12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet ( ) 3. Meddelelser ( ) 4. Gateway ( ) 5. Status bydelsplan ( ) timer ( ) 7. Trafikplan ( ) 8. Byrumsplan ( ) 9. Hillerødgade skole ( ) 10. Høring: Én indgang til frivilligheden ( ) 11. Høring: Ændring af Erhvervsaffaldsregulativ ( ) 12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) 13. Høring: udkast til nyt regulativ for Lokaludvalg ( ) 14. Naboorientering: Vingelodden 1 ( ) 15. Ansøgninger til Idrætspuljen ( ) 16. Anmodning om ændring af tilsagn - FerieCamp i Osramhuset ( ) 17. Ansøgninger fra Miljøpunkt ( ) 18. Byens Puls ( ) 19. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsorden godkendes. 1

3 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager Superflex s præsentation til efterretning. PROBLEMSTILLING Jakob fra Superflex kommer og præsenterer Gateway-projektet. LØSNING Lokaludvalget tager Superflex s præsentation til efterretning. 2

4 3. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Internetopkobling og rabatordning Boligsocial helhedsplan Nørrebro Tidsplan for budget 2013 Nyt fra Formandskabet Møde vedr. helhedsplan i De Gamles By Møde m. Anne Vang Højhusbrev Nyt fra Arbejdsgrupperne Invitation fra Social Ansvarlighed vedr. Mad & Motion d. 18. april. Højhuspolitik v./erik Brandt BILAG Invitation: Mad & Motion 18. april Kontrakter for Nørrebro Referat Boligsocialt Forum (BSF) Nørrebro 22. februar 2012 Samarbejdsaftale for Boligsocialt Forum Nørrebro Tidsplan for budget

5 4. Gateway ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter Gateway-projektet og vedtager, hvorvidt KIBUI arbejdsgruppen skal konkretisere projektet yderligere (sted og pris) med henblik på en realisering. PROBLEMSTILLING I løbet af Bydelsplanarbejdet 2011 udarbejdede Kultur og identitets gruppen en Identitetsundersøgelse, samt fik input til diskussionen om Nørrebros samlede identitet gennem dialog med en række borgere. Det blev besluttet at arbejde med et gateway projekt. Projektet er en del af bydelsplanen. Dette dannede tilsammen grundlaget for, at Udvalgsmedlem Jon Jackson tog kontakt til kunstnergruppen Superflex og bad dem komme med deres bud, på et gateway projekt og hvordan Nørrebros identitet kunne styrkes igennem en dynamisk og fremadrettet dialog om Nørrebros evigt foranderlige identitet. På baggrund af Identitetsundersøgelsen og bydelsplanarbejdet har Superflex udarbejdet et projektforslag, som arbejdsgruppen har diskuteret med Superflex, og nu ønsker at indstille til det samlede Lokaludvalg. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg drøfter Gateway-projektet og vedtager, hvorvidt KIBUI arbejdsgruppen skal konkretisere projektet yderligere (sted og pris) med henblik på en realisering. ØKONOMI Superflex vil på Lokaludvalgsmødet den 27. marts præsentere projektet i sin helhed og præcisere de forventede omkostninger. Mulighederne for samfinansiering undersøges ligeledes. VIDERE PROCES Sekretariatet og KIBUI arbejdsgruppen forestår det videre arbejde. 4

6 5. Status bydelsplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager bydelsplanlæggerens orientering til efterretning. PROBLEMSTILLING Fælles opstartsmøde med forvaltningerne Bydelsplanprocessen er nu officielt igangsat med det Fælles opstartsmøde for Lokaludvalgene og de forskellige forvaltninger den 12. marts i Njalsgade. Det var et møde hvor Per Hensen, Erik Brandt, Vagn Lauridsen og Kim Christensen deltog sammen med sekretariatet. Til mødet blev udvalgsmedlemmerne præsenteret for de forskellige forvaltningers politikker. Styregruppemøde Tirsdag den 20. marts mødes styregruppen for Bydelsplanarbejdet. Her vil Nørrebro Lokaludvalgs kontaktperson Rikke Lethare fra Center for Byudvikling orientere og svare på spørgsmål om Bydelsplanarbejdet. Derudover kommer styregruppen med input til de emner, der skal beskrives i Bydelsplanen, hvor det den 20. marts er: Lokale udfordringer og lokale projekter. Endelig kommer vores facilitator til Netværksmødet den 28. marts, Nicholas, og hilser på, samt forklarer programmet for den aften og hvordan de enkelte tematovholdere skal forberede sig. Netværksmødet Det er formålet med Netværksmødet at engagere relevant netværk i Lokaludvalgets igangværende projekter og kvalificere projekterne via netværket. Derfor er de enkelte tematovholdere selv ansvarlige for at invitere de personer, de ved kan være med til at udvikle projekterne. Status på projekter En del af Nørrebro Lokaludvalgs projekter er godt i gang. Det drejer sig blandet andet om festivalen 48 timer, foreningsstøtte til idrætten, workshoppen om Mad og motion for børnefamilierne og så er udarbejdelsen af en trafik og byrumsplan (Grøn mobilitet), samt projektet jord under neglene under opstart. De projekter som skal opstartes i april og maj er Kampsportens hus?, Udsatte boligområder og workshop med kulturlivet. LØSNING Lokaludvalget tager bydelsplanlæggerens orientering til efterretning. 5

7 VIDERE PROCES Sekretariatet og Styregruppen forestår den videre proces 6

8 6. 48 timer ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte Kultur og identitet midler til afviklingen af Nørrebro Lokaludvalgs bidrag til festivalen 48 timer. PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet i januar 2012 afsatte Nørrebro Lokaludvalg kr. til at gå ind i samarbejdet omkring festivalen 48 timer, som arrangeres af de 3 store kulturinstitutioner i bydelen (Kultur indre Nørrebro, 2200 Kultur og Verdenskulturcenteret). I løbet af detailplanlægningen af Nørrebro Lokaludvalgs 3 arrangementer til festivalen (Åbningskoncert/fredag, Verdensshow/lørdag og Spokenword/søndag) er sekretariatet blevet opmærksomme på en række udgifter, der ikke var taget højde for i den oprindelige indstilling. De går blandt andet på antal af toiletter, forplejning til frivillige, Sikkerhedsvurdering, vejafspærring, skraldespande og koda afgifter. For at kunne varetage disse udgifter og afholde arrangementerne forsvarligt, er det nødvendigt at ansøge om yderligere kr. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg afsætter et ramme beløb på op til kr. af de allerede afsatte Kultur og identitet midler til afviklingen af Nørrebro Lokaludvalgs bidrag til festivalen 48 timer. ØKONOMI Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. til festivalen 48 timer. VIDERE PROCES Sekretariatet og kulturgruppen varetager det videre arbejde. 7

9 7. Trafikplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en trafikplan for Nørrebro. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv ønsker at lave en samlet trafikplan for Nørrebro. Trafikplanen bygger på de gamle planer fra områdeløft mm. og på baggrund af relevante planer fra Københavns Kommune. LØSNING Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en trafikplan for Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv forestår den videre proces. 8

10 8. Byrumsplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en byrumsplan for Nørrebro. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv ønsker at lave en samlet byrumsplan for Nørrebro. Byrumsplanen bygger på de gamle planer fra områdeløft mm. og på baggrund af relevante planer fra Københavns Kommune. LØSNING Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en byrumsplan for Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv forestår den videre proces. 9

11 9. Hillerødgade skole ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen vedr. Hillerødgade Skole. PROBLEMSTILLING Hillerødgade Skole er af Børne- og Ungdomsudvalget indstillet til lukning efter en forudgående høring. Lukningen begrundes med, at skolen er Nørrebros mindste (187 elever), og at der på Nørrebro i de kommende år er overkapacitet og for få elever. Børnene foreslås flyttet til Rådmandsgade Skole. Sker dette, udløses et tilskud til Rådmandsgade Skole på kr. pr. elev. En gruppe bestående af Kim Christensen, Gitte Jørgensen, Mette Jokumsen, Klaus Lorenzen og Jon Jackson har været til møde med skoleborgmester Anne Vang om skolens lukning. Den Ad Hoc nedsatte gruppe er nået frem til, at de indstiller til Lokaludvalget at NLU er imod lukningen af den velfungerende skole. Det er gruppens opfattelse, at processen er en ren hovsaløsningen, der ikke reelt løser problemet med skoledistrikterne mv. på Nørrebro. Det er kun få måneder siden man ændrede rode-inddelingen på Nørrebro for at løse nogle af problemerne med skoledistrikterne. Ad hoc-arbejdsgruppen ønsker også, at der bliver mere tid til dialog med politikere og borgmester. Samt at det afsatte beløb på kr. pr elev, der kun udløses, hvis eleven flytter til Rådmandsgade Skole, bliver givet uanset hvor eleven flyttes hen. LØSNING Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen vedr. Hillerødgade Skole. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår sammen med Ad Hoc-gruppen det videre arbejde. 10

12 10. Høring: Én indgang til frivilligheden ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af KIBUIarbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at styrke frivilligområdet ved at lave én indgang for frivilligheden i København. Dette skal ske ved at samle centralforvaltningernes arbejde omkring frivillighed i et center. Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København - uanset karakteren af det frivillige arbejde; om det er i parker, kulturliv, socialt arbejde eller folkeoplysende foreningsliv dermed kun skal henvende sig ét sted. Centret samler alle tilskudsmidler og medarbejdere i centralforvaltningerne, der varetager opgaver forbundet med frivillighed i kommunen, således at kommunen professionelt og koordineret kan understøtte alle typer af frivillige initiativer i byen. Centret kan som samlet enhed lave helhedsorienteret strategiudvikling på tværs af bydele og fagområder, samt udvikle nye samarbejdsformer med organisationer og virksomheder og derigennem i langt højere grad få aktiveret det potentiale, der er i København inden for frivillighed og corporate social responsibility (CSR). Høringssvaret omdeles på mødet. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af KIBUI-arbejdsgruppen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG KFU beslutning - en indgang for frivilligheden Visionspapir - en indgang for frivilligheden 11

13 11. Høring: Ændring af Erhvervsaffaldsregulativ ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender høringssvaret udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Reglerne i affaldsbekendtgørelsen vedrørende virksomheders adgang til genbrugspladserne er blevet ændret. For at skabe den nødvendige hjemmel til at kunne omlægge genbrugspladsordningen for virksomheder, så virksomhederne fremover kun skal betale genbrugspladsgebyr, hvis de faktisk gør brug af genbrugspladserne (tilmeldeordning), har det været nødvendigt at ændre Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 27. februar 2012 godkendt, at regulativet sendes i høring i 4 uger ( til ), jf. affaldsbekendtgørelsen 23. Høringssvar: Igennem mange år har det været gratis at deponere affald for mindre erhvervsdrivende i København. Det var år, hvor mange ændrede vaner til det mere miljøvenlige. Ting blev kørt til genbrugspladsen i stedet for at ende i beholderne for dagrenovation. Olie og kemikalierester blev ikke hældt i kloakken, men blev afleveret på de korrekte steder på genbrugspladsen. Eksemplerne er mange, fx har det også medført at der blev mindre svineri langs vores veje, fordi korrekt deponering var gratis og enkelt. Efter en ny lov fra folketinget, skal det kommunale system nu opkræve penge for de mindre erhvervsdrivendes deponering af affald på genbrugspladserne. Først forsøgte Københavns Kommune sig med en generel afgift for alle erhvervsdrivende. Det gav en masse presseomtale, at der nu var små erhvervsdrivende, stort set uden affald, der nu skulle betale en årlig afgift. For håndværksfirmaer var det egentlig "business as usual" blot med en ekstra årlig beskatning. Håndværkerfirmaer kunne stadig deponere, mere eller mindre, som de plejede. Set med håndværkerøjne skete der så ubehagelige ting d På grund af protesterne mod den generelle afgift, blev systemet ændret, så der nu skulle betales pr. vognlæs der blev afleveret. Kr moms pr. læs. Mere for trailere og mere for farligt affald. Det bliver opkrævet gennem et sindrigt system, hvor man fx sender en SMS til den genbrugsplads, man agter at besøge. Beløbet bliver så trukket på en konto man skal have oprettet hos Københavns Kommune, og hvor man til 12

14 stadighed skal kontrollere om der er penge nok til næste læs. Hvilke konsekvenser har dette urimelige system så? Jo, nu begynder de små håndværkere igen at deponere i beholdere til dagrenovation, vi vil igen se mere svineri langs vore veje og kloakkerne vil igen se deponering af farlige kemikalier. For miljøets skyld, lad os få det gamle system tilbage, håndværkere er ikke så store idealister som samfundet tror. LØSNING Lokaludvalget godkender høringssvaret udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 13

15 12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter udkast til strategi for udsatte børn og unge. 2. at Lokaludvalget bemyndiger Socialt Ansvarligheds-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelse. PROBLEMSTILLING Københavns Kommunes Socialforvaltning er ved at revidere den overordnede strategi for udviklingen af indsatsen for udsatte børn og unge. Formålet er at tilpasse strategien til de aktuelle udfordringer på området. Der er lavet et udkast til strategien, som beskriver en række fokusområder og de planlagte indsatser. Udkastet lægger op til 7 fokusområder: - En mere vidensbaseret udvikling og praksis - Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge - Kvalificerede skolegang til udsatte børn og unge - Insisterende indsats i forhold til udsatte unge, som begår kriminalitet eller er i risiko herfor - God overgang til voksenlivet for udsatte unge - Udvikling af anbringelsesviften - Bedre myndighedsarbejde Høringsperioden er 6 uger. Frist for indsendelse af svar er 20. april. LØSNING Lokaludvalget drøfter udkast til strategi for udsatte børn og unge. Lokaludvalget bemyndiger Socialt Ansvarligheds-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelse. Høringsperioden er 6 uger. Frist for indsendelse af svar er 20. april. 14

16 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Handlingsoversigt - tiltag der kræver midler - strategi udsatte børn Handlingsoversigt finansierede tiltag - strategi udsatte børn Københavns reviderede strategi for udsatte børn mv Mål og succeskriterier - strategi udsatte børn 15

17 13. Høring: udkast til nyt regulativ for Lokaludvalg ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar. PROBLEMSTILLING Efter evalueringen af Lokaludvalgene er der udarbejdet et forslag til et nyt regulativ. De vigtigste ændringer er: - at der laves et fælles regulativ for alle 12 lokaludvalg og at den geografiske begrænsning fremgår af et bilag til regulativet. - at Lokaludvalgsmedlemmer, der er også er suppleanter til Borgerrepræsentationen, kan deltage i BR-møder ved afbud kortere end 1 måned uden at skulle udtræde af Lokaludvalget. - at foreningsrepræsentanter skal have bopæl i Københavns Kommune og at de skal udtræde, hvis de flytter fra kommunen. - at Lokaludvalgsmøderne ikke skal annonceres i den lokale presse, men kan nøjes med at blive offentliggjort på deres kommunale hjemmeside. - At Lokaludvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, fokusgrupper, dialogfora og studiekredse med forberedende og rådgivende beføjelser. I disse grupper kan andre en Lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter deltage. Forberedelse af sager om puljemidler skal fortsat består af medlemmer og suppleanter af Lokaludvalget. Høringsperiode: 22- februar til 20. april Høringssvar: Overordnet er Nørrebro Lokaludvalg positiv overfor de foreslåede ændringer i regulativ for lokaludvalg. Nørrebro Lokaludvalg er enig i, at bliver man permanent medlem af Borgerrepræsentationen, kan man ikke samtidig sidde i Lokaludvalget. Men som kortvarig stedfortræder anser vi det som rimeligt, at man bibeholder sin plads i Lokaludvalget. Hvad angår bopælspligt for foreningsrepræsentanter, finder udvalget det hensigtsmæssigt, at man er bosat i kommunen. 16

18 LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Følgebrev til reviderede lokaludvalgsregulativ Høringsbrev Nyt lokaludvalg regulativ Sammenligning af nyt og gl. regulativ udkast regulativ lokaludvalg 17

19 14. Naboorientering: Vingelodden 1 ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter naboorienteringen vedr. Vingelodden 1. PROBLEMSTILLING Johansen Arkitekter og Københavns Store Fond søger om tilladelse til at opføre en Moské og Kulturcentrum i eksisterende erhvervsbyggeri. Byggeriet kræver en dispensation fra den eksisterende lokalplan nr. 276 Rovsingsgade. Dispensationen går på, at bygherre vil opføre en tårnskulptur (Minaret) på 19,94 m, som dermed overstiger bebyggelsens maks. højde på 12 m. Tårnskulpturen vil ikke indeholde nogen rum, trapper, balkoner, højtalere el. lign. Tårn-skulpturen fungerer således ikke som tårn til bønnekald. Bygherre vil i vestfløjen etablere en moské med en lav kuppel (11,88 m) og i østfløjen indrette restaurant, mødelokaler, og et kulturhus. Det eksisterende erhvervsbyggeri er opført i røde mursten og disse vil blive hvidpudset. Inden kommunen giver dispensation fra lokalplanen skal berørte ejere, lejere, brugere m.fl. orienteres, således, at de får mulighed for at fremsende kommentarer til afvigelsen fra lokalplanen. Der er mulighed for kommentarer fra 17. marts til den 10. april LØSNING Lokaludvalget drøfter naboorienteringen vedr. Vingelodden 1. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Vingelodden 1 18

20 15. Ansøgninger til Idrætspuljen ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokalvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillinger fra KIBUI arbejdsgruppen om puljestøtte fra Idrætspuljen. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget 4 ansøgninger til Idrætspuljen og så foreslår arbejdsgruppen ansøgningen vedr. projekt: Skolernes Nørrebrodag overflyttet til denne pulje fra Byens Puls. 1. Easy-Basket: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stevnsgades Basketball Klub på kr. Projektet afvikles fra uge 8 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for fem 4. klasser på Blågårds skolen, Guldbergs skole og Hillerødgades skole og to 5. klasser Guldbergs skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 2. Fodbold fra skole til klub: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro United på kr. Projektet afvikles i løbet af foråret. Ansøger søger om støtte til træning for klasse på Blågårds skolen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Global danse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Global Kidz på kr. Projektet afvikles fra uge 11 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for en 2. og en 3. Klasse på Klostervængets skole, en 3. og en 6. klasse på Guldbergs skole, en 2. og en 4. klasse på Hillerødgades skole og en 3. og en 6. klasse på Rådmandsgades skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 4. Taekwondo smagsprøvning: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Taekwondo Klub på kr. Projektet afvikles fra uge 10 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for to 4. klasser på Blågårds skole, to 4. og to 5. klasser på Guldbergs skole og to 4. klasser på Rådmandsgade skole. 19

21 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 5. Skolernes Nørrebrodag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Folke- og specialskolerne på Nørrebro på kr. Projektet afvikles d. 27. april i Hans Tavsens Parken. Ansøger søger om støtte til afholdelse af skolernes Nørrebrodag. Dagen er for bh. klasse - 3. klasse fra Hillerødgades skole, Blågårds skole, Skolen i Charlottegåren, Guldberg skole, Rådmandsgades skole og Nørrebro Park skole. Arrangementet foregår i Hans Tavsens Parken og der vil være fokus på bevægelse. På dagen vil lokale idræts- og danseklubber afholde workshops rundt omkring i Hans Tavsens Parken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Stevnsgades Basketball Klub Nørrebro United Global Kidz Nørrebro Taekwondoklub Hillerødgades skole I alt kr kr kr kr kr kr. LØSNING Lokaludvalget godkender indstillinger fra KIBUI arbejdsgruppen om puljestøtte fra Idrætspuljen. ØKONOMI Leje af Nørrebrohallen 5. dec. Annonce Grafik Puljestøtte i alt (hvis indstillingerne følges) I alt: kr kr kr kr kr. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 20

22 BILAG Ansøgning - Easy-Basket Ansøgning - Fodbold fra skole til klub Ansøgning - Global dance Ansøgning - Taekwondo smagsprøvning 21

23 16. Anmodning om ændring af tilsagn - FerieCamp i Osramhuset ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ændring af tilsagn til FerieCamp i Osramhuset. PROBLEMSTILLING På sidste møde blev der givet et tilsagn til projekt FerieCamp i Osramhuset på kr. som kunne bruges til aktiviteterne i vinterferien. Da ansøger ikke var sikker på, at midlerne fra Lokaludvalget ville blive bevilget, har de i vinterferien prioriteret at lægge aktiviteter i Osramhuset, som var betalt af den medfinansiering, som gruppen af ansøgere selv kunne lægge. Ansøger står derfor og mangler penge på det samlede budget. Derfor vil ansøger gerne anmode Nørrebro Lokaludvalg om at ændre tilsagnet, så midlerne fra Lokaludvalget kan anvendes på aktiviteter i Osramhuset i påske-, efterårs- og juleferie. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ændring af tilsagn til FerieCamp i Osramhuset. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Vedr. Anmodning om ændring af tilsagn 22

24 17. Ansøgninger fra Miljøpunkt ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningerne fra Miljøpunkt Nørrebro. PROBLEMSTILLING På sidste Lokaludvalgsmøde blev Miljøpunkt Nørrebro bedt om at udarbejde nye ansøgninger og kvalificere dem i samarbejde med Bæredygtig Byrums-arbejdsgruppen. Dette skete på arbejdsgruppemødet d. 8. marts. Arbejdsgruppen mener, at ansøgningerne nu er i orden og vil lægge det op til Lokaludvalget at behandle dem. 144 naturvejledningsaktiviteter og materialer i Byoasen 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, udvikle et LAR-modul til ladcykel, samt deltage i en ca. 10. plads- og gadevents samt informationsmøder i lokale gårdlaug. Byforgrønning LAR 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, udvikle et LAR-modul til ladcykel, samt deltage i en ca. 10. plads- og gadevents samt informationsmøder i lokale gårdlaug. Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til at videreudvikle Affaldsnetværk Nørrebro, at inddrage gårdmænd og borgere i affaldsprojekter samt forberede en nærgenbrugsstation på Ydre Nørrebro fx i Lundtoftegade eller Mjølnerparken. Endvidere skal Miljøpunkt i samarbejde med Lokaludvalget arbejde for at fjerne barrierer, der forhindrer indførelsen af affaldsmodellen i Københavns Kommune. 23

25 LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningerne fra Miljøpunkt. ØKONOMI Der er kr. tilbage i Nørrebro Puljen af de 1,084 mio. kr. der er afsat til denne. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Ansøgning - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Ansøgning - ByOasen 2012 Budget - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Budget - Byforgrønning LAR 2012 Budget - ByOasen 2012 Revideret ansøgning - Byforgrønning LAR

26 18. Byens Puls ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillinger fra sekretariatet om puljestøtte fra Byens Puls-puljen. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har 2 udskudte ansøgninger fra Byens Puls i sidste måned samt 19 nye ansøgninger til Byens Puls. UDSKUDTE ANSØGNINGER: A. Satire og humor en gave til lektiehjælpere og alle andre med hang til en sjov aften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på kr. Projektet finder sted i marts eller april. Ansøger søger om støtte til en underholdende aften med At Tænke Sig-holdet for deres 80 lektiehjælpere samt for alle andre. Arrangementet er dels en tak til de nuværende lektiehjælpere og dels et forsøg på at lokke nye til. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. B. Cykelkursus for voksne med anden baggrund end dansk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Hovedstadens Røde Kors og Netværksgruppen i København, Dansk Flygtningehjælps Frivillignetværk på kr. Projektet finder sted fra marts-juni og fra august november i Hans Tavsens Park. Ansøger søger om støtte til lapning og serviceeftersyn af de cykler, der bruges til cykelkurserne. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. NYE ANSØGNINGER: 1. Indvandrer kvinder, som vil stemme: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Verdens kvinder i Danmark på kr. Projektet finder sted fra februar til oktober 2012 i VerdensKulturcentret. Ansøger søger om støtte til at arrangere kaffemøder mellem etniske minoritetskvinder og kvindelige 25

27 partimedlemmer med etnisk minoritetsbaggrund fra Københavns Borgerrepræsentation for at formidle viden om demokrati, valgsystem og debattere. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 2. Sange fra Verdenshavet: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet finder sted fra d. 10. juni i VerdensKulturCentrets café. Ansøger søger om støtte til at arrangere en koncert med gratis adgang, hvor mandskoret Søfolk fra Marstal er blevet inviteret til København af kvindekoret Verdens Sirener. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Stefansgadefest 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stefansgadelauget på kr. Projektet finder sted fra d. 17. august i Stefansgade. Ansøger søger om støtte til at arrangere en gadefest med fodbold, børnehoppeborg, loppemarked, musik og mad. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet, da det ikke opfylder kravet om særligt netværksskabende elementer. 4. Tur for familier på Ydre Nørrebro i den danske natur: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra forældrerådet i dagtilbuddet Bifrost på kr. Projektet finder sted april. Ansøger søger om støtte til at arrangere hyttetur for familier på Ydre Nørrebro med naturvejledning og besøg på museum. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget drøfter ansøgningen, da den selvom den kommer fra forældrerådet kan opfylde kriteriet om at Offentlige institutioners lejerskole, udflugter etc. ikke støttes. 5. Fighters & Family: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Wilma Version på kr. Projektet finder sted 29. april på Den Røde Plads. Arrangører vil lave en række workshops og en efterfølgende forestilling, hvor mime-kunst blandes med musik og Thaiboksning. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr., da arrangementet anses for at være af særlig netværksskabende karakter i form af et samarbejde mellem 3 grupper (Muay Thai, Mimoserne og Onkel & Søn), der normalt ikke har fælles netværk. 26

28 6. Rap Kings 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Ungdomsskolen Nørrebro på kr. Projektet afsluttes i Ansøger søger om støtte til at øve og træne rap musik til en efterfølgende koncert i september samt efterfølgende deltagelse i kommunens rapkonkurrence. Desuden ønsker de støtte til pr. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 7. Kultur skab socialnetværk : Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Selvhjælpsgruppen for etniske på kr. Projektet afvikles 25. marts 2012 på Hillerødgade Skole. Ansøger søger om støtte til musik, dans, socialt samvær og teater. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 8. Globalt forår en festival på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den Økologiske Produktionsskole, Grundtvigs Højskole og 2200 Kultur på kr. Projektet afvikles lørdag d. 12. maj på Den Røde Plads. Ansøger søger om støtte til en festival med fokus på mangfoldighed og bæredygtighed i lokalområdet og i hele verden samt præsentere internationale projekter i forbindelse med det Arabiske Forår. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr., da arrangementet anses for at være af særlig netværksskabende karakter i form af et samarbejde mellem 3 grupper (Den Økologiske Produktionsskole, Grundtvigs Højskole og 2200 Kultur), der normalt ikke har fælles netværk. 9. Digital fotografering og billedbehandling: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktive Ældre på Nørrebro på kr. Projektet afvikles fra april til november 2012 i Heimdalsgade. Ansøger søger om støtte til et computerkursus for ældre. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 10. Personal Projects 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra FFUD Foreningen for Udbredelsen af Dokumentarfotografi på kr. Projektet afvikles fra 1. maj til 31. juli i Øksnehallen og på Kgs. Nytorv. Ansøger søger om støtte til at arrangere en udstilling i Øksnehallen og på metrohegnet ved Kgs. Nytorv. Arrangører vil desuden arrangere private rundvisninger for skoler og grupper på Nørrebro i samarbejde med 2200 Kultur. 27

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere