Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus"

Transkript

1 Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer Støvelbæk, Anders Sejerøe, Pernille Scheel, Ole Svendsen, Helle Gerber, Ninna Hedeager Olsen, Anna Karapetian, Mette Lauerberg, Gunhild Kjærgård, Finn Ankerstjerne, Laura Rømer, Johs.Bertelsen, Torben Larsen, Henrik Appel, Sune Wessel. Referent: Lisbeth Sindal Dagsorden Godkendelse af referat fra mødet den 17.november Godkendt Orientering fra formanden Den 2.december afholdtes debatmøde med overskriften Det skal være lettere at være frivillig. Der var stor tilslutning og med en god debat, som viste at vi havde fat i noget. Vi skal overveje at arrangere flere debatmøder. Uddeling af Årsberetning I frivillighedens fodspor for de 5 frivilligcentrene i 2014 i København. Samt informationsguiden Informations til Gadens Folk, der er trykt i eksemplarer. Derudover blev der udleveret en kopi af formandens artikel i SeniorBladet, januar 2015 med overskriften Friheden skal bevares. Ekstra eksemplarer kan rekvireres via Sekretariatet Brian: Mulighed for at tilføje en ekstra kolonne i Informationsguiden med teksten: Sælger Hus Forbi? Orientering fra forvaltningerne Orientering fra Kultur- og Fritidsforvaltningen Anders: Fremover skal kommunens forskellige fagområder skrive frivillighedspolitikken ind i forhold til at inddrage civilsamfundet. Betyder ikke at det officielle netværk stopper. Aftalt at bevarer en uforpligtende kontakt. Der er gang i en større biblioteksreform med fokus på mere borgerrettet selvbetjening og flere digitale muligheder. Det skulle gerne frigøre ressourcer til etablering af flere aktiviteter, vidensdeling samt at få opbygget en større faglighed.

2 Torben: Vil bibliotekerne og Kulturhusene blive konkurrenter? Anders: Kulturhusene skal have en indtjening, men er det et borgerrettet arrangement, er det gratis. Hvorimod nicheprægede arrangementer skal betale en leje. Du kan godt komme på bibliotekerne, afholde møder, bruge cafeen etc. Det her åbner op for, at de offentlige lokaler kan bruges og udnyttes bedre. Brian: It- ambassadører. Er det med i overvejelserne? Anders: Ikke sket så meget på dette område. Der har været noget jura ind over. På bibliotekerne er der net cafeer med frivillige, men der er ikke noget udadgående fra vores side. Brian: Er der en organisation til at lave borgerrettede aktiviteter? Vi har ikke selv frivillige og overskud. Det vil være synd hvis den mulighed smutter. Anders: Det er en super god ide. Det vil jeg gerne støtte op om. Orientering fra Socialforvaltningen Laura: Som tidligere omtalt arbejder en enhed, indenfor socialforvaltningen, med et projekt omkring styrkelse af samarbejdet med civilsamfundet. Thomas Lund fremsendte et notat med en invitation til en dialog med Kontaktudvalget omkring forslag, ideer, holdninger etc. inden notatet går videre til direktionen. Ideen med projektet, som den ser ud nu er, at en projektenhed på 5 medarbejdere gennem et år skal placeres i et bestemt geografisk område, f.eks. sammen med de lokale frivilligcentre, for at se om der kan etableres kontakter mellem vores tilbud og den frivillige verden, lokale aktører osv. Vi vil ikke overtage den frivillige verden, men se om vi sammen kan komme længere i forholdet til samarbejdet med den frivillige verden. Mærke om der i civilsamfundet er behov for at sætte ting i gang. Tanken er, at man kan arbejde på tværs af målgrupper, og styrke samarbejdet med civilsamfundet. Nedbryde vores egne silotankegange, og se på hvad der er behov for, på tværs af målgruppeområder. Vil gerne have lov til at sende i høring en gang til. Torben: Det vil vi gerne. Der var meget kort tid til et høringssvar. Vi har mange års erfaring, og det var derfor helt malplaceret at sende ud til kontaktudvalget, og derefter give os få dage til et svar. Urimeligt og har intet med samarbejde at gøre. Man kunne have valgt at indkalde os, så vi sammen kunne udarbejde et oplæg og dermed undgå misforståelser. Laura: Helt rigtigt at det var en kort høringsproces. Internt, gør det ikke altid muligt, at gøre det man ønsker. Når vi har fundet modellen, skal vi diskutere hvordan vi samarbejder. Vil ikke kalde processen for et dårligt samarbejde, men et samarbejde i øjenhøjde. Henrik: En anden gang kan I tage kontakt til Mette og jeg. Nogle processer har deres egen cyklus. Vores er at styrke samarbejdet med de frivillige. Vi ved, at de frivillige kan noget, som det offentlige ikke kan. Helmer: Vil gerne præcisere at koordinationsudvalget taler sammen, og formanden ikke kører solo. Vi taler også om, at vi måske skal starte et andet sted. F.eks. med de politiske repræsentanter i Kontaktudvalget. Kan godt se at en embedsmand kan komme på glatis. Lad os benytte os af, at vi i Kontaktudvalget har nogle politiske repræsentanter. Så tag en dialog med dem vi har her.

3 Johs.: Vi mangler diskussionen inden det sættes i gang. Hvad går samskabelsen egentlig ud på? Der er intet perspektiv i at sende 5 embedsmænd ud i et år. Henrik: Bliver vi brugt rigtigt i dette kontaktudvalg? Vi vil gerne bruges aktivt, og gerne bruge længere tid på at diskutere. Det vi vil sikre er, at de frivillige skal mere på banen. De skal have en plads i enhver sektor. Så udfordre os. Torben: Vi er kommet skridtet videre. Planen er at Kontaktudvalget tager initiativer, og lægger op til et samarbejde så vi går fra at være et samtaleorgan til et mere aktivt organ. Det bliver ikke til noget, hvis vi bare samtaler. Samarbejdet med den frivillige verden skal øges. Kan blive anderledes, hvis vi inddrages i et samarbejde. Pernille: Den her dialog kendetegner, at vi skal have en anden måde at arbejde på. Jeg var ikke helt enig i, at vi ikke skulle tage kontakt til Thomas Lund. Vi skal være noget mere åbne i den måde vi møder hinanden på. Der skal skrues op for processen for at få lavet et frivilligråd. Vi må ikke stå i hvert vores hjørne. Torben: Kontaktudvalget havde ikke en chance for at få drøftet det. Vi må holde fast i, at vi har et bredt kontaktudvalg indenfor den frivillige verden. For sådan et område skal hele Kontaktudvalget have mulighed for at kommentere. Der må vi kunne samles og drøfte. Thomas Lund har fået mulighed for at tale med os. Vi har ikke nægtet. Pernille: Mener vi har standset en dialog. Torben: Forkert. Vi har ikke i kontaktudvalget kunnet nå at komme bredere ud. Laura: 6 dage er ikke længe nok. Derfor indkaldte vi også til et møde, så man kunne tage en snak med os. Thomas Lund har lagt meget i processen. Tanken var at høre mange forskellige om hvilke behov de har, og hvad der foregår i lokalområderne. Helle: Er tilhænger af det lokale. Det er en god ide at koble det op på de ting, der allerede nu foregår i lokalcentrene, i stedet for at have hele byen som målgruppe. Helmer: Bliver nødt til at sige at på den ene side opgiver man frivilligpolitikken i kommunen, og på den anden side gør forvaltningerne hver deres ting. Vi skal finde en anden mulighed for at kontakte og udveksle med hinanden. Det er den proces vi er i gang med omkring et frivilligråd. Laura: Frivilighedspolitikken er nedlagt ja, men samtidig med et krav om, at de civilsamfundsinddragelse og det frivilliges potentiale indtænkes i de stående udvalgs politikker. Socialudvalget arbejder f.eks. ud fra et grundlagspapir, der har samskabelse og civilsamfundsinddragelse som et af sine 4 bærende elementer. Så der er ingen diskrepans mellem politik og hvad embedsmændene gør. Der har været behov for at nedlægge nogle af kommunens mange politikker og tænke deres visioner sammen i stedet. Laura: Udover den her enhed har SOF været optaget af regeringens 10 initiativer til mere frivilligt arbejde. Haft dialog med Indenrigsministeriet, og deltaget i et arrangement med 25 kommuner omkring barrierer for frivilligt arbejde rundt om i kommunerne.

4 Herunder også debatten omkring forsikring af de frivillige. Uholdbart at de frivillige ikke kan forsikres. Har haft en dialog med ministrene som kommer med et udspil. Barrieren er, at man som kommune, pga. kommunefuldmagten, ikke kan forsikre en privatperson. Der er dog forskellige holdninger i kommunens forvaltninger om, hvor vigtigt det er at kunne forsikre de frivillige. I Socialforvaltningen har vi den holdning, at vi skal passe på de frivillige. Det er vi forpligtede til. Anders: Vi skal følge loven. Der er en del forsikringer allerede. F.eks. hvi s det foregår på et bibliotek, så har de ansvaret uanset om du er borger eller frivillig. I andre tilfælde har kommunen ansvaret. Der er en del gråzoner hvor man som frivillig ikke er dækket af en forsikring. Opgaven bliver derfor, også at informere de frivillige om hvad vores forsikring dækker. Johs.: Kan være en glidebane når der forsikringsmæssigt skal skelnes mellem definitionen på frivilligt arbejde og dem der udfører det. Gunhild: Juristerne ser på det. Kan høre fra driften, at de har et problem. Vi må rette os efter det, inden der kommer et udspil. Henrik: Vi skal sikre os, at KL retter henvendelse til de enkelte ministerier. Laura: Noget andet vi er optagede af i SOF er de 6 samskabelsesprojekter, som har fået midler via 18 puljen. Tanken er, at arrangere en workshop, og se hvilke dynamikker der opstår, når man blander de frivillige organisationer med det kommunale. Hvor giver samarbejde mening og hvor gør det ikke? Hvordan kommer man igennem barrierer, der opstår? SOF er også blevet kontaktet af Randers kommune, der vil høre hvad de frivillige foreninger i København siger til de nye bevillings- og ansøgningsforhold omkring PUF- Puljen, og hvilke konsekvenser der er for de frivillige organisationer. Vil anbefale at foreningerne udtrykker, hvad det har givet af udfordringer. Johs.: Det er et stort problem, at PUF- Puljen er blevet skubbet 2 måneder. Brian: spørger Laura hvad hun ved om omlægningen af aktivitets- og samværstilbuddene. Laura: Omkring aktivitetstilbud til psykisk syge vil man omlægge, og forsøge at have en inddragende proces, som på stofmisbrugsområdet. Hvad er det, der skal til for at skabe et værested for den enkelte og deres behov? Brian: Inddragelsen af civilsamfundet. Langt fra alle frivillige organisationer bliver inviteret. Brug Kontaktudvalget som sparringspartner. Er der planlagt et inddragende møde omkring denne omlægning og civilsamfundet? Laura: Undersøger gerne hvornår der afholdes møde, og hvem der bliver inviteret. Vender tilbage. Orientering fra Sundheds- og Omsorgsudvalget Gunhild: Ældrepolitikken er i høring, og der er indkommet 15 høringssvar. Sundhedsforvaltningen er begyndt at geare sig til frivillige og civilsamfundet. En proces er sat i gang. Det gode er, at man ser på muligheder indenfor forskellige indsatser. Forvaltningen skal spørges før man går i

5 gang. Den store udfordring er at få skabt overblik. En oversigt over hvem der samarbejder med hvem, så vi ikke render de samme organisationer på dørene, men understøtter hinanden. Vi flytter rundt og 79 er rykket ned i Center for Omsorg. Generelt er der i forhold til ældre området et politisk fokus på at finde dem, der er social isoleret, og ofte falder mellem 2 stole. Den viden der er i sundhedsforvaltningen er relevant at dele. Øver os på ikke kun at inddrage, men også går ud og får en dialog. Men vi er presset af lovgivningen i forhold til hvordan vi kommer videre, også i forhold til 79, og når dem der er mest socialt isoleret. Eksempel fra London er med projektet Well London hvor de er gået ud i de enkelte områder, og har spurgt hvad der er vigtigt for den enkelte, for at få det bedre. Det er civile som er de opsøgende, og ikke kommunen der kommer og siger hvad de skal. Vil gerne have et arrangement, hvor også de frivillige organisationer kommer, og fortæller hvad de har af erfaringer, og se på f.eks. både økonomi, og hvilke civile ressourcer der skal inddrages, så projektet bliver en succes. Det vi kender til fra sundhedsfaglige vurderinger er den tankegang vi skal diskutere med jer. Anna: Der har været en del spændende projekter i vores forening, men på grund af økonomien har det været svært at få dem ført ud i livet. Projekterne bliver gang på gang afvist, fordi vi er en gruppe og ikke en forening. Frivillighedslysten forsvinder. Men indvandrere har brug for et netværk. En lille sikkerhed. Torben: Vi skal finde en måde, så også mindre foreninger kan få mulighed for at få hjælp til at søge om støtte. Henrik: Er det vores opgave at definere det gode liv for andre mennesker? Vi skal passe på at virke for moraliserende, og fortælle hvad der er den rigtige måde at leve på, men derimod skabe rammer for det gode liv. Derfor har vi denne diskussion. Får vi kontakt til de rette? Giver vi penge til de rette borgere i klubberne? Hvordan kan vi støtte? Det bliver social- og sundhedsforvaltningen der skal arbejde sammen, og der er nogle udfordringer med de forvaltninger, der ikke kommunikerer sammen. Det vil vi bekæmpe, men mange af vores borgere er både i social og sundhedsforvaltningen. Der kommer til at ske et skift. Vi skal give de mest udsatte, det de skal have. Helle: Med fokus på især ældre i lokalområdet har det været en brobyggers opgave at se på de ældres behov. Er der nogen melding om der fortsættes med denne brobyggerordningen? Gunhild: Vi må væbne os med tålmodighed. Brobygning er ikke kun for ældreområdet. Hvordan er det i forhold til 79, og hvad vi kan give? Mange organisationer kommer til os, men der er også mange vi ikke når, men som I ved hvor er. 79 skal være åben for alle. Være forebyggende, også på kulturtilbud. Prøver at koble det offentlige og det civile sammen for at nå de allermest isolerede. Vi bliver nødt til at invitere til en dialog, og derefter komme med anbefalinger. Aktivitetskatalog for ældre et for hvert lokalområde i København er udkommet, og kan enten rekvireres eller hentes på kommunens hjemmeside.

6 Pernille: Samle op på denne her debat om hvorvidt det skal være lokalt. Det tætte samarbejde vi havde med Tårnby Kommune, og alle de private, og kommunale aktører om et Sundhedshus, var helt rigtigt. Der er en god pointe, i at ting foregår i nærområdet. Oplæg til arbejdsplan for Kontaktudvalget Rum for den frivillige indsats Torben: Oplægget til en arbejdsplan er sendt ud til alle medlemmer af Kontaktudvalget, og er de indledende betragtninger. Målet for koordinationsudvalget er, at der nu må handling til. Vi skal arbejde med 4 hovedområder, og vores væsentligste opgave bliver at kommunikere tydeligt til både de frivillige foreninger og den politiske verden. Der blev på mødet etableret 3 mindre arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med 4 forskellige aktiviteter i Til næste møde i Kontaktudvalget, den 20.maj, skal arbejdsgrupperne fremlægge en mindre rapport med tanker og ideer, der kan drøftes videre på mødet. Følgende 3 nye arbejdsgrupper blev nedsat: I.Tæt på borgerne lokal synliggørelse: Gruppen består af: Laura, Helmer, Torben og Finn II.Frivillighedens økonomi: Gruppen består af: Laura, Ole og Torben III.Forslag til samarbejde: Gruppen består af: Pernille, Anders, Torben og Anna Gruppe II Frivillighedens økonomi skal i rapporten have overvejelser med omkring 18. Den arbejdsgruppe der allerede er nedsat omkring etablering af et frivilligråd fortsætter. Hvis man ikke var til mødet den 17.februar, er der fortsat mulighed for at komme med i grupperne. Meld snarest tilbage til formanden. Eventuelt. Johs.: Frivilligt Forum afholder årsmøde onsdag, den 22. april Næste møde i Kontaktudvalget afholdes onsdag, den 20.maj København, den 4.marts 2015

7

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere