Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet"

Transkript

1 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk Rapport September 2004

2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk Rapport September 2004 Dokument nr 1 Revision nr 2 Udgivelsesdato September 2004 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt LSPE/MPU CCR/NEO LSPE

3 1 Indholdsfortegnelse 0 Sammenfatning 2 1 Indledning 4 11 Fremgangsmåde og metode 5 12 Rapportens opbygning 7 2 Forslag 8 3 Aktiviteter (output) og omkostninger Hvad er frivilligarbejde på integrationsområdet? Introduktion til organisationerne Dansk Flygtningehjælp Dansk Røde Kors Hang Out KVINFOs mentornetværk 23 4 Sammenlignende analyse af omkostninger Administrationsprocenter Enhedsomkostninger 30 Bilagsfortegnelse Bilag I: Definition af administrationsprocent Bilag II: Interviewguide Bilag III: Tænketankens syv mål for en vellykket integration Bilag IV: Kommentarer fra Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

4 2 0 Sammenfatning Det kan overordnet konkluderes, at der er stor tilfredshed blandt brugerne, dvs flygtninge og indvandrere, med frivilligindsatsen i de fire udvalgte organisationer Brugerne peger entydigt på, at der ydes et godt stykke arbejde, som de værdsætter og oplever som relevant Der er således ikke tvivl om, at det frivillige integrationsarbejde har en meget positiv effekt i relation til integrationen af flygtninge og indvandrere Det frivillige integrationsarbejde er med til at skabe kontakt mellem flygtninge og indvandrere og danskere, men effekterne af integrationsarbejdet rækker videre i forhold til feks danskkundskaber, beskæftigelse og modvirkning af diskrimination Der er imidlertid også behov for udvikling på en række områder: De interviewede personer peger på, at det frivillige arbejde er i en omstillingsproces, hvor fokus skal flyttes fra modtagelse af flygtninge og indvandrere til integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk Samtidig er det vurderingen, at flygtninge og indvandrere i stigende omfang efterspørger målrettede og individuelle tilbud Der er i alle organisationerne fokus på organisation og styring, mens der kun i begrænset omfang er fokus på, hvordan organisation og styring spiller sammen med omkostninger, herunder særligt administrative omkostninger Der er kun i få tilfælde et formaliseret samarbejde i form af feks netværksdannelse mellem de frivillige organisationer, selvom værdien heraf anerkendes af alle De frivillige organisationer har kun i mindre omfang opstillet klare og detaljerede målsætninger (succeskriterier) for arbejdet De gennemførte evalueringsrapporter fra Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors vedrører primært "output" i det frivillige integrationsarbejde, feks antal frivilliggrupper, aktiviteter mv Der er kun i begrænset omfang fokus på effekten af det frivillige arbejde Der kan konstateres store forskelle i de administrative udgifter og enhedsomkostninger ved det frivillige integrationsarbejde Tallene skal tolkes med stor varsomhed - og med inddragelse af de bagvedliggende kvalitative betragtninger P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

5 3 i rapporten Samtidig viser forskellen i tallene dog, at der er muligheder for, at organisationerne kan lære af hinanden med hensyn til at tilrettelægge en omkostningseffektiv frivilligindsats På baggrund af den gennemførte analyse opstilles syv anbefalinger til udvikling af det frivillige integrationsarbejde generelt: Det frivillige integrationsarbejde bør i højere grad tilbyde individuelle og målrettede aktiviteter, der feks retter sig mod integration på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i foreningslivet De bør sikres en organisering og styring af det frivillige integrationsarbejde, der kan medvirke til at reducere omkostningerne, herunder særligt de administrative omkostninger Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors bør indlede et mere formaliseret samarbejde både centralt og lokalt med henblik på en bedre koordination, videndeling og erfaringsudveksling Netværksdannelse mellem de frivillige inden for organisationerne, mellem organisationerne og i forhold til projekter, der arbejder med frivillige og integration, bør forbedres Organisationerne bør arbejde mere systematisk med at skaffe økonomiske midler, der kan supplere satspuljemidlerne De frivillige organisationer bør i højere grad arbejde med konkrete målsætninger og dokumentation af resultater (succeskriterier og effekter) af det frivillige integrationsarbejde Organisationerne - herunder især integrationskonsulenterne bør sikre, at der sker en metodeudvikling af det frivillige integrationsarbejde ikke mindst i forhold til arbejdsmarkedet P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

6 4 1 Indledning Som led i udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er det besluttet, at der skal foretages en analyse af effekten af satspuljeprojekter på frivillighedsområdet, herunder Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde I den forbindelse har Integrationsministeriet bedt rådgivningsfirmaet COWI om at gennemføre en analyse af det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, KVINFOs mentornetværk og Hang Out De fire organisationer er valgt af hensyn til at sikre en vis bredde i undersøgelsen Formålet med analysen er at identificere de bedste og mest effektive måder at organisere og gennemføre frivillighedsarbejde på Herudover skal analysen afdække, hvad der kommer ud af frivilligindsatsen Det er tanken, at resultaterne af analysen skal kunne give inspiration til, hvordan frivillighedsarbejdet bedst kan tilrettelægges fremover til gavn for flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund På denne baggrund forslås i kapitel 2 en række initiativer til udvikling af det frivillige integrationsarbejde generelt Som led i analysen er der gennemført undersøgelse af omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af organisationernes frivillige integrationsarbejde I undersøgelsen sammenlignes de administrative udgifter og enhedsomkostninger i 2003 ved det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk Der er en række metodiske problemer forbundet hermed, hvorfor rapportens konklusioner på dette område må tages med en række forbehold Nærværende rapports konklusioner har været drøftet med Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk på en workshop den 28 maj 2004, og de fire organisationer har efterfølgende haft mulighed for at kommentere udkast til den endelige rapport Kommentarer til rapporten fra Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde kors er medtaget i bilag 4 P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

7 5 11 Fremgangsmåde og metode Analysen har været opdelt i fire faser: 1) opstart, 2) dataindsamling, 3) analyse og 4) afrapportering Datamaterialet Analysen tager udgangspunkt i de aktiviteter, som Dans Flygtningehjælp (herefter DF), Dansk Røde Kors (herefter DRK), Hang Out/projekt Tværs og KVINFOs mentornetværk har gennemført i 2003 DF har i 2003 fået gennemført en undersøgelse af sin frivilligindsats Og DRK gennemførte i 2002 en tilsvarende undersøgelse af sin integrationsindsats Nærværende analyse tager afsæt i disse analyser samt andet baggrundsmateriale, der er indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, jf Tekstboks 11 Tekstboks 11 Materiale indsamlet til brug for analysen Analysens baggrundsmateriale er tilvejebragt af henholdsvis Integrationsministeriet, de fire organisationer og via søgninger på Internettet, i biblioteker mv Materialet består bla af: årsrapporter, handleplaner, resultatkontrakter, afrapporteringer, statistiske registreringer, projektbeskrivelser, bevillingsbreve, budgetter, regnskaber, informationsmateriale, kursuskataloger mv Der er endvidere foretaget en række personlige interviews med de personer, som arbejder for eller er tilknyttede DF, DRK, KVINFOs mentornetværk og Hang Out Følgende er bla blevet interviewet: hovedkontorerne i DF og DRK samt de lønnede medarbejdere i KVINFOs mentornetværk og Hang Out, fagkonsulenter og regionale konsulenter i DF og i DRK, medarbejdere i de fire organisationer, og organisationernes vigtigste samarbejdspartnere, bla kommunalt ansatte og projektmedarbejdere Endelig er der gennemført fokusgruppeinterview i de fire organisationer med: frivillige brugere med flygtninge- og indvandrerbaggrund Der er gennemført fokusgruppeinterview med i alt frivillige og i alt brugere Fire organisationer er udvalgt Det har ikke været muligt inden for denne analyses rammer at foretage en samlet evaluering af hele frivilligindsatsen i forhold til flygtninge og indvandrere I stedet er udvalgt fire organisationer, der samlet set vurderes nogenlunde at dække bredden i det frivillige integrationsarbejde En detaljeret gennemgang af aktiviteterne i det frivillige integrationsarbejde kan findes i de analyser, som bla DF og DRK har gennemført af deres frivil- P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

8 6 ligarbejde 1 De kvantitative aspekter af det frivillige integrationsarbejde er i nogen udstrækning afdækket i disse analyser Med henblik på at supplere dette grundlag fra DF's og DRK's evalueringsrapporter har vi valgt særligt at anvende kvalitative interviews i denne undersøgelse Herudover er der som led i analysen gennemført en undersøgelse af omkostningerne ved det frivillige integrationsarbejde 2 Analysen af omkostningerne tager udgangspunkt i bevillingen fra satspuljen, og der fokuseres alene på organisationernes hovedaktiviteter Det vil sige, at analysen ikke giver dækkende billede af de samlede frivilligaktiviteter i de fire organisationer Omkostningerne i frivilligarbejdet kan være til eget lønnet personale, træning og uddannelse af frivillige, transport, husleje mv Sådanne omkostninger er nødvendige forudsætninger for at organisere og rekruttere frivillige samt igangsætte og vedligeholde frivilligarbejdet Ved at fokusere på omkostningerne er det hensigten at undersøge de bedste og mest effektive måder at levere frivilligindsatsen på Eller med andre ord: at analysere om organisationerne kan lære noget af hinanden med hensyn til, hvordan man reducerer omkostningerne forbundet med frivilligarbejdet Repræsentativitet Det har ikke været muligt at interviewe alle de regionale afdelinger med hertil knyttede frivilliggrupper i DF Og det har heller ikke været muligt at aflægge besøg hos alle DRK's lokalafdelinger, som arbejder med frivilligt integrationsarbejde Analysen har således ikke som ambition at være repræsentativ med hensyn til den indsats, der ydes af frivillige i DF og DRK Når det er sagt, kan resultaterne af analysen godt anvendes i et vist omfang til at generalisere i forhold til den indsats, der ydes i det frivillige integrationsarbejde Der kan her skelnes mellem statistisk generaliserbarhed og analytisk generaliserbarhed 3 De regionale afdelinger i DF og de lokale afdelinger i DRK, som vi har interviewet og aflagt besøg hos, er blevet valgt ud fra et hensyn til at sikre en belysning af både det gode og dårlige eksempel Det vil sige, at der både har været fokus på steder, hvor frivilliggrupperne/lokalafdelingerne fungerer godt, og hvor de fungerer mindre godt De gennemførte besøg hos DF og DRK er end- 1 Jf "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for Forskning i Socialt Arbejde, 2004 og "Dansk Røde Kors' integrationsaktiviteter, juli juni 2003", Dansk Røde Kors 2 For en nærmere gennemgang af vores metodiske tilgang til omkostningsanalysen henvises til bilag 1 3 Statistisk generaliserbarhed er kvantitativ, formel og eksplicit, og den kan udtrykkes statistisk i sandsynlighedskoefficienter En sådan generaliserbarhed er ikke mulig inden for denne analyses rammer, som primært bygger på kvalitative interviews Analytisk generaliserbarhed indebærer en bedømmelse af i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation Den er baseret på en analyse af ligheder og forskelle mellem de to situationer Det er denne form for generaliserbarhed, som er en mulighed indenfor denne analyses rammer P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

9 7 videre valgt ud fra et hensyn til at sikre en vis geografisk spredning og bredde i undersøgelsen 12 Rapportens opbygning Foruden sammenfatningen og dette indledende kapitel, indeholder rapporten tre kapitler Kapitel 2 indeholder forslag til udviklingen af det frivillige integrationsarbejde Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af aktiviteter (output) og omkostninger i de fire organisationer Endelig indeholder Kapitel 4 en sammenlignende analyse af omkostningerne i de fire organisationer Herudover indeholder rapporten fire bilag P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

10 8 2 Forslag I forbindelse med analysen af det frivillige integrationsarbejde, herunder særligt den kvalitative analyse, er der fremkommet en række temaer og problemstillinger, der relaterer sig til udviklingen af frivilligarbejdet På denne baggrund gengives i det følgende kapitel først en række forslag til udvikling af det frivillige integrationsarbejde Forslagene er udviklet dels med udgangspunkt i Integrationsministeriets Tænketanks syv mål for en vellykket integration, dels med udgangspunkt i det indsamlede datamateriale 4 Forslagene skal ikke ses som et udtryk for, at organisationerne ikke arbejder med de nævnte områder Flere af organisationerne har allerede i dag fokus på de områder, som forslagene omhandler Vi finder dog, at der er mulighed for, at organisationerne kan forbedre deres indsats på de syv områder, som forslagene omhandler og herved bedre imødekomme de udfordringer, som det frivillige arbejde står overfor Forslag I: Målrettede aktiviteter Det frivillige integrationsarbejde bør i højere grad tilbyde individuelle og målrettede aktiviteter, der eksempelvis retter sig mod integration på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i foreningslivet I forbindelse med de interviews, som vi har foretaget, er der mange som peger på, at det frivillige arbejde er i en omstillingsproces Fokus skal flyttes fra modtagelse til integration Integrationskonsulenterne i både DF og DRK er opmærksomme på dette forhold Færre asylansøgere I 2002 søgte 6068 personer om asyl i Danmark Dette er en halvering af antallet fra 2001, hvor personer søgte om asyl 5 Der er altså væsentligt færre, der søger om asyl i Danmark Og der er således også færre som får opholdtilladelse og bliver anerkendt som flygtninge her i landet Med færre flygtninge og indvandrere åbnes der for, at aktiviteterne og tilbuddene i højere grad kan skræddersys Og det er vores vurdering at flygtninge og indvandrere i stigende omfang efterspørger målrettede og individuelle tilbud 4 Jf bilag III for en gennemgang af Tænketankens syv mål 5 "Kommunale nøgletal om udlændinge 2003", Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2003 P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

11 9 Det skal understreges, at der forsat vil være behov for sociale tilbud, men det frivillige integrationsarbejde bør søge at ændre balancen mere imod målretttede og individuelle tilbud Kommende udviklingsprojekter kunne feks rettes imod sådanne tilbud Tænketankens syv mål for en vellykket integration kan i denne forbindelse anvendes som et inspirationskatalog for mulige aktiviteter Udviklingsprojekterne bør naturligvis gennemføres i tæt samspil med de frivillige og under hensyn til deres behov, da frivilligarbejdet kun kan fungere i kraft af, at de frivillige stiller deres arbejdskraft til rådighed Forslag II: Organisations- og styringsformer Alle organisationer bør sikre en organisering og styring af det frivillige integrationsarbejde, der kan medvirke til at reducere omkostningerne, herunder særligt de administrative omkostninger Der er stor forskel på den måde, som frivilligarbejdet på integrationsområdet er organiseret på Med hensyn til DF og DRK er det generelle billede fra evalueringsrapporter og interview begge steder, at de frivillige er meget tilfredse med den støtte de får fra integrationskonsulenterne og de tilbud om opkvalificering, der findes hos moderorganisationen Begrænset styring DRK s konsulenter søger at påvirke de enkelte grupper til at arbejde med bestemte aktiviteter, men grupperne er selvstyrende og kan derfor frit vælge, hvad de vil arbejde med Alle grupperne får tilbud om konsulentbistand, og opfordres via de interne medier, kurser og temadage til at få inspirationsbesøg af konsulenterne eller til at benytte sig af landskontorets viden og service De frivillige skal dog selv være mere opsøgende, end det er tilfældet i feks DF Dette er en konsekvens af, at DRK kun har tre konsulenter, som arbejder med området, hvoraf de to er placeret i København Fordelen ved denne organisering er, at de frivillige gives en høj grad af autonomi til planlægning af deres aktiviteter Det er vores vurdering, at denne organisering bla har sin styrke, hvis aktivitetsgrupperne med frivillige har mange ressourcestærke personer Disse personer får i DRK et stort spillerum til at udfolde deres kreativitet og tilrettelægge aktiviteter Mindre velfungerende grupper kan imidlertid med DRK's organisering nemmere gå i stå, hvis de ikke får hjælp og inspiration udefra - fra konsulenter eller hovedkontor Mere støtte DF er med otte integrationskonsulenter ude i marken organiseret således, at de i højere grad kan give støtte til frivilliggrupperne Endvidere har DF et relativt stort administrativt apparat i København, der kan søge at påvirke aktiviteter og indsatsområder i frivilliggrupperne Hertil kommer, at DF tilbyder de frivillige flere kurser samt udsender mere informationsmateriale Fordelen ved denne højere grad af styring er, at mindre velfungerende frivilliggrupper nemmere kan få hjælp, hvis de er gået i stå Det er endvidere i et vist omfang muligt at implementere nye satsningsområde i det frivillige arbejde "fra P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

12 10 oven" DF's hovedkontor og integrationskonsulenter har feks søgt at påvirke frivilliggrupper til at satse mere på arbejdsmarkedsrettede tilbud 6 Handleplan Fokus på organisation og styringsmæssige redskaber kan også være relevant for mindre projekter, som beskæftiger sig med frivilligt integrationsarbejde Hang Outs organisation er ved at blive ændret fundamentalt Fra december 1998, hvor café Hang Out åbnede, til juli 2003, var der ingen lønnede medarbejdere i Hang Out Indenfor det seneste år er der ansat fem personer i tilknytning til projektet Dette har medført, at trivslen blandt de frivillige er faldet Hang Out har derfor lavet en handleplan for at øge trivslen og udviklingen af kompetencer hos de frivillige 7 Der er i alle organisationerne fokus på organisation og styring, mens der kun i begrænset omfang er fokus på, hvordan organisation og styring spiller sammen med omkostninger, herunder særligt administrative omkostninger Vores analyse viser, at de administrative omkostninger til frivilligarbejdet kan påvirkes gennem ændringer af organisations- og styringsformer Det har dog ikke været muligt at undersøge, hvordan organisations- og styringsformerne relaterer sig til effekterne af det frivillige integrationsarbejde, jf senere Forslag III: Samarbejde mellem DF og DRK DF og DRK bør indlede et mere formaliseret samarbejde både centralt og lokalt med henblik på en bedre koordination, videndeling og erfaringsudveksling i forhold til det frivillige integrationsarbejde Der er kun i begrænset omfang etableret et samarbejde mellem DF og DRK, som er de to store organisationer på området Der har været planer om at holde et årligt møde mellem integrationskonsulenterne i hhv DF og DRK, men faste møder er endnu ikke blevet kutyme Der er flere steder lokalt etableret et udmærket samarbejde mellem DF og DRK Konsulenterne sørger her for at kontakte hinanden, hvis der feks er planer om, at en ny frivilliggruppe eller aktivitetsgruppe skal startes op På denne måde kan det undgås, at der startes aktiviteter op de samme steder i landet Begge organisationers konsulenter henviser frivillige til hinandens lokalgrupper, hvis de har aktiviteter i området Enkelte steder i landet taler konsulenterne fra DF og DRK imidlertid slet ikke med hinanden Konkurrence eller samarbejde I både DF og DRK finder man den holdning, at organisationerne er konkurrenter Men man finder også en holdning om, at det er bedst, hvis "vi deler landet imellem os" 8 Vi har ligeledes både mødt en holdning om, at "markedet for fri- 6 Jf også rapport fra DF af Rie Græsborg, "Frivilligt baseret integrationsarbejde med sigte på beskæftigelse", november Statusrapport for Hang Out, april Interview med integrationskonsulent P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

13 11 villige integrationsydelser er ved at være mættet" og en holdning om, at "der er nok til alle" 9 Forslag IV: Frivillignetværk Netværksdannelse mellem de frivillige inden for organisationerne, mellem organisationerne og i forhold til projekter, der arbejder med frivillige og integration, bør forbedres Vores undersøgelse viser, at netværket i henholdsvis DF og DRK er præget af kontakter og kommunikation, der går igennem hovedkontoret Med andre ord: at de frivillige ofte bliver "bragt sammen" på initiativ af hovedkontor eller de regionale kontorer, eksempelvis gennem kurser, debatmøder etc mere end de "bringer sig selv sammen" ved uformelle, bilaterale kontakter I Hang Out og i KVINFOs mentornetværk gælder det også, at der er forholdsvis begrænset kontakt mellem de frivillige (mentorerne) Der findes gode eksempler på bilaterale netværkssamarbejder, men flere af de lokale afdelinger og grupper bekræfter, at man primært er i kontakt ved de centrale arrangementer Netværksdannelse mellem organisationer og projekter, der arbejder med integration, er af central betydning Blandt andet fordi organisationerne og deres frivillige kan udveksle erfaringer, lære af hinanden og udnytte muligheder for fælles indsatser Et godt netværk mellem frivilliggrupper kan samtidig være med til at aflaste toppen i organisationen Eksempelvis at man konsulterer hinanden på tværs frem for at gå til en af organisationens integrationskonsulenter Dette kan være med til at nedbringe omkostningerne Forslag V: Fundraising Organisationerne bør arbejde mere systematisk med fundraising, da det kan bidrage positivt til udviklingen af det frivillige integrationsarbejde og give "added value" af de offentlige midler fra satspuljen DF, DRK, KVINFOs mentornetværk og Hang Out arbejder alle i varierende grad med at skaffe penge til det frivillige integrationsarbejde fra andre kilder end satspuljen, herunder især fra kommunerne Gennem såkaldt fundraising tilføres midlerne fra satspuljen en ekstra værdi Samtidig kan organisationerne via arbejdet med fundraising få nyttige samarbejdspartnere, offentlige såvel som private 10 9 Integrationskonsulenter 10 Det skal dog bemærkes, at det kan være vanskeligt for mindre projekter at tilvejebringe flere midler via fundraising Et mindre projekt kan eksempelvis komme i den situation, at kommunen ikke ønsker at bidrage til projektet, når der allerede er bevilget midler til projektet fra feks satspuljen P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

14 12 Forslag VI: Dokumentation af resultater (effektvurdering) Organisationerne bør i højere grad arbejde med formulering af målsætninger (succeskriterier) og udvikling af redskaber til dokumentation af resultater (effekter) af det frivillige integrationsarbejde Stor tilfredshed Alle flygtninge og indvandrere, som vi har interviewet, udtrykker stor tilfredshed med det arbejde, som frivillige i DF, DRK, Hang Out og KVINFOs mentornetværk yder Der er således ikke tvivl om, at det frivillige integrationsarbejde har en meget positiv effekt i relation til integrationen af flygtninge og indvandrere Det frivillige integrationsarbejde er med til at skabe kontakt mellem flygtninge og indvandrere og danskere, som også er et af Tænketankes mål for en vellykket integration 11 Effekterne af integrationsarbejdet rækker imidlertid videre Det frivillige integrationsarbejde påvirker således en lang række andre af Tænketankens mål for en vellykket integration Målene vedrørende "danskkundskaber" og "beskæftigelse" påvirkes eksempelvis direkte, mens andre mål vedrørende "fravær af diskrimination" og "grundlæggende værdier og normer" påvirkes mere indirekte af frivilligarbejdet Succeskriterier Det har ikke været muligt at foretage en vurdering af resultaterne (effekten) af det frivillige integrationsarbejde i denne undersøgelse, da en forudsætning for at kunne dokumentere resultaterne er, at der er opstillet nogle forholdsvis klare og detaljerede målsætninger (succeskriterier) for arbejdet Sådanne kriterier er kun i begrænset omfang opstillet i de fire organisationer 12 Evalueringsrapporterne fra DF og DRK vedrører primært "output" i det frivillige integrationsarbejde, feks antal frivilliggrupper, aktiviteter mv Der er kun i begrænset omfang fokus på resultaterne af det frivillige arbejde Forslag VII: Metodeudvikling Organisationerne - herunder især integrationskonsulenterne bør sikre, at der sker en metodeudvikling af det frivillige integrationsarbejde Organisationerne er opmærksomme på, at det frivillige arbejde udvikler sig løbende Aktiviteterne udvides og ændrer karakter I forbindelse med denne udvikling har de frivillige behov for konkrete redskaber og instrumenter, der kan 11 Jf mål nr 5 12 Det skal dog i denne sammenhæng bemærkes, at eksempelvis Dansk Flygtningehjælp har indgået en resultatkontrakt med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, hvori der er opstillet målsætninger for arbejdet Disse målsætninger kan dog ikke anvendes som udgangspunkt for en måling af effekten af det frivillige arbejde I KVINFOs mentorordning er succeskriteriet, at der skal gennemføres 500 match i projektperioden , dvs 125 match om året Men der er ikke opstillet kriterier for, hvornår et mentorforhold vurderes som en succes I mentorordningen ville det være naturligt, at mentoraftalen mellem mentor og mentee dannede udgangspunkt for en sådan vurdering Herved ville KVINFO bedre kunne dokumentere resultaterne af deres indsats P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

15 13 hjælpe dem i deres arbejde Organisationerne er derfor også opmærksomme på, at sådanne redskaber og instrumenter i vid udstrækning må udvikles af organisationerne og af integrationskonsulenter, da det ikke kan forventes, at de frivillige kan magte denne opgave Denne pointe illustreres bedst ved eksempler Arbejdsmarked Foreningsliv Der er en række faldgruber i det frivillige integrationsarbejde i forbindelse med arbejdsmarkedsrettede aktiviteter Hvis de frivillige holder sig til at hjælpe flygtninge og indvandrere med at skrive ansøgninger og udforme CV'er samt andre indirekte arbejdsmarkedrettede aktiviteter, er der ikke noget problem i relation til kommunerne og andre aktører på arbejdsmarkedet Problemet kan opstå, såfremt de frivillige søger af hjælpe med jobformidling, kontakt til virksomheder mv De kommunalt ansatte, som vi har interviewet, peger på, at de frivillige bør koordinere deres indsats med bla kommunen for så vidt angår sådanne direkte arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, således at de ikke kommer i clinch med eksempelvis kommunens eller Arbejdsformidlingens jobkonsulenter Et andet eksempel, hvor der kan være behov for metodeudvikling, er foreningslivet Foreningslivet er en indgang, der kan bidrage til bedre "kontakt mellem udlændinge og danskere i hverdagen" 13 Der er imidlertid begrænset fokus på dette område hos flere frivilliggrupper Det kan skyldes, at det er et vanskeligt område bla på grund af kulturelle barrierer, eksempelvis i forbindelse med omklædning, og fordi det ikke er alle foreninger, der er lige villige til at gå aktivt ind på integrationsområdet Jf Tænketankens 5 mål 14 For at skabe en større effekt på dette område kunne organisationerne søge at udnytte det initiativ som Integrationsministeriet netop har igangsat i samarbejde med en række større danske foreninger (DGI mfl) P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

16 14 3 Aktiviteter (output) og omkostninger 31 Hvad er frivilligarbejde på integrationsområdet? En lang række mennesker arbejder i dag frivilligt Dette arbejde finder sted i sportsforeninger, i kirkeligt regi, i brugerbestyrelser osv En meget stor del af det frivillige arbejde er frivilligt socialt arbejde Det kan bla være overfor ældre medborgere, ensomme eller syge mennesker, udstødte, narkomaner eller dårligt stillede børn En del af dette frivillige sociale arbejde er målrettet mod flygtninge og indvandrere Det er dette arbejde, som denne analyse tager udgangspunkt i Bedre integration Formålet med frivilligarbejdet over for flygtninge og indvandrere er at skabe bedre integration Nogle af de sociale problemer, som flygtninge og indvandrere har, er parallelle til almindelige sociale problemer, dvs ensomhed, fattigdom, kriminalitet osv Men mange flygtninge og indvandrere har også som gruppe en række problemer, der er knyttet til deres baggrund som flygtninge/indvandrere Af fælles problemer kan bla nævnes omstillingen til det danske sprog, kulturelle barrierer og problemer med at komme i arbejde Det frivillige arbejde medvirker til at hjælpe flygtninge og indvandrere med at overkomme mange af disse problemer, der er forbundet med integrationen i det danske samfund Flygtninge og indvandrere skal dog samtidig ses som ligeværdige mennesker med en række ressourcer, som de kan tilbyde det danske samfund Det er således vigtigt, at integrationen foregår i et ligeværdigt møde mellem flygtninge og indvandrere og danskere 32 Introduktion til organisationerne Der er stor forskel på de fire organisationer, som sammenlignes i denne analyse 15 DF og DRK er de to store organisationer, som begge har et større administrativt apparat bag sig Begge organisationer har endvidere en lang række andre aktiviteter end netop frivilligarbejdet med flygtninge og indvandrere På 15 Nogle af forskellene mellem organisationerne/projekterne belyses i dette kapitel Andre forskelle belyses i kapitel 4 Men en kortfattet gennemgang som denne kan ikke yde organisationerne retfærdighed For en yderligere gennemgang af organisationernes særpræg, kan der henvises til deres hjemmesider: wwwdanskflygtningehjaelpdk, wwwdrkdk, wwwhangoutdk og wwwkvinfodk P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

17 15 trods af visse lighedstegn mellem DF og DRK er der imidlertid også forhold, der adskiller de to organisationer De to organisationer har da også valgt at organisere det frivillige integrationsarbejde meget forskelligt KVINFO er en mindre selvejende institution, der ikke har flygtninge og indvandrerområdet som kerneområde KVINFOs mentornetværk er som det eneste målrettet mod en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for flygtninge og indvandrere Endelig er der Hang Out, som driver café og laver en lang række aktiviteter for bla flygtninge og indvandrere Hang Out har som den eneste af de fire organisationer utilpassede og vanskelige unge som målgruppe Kontekst Forskellen mellem de fire organisationers organisering, aktiviteter og målgruppe betyder, at en sammenligning af deres omkostninger ikke kan stå alene Omkostningerne må nødvendigvis sættes ind i en kontekst, der tager de fire forskellige organisationers særpræg med i betragtning I det følgende præsenteres først aktiviteter (output) og omkostninger i DF, DRK, Hang Out/projekt Tværs og KVINFOs mentornetværk Herefter sammenlignes administrationsprocenter og enhedsomkostninger Som tidligere nævnt ses der alene på organisationernes hovedaktiviteter Aktiviteter 321 Dansk Flygtningehjælp Fundamentet i DF's frivilligarbejde er frivilliggrupperne, der kan organisere sig på forskellige måder: 1) De frivillige kan danne en løs gruppering, der har en kontaktperson som bindeled til DF, 2) Frivilliggruppen kan også lave en koordinationsgruppe, som efter aftale med DF står for arbejdet i et område, og 3) frivilliggruppen kan danne en forening med egne vedtægter Frivilliggrupperne i DF arbejder med en lang række aktiviteter, der bla vedrører: 16 1 modtagelse og familiesammenføring, 2 sprog og samfund, 3 sociale relationer og netværk, 4 rådgivning og bistand, samt 5 arbejdsmarkedsrettede aktiviteter DF har ud over frivilliggrupperne seks frivilligerådgivninger, hvor frivillige yder anonym og uvildig rådgivning til flygtninge og deres familier vedrørende juridiske, sociale og psykologiske forhold Rådgivningerne svarer typisk på spørgsmål om rettigheder og pligter Rådgivningerne er bemandet med jurister, 16 For en nærmere beskrivelse af det frivillige integrationsarbejde henvises til "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for Forskning i Socialt Arbejde, marts 2003 P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

18 16 socialrådgivere og psykologer De seks rådgivninger er beliggende i: Århus, Vejle, Fredericia, Haderslev, København og Odense Frivilligsektionen eller Frivilligafdelingen (herefter kaldet hovedkontoret) i DF har også en række aktiviteter Hovedkontoret står bla for at arrangere kurser til de frivillige og konsulenterne Endvidere sørger kontoret for, at der sendes informationsmateriale ud til de frivillige, herunder nyhedsbreve og medlemsblade Hovedkontoret står endvidere for et ganske omfattende oplysningsarbejde DF har inddelt landet i ni regioner: Nordjylland, Midt- og Østjylland, Vestjylland, Sydvestjylland, Sydøstjylland, Fyn, Nordvestsjælland, Sydøstsjælland samt en samlet region for København, Nordsjælland og Bornholm Til hver region er der knyttet en frivilligkonsulent Konsulenten skal hjælpe frivilliggrupperne med at skabe de bedste rammer for deres aktiviteter på integrationsområdet Arbejdet med flygtninge og indvandrere i DF's frivilliggrupper rummer en lang række aktiviteter, jf nedenstående Skema 31 Oplysningerne i skemaet stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 101 af DF's frivilligafdelinger har svaret på, om de har en række forskellige aktivitetstyper Tallene i højre kolonne angiver således, hvor mange procent af frivilliggrupperne, der arbejder med de pågældende aktiviteter P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

19 17 Skema 31 Aktiviteter i Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper (procent) Aktivitetskategori Aktivitetstyper Pct Modtagelse og familiesammenføring Sprog og samfund Sociale relationer og netværk Rådgivning og bistand Kilde: Anm: Særlige modtagelsesaktiviteter 39 Særlig hjælp ved familiesammenføring 38 Sprogtræning gennem samtale 94 Lektiehjælp for voksne 84 Informationsvirksomhed i forhold til lokalsamfundet Diskussioner om det danske politiske system mv Lektiehjælp for børn 60 Brug af computer 43 Tema/orienteringsaftener med offentlige myndigheder 31 Udflugter 86 Hjemmebesøg/besøgsvenner /kontaktfamilier 83 Kulturarrangementer 76 Madlavning og hygge 71 Åbent-hus arrangementer 62 Kvindegrupper 42 Særlige aktiviteter for børn og unge 36 Aktiviteter vedr traumatiserede flygtninge 22 Idræt og gymnastik 16 Råd/vejledning vedr praktiske problemer i hverdagen Hjælp til at forstå brev fra offentlige myndigheder Retlig støtte 54 "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for forskning i socialt arbejde, marts 2004 Frivilliggrupperne har haft mulighed for at svare på om aktiviteten er henholdsvis hoved- eller biaktivitet I ovenstående skema er der ikke skelnet imellem hovedog biaktiviteter Det vil sige, at procentsatsen dækker over, at frivilliggrupperne både kan have aktivitetstyperne som henholdsvis hoved- eller biaktivitet Det fremgår af Skema 31, at der er forholdsvis få frivilliggrupper, der arbejder med "modtagelses- og familiesammenføringsaktiviteter", mens der i de andre kategorier "sprog og samfund", "sociale relationer og netværk" og "rådgivning og bistand" er en stor aktivitetsafhængig spredning i, hvor ofte frivilliggrupperne arbejder med området P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

20 18 Ses der på niveauet for de arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i DF's frivilliggrupper, fremgår det, at der er relativt få frivilliggrupper, der har sådanne aktiviteter, jf Skema 32 Skema 32 Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper (procent) Aktivitetskategori Aktivitetstyper Pct Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter Oplysning om jobsøgning 50 Hjælp til at formulere jobansøgninger 48 Læsning af jobannoncer i gruppen 26 Opbygning og brug af netværk til at skaffe jobs til flygtninge 25 Hjælp til udarbejdelse af CV 21 Kontaktordning, hvor frivillige sender flygtninge ud til virksomheder Anvendelse af Internet i forbindelse med jobsøgning Samarbejde med sprogskole om job, uddannelse og praktik Virksomhedsbesøg 8 Kilde: "Nytter det? En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde", Center for forskning i socialt arbejde, marts 2004 Anm: Frivilliggrupperne har haft mulighed for at svare på om aktiviteten er henholdsvis hoved- eller biaktivitet I ovenstående skema er der ikke skelnet imellem hoved- og biaktiviteter Det vil sige, at procentsatsen dækker over, at frivilliggrupperne både kan have aktivitetstyperne som henholdsvis hoved- eller biaktivitet DF's frivillige integrationsarbejde kan i 2003 karakteriseres ved følgende hovedaktiviteter og nøgletal: Frivilliggrupper: 145 grupper, heraf 30 nye Frivilligrådgivning: 7 rådgivninger, heraf 1 nyoprettet Frivillige: 3000 Brugere 17 : Udbudte kurser: 20 introduktionskurser, 30 fagkurser Offentlige møder: 16 offentlige møder om flygtningespørgsmål Omkostninger Nedenfor er administrative omkostninger, bevilling og administrationsprocent for DF gengivet, jf Tabel Anslået antal P:\60022A\3_Pdoc\DOC\Rapport\endelig rapportdoc

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 0 Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE Oxford Research A/S, Februar 2013 MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE Udarbejdet af Oxford Research A/S for Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): EVU Erhvervscenter for

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011.

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011. Afrapportering på aftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Dansk Flygtningehjælp (DFH) om videreførelse og videreudvikling af det frivillige integrationsarbejde for finansåret 2011. 1. Rapportering

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere