Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

2 Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 1 Frivilligt socialt arbejde - fordeling af 18 midler 3 2 Smart City konference i København den 29. januar Program for byrådets temamøde om samskabelse februar Orienteringssager 11 5 Eventuelt 12

3 Sidetal: G Frivilligt socialt arbejde - fordeling af 18 midler Beslutningstema Nedenstående organisationer/foreninger ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. bedes vurdere, om foreningerne og organisationerne skal tildeles et beløb fra 18 midlerne. Økonomi Der er p.t. kr til fordeling. Hedensted Kommune har 3 frivillig centre/huse, henholdsvis Frivillighuset i Hedensted, Juelsminde Frivilligcenter og Tørring Frivillighus. For at centrene/husene kan fungere skal de have deres ansøgte beløb godkendt. Frivillighuset i Hedensted ansøger om kr. Juelsminde Frivilligcenter ansøger om kr. Tørring Frivillighus ansøger om kr. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik I 2012 godkendte Byrådet en Frivillig politik for Social og Sundhedsområdet, hvori det er beskrevet, at der årligt kan øremærkes en andel af 18 midlerne til et specifikt fokusområde. Handicaprådet har på sit møde den 25. august 2014 ønsket, at der skulle øremærkes en andel til økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter og ferieophold for børn (til børn fra mindre bemidlede hjem). Udvalget for Læring har på sit møde den 1. december 2014 ønsket at forlænge samarbejdet med HOME-START til udgangen af HOME-START formidler kontakt mellem trængte, måske ressourcesvage småbørnsfamilier og frivillige. HOME-START finansieres delvis fra 18 midler med kr pr. år. Børn og Familie betaler det resterende beløb på kr. Udgiften består primært af løn til halvtids medarbejder, der er ansat af organisationen HOME- START. Medarbejderen koordinerer indsatsen og sikrer, at de borgere, der anmoder om støtte, får den frivillige person, der passer bedst til familien. Sagsfremstilling Der er modtaget ansøgninger fra følgende foreninger og organisationer: 1. As-Klakring-Juelsminde seniorer

4 Sidetal: 4 2. Osteoporoseforeningen lokalafd. Søhøjlandet 3. Bedre Psykiatri 4. KLO 5. Astma-Allergi foreningen 6. Løsning Centerråd 7. Røde Kors Juelsminde afdeling 8. Frivillighuset Hedensted 9. Petanque for alle 10. Uldum og Omegns pensionistforening 11.Aktivitetscenter Kirkedal (Vennekreds/Centerråd på Kirkedals Plejecenter) 12. Hedensted - St. Dalby sognes menighedspleje 13. Røde Kors, Hedensted Afd. 14. Alsheimerforeningen Østjylland 15. Hedensted valgmeninghed 16. Lokalforening Red Barnet Hedensted 17. Frivillig gruppen i Rask Mølle 18. Frivillighuset i Tørring 19. Røde Kors - Tørring-Uldum afd. 20. Røde Kors - Tørring-Uldum afd., besøgstjenesten 21. Højtoftens Frivillige Arrangementsudvalg 22. Onsdagscafeen 23. Integrations cafeen 24. Børns vilkår 25. Kildevældets venner 26. Ældresagen i Tørring-Uldum 27. Otium venner

5 Sidetal: Juelsminde Frivilligcenter 29. Ældresagen i Hedensted 30. Birkelunds venner 31. Onsdagsklub Stouby 32. Ældresagens netværk Juelsminde 33. Folkekirkens nødhjælps værested 34. Kildevældets venner, ansøgning nr Scleroseforeningen lokalafd. Hedensted 36. Hjerneskadeforeningen Hedensted-Horsens 37. Hjerteforeningen 38. Centerrådet Nederbylund 39. Nedergårdens vennekreds 40. Flygtningevennerne i Tørring-Uldum 41. Børns voksenvenner - Hedensted 42. Fritid til alle 43. ULF 44. Nebsager-Bjerre-Stenderup pensionistforening 45. Vennekredsen Nederbylund 46. Bøgelys Venner 47. Cafe Møllen Kommunikation Der gives besked til ansøgerne medio januar Lovgrundlag Servicelovens 18.

6 Sidetal: 6 Administrationen indstiller, at at udvalget for Fritid og Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af 18 midlerne til de frivillige foreninger og organisationer. udvalget for Fritid og Fællesskab drøfter principperne for prioritering af 18-midlerne i 2016, med henblik på at der udarbejdes et egentligt oplæg til et senere udvalgsmøde. Beslutning Indstillingen tiltrådt idet midlerne fordeles som det fremgår af vedhæftede bilag. Udvalget besluttede at nedsætte en temagruppe der arbejder videre med principperne for prioriteringen af 18-midlerne. Der udarbejdes et oplæg til komissorie for temagruppen som udvalget tager stilling til på et af de kommende udvalgsmøder. Bilag Ansøgning - As-Klakring-Juelsminde Seniorer Ansøgning - Osteoporoseforeningen Ansøgning - Bedre Psykiatri Ansøgning - KLO Ansøgning - Astma-allergi foreningen Ansøgning - Løsning centerråd Ansøgning - Røde Kors Juelsminde afdeling Ansøgning - Frivillighuset Hedensted Ansøgning - Petanque for alle Ansøgning - Uldum og Omegns pensionistforening Ansøgning - Aktivitetscenter Kirkedal (Vennekredscenterråd på Kirkedal Plejecenter) Ansøgning - Hendensted St. Dalby sognes menighedspleje Ansøgning - Røde Kors, Hedensted afd. Ansøgning - Alsheimerforeningen Østjylland Ansøgning - Hedensted valgmenighed Ansøgning - Lokalforening Red Barnet Hedensted Ansøgning - Frivillig gruppen i Rask Mølle Ansøgning - Røde Kors Tørring-Uldum afd. Ansøgning - Røde Kors Tørring-Uldum afd. Besøgstjenesten Ansøgning - Højtoftens Frivillig Arrangementsudvalg Ansøgning - Onsdagscafeen Ansøgning - Integrations cafeen Ansøgning - Børns Vilkår Ansøgning - Kildevældets venner Ansøgning - Ældresagen i Tørring-Uldum Ansøgning - Otium venner Ansøgning - Juelsminde Frivilligcenter Ansøgning - Ældresagen i Hedensted Ansøgning - Birkelunds venner Ansøgning - Onsdagsklub Stouby Ældresagens netværk Juelsminde Ansøgning - Folkekirkens nødhjælpsværested Ansøgning nr. 2 - Kildevældets venner

7 Sidetal: 7 Ansøgning - Scleroseforeningen lokalafd. Hedensted Ansøgning - Hjerneskadeforeningen Hedensted-Horsens Ansøgning - Hjerneskadeforeningen Hedensted-Horsens Ansøgning - Centerrådet Nederbylund Ansøgning - Nedergårdens vennekreds Ansøgning - Flygtningevennerne i Tørring-Uldum Ansøgning - Børns voksenvenner Ansøgning - Fritid til alle Ansøgning - ULF Ungdom Ansøgning - Nebsager-Bjerre-Stederup Pensionistforening Ansøgning - Vennekredsen Nederbylund Ansøgning - Bøgelys venner Ansøgning - Cafe Møllen Endelig fordeling af midler 2015

8 Sidetal: P Smart City konference i København den 29. januar 2015 Beslutningstema Gate 21 og NRGi har gennem dialog med kommuner, internationale casestudier og en benchmarkanalyse sat fokus på danske kommuners muligheder og udfordringer på Smart City-området: De store byer vokser, mens landområderne affolkes, klimaet ændrer sig, og der er på alle måder pres på ressourcerne. Samtidig står vi midt i en unik teknologisk udvikling. Nye informations- og kommunikationsteknologier udvikles i et stadigt stigende tempo. Det skaber muligheder for nye løsninger på kommunernes udfordringer. Administrationen planlægger 2 work-shops om Smart City i Hedensted Kommune ultimo marts Udvalget vil på mødet i februar 2015 få mulighed for at drøfte emnet nærmere. På Smart City konferencen i København den 29. januar 2015 sættes fokus på smarte løsninger. Hvordan skaber vi det smarte samfund med borgerne i centrum? Hvordan skaber vi innovative løsninger med et stort vækstpotentiale? Og hvordan sikrer vi koordinering, innovation og synergi på tværs af fag og sektorer? Det anbefales at Formændene for Udvalget for Teknik og for Udvalget for Fritid og Fællesskab deltager i konferencen. Beslutning deltager i konferencen. Bilag invitation2.callsmartcitykonference

9 Sidetal: G Program for byrådets temamøde om samskabelse februar 2015 Beslutningstema Program for byrådets temamøde om samskabelse den 25. februar 2015 Økonomi Ingen bemærkninger. Historik På byrådets temamøde i september var samskabelse og borgerbudgettering på dagsordenen, og med inspiration herfra samt egne erfaringer drøftede de enkelte politiske udvalg efterfølgende samskabelse på deres udvalgsmøde. Tilbagemeldinger fra disse drøftelser var på dagsordenen i udvalget for Fritid og Fællesskab den 3. november. Fælles fra dialogerne i udvalgene var et ønske om, at byrådet fik mere tid til sammen at tale samskabelse, og dermed skabe en fælles oplevelse af samskabelse. Det blev derfor besluttet på udvalgsmødet, at Anette Marqvardsen og Line Holmgaard laver et udkast til program for temamøde for byrådet om samskabelse. Datoen for dette temamøde er den 25. februar Sagsfremstilling På baggrund af beslutningen fra udvalget for Fritid og Fællesskab den 3. november2014 er der lavet udkast til program for byrådets temamøde den 25. februar Målet for temamødet er at skabe en fælles oplevelse af samskabelse, som et redskab til at sikre bæredygtig velfærd. Det sker ved at skabe en forståelse af bredden i samskabelse, hvorfor samskabelse, samt sætte fokus på, hvad det er for en adfærd, vi skal have for at sikre samskabelse. Vores roller som politikere og medarbejdere. I programmet er der lagt vægt på, at sikre tid til fælles dialog via cases. Herudover er der afsat tid til dialog i de enkelte politiske udvalg om samskabelse, da dette ligeledes er et ønske flere af de politiske udvalg har givet udtryk for. Der vil afslutningsvis være en fælles opsamling om dialogerne i udvalgene samt næste skridt. Administrationen indstiller, at udvalget for Fritid og Fælleskab beslutter programmet for temamødet for byrådet den 25. februar På udvalgsmødet vil der være en fælles snak og kvalificering af programmet for Byrådet, så vi sikrer et program, som opfylder vores mål om at skabe en fælles oplevelse af samskabelse, som et redskab til at sikre bæredygtig velfærd.

10 Sidetal: 10 Beslutning Indstillingen tiltrådt. Bilag Program Byrådet om samskabelse

11 Sidetal: P Orienteringssager Beslutningstema Status for Hedenstedernes udviklingsstrategi. Barrit univers. Invitation til Danmarks bibliotekforenings årsmøde 2015 (bilag 1). Udbygning af samarbejdet med Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Hedensted Kommune (Kultur & Fritid/Læring) samarbejder med DIF om en aftale, der vil stimulere og kompetenceløfte relationerne mellem foreningslivet og skolerne. Disse relationer er særligt eksponeret i forbindelse med skolereformen. En formuleret aftale vil give gode udviklingsmuligheder både for frivillige og ansatte, der arbejder med og omkring børn og unges bevægelsesvaner. Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Formanden orienterede om arbejdet med haltilskudsmodellen. Arbejdsgruppen og udvides med Torsten Sonne Petersen, Allan Petersen og Hans Henrik Rolskov. Temagruppen vedrørende bæredygtig transport afholder afsluttende møde ultimo februar. Bilag Invitation til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde til F&F

12 Sidetal: P Eventuelt Beslutning Intet

13 Sidetal: 13 Bilag Ansøgning - As-Klakring-Juelsminde Seniorer Ansøgning - Osteoporoseforeningen Ansøgning - Bedre Psykiatri Ansøgning - KLO Ansøgning - Astma-allergi foreningen Ansøgning - Løsning centerråd Ansøgning - Røde Kors Juelsminde afdeling Ansøgning - Frivillighuset Hedensted Ansøgning - Petanque for alle Ansøgning - Uldum og Omegns pensionistforening Ansøgning - Aktivitetscenter Kirkedal (Vennekredscenterråd på Kirkedal Plejecenter) Ansøgning - Hendensted St. Dalby sognes menighedspleje Ansøgning - Røde Kors, Hedensted afd. Ansøgning - Alsheimerforeningen Østjylland Ansøgning - Hedensted valgmenighed Ansøgning - Lokalforening Red Barnet Hedensted Ansøgning - Frivillig gruppen i Rask Mølle Ansøgning - Røde Kors Tørring-Uldum afd. Ansøgning - Røde Kors Tørring-Uldum afd. Besøgstjenesten Ansøgning - Højtoftens Frivillig Arrangementsudvalg Ansøgning - Onsdagscafeen Ansøgning - Integrations cafeen Ansøgning - Børns Vilkår Ansøgning - Kildevældets venner Ansøgning - Ældresagen i Tørring-Uldum Ansøgning - Otium venner Ansøgning - Juelsminde Frivilligcenter Ansøgning - Ældresagen i Hedensted Ansøgning - Birkelunds venner Ansøgning - Onsdagsklub Stouby Ældresagens netværk Juelsminde Ansøgning - Folkekirkens nødhjælpsværested Ansøgning nr. 2 - Kildevældets venner Ansøgning - Scleroseforeningen lokalafd. Hedensted Ansøgning - Hjerneskadeforeningen Hedensted-Horsens Ansøgning - Hjerneskadeforeningen Hedensted-Horsens Ansøgning - Centerrådet Nederbylund Ansøgning - Nedergårdens vennekreds Ansøgning - Flygtningevennerne i Tørring-Uldum Ansøgning - Børns voksenvenner Ansøgning - Fritid til alle Ansøgning - ULF Ungdom Ansøgning - Nebsager-Bjerre-Stederup Pensionistforening Ansøgning - Vennekredsen Nederbylund Ansøgning - Bøgelys venner Ansøgning - Cafe Møllen Endelig fordeling af midler 2015 invitation2.callsmartcitykonference Program Byrådet om samskabelse Invitation til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde til F&F

14 Sidetal: 14

15 Sidetal: 15 Underskrifter Hans Vacker Torsten Sonne Petersen Allan Petersen Hans Henrik Rolskov

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere