Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet"

Transkript

1 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk Rapport September 2004

2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk Rapport September 2004 Dokument nr 1 Revision nr 2 Udgivelsesdato September 2004 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt LSPE/MPU CCR/NEO LSPE

3 1 Indholdsfortegnelse 0 Sammenfatning 2 1 Indledning 4 11 Fremgangsmåde og metode 5 12 Rapportens opbygning 7 2 Forslag 8 3 Aktiviteter (output) og omkostninger Hvad er frivilligarbejde på integrationsområdet? Introduktion til organisationerne Dansk Flygtningehjælp Dansk Røde Kors Hang Out KVINFOs mentornetværk 23 4 Sammenlignende analyse af omkostninger Administrationsprocenter Enhedsomkostninger 30 Bilagsfortegnelse Bilag I: Definition af administrationsprocent Bilag II: Interviewguide Bilag III: Tænketankens syv mål for en vellykket integration Bilag IV: Kommentarer fra Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

4 2 0 Sammenfatning Det kan overordnet konkluderes, at der er stor tilfredshed blandt brugerne, dvs flygtninge og indvandrere, med frivilligindsatsen i de fire udvalgte organisationer Brugerne peger entydigt på, at der ydes et godt stykke arbejde, som de værdsætter og oplever som relevant Der er således ikke tvivl om, at det frivillige integrationsarbejde har en meget positiv effekt i relation til integrationen af flygtninge og indvandrere Det frivillige integrationsarbejde er med til at skabe kontakt mellem flygtninge og indvandrere og danskere, men effekterne af integrationsarbejdet rækker videre i forhold til feks danskkundskaber, beskæftigelse og modvirkning af diskrimination Der er imidlertid også behov for udvikling på en række områder: De interviewede personer peger på, at det frivillige arbejde er i en omstillingsproces, hvor fokus skal flyttes fra modtagelse af flygtninge og indvandrere til integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk Samtidig er det vurderingen, at flygtninge og indvandrere i stigende omfang efterspørger målrettede og individuelle tilbud Der er i alle organisationerne fokus på organisation og styring, mens der kun i begrænset omfang er fokus på, hvordan organisation og styring spiller sammen med omkostninger, herunder særligt administrative omkostninger Der er kun i få tilfælde et formaliseret samarbejde i form af feks netværksdannelse mellem de frivillige organisationer, selvom værdien heraf anerkendes af alle De frivillige organisationer har kun i mindre omfang opstillet klare og detaljerede målsætninger (succeskriterier) for arbejdet De gennemførte evalueringsrapporter fra Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors vedrører primært "output" i det frivillige integrationsarbejde, feks antal frivilliggrupper, aktiviteter mv Der er kun i begrænset omfang fokus på effekten af det frivillige arbejde Der kan konstateres store forskelle i de administrative udgifter og enhedsomkostninger ved det frivillige integrationsarbejde Tallene skal tolkes med stor varsomhed - og med inddragelse af de bagvedliggende kvalitative betragtninger P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

5 3 i rapporten Samtidig viser forskellen i tallene dog, at der er muligheder for, at organisationerne kan lære af hinanden med hensyn til at tilrettelægge en omkostningseffektiv frivilligindsats På baggrund af den gennemførte analyse opstilles syv anbefalinger til udvikling af det frivillige integrationsarbejde generelt: Det frivillige integrationsarbejde bør i højere grad tilbyde individuelle og målrettede aktiviteter, der feks retter sig mod integration på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i foreningslivet De bør sikres en organisering og styring af det frivillige integrationsarbejde, der kan medvirke til at reducere omkostningerne, herunder særligt de administrative omkostninger Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors bør indlede et mere formaliseret samarbejde både centralt og lokalt med henblik på en bedre koordination, videndeling og erfaringsudveksling Netværksdannelse mellem de frivillige inden for organisationerne, mellem organisationerne og i forhold til projekter, der arbejder med frivillige og integration, bør forbedres Organisationerne bør arbejde mere systematisk med at skaffe økonomiske midler, der kan supplere satspuljemidlerne De frivillige organisationer bør i højere grad arbejde med konkrete målsætninger og dokumentation af resultater (succeskriterier og effekter) af det frivillige integrationsarbejde Organisationerne - herunder især integrationskonsulenterne bør sikre, at der sker en metodeudvikling af det frivillige integrationsarbejde ikke mindst i forhold til arbejdsmarkedet P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

6 4 1 Indledning Som led i udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er det besluttet, at der skal foretages en analyse af effekten af satspuljeprojekter på frivillighedsområdet, herunder Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde I den forbindelse har Integrationsministeriet bedt rådgivningsfirmaet COWI om at gennemføre en analyse af det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, KVINFOs mentornetværk og Hang Out De fire organisationer er valgt af hensyn til at sikre en vis bredde i undersøgelsen Formålet med analysen er at identificere de bedste og mest effektive måder at organisere og gennemføre frivillighedsarbejde på Herudover skal analysen afdække, hvad der kommer ud af frivilligindsatsen Det er tanken, at resultaterne af analysen skal kunne give inspiration til, hvordan frivillighedsarbejdet bedst kan tilrettelægges fremover til gavn for flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund På denne baggrund forslås i kapitel 2 en række initiativer til udvikling af det frivillige integrationsarbejde generelt Som led i analysen er der gennemført undersøgelse af omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af organisationernes frivillige integrationsarbejde I undersøgelsen sammenlignes de administrative udgifter og enhedsomkostninger i 2003 ved det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk Der er en række metodiske problemer forbundet hermed, hvorfor rapportens konklusioner på dette område må tages med en række forbehold Nærværende rapports konklusioner har været drøftet med Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk på en workshop den 28 maj 2004, og de fire organisationer har efterfølgende haft mulighed for at kommentere udkast til den endelige rapport Kommentarer til rapporten fra Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde kors er medtaget i bilag 4 P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

7 5 11 Fremgangsmåde og metode Analysen har været opdelt i fire faser: 1) opstart, 2) dataindsamling, 3) analyse og 4) afrapportering Datamaterialet Analysen tager udgangspunkt i de aktiviteter, som Dans Flygtningehjælp (herefter DF), Dansk Røde Kors (herefter DRK), Hang Out/projekt Tværs og KVINFOs mentornetværk har gennemført i 2003 DF har i 2003 fået gennemført en undersøgelse af sin frivilligindsats Og DRK gennemførte i 2002 en tilsvarende undersøgelse af sin integrationsindsats Nærværende analyse tager afsæt i disse analyser samt andet baggrundsmateriale, der er indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, jf Tekstboks 11 Tekstboks 11 Materiale indsamlet til brug for analysen Analysens baggrundsmateriale er tilvejebragt af henholdsvis Integrationsministeriet, de fire organisationer og via søgninger på Internettet, i biblioteker mv Materialet består bla af: årsrapporter, handleplaner, resultatkontrakter, afrapporteringer, statistiske registreringer, projektbeskrivelser, bevillingsbreve, budgetter, regnskaber, informationsmateriale, kursuskataloger mv Der er endvidere foretaget en række personlige interviews med de personer, som arbejder for eller er tilknyttede DF, DRK, KVINFOs mentornetværk og Hang Out Følgende er bla blevet interviewet: hovedkontorerne i DF og DRK samt de lønnede medarbejdere i KVINFOs mentornetværk og Hang Out, fagkonsulenter og regionale konsulenter i DF og i DRK, medarbejdere i de fire organisationer, og organisationernes vigtigste samarbejdspartnere, bla kommunalt ansatte og projektmedarbejdere Endelig er der gennemført fokusgruppeinterview i de fire organisationer med: frivillige brugere med flygtninge- og indvandrerbaggrund Der er gennemført fokusgruppeinterview med i alt frivillige og i alt brugere Fire organisationer er udvalgt Det har ikke været muligt inden for denne analyses rammer at foretage en samlet evaluering af hele frivilligindsatsen i forhold til flygtninge og indvandrere I stedet er udvalgt fire organisationer, der samlet set vurderes nogenlunde at dække bredden i det frivillige integrationsarbejde En detaljeret gennemgang af aktiviteterne i det frivillige integrationsarbejde kan findes i de analyser, som bla DF og DRK har gennemført af deres frivil- P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

8 6 ligarbejde 1 De kvantitative aspekter af det frivillige integrationsarbejde er i nogen udstrækning afdækket i disse analyser Med henblik på at supplere dette grundlag fra DF's og DRK's evalueringsrapporter har vi valgt særligt at anvende kvalitative interviews i denne undersøgelse Herudover er der som led i analysen gennemført en undersøgelse af omkostningerne ved det frivillige integrationsarbejde 2 Analysen af omkostningerne tager udgangspunkt i bevillingen fra satspuljen, og der fokuseres alene på organisationernes hovedaktiviteter Det vil sige, at analysen ikke giver dækkende billede af de samlede frivilligaktiviteter i de fire organisationer Omkostningerne i frivilligarbejdet kan være til eget lønnet personale, træning og uddannelse af frivillige, transport, husleje mv Sådanne omkostninger er nødvendige forudsætninger for at organisere og rekruttere frivillige samt igangsætte og vedligeholde frivilligarbejdet Ved at fokusere på omkostningerne er det hensigten at undersøge de bedste og mest effektive måder at levere frivilligindsatsen på Eller med andre ord: at analysere om organisationerne kan lære noget af hinanden med hensyn til, hvordan man reducerer omkostningerne forbundet med frivilligarbejdet Repræsentativitet Det har ikke været muligt at interviewe alle de regionale afdelinger med hertil knyttede frivilliggrupper i DF Og det har heller ikke været muligt at aflægge besøg hos alle DRK's lokalafdelinger, som arbejder med frivilligt integrationsarbejde Analysen har således ikke som ambition at være repræsentativ med hensyn til den indsats, der ydes af frivillige i DF og DRK Når det er sagt, kan resultaterne af analysen godt anvendes i et vist omfang til at generalisere i forhold til den indsats, der ydes i det frivillige integrationsarbejde Der kan her skelnes mellem statistisk generaliserbarhed og analytisk generaliserbarhed 3 De regionale afdelinger i DF og de lokale afdelinger i DRK, som vi har interviewet og aflagt besøg hos, er blevet valgt ud fra et hensyn til at sikre en belysning af både det gode og dårlige eksempel Det vil sige, at der både har været fokus på steder, hvor frivilliggrupperne/lokalafdelingerne fungerer godt, og hvor de fungerer mindre godt De gennemførte besøg hos DF og DRK er end- 1 Jf "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for Forskning i Socialt Arbejde, 2004 og "Dansk Røde Kors' integrationsaktiviteter, juli juni 2003", Dansk Røde Kors 2 For en nærmere gennemgang af vores metodiske tilgang til omkostningsanalysen henvises til bilag 1 3 Statistisk generaliserbarhed er kvantitativ, formel og eksplicit, og den kan udtrykkes statistisk i sandsynlighedskoefficienter En sådan generaliserbarhed er ikke mulig inden for denne analyses rammer, som primært bygger på kvalitative interviews Analytisk generaliserbarhed indebærer en bedømmelse af i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation Den er baseret på en analyse af ligheder og forskelle mellem de to situationer Det er denne form for generaliserbarhed, som er en mulighed indenfor denne analyses rammer P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

9 7 videre valgt ud fra et hensyn til at sikre en vis geografisk spredning og bredde i undersøgelsen 12 Rapportens opbygning Foruden sammenfatningen og dette indledende kapitel, indeholder rapporten tre kapitler Kapitel 2 indeholder forslag til udviklingen af det frivillige integrationsarbejde Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af aktiviteter (output) og omkostninger i de fire organisationer Endelig indeholder Kapitel 4 en sammenlignende analyse af omkostningerne i de fire organisationer Herudover indeholder rapporten fire bilag P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

10 8 2 Forslag I forbindelse med analysen af det frivillige integrationsarbejde, herunder særligt den kvalitative analyse, er der fremkommet en række temaer og problemstillinger, der relaterer sig til udviklingen af frivilligarbejdet På denne baggrund gengives i det følgende kapitel først en række forslag til udvikling af det frivillige integrationsarbejde Forslagene er udviklet dels med udgangspunkt i Integrationsministeriets Tænketanks syv mål for en vellykket integration, dels med udgangspunkt i det indsamlede datamateriale 4 Forslagene skal ikke ses som et udtryk for, at organisationerne ikke arbejder med de nævnte områder Flere af organisationerne har allerede i dag fokus på de områder, som forslagene omhandler Vi finder dog, at der er mulighed for, at organisationerne kan forbedre deres indsats på de syv områder, som forslagene omhandler og herved bedre imødekomme de udfordringer, som det frivillige arbejde står overfor Forslag I: Målrettede aktiviteter Det frivillige integrationsarbejde bør i højere grad tilbyde individuelle og målrettede aktiviteter, der eksempelvis retter sig mod integration på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i foreningslivet I forbindelse med de interviews, som vi har foretaget, er der mange som peger på, at det frivillige arbejde er i en omstillingsproces Fokus skal flyttes fra modtagelse til integration Integrationskonsulenterne i både DF og DRK er opmærksomme på dette forhold Færre asylansøgere I 2002 søgte 6068 personer om asyl i Danmark Dette er en halvering af antallet fra 2001, hvor personer søgte om asyl 5 Der er altså væsentligt færre, der søger om asyl i Danmark Og der er således også færre som får opholdtilladelse og bliver anerkendt som flygtninge her i landet Med færre flygtninge og indvandrere åbnes der for, at aktiviteterne og tilbuddene i højere grad kan skræddersys Og det er vores vurdering at flygtninge og indvandrere i stigende omfang efterspørger målrettede og individuelle tilbud 4 Jf bilag III for en gennemgang af Tænketankens syv mål 5 "Kommunale nøgletal om udlændinge 2003", Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2003 P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

11 9 Det skal understreges, at der forsat vil være behov for sociale tilbud, men det frivillige integrationsarbejde bør søge at ændre balancen mere imod målretttede og individuelle tilbud Kommende udviklingsprojekter kunne feks rettes imod sådanne tilbud Tænketankens syv mål for en vellykket integration kan i denne forbindelse anvendes som et inspirationskatalog for mulige aktiviteter Udviklingsprojekterne bør naturligvis gennemføres i tæt samspil med de frivillige og under hensyn til deres behov, da frivilligarbejdet kun kan fungere i kraft af, at de frivillige stiller deres arbejdskraft til rådighed Forslag II: Organisations- og styringsformer Alle organisationer bør sikre en organisering og styring af det frivillige integrationsarbejde, der kan medvirke til at reducere omkostningerne, herunder særligt de administrative omkostninger Der er stor forskel på den måde, som frivilligarbejdet på integrationsområdet er organiseret på Med hensyn til DF og DRK er det generelle billede fra evalueringsrapporter og interview begge steder, at de frivillige er meget tilfredse med den støtte de får fra integrationskonsulenterne og de tilbud om opkvalificering, der findes hos moderorganisationen Begrænset styring DRK s konsulenter søger at påvirke de enkelte grupper til at arbejde med bestemte aktiviteter, men grupperne er selvstyrende og kan derfor frit vælge, hvad de vil arbejde med Alle grupperne får tilbud om konsulentbistand, og opfordres via de interne medier, kurser og temadage til at få inspirationsbesøg af konsulenterne eller til at benytte sig af landskontorets viden og service De frivillige skal dog selv være mere opsøgende, end det er tilfældet i feks DF Dette er en konsekvens af, at DRK kun har tre konsulenter, som arbejder med området, hvoraf de to er placeret i København Fordelen ved denne organisering er, at de frivillige gives en høj grad af autonomi til planlægning af deres aktiviteter Det er vores vurdering, at denne organisering bla har sin styrke, hvis aktivitetsgrupperne med frivillige har mange ressourcestærke personer Disse personer får i DRK et stort spillerum til at udfolde deres kreativitet og tilrettelægge aktiviteter Mindre velfungerende grupper kan imidlertid med DRK's organisering nemmere gå i stå, hvis de ikke får hjælp og inspiration udefra - fra konsulenter eller hovedkontor Mere støtte DF er med otte integrationskonsulenter ude i marken organiseret således, at de i højere grad kan give støtte til frivilliggrupperne Endvidere har DF et relativt stort administrativt apparat i København, der kan søge at påvirke aktiviteter og indsatsområder i frivilliggrupperne Hertil kommer, at DF tilbyder de frivillige flere kurser samt udsender mere informationsmateriale Fordelen ved denne højere grad af styring er, at mindre velfungerende frivilliggrupper nemmere kan få hjælp, hvis de er gået i stå Det er endvidere i et vist omfang muligt at implementere nye satsningsområde i det frivillige arbejde "fra P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

12 10 oven" DF's hovedkontor og integrationskonsulenter har feks søgt at påvirke frivilliggrupper til at satse mere på arbejdsmarkedsrettede tilbud 6 Handleplan Fokus på organisation og styringsmæssige redskaber kan også være relevant for mindre projekter, som beskæftiger sig med frivilligt integrationsarbejde Hang Outs organisation er ved at blive ændret fundamentalt Fra december 1998, hvor café Hang Out åbnede, til juli 2003, var der ingen lønnede medarbejdere i Hang Out Indenfor det seneste år er der ansat fem personer i tilknytning til projektet Dette har medført, at trivslen blandt de frivillige er faldet Hang Out har derfor lavet en handleplan for at øge trivslen og udviklingen af kompetencer hos de frivillige 7 Der er i alle organisationerne fokus på organisation og styring, mens der kun i begrænset omfang er fokus på, hvordan organisation og styring spiller sammen med omkostninger, herunder særligt administrative omkostninger Vores analyse viser, at de administrative omkostninger til frivilligarbejdet kan påvirkes gennem ændringer af organisations- og styringsformer Det har dog ikke været muligt at undersøge, hvordan organisations- og styringsformerne relaterer sig til effekterne af det frivillige integrationsarbejde, jf senere Forslag III: Samarbejde mellem DF og DRK DF og DRK bør indlede et mere formaliseret samarbejde både centralt og lokalt med henblik på en bedre koordination, videndeling og erfaringsudveksling i forhold til det frivillige integrationsarbejde Der er kun i begrænset omfang etableret et samarbejde mellem DF og DRK, som er de to store organisationer på området Der har været planer om at holde et årligt møde mellem integrationskonsulenterne i hhv DF og DRK, men faste møder er endnu ikke blevet kutyme Der er flere steder lokalt etableret et udmærket samarbejde mellem DF og DRK Konsulenterne sørger her for at kontakte hinanden, hvis der feks er planer om, at en ny frivilliggruppe eller aktivitetsgruppe skal startes op På denne måde kan det undgås, at der startes aktiviteter op de samme steder i landet Begge organisationers konsulenter henviser frivillige til hinandens lokalgrupper, hvis de har aktiviteter i området Enkelte steder i landet taler konsulenterne fra DF og DRK imidlertid slet ikke med hinanden Konkurrence eller samarbejde I både DF og DRK finder man den holdning, at organisationerne er konkurrenter Men man finder også en holdning om, at det er bedst, hvis "vi deler landet imellem os" 8 Vi har ligeledes både mødt en holdning om, at "markedet for fri- 6 Jf også rapport fra DF af Rie Græsborg, "Frivilligt baseret integrationsarbejde med sigte på beskæftigelse", november Statusrapport for Hang Out, april Interview med integrationskonsulent P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

13 11 villige integrationsydelser er ved at være mættet" og en holdning om, at "der er nok til alle" 9 Forslag IV: Frivillignetværk Netværksdannelse mellem de frivillige inden for organisationerne, mellem organisationerne og i forhold til projekter, der arbejder med frivillige og integration, bør forbedres Vores undersøgelse viser, at netværket i henholdsvis DF og DRK er præget af kontakter og kommunikation, der går igennem hovedkontoret Med andre ord: at de frivillige ofte bliver "bragt sammen" på initiativ af hovedkontor eller de regionale kontorer, eksempelvis gennem kurser, debatmøder etc mere end de "bringer sig selv sammen" ved uformelle, bilaterale kontakter I Hang Out og i KVINFOs mentornetværk gælder det også, at der er forholdsvis begrænset kontakt mellem de frivillige (mentorerne) Der findes gode eksempler på bilaterale netværkssamarbejder, men flere af de lokale afdelinger og grupper bekræfter, at man primært er i kontakt ved de centrale arrangementer Netværksdannelse mellem organisationer og projekter, der arbejder med integration, er af central betydning Blandt andet fordi organisationerne og deres frivillige kan udveksle erfaringer, lære af hinanden og udnytte muligheder for fælles indsatser Et godt netværk mellem frivilliggrupper kan samtidig være med til at aflaste toppen i organisationen Eksempelvis at man konsulterer hinanden på tværs frem for at gå til en af organisationens integrationskonsulenter Dette kan være med til at nedbringe omkostningerne Forslag V: Fundraising Organisationerne bør arbejde mere systematisk med fundraising, da det kan bidrage positivt til udviklingen af det frivillige integrationsarbejde og give "added value" af de offentlige midler fra satspuljen DF, DRK, KVINFOs mentornetværk og Hang Out arbejder alle i varierende grad med at skaffe penge til det frivillige integrationsarbejde fra andre kilder end satspuljen, herunder især fra kommunerne Gennem såkaldt fundraising tilføres midlerne fra satspuljen en ekstra værdi Samtidig kan organisationerne via arbejdet med fundraising få nyttige samarbejdspartnere, offentlige såvel som private 10 9 Integrationskonsulenter 10 Det skal dog bemærkes, at det kan være vanskeligt for mindre projekter at tilvejebringe flere midler via fundraising Et mindre projekt kan eksempelvis komme i den situation, at kommunen ikke ønsker at bidrage til projektet, når der allerede er bevilget midler til projektet fra feks satspuljen P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

14 12 Forslag VI: Dokumentation af resultater (effektvurdering) Organisationerne bør i højere grad arbejde med formulering af målsætninger (succeskriterier) og udvikling af redskaber til dokumentation af resultater (effekter) af det frivillige integrationsarbejde Stor tilfredshed Alle flygtninge og indvandrere, som vi har interviewet, udtrykker stor tilfredshed med det arbejde, som frivillige i DF, DRK, Hang Out og KVINFOs mentornetværk yder Der er således ikke tvivl om, at det frivillige integrationsarbejde har en meget positiv effekt i relation til integrationen af flygtninge og indvandrere Det frivillige integrationsarbejde er med til at skabe kontakt mellem flygtninge og indvandrere og danskere, som også er et af Tænketankes mål for en vellykket integration 11 Effekterne af integrationsarbejdet rækker imidlertid videre Det frivillige integrationsarbejde påvirker således en lang række andre af Tænketankens mål for en vellykket integration Målene vedrørende "danskkundskaber" og "beskæftigelse" påvirkes eksempelvis direkte, mens andre mål vedrørende "fravær af diskrimination" og "grundlæggende værdier og normer" påvirkes mere indirekte af frivilligarbejdet Succeskriterier Det har ikke været muligt at foretage en vurdering af resultaterne (effekten) af det frivillige integrationsarbejde i denne undersøgelse, da en forudsætning for at kunne dokumentere resultaterne er, at der er opstillet nogle forholdsvis klare og detaljerede målsætninger (succeskriterier) for arbejdet Sådanne kriterier er kun i begrænset omfang opstillet i de fire organisationer 12 Evalueringsrapporterne fra DF og DRK vedrører primært "output" i det frivillige integrationsarbejde, feks antal frivilliggrupper, aktiviteter mv Der er kun i begrænset omfang fokus på resultaterne af det frivillige arbejde Forslag VII: Metodeudvikling Organisationerne - herunder især integrationskonsulenterne bør sikre, at der sker en metodeudvikling af det frivillige integrationsarbejde Organisationerne er opmærksomme på, at det frivillige arbejde udvikler sig løbende Aktiviteterne udvides og ændrer karakter I forbindelse med denne udvikling har de frivillige behov for konkrete redskaber og instrumenter, der kan 11 Jf mål nr 5 12 Det skal dog i denne sammenhæng bemærkes, at eksempelvis Dansk Flygtningehjælp har indgået en resultatkontrakt med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, hvori der er opstillet målsætninger for arbejdet Disse målsætninger kan dog ikke anvendes som udgangspunkt for en måling af effekten af det frivillige arbejde I KVINFOs mentorordning er succeskriteriet, at der skal gennemføres 500 match i projektperioden , dvs 125 match om året Men der er ikke opstillet kriterier for, hvornår et mentorforhold vurderes som en succes I mentorordningen ville det være naturligt, at mentoraftalen mellem mentor og mentee dannede udgangspunkt for en sådan vurdering Herved ville KVINFO bedre kunne dokumentere resultaterne af deres indsats P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

15 13 hjælpe dem i deres arbejde Organisationerne er derfor også opmærksomme på, at sådanne redskaber og instrumenter i vid udstrækning må udvikles af organisationerne og af integrationskonsulenter, da det ikke kan forventes, at de frivillige kan magte denne opgave Denne pointe illustreres bedst ved eksempler Arbejdsmarked Foreningsliv Der er en række faldgruber i det frivillige integrationsarbejde i forbindelse med arbejdsmarkedsrettede aktiviteter Hvis de frivillige holder sig til at hjælpe flygtninge og indvandrere med at skrive ansøgninger og udforme CV'er samt andre indirekte arbejdsmarkedrettede aktiviteter, er der ikke noget problem i relation til kommunerne og andre aktører på arbejdsmarkedet Problemet kan opstå, såfremt de frivillige søger af hjælpe med jobformidling, kontakt til virksomheder mv De kommunalt ansatte, som vi har interviewet, peger på, at de frivillige bør koordinere deres indsats med bla kommunen for så vidt angår sådanne direkte arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, således at de ikke kommer i clinch med eksempelvis kommunens eller Arbejdsformidlingens jobkonsulenter Et andet eksempel, hvor der kan være behov for metodeudvikling, er foreningslivet Foreningslivet er en indgang, der kan bidrage til bedre "kontakt mellem udlændinge og danskere i hverdagen" 13 Der er imidlertid begrænset fokus på dette område hos flere frivilliggrupper Det kan skyldes, at det er et vanskeligt område bla på grund af kulturelle barrierer, eksempelvis i forbindelse med omklædning, og fordi det ikke er alle foreninger, der er lige villige til at gå aktivt ind på integrationsområdet Jf Tænketankens 5 mål 14 For at skabe en større effekt på dette område kunne organisationerne søge at udnytte det initiativ som Integrationsministeriet netop har igangsat i samarbejde med en række større danske foreninger (DGI mfl) P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

16 14 3 Aktiviteter (output) og omkostninger 31 Hvad er frivilligarbejde på integrationsområdet? En lang række mennesker arbejder i dag frivilligt Dette arbejde finder sted i sportsforeninger, i kirkeligt regi, i brugerbestyrelser osv En meget stor del af det frivillige arbejde er frivilligt socialt arbejde Det kan bla være overfor ældre medborgere, ensomme eller syge mennesker, udstødte, narkomaner eller dårligt stillede børn En del af dette frivillige sociale arbejde er målrettet mod flygtninge og indvandrere Det er dette arbejde, som denne analyse tager udgangspunkt i Bedre integration Formålet med frivilligarbejdet over for flygtninge og indvandrere er at skabe bedre integration Nogle af de sociale problemer, som flygtninge og indvandrere har, er parallelle til almindelige sociale problemer, dvs ensomhed, fattigdom, kriminalitet osv Men mange flygtninge og indvandrere har også som gruppe en række problemer, der er knyttet til deres baggrund som flygtninge/indvandrere Af fælles problemer kan bla nævnes omstillingen til det danske sprog, kulturelle barrierer og problemer med at komme i arbejde Det frivillige arbejde medvirker til at hjælpe flygtninge og indvandrere med at overkomme mange af disse problemer, der er forbundet med integrationen i det danske samfund Flygtninge og indvandrere skal dog samtidig ses som ligeværdige mennesker med en række ressourcer, som de kan tilbyde det danske samfund Det er således vigtigt, at integrationen foregår i et ligeværdigt møde mellem flygtninge og indvandrere og danskere 32 Introduktion til organisationerne Der er stor forskel på de fire organisationer, som sammenlignes i denne analyse 15 DF og DRK er de to store organisationer, som begge har et større administrativt apparat bag sig Begge organisationer har endvidere en lang række andre aktiviteter end netop frivilligarbejdet med flygtninge og indvandrere På 15 Nogle af forskellene mellem organisationerne/projekterne belyses i dette kapitel Andre forskelle belyses i kapitel 4 Men en kortfattet gennemgang som denne kan ikke yde organisationerne retfærdighed For en yderligere gennemgang af organisationernes særpræg, kan der henvises til deres hjemmesider: wwwdanskflygtningehjaelpdk, wwwdrkdk, wwwhangoutdk og wwwkvinfodk P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

17 15 trods af visse lighedstegn mellem DF og DRK er der imidlertid også forhold, der adskiller de to organisationer De to organisationer har da også valgt at organisere det frivillige integrationsarbejde meget forskelligt KVINFO er en mindre selvejende institution, der ikke har flygtninge og indvandrerområdet som kerneområde KVINFOs mentornetværk er som det eneste målrettet mod en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for flygtninge og indvandrere Endelig er der Hang Out, som driver café og laver en lang række aktiviteter for bla flygtninge og indvandrere Hang Out har som den eneste af de fire organisationer utilpassede og vanskelige unge som målgruppe Kontekst Forskellen mellem de fire organisationers organisering, aktiviteter og målgruppe betyder, at en sammenligning af deres omkostninger ikke kan stå alene Omkostningerne må nødvendigvis sættes ind i en kontekst, der tager de fire forskellige organisationers særpræg med i betragtning I det følgende præsenteres først aktiviteter (output) og omkostninger i DF, DRK, Hang Out/projekt Tværs og KVINFOs mentornetværk Herefter sammenlignes administrationsprocenter og enhedsomkostninger Som tidligere nævnt ses der alene på organisationernes hovedaktiviteter Aktiviteter 321 Dansk Flygtningehjælp Fundamentet i DF's frivilligarbejde er frivilliggrupperne, der kan organisere sig på forskellige måder: 1) De frivillige kan danne en løs gruppering, der har en kontaktperson som bindeled til DF, 2) Frivilliggruppen kan også lave en koordinationsgruppe, som efter aftale med DF står for arbejdet i et område, og 3) frivilliggruppen kan danne en forening med egne vedtægter Frivilliggrupperne i DF arbejder med en lang række aktiviteter, der bla vedrører: 16 1 modtagelse og familiesammenføring, 2 sprog og samfund, 3 sociale relationer og netværk, 4 rådgivning og bistand, samt 5 arbejdsmarkedsrettede aktiviteter DF har ud over frivilliggrupperne seks frivilligerådgivninger, hvor frivillige yder anonym og uvildig rådgivning til flygtninge og deres familier vedrørende juridiske, sociale og psykologiske forhold Rådgivningerne svarer typisk på spørgsmål om rettigheder og pligter Rådgivningerne er bemandet med jurister, 16 For en nærmere beskrivelse af det frivillige integrationsarbejde henvises til "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for Forskning i Socialt Arbejde, marts 2003 P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

18 16 socialrådgivere og psykologer De seks rådgivninger er beliggende i: Århus, Vejle, Fredericia, Haderslev, København og Odense Frivilligsektionen eller Frivilligafdelingen (herefter kaldet hovedkontoret) i DF har også en række aktiviteter Hovedkontoret står bla for at arrangere kurser til de frivillige og konsulenterne Endvidere sørger kontoret for, at der sendes informationsmateriale ud til de frivillige, herunder nyhedsbreve og medlemsblade Hovedkontoret står endvidere for et ganske omfattende oplysningsarbejde DF har inddelt landet i ni regioner: Nordjylland, Midt- og Østjylland, Vestjylland, Sydvestjylland, Sydøstjylland, Fyn, Nordvestsjælland, Sydøstsjælland samt en samlet region for København, Nordsjælland og Bornholm Til hver region er der knyttet en frivilligkonsulent Konsulenten skal hjælpe frivilliggrupperne med at skabe de bedste rammer for deres aktiviteter på integrationsområdet Arbejdet med flygtninge og indvandrere i DF's frivilliggrupper rummer en lang række aktiviteter, jf nedenstående Skema 31 Oplysningerne i skemaet stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 101 af DF's frivilligafdelinger har svaret på, om de har en række forskellige aktivitetstyper Tallene i højre kolonne angiver således, hvor mange procent af frivilliggrupperne, der arbejder med de pågældende aktiviteter P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

19 17 Skema 31 Aktiviteter i Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper (procent) Aktivitetskategori Aktivitetstyper Pct Modtagelse og familiesammenføring Sprog og samfund Sociale relationer og netværk Rådgivning og bistand Kilde: Anm: Særlige modtagelsesaktiviteter 39 Særlig hjælp ved familiesammenføring 38 Sprogtræning gennem samtale 94 Lektiehjælp for voksne 84 Informationsvirksomhed i forhold til lokalsamfundet Diskussioner om det danske politiske system mv Lektiehjælp for børn 60 Brug af computer 43 Tema/orienteringsaftener med offentlige myndigheder 31 Udflugter 86 Hjemmebesøg/besøgsvenner /kontaktfamilier 83 Kulturarrangementer 76 Madlavning og hygge 71 Åbent-hus arrangementer 62 Kvindegrupper 42 Særlige aktiviteter for børn og unge 36 Aktiviteter vedr traumatiserede flygtninge 22 Idræt og gymnastik 16 Råd/vejledning vedr praktiske problemer i hverdagen Hjælp til at forstå brev fra offentlige myndigheder Retlig støtte 54 "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for forskning i socialt arbejde, marts 2004 Frivilliggrupperne har haft mulighed for at svare på om aktiviteten er henholdsvis hoved- eller biaktivitet I ovenstående skema er der ikke skelnet imellem hovedog biaktiviteter Det vil sige, at procentsatsen dækker over, at frivilliggrupperne både kan have aktivitetstyperne som henholdsvis hoved- eller biaktivitet Det fremgår af Skema 31, at der er forholdsvis få frivilliggrupper, der arbejder med "modtagelses- og familiesammenføringsaktiviteter", mens der i de andre kategorier "sprog og samfund", "sociale relationer og netværk" og "rådgivning og bistand" er en stor aktivitetsafhængig spredning i, hvor ofte frivilliggrupperne arbejder med området P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

20 18 Ses der på niveauet for de arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i DF's frivilliggrupper, fremgår det, at der er relativt få frivilliggrupper, der har sådanne aktiviteter, jf Skema 32 Skema 32 Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper (procent) Aktivitetskategori Aktivitetstyper Pct Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter Oplysning om jobsøgning 50 Hjælp til at formulere jobansøgninger 48 Læsning af jobannoncer i gruppen 26 Opbygning og brug af netværk til at skaffe jobs til flygtninge 25 Hjælp til udarbejdelse af CV 21 Kontaktordning, hvor frivillige sender flygtninge ud til virksomheder Anvendelse af Internet i forbindelse med jobsøgning Samarbejde med sprogskole om job, uddannelse og praktik Virksomhedsbesøg 8 Kilde: "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for forskning i socialt arbejde, marts 2004 Anm: Frivilliggrupperne har haft mulighed for at svare på om aktiviteten er henholdsvis hoved- eller biaktivitet I ovenstående skema er der ikke skelnet imellem hoved- og biaktiviteter Det vil sige, at procentsatsen dækker over, at frivilliggrupperne både kan have aktivitetstyperne som henholdsvis hoved- eller biaktivitet DF's frivillige integrationsarbejde kan i 2003 karakteriseres ved følgende hovedaktiviteter og nøgletal: Frivilliggrupper: 145 grupper, heraf 30 nye Frivilligrådgivning: 7 rådgivninger, heraf 1 nyoprettet Frivillige: 3000 Brugere 17 : Udbudte kurser: 20 introduktionskurser, 30 fagkurser Offentlige møder: 16 offentlige møder om flygtningespørgsmål Omkostninger Nedenfor er administrative omkostninger, bevilling og administrationsprocent for DF gengivet, jf Tabel Anslået antal P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: :52:00 Sidst udskrevet: :52:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\4034 Det frivillige

Forfatter: VAC Sidst gemt: :52:00 Sidst udskrevet: :52:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\4034 Det frivillige Forfatter: VAC Sidst gemt: 20-01-2011 11:52:00 Sidst udskrevet: 20-01-2011 11:52:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\4034 Det frivillige integrationsarbejde\organisationsanalyse\rapport\sammenligende

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midtjylland DATO: 10.12.08 LØBENR.: STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Overlæge Kenneth Kibsgård, Klinisk Socialmedicin,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Jobcentrenes samarbejde med frivillige

Jobcentrenes samarbejde med frivillige Jobcentrenes samarbejde med frivillige Notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre Maj 2011 Peter R. Frederiksen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige 40 pct. af jobcentrene

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO EVALUERINGENS KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælp Dansk Røde Kors og projektkommunerne Kolding Kommune Lejre Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse Evaluering af aktiviteter under initiativet Player Social Responsibility, Spillerforeningen Baggrund Spillerforeningen i Danmark har i fem år gennemført kampagner

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere