Lokalplan nr. 6.L7.9 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 6.L7.9 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005-2017"

Transkript

1 FLADSÅ KOMMUNE Lokalplan nr. 6.L7.9 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Genbrugsstation ved Bøgesøvej FORSLAG Juni 2005

2 2

3 Indhold Om lokalplanen 4 Hvornår skal der laves en lokalplan? 4 Offentlig høring 4 Lokalplanens konsekvenser 4 Indsigelser og kommentarer 4 Klager 4 Redegørelse 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanområdets omgivelser 6 Lokalplanens indhold 7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 8 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 10 Servitutter 10 Tillæg nr. 8 til Kommuneplan Kommunalbestyrelsens mål 11 Nyt rammeområde 11 Vedtagelsespåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bestemmelser 13 1 Formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Arealanvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Bebyggelsens placering og omfang 13 6 Bebyggelsens udseende 13 7 Ubebyggede arealer 14 8 Veje, stier og parkering 14 9 Hegning og beplantning Tekniske anlæg Miljø Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger 14 Vedtagelsespåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 17 Miljørapport resumé 20 Lokalplanen er udarbejdet af Fladså Kommune Teknik- og Miljøområdet i samarbejde med Agraf Byplanlæggere 3

4 Om lokalplaner Om lokalplanen I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, der forklarer om planens baggrund, forudsætningerne for planen samt beskriver intentionerne med planen. Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i kommunalbestyrelsen. Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel. Et lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyttelse. En illustrationsplan, som viser, hvordan en udnyttelse efter lokalplanen kan se ud. Illustrationplanen er ikke bindende. Hvornår skal der laves en lokalplan? Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har kommunalbestyrelsen ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man fx ønsker en offentlig diskussion om et projekt. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Offentlig høring Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal den udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når høringen er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen efter den offentlige høring vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Lokalplanens konsekvenser Ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget må ikke ændres i strid med forslaget. Det gælder indtil planen er endeligt vedtaget - dog højst 1 år efter lokalplanforslaget er offentliggjort. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der ikke etableres nye forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende forhold, som er etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Indsigelser og kommentarer Indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget skal indsendes til: Fladså Kommune Lovvej 1 Mogensstrup 4700 Næstved senest d. 17. august 2006 Klager Den endelige plan kan indklages for Naturklagenævnet, hvad angår retslige spørgsmål. Dvs. om lokalplanens procedure og indhold er udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klage skal indgives til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. Der er et gebyr for at klage til Naturklagenævnet. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. 4 Fladså Kommune

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Kommunens eksisterende genbrugsplads har for lille kapacitet og ligger ikke hensigtsmæssigt i forhold til omkringliggende boligområder. Genbrugsstationen udgør en barriere for udviklingen af nye boligområder i Mogenstrup. Som led i kommunens affaldsplan vil kommunalbestyrelsen sikre, at borgerne kan komme af med forskelligt affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Lokalplanen skal muliggøre flytning af genbrugsstationen til en mere hensigtsmæssig placering ved Bøgesøvej. På genbrugsstationen bliver affaldet sorteret i forskellige fraktioner, der muliggør, at det kan bortskaffes under hensyn til såvel miljøet som ressourcer ved bl.a. afbrænding, kompostering, genanvendelse, nedbrydning eller deponering. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et nu nedlagt asfaltværk ved Bøgesøvej øst for Mogenstrup Kro. Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanens område udgør ca. 6,6 ha og afgrænses mod nord af Bøgesøvej, mod syd af Fladsåen. Mod øst og vest afgrænses området af skel mod naboejendomme. Zonestatus Området er i landzone og forbliver i landzone. Områdets nuværende anvendelse Området anvendes ved planens udarbejdelse til asfaltværk. Produktionen af asfalt er nedlagt i 2004, men virksomheden har anvendt pladsen og de resterende bygninger indtil lokalplanens udarbejdelse. Eksisterende bebyggelse og anlæg Der er tre tilbageværende eksisterende bygninger på ejendommen: To ældre bygninger opført i letbetonsten, hvoraf den ene har en nyere tilbygning samt en nyere pavillon i træ. Luftfoto af lokalplanområdet Fladså Kommune 5

6 Redegørelse Landskab og natur Det areal, som har været anvendt af virksomheden er opfyldt og planeret til et fladt plateau, som er uden beplantning. Fra plateauet er der stejle skrænter ned mod Fladsåen bevokset med krat. Bevaringsværdier Der er ingen bevaringsværdier inden for lokalplanområdet. Trafikale forhold Lokalplanens område vejbetjenes fra Bøgesøvej. Naturbeskyttelse og fredning Området er omfattet af skovbyggelinie fra Mogenstrup Ås og å-byggelinie langs Fladsåen. Lokalplanområdet er registreret som nationalt geologisk interesseområde. Vandløb, grundvand Lokalplanområdet grænser op til Fladså, der i Regionplan 2005 er målsat vandløb i kategori B2 med generel målsætning som laksefiskevand. Lokalplanområdets omgivelser Bebyggelse og anlæg Øst for lokalplanområdet ligger to boliger nedenfor det plateau, som lokalplanområdet omfatter. Boligerne ligger henholdsvis ca. 80 og ca. 140 m fra arealet. Vest for lokalplanområdet dominerer bygningerne i forbindelse med Mogenstrup Kro og Mogenstrup Kirke. Veje, stier mv. Området ligger trafikalt let tilgængeligt - tæt ved hovedvej 265. Naturbeskyttelse og fredning Der foreligger forslag til landskabsfredning af Mogenstrup Ås, som omfatter arealer umiddelbart nord for Bøgesøvej. I lokalplanområdets omgivelser er flere vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Syd for lokalplanens område løber Fladsåen. Vandløbet og omgivelser er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Landskab Lokalplanområdet ligger i et spændende, meget kuperet landskab, som nord for området omfatter Mogenstrup Ås og syd for området falder ned mod Fladså og ådalen. Beplantningen er meget varieret og præget af løvskov og juletræsplantage nord for Bøgesøvej, spredt skov- og kratbeplantning øst for området og langs åen samt anlagte arealer med krohaven ved Mogenstrup Kro vest for området og golfbanen syd for åen. 6 Eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet Fladså Kommune Eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet

7 Redegørelse Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen opdeler området i to delområder: Delområdet 1 til genbrugsstation med tilhørende adgangsveje og anlæg. Delområde 2 som udlægges som grønt friog naturareal. Lokalplanområdet disponeres med en tilkørselsvej fra Bøgesøvej for henholdsvis publikum samt levering og afhentning af containere. Anvendelse Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af genbrugsstation med arealer, containere, bygninger m.v. til sortering og deponering af affald. Der må ikke etableres boliger i området. Lokalplanen hindrer ikke fortsat anvendelse af eksisterende kontorfaciliteter og anvendelse af eksisterende sendemast. Bebyggelse Der kan i området opføres bygningsanlæg til mandskab, affaldshåndtering, publikumsbetjening og redskaber, som er nødvendige for områdets funktion som genbrugsstation. Landskab og beplantning Lokalplanen udlægger arealer til beplantningsbælter. For at sikre anlægget en god sammenhæng med det omkringgivende landskab bestemmer lokalplanen, at beplantningen overvejende skal ske med egnstypiske arter. Sådan en beplantning vil tillige være tilpasset de lokale vækstforhold og kan klare sig med ingen eller minimal brug af gødning og sprøjtegifte. Lokalplanen har endvidere bestemmelse om, at hegning skal ske med levende hegn. Det levende hegn kan evt. suppleres af et let trådhegn. Trafik Al tilkørsel til området skal ske fra Aktivitet på den eksisterende genbrugsstation i Mogenstrup Fladså Kommune 7

8 Redegørelse Bøgesøvej. Miljø Støj Der ligger to boliger i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Det kan blive nødvendigt at tilrettelægge brugen af området, så belastningen af disse boliger med støj kan minimeres. Der kan yderligere blive tale om at etablere afværgeforanstaltninger i form af støjvold eller lignende. Miljømyndighedernes sagsbehandling vil tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Miljørapport Anvendelsen af lokalplanområdet til genbrugsstation omfatter håndtering af miljøfarlige stoffer. Desuden medfører denne anvendelse en betydelig trafik til lokalplanområdet. Anvendelsen af området vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen ledsages derfor - i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer - af en miljørapport, som beskriver, hvordan anvendelsen af området kan påvirke miljøet. Jordforurening Området er registreret som forurenet. Det betyder bl.a., at området er begrænset i sin anvendelse, samt at jord ikke må fjernes fra ejendommen uden særlige tilladelse fra Storstrøms Amt efter fra Ny Næstved Kommune. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Landzoneadministration - bonusvirkning Lokalplanen erstatter de tilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Der skal således ikke søges om zonetilladelse Visualisering af anlægget set fra Bøgesøvej, hvor det er mest synligt. 8 Fladså Kommune

9 Redegørelse til den anvendelse af arealet, som lokalplanen muliggør. Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen. Detailhandel Der kan ikke etableres detailhandel i området. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Området er omfattet af skovbyggelinie fra Mogenstrup Ås og å-byggelinie fra Fladså. Regionplanen Lokalplanens område indgår i Regionplan 2005 som skov/regionalt naturområde med jordbrugsinteresser. Kommuneplanen Lokalplanens område indgår ikke i den gældende Kommuneplan Lokalplanen ledsages derfor af et tillæg nr. 1 til Kommuneplan , som sikrer, at lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. 1. Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Dag Aften og Nat helligdage 70 db 70 db 70 db 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 50 db 45 db 40 db 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 35 db Luftfoto af lokalplanområdet med skovbyggelinie fra Mogenstrup Ås og å-byggelinie fra Fladså Lokalplan eller byplanvedtægt Der er ingen lokalplan eller byplanvedtægt for området. Miljøforhold I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal lokalplaner, der vurderes at få en væsentlig indflydelse på miljøet, ledsages af en miljørapport, hvori der redegøres for, hvordan miljøet vil blive påvirket. Lokalplanen ledsages af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet. Et ikke-teknisk resume af miljørapporten er vedlagt lokalplanen som bilag 1. Teknisk forsyning El Området forsynes med el fra SEAS. Vand Lokalplanområdet forsynes med vand fra offentlig vandforsyning. Varme Lokalplanområdet varmeforsynes med individuel varmeforsyning fx oliefyr eller el-opvarmning. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser Fladså Kommune 9

10 Redegørelse Spildevand Lokalplanområdet ligger i henhold til spildevandsplanen udenfor kloakforsyningsopland. Kloakspildevand føres til lokal rensning eller opsamlingstank. Overfladevand nedsives lokalt. Overfladevand fra arealer, der indebærer en risiko for spild af miljøfarlige stoffer skal dog sikres mod udledning af sådanne stoffer. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Storstrøms Amt Storstrøms Amt skal godkende, at arealudlægget kan ske i landzone. Der kan uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres anlæg inden for skov-byggelinien og å-byggelinie, før der er opnået dispensation herfra fra Storstrøms Amt eller Næstved Kommune efter den , hvor amterne nedlægges og kommunen overtager den kompetence. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Der er ingen tilstandsservitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen. Ejere, bygherrer og deres rådgivere bør sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger Glas og flasker sendes til genbrug ved omsmeltning eller genopfyldning. 10 Fladså Kommune

11 Kommuneplantillæg nr. 1 Rammer Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Da lokalplanen ikke indgår i den gældende kommuneplan, er der udarbejdet et Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, som muliggør etablering af offentlige formål i form af genbrugsplads. Nyt rammeområde Kommunalbestyrelsens mål Udlægning af området understøtter kommunalbestyrelsens mål om, at der sker en øget kvalitet i affaldsbehandlingen og bedre udnyttelse af ressourcer. Område: Anvendelse: Bebyggelsens art: Bebyggelsesprocent: 6.L7.9 Område til offentligt formål ved Bøgesøvej Offentligt formål i form af genbrugsstation. Der kan ikke opføres boliger i området. Der kan ikke etableres detailhandel i området. Mindre bygninger, containere og skure. Max 25 %. Bebyggelses højde og etageantal: Max 6,5 m. Max 1 etage. Zoneforhold: Området er i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplaner: Lokalplan nr. 6.L7.9. Andet: Der skal tages særligt hensyn til landskabet omkring Fladsåen. Skrænten mod Fladsåen må ikke bebygges. Fladså Kommune 11

12 Kommuneplantillæg nr. 1 Vedtagelsespåtegning 12 Fladså Kommune

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr. 6.L7.9 for genbrugsstation ved Bøgesøvej i Fladså Kommune I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området, der er beskrevet i 2: 1 Formål Lokalplanen har til formål: 1.1 at udlægge området til offentligt formål; 1.2 at muliggøre etablering af en genbrugsstation; 1.3 at sikre områdets indpasning i landskabet. 2 Område og zonestatus 2.1 Området udgør ca. 6,6 ha og afgrænses som vist på kortbilag 1 og Lokalplanområdet omfatter følgende ejendomme: Matr. nr. 1 h Mogenstrup By, Mogenstrup samt alle arealer, der efter den er udstykket, arealoverført eller matrikuleret inden for lokalplanens område. 2.3 Lokalplanen opdeler området i to delområder, som vist på kortbilag 1 og Området er i landzone og skal forblive i landzone. 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til offentligt formål i form af genbrugsstation. 3.2 Delområde 1 kan anvendes til bygninger og anlæg i forbindelse med genbrugsstationen. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes som offentligt grønt område i form af beplantningsbælte eller som naturareal. 3.4 Der kan ikke etableres boliger inden for lokalplanens område. 3.5 Der kan ikke ske detailhandel inden for lokalplanens område. 3.6 De arealer, som på kortbilag 2 er udlagt til beplantningsbælter, må kun anvendes til dette formål og må ikke bebygges undtaget. 3.7 Der kan inden for delområde 1 opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3.8 Der kan inden for lokalplanområdet etableres afværgeforanstaltninger for støjbelastning mod naboområder i form af støjvold eller lignende. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanens område kan ikke udstykkes yderligere. 5 Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må højst udgøre 25 %. 5.2 Bebyggelse i lokalplanområdet må højst opføres i 1 etage. 5.3 Bebyggelse må have en højde af max 8,5 m. Skorstene, ventilationsanlæg og lignende mindre bygningsdele, som er nødvendige for anvendelsen til genbrugsplads, kan dog have en større højde. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Permanent bebyggelse skal fremtræde med ydervæg af træbeklædning, gul eller rød tegl eller fremstå som pudset. 6.2 Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer. 6.3 Ikke permanent bebyggelse som fx containere, opsamlingsvogne m.v. kan udføres i andre materialer. 6.4 Tage skal dækkes med rød eller gul teglsten, betontagsten, tagplader af sort Fladså Kommune 13

14 Bestemmelser og grå fiberbeton (fx Eternit) eller stål samt med sort tagpap. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer skal med beplantning eller belægning samt vedligeholdelse gives et ordentligt udseende. 7.2 Arealer til færdsel, opstilling af containere, opsamlingstanke, -vogne eller lignende skal udføres med en fast belægning, som tillader opsamling af overfladevand. Tomme containere kan hensættes på ubefæstet areal 8 Veje, stier og parkering 8.1 Der kan etableres til- og frakørsel til lokalplanområdet, hvor det er markeret på kortbilag Veje til kørsel med motorkøretøjer skal udføres med en fast belægning, som tillader opsamling af overfladevand. 8.3 Der skal etableres det antal p-pladser på egen grund, som der til enhver tid er brug for til medarbejdere, besøgende og brugere. 9 Hegning og beplantning 9.1 Hegning skal ske som levende hegn. Levende hegn kan suppleres med et trådhegn på den indvendige side i max samme højde som det levende hegn, når det er fuldt udvokset. 9.2 Beplantning inden for lokalplanens område skal overvejende ske med egnstypisk beplantning. 9.3 Der udlægges areal til beplantningsbælter som vist på kortbilag 2 i en bredde af mindst 8 m. 10 Tekniske anlæg 10.1 Ledninger til el, telefon o.l. skal fremføres som jordledninger Anlæg til områdets tekniske forsyning jf. 3.7, må have en højde af maks. 8,5 meter over terræn og højst fylde 20 m 2 bebygget areal og skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 11 Miljø 11.1 Belægninger på arealer hvor der henstilles eller transporteres miljøskadelige stoffer skal udføres, så det sikres, at overfladevand kan opsamles og håndteres miljømæssigt forsvarligt. 12 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal følgende være opfyldt: 12.1 Ubebyggede arealer skal med beplantning eller belægning være givet et ordentligt udseende Der skal være etableret p-pladser jf Der er etableret de beplantningsbælter, som er vist på kortbilag Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Der er ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt som ophæves med denne lokalplan. 14 Servitutter 14.1 Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Der er ingen servitutter, som aflyses i forbindelse med lokalplanen. 15 Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder 14 Fladså Kommune

15 Bestemmelser der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Fladså Kommune 15

16 Vedtagelsespåtegning 16 Fladså Kommune

17 Bilag Kortbilag 1 Fladså Kommune 17

18 Bilag Kortbilag 2 18 Fladså Kommune

19 Bilag Kortbilag 3 Areal til oplag af tomme containere Fladså Kommune 19

20 Bilag Bilag 4: Miljørapport - Ikke-teknisk resumé Nedenstående er et resumé af miljørapporten. Den fulde miljørapport kan fås ved henvendelse på Fladså Kommunens tekniske forvaltning eller ses på kommunens hjemmeside, Lokalplanen vil muliggøre etableringen af en genbrugsstation ved Bøgesøvej, som vil behandle indleveret affald fra borgere og erhvervsliv i Fladså Kommune. Realiseringen vil medføre visse påvirkninger af miljøet. Den nærmere beskrivelse af anlægget og dets omgivelser fremgår af lokalplanen. Hvis anlægget ikke etableres En genbrugsstation er primært et miljøforbedrende anlæg. Hvis det ikke var der, ville en stor del af det affald, som stationen modtager blive bortskaffet under mindre eller ingen hensyn til miljøet. Hvis lokalplanen ikke gennemføres, og genbrugsstationen ikke kan etableres vil den hidtidige genbrugsstation skulle fortsætte på nuværende præmisser. Det vil medføre: Fortsat miljøbelastning af nærliggende boliger ved nuværende genbrugsstation. Stigende trafik- og støjbelastninger fra hyppige tømninger på grund af lav kapacitet ved eksisterende anlæg. Dårligere service for brugerne med lange ventetider. Risiko for uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. Genbrugsstationen vil udgøre en barriere for byudviklingen i Mogenstrup. Det aktuelle område kan fortsætte som erhvervsområde. Trafik Genbrugspladsen vil medføre en vis trafik til anlægget. Der forventes op til 1600 biler om ugen og årligt ca privatbiler og varevogne samt afhentning af containere med ca. 820 lastbiler. Der forventes en stigning i brugerne på ca. 3 % om året. Denne trafik flytter fra den nuværende genbrugsstation. Den nye placering medfører derfor ingen øgning af trafikken. Støj Hovedkilden til støj vil være fra trafikken til og fra aktiviteter på genbrugsstationen. Aktiviteter som håndtering af containere, hakning af flis, presse til pap og evt. andet affald, kørsel med gravemaskine og andre motorredskaber, vil også medføre støj fra anlægget. Afværgeforanstaltninger mod nærliggende boliger kan begrænse støjbelastningen, som der fastlægges grænseværdier for i miljøgodkendelsen for genbrugsstationen. Jord og vandmiljø Håndtering af miljøfarlige stoffer kan medføre en risiko for spild, som kan forurene jord, grundvand og vandmiljø i vandløb og søer. 20 Fladså Kommune

21 Bilag Der er en registreret jordforurening fra den tidligere asfaltproduktion på ejendommen. Jordforureningsloven stiller særlige krav til anvendelse og håndtering af jord på grunden. Der stilles i lokalplan og miljøgodkendelse krav om fast, tæt belægning, som muliggør opsamling af eventuelt spild. Luft Trafik Trafikken vil ikke medføre øget luftforurening, da trafikken flytter, men ikke forventes forøget i forhold til den hidtidige placering af genbrugsstationen. Udslip og fordampning Håndtering af miljøfarlige stoffer kan medføre afdampning eller udslip til omgivelserne. Der stilles i miljøgodkendelsen krav til håndtering og opbevaring af sådanne stoffer, så der ikke undslipper gasser og fordampning, der udgør en fare for miljøet. Beplantning omkring genbrugspladsen, faste belægninger samt renholdning vil minimere støv, som breder sig til omgivelserne. Landskabs- og kulturværdier I lokalplanen stilles der krav om en beplantning rundt om anlægget, som afskærmer genbrugsstationen og sikrer en indpasning i det omgivende landskab. Mogenstrup Kirke og Mogenstrup Kro og andre omkringliggende bygninger vil derfor ikke blive påvirket visuelt af anlægget. Beplantningsbæltet sikrer også, at anlægget ikke kan ses fra det rekreative og nu fredede område på Mogenstrup Ås, når det er fuldt udvokset. Overvågning Genbrugspladsen er bemandet med uddannet personale, som overvåger pladsen i henhold til driftsinstruktioner. Storstrøms Amt vil føre tilsyn med, at virksomheden lever op til lovgivningens og miljøgodkendelsens krav. Når amtet nedlægges, vil dette tilsyn overgå til Ny Næstved Kommune. Undersøgte alternativer Der har yderligere været tale om en placering af en ny genbrugsstation med følgende placeringer: Bøgesøvej overfor nr. 30 Bøgesøvej 29 er fundet mere velegnet end dette areal, på grund af bedre trafikal betjening og bedre eksisterende anlægsforhold. Sneserevej To placeringer er her fravalgt på grund af den meget fremtrædende placering i landskabet. Lov Erhvervsområde Området er fravalgt, da den betydelige trafik til genbrugspladsen skal gå igennem by- og boligområde. Fladså Kommune 21

22 Bilag Blangslevvej Et lokalplanforslag med en placering her blev aflyst pga. af veto fra Storstrøms Amt og lokal modstand. 22 Fladså Kommune

23 Bilag Fladså Kommune 23

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LANGEBÆK KOMMUNE. Lokalplan 36 M for Nærgenbrugsstationen i Mern

LANGEBÆK KOMMUNE. Lokalplan 36 M for Nærgenbrugsstationen i Mern LANGEBÆK KOMMUNE Lokalplan 36 M for Nærgenbrugsstationen i Mern September 2004 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet Steenbjerg, Christiansfeld by Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld I Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 1.137... 3 Lokalplanens indhold... 3 Om

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplanområdet 2 / 18

Lokalplanområdet 2 / 18 Baggrund Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål.

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål. Rettelsesblad Lokalplan 055 EU 29.09.2014 Naturbeskyttelse Der er langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Trafikale forhold Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved LOKALPLAN 2014-4 Boliger, Nørrelide, Gedved Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Næstved Kommune. Lokalplan D43.1-1 for Svenstrup Efterskole

Næstved Kommune. Lokalplan D43.1-1 for Svenstrup Efterskole Næstved Kommune Lokalplan D43.1-1 for Svenstrup Efterskole Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Foto kort af lokalplan området 5 Redegørelse 6 Lokalplanens redegørelse

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere