12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet ( ) 3. Meddelelser ( ) 4. Gateway ( ) 5. Status bydelsplan ( ) timer ( ) 7. Trafikplan ( ) 8. Byrumsplan ( ) 9. Hillerødgade skole ( ) 10. Høring: Én indgang til frivilligheden ( ) 11. Høring: Ændring af Erhvervsaffaldsregulativ ( ) 12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) 13. Høring: udkast til nyt regulativ for Lokaludvalg ( ) 14. Naboorientering: Vingelodden 1 ( ) 15. Ansøgninger til Idrætspuljen ( ) 16. Anmodning om ændring af tilsagn - FerieCamp i Osramhuset ( ) 17. Ansøgninger fra Miljøpunkt ( ) 18. Byens Puls ( ) 19. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsorden godkendes. 1

3 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager Superflex s præsentation til efterretning. PROBLEMSTILLING Jakob fra Superflex kommer og præsenterer Gateway-projektet. LØSNING Lokaludvalget tager Superflex s præsentation til efterretning. 2

4 3. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Internetopkobling og rabatordning Boligsocial helhedsplan Nørrebro Tidsplan for budget 2013 Nyt fra Formandskabet Møde vedr. helhedsplan i De Gamles By Møde m. Anne Vang Højhusbrev Nyt fra Arbejdsgrupperne Invitation fra Social Ansvarlighed vedr. Mad & Motion d. 18. april. Højhuspolitik v./erik Brandt BILAG Invitation: Mad & Motion 18. april Kontrakter for Nørrebro Referat Boligsocialt Forum (BSF) Nørrebro 22. februar 2012 Samarbejdsaftale for Boligsocialt Forum Nørrebro Tidsplan for budget

5 4. Gateway ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter Gateway-projektet og vedtager, hvorvidt KIBUI arbejdsgruppen skal konkretisere projektet yderligere (sted og pris) med henblik på en realisering. PROBLEMSTILLING I løbet af Bydelsplanarbejdet 2011 udarbejdede Kultur og identitets gruppen en Identitetsundersøgelse, samt fik input til diskussionen om Nørrebros samlede identitet gennem dialog med en række borgere. Det blev besluttet at arbejde med et gateway projekt. Projektet er en del af bydelsplanen. Dette dannede tilsammen grundlaget for, at Udvalgsmedlem Jon Jackson tog kontakt til kunstnergruppen Superflex og bad dem komme med deres bud, på et gateway projekt og hvordan Nørrebros identitet kunne styrkes igennem en dynamisk og fremadrettet dialog om Nørrebros evigt foranderlige identitet. På baggrund af Identitetsundersøgelsen og bydelsplanarbejdet har Superflex udarbejdet et projektforslag, som arbejdsgruppen har diskuteret med Superflex, og nu ønsker at indstille til det samlede Lokaludvalg. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg drøfter Gateway-projektet og vedtager, hvorvidt KIBUI arbejdsgruppen skal konkretisere projektet yderligere (sted og pris) med henblik på en realisering. ØKONOMI Superflex vil på Lokaludvalgsmødet den 27. marts præsentere projektet i sin helhed og præcisere de forventede omkostninger. Mulighederne for samfinansiering undersøges ligeledes. VIDERE PROCES Sekretariatet og KIBUI arbejdsgruppen forestår det videre arbejde. 4

6 5. Status bydelsplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager bydelsplanlæggerens orientering til efterretning. PROBLEMSTILLING Fælles opstartsmøde med forvaltningerne Bydelsplanprocessen er nu officielt igangsat med det Fælles opstartsmøde for Lokaludvalgene og de forskellige forvaltninger den 12. marts i Njalsgade. Det var et møde hvor Per Hensen, Erik Brandt, Vagn Lauridsen og Kim Christensen deltog sammen med sekretariatet. Til mødet blev udvalgsmedlemmerne præsenteret for de forskellige forvaltningers politikker. Styregruppemøde Tirsdag den 20. marts mødes styregruppen for Bydelsplanarbejdet. Her vil Nørrebro Lokaludvalgs kontaktperson Rikke Lethare fra Center for Byudvikling orientere og svare på spørgsmål om Bydelsplanarbejdet. Derudover kommer styregruppen med input til de emner, der skal beskrives i Bydelsplanen, hvor det den 20. marts er: Lokale udfordringer og lokale projekter. Endelig kommer vores facilitator til Netværksmødet den 28. marts, Nicholas, og hilser på, samt forklarer programmet for den aften og hvordan de enkelte tematovholdere skal forberede sig. Netværksmødet Det er formålet med Netværksmødet at engagere relevant netværk i Lokaludvalgets igangværende projekter og kvalificere projekterne via netværket. Derfor er de enkelte tematovholdere selv ansvarlige for at invitere de personer, de ved kan være med til at udvikle projekterne. Status på projekter En del af Nørrebro Lokaludvalgs projekter er godt i gang. Det drejer sig blandet andet om festivalen 48 timer, foreningsstøtte til idrætten, workshoppen om Mad og motion for børnefamilierne og så er udarbejdelsen af en trafik og byrumsplan (Grøn mobilitet), samt projektet jord under neglene under opstart. De projekter som skal opstartes i april og maj er Kampsportens hus?, Udsatte boligområder og workshop med kulturlivet. LØSNING Lokaludvalget tager bydelsplanlæggerens orientering til efterretning. 5

7 VIDERE PROCES Sekretariatet og Styregruppen forestår den videre proces 6

8 6. 48 timer ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte Kultur og identitet midler til afviklingen af Nørrebro Lokaludvalgs bidrag til festivalen 48 timer. PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet i januar 2012 afsatte Nørrebro Lokaludvalg kr. til at gå ind i samarbejdet omkring festivalen 48 timer, som arrangeres af de 3 store kulturinstitutioner i bydelen (Kultur indre Nørrebro, 2200 Kultur og Verdenskulturcenteret). I løbet af detailplanlægningen af Nørrebro Lokaludvalgs 3 arrangementer til festivalen (Åbningskoncert/fredag, Verdensshow/lørdag og Spokenword/søndag) er sekretariatet blevet opmærksomme på en række udgifter, der ikke var taget højde for i den oprindelige indstilling. De går blandt andet på antal af toiletter, forplejning til frivillige, Sikkerhedsvurdering, vejafspærring, skraldespande og koda afgifter. For at kunne varetage disse udgifter og afholde arrangementerne forsvarligt, er det nødvendigt at ansøge om yderligere kr. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg afsætter et ramme beløb på op til kr. af de allerede afsatte Kultur og identitet midler til afviklingen af Nørrebro Lokaludvalgs bidrag til festivalen 48 timer. ØKONOMI Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. til festivalen 48 timer. VIDERE PROCES Sekretariatet og kulturgruppen varetager det videre arbejde. 7

9 7. Trafikplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en trafikplan for Nørrebro. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv ønsker at lave en samlet trafikplan for Nørrebro. Trafikplanen bygger på de gamle planer fra områdeløft mm. og på baggrund af relevante planer fra Københavns Kommune. LØSNING Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en trafikplan for Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv forestår den videre proces. 8

10 8. Byrumsplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en byrumsplan for Nørrebro. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv ønsker at lave en samlet byrumsplan for Nørrebro. Byrumsplanen bygger på de gamle planer fra områdeløft mm. og på baggrund af relevante planer fra Københavns Kommune. LØSNING Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en byrumsplan for Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv forestår den videre proces. 9

11 9. Hillerødgade skole ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen vedr. Hillerødgade Skole. PROBLEMSTILLING Hillerødgade Skole er af Børne- og Ungdomsudvalget indstillet til lukning efter en forudgående høring. Lukningen begrundes med, at skolen er Nørrebros mindste (187 elever), og at der på Nørrebro i de kommende år er overkapacitet og for få elever. Børnene foreslås flyttet til Rådmandsgade Skole. Sker dette, udløses et tilskud til Rådmandsgade Skole på kr. pr. elev. En gruppe bestående af Kim Christensen, Gitte Jørgensen, Mette Jokumsen, Klaus Lorenzen og Jon Jackson har været til møde med skoleborgmester Anne Vang om skolens lukning. Den Ad Hoc nedsatte gruppe er nået frem til, at de indstiller til Lokaludvalget at NLU er imod lukningen af den velfungerende skole. Det er gruppens opfattelse, at processen er en ren hovsaløsningen, der ikke reelt løser problemet med skoledistrikterne mv. på Nørrebro. Det er kun få måneder siden man ændrede rode-inddelingen på Nørrebro for at løse nogle af problemerne med skoledistrikterne. Ad hoc-arbejdsgruppen ønsker også, at der bliver mere tid til dialog med politikere og borgmester. Samt at det afsatte beløb på kr. pr elev, der kun udløses, hvis eleven flytter til Rådmandsgade Skole, bliver givet uanset hvor eleven flyttes hen. LØSNING Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen vedr. Hillerødgade Skole. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår sammen med Ad Hoc-gruppen det videre arbejde. 10

12 10. Høring: Én indgang til frivilligheden ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af KIBUIarbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at styrke frivilligområdet ved at lave én indgang for frivilligheden i København. Dette skal ske ved at samle centralforvaltningernes arbejde omkring frivillighed i et center. Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København - uanset karakteren af det frivillige arbejde; om det er i parker, kulturliv, socialt arbejde eller folkeoplysende foreningsliv dermed kun skal henvende sig ét sted. Centret samler alle tilskudsmidler og medarbejdere i centralforvaltningerne, der varetager opgaver forbundet med frivillighed i kommunen, således at kommunen professionelt og koordineret kan understøtte alle typer af frivillige initiativer i byen. Centret kan som samlet enhed lave helhedsorienteret strategiudvikling på tværs af bydele og fagområder, samt udvikle nye samarbejdsformer med organisationer og virksomheder og derigennem i langt højere grad få aktiveret det potentiale, der er i København inden for frivillighed og corporate social responsibility (CSR). Høringssvaret omdeles på mødet. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af KIBUI-arbejdsgruppen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG KFU beslutning - en indgang for frivilligheden Visionspapir - en indgang for frivilligheden 11

13 11. Høring: Ændring af Erhvervsaffaldsregulativ ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender høringssvaret udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Reglerne i affaldsbekendtgørelsen vedrørende virksomheders adgang til genbrugspladserne er blevet ændret. For at skabe den nødvendige hjemmel til at kunne omlægge genbrugspladsordningen for virksomheder, så virksomhederne fremover kun skal betale genbrugspladsgebyr, hvis de faktisk gør brug af genbrugspladserne (tilmeldeordning), har det været nødvendigt at ændre Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 27. februar 2012 godkendt, at regulativet sendes i høring i 4 uger ( til ), jf. affaldsbekendtgørelsen 23. Høringssvar: Igennem mange år har det været gratis at deponere affald for mindre erhvervsdrivende i København. Det var år, hvor mange ændrede vaner til det mere miljøvenlige. Ting blev kørt til genbrugspladsen i stedet for at ende i beholderne for dagrenovation. Olie og kemikalierester blev ikke hældt i kloakken, men blev afleveret på de korrekte steder på genbrugspladsen. Eksemplerne er mange, fx har det også medført at der blev mindre svineri langs vores veje, fordi korrekt deponering var gratis og enkelt. Efter en ny lov fra folketinget, skal det kommunale system nu opkræve penge for de mindre erhvervsdrivendes deponering af affald på genbrugspladserne. Først forsøgte Københavns Kommune sig med en generel afgift for alle erhvervsdrivende. Det gav en masse presseomtale, at der nu var små erhvervsdrivende, stort set uden affald, der nu skulle betale en årlig afgift. For håndværksfirmaer var det egentlig "business as usual" blot med en ekstra årlig beskatning. Håndværkerfirmaer kunne stadig deponere, mere eller mindre, som de plejede. Set med håndværkerøjne skete der så ubehagelige ting d På grund af protesterne mod den generelle afgift, blev systemet ændret, så der nu skulle betales pr. vognlæs der blev afleveret. Kr moms pr. læs. Mere for trailere og mere for farligt affald. Det bliver opkrævet gennem et sindrigt system, hvor man fx sender en SMS til den genbrugsplads, man agter at besøge. Beløbet bliver så trukket på en konto man skal have oprettet hos Københavns Kommune, og hvor man til 12

14 stadighed skal kontrollere om der er penge nok til næste læs. Hvilke konsekvenser har dette urimelige system så? Jo, nu begynder de små håndværkere igen at deponere i beholdere til dagrenovation, vi vil igen se mere svineri langs vore veje og kloakkerne vil igen se deponering af farlige kemikalier. For miljøets skyld, lad os få det gamle system tilbage, håndværkere er ikke så store idealister som samfundet tror. LØSNING Lokaludvalget godkender høringssvaret udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 13

15 12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter udkast til strategi for udsatte børn og unge. 2. at Lokaludvalget bemyndiger Socialt Ansvarligheds-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelse. PROBLEMSTILLING Københavns Kommunes Socialforvaltning er ved at revidere den overordnede strategi for udviklingen af indsatsen for udsatte børn og unge. Formålet er at tilpasse strategien til de aktuelle udfordringer på området. Der er lavet et udkast til strategien, som beskriver en række fokusområder og de planlagte indsatser. Udkastet lægger op til 7 fokusområder: - En mere vidensbaseret udvikling og praksis - Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge - Kvalificerede skolegang til udsatte børn og unge - Insisterende indsats i forhold til udsatte unge, som begår kriminalitet eller er i risiko herfor - God overgang til voksenlivet for udsatte unge - Udvikling af anbringelsesviften - Bedre myndighedsarbejde Høringsperioden er 6 uger. Frist for indsendelse af svar er 20. april. LØSNING Lokaludvalget drøfter udkast til strategi for udsatte børn og unge. Lokaludvalget bemyndiger Socialt Ansvarligheds-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelse. Høringsperioden er 6 uger. Frist for indsendelse af svar er 20. april. 14

16 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Handlingsoversigt - tiltag der kræver midler - strategi udsatte børn Handlingsoversigt finansierede tiltag - strategi udsatte børn Københavns reviderede strategi for udsatte børn mv Mål og succeskriterier - strategi udsatte børn 15

17 13. Høring: udkast til nyt regulativ for Lokaludvalg ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar. PROBLEMSTILLING Efter evalueringen af Lokaludvalgene er der udarbejdet et forslag til et nyt regulativ. De vigtigste ændringer er: - at der laves et fælles regulativ for alle 12 lokaludvalg og at den geografiske begrænsning fremgår af et bilag til regulativet. - at Lokaludvalgsmedlemmer, der er også er suppleanter til Borgerrepræsentationen, kan deltage i BR-møder ved afbud kortere end 1 måned uden at skulle udtræde af Lokaludvalget. - at foreningsrepræsentanter skal have bopæl i Københavns Kommune og at de skal udtræde, hvis de flytter fra kommunen. - at Lokaludvalgsmøderne ikke skal annonceres i den lokale presse, men kan nøjes med at blive offentliggjort på deres kommunale hjemmeside. - At Lokaludvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, fokusgrupper, dialogfora og studiekredse med forberedende og rådgivende beføjelser. I disse grupper kan andre en Lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter deltage. Forberedelse af sager om puljemidler skal fortsat består af medlemmer og suppleanter af Lokaludvalget. Høringsperiode: 22- februar til 20. april Høringssvar: Overordnet er Nørrebro Lokaludvalg positiv overfor de foreslåede ændringer i regulativ for lokaludvalg. Nørrebro Lokaludvalg er enig i, at bliver man permanent medlem af Borgerrepræsentationen, kan man ikke samtidig sidde i Lokaludvalget. Men som kortvarig stedfortræder anser vi det som rimeligt, at man bibeholder sin plads i Lokaludvalget. Hvad angår bopælspligt for foreningsrepræsentanter, finder udvalget det hensigtsmæssigt, at man er bosat i kommunen. 16

18 LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Følgebrev til reviderede lokaludvalgsregulativ Høringsbrev Nyt lokaludvalg regulativ Sammenligning af nyt og gl. regulativ udkast regulativ lokaludvalg 17

19 14. Naboorientering: Vingelodden 1 ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter naboorienteringen vedr. Vingelodden 1. PROBLEMSTILLING Johansen Arkitekter og Københavns Store Fond søger om tilladelse til at opføre en Moské og Kulturcentrum i eksisterende erhvervsbyggeri. Byggeriet kræver en dispensation fra den eksisterende lokalplan nr. 276 Rovsingsgade. Dispensationen går på, at bygherre vil opføre en tårnskulptur (Minaret) på 19,94 m, som dermed overstiger bebyggelsens maks. højde på 12 m. Tårnskulpturen vil ikke indeholde nogen rum, trapper, balkoner, højtalere el. lign. Tårn-skulpturen fungerer således ikke som tårn til bønnekald. Bygherre vil i vestfløjen etablere en moské med en lav kuppel (11,88 m) og i østfløjen indrette restaurant, mødelokaler, og et kulturhus. Det eksisterende erhvervsbyggeri er opført i røde mursten og disse vil blive hvidpudset. Inden kommunen giver dispensation fra lokalplanen skal berørte ejere, lejere, brugere m.fl. orienteres, således, at de får mulighed for at fremsende kommentarer til afvigelsen fra lokalplanen. Der er mulighed for kommentarer fra 17. marts til den 10. april LØSNING Lokaludvalget drøfter naboorienteringen vedr. Vingelodden 1. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Vingelodden 1 18

20 15. Ansøgninger til Idrætspuljen ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokalvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillinger fra KIBUI arbejdsgruppen om puljestøtte fra Idrætspuljen. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget 4 ansøgninger til Idrætspuljen og så foreslår arbejdsgruppen ansøgningen vedr. projekt: Skolernes Nørrebrodag overflyttet til denne pulje fra Byens Puls. 1. Easy-Basket: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stevnsgades Basketball Klub på kr. Projektet afvikles fra uge 8 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for fem 4. klasser på Blågårds skolen, Guldbergs skole og Hillerødgades skole og to 5. klasser Guldbergs skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 2. Fodbold fra skole til klub: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro United på kr. Projektet afvikles i løbet af foråret. Ansøger søger om støtte til træning for klasse på Blågårds skolen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Global danse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Global Kidz på kr. Projektet afvikles fra uge 11 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for en 2. og en 3. Klasse på Klostervængets skole, en 3. og en 6. klasse på Guldbergs skole, en 2. og en 4. klasse på Hillerødgades skole og en 3. og en 6. klasse på Rådmandsgades skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 4. Taekwondo smagsprøvning: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Taekwondo Klub på kr. Projektet afvikles fra uge 10 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for to 4. klasser på Blågårds skole, to 4. og to 5. klasser på Guldbergs skole og to 4. klasser på Rådmandsgade skole. 19

21 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 5. Skolernes Nørrebrodag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Folke- og specialskolerne på Nørrebro på kr. Projektet afvikles d. 27. april i Hans Tavsens Parken. Ansøger søger om støtte til afholdelse af skolernes Nørrebrodag. Dagen er for bh. klasse - 3. klasse fra Hillerødgades skole, Blågårds skole, Skolen i Charlottegåren, Guldberg skole, Rådmandsgades skole og Nørrebro Park skole. Arrangementet foregår i Hans Tavsens Parken og der vil være fokus på bevægelse. På dagen vil lokale idræts- og danseklubber afholde workshops rundt omkring i Hans Tavsens Parken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Stevnsgades Basketball Klub Nørrebro United Global Kidz Nørrebro Taekwondoklub Hillerødgades skole I alt kr kr kr kr kr kr. LØSNING Lokaludvalget godkender indstillinger fra KIBUI arbejdsgruppen om puljestøtte fra Idrætspuljen. ØKONOMI Leje af Nørrebrohallen 5. dec. Annonce Grafik Puljestøtte i alt (hvis indstillingerne følges) I alt: kr kr kr kr kr. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 20

22 BILAG Ansøgning - Easy-Basket Ansøgning - Fodbold fra skole til klub Ansøgning - Global dance Ansøgning - Taekwondo smagsprøvning 21

23 16. Anmodning om ændring af tilsagn - FerieCamp i Osramhuset ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ændring af tilsagn til FerieCamp i Osramhuset. PROBLEMSTILLING På sidste møde blev der givet et tilsagn til projekt FerieCamp i Osramhuset på kr. som kunne bruges til aktiviteterne i vinterferien. Da ansøger ikke var sikker på, at midlerne fra Lokaludvalget ville blive bevilget, har de i vinterferien prioriteret at lægge aktiviteter i Osramhuset, som var betalt af den medfinansiering, som gruppen af ansøgere selv kunne lægge. Ansøger står derfor og mangler penge på det samlede budget. Derfor vil ansøger gerne anmode Nørrebro Lokaludvalg om at ændre tilsagnet, så midlerne fra Lokaludvalget kan anvendes på aktiviteter i Osramhuset i påske-, efterårs- og juleferie. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ændring af tilsagn til FerieCamp i Osramhuset. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Vedr. Anmodning om ændring af tilsagn 22

24 17. Ansøgninger fra Miljøpunkt ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningerne fra Miljøpunkt Nørrebro. PROBLEMSTILLING På sidste Lokaludvalgsmøde blev Miljøpunkt Nørrebro bedt om at udarbejde nye ansøgninger og kvalificere dem i samarbejde med Bæredygtig Byrums-arbejdsgruppen. Dette skete på arbejdsgruppemødet d. 8. marts. Arbejdsgruppen mener, at ansøgningerne nu er i orden og vil lægge det op til Lokaludvalget at behandle dem. 144 naturvejledningsaktiviteter og materialer i Byoasen 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, udvikle et LAR-modul til ladcykel, samt deltage i en ca. 10. plads- og gadevents samt informationsmøder i lokale gårdlaug. Byforgrønning LAR 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, udvikle et LAR-modul til ladcykel, samt deltage i en ca. 10. plads- og gadevents samt informationsmøder i lokale gårdlaug. Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til at videreudvikle Affaldsnetværk Nørrebro, at inddrage gårdmænd og borgere i affaldsprojekter samt forberede en nærgenbrugsstation på Ydre Nørrebro fx i Lundtoftegade eller Mjølnerparken. Endvidere skal Miljøpunkt i samarbejde med Lokaludvalget arbejde for at fjerne barrierer, der forhindrer indførelsen af affaldsmodellen i Københavns Kommune. 23

25 LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningerne fra Miljøpunkt. ØKONOMI Der er kr. tilbage i Nørrebro Puljen af de 1,084 mio. kr. der er afsat til denne. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Ansøgning - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Ansøgning - ByOasen 2012 Budget - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Budget - Byforgrønning LAR 2012 Budget - ByOasen 2012 Revideret ansøgning - Byforgrønning LAR

26 18. Byens Puls ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillinger fra sekretariatet om puljestøtte fra Byens Puls-puljen. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har 2 udskudte ansøgninger fra Byens Puls i sidste måned samt 19 nye ansøgninger til Byens Puls. UDSKUDTE ANSØGNINGER: A. Satire og humor en gave til lektiehjælpere og alle andre med hang til en sjov aften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på kr. Projektet finder sted i marts eller april. Ansøger søger om støtte til en underholdende aften med At Tænke Sig-holdet for deres 80 lektiehjælpere samt for alle andre. Arrangementet er dels en tak til de nuværende lektiehjælpere og dels et forsøg på at lokke nye til. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. B. Cykelkursus for voksne med anden baggrund end dansk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Hovedstadens Røde Kors og Netværksgruppen i København, Dansk Flygtningehjælps Frivillignetværk på kr. Projektet finder sted fra marts-juni og fra august november i Hans Tavsens Park. Ansøger søger om støtte til lapning og serviceeftersyn af de cykler, der bruges til cykelkurserne. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. NYE ANSØGNINGER: 1. Indvandrer kvinder, som vil stemme: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Verdens kvinder i Danmark på kr. Projektet finder sted fra februar til oktober 2012 i VerdensKulturcentret. Ansøger søger om støtte til at arrangere kaffemøder mellem etniske minoritetskvinder og kvindelige 25

27 partimedlemmer med etnisk minoritetsbaggrund fra Københavns Borgerrepræsentation for at formidle viden om demokrati, valgsystem og debattere. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 2. Sange fra Verdenshavet: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet finder sted fra d. 10. juni i VerdensKulturCentrets café. Ansøger søger om støtte til at arrangere en koncert med gratis adgang, hvor mandskoret Søfolk fra Marstal er blevet inviteret til København af kvindekoret Verdens Sirener. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Stefansgadefest 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stefansgadelauget på kr. Projektet finder sted fra d. 17. august i Stefansgade. Ansøger søger om støtte til at arrangere en gadefest med fodbold, børnehoppeborg, loppemarked, musik og mad. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet, da det ikke opfylder kravet om særligt netværksskabende elementer. 4. Tur for familier på Ydre Nørrebro i den danske natur: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra forældrerådet i dagtilbuddet Bifrost på kr. Projektet finder sted april. Ansøger søger om støtte til at arrangere hyttetur for familier på Ydre Nørrebro med naturvejledning og besøg på museum. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget drøfter ansøgningen, da den selvom den kommer fra forældrerådet kan opfylde kriteriet om at Offentlige institutioners lejerskole, udflugter etc. ikke støttes. 5. Fighters & Family: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Wilma Version på kr. Projektet finder sted 29. april på Den Røde Plads. Arrangører vil lave en række workshops og en efterfølgende forestilling, hvor mime-kunst blandes med musik og Thaiboksning. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr., da arrangementet anses for at være af særlig netværksskabende karakter i form af et samarbejde mellem 3 grupper (Muay Thai, Mimoserne og Onkel & Søn), der normalt ikke har fælles netværk. 26

28 6. Rap Kings 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Ungdomsskolen Nørrebro på kr. Projektet afsluttes i Ansøger søger om støtte til at øve og træne rap musik til en efterfølgende koncert i september samt efterfølgende deltagelse i kommunens rapkonkurrence. Desuden ønsker de støtte til pr. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 7. Kultur skab socialnetværk : Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Selvhjælpsgruppen for etniske på kr. Projektet afvikles 25. marts 2012 på Hillerødgade Skole. Ansøger søger om støtte til musik, dans, socialt samvær og teater. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 8. Globalt forår en festival på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den Økologiske Produktionsskole, Grundtvigs Højskole og 2200 Kultur på kr. Projektet afvikles lørdag d. 12. maj på Den Røde Plads. Ansøger søger om støtte til en festival med fokus på mangfoldighed og bæredygtighed i lokalområdet og i hele verden samt præsentere internationale projekter i forbindelse med det Arabiske Forår. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr., da arrangementet anses for at være af særlig netværksskabende karakter i form af et samarbejde mellem 3 grupper (Den Økologiske Produktionsskole, Grundtvigs Højskole og 2200 Kultur), der normalt ikke har fælles netværk. 9. Digital fotografering og billedbehandling: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktive Ældre på Nørrebro på kr. Projektet afvikles fra april til november 2012 i Heimdalsgade. Ansøger søger om støtte til et computerkursus for ældre. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 10. Personal Projects 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra FFUD Foreningen for Udbredelsen af Dokumentarfotografi på kr. Projektet afvikles fra 1. maj til 31. juli i Øksnehallen og på Kgs. Nytorv. Ansøger søger om støtte til at arrangere en udstilling i Øksnehallen og på metrohegnet ved Kgs. Nytorv. Arrangører vil desuden arrangere private rundvisninger for skoler og grupper på Nørrebro i samarbejde med 2200 Kultur. 27

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( )

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 DAGSORDEN for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0234710) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0234684) 2 3. Markedsplads ved Nørrebro Station (2013-0234770)

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( )

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Referat Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september 2016 16.00-18.00 I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Deltagere: Jacob Michaelsen, René Bøye, Søren Damgaard, Helle Jakobsen,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 04. september 2013 Mødetidspunkt 00.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 FURESØ KOMMUNE Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 20.50. Punkt 2 flyttet til behandling. Punkt

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr.

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. Referat Integrationsrådet 2012 Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018 Integrationsrådet har modtaget høring om udkast til Integrationspolitikkens handleplan 2018 og takker for muligheden

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387)

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-130387) 2. Meddelelser (2011-130387) 3. Bydelsplan (2011-130387) 4. Høring: Bydelsplan (2011-130387) 5. Konvertering af puljemidler til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere