12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet ( ) 3. Meddelelser ( ) 4. Gateway ( ) 5. Status bydelsplan ( ) timer ( ) 7. Trafikplan ( ) 8. Byrumsplan ( ) 9. Hillerødgade skole ( ) 10. Høring: Én indgang til frivilligheden ( ) 11. Høring: Ændring af Erhvervsaffaldsregulativ ( ) 12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) 13. Høring: udkast til nyt regulativ for Lokaludvalg ( ) 14. Naboorientering: Vingelodden 1 ( ) 15. Ansøgninger til Idrætspuljen ( ) 16. Anmodning om ændring af tilsagn - FerieCamp i Osramhuset ( ) 17. Ansøgninger fra Miljøpunkt ( ) 18. Byens Puls ( ) 19. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsorden godkendes. 1

3 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager Superflex s præsentation til efterretning. PROBLEMSTILLING Jakob fra Superflex kommer og præsenterer Gateway-projektet. LØSNING Lokaludvalget tager Superflex s præsentation til efterretning. 2

4 3. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Internetopkobling og rabatordning Boligsocial helhedsplan Nørrebro Tidsplan for budget 2013 Nyt fra Formandskabet Møde vedr. helhedsplan i De Gamles By Møde m. Anne Vang Højhusbrev Nyt fra Arbejdsgrupperne Invitation fra Social Ansvarlighed vedr. Mad & Motion d. 18. april. Højhuspolitik v./erik Brandt BILAG Invitation: Mad & Motion 18. april Kontrakter for Nørrebro Referat Boligsocialt Forum (BSF) Nørrebro 22. februar 2012 Samarbejdsaftale for Boligsocialt Forum Nørrebro Tidsplan for budget

5 4. Gateway ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter Gateway-projektet og vedtager, hvorvidt KIBUI arbejdsgruppen skal konkretisere projektet yderligere (sted og pris) med henblik på en realisering. PROBLEMSTILLING I løbet af Bydelsplanarbejdet 2011 udarbejdede Kultur og identitets gruppen en Identitetsundersøgelse, samt fik input til diskussionen om Nørrebros samlede identitet gennem dialog med en række borgere. Det blev besluttet at arbejde med et gateway projekt. Projektet er en del af bydelsplanen. Dette dannede tilsammen grundlaget for, at Udvalgsmedlem Jon Jackson tog kontakt til kunstnergruppen Superflex og bad dem komme med deres bud, på et gateway projekt og hvordan Nørrebros identitet kunne styrkes igennem en dynamisk og fremadrettet dialog om Nørrebros evigt foranderlige identitet. På baggrund af Identitetsundersøgelsen og bydelsplanarbejdet har Superflex udarbejdet et projektforslag, som arbejdsgruppen har diskuteret med Superflex, og nu ønsker at indstille til det samlede Lokaludvalg. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg drøfter Gateway-projektet og vedtager, hvorvidt KIBUI arbejdsgruppen skal konkretisere projektet yderligere (sted og pris) med henblik på en realisering. ØKONOMI Superflex vil på Lokaludvalgsmødet den 27. marts præsentere projektet i sin helhed og præcisere de forventede omkostninger. Mulighederne for samfinansiering undersøges ligeledes. VIDERE PROCES Sekretariatet og KIBUI arbejdsgruppen forestår det videre arbejde. 4

6 5. Status bydelsplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager bydelsplanlæggerens orientering til efterretning. PROBLEMSTILLING Fælles opstartsmøde med forvaltningerne Bydelsplanprocessen er nu officielt igangsat med det Fælles opstartsmøde for Lokaludvalgene og de forskellige forvaltninger den 12. marts i Njalsgade. Det var et møde hvor Per Hensen, Erik Brandt, Vagn Lauridsen og Kim Christensen deltog sammen med sekretariatet. Til mødet blev udvalgsmedlemmerne præsenteret for de forskellige forvaltningers politikker. Styregruppemøde Tirsdag den 20. marts mødes styregruppen for Bydelsplanarbejdet. Her vil Nørrebro Lokaludvalgs kontaktperson Rikke Lethare fra Center for Byudvikling orientere og svare på spørgsmål om Bydelsplanarbejdet. Derudover kommer styregruppen med input til de emner, der skal beskrives i Bydelsplanen, hvor det den 20. marts er: Lokale udfordringer og lokale projekter. Endelig kommer vores facilitator til Netværksmødet den 28. marts, Nicholas, og hilser på, samt forklarer programmet for den aften og hvordan de enkelte tematovholdere skal forberede sig. Netværksmødet Det er formålet med Netværksmødet at engagere relevant netværk i Lokaludvalgets igangværende projekter og kvalificere projekterne via netværket. Derfor er de enkelte tematovholdere selv ansvarlige for at invitere de personer, de ved kan være med til at udvikle projekterne. Status på projekter En del af Nørrebro Lokaludvalgs projekter er godt i gang. Det drejer sig blandet andet om festivalen 48 timer, foreningsstøtte til idrætten, workshoppen om Mad og motion for børnefamilierne og så er udarbejdelsen af en trafik og byrumsplan (Grøn mobilitet), samt projektet jord under neglene under opstart. De projekter som skal opstartes i april og maj er Kampsportens hus?, Udsatte boligområder og workshop med kulturlivet. LØSNING Lokaludvalget tager bydelsplanlæggerens orientering til efterretning. 5

7 VIDERE PROCES Sekretariatet og Styregruppen forestår den videre proces 6

8 6. 48 timer ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter et rammebeløb på op til kr. af de allerede afsatte Kultur og identitet midler til afviklingen af Nørrebro Lokaludvalgs bidrag til festivalen 48 timer. PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet i januar 2012 afsatte Nørrebro Lokaludvalg kr. til at gå ind i samarbejdet omkring festivalen 48 timer, som arrangeres af de 3 store kulturinstitutioner i bydelen (Kultur indre Nørrebro, 2200 Kultur og Verdenskulturcenteret). I løbet af detailplanlægningen af Nørrebro Lokaludvalgs 3 arrangementer til festivalen (Åbningskoncert/fredag, Verdensshow/lørdag og Spokenword/søndag) er sekretariatet blevet opmærksomme på en række udgifter, der ikke var taget højde for i den oprindelige indstilling. De går blandt andet på antal af toiletter, forplejning til frivillige, Sikkerhedsvurdering, vejafspærring, skraldespande og koda afgifter. For at kunne varetage disse udgifter og afholde arrangementerne forsvarligt, er det nødvendigt at ansøge om yderligere kr. LØSNING Nørrebro Lokaludvalg afsætter et ramme beløb på op til kr. af de allerede afsatte Kultur og identitet midler til afviklingen af Nørrebro Lokaludvalgs bidrag til festivalen 48 timer. ØKONOMI Nørrebro Lokaludvalg afsætter kr. til festivalen 48 timer. VIDERE PROCES Sekretariatet og kulturgruppen varetager det videre arbejde. 7

9 7. Trafikplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en trafikplan for Nørrebro. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv ønsker at lave en samlet trafikplan for Nørrebro. Trafikplanen bygger på de gamle planer fra områdeløft mm. og på baggrund af relevante planer fra Københavns Kommune. LØSNING Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en trafikplan for Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv forestår den videre proces. 8

10 8. Byrumsplan ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en byrumsplan for Nørrebro. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv ønsker at lave en samlet byrumsplan for Nørrebro. Byrumsplanen bygger på de gamle planer fra områdeløft mm. og på baggrund af relevante planer fra Københavns Kommune. LØSNING Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr., af de allerede afsatte kr. til temaet Bæredygtig Byliv, til udarbejdelsen af en byrumsplan for Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet og arbejdsgruppen for Bæredygtig Byliv forestår den videre proces. 9

11 9. Hillerødgade skole ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen vedr. Hillerødgade Skole. PROBLEMSTILLING Hillerødgade Skole er af Børne- og Ungdomsudvalget indstillet til lukning efter en forudgående høring. Lukningen begrundes med, at skolen er Nørrebros mindste (187 elever), og at der på Nørrebro i de kommende år er overkapacitet og for få elever. Børnene foreslås flyttet til Rådmandsgade Skole. Sker dette, udløses et tilskud til Rådmandsgade Skole på kr. pr. elev. En gruppe bestående af Kim Christensen, Gitte Jørgensen, Mette Jokumsen, Klaus Lorenzen og Jon Jackson har været til møde med skoleborgmester Anne Vang om skolens lukning. Den Ad Hoc nedsatte gruppe er nået frem til, at de indstiller til Lokaludvalget at NLU er imod lukningen af den velfungerende skole. Det er gruppens opfattelse, at processen er en ren hovsaløsningen, der ikke reelt løser problemet med skoledistrikterne mv. på Nørrebro. Det er kun få måneder siden man ændrede rode-inddelingen på Nørrebro for at løse nogle af problemerne med skoledistrikterne. Ad hoc-arbejdsgruppen ønsker også, at der bliver mere tid til dialog med politikere og borgmester. Samt at det afsatte beløb på kr. pr elev, der kun udløses, hvis eleven flytter til Rådmandsgade Skole, bliver givet uanset hvor eleven flyttes hen. LØSNING Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen vedr. Hillerødgade Skole. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår sammen med Ad Hoc-gruppen det videre arbejde. 10

12 10. Høring: Én indgang til frivilligheden ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af KIBUIarbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at styrke frivilligområdet ved at lave én indgang for frivilligheden i København. Dette skal ske ved at samle centralforvaltningernes arbejde omkring frivillighed i et center. Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København - uanset karakteren af det frivillige arbejde; om det er i parker, kulturliv, socialt arbejde eller folkeoplysende foreningsliv dermed kun skal henvende sig ét sted. Centret samler alle tilskudsmidler og medarbejdere i centralforvaltningerne, der varetager opgaver forbundet med frivillighed i kommunen, således at kommunen professionelt og koordineret kan understøtte alle typer af frivillige initiativer i byen. Centret kan som samlet enhed lave helhedsorienteret strategiudvikling på tværs af bydele og fagområder, samt udvikle nye samarbejdsformer med organisationer og virksomheder og derigennem i langt højere grad få aktiveret det potentiale, der er i København inden for frivillighed og corporate social responsibility (CSR). Høringssvaret omdeles på mødet. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af KIBUI-arbejdsgruppen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG KFU beslutning - en indgang for frivilligheden Visionspapir - en indgang for frivilligheden 11

13 11. Høring: Ændring af Erhvervsaffaldsregulativ ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender høringssvaret udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Reglerne i affaldsbekendtgørelsen vedrørende virksomheders adgang til genbrugspladserne er blevet ændret. For at skabe den nødvendige hjemmel til at kunne omlægge genbrugspladsordningen for virksomheder, så virksomhederne fremover kun skal betale genbrugspladsgebyr, hvis de faktisk gør brug af genbrugspladserne (tilmeldeordning), har det været nødvendigt at ændre Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 27. februar 2012 godkendt, at regulativet sendes i høring i 4 uger ( til ), jf. affaldsbekendtgørelsen 23. Høringssvar: Igennem mange år har det været gratis at deponere affald for mindre erhvervsdrivende i København. Det var år, hvor mange ændrede vaner til det mere miljøvenlige. Ting blev kørt til genbrugspladsen i stedet for at ende i beholderne for dagrenovation. Olie og kemikalierester blev ikke hældt i kloakken, men blev afleveret på de korrekte steder på genbrugspladsen. Eksemplerne er mange, fx har det også medført at der blev mindre svineri langs vores veje, fordi korrekt deponering var gratis og enkelt. Efter en ny lov fra folketinget, skal det kommunale system nu opkræve penge for de mindre erhvervsdrivendes deponering af affald på genbrugspladserne. Først forsøgte Københavns Kommune sig med en generel afgift for alle erhvervsdrivende. Det gav en masse presseomtale, at der nu var små erhvervsdrivende, stort set uden affald, der nu skulle betale en årlig afgift. For håndværksfirmaer var det egentlig "business as usual" blot med en ekstra årlig beskatning. Håndværkerfirmaer kunne stadig deponere, mere eller mindre, som de plejede. Set med håndværkerøjne skete der så ubehagelige ting d På grund af protesterne mod den generelle afgift, blev systemet ændret, så der nu skulle betales pr. vognlæs der blev afleveret. Kr moms pr. læs. Mere for trailere og mere for farligt affald. Det bliver opkrævet gennem et sindrigt system, hvor man fx sender en SMS til den genbrugsplads, man agter at besøge. Beløbet bliver så trukket på en konto man skal have oprettet hos Københavns Kommune, og hvor man til 12

14 stadighed skal kontrollere om der er penge nok til næste læs. Hvilke konsekvenser har dette urimelige system så? Jo, nu begynder de små håndværkere igen at deponere i beholdere til dagrenovation, vi vil igen se mere svineri langs vore veje og kloakkerne vil igen se deponering af farlige kemikalier. For miljøets skyld, lad os få det gamle system tilbage, håndværkere er ikke så store idealister som samfundet tror. LØSNING Lokaludvalget godkender høringssvaret udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 13

15 12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter udkast til strategi for udsatte børn og unge. 2. at Lokaludvalget bemyndiger Socialt Ansvarligheds-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelse. PROBLEMSTILLING Københavns Kommunes Socialforvaltning er ved at revidere den overordnede strategi for udviklingen af indsatsen for udsatte børn og unge. Formålet er at tilpasse strategien til de aktuelle udfordringer på området. Der er lavet et udkast til strategien, som beskriver en række fokusområder og de planlagte indsatser. Udkastet lægger op til 7 fokusområder: - En mere vidensbaseret udvikling og praksis - Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge - Kvalificerede skolegang til udsatte børn og unge - Insisterende indsats i forhold til udsatte unge, som begår kriminalitet eller er i risiko herfor - God overgang til voksenlivet for udsatte unge - Udvikling af anbringelsesviften - Bedre myndighedsarbejde Høringsperioden er 6 uger. Frist for indsendelse af svar er 20. april. LØSNING Lokaludvalget drøfter udkast til strategi for udsatte børn og unge. Lokaludvalget bemyndiger Socialt Ansvarligheds-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelse. Høringsperioden er 6 uger. Frist for indsendelse af svar er 20. april. 14

16 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Handlingsoversigt - tiltag der kræver midler - strategi udsatte børn Handlingsoversigt finansierede tiltag - strategi udsatte børn Københavns reviderede strategi for udsatte børn mv Mål og succeskriterier - strategi udsatte børn 15

17 13. Høring: udkast til nyt regulativ for Lokaludvalg ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar. PROBLEMSTILLING Efter evalueringen af Lokaludvalgene er der udarbejdet et forslag til et nyt regulativ. De vigtigste ændringer er: - at der laves et fælles regulativ for alle 12 lokaludvalg og at den geografiske begrænsning fremgår af et bilag til regulativet. - at Lokaludvalgsmedlemmer, der er også er suppleanter til Borgerrepræsentationen, kan deltage i BR-møder ved afbud kortere end 1 måned uden at skulle udtræde af Lokaludvalget. - at foreningsrepræsentanter skal have bopæl i Københavns Kommune og at de skal udtræde, hvis de flytter fra kommunen. - at Lokaludvalgsmøderne ikke skal annonceres i den lokale presse, men kan nøjes med at blive offentliggjort på deres kommunale hjemmeside. - At Lokaludvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, fokusgrupper, dialogfora og studiekredse med forberedende og rådgivende beføjelser. I disse grupper kan andre en Lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter deltage. Forberedelse af sager om puljemidler skal fortsat består af medlemmer og suppleanter af Lokaludvalget. Høringsperiode: 22- februar til 20. april Høringssvar: Overordnet er Nørrebro Lokaludvalg positiv overfor de foreslåede ændringer i regulativ for lokaludvalg. Nørrebro Lokaludvalg er enig i, at bliver man permanent medlem af Borgerrepræsentationen, kan man ikke samtidig sidde i Lokaludvalget. Men som kortvarig stedfortræder anser vi det som rimeligt, at man bibeholder sin plads i Lokaludvalget. Hvad angår bopælspligt for foreningsrepræsentanter, finder udvalget det hensigtsmæssigt, at man er bosat i kommunen. 16

18 LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Følgebrev til reviderede lokaludvalgsregulativ Høringsbrev Nyt lokaludvalg regulativ Sammenligning af nyt og gl. regulativ udkast regulativ lokaludvalg 17

19 14. Naboorientering: Vingelodden 1 ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter naboorienteringen vedr. Vingelodden 1. PROBLEMSTILLING Johansen Arkitekter og Københavns Store Fond søger om tilladelse til at opføre en Moské og Kulturcentrum i eksisterende erhvervsbyggeri. Byggeriet kræver en dispensation fra den eksisterende lokalplan nr. 276 Rovsingsgade. Dispensationen går på, at bygherre vil opføre en tårnskulptur (Minaret) på 19,94 m, som dermed overstiger bebyggelsens maks. højde på 12 m. Tårnskulpturen vil ikke indeholde nogen rum, trapper, balkoner, højtalere el. lign. Tårn-skulpturen fungerer således ikke som tårn til bønnekald. Bygherre vil i vestfløjen etablere en moské med en lav kuppel (11,88 m) og i østfløjen indrette restaurant, mødelokaler, og et kulturhus. Det eksisterende erhvervsbyggeri er opført i røde mursten og disse vil blive hvidpudset. Inden kommunen giver dispensation fra lokalplanen skal berørte ejere, lejere, brugere m.fl. orienteres, således, at de får mulighed for at fremsende kommentarer til afvigelsen fra lokalplanen. Der er mulighed for kommentarer fra 17. marts til den 10. april LØSNING Lokaludvalget drøfter naboorienteringen vedr. Vingelodden 1. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Vingelodden 1 18

20 15. Ansøgninger til Idrætspuljen ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokalvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillinger fra KIBUI arbejdsgruppen om puljestøtte fra Idrætspuljen. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget 4 ansøgninger til Idrætspuljen og så foreslår arbejdsgruppen ansøgningen vedr. projekt: Skolernes Nørrebrodag overflyttet til denne pulje fra Byens Puls. 1. Easy-Basket: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stevnsgades Basketball Klub på kr. Projektet afvikles fra uge 8 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for fem 4. klasser på Blågårds skolen, Guldbergs skole og Hillerødgades skole og to 5. klasser Guldbergs skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 2. Fodbold fra skole til klub: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro United på kr. Projektet afvikles i løbet af foråret. Ansøger søger om støtte til træning for klasse på Blågårds skolen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Global danse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Global Kidz på kr. Projektet afvikles fra uge 11 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for en 2. og en 3. Klasse på Klostervængets skole, en 3. og en 6. klasse på Guldbergs skole, en 2. og en 4. klasse på Hillerødgades skole og en 3. og en 6. klasse på Rådmandsgades skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 4. Taekwondo smagsprøvning: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Taekwondo Klub på kr. Projektet afvikles fra uge 10 til uge 17. Ansøger søger om støtte til træning for to 4. klasser på Blågårds skole, to 4. og to 5. klasser på Guldbergs skole og to 4. klasser på Rådmandsgade skole. 19

21 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 5. Skolernes Nørrebrodag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Folke- og specialskolerne på Nørrebro på kr. Projektet afvikles d. 27. april i Hans Tavsens Parken. Ansøger søger om støtte til afholdelse af skolernes Nørrebrodag. Dagen er for bh. klasse - 3. klasse fra Hillerødgades skole, Blågårds skole, Skolen i Charlottegåren, Guldberg skole, Rådmandsgades skole og Nørrebro Park skole. Arrangementet foregår i Hans Tavsens Parken og der vil være fokus på bevægelse. På dagen vil lokale idræts- og danseklubber afholde workshops rundt omkring i Hans Tavsens Parken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Stevnsgades Basketball Klub Nørrebro United Global Kidz Nørrebro Taekwondoklub Hillerødgades skole I alt kr kr kr kr kr kr. LØSNING Lokaludvalget godkender indstillinger fra KIBUI arbejdsgruppen om puljestøtte fra Idrætspuljen. ØKONOMI Leje af Nørrebrohallen 5. dec. Annonce Grafik Puljestøtte i alt (hvis indstillingerne følges) I alt: kr kr kr kr kr. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. 20

22 BILAG Ansøgning - Easy-Basket Ansøgning - Fodbold fra skole til klub Ansøgning - Global dance Ansøgning - Taekwondo smagsprøvning 21

23 16. Anmodning om ændring af tilsagn - FerieCamp i Osramhuset ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ændring af tilsagn til FerieCamp i Osramhuset. PROBLEMSTILLING På sidste møde blev der givet et tilsagn til projekt FerieCamp i Osramhuset på kr. som kunne bruges til aktiviteterne i vinterferien. Da ansøger ikke var sikker på, at midlerne fra Lokaludvalget ville blive bevilget, har de i vinterferien prioriteret at lægge aktiviteter i Osramhuset, som var betalt af den medfinansiering, som gruppen af ansøgere selv kunne lægge. Ansøger står derfor og mangler penge på det samlede budget. Derfor vil ansøger gerne anmode Nørrebro Lokaludvalg om at ændre tilsagnet, så midlerne fra Lokaludvalget kan anvendes på aktiviteter i Osramhuset i påske-, efterårs- og juleferie. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ændring af tilsagn til FerieCamp i Osramhuset. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Vedr. Anmodning om ændring af tilsagn 22

24 17. Ansøgninger fra Miljøpunkt ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningerne fra Miljøpunkt Nørrebro. PROBLEMSTILLING På sidste Lokaludvalgsmøde blev Miljøpunkt Nørrebro bedt om at udarbejde nye ansøgninger og kvalificere dem i samarbejde med Bæredygtig Byrums-arbejdsgruppen. Dette skete på arbejdsgruppemødet d. 8. marts. Arbejdsgruppen mener, at ansøgningerne nu er i orden og vil lægge det op til Lokaludvalget at behandle dem. 144 naturvejledningsaktiviteter og materialer i Byoasen 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, udvikle et LAR-modul til ladcykel, samt deltage i en ca. 10. plads- og gadevents samt informationsmøder i lokale gårdlaug. Byforgrønning LAR 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MiljøPunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til en konference om LAR, udvikle et LAR-modul til ladcykel, samt deltage i en ca. 10. plads- og gadevents samt informationsmøder i lokale gårdlaug. Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles i resten af Ansøger søger om støtte til at videreudvikle Affaldsnetværk Nørrebro, at inddrage gårdmænd og borgere i affaldsprojekter samt forberede en nærgenbrugsstation på Ydre Nørrebro fx i Lundtoftegade eller Mjølnerparken. Endvidere skal Miljøpunkt i samarbejde med Lokaludvalget arbejde for at fjerne barrierer, der forhindrer indførelsen af affaldsmodellen i Københavns Kommune. 23

25 LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningerne fra Miljøpunkt. ØKONOMI Der er kr. tilbage i Nørrebro Puljen af de 1,084 mio. kr. der er afsat til denne. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Ansøgning - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Ansøgning - ByOasen 2012 Budget - Affaldsnetværk Nørrebro videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel Budget - Byforgrønning LAR 2012 Budget - ByOasen 2012 Revideret ansøgning - Byforgrønning LAR

26 18. Byens Puls ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillinger fra sekretariatet om puljestøtte fra Byens Puls-puljen. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har 2 udskudte ansøgninger fra Byens Puls i sidste måned samt 19 nye ansøgninger til Byens Puls. UDSKUDTE ANSØGNINGER: A. Satire og humor en gave til lektiehjælpere og alle andre med hang til en sjov aften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på kr. Projektet finder sted i marts eller april. Ansøger søger om støtte til en underholdende aften med At Tænke Sig-holdet for deres 80 lektiehjælpere samt for alle andre. Arrangementet er dels en tak til de nuværende lektiehjælpere og dels et forsøg på at lokke nye til. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. B. Cykelkursus for voksne med anden baggrund end dansk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Hovedstadens Røde Kors og Netværksgruppen i København, Dansk Flygtningehjælps Frivillignetværk på kr. Projektet finder sted fra marts-juni og fra august november i Hans Tavsens Park. Ansøger søger om støtte til lapning og serviceeftersyn af de cykler, der bruges til cykelkurserne. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. NYE ANSØGNINGER: 1. Indvandrer kvinder, som vil stemme: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Verdens kvinder i Danmark på kr. Projektet finder sted fra februar til oktober 2012 i VerdensKulturcentret. Ansøger søger om støtte til at arrangere kaffemøder mellem etniske minoritetskvinder og kvindelige 25

27 partimedlemmer med etnisk minoritetsbaggrund fra Københavns Borgerrepræsentation for at formidle viden om demokrati, valgsystem og debattere. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 2. Sange fra Verdenshavet: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet finder sted fra d. 10. juni i VerdensKulturCentrets café. Ansøger søger om støtte til at arrangere en koncert med gratis adgang, hvor mandskoret Søfolk fra Marstal er blevet inviteret til København af kvindekoret Verdens Sirener. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Stefansgadefest 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stefansgadelauget på kr. Projektet finder sted fra d. 17. august i Stefansgade. Ansøger søger om støtte til at arrangere en gadefest med fodbold, børnehoppeborg, loppemarked, musik og mad. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet, da det ikke opfylder kravet om særligt netværksskabende elementer. 4. Tur for familier på Ydre Nørrebro i den danske natur: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra forældrerådet i dagtilbuddet Bifrost på kr. Projektet finder sted april. Ansøger søger om støtte til at arrangere hyttetur for familier på Ydre Nørrebro med naturvejledning og besøg på museum. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget drøfter ansøgningen, da den selvom den kommer fra forældrerådet kan opfylde kriteriet om at Offentlige institutioners lejerskole, udflugter etc. ikke støttes. 5. Fighters & Family: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Wilma Version på kr. Projektet finder sted 29. april på Den Røde Plads. Arrangører vil lave en række workshops og en efterfølgende forestilling, hvor mime-kunst blandes med musik og Thaiboksning. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr., da arrangementet anses for at være af særlig netværksskabende karakter i form af et samarbejde mellem 3 grupper (Muay Thai, Mimoserne og Onkel & Søn), der normalt ikke har fælles netværk. 26

28 6. Rap Kings 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Ungdomsskolen Nørrebro på kr. Projektet afsluttes i Ansøger søger om støtte til at øve og træne rap musik til en efterfølgende koncert i september samt efterfølgende deltagelse i kommunens rapkonkurrence. Desuden ønsker de støtte til pr. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 7. Kultur skab socialnetværk : Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Selvhjælpsgruppen for etniske på kr. Projektet afvikles 25. marts 2012 på Hillerødgade Skole. Ansøger søger om støtte til musik, dans, socialt samvær og teater. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 8. Globalt forår en festival på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den Økologiske Produktionsskole, Grundtvigs Højskole og 2200 Kultur på kr. Projektet afvikles lørdag d. 12. maj på Den Røde Plads. Ansøger søger om støtte til en festival med fokus på mangfoldighed og bæredygtighed i lokalområdet og i hele verden samt præsentere internationale projekter i forbindelse med det Arabiske Forår. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr., da arrangementet anses for at være af særlig netværksskabende karakter i form af et samarbejde mellem 3 grupper (Den Økologiske Produktionsskole, Grundtvigs Højskole og 2200 Kultur), der normalt ikke har fælles netværk. 9. Digital fotografering og billedbehandling: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktive Ældre på Nørrebro på kr. Projektet afvikles fra april til november 2012 i Heimdalsgade. Ansøger søger om støtte til et computerkursus for ældre. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilliger op til kr. 10. Personal Projects 2012: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra FFUD Foreningen for Udbredelsen af Dokumentarfotografi på kr. Projektet afvikles fra 1. maj til 31. juli i Øksnehallen og på Kgs. Nytorv. Ansøger søger om støtte til at arrangere en udstilling i Øksnehallen og på metrohegnet ved Kgs. Nytorv. Arrangører vil desuden arrangere private rundvisninger for skoler og grupper på Nørrebro i samarbejde med 2200 Kultur. 27

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere