i dag fungerer som et supplement til den offentlige og den private sektor. Den frivillige sektor bliver også kaldt for den civile sektor, hvilket afspejler betydningen af borgerinddragelsen i det arbejde der udspiller sig her (Ibsen m.fl., 2008:9). Frivillighed foregår inden for forskellige områder, og er ofte repræsenteret af store organisationer som fx Folkekirkens Nødhjælp. Disse organisationer og frivillighed generelt er det, som Robert Putnam har forsøgt at definere, ud fra samfundets mængde af forskellige kapitaler. Han mener, at høj social kapital bidrager til et velfungerende samfund, og er med til at nedbringe kriminalitet, mistillid og korruption, og sikrer social deltagelse i politiske sager. Han definerer social kapital som træk ved en social organisation, som tillid, normer og netværk, der er med til at binde individerne sammen og dermed handle mere effektivt. Han mener at social kapital, og i hvor høj grad et samfund er i besiddelse af en høj social kapital, hænger sammen med dens socioøkonomiske forhold, som uddannelse, sundhedsforhold og økonomisk velstand (Boje, 2013: ). Det er altså i høj grad frivillighed, der er med til at binde et samfund sammen, og skabe sammenhængskraft mellem borgerne. Dette betyder samtidig også, at man må forvente, at udviklingen af nye statstyper, har indflydelse på frivilliges værdier. Da den danske statstype har ændret sig fra en velfærdsstat, til en konkurrencestat, vil vi derfor undersøge om dette påvirker den frivilliges motivationsfaktorer til at tilslutte sig en frivillig organisation. Det er denne motivation, vi 5 af 80

6 ønsker at undersøge for at klarlægge de frivilliges tilhørsforhold til det frivillige arbejde. I den forbindelse klargøres, hvilke udfordringer der kan eksistere mellem de frivillige og den frivillige organisationen i konkurrencestaten. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en case, hvormed vi vil afdække de valgte problemstillinger, og herudfra drage paralleller til samfundsmæssige tendenser inden for frivilligheden. Den valgte case er den frivillige café, Nutid, der hører under Folkekirkens Nødhjælps underafdeling Nødhjælpens Ungdom. Vi har gennem kontakt til Nutid, fundet frem til, at caféen har oplevet en række kommunikative og strukturelle problemer i forhold til de tilknyttede frivillige. Vi vil undersøge, hvad der ligger bag problematikkerne, som Nutid oplever, og samtidig forsøge at finde frem til løsninger, der kan afhjælpe caféen. Det vil i denne sammenhæng være centralt at undersøge, de frivilliges motivation for at være frivillig i Nutid, for med disse svar at finde ud af om der eksisterer et fælles grundlag blandt dem. På den måde vil det blive gjort synligt, hvilke værdier og aspekter af det frivillige arbejde, man skal prioritere for at fastholde nuværende frivillige. Her bliver det samtidig relevant at analysere den nuværende organisationsstruktur, for at kunne klarlægge, om strukturen kan optimeres, så man fremmer et bedre og mere stabilt team af frivillige. Den problematik der findes i Nutid, er opstået da mange af de frivillige ikke opfylder Nutids krav. Disse krav udspecificeres i den frivilliges kontrakt, hvilket bl.a. indebærer, at tage tre vagter om måneden (bilag 1, 10:15). Denne problematik vil vi gerne kortlægge, ved at undersøge grunden til, hvorfor de frivillige har valgt at være frivillige. Har de frivillige valgt Nutid, for at udvide deres netværk, få ekstra fyld til CV et, eller skyldes det et behov for et fast holdepunkt, hvor de føler de er til nytte over for andre mennesker? Er der en forenelig sammenhæng mellem frivillighed i dag, og den måde mennesket, gennem konkurrencestatens rammer, lever på? 2.1. Afgrænsninger I vores projekt undersøger vi de frivillige bag baren i Nutid. Der tages ikke videre stilling til de andre afdelinger i caféen (som HR-, PR-, Event- og Økonomiteamet og Ledergruppen), da det beskrives via vores interview med studentermedhjælperen Gitte, at der særligt er et problem med at få de frivillige i baren til at dække vagtplanen (bilag 1, 18:09). Dette betyder, at vi beskæftiger os med en bestemt slags frivillige. Formålet med de frivilliges arbejde (at skabe profit i caféen) hjælper nødlidende, som de frivillige ikke selv er i kontakt med - 6 af 80

7 modsat frivillige i fx idrætsforeninger, hvis arbejde udspiller sig i tæt kontakt med de mennesker, som arbejdet er rettet mod. Et af karakteristikaene bag de frivillige, der undersøges i Nutid, er at de primært tilhører en yngre målgruppe. Derfor skal vores projekt, og særligt vores løsningsforslag, rettes mod den yngre befolkningsgruppe. Nutid er en dansk café, det betyder endvidere, at vi har afgrænset os til kun at undersøge danske frivillige Problemformulering Hvordan sikres fastholdelse af frivillige i en frivillig organisation som Nutid i den danske konkurrencestat? Arbejdsspørgsmål 1. Hvilke motivationsfaktorer er der at finde hos de frivillige i Nutid? 2. Hvorledes påvirker den gældende struktur i Nutid, lydhørheden over for de frivillige? 3. Hvilke organisatoriske forudsætninger skaber konkurrencestaten, for at optimere fastholdelsen af de frivillige? 7 af 80

8 2.3. Projektdesign Hvordan sikres fastholdelse af frivillige i en frivillig organisation som Nutid i den danske konkurrencestat? Frivillighed i konkurrencestaten Fastholdelse af frivillige i Nutid Hvilke motivationsfaktorer er der at finde hos de frivillige i Nutid? Hvorledes påvirker den gældende struktur i Nutid, lydhørheden over for de frivillige? Hvilke organisatoriske forudsætninger skaber konkurrencestaten, for at optimere fastholdelsen af de frivillige? Med afsæt i Lesley Hustinx og Frans Lammertyns teori om frivillige idealtyper, samt Ulla Habermanns analyse af frivillige, vil vi se på, hvilke motivationsfaktorer der er gældende for de frivillige i Nutid. Vi tager her udgangspunkt i forskellige teorier om struktur og ledelse af frivillige organisationer, samt Peter Bachrach, Morton Baratz og Steven Lukes teorier om magtstruktur. Disse skal forsøge at belyse, hvordan lydhørheden i Nutid er et produkt af strukturen og de frivilliges indgangsvinkel til Nutid. Vi har her forsøgt at sammenligne forskellige fastholdelses strategier, med vores analyse af de frivilliges motivation, og sat disse i forhold til samfundsdiskursen der indbefatter konkurrencestaten Vi har gennem en analyse af vores interviewpersoner, fundet frem til, at de frivillige i Nutid, i højere grad er motiverede ud fra den refleksive/ny frivillige idealtype, frem for af den arbejdsmarkedsorie nterede idealtype, der ellers inkludere konkurrencestatens forudsætninger. Analysen af Nutids struktur set fra de barfrivilliges synspunkt, samt fra ledelsens synspunkt har vist, at der er en vis uoverensstemmelse mellem de forventninger, Nutid har til de frivilliges deltagende aktivitet, og de (overvejende) refleksive frivilliges egne muligheder og behov for at deltage aktivt. 8 af 80 Vi har erkendt, at konkurrencestaten ikke direkte har påvirkning på de frivillige, men derimod på de frivillige organisationer bl.a. gennem ændringer til virksomhedsprægede forhold i Nutid. Derudover har vi udarbejdet tre løsningsforslag til Nutid, der skal afhjælpe deres problem med at fastholde frivillige i Nutid.

9 3. Klarlægning af Folkekirkens Nødhjælp og Nutid I det følgende afsnit vil vi klarlægge baggrunden for den case vi undersøger, ved at redegøre for historien og opbygningen i Nutid. Herudover redegøres for moderorganisationen, Folkekirkens Nødhjælp, og dermed organisationens formål med arbejdet og værdierne bag den frivillige café som undersøges Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp (FKN) er grundlagt af den danske folkekirke. Organisationen er en del af det internationale samarbejde ACT (Action by Churches Together), som er en af verdens femte største NGO'er, og samtidig den største inden for nødhjælps- og udviklingsarbejde. ACT arbejder især med, at forbedre forholdene for mennesker, der udsættes for krise-/katastrofesituationer som naturkatastrofer og krig (Noedhjaelp.dk: Om os: Hvem er vi, set d ). Dette gør man ved at helbrede og lindre nød, opbygge institutioner og opdrage til demokrati. FKN s overordnede formål er, at forbedre forholdene for verdens fattigste, hvorfor FKN opererer meget i bl.a. Asien, Afrika, Mellemøsten og Latinamerika (Noedhjaelp.dk: Om os: Hvem er vi, set d ). Organisationen er selvstændig, og arbejdet finansieres ved indsamlinger, bidrag fra private, virksomheder, forskellige fonde m.fl. (Noedhjaelp.dk: Om os: Hvem er vi, set d ). Ifølge FKN, kan man afhjælpe fattigdom gennem nødhjælp, men man kan ikke stoppe det. Det er gennem udviklingsarbejde, hvor man arbejder med hjælp til selvhjælp, at man bl.a. kan stoppe fattigdom i det lange løb. Her hjælpes de fattige til at erhverve sig kompetencer, der øger deres chancer på fx arbejdsmarkedet. Fortalerarbejde 1 er ligeledes med til at sætte fokus på de fattiges dårlige vilkår, og forsøger at ændre på strukturer i et givent samfund, for at fremme humanitære rettigheder (Noedhjaelp.dk: Om os: Globalt og lokalt, set d ) En af underafdelingerne i Nødhjælpens Ungdom, Nutid Nutid hører, som café, under organisationen FKN, og endvidere under ungdomsafdelingen for FKN, kaldet Nødhjælpens Ungdom (NU). Nutid er en nonprofit drevet café, der ligger på Sct. Pederstræde i København K. Caféen åbnede d. 14. september 2012, og har siden da haft stigende 1 Fortalerarbejde skal forstås som den støtte, FKN giver mennesker i fattigdom ved at tale for demokrati og menneskerettigheder, og dermed håndhæve den enkeltes rettigheder. Dette er værdier, der er forsøgt videregivet i de samfund, hvor FKN optræder (Noedhjaelp.dk: Om os: Globalt og lokalt, set d ). 9 af 80

10 succes (bilag 1, 26:58). Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi, at gennemsnitsalderen i Nutid ca. er 24 år, og at de fleste frivillige (20 ud af 30) er studerende i hverdagslivet (bilag 2, spørgeskemaundersøgelse, svar på spørgsmål 1 (Hvad er din alder?) og 4 (Hvad er din nuværende beskæftigelse?). Nutid blev startet af en gruppe unge mennesker, der besluttede sig for at forsøge at skabe en frivillig café på linje med andre frivillige caféer såsom Mellemrummet (Mellemfolkeligt Samvirke). Før Nutid startede op, lå der en genbrugsbutik i lokalerne, som også hørte under FKN, men da denne havde økonomiske problemer, blev den lukket. Nu stod man med tomme lokaler, og dermed så man muligheden for at starte et nyt projekt. Nutid er opbygget således, at der øverst i hierarkiet er Ledergruppen. Ledergruppen kendetegnes som en slags bestyrelse, hvor repræsentanterne på demokratisk vis bliver valgt ind i denne gruppe. Men som udgangspunkt er medlemmerne af Ledergruppen de tilbageværende bagmænd, der var med til at starte Nutid op, og ud over disse er der en repræsentant fra hver underafdeling i Nutid. Sidestillet med Ledergruppen har FKN ansat en studentermedhjælper, som er ansvarlig for den daglige drift af Nutid. Studentermedhjælperen er ansat til 7,5 timer om ugen, men bruger langt mere tid, og kan derfor også anses som frivillig (bilag 1, 01:18). Under Ledergruppen og studentermedhjælperen findes på nuværende tidspunkt fem underafdelinger/-teams. Disse fungerer sidestillet med hinanden, og indbefatter PR-afdelingen, HRafdelingen, Eventteamet, Barteamet og Økonomiteamet. PR-afdelingen står for al reklame og promovering af Nutid; det er her der bliver gjort opmærksom på kommende begivenheder og anden kontakt med omverdenen. HR-afdelingen stod, indtil for nylig, for al kontakt med og etablering af nye frivillige, samt håndteringen af de frivilliges opstartsforløb. Nu står de udelukkende for at arrangere sociale aktiviteter for de frivillige. Derudover er der Barteamet, som er opdelt i fire underteams. Disse underteams har hver især en supervisor, der er ansvarlig for koordineringen af teamet og ansættelser af nye frivillige og har ansvar for ca. ti frivillige (bilag 1, 04:04). Slutteligt findes Økonomiteamet der i tæt samarbejde med den regnskabsansvarlige i FKN, der holder styr på Nutids overordnede årsregnskab og koordinering af økonomien (bilag 1, 08:13 samt bilag 3). Mindre beslutninger, bliver truffet i de individuelle teams, uden Ledergruppen eller med studentermedhjælperens samtykke, mens større beslutninger om visioner, værdier og strategier 10 af 80

11 bliver truffet af Ledergruppen. De individuelle teams har dermed meget ansvar, og et frit rum, til selv at skabe Nutid som de frivillige ønsker (bilag 1, 06:54). Nutid har siden opstarten i 2011, oplevet en konstant økonomisk fremgang, og stigende interesse fra både brugerne af caféen og antallet af frivillige, der ønsker at arbejde i Nutid. Dette har skabt en del kommunikative og koordinerings vanskeligheder for Nutid, da bl.a. HR gruppen ikke har været i stand til, at tage lige godt hånd om alle barfrivillige. Derfor er der langsomt kommet en laissez faire holdning til at tage tre vagter om måneden, hvilket er pålagt de frivillige bag baren. Dette har man forsøgt ændret ved en omstrukturering af rekrutteringsprocessen (bilag 1, 18:09). Før var rekrutteringsprocessen opbygget således, at de interesserede blev inviteret til et informationsmøde på Nutid, hvor en HR-medarbejder holdte et oplæg omkring Nutid. Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål, og til sidst skrev de interesserede under på en frivilligkontrakt. Efterfølgende sørgede HR-afdelingen for at kontakte de opskrevne, og sætte dem på deres første vagt. Dette var som regel med en erfaren frivillig, som kunne sørge for oplæringen. Denne proces viste sig dog meget uholdbar, da kvaliteten af de frivillige der blev rekrutteret til informationsmøderne var meget svingende, samt at den efterfølgende første vagt, ikke altid kom til at foregå sammen med en erfaren frivillig, og derfor foregik der ikke altid en decideret oplæring. Når de frivillige ikke fik tilstrækkelig oplæring og introduktion, mistede de ofte interessen for, at være en del af Nutid, og det førte til problemer med at udfylde vagtplanen (bilag 1, 15:01). Derfor har Nutid foretaget en omstrukturering i rekrutteringsprocessen gældende fra april Denne omstrukturering omfatter, at de interesserede frivillige i første omgang indsender en motiveret ansøgning. Supervisorerne i de forskellige teams gennemgår disse ansøgninger, og indkalder de frivillige der findes relevante til en jobsamtale. Hvis ansøgeren og supervisoren opnår enighed om ansættelse, bliver ansøgeren tilknyttet en buddy, der står for at bistå den nye frivillige i oplæringsprocessen. På den måde bliver den frivilliges opstart i Nutid altså mere struktureret, og der er ikke samme risiko som før, for at den nye frivillige bliver sat forkert ind i arbejdet, eller bliver tabt pga. manglende struktur. En anden fordel ved den nye rekrutteringsproces er, at hvis den frivillige på noget tidspunkt ikke lever op til sin kontrakt, så har supervisorerne mulighed for at indkalde til samtale, og følge op på de aftaler, der blev indgået under jobsamtalen (bilag 1, 20:23). 11 af 80

12 Man kan således se en bevægelse fra en organisation, der er kendetegnet ved en løs struktur og svage autoriteter til en struktur, der i højere grad er præget af den private sektors struktur, hvilket er tendenser, der kan være forårsaget af værdierne i konkurrencestaten (se skema over idealtyper i teoriafsnittet, under kategorien organisationen ). Vi vil uddybe disse tendenser løbende i projektet. Når man indgår i et team i Nutid, forventes det, at man deltager i teammøder, hvor man opdateres om ændringer i caféen og eventuelle målsætninger drøftes. I hvert barteam holdes der en gang om måneden et teammøde, hvor vagtplanen fastlægges for den kommende måned. Nutid holder også to gange om måneden nogle uformelle arrangementer for de frivillige, som de kalder frivillige hyggeaftener, her er der fokus på, at de frivillige kan samles, spille spil og lære hinanden at kende (bilag 1, 23:33). Ud over de arrangementer der bliver holdt kun for de frivillige, er der også events og arrangementer der fast hver måned bliver afholdt for gæsterne på Nutid. Det indbefatter bl.a. Fri Scene, hvor man kan få lov at stille op som et skjult talent. Heraf ses fx Open Mic, hvor komikere, poeter og andre kunstner, kan afprøve deres materiale foran et publikum. Derudover er der en række uformelle arrangementer såsom salsaaften, øl- og vinsmagning, loppemarked og lignende. Der har særligt været en stigende interesse fra Nutids gæster, om at få flere arrangementer af denne karakter, og Nutid lægger derfor mange kræfter i, at sørge for at de bliver afholdt. 4. Metode Dette afsnit skal være med til at give et indblik i de overvejelser, der er blevet gjort ang. valg af metodiske tilgange. Samtidig skal det klarlægge hvordan de metodiske tilgange hænger sammen, og vurdere kvaliteten af projektets resultater Tværvidenskabelig tilgang Studieordningens krav til dette 2. semesterprojekt var, at vi skulle arbejde tværvidenskabeligt. Dette har vi valgt at gøre ved at inddrage de tre discipliner sociologi, politologi og virksomhedsstudier (som vi dog ikke er blevet undervist i). Sociologi begrænser sig til at undersøge individet som frivillig; politologi begrænser sig til at undersøge projektet problemstilling på et statslig niveau med magtstrukturer; virksomhedsstudier begrænser sig til at undersøge organisationsteoretiske faktorer. Sociologi kommer til udtryk i vores teoriafsnit omhandlende motivationsfaktorer for frivillige. 12 af 80

13 Politologi kommer til udtryk i vores brug af begrebet konkurrencestaten og teorierne om magt. Virksomhedsstudier kommer til udtryk i teoriafsnittet omhandlende strukturering og organisering af en frivillige organisation. Sociologiske og politologiske teorier og begreber bruges i vores to analyser og teorier fra virksomhedsstudier, politologi og sociologi bruges i diskussionen. Med information fra de indsamlede interviews, så vi det nødvendigt at udarbejde en tredje idealtype, den arbejdsorienterede idealtype af frivillige. Denne tredje idealtype er udarbejdet på baggrund af dele af vores sociologiske teori omhandlende de to idealtyper: den refleksive og den kollektive, men samtidig afspejler den, den frivillige der opererer i en konkurrencestat. Dermed blev vores teori om denne idealtype påvirket af politologisk teori. Med denne baggrund vil vi derfor argumentere for, at vi arbejder interdisciplinært. Idealtypen bliver nemlig brugt i første analyse til at anskue de frivillige, som vi har interviewet. Altså har vi arbejdet interdisciplinært, fordi vi har taget udgangspunkt i en disciplin (sociologi) og videreudviklet teorier i en anden disciplin (politologi) (Enevoldsen:2012:31-36) Metodologi Vi har gennem vores projekt synliggjort, hvilke motiver man må fokusere på, for at fastholde frivillige i en frivillig organisation. Dette har vi gjort ved at tage udgangspunkt i egne analyser af det indsamlede empiriske materiale, hvilket afspejler en induktiv analysestrategi. Men da vi ikke fandt dette tilstrækkeligt, har vi herefter inddraget teori som vi fandt relevant, for at forklare hvad der bestemmer motiverne bag frivillighed, og hvordan man som organisation imødekommer disse bedst. Vi har altså søgt at belyse bagvedliggende mekanismer på de fænomener, der optræder i empirien. Ved at inddrage dette led, ændres analysestrategien til abduktion (Olsen m.fl., 2013: ). Egentlig startede vi med at have et ønske om, at arbejde induktivt, men da vi ikke fandt de svar, vi ønskede gennem den indsamlede empiri, valgte vi løbende at inddrage teori, som kunne komplementere dette. Derudover har vi primært brugt en kvalitativ analysestrategi, hvilket også betyder at generalisérbarheden af resultaterne, ikke har været det grundlæggende formål med undersøgelsen, men derimod har ønsket været at udlede generelle pointer ud fra den inddragede case og den udarbejde idealtype (Olsen m.fl., 2013: ) Vidensproduktion I vores vidensproduktion benytter vi os af flere forskellige tilgange. Det gør vi for, at kunne besvare vores problemformulering på den bedste måde. I vores afsnit om frivillighed i Danmark og afsnittet 13 af 80

14 om Nutid, bruger vi derfor en deskriptiv tilgang, for på den måde bedst muligt at kunne afdække konkret viden (Olsen m.fl., 2013:188). I vores analyseafsnit, hvor vi behandler den indsamlede empiri, og forsøger at give et bud på, hvilke motivationsfaktorer de frivillige har i Nutid, samt hvordan strukturen er med til at påvirke den magt der udspiller sig i Nutid, bruger vi en eksplanativ tilgang. Det gør vi, fordi vi søger at forklare årsagssammenhænge mellem, hvilken motivation de frivillige har, og hvordan det kan påvirke Nutid (Olsen m.fl., 2013: ). Ligeledes er der årsagssammenhænge mellem, hvordan den frivillige er, og hvordan de kan blive påvirket af strukturen, og magten den skaber. I vores sidste afsnit, hvor vi diskuterer konkrete løsningsforslag på problemerne i Nutid, bruger vi en eksplorativ tilgang, fordi vi vil forsøge at give forskellige bud på, hvad Nutid konkret kan gøre for at optimere deres struktur for at sikre trofaste og glade frivillige (Olsen m.fl., 2013: ) Brug af case Vi har i vores projekt valgt at gøre brug af en case. Dette har vi valgt, da en case kan være behjælpelig med at simplificere et abstrakt spørgsmål, samt bidrage med eksempler på en generel samfundstendens (Olsen m.fl., 2013:152). Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i en frivillig café (Nutid), da vi gerne vil undersøge, hvad der motiverer frivillige generelt i samfundet. Ved at tage udgangspunkt i Nutid, kan vi undersøge, hvad der motiverer Nutids frivillige og derved udlede generelle tendenser om frivillige i Danmark. Da Nutid stadig er en forholdsvis ny café, omkring de to år, kan man argumentere for, at vores brug af Nutid giver et vagt, eller anderledes billede af frivillighed, end hvad vi kunne have fået hos fx FKN s ældre foreninger. Her ville udfaldet af frivillige muligvis være anderledes. Samtidig med det, kan det formodes, at de frivillige ikke ville fremstå lige så flyvske, hvis caféen havde været etableret i længere tid. Vi kan derfor kritisere vores case for at være et nyt projekt, der kan give os et forkert billede af frivillige i dag Metodisk tilgang og kvalitetsvurdering af empiri I følgende afsnit gennemgås den metodiske tilgang af vores empiri i projektet. Heraf følger spørgeskemaundersøgelser, observationsstudier, interviews og brug af narrativ analyse. Sideløbende vil vi kvalitetsvurdere vores empiri. 14 af 80

15 Spørgeskemaundersøgelser I arbejdet med casen har vi indledningsvist valgt at undersøge de frivillige i Nutid via spørgeskemaundersøgelser. Dette kvantitative element i vores projekt skulle give os et generelt indblik i, hvem de frivillige er. Således ville spørgeskemaundersøgelserne vise tendenser, som kunne være interessant viden for os i et videre forløb, hvor vi ønskede at gennemføre kvalitative interviews. Spørgeskemaundersøgelserne hjalp os til at finde frem til vores interviewpersoner, hvilket var det primære formål med disse (Olsen m.fl., 2013:227). De hjalp endvidere med at vise generelle tendenser, som vi ikke ville have haft indblik i, hvis vi udelukkende skulle have baseret vores projekt på kvalitativ empiri, i form af interviews og observationsstudier. Der var 31 ud af personer, der arbejder på Nutid, som svarede. Antallet af de frivillige tager et stort spring altså 60 til 80 fordi der er 60 frivillige bag baren, men ca. 80 frivillige i alt (bilag 1, 18:09). Da vi lavede spørgeskemaundersøgelsen, ønskede vi, at undersøge frivillige inden for de forskellige teams. Men da undersøgelsen var afsluttet, besluttede vi os for udelukkende, at fokusere på de barfrivillige, da problemerne i caféen primært var udledt fra disse teams. Derfor er resultatet af spørgeskemaundersøgelserne også præget af den resterende del af Nutids frivillige. Men da vi stort set ikke har valgt at gøre brug af spørgeskemaundersøgelsernes resultater i projektet, mener vi ikke, at dette kan få en betydning, eller konsekvens for kvaliteten af vores projekt. De resultater, som vi bruger (såsom aldersgennemsnit mm.) mener vi er brugbare, da disse er helt faktuelle informationer, som ikke illustrerer personlige holdninger. På den ene side, kan det menes, at spørgeskemaundersøgelserne giver os mulighed for, at generalisere om Nutids frivillige, da 39 % af de frivillige besvarede vores spørgeskemaundersøgelse, og at denne store andel dermed kan menes, at repræsentere de resterende frivillige (der ikke besvarede undersøgelsen). På den anden side kan det menes, at spørgeskemaundersøgelserne ikke giver os mulighed for at generalisere, fordi man kan argumentere for, at det måske kun er én bestemt slags frivillig, der har valgt, at deltage i undersøgelsen Observationsstudier Vi har valgt at gøre brug af observationsstudier i vores undersøgelse af Nutid, fordi de skal hjælpe os til at forstå arbejdet i caféen. For vores projekt er det interessant at se, hvordan stemningen er blandt de frivillige (Olsen m.fl., 2013:223). 15 af 80

16 Vi udarbejdede flere observationsstudier i vores undersøgelse af Nutid. Heraf observerede vi bl.a. passivt caféen og baren, og aktivt hjalp vi til bag baren i arbejdet som frivillig. Disse observationsstudier har dog ikke vist sig relevante for vores videre arbejde. Dog har vores passive observationsstudie af et teammøde vist sig at være interessant for vores projekt. Vi valgte at lave observationsstudiet til teammødet, fordi vi ønskede at opleve stemningen i de frivillige teams. Stillede nogle sig i baggrunden, og forsøgte at komme uden om de tre obligatoriske vagter? var der grupperinger? Eller snakkede alle sammen? Hvordan var det umiddelbare forhold til den daglige leder og supervisoren osv. Når man foretager observationsstudier, er det vigtigt at være bevidst om, hvilken rolle man selv indtager i situationen, da man bevidst eller ubevidst kan påvirke den/de observerede i en bestemt retning eller til en bestemt handling (Raudaskoski m.fl., 2010:88). Observanten sad med rundt om bordet, men deltog ikke aktivt på noget tidspunkt, eller sagde noget. Det kan diskuteres, om det var en dårlig beslutning, da det kan have påvirket de frivillige, til at agere på en anden måde, end hvad de ellers ville have gjort, fordi de synes det var mærkeligt, at der sad en ved bordet, der ikke deltog i samtalen. Man kunne i stedet have siddet i et hjørne af rummet, så man klart indikerede, at man ikke skulle være en del af mødet, men kun observere, og på den måde fjerne fokus fra en selv. Denne tilgang kan dog også medføre, at de observerede føler sig overvåget, og derfor bliver bevidste om deres opførsel. Vi har dermed især benyttet observationsstudiet til at give en gennemgående forståelse for de frivilliges arbejdsforhold både socialt og arbejdsmæssigt Interviews Det følgende afsnit vil klargøre vores fremgangsmåde i forhold til vores udførte interviews. Vi vil gennemgå vores valg af interviewpersoner og interviewform, udarbejdelse og brug af interviewguide og interviewkontrakt, brug af ansigt til ansigt-interviews, udførsel af informerende interviews med ledende frivillige, og livsverden interviews med barfrivillige, og interviewerens rolle Valg af interviewpersoner Vi har i vores projekt udvalgt de interviewede ud fra deres besvarelser i vores udsendte spørgeskemaer. Vores udvælgelse af disse interviewpersoner var hovedsageligt baseret på 16 af 80

17 forskelligheder. Vi ønskede at finde frivillige, der havde forskellige holdninger til caféen, for på den måde at få en nuanceret billede af den frivillige, der arbejder i Nutid. Derfor har vi set på, hvad de frivillige har svaret til spørgsmålene om, hvorfor de har valgt at arbejde på Nutid. Vi har set på spørgsmålet om, de opfylder deres kontrakt, og vi har kigget efter egen vurdering af deres arbejdsindsats. Vi havde ikke et stort udvalg af interviewpersoner, da der kun var få, der gav samtykke til at lade sig interviewe, men vi synes alligevel, at vi interviewede fire meget forskellige frivillige. Det er vigtigt at være bevidst om, at når man vælger nogle personer ud fra et spørgeskema, har man allerede en bestemt forforståelse af personen, og det kan have påvirket vores interview, og de spørgsmål vi stillede i en bestemt retning. Det kan også være, at vi i vores udvælgelse af interviewpersoner har overset nogen ellers relevante frivillige, da vi fra starten lagde os fast på, hvilke kriterier vi ville gå ud fra Interviewform Vi valgte at udføre semistrukturerede interviews. I denne form for interviews forløber interviewet som en interaktion mellem forskerens spørgsmål, hvoraf nogle er planlagte, og derved skrevet ned i interviewguiden på forhånd, og nogle afhænger af interviewpersonens svar (Brinkmann m.fl., 2010:36). Denne form sørgede både for, at vi ville komme igennem de ønskede områder, og skabte samtidig mulighed for spontan åbenhed over for ukendte informationer, som ville kunne give andre perspektiver på Nutid (Brinkmann m.fl., 2010:36). Vi mener, at denne interviewform fungerer bedst i vores undersøgelse, da vi som undersøgere ser nogle bestemte faktorer, som vi mener, kan påvirke de frivillige. Med de strukturerede spørgsmål sørger vi for at komme igennem disse faktorer. Med de ikke-strukturerede spørgsmål giver vi interviewpersonen mulighed for at vise os, at der også kan være andre påvirkende faktorer i problemet Udarbejdelse af interviewguide I arbejdet med vores interviews har vi arbejdet med to forskellige interviewtyper. Begge er opstillet i en teksttabel (Brinkmann m.fl., 2010:38). Denne skulle hjælpe os til at inddele vores strukturerede emner i bokse, således at interviewene ville foregå i en form for kronologisk rækkefølge, hvor hverken vi selv eller den interviewede ville blive forvirret undervejs. Endvidere skulle disse bokse hjælpe os til at sikre, at vi ikke overså, eller gik glip af vigtige informationer grundet et rodet 17 af 80

18 interview. Boksene opstillede forskerspørgsmål, som vi derefter omformulerede til dagligdags sprogbrug, altså dermed simple interviewspørgsmål, som ville kunne forstås af alle, da de relaterer sig til den interviewedes livsverden. Samtidig findes de simple interviewspørgsmål også i forskellige slags, da man både kan bruge indledende spørgsmål, opfølgende spørgsmål, sonderende spørgsmål, specificerende spørgsmål, direkte spørgsmål, projektive spørgsmål, strukturerende spørgsmål, tavshed og fortolkende spørgsmål (Brinkmann m.fl., 2013:41-42). Disse forskellige former for interviewspørgsmål bidrager med hver deres goder. Vi har i vores interview brugt lidt af dem alle. Vi har i alle interviews, med de frivillige i baren, begyndt med det indledende spørgsmål hvorfor startede du med at arbejde på Nutid?, for at de roligt kunne indlede en normal samtale, hvorfra der sker en progression. Således søgte vi også, at skabe trygge rammer omkring samtalen Interviewkontrakt Inden påbegyndelserne af vores interviews, udarbejdede vi en interviewkontrakt, så vi kunne indgå en aftale med interviewpersonen. Denne kontakt gav interviewpersonen mulighed for at kræve at gennemlæse transskriberingen, afholde projektet fra at blive udgivet på Roskilde Universitets Bibliotek, og mulighed for at blive anonymiseret via pseudonavn. Vi kan ikke give fuldkommen anonymitet, da interviewpersonernes baggrund er relevant i vores projekt, og det derfor er gennemskueligt hvem de frivillige er, hvis man har kendskab til Nutid i forvejen. Derfor tilbød vi netop kun anonymitet i form af navneskift. Nogle valgte at være anonyme, og derfor har vi valgt at give interviewpersonerne pseudonavne Ansigt til ansigt- interview I dette projekt har vi valgt at lave ansigt til ansigt-interviews (Brinkmann, m.fl., 2010:30), da vi fandt den menneskelige interaktion meget vigtigt. Det var vigtig for os, at vi kunne se interviewpersonernes mimik mens de talte, så vi kunne opfange deres følelser om det talte. Samtidig mente vi, at det ville forbedre de trygge rammer omkring den frivillige, da ansigt til ansigt-metoden ville kunne få den interviewede til at føle, at vedkommende ville kunne dele mere fortrolige oplysninger med os, fordi han/hun ville kunne se intervieweren an, og også se, hvordan der blev reageret på svar. 18 af 80

19 Informerende interviews Da vi startede undersøgelsen af Nutid, ønskede vi at skabe et overblik over, hvordan Nutid er bygget op i forskellige afdelinger, og hvad baggrunden var for caféens opstart. Derfor foretog vi to informerende interviews med hhv. studentermedhjælperen, som står for den daglige drift, og med et medlem fra Ledergruppen, som var med til at starte caféen op. Interviewet med sidstnævnte blev ikke nødvendigt i vores arbejde med projektet. Interviewene indeholdt spørgsmål der var rettet mod, hvem vi skulle interviewe, da de to interviewede havde hvert deres arbejdsområde. Interviewene gav os indblik i, hvordan cafeen er struktureret i forhold til hhv. ledelse og afdelinger. Da det ikke var deres rolle som frivillige, vi spurgte til, men helt konkret hvordan cafeen fungerer, vurderede vi, at deres svar var anvendelige, som baggrund til at forklare Nutids struktur. Vi har dog kun valgt at inddrage det informerende interview med studentermedhjælperen, da vi fandt det andet interview overflødigt. Man kan argumentere for, at disse to interviews er livsverdens interviews, da de handler om de to interviewedes hverdag i Nutid, og hvordan de agerer i den (Brinkmann m.fl., 2010:31). Man kan dog også argumentere for, at det ene interview med studentermedhjælperen er et eliteinterview, da hun som leder, netop arbejder med at udvikle strukturen, som vi var særligt interesserede i, da vi snakkede med hende. Men da hun ikke er en ekspert på pågældende område, vil vi ikke direkte kategorisere dette interview som et elite interview (Kvale m.fl., 2009:167) Livsverdensinterview af frivillige Med vores fire interviewpersoner har vi valgt at lave livsverdensinterview (Brinkmann m.fl., 2010:31). Dette skyldes at de frivillige blev spurgt om, hvordan de opfattede Nutid, og hvad der motiverede dem i deres arbejde, således at deres svar blev farvet af deres opfattelse af verden. De interviewede kan have haft et ønske om at fremstå på en bestemt måde, eller holde meninger tilbage, fordi de ikke ville give et dårligt indtryk af deres arbejdsindsats. Derfor var det vigtigt for os, at have en kritisk tilgang til vores transskriberede interview og sammenligne det, med de oplysninger vi havde fra det informerende interview. Vi vurderede at deres svar er pålidelige, da de fx blev spurgt ind til, om de tog alle deres vagter, og de alle sagde, at det gjorde de ikke altid, noget som ellers kunne sætte dem i et dårligt lys. Vi synes godt, vi kan bruge deres svar til sammenligning, da vi stillede de samme spørgsmål til alle fire. Vi forsøgte at stille objektive og 19 af 80

20 ikke ledende spørgsmål, men da en af de interviewede udviste meget nervøsitet, kan det havde medført, at intervieweren har hjulpet den interviewede igennem nogle af spørgsmålene - men det var det, vi vurderede, ville være bedst i situationen, og vi synes ikke det gjorde interviewet mindre relevant, så længe vi havde en kritisk tilgang. Det viste sig samtidig også, at tre ud af de fire interviewpersoner som vi interviewede, kunne opfattes som minoriteter i Nutid. Det betyder, at der i vores projekt udvises stor utilfredshed med en majoritet i Nutid (de studerende). Dette kan hjælpe os med at se på, hvorvidt der er et problem med minoritet/majoritet på Nutid. Men samtidig er det ikke godt for projektet, at vi ikke har fået interviewet flere fra majoriteten (ud over den ene, som vi har interviewet), da deres syn ville være interessant at undersøge. Man kan argumentere for, at et interview med to studerende og to ikkestuderende havde været ideelt, så vi kunne få en tydeligere profil på de frivillige. Vi synes dog stadig, at vores interviews er tilstrækkelige, og kan bruges som grundlag for vores analyse Interviewerens rolle Det er vigtigt at have for øje, at interaktionen mellem interviewer og interviewperson er afgørende for den viden, man opnår. Den rolle som intervieweren påtager sig, er altafgørende for de svar man får. Hvis man som interviewer er lyttende, vil den interviewede formulere sine beretninger med egne ord. Hvis man som interviewer derimod er meget aktiv, kan det medføre, at den interviewede ofte argumenterer og forsvarer sine begrundelser (Brinkmann m.fl., 2010:33). I vores projekt har interviewsituationerne været med både forskellige interviewer og interviewpersoner. Vi har, som udgangspunkt, gennemført interviewene med to interviewere og en interviewperson. På denne måde har der været en lyttende og en aktiv interviewer; den aktive/spørgende har ikke været specielt aggressiv, da spørgsmålene ofte har været åbne, og dermed har den interviewede snakket meget af tiden, og hvis der har været nogle punkter som synes uopklaret, er der blevet spurgt ind til disse. Vi har, som interviewere, forsøgt at bruge forskellige virkemidler. Heraf bl.a. at sørge for at inkludere stille pauser, efter interviewpersonen er blevet færdig med at tale, eller inden interviewpersonen er gået i gang med at besvare spørgsmålet, således at den interviewede får mulighed for, at reflektere over sit svar. Ligeledes har vi prøvet at undgå pauser, for at se, hvilken effekt dette gav til interviewsituationen. Det kan have påvirket, at interviewpersonen taler 20 af 80

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere